Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budŝetu województwa mazowieckiego Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. Świadczona usługa telekomunikacyjna ma zapewnić między innymi w obiektach, placówkach i delegaturach zachowanie dotychczas uŝywanych numerów telefonicznych, łączność głosową, faksową. Realizacja projektu dedykowana jest dla operatora telefonii stacjonarnej świadczącego usługi na polskim rynku telekomunikacyjnym. 1. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Podłączenia min 2 nowych łączy ISDN-PRA oraz zapewnienia łączności telefonicznej w technologii ISDN - PRA uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabela A. b) Podłączenia min 6 nowych łączy ISDN-BRA oraz zapewnienia łączności telefonicznej w technologii ISDN - BRA uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabeli A. c) Podłączenia min 20 nowych łączy analogowych POTS oraz zapewnienia łączności telefonicznej uwzględniającej połączenia przychodzące i wychodzące dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w lokalizacjach wymienionych w pkt.1 ust. 1 p.pkt. d Tabeli A. d) Wszystkie urządzenia opisane w niniejszej specyfikacji musza być kompatybilne z telefonami CISCO IP PHONE 7960 SERIES. W przypadku kiedy wykonawca zamierza dostarczyć sprzęt który nie będzie kompatybilny w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić 800 innych (nowych) aparatów telefonicznych. e) Tabela A Linie telefoniczne Lp. Adres zakończenia łącza Rodzaj łącza Numery ustalone A B C D ISDN 30B+D X 2 Warszawa, ul.jagiellońska 74 1 dostępy / POTS POTS POTS POTS Strona 1 z 13 1

2 6 POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS POTS ISDN 2B+D CIECHANÓW, UL.WODNA 1 ISDN 2B+D PŁOCK, UL.NOWY RYNEK 20 ISDN 2B+D SIEDLCE, UL.PIŁSUDSKIEGO 38 ISDN 2B+D OSTROŁĘKA, UL.Piłsudskiego 38 ISDN 2B+D RADOM, UL.KOŚCIUSZKI 5A ISDN 2B+D f) Realizowania połączeń do sieci telefonicznych stacjonarnych, komórkowych w ruchu krajowym i międzynarodowym, a w szczególności: połączeń na bezpłatne linie 0-800, połączeń na ulgowe linie 0-801, połączeń głosowych i faksowych, bezpłatne połączenia do słuŝb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone, m.in.: 112, 999, 998, 997, 993, 992, 986 itp., moŝliwość połączeń z biurem numerów operatora. g) Zachowania numeracji MSN lub DDI dla poszczególnych łączy ISDN BRA i POTS w kaŝdej lokalizacji i ISDN PRA w okresie transformacji do 3-ch miesięcy. h) Wykonanie instalacji usługi na co najmniej 7 dni przed dniem uruchomienia, tak aby sama usługa mogła być świadczona zgodnie z terminem określonym w 1 ust. 1. i) Taryfikowania czasu rozmów z dokładnością do jednej sekundy. j) Sekundowego naliczania czasu realizacji połączeń telefonicznych bez opłaty inicjacyjnej. k) Nieodpłatnego świadczenia usługi prezentacja numeru dla dowolnej ilości zakończeń sieci Zamawiającego na wszystkich liniach analogowych i cyfrowych dla połączeń wychodzących i przychodzących. l) Bezpłatnej blokady połączeń o wyŝszej taryfikacji, np. nr , , , itp., m) Zachowania stałości cen podanych w formularzu oferty w czasie obowiązywania umowy. n) Usuwania na własny koszt uszkodzeń, które uniemoŝliwiają bądź utrudniają połączenia telefoniczne pracownikom Zarządu Dróg Miejskich powstałe na łączach Strona 2 z 13 2

3 analogowych, łączach cyfrowych ISDN oraz w urządzeniach przy pomocy których świadczone są usługi zgodnie z zawartą Umową, 2. Usługa musi być świadczona przy spełnieniu następujących warunków: a) Wymaga się, aby trakty łączy cyfrowych ISDN PRA (30 kanałów rozmownych) realizowane były na kaŝdym odcinku kanału telefonicznego w technologii ISDN- PRA. b) Wykonawca musi posiadać własną sieć telekomunikacyjną w Warszawie. c) Wykonawca zakończy łącza abonenckie we wszystkich lokalizacjach stosownym zakończeniem sieciowym w miejscach wskazanych przez zamawiającego d) Zachowana zostanie czasowo dotychczasowa numeracja na łączach PRA. e) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci wszystkich dotychczasowych numerów (obecnie TP SA) wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez przerwy w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 z p.zm.). f) Wykonawca powinien tak skalkulować cenę abonamentu, aby pokryła wszelkie koszty osobowe, materiałowe, sprzętowe, instalacyjne itp. związane z wykonaniem zamówienia. g) Usługa nie moŝe być świadczona z uŝyciem technologii alternatywnych: radiolinii, technologii VoIP, numerów dostępowych, bramek GSM, połączeń przez prefix. h) Wymaga się zagwarantowania dostępności usług w kaŝdej lokalizacji Zamawiającego na poziomie co najmniej 97 % w skali roku. i) Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do telefonicznego potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia analizy zgłoszenia przez słuŝby techniczne) wynosi 1 godzinę w systemie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku. j) Wymaga się zagwarantowania w ramach SLA czas naprawy (rozumiany jako czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do usunięcia usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności) wyniesie maksymalnie: 8 godziny dla łączy cyfrowych, 24 godziny dla łączy analogowych. k) KaŜde zakończenie sieciowe ISDN winno być wyposaŝone, w co najmniej dwa styki cyfrowe S/T i dwa analogowe a/b. l) Zakończenia sieciowe analogowe i cyfrowe winny być wyposaŝone w przewidziane PN odgromniki 3. Wszystkie placówki Zamawiającego muszą zostać dołączone do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy łączami kablowymi POTS oraz ISDN zgodnie z załączonym wykazem: numerów, łączy i lokalizacji. Spis przenoszonych numerów, spis lokalizacji i łączy zawiera Tabela A. 4. Zamawiający ma obecnie podpisaną umowę, w której przewidywany jest 30 dniowy pisemny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zamawiający po zakończeniu przedmiotowego postępowania niezwłocznie dokona wypowiedzenia. Termin obowiązywania starych umów abonenckich upłynie wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 1. Wymóg podłączenia odpowiedniej liczby nowych łącz dotyczy jedynie Wykonawców, którzy nie dysponują wymaganą infrastrukturą u Zamawiającego. 2. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez podłączenie łączy telefonicznych cyfrowych ISDN (30B+D, 2B+D) i łączy telefonicznych analogowych POTS, skreowania niezbędnych wiązek PAX, linii dzierŝawionych LB oraz udostępnienia linii AUS Strona 3 z 13 3

4 3. Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca wprowadzi restrykcje w telefonicznym ruchu wychodzącym uniemoŝliwiające wykonywanie połączeń przez Zamawiającego z konkretnymi grupami numerów będących w zakresie numeracji ratyfikowanej wg innych stawek niŝ określone w umowie (takie jak m.in.:0300; 0400; 0700 itp.). 4. Zamawiający przewiduje i dopuszcza moŝliwość zamówienia łączy bezpośrednich LB na potrzeby systemu łączności z miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wymagania dotyczące systemu telefonicznego dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych: Wymagania ogólne: 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje w formie usługi System telefoniczny, który będzie składał się z systemu telefonii IP, systemu taryfikacji połączeń i systemu rejestracji rozmów. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zapewni kompleksowe zarządzanie i administrację System telefonicznego; 2. System telefoniczny musi umoŝliwiać bezpośrednią obsługę telefonów IP działających w oparciu o styk Ethernet i protokół IP, we wszystkich placówkach Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych. Wszystkie telefony IP będą wspierały funkcjonalność zasilania PoE (Power over Ethernet); 3. Placówki Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, objęte niniejszym postępowaniem: a) Lokalizacja centralna w Warszawie: Warszawa, ul. Jagiellońska 74 b) Oddział w Ciechanowie: Ciechanów, ul. Wodna 1 c) Oddział w Ostrołęce: Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38 d) Oddział w Płocku: Płock, ul. Stary Rynek 20 e) Oddział w Radomiu: Radom, ul. Kościuszki 5A f) Oddział w Siedlcach: Siedlce, ul. Piłsudskiego W lokalizacji centralnej ma zostać zainstalowany System telefoniczny, składający się z: a) Systemu telefonii IP: Bramy głosowej do Sieci Publicznej PSTN; Platformy centralnej Telefonii IP; Systemu obsługi portalu głosowego; b) Systemu taryfikacji połączeń; c) Systemu rejestracji rozmów. 5. Obsługa uŝytkowników Telefonii IP w lokalizacjach Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych będzie realizowana z wykorzystaniem sieci WAN i LAN Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych; 6. System telefonii IP musi tworzyć jednolite środowisko teleinformatyczne wraz z usługami sieci WAN, LAN i pozostałymi usługami objętymi niniejszym postępowaniem; 7. Wykonawca zapewni, Ŝe sprzęt dostarczony w ramach realizacji postępowania przetargowego zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaŝy producenta na rynek polski. Zakres usługi: 1. Dostawa i instalacja urządzeń wchodzących w skład systemu telefonicznego zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych; 2. Wykonawca dokona nagrań w profesjonalnym studiu nagrań z lektorem w języku polskim. Nagrania te zostaną zainstalowane w systemie obsługi portalu głosowego. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolnie dla trzech pracowników Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych, w zakresie: Architektura i moŝliwości wdroŝonego systemu (Hardware i Software); Strona 4 z 13 4

5 Programowanie podstawowych funkcji systemu, w tym tworzenia i edycji planu numeracyjnego; Integracja wdroŝonego systemu z tradycyjną siecią telefonii PSTN; Obsługa telefonów IP i prezentacja ich funkcjonalności; Tworzenie drzewa IVR i zarządzanie zapowiedziami słownymi; Obsługa i administracja Systemu Taryfikacji, w tym tworzenie raportów w oparciu o rekordy taryfikacyjne i statystyki ilościowe połączeń; Obsługa i administracja Systemu Rejestracji rozmów, w tym archiwizacja i odtwarzanie nagrań według zdefiniowanych kryteriów; Ćwiczenia praktyczne. 4. Kompleksowe zarządzanie i administracja systemem telefonicznym przez Wykonawcę. 5. Udostępnienie bezpłatnej infolinii w trybie 24/7/365 w celu zgłaszania przez Zamawiającego awarii i usterek. 6. Zakres czynności administracyjnych i serwisowych zapewniających prawidłowe działanie systemu telefonicznego musi obejmować: a) Usuwanie Awarii, z następującymi czasami: Czas reakcji na zdarzenie: 4h, przez 7 dni w tygodniu. Czasu usunięcia awarii: 24h, przez 7 dni w tygodniu. b) Administrowanie systemu telefonicznego i programowanie, w tym dokonywanie do 5 zmian zdalnych dziennie, polegających na: Dodaniu lub usunięciu Aktywnego portu, w ramach liczby portów określonych w Specyfikacji; Zmiany uprawnień dotyczących moŝliwości realizacji połączeń wychodzących wewnętrznych, miejskich, zamiejscowych, międzynarodowych, komórkowych i o podwyŝszonej opłacie; Dostosowania do potrzeb uŝytkownika numeru linii oraz jej parametrów; Zmiany uŝytkownika Usługi przypisanego do Aktywnego portu. c) Telefoniczne wsparcie i pomoc techniczna; d) Zdalne wykonanie backupu danych Centrali; e) Prowadzenie raz na kwartał działań w lokalizacji Klienta, związanych z wykonaniem backupu bazy danych systemu telefonicznego i/lub bazy danych programu do taryfikacji, wykonaniem kopii bezpieczeństwa, monitoringiem alarmów i logów systemu. Harmonogram: 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia a następującym harmonogramie: a) W przeciągu 7 dni od daty podpisania umowy (Etap I): Zainstaluje bramy głosowej do Sieci Publicznej PSTN; Zainstaluje Platformę centralną Telefonii IP; b) W przeciągu 14 dni od daty podpisania umowy (Etap II): Zainstaluje system rejestracji rozmów zgodnie z wymaganiami SIWZ; Opracowuje z Zamawiającym drzewo IVR i dokona sesji nagraniowej w profesjonalnym studiu nagrań na potrzeby systemu obsługi portalu głosowego. c) W przeciągu 21 dni od daty podpisania umowy (Etap III): Zainstaluje system taryfikacji połączeń zgodnie z wymaganiami SIWZ; Przeszkoli wskazanych pracowników Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych z obsługi systemu telefonicznego. d) W przeciągu 28 dni od daty podpisania umowy (Etap IV): Zainstaluje system obsługi portalu głosowego; Strona 5 z 13 5

6 Sporządzi dokumentację powykonawczą wdroŝonego systemu. e) Zakończy instalację i uruchamianie usługi nie później niŝ do r. (Protokół z odbioru) 2. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego dla poszczególnych Etapów, wiązać się będzie z zapłaceniem Kar. Kary te zostały określone we wzorze umowy, z zastrzeŝeniem pkt 20.3 SIWZ. Systemu telefonii IP wymagania: I. Brama głosowa do Sieci Publicznej PSTN wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 2U. Konfiguracja systemu: 1. Łącza Miejskie: 2 trakty cyfrowe ISDN PRA (30B+D) z moŝliwością rozbudowy do 4 traktów cyfrowych ISDN PRA (30B+D); 2. Co najmniej 2 interfejsy Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseT) rozumiane jako porty typu uplink do sieci LAN oraz do realizacji szyfrowanego łącza do sieci WAN; Dodatkowe cechy systemu: 1. Brama ma mieć zainstalowane dedykowane zasoby DSP słuŝące do transkodowania połączeń pomiędzy kodekami róŝnych typów; 2. Wspiera protokoły kontrolne H.323, SIP; 3. Wspiera kodeki G.711, G.729, G.722 oraz ilbc (lub równowaŝne kodek musi posiadać mechanizm redukujący wpływ zgubionych pakietów na jakość głosu i przepływność nie wyŝszą niŝ 16 kbps); 4. Wspiera VRRP lub równowaŝne; 5. Wspiera routing pakietów zgodnie z RIP, OSPF, BGP, redystrybucję pomiędzy tymi protokołami oraz routing statyczny i oparty o polityki; 6. Wspiera IPv6; 7. W zakresie bezpieczeństwa urządzenie wspiera następujące funkcjonalności: MoŜliwość zabezpieczania sygnalizacji za pomocą standardowego protokołu TLS; MoŜliwość zestawiania połączeń szyfrowanych w oparciu o standardowy protokół SRTP zarówno pomiędzy bramami a telefonami IP; Wsparcie sprzętowe dla szyfrowania ruchu zgodnie z IPsec (AES, 3DES, DES) z funkcjonalnością realizowania tuneli VPN statycznych i dynamicznych wydajność na poziomie min. 50 Mbps; Programowy lub sprzętowy Firewall oraz system proaktywnej ochrony przed atakami typu IPS (ang. Intrusion Prevention System) - wydajność na poziomie min. 50 Mbps, 8. Wspiera funkcjonalność pozwalającą na realizację kilku niezaleŝnych tablic routingu umoŝliwiających uŝywanie bram jako klienckich urządzeń brzegowych w sieci MPLS; 9. Wspiera NHRP (ang. Next Hop Resolution Protocol); 10. Wspiera GRE (ang. Generic Routing Encapsulation); 11. Wspiera Syslog; 12. Wspiera SNMPv3 (ang. Simple Network Management Protocol version 3); 13. UmoŜliwia identyfikację i uwierzytelnianie w oparciu o serwer RADIUS. Strona 6 z 13 6

7 14. Urządzenie posiada moŝliwość pobrania konfiguracji do zewnętrznego komputera typu PC, w formie tekstowej. Konfiguracja po dokonaniu edycji poza urządzeniem moŝe być ponownie zaimportowana do urządzenia i uruchomiona; 15. Urządzenie posiada moŝliwość wyszukiwania fragmentów konfiguracji z linii poleceń urządzenia, dzięki stosowaniu wyraŝeń-filtrów. II. Platforma centralnej Telefonii IP wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 2U. Konfiguracja systemu: 1. System musi zapewniać obsługę 1000 telefonów IP bez konieczności fizycznej rozbudowy a jedynie poprzez odpowiednie uzupełnienie liczby licencji dla telefonów IP; 2. System musi mieć moŝliwość rozbudowy pojemności do 2000 telefonów IP poprzez dodanie odpowiedniego urządzenia/urządzeń; 3. System musi być wyposaŝony, w co najmniej dwa interfejsy Gigabit Ethernet (10/100/1000 BaseT) dla realizacji połączenia do sieci LAN; 4. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w 2 dyski, kaŝdy o pojemności min. 72 GB z moŝliwością połączenia w macierz RAID1; 5. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w min. dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania zegara przynajmniej 2 GHz; 6. Platforma sprzętowa musi być wyposaŝona w przynajmniej 2 GB pamięci DRAM. Dodatkowe cechy systemu: 1. System musi być rozwiązaniem sprzętowo-programowym w całości dedykowanym do obsługi połączeń telefonicznych w oparciu o protokół IP i o terminale abonenckie IP (telefony IP). Nie dopuszcza się systemów opartych o tradycyjną architekturę przełączania poprzez krotnicę TDM i przystosowanych do dołączenia telefonów IP przez uzupełnienie o dodatkowe moduły; 2. System musi umoŝliwiać bezpośrednią obsługę, co najmniej trzech typów telefonów IP działających w oparciu o styk Ethernet i protokół IP, o zróŝnicowanym poziomie funkcjonalności (rozbudowany funkcjonalnie z wyświetlaczem, standardowy z wyświetlaczem, podstawowy z wyświetlaczem) przeznaczonych dla pracowników na róŝnych szczeblach. System musi pochodzić od tego samego producenta co telefony. Nie dopuszcza się składania ofert zawierających rozwiązania hybrydowe pochodzące od róŝnych producentów; 3. System musi, dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rozwiązania, uniemoŝliwiać pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, działającego na platformie sprzętowej; 4. System musi mieć moŝliwość rozbudowy o system telefonii bezprzewodowej VoWLAN (AP i telefony WiFi), który musi być systemem zintegrowanym z systemem telefonii IP oraz pochodzić od tego samego producenta; 5. Oferowane rozwiązanie nie moŝe bazować na systemie hybrydowym pochodzących od róŝnych producentów i co za tym idzie połączonych technologii; 6. System musi realizować następujące funkcje dla abonentów telefonicznych: a) Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji; b) Przekazywanie połączeń, gdy abonent rozmawia, nie odbiera telefonu, lub wszystkich połączeń; Strona 7 z 13 7

8 c) Parkowanie połączeń; d) Przekierowanie połączenia na podstawie rozróŝnienia między połączeniem wewnętrznym i zewnętrznym; e) Obsługę połączeń oczekujących i zawieszanie połączeń z podawaniem sygnału muzycznego (Music on Hold), wymagana jest implementacja sygnału muzycznego na bazie systemu, bez konieczności uŝycia jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń; f) Obsługę klawiszy szybkiego wybierania numerów; g) Transferowanie połączeń; h) Callback; i) Przejmowanie połączeń (pick-up) w ramach zdefiniowanych grup; j) Kierowanie połączeń w oparciu o przeszukiwanie (hunting) w ramach zdefiniowanych grup. Obsługa odbierania połączeń na następujących zasadach: wywoływanie abonenta na wszystkich telefonach grupy; wywoływanie cykliczne; wywoływanie najdłuŝej bezczynnego abonenta; wywoływanie kolejno według listy (liniowe). k) Implementacja kodeków G.711, G.729, G.722. Automatyczny wybór kodeka dla połączenia wychodzącego; l) MoŜliwość mobilnej pracy uŝytkowników poprzez ich logowanie z wykorzystaniem numeru PIN na dowolnym sprzętowym telefonie IP, z automatycznym przydziałem numeru i praw dostępu; m) Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorska; n) Obsługa języka polskiego na aparatach telefonicznych. 7. System musi umoŝliwiać odtwarzanie nagranych komunikatów przy wystąpieniu określonych zdarzeń; 8. System musi umoŝliwiać zestawianie połączeń telefonicznych między telefonami IP ze wzajemnym uwierzytelnianiem telefonów IP przy wykorzystaniu certyfikatów x509 i szyfrowaniem sygnalizacji za pomocą protokołu TLS; 9. System musi umoŝliwiać uruchomienie funkcji certificate authority proxy function (CAPF) wykorzystywanej do instalacji certyfikatów o znaczeniu lokalnym na telefonie; 10. System musi umoŝliwiać szyfrowanie transmisji głosu w połączeniach telefonicznych z wykorzystaniem protokołu SRTP (Secure RTP); 11. System musi umoŝliwiać szyfrowanie połączeń telefonicznych między telefonami IP oraz bramami głosowymi H.323; 12. System musi posiadać zabezpieczenia przed naruszeniem integralności w postaci, co najmniej oprogramowania o funkcjonalności ochronnej typu IPS (Intrusion Prevention System) dla platformy sprzętowo-programowej; 13. System musi umoŝliwiać zaszyfrowanie łączności między platformami sprzętowymi z wykorzystaniem protokołu IPSec; 14. System musi umoŝliwiać kierowanie połączeń i ustawianie restrykcji według reguł uwzględniających porę dnia, dzień tygodnia, dzień roku; 15. System musi umoŝliwiać ustawienie zabezpieczeń kradzieŝy impulsów (toll-fraud), poprzez: zabronienie transferu połączenia w kierunku trunk-trunk, zerwanie połączenia konferencyjnego, jeŝeli zestawiający konferencję się rozłączy, ustawienie wymaganego kodu FAC do zestawienia połączeń wychodzących; 16. Bezpieczne przesyłanie zbioru konfiguracyjnego z systemu do telefonu IP poprzez uwierzytelnianie oraz szyfrowanie z wykorzystaniem certyfikatu X.509; 17. System musi mieć moŝliwość bezpośredniej obsługi telefonów IP działających w oparciu o protokół SIP z funkcjonalnością porównywalną do obsługi za pośrednictwem dedykowanego protokołu; Strona 8 z 13 8

9 18. System musi mieć moŝliwość współpracy z zewnętrznymi sieciami telefonicznymi poprzez bramy głosowymi H.323 oraz MGCP. Wymagana implementacja H.323 FastStart; 19. System musi mieć moŝliwość sprzęgnięcia z zewnętrznymi systemami telefonicznymi opartymi o SIP poprzez trakty SIP i realizacji w ten sposób zarówno połączeń tele jak i wideo; 20. System musi mieć moŝliwość bezpośredniej obsługi połączeń między terminalami H.323 oraz współpracy z urządzeniami H.323 Gatekeeper; 21. System musi zapewniać moŝliwość realizacji usług opartych o protokół XML na telefonach IP poprzez konfigurację odpowiednich dostępnych usług niezaleŝnie dla kaŝdego telefonu IP; 22. System musi mieć moŝliwość współpracy z dedykowanymi bezprzewodowymi telefonami IP działającymi w oparciu o IEEE b/g 23. System musi mieć moŝliwość współpracy z umieszczonymi w zdalnych lokalizacjach telefonami IP, oraz realizację podstawowych połączeń w przypadku utraty łączności między systemem i zdalną lokalizacją; 24. System musi umoŝliwiać ustawienie priorytetów dla abonentów, stosowane w celu wykonania priorytetowego połączenia na jednym z zajętych kanałów traktu PSTN; 25. System musi zapewniać kontrolę nad wykorzystaniem pasma sieciowego przez połączenia telefoniczne w sieci z moŝliwością wykorzystania protokołu RSVP do rezerwacji pasma; 26. System musi umoŝliwiać realizację konferencji w trybach ad-hoc oraz zaplanowanym. Realizacja konferencji musi być moŝliwa na bazie systemu, bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych dedykowanych zasobów sprzętowych; 27. System musi umoŝliwiać ustawienie wykorzystania zasobów transkodowania, konferencji, MOH (music on hold) na podstawie lokalizacji urządzeń w sieci IP; 28. System musi umoŝliwiać realizację usługi wideotelefonii z wykorzystaniem oprogramowania instalowanego na stacji roboczej, kamery oraz telefonu IP; 29. System musi umoŝliwiać realizację usługi wideotelefonii z wykorzystaniem dedykowanego sprzętowego wideotelefonu zapewniającego kodowanie obrazu zgodnie ze standardami H.261, H.263 i H.264. Wideotelefon musi zapewniać taką samą funkcjonalność w zakresie zestawiania i obsługi połączeń jak telefon IP; 30. System musi umoŝliwiać zewnętrzny dostęp do informacji przez interfejs API oparty o mechanizm AXL SOAP (Simple Object Access Protocol); 31. System musi umoŝliwiać zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu SSL; 32. System musi udostępniać narzędzie dla dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów IP; 33. System musi oferować narzędzie pozwalające na monitorowanie w czasie rzeczywistym komponenty systemu telefonii IP. Monitorowanie powinno obejmować: status urządzeń, wydajność systemu, odkrywanie urządzeń. Narzędzie powinno równieŝ dostarczać logi i informacje o zdarzeniach, jak równieŝ informować o zdarzeniach wysyłając wiadomość ; 34. System musi zapewniać moŝliwość identyfikowania uŝytkowników systemu w zewnętrznych kartotekach LDAP, w tym Microsoft Active Directory; 35. System musi zapewniać moŝliwość automatycznego importu definicji uŝytkowników systemu z zewnętrznych kartotek LDAP, w tym Microsoft Active Directory oraz okresowej synchronizacji. Strona 9 z 13 9

10 III. System obsługi portalu głosowego wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 1U. Konfiguracja systemu: 1. Licencję pozwalającą na jednoczesną pracę 10 agentów CC. Dodatkowe cechy systemu: 1. Rozwiązanie musi pracować na dedykowanej platformie sprzętowej; 2. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność IVR; 3. Rozwiązanie zarządzane przez przeglądarkę WWW; 4. Rozwiązanie musi współpracować z połączeniami trunk, zarówno analogowymi jak i cyfrowymi (w tym trunki IP) obsługiwanymi przez dostarczany system telefoniczny; 5. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność Call Conferencing - moŝliwość stworzenia konferencji przez nadzorcę w trakcie obsługi zgłoszenia przez agenta np. w celu pomocy w obsłudze zgłoszenia; 6. Rozwiązanie musi skalować się docelowo, do co najmniej 75 aktywnych agentów Contact Center; 7. Rozwiązanie musi skalować się docelowo, do co najmniej 8 aktywnych kontrolerów pracy agentów (supervisor) Contact Center; 8. Rozwiązanie musi zapewniać tzw. funkcjonalność conditional routing, przekierowania połączeń w zaleŝności od pory dnia, dnia tygodnia i innych zmiennych; 9. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przekierowania połączeń w oparciu o umiejętności agenta Contact Center (Skills-based routing); 10. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność muzyki w tle ; 11. Rozwiązanie musi posiadać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność tworzenia kampanii wychodzących (Outbound); 12. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność komunikacji agentów z klientami poprzez system ; 13. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność obsługi zgłoszeń i komunikacji z klientem poprzez interfejs Web; 14. Rozwiązanie musi zapewniać moŝliwość prezentacji stanu agenta (gotowy/niegotowy, w systemie/poza systemem); 15. Rozwiązanie musi zapewniać następujące funkcje kontrolera pracy agentów (supervisor): Obserwacja stanu agentów w czasie rzeczywistym; Obserwacja statystyk agentów; MoŜliwość komunikacji z agentem przez chat. 16. Rozwiązanie musi posiadać graficzny interfejs do programowania skryptów IVR oraz umoŝliwiać IVR pobieranie danych z zewnętrznej bazy danych; 17. Rozwiązanie Contact Center musi zawierać oprogramowanie agenta CC na stacje agenta, zapewniające okno logowania agenta, kontrolę stanu połączeń oraz statusu agenta, oraz oprogramowanie kontrolera pracy agentów (supervisor). Strona 10 z 13 10

11 IV. System taryfikacyjny połączeń wymagania: Konfiguracja systemu: 1. System taryfikacyjny ma obsługiwać: 800 słuchawek IP z moŝliwością rozbudowy do 2000 słuchawek IP; 2. Liczba stanowisk obsługi: 1; 3. System musi rozliczać wartość brutto faktury; 4. System musi rozliczać faktury operatora na poszczególne osoby z zachowaniem proporcji podziału jego kosztów pomiędzy projekty wg danych z księgowości dostarczanych, co miesiąc w postaci pliku excel o strukturze. Tabela nr 1 i 2 Ilustruje wymagania Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych odnośnie systemu, w tym podziału na połączeń na finansowanie w ramach róŝnych projektów. Tabela nr 1 Kolumna Typ Zawartość Imie+Nazwisko text ZłoŜenie imienia i nazwiska pracownika jako jednoznaczny jego identyfikator. Dla osób o tych samych Imie+Nazwisko dodawane są kolejne numery np. JanKowalski1 Projekt1 % 100% rozpisane na poszczególne projekty. W niektórych Projekt2 % polach moŝe występować zero lub puste Projekt3 % Projekt4 % Projekt5 % Tabela nr 2 Kolumna Typ Zawartość P_razem Liczba Wartość obciąŝenia pracownika do podziału na projekty P1_wart Liczba Wartość wynikająca z podziału kosztów przypadających na P2_wart Liczba dana osobę, rozdzielonych na projekty wg wartości P3_wart Liczba udziałów % podanych w odpowiednich kolumnach. P4_wart Liczba Wszelkie zaokrąglenia przypisywane mają być do P1 P5_wart Liczba (koszty własne) Dodatkowe cechy systemu: 1. System musi umoŝliwiać własne wprowadzanie zmian w taryfach; 2. UmoŜliwiać porównywanie taryf na przykładzie rzeczywistych danych uŝytkownika; 3. UmoŜliwiać porządkowanie rozliczanych abonentów wg wielopoziomowej struktury organizacyjnej; 4. UmoŜliwiać rozliczanie kosztów połączeń jako raporty według linii wewnętrznych, kodów osobistych, struktur organizacyjnych, centrów kosztowych, kodów tematycznych, linii miejskich, operatorów; 5. UmoŜliwiać drukowanie raportów z uŝyciem edytowalnych szablonów wydruku; 6. UmoŜliwiać rozdzielanie połączeń prywatnych i słuŝbowych; 7. UmoŜliwiać obsługę dodatkowego stanowiska operatora systemu, posiadającego jednoczesny dostęp do bazy danych; 8. UmoŜliwiać tworzenie wielu planów naliczania kosztów; 9. UmoŜliwiać przeliczanie kosztów po zmianie planu lub kosztów połączeń; 10. UmoŜliwiać przypisanie Imion, Nazwisk i numerów ewidencyjnych do numerów telefonów; 11. UmoŜliwiać przydzielanie limitów kosztów połączeń i kontrolę ich wykorzystania; 12. UmoŜliwiać rozliczanie połączeń w naliczaniu sekundowym jak równieŝ impulsowym; Strona 11 z 13 11

12 13. UmoŜliwiać automatyczne generowanie przygotowanych raportów według określonego przez operatora harmonogramu i wysłania go na wskazane adresy ; 14. UmoŜliwiać eksport wygenerowanych raportów do plików w formatach: XLS, CSV i PDF; 15. UmoŜliwiać import i eksport struktury organizacyjnej; 16. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o moduł udostępniania danych za pomocą przeglądarki WWW i umoŝliwiać integrację z systemem Active Directory (autentykacja) z pozostawieniem autoryzacji na poziomie aplikacji; 17. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o moduł przeznaczony do wczytywania i przetwarzania faktur operatorów do postaci rozliczenia kosztów faktury na poszczególne poziomy MPK zdefiniowane w CST, według zasad uzgodnionych z Klientem; 18. Mieć moŝliwość rozbudowy w przyszłości o wczytywanie danych z bilingów operatora komórkowego; 19. Wykonawca raz z systemem taryfikacji połączeń ma dostarczyć polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim. V. System rejestracji rozmów wymagania: Architektura: 1. Urządzenie przystosowane do montaŝu w szafie 19 (wymagane wyposaŝenie montaŝowe); 2. Rozmiar nieprzekraczający 3U. Konfiguracja systemu: 1. Ilość i rodzaj nagrywanych portów: 2 trakty cyfrowe ISDN PRA (30B+D) z moŝliwością rozbudowy do 4 traktów cyfrowych ISDN PRA (30B+D); 2. Dysk HDD 500 GB; 3. Karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s lub szybsza zapewniająca dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN; 4. System operacyjny zainstalowany na odrębnym, dedykowanym wyłącznie do tego celu nośniku (flash dysku) o pojemności gwarantującej poprawną pracę urządzenia, jak i umoŝliwiającą wykonywanie dostarczanych aktualizacji; 5. W obudowie urządzenia mają być zamontowane następujące elementy: Głośnik przeznaczony do lokalnego odsłuchu; Wyświetlacz informujący o stanie pracy rejestratora; Przyciski umoŝliwiające podstawową obsługę rejestratora. Dodatkowe cechy systemu: 1. Odsłuch zarejestrowanych nagrań poprzez sieć LAN dla dowolnej ilości uŝytkowników; 2. Jednoczesna rejestracja rozmów prowadzonych w tym samym czasie na poszczególnych kanałach; 3. Automatyczne, bezobsługowe włączenie zapisu; 4. Zapis rozmów bez kompresji; 5. Wraz z treścią korespondencji zapisywane maja być następujące informacje: data i godzina rozpoczęcia rozmowy, czas rozmowy, kierunek rozmowy oraz wszystkie dostępne w łączu informacje o abonencie; 6. Rejestracja połączeń telefonicznych nieodebranych oraz zapis następujących informacji: data, godzina, numer wywołujący, numer wywoływany, czas oczekiwania na połączenie; 7. MoŜliwość wyszukania nagrań na podstawