Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi w obiektach, placówkach i delegaturach zachowanie dotychczas uŝywanych numerów telefonicznych, łączność głosową, faksową. Realizacja projektu dedykowana jest dla operatora telefonii stacjonarnej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Podłączenia min 2 nowych łączy ISDN-PRA oraz zapewnienia łączności telefonicznej w technologii ISDN - PRA uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabela A. b) Podłączenia min 6 nowych łączy ISDN-BRA oraz zapewnienia łączności telefonicznej w technologii ISDN - BRA uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabeli A. c) Podłączenia min 20 nowych łączy analogowych POTS oraz zapewnienia łączności telefonicznej uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabeli A. d) Wszystkie urządzenia opisane w niniejszej specyfikacji musza być kompatybilne z telefonami CISCO IP PHONE 7960 SERIES. W przypadku kiedy wykonawca zamierza dostarczyć sprzęt który nie będzie kompatybilny w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić 800 innych (nowych) aparatów telefonicznych. e) Tabela A Linie telefoniczne Lp. Adres zakończenia łącza Rodzaj łącza Numery ustalone A B C D ISDN 30B+D X 2 Warszawa, ul.jagiellońska 74 1 dostępy / POTS POTS POTS POTS Strona 1 z 13 1

2 6 POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS ISDN 2B+D CIECHANÓW, UL.WODNA 1 ISDN 2B+D PŁOCK, UL.NOWY RYNEK 20 ISDN 2B+D SIEDLCE, UL.PIŁSUDSKIEGO 38 ISDN 2B+D OSTROŁĘKA, UL.Piłsudskiego 38 ISDN 2B+D RADOM, UL.KOŚCIUSZKI 5A ISDN 2B+D f) Realizowania połączeń do sieci telefonicznych stacjonarnych, komórkowych w ruchu krajowym i międzynarodowym, a w szczególności: połączeń na bezpłatne linie 0-800, połączeń na ulgowe linie 0-801, połączeń głosowych i faksowych, bezpłatne połączenia do słuŝb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone, m.in.: 112, 999, 998, 997, 993, 992, 986 itp., moŝliwość połączeń z biurem numerów operatora. g) Zachowania numeracji MSN lub DDI dla poszczególnych łączy ISDN BRA i POTS w kaŝdej lokalizacji i ISDN PRA w okresie transformacji do 3-ch miesięcy. h) Wykonanie instalacji usługi na co najmniej 7 dni przed dniem uruchomienia, tak aby sama usługa mogła być świadczona zgodnie z terminem określonym w 1 ust. 1. i) Taryfikowania czasu rozmów z dokładnością do jednej sekundy. j) Sekundowego naliczania czasu realizacji połączeń telefonicznych bez opłaty inicjacyjnej. k) Nieodpłatnego świadczenia usługi prezentacja numeru dla dowolnej ilości zakończeń sieci Zamawiającego na wszystkich liniach analogowych i cyfrowych dla połączeń wychodzących i przychodzących. l) Bezpłatnej blokady połączeń o wyŝszej taryfikacji, np. nr , , , itp., m) Zachowania stałości cen podanych w formularzu oferty w czasie obowiązywania umowy. n) Usuwania na własny koszt uszkodzeń, które uniemoŝliwiają bądź utrudniają połączenia telefoniczne pracownikom Zarządu Dróg Miejskich powstałe na łączach Strona 2 z 13 2

3 analogowych, łączach cyfrowych ISDN oraz w urządzeniach przy pomocy których świadczone są usługi zgodnie z zawartą Umową, 2. Usługa musi być świadczona przy spełnieniu następujących warunków: a) Wymaga się, aby trakty łączy cyfrowych ISDN PRA (30 kanałów rozmownych) realizowane były na kaŝdym odcinku kanału telefonicznego w technologii ISDN- PRA. b) Wykonawca musi posiadać własną sieć telekomunikacyjną w Warszawie. c) Wykonawca zakończy łącza abonenckie we wszystkich lokalizacjach stosownym zakończeniem sieciowym w miejscach wskazanych przez zamawiającego d) Zachowana zostanie czasowo dotychczasowa numeracja na łączach PRA. e) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci wszystkich dotychczasowych numerów (obecnie TP SA) wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez przerwy w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 z p.zm.). f) Wykonawca powinien tak skalkulować cenę abonamentu, aby pokryła wszelkie koszty osobowe, materiałowe, sprzętowe, instalacyjne itp. związane z wykonaniem zamówienia. g) Usługa nie moŝe być świadczona z uŝyciem technologii alternatywnych: radiolinii, technologii VoIP, numerów dostępowych, bramek GSM, połączeń przez prefix. h) Wymaga się zagwarantowania dostępności usług w kaŝdej lokalizacji Zamawiającego na poziomie co najmniej 97 % w skali roku. i) Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do telefonicznego potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia analizy zgłoszenia przez słuŝby techniczne) wynosi 1 godzinę w systemie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku. j) Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas naprawy (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do usunięcia usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności) wyniesie maksymalnie: 8 godziny dla łączy cyfrowych, 24 godziny dla łączy analogowych. k) KaŜde zakończenie sieciowe ISDN winno być wyposaŝone, w co najmniej dwa styki cyfrowe S/T i dwa analogowe a/b. l) Zakończenia sieciowe analogowe i cyfrowe winny być wyposaŝone w przewidziane PN odgromniki 3. Wszystkie placówki Zamawiającego muszą zostać dołączone do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy łączami kablowymi POTS oraz ISDN zgodnie z załączonym wykazem: numerów, łączy i lokalizacji. Spis przenoszonych numerów, spis lokalizacji i łączy zawiera Tabela A. 4. Zamawiający ma obecnie podpisaną umowę, w której przewidywany jest 30 dniowy pisemny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zamawiający po zakończeniu przedmiotowego postępowania niezwłocznie dokona wypowiedzenia. Termin obowiązywania starych umów abonenckich upłynie wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 1. Wymóg podłączenia odpowiedniej liczby nowych łącz dotyczy jedynie Wykonawców, którzy nie dysponują wymaganą infrastrukturą u Zamawiającego. 2. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez podłączenie łączy telefonicznych cyfrowych ISDN (30B+D, 2B+D) i łączy telefonicznych analogowych POTS, skreowania niezbędnych wiązek PAX, linii dzierŝawionych LB oraz udostępnienia linii AUS Strona 3 z 13 3

4 3. Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca wprowadzi restrykcje w telefonicznym ruchu wychodzącym uniemoŝliwiające wykonywanie połączeń przez Zamawiającego z konkretnymi grupami numerów będących w zakresie numeracji ratyfikowanej wg innych stawek niŝ określone w umowie (takie jak m.in.:0300; 0400; 0700 itp.). 4. Zamawiający przewiduje i dopuszcza moŝliwość zamówienia łączy bezpośrednich LB na potrzeby systemu łączności z miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wymagania dotyczące systemu telefonicznego dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych: Wymagania ogólne: 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w formie usługi System telefoniczny, który będzie składał się z systemu telefonii IP, systemu taryfikacji połączeń i systemu rejestracji rozmów. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zapewni kompleksowe zarządzanie i administrację System telefonicznego; 2. System telefoniczny musi umoŝliwiać bezpośrednią obsługę telefonów IP działających w oparciu o styk Ethernet i protokół IP, we wszystkich placówkach Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. Wszystkie telefony IP będą wspierały funkcjonalność zasilania PoE (Power over Ethernet); 3. Placówki Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, objęte niniejszym postępowaniem: a) Lokalizacja centralna w Warszawie: Warszawa, ul. Jagiellońska 74 b) Oddział w Ciechanowie: Ciechanów, ul. Wodna 1 c) Oddział w Ostrołęce: Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38 d) Oddział w Płocku: Płock, ul. Stary Rynek 20 e) Oddział w Radomiu: Radom, ul. Kościuszki 5A f) Oddział w Siedlcach: Siedlce, ul. Piłsudskiego W lokalizacji centralnej ma zostać zainstalowany System telefoniczny, składający się z: a) Systemu telefonii IP: Bramy głosowej do Sieci Publicznej PSTN; Platformy centralnej Telefonii IP; Systemu obsługi portalu głosowego; b) Systemu taryfikacji połączeń; c) Systemu rejestracji rozmów. 5. Obsługa uŝytkowników Telefonii IP w lokalizacjach Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych będzie realizowana z wykorzystaniem sieci WAN i LAN Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych; 6. System telefonii IP musi tworzyć jednolite środowisko teleinformatyczne wraz z usługami sieci WAN, LAN i pozostałymi usługami objętymi niniejszym postępowaniem; 7. Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji postępowania przetargowego zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta na rynek polski. Zakres usługi: 1. Dostawa i instalacja urządzeń wchodzących w skład systemu telefonicznego zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych; 2. Wykonawca dokona nagrań w profesjonalnym studiu nagrań z lektorem w języku polskim. Nagrania te zostaną zainstalowane w systemie obsługi portalu głosowego. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolnie dla trzech pracowników Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, w zakresie: Architektura i moŝliwości wdroŝonego systemu (Hardware i Software); Strona 4 z 13 4

5 Programowanie podstawowych funkcji systemu, w tym tworzenia i edycji planu numeracyjnego; Integracja wdroŝonego systemu z tradycyjną siecią telefonii PSTN; Obsługa telefonów IP i prezentacja ich funkcjonalności; Tworzenie drzewa IVR i zarządzanie zapowiedziami słownymi; Obsługa i administracja Systemu Taryfikacji, w tym tworzenie raportów w oparciu o rekordy taryfikacyjne i statystyki ilościowe połączeń; Obsługa i administracja Systemu Rejestracji rozmów, w tym archiwizacja i odtwarzanie nagrań według zdefiniowanych kryteriów; Ćwiczenia praktyczne. 4. Kompleksowe zarządzanie i administracja systemem telefonicznym przez Wykonawcę. 5. Udostępnienie bezpłatnej infolinii w trybie 24/7/365 w celu zgłaszania przez Zamawiającego awarii i usterek. 6. Zakres czynności administracyjnych i serwisowych zapewniających prawidłowe działanie systemu telefonicznego musi obejmować: a) Usuwanie Awarii, z następującymi czasami: Czas reakcji na zdarzenie: 4h, przez 7 dni w tygodniu. Czasu usunięcia awarii: 24h, przez 7 dni w tygodniu. b) Administrowanie systemu telefonicznego i programowanie, w tym dokonywanie do 5 zmian zdalnych dziennie, polegających na: Dodaniu lub usunięciu Aktywnego portu, w ramach liczby portów określonych w Specyfikacji; Zmiany uprawnień dotyczących moŝliwości realizacji połączeń wychodzących wewnętrznych, miejskich, zamiejscowych, międzynarodowych, komórkowych i o podwyŝszonej opłacie; Dostosowania do potrzeb uŝytkownika numeru linii oraz jej parametrów; Zmiany uŝytkownika Usługi przypisanego do Aktywnego portu. c) Telefoniczne wsparcie i pomoc techniczna; d) Zdalne wykonanie backupu danych Centrali; e) Prowadzenie raz na kwartał działań w lokalizacji Klienta, związanych z wykonaniem backupu bazy danych systemu telefonicznego i/lub bazy danych programu do taryfikacji, wykonaniem kopii bezpieczeństwa, monitoringiem alarmów i logów systemu. Harmonogram: 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia a następującym harmonogramie: a) W przeciągu 7 dni od daty podpisania umowy (Etap I): Zainstaluje bramy głosowej do Sieci Publicznej PSTN; Zainstaluje Platformę centralną Telefonii IP; b) W przeciągu 14 dni od daty podpisania umowy (Etap II): Zainstaluje system rejestracji rozmów zgodnie z wymaganiami SIWZ; Opracowuje z Zamawiającym drzewo IVR i dokona sesji nagraniowej w profesjonalnym studiu nagrań na potrzeby systemu obsługi portalu głosowego. c) W przeciągu 21 dni od daty podpisania umowy (Etap III): Zainstaluje system taryfikacji połączeń zgodnie z wymaganiami SIWZ; Przeszkoli wskazanych pracowników Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych z obsługi systemu telefonicznego. d) W przeciągu 28 dni od daty podpisania umowy (Etap IV): Zainstaluje system obsługi portalu głosowego; Strona 5 z 13 5

6 Sporządzi dokumentację powykonawczą wdroŝonego systemu. e) Zakończy instalację i uruchamianie usługi nie później niŝ do r. (Protokół z odbioru) 2. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego dla poszczególnych Etapów, wiązać się będzie z zapłaceniem Kar. Kary te zostały określone we wzorze umowy, z zastrzeŝeniem pkt 20.3 SIWZ. Systemu telefonii IP wymagania: I. Brama głosowa do Sieci Publicznej PSTN wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 2U. Konfiguracja systemu: 1. Łącza Miejskie: 2 trakty cyfrowe ISDN PRA (30B+D) z moŝliwością rozbudowy do 4 traktów cyfrowych ISDN PRA (30B+D); 2. Co najmniej 2 interfejsy Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseT) rozumiane jako porty typu uplink do sieci LAN oraz do realizacji szyfrowanego łącza do sieci WAN; Dodatkowe cechy systemu: 1. Brama ma mieć zainstalowane dedykowane zasoby DSP słuŝące do transkodowania połączeń pomiędzy kodekami róŝnych typów; 2. Wspiera protokoły kontrolne H.323, SIP; 3. Wspiera kodeki G.711, G.729, G.722 oraz ilbc (lub równowaŝne kodek musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyŝszą niŝ 16 kbps); 4. Wspiera VRRP lub równowaŝne; 5. Wspiera routing pakietów zgodnie z RIP, OSPF, BGP, redystrybucję pomiędzy tymi protokołami oraz routing statyczny i oparty o polityki; 6. Wspiera IPv6; 7. W zakresie bezpieczeństwa urządzenie wspiera następujące funkcjonalności: MoŜliwość zabezpieczania sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS; MoŜliwość zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół SRTP zarówno pomiędzy bramami a telefonami IP; Wsparcie sprzętowe dla szyfrowania ruchu zgodnie z IPsec (AES, 3DES, DES) z funkcjonalnością realizowania tuneli VPN statycznych i dynamicznych wydajność na poziomie min. 50 Mbps; Programowy lub sprzętowy Firewall oraz system proaktywnej ochrony przed atakami typu IPS (ang. Intrusion Prevention System) - wydajność na poziomie min. 50 Mbps, 8. Wspiera funkcjonalność pozwalającą na realizację kilku niezaleŝnych tablic routingu umoŝliwiających uŝywanie bram jako klienckich urządzeń brzegowych w sieci MPLS; 9. Wspiera NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol); 10. Wspiera GRE (ang. Generic Routing Encapsulation); 11. Wspiera Syslog; 12. Wspiera SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3); 13. UmoŜliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. Strona 6 z 13 6

7 14. Urządzenie posiada moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; 15. Urządzenie posiada moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów. II. Platforma centralnej Telefonii IP wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 2U. Konfiguracja systemu: 1. System musi zapewniać obsługę 1000 telefonów IP bez konieczności fizycznej rozbudowy a jedynie poprzez odpowiednie uzupełnienie liczby licencji dla telefonów IP; 2. System musi mieć moŝliwość rozbudowy pojemności do 2000 telefonów IP poprzez dodanie odpowiedniego urządzenia/urządzeń; 3. System musi być wyposaŝony, w co najmniej dwa interfejsy Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseT) dla realizacji połączenia do sieci LAN; 4. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w 2 dyski, kaŝdy o pojemności min. 72 GB z moŝliwością połączenia w macierz RAID1; 5. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w min. dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania zegara przynajmniej 2 GHz; 6. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w przynajmniej 2 GB pamięci DRAM. Dodatkowe cechy systemu: 1. System musi być rozwiązaniem sprzętowo-programowym w całości dedykowanym do obsługi połączeń telefonicznych w oparciu o protokół IP i o terminale abonenckie IP (telefony IP). Nie dopuszcza się systemów opartych o tradycyjną architekturę przełączania poprzez krotnicę TDM i przystosowanych do dołączenia telefonów IP przez uzupełnienie o dodatkowe moduły; 2. System musi umoŝliwiać bezpośrednią obsługę, co najmniej trzech typów telefonów IP działających w oparciu o styk Ethernet i protokół IP, o zróŝnicowanym poziomie funkcjonalności (rozbudowany funkcjonalnie z wyświetlaczem, standardowy z wyświetlaczem, podstawowy z wyświetlaczem) przeznaczonych dla pracowników na róŝnych szczeblach. System musi pochodzić od tego samego producenta co telefony. Nie dopuszcza się składania ofert zawierających rozwiązania hybrydowe pochodzące od róŝnych producentów; 3. System musi, dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, uniemoŝliwiać pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, działającego na platformie sprzętowej; 4. System musi mieć moŝliwość rozbudowy o system telefonii bezprzewodowej VoWLAN (AP i telefony WiFi), który musi być systemem zintegrowanym z systemem telefonii IP oraz pochodzić od tego samego producenta; 5. Oferowane rozwiązanie nie moŝe bazować na systemie hybrydowym pochodzących od róŝnych producentów i co za tym idzie połączonych technologii; 6. System musi realizować następujące funkcje dla abonentów telefonicznych: a) Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji; b) Przekazywanie połączeń, gdy abonent rozmawia, nie odbiera telefonu, lub wszystkich połączeń; Strona 7 z 13 7

8 c) Parkowanie połączeń; d) Przekierowanie połączenia na podstawie rozróŝnienia między połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym; e) Obsługę połączeń oczekujących i zawieszanie połączeń z podawaniem sygnału muzycznego (Music on Hold), wymagana jest implementacja sygnału muzycznego na bazie systemu, bez konieczności uŝycia jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń; f) Obsługę klawiszy szybkiego wybierania numerów; g) Transferowanie połączeń; h) Callback; i) Przejmowanie połączeń (pick-up) w ramach zdefiniowanych grup; j) Kierowanie połączeń w oparciu o przeszukiwanie (hunting) w ramach zdefiniowanych grup. Obsługa odbierania połączeń na następujących zasadach: wywoływanie abonenta na wszystkich telefonach grupy; wywoływanie cykliczne; wywoływanie najdłuŝej bezczynnego abonenta; wywoływanie kolejno według listy (liniowe). k) Implementacja kodeków G.711, G.729, G.722. Automatyczny wybór kodeka dla połączenia wychodzącego; l) MoŜliwość mobilnej pracy uŝytkowników poprzez ich logowanie z wykorzystaniem numeru PIN na dowolnym sprzętowym telefonie IP, z automatycznym przydziałem numeru i praw dostępu; m) Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorska; n) Obsługa języka polskiego na aparatach telefonicznych. 7. System musi umoŝliwiać odtwarzanie nagranych komunikatów przy wystąpieniu określonych zdarzeń; 8. System musi umoŝliwiać zestawianie połączeń telefonicznych między telefonami IP ze wzajemnym uwierzytelnianiem telefonów IP przy wykorzystaniu certyfikatów x509 i szyfrowaniem sygnalizacji za pomocą protokołu TLS; 9. System musi umoŝliwiać uruchomienie funkcji certificate authority proxy function (CAPF) wykorzystywanej do instalacji certyfikatów o znaczeniu lokalnym na telefonie; 10. System musi umoŝliwiać szyfrowanie transmisji głosu w połączeniach telefonicznych z wykorzystaniem protokołu SRTP (Secure RTP); 11. System musi umoŝliwiać szyfrowanie połączeń telefonicznych między telefonami IP oraz bramami głosowymi H.323; 12. System musi posiadać zabezpieczenia przed naruszeniem integralności w postaci, co najmniej oprogramowania o funkcjonalności ochronnej typu IPS (Intrusion Prevention System) dla platformy sprzętowo-programowej; 13. System musi umoŝliwiać zaszyfrowanie łączności między platformami sprzętowymi z wykorzystaniem protokołu IPSec; 14. System musi umoŝliwiać kierowanie połączeń i ustawianie restrykcji według reguł uwzględniających porę dnia, dzień tygodnia, dzień roku; 15. System musi umoŝliwiać ustawienie zabezpieczeń kradzieŝy impulsów (toll-fraud), poprzez: zabronienie transferu połączenia w kierunku trunk-trunk, zerwanie połączenia konferencyjnego, jeŝeli zestawiający konferencję się rozłączy, ustawienie wymaganego kodu FAC do zestawienia połączeń wychodzących; 16. Bezpieczne przesyłanie zbioru konfiguracyjnego z systemu do telefonu IP poprzez uwierzytelnianie oraz szyfrowanie z wykorzystaniem certyfikatu X.509; 17. System musi mieć moŝliwość bezpośredniej obsługi telefonów IP działających w oparciu o protokół SIP z funkcjonalnością porównywalną do obsługi za pośrednictwem dedykowanego protokołu; Strona 8 z 13 8

9 18. System musi mieć moŝliwość współpracy z zewnętrznymi sieciami telefonicznymi poprzez bramy głosowymi H.323 oraz MGCP. Wymagana implementacja H.323 FastStart; 19. System musi mieć moŝliwość sprzęgnięcia z zewnętrznymi systemami telefonicznymi opartymi o SIP poprzez trakty SIP i realizacji w ten sposób zarówno połączeń tele jak i wideo; 20. System musi mieć moŝliwość bezpośredniej obsługi połączeń między terminalami H.323 oraz współpracy z urządzeniami H.323 Gatekeeper; 21. System musi zapewniać moŝliwość realizacji usług opartych o protokół XML na telefonach IP poprzez konfigurację odpowiednich dostępnych usług niezaleŝnie dla kaŝdego telefonu IP; 22. System musi mieć moŝliwość współpracy z dedykowanymi bezprzewodowymi telefonami IP działającymi w oparciu o IEEE b/g 23. System musi mieć moŝliwość współpracy z umieszczonymi w zdalnych lokalizacjach telefonami IP, oraz realizację podstawowych połączeń w przypadku utraty łączności między systemem i zdalną lokalizacją; 24. System musi umoŝliwiać ustawienie priorytetów dla abonentów, stosowane w celu wykonania priorytetowego połączenia na jednym z zajętych kanałów traktu PSTN; 25. System musi zapewniać kontrolę nad wykorzystaniem pasma sieciowego przez połączenia telefoniczne w sieci z moŝliwością wykorzystania protokołu RSVP do rezerwacji pasma; 26. System musi umoŝliwiać realizację konferencji w trybach ad-hoc oraz zaplanowanym. Realizacja konferencji musi być moŝliwa na bazie systemu, bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych dedykowanych zasobów sprzętowych; 27. System musi umoŝliwiać ustawienie wykorzystania zasobów transkodowania, konferencji, MOH (music on hold) na podstawie lokalizacji urządzeń w sieci IP; 28. System musi umoŝliwiać realizację usługi wideotelefonii z wykorzystaniem oprogramowania instalowanego na stacji roboczej, kamery oraz telefonu IP; 29. System musi umoŝliwiać realizację usługi wideotelefonii z wykorzystaniem dedykowanego sprzętowego wideotelefonu zapewniającego kodowanie obrazu zgodnie ze standardami H.261, H.263 i H.264. Wideotelefon musi zapewniać taką samą funkcjonalność w zakresie zestawiania i obsługi połączeń jak telefon IP; 30. System musi umoŝliwiać zewnętrzny dostęp do informacji przez interfejs API oparty o mechanizm AXL SOAP (Simple Object Access Protocol); 31. System musi umoŝliwiać zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu SSL; 32. System musi udostępniać narzędzie dla dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów IP; 33. System musi oferować narzędzie pozwalające na monitorowanie w czasie rzeczywistym komponenty systemu telefonii IP. Monitorowanie powinno obejmować: status urządzeń, wydajność systemu, odkrywanie urządzeń. Narzędzie powinno równieŝ dostarczać logi i informacje o zdarzeniach, jak równieŝ informować o zdarzeniach wysyłając wiadomość ; 34. System musi zapewniać moŝliwość identyfikowania uŝytkowników systemu w zewnętrznych kartotekach LDAP, w tym Microsoft Active Directory; 35. System musi zapewniać moŝliwość automatycznego importu definicji uŝytkowników systemu z zewnętrznych kartotek LDAP, w tym Microsoft Active Directory oraz okresowej synchronizacji. Strona 9 z 13 9

10 III. System obsługi portalu głosowego wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 1U. Konfiguracja systemu: 1. Licencję pozwalającą na jednoczesną pracę 10 agentów CC. Dodatkowe cechy systemu: 1. Rozwiązanie musi pracować na dedykowanej platformie sprzętowej; 2. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność IVR; 3. Rozwiązanie zarządzane przez przeglądarkę WWW; 4. Rozwiązanie musi współpracować z połączeniami trunk, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi (w tym trunki IP) obsługiwanymi przez dostarczany system telefoniczny; 5. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność Call Conferencing - moŝliwość stworzenia konferencji przez nadzorcę w trakcie obsługi zgłoszenia przez agenta np. w celu pomocy w obsłudze zgłoszenia; 6. Rozwiązanie musi skalować się docelowo, do co najmniej 75 aktywnych agentów Contact Center; 7. Rozwiązanie musi skalować się docelowo, do co najmniej 8 aktywnych kontrolerów pracy agentów (supervisor) Contact Center; 8. Rozwiązanie musi zapewniać tzw. funkcjonalność conditional routing, przekierowania połączeń w zaleŝności od pory dnia, dnia tygodnia i innych zmiennych; 9. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przekierowania połączeń w oparciu o umiejętności agenta Contact Center (Skills-based routing); 10. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność muzyki w tle ; 11. Rozwiązanie musi posiadać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność tworzenia kampanii wychodzących (Outbound); 12. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność komunikacji agentów z klientami poprzez system ; 13. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność obsługi zgłoszeń i komunikacji z klientem poprzez interfejs Web; 14. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość prezentacji stanu agenta (gotowy/niegotowy, w systemie/poza systemem); 15. Rozwiązanie musi zapewniać następujące funkcje kontrolera pracy agentów (supervisor): Obserwacja stanu agentów w czasie rzeczywistym; Obserwacja statystyk agentów; MoŜliwość komunikacji z agentem przez chat. 16. Rozwiązanie musi posiadać graficzny interfejs do programowania skryptów IVR oraz umoŝliwiać IVR pobieranie danych z zewnętrznej bazy danych; 17. Rozwiązanie Contact Center musi zawierać oprogramowanie agenta CC na stacje agenta, zapewniające okno logowania agenta, kontrolę stanu połączeń oraz statusu agenta, oraz oprogramowanie kontrolera pracy agentów (supervisor). Strona 10 z 13 10

11 IV. System taryfikacyjny połączeń wymagania: Konfiguracja systemu: 1. System taryfikacyjny ma obsługiwać: 800 słuchawek IP z moŝliwością rozbudowy do 2000 słuchawek IP; 2. Liczba stanowisk obsługi: 1; 3. System musi rozliczać wartość brutto faktury; 4. System musi rozliczać faktury operatora na poszczególne osoby z zachowaniem proporcji podziału jego kosztów pomiędzy projekty wg danych z księgowości dostarczanych, co miesiąc w postaci pliku excel o strukturze. Tabela nr 1 i 2 Ilustruje wymagania Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych odnośnie systemu, w tym podziału na połączeń na finansowanie w ramach róŝnych projektów. Tabela nr 1 Kolumna Typ Zawartość Imie+Nazwisko text ZłoŜenie imienia i nazwiska pracownika jako jednoznaczny jego identyfikator. Dla osób o tych samych Imie+Nazwisko dodawane są kolejne numery np. JanKowalski1 Projekt1 % 100% rozpisane na poszczególne projekty. W niektórych Projekt2 % polach moŝe występować zero lub puste Projekt3 % Projekt4 % Projekt5 % Tabela nr 2 Kolumna Typ Zawartość P_razem Liczba Wartość obciąŝenia pracownika do podziału na projekty P1_wart Liczba Wartość wynikająca z podziału kosztów przypadających na P2_wart Liczba dana osobę, rozdzielonych na projekty wg wartości P3_wart Liczba udziałów % podanych w odpowiednich kolumnach. P4_wart Liczba Wszelkie zaokrąglenia przypisywane mają być do P1 P5_wart Liczba (koszty własne) Dodatkowe cechy systemu: 1. System musi umoŝliwiać własne wprowadzanie zmian w taryfach; 2. UmoŜliwiać porównywanie taryf na przykładzie rzeczywistych danych uŝytkownika; 3. UmoŜliwiać porządkowanie rozliczanych abonentów wg wielopoziomowej struktury organizacyjnej; 4. UmoŜliwiać rozliczanie kosztów połączeń jako raporty według linii wewnętrznych, kodów osobistych, struktur organizacyjnych, centrów kosztowych, kodów tematycznych, linii miejskich, operatorów; 5. UmoŜliwiać drukowanie raportów z uŝyciem edytowalnych szablonów wydruku; 6. UmoŜliwiać rozdzielanie połączeń prywatnych i słuŝbowych; 7. UmoŜliwiać obsługę dodatkowego stanowiska operatora systemu, posiadającego jednoczesny dostęp do bazy danych; 8. UmoŜliwiać tworzenie wielu planów naliczania kosztów; 9. UmoŜliwiać przeliczanie kosztów po zmianie planu lub kosztów połączeń; 10. UmoŜliwiać przypisanie Imion, Nazwisk i numerów ewidencyjnych do numerów telefonów; 11. UmoŜliwiać przydzielanie limitów kosztów połączeń i kontrolę ich wykorzystania; 12. UmoŜliwiać rozliczanie połączeń w naliczaniu sekundowym jak równieŝ impulsowym; Strona 11 z 13 11

12 13. UmoŜliwiać automatyczne generowanie przygotowanych raportów według określonego przez operatora harmonogramu i wysłania go na wskazane adresy ; 14. UmoŜliwiać eksport wygenerowanych raportów do plików w formatach: XLS, CSV i PDF; 15. UmoŜliwiać import i eksport struktury organizacyjnej; 16. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o moduł udostępniania danych za pomocą przeglądarki WWW i umoŝliwiać integrację z systemem Active Directory (autentykacja) z pozostawieniem autoryzacji na poziomie aplikacji; 17. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o moduł przeznaczony do wczytywania i przetwarzania faktur operatorów do postaci rozliczenia kosztów faktury na poszczególne poziomy MPK zdefiniowane w CST, według zasad uzgodnionych z Klientem; 18. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o wczytywanie danych z bilingów operatora komórkowego; 19. Wykonawca raz z systemem taryfikacji połączeń ma dostarczyć polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim. V. System rejestracji rozmów wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 3U. Konfiguracja systemu: 1. Ilość i rodzaj nagrywanych portów: 2 trakty cyfrowe ISDN PRA (30B+D) z moŝliwością rozbudowy do 4 traktów cyfrowych ISDN PRA (30B+D); 2. Dysk HDD 500 GB; 3. Karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s lub szybsza zapewniająca dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN; 4. System operacyjny zainstalowany na odrębnym, dedykowanym wyłącznie do tego celu nośniku (flash dysku) o pojemności gwarantującej poprawną pracę urządzenia, jak i umoŝliwiającą wykonywanie dostarczanych aktualizacji; 5. W obudowie urządzenia mają być zamontowane następujące elementy: Głośnik przeznaczony do lokalnego odsłuchu; Wyświetlacz informujący o stanie pracy rejestratora; Przyciski umoŝliwiające podstawową obsługę rejestratora. Dodatkowe cechy systemu: 1. Odsłuch zarejestrowanych nagrań poprzez sieć LAN dla dowolnej ilości uŝytkowników; 2. Jednoczesna rejestracja rozmów prowadzonych w tym samym czasie na poszczególnych kanałach; 3. Automatyczne, bezobsługowe włączenie zapisu; 4. Zapis rozmów bez kompresji; 5. Wraz z treścią korespondencji zapisywane maja być następujące informacje: data i godzina rozpoczęcia rozmowy, czas rozmowy, kierunek rozmowy oraz wszystkie dostępne w łączu informacje o abonencie; 6. Rejestracja połączeń telefonicznych nieodebranych oraz zapis następujących informacji: data, godzina, numer wywołujący, numer wywoływany, czas oczekiwania na połączenie; 7. MoŜliwość wyszukania nagrań na podstawie kryteriów: data, czas, numer telefonu, numer kanału rejestrującego; Strona 12 z 13 12

13 8. Rejestrator ma posiadać wbudowany mechanizm loginów i haseł na podstawie, których określane będą uprawnienia do odsłuchu i administracji dla pracy lokalnej jak i zdalnej; 9. Zapis informacji o historii działań uŝytkowników, takich jak logowanie, odsłuch nagrań, archiwizacja oraz stanów awaryjnych rejestratora; 10. Brak moŝliwości wykasowania i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranych korespondencji i historię działań uŝytkowników, bez względu na posiadane uprawnienia; 11. Automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku; 12. W przypadku wymiany dysku twardego HDD, przeznaczonego do zapisu rejestrowanych rozmów rejestrator automatycznie przygotowuje nośnik i rozpoczyna właściwą pracę; 13. MoŜliwość współpracy ze zdalnym stanowiskiem administracyjno-odsłuchowym poprzez interfejs Ethernet; 14. Wykonawca raz z systemem rejestracji rozmów telefonicznych ma dostarczyć polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim. Świadczenie usługi infolinii z funkcjonalnością IVR przy zachowaniu istniejących funkcjonalności: 1. Kierowanie wywołań w zaleŝności od obszaru pochodzenia wywołania (ograniczenie do wybranych stref numeracyjnych województwa mazowieckiego). 2. Kierowanie wywołań w zaleŝności od parametrów czasowych (w godzinach pracy Zamawiającego). 3. Kierowanie wywołań w zaleŝności od parametrów ilościowych (równomierne rozłoŝenie ruchu). 4. Kierowanie wywołań na inny numer docelowy w przypadku: zajętości, braku odpowiedzi. 5. Kierowanie wywołań na komunikaty słowne z moŝliwością wyboru z menu głosowego za pomocą klawiatury aparatu telefonicznego osoby dzwoniącej. 6. Wydruk połączeń z dokładnością do strefy numeracyjnej. 7. Statystyki wywołań dostępne przez www. 8. MoŜliwość kierowania połączeń z sieci GSM minimum 3 operatorów h infolinia zgłoszeń awarii usługi. 10. Wykonawca zapewni moŝliwości nagrania zapowiedzi słownych w profesjonalnym studiu przy wykorzystaniu lektora na podstawie zamówienia w formie tekstu zapowiedzi. 11. Usługa powinna być świadczona na platformie operatora (Wykonawcy). Strona 13 z 13 13

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, 19.09.2014r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres:40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji

Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji Bytów dnia 2014-02-26 Tytuł projektu: Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji realizowany w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8.

Bardziej szczegółowo

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne

I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Określenie przedmiotu zamówienia usługi telekomunikacyjne Świadczenie drogą kablową usług telefonicznych i faksowych na łączach analogowych i cyfrowych w budynkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E PZP27186INF2015 Radlin, dn 05112015r Z A P R O S Z E N I E Miasto Radlin ( ul Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 do SIWZ a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Podkarpackiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

iqportal abonencki panel zarządzania

iqportal abonencki panel zarządzania ISO 9001:2000 iqportal abonencki panel zarządzania Wersja 0.9 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A

CENNIK USŁUG ISDN. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A Załącznik do Uchwały nr 79/10 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 22.12.2010 r. CENNIK USŁUG ISDN świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A styczeń 2011 Spis treści ROZDZIAŁ. 1 OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Załącznik nr 5 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Urządzenie typu FIREWALL Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 380782-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 13 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293067-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz PAKIET I - świadczenie usług telefonii publicznej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. usług telekomunikacyjnych. Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 01-824 Warszawa, ul. Przybyszew skiego 80/82, tel. (0-22) 639-87-72, fax. (0-22) 864-59-52 NIP 118-09-35-660 ; Regon : 010843854 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej

Zintegrowany system łączno. czności ci dyspozytorskiej Infrastruktura łączności : podsystem teleinformatyczny podsystem łączności zintegrowanej łączność radiowa cyfrowa podsystem rejestracji rozmów konsole dyspozytorskie oraz VoIP Podsystem teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801. obowiązuje od r. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TARYFA SPECJALNA USŁUGA 800/801 obowiązuje od 01.03.2012 r. DEFINICJE:... 3 Taryfa SPECJALNA 800 i 801... 4 1. Opłata Instalacyjna (jednorazowa)... 4 2. Opłaty abonamentowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo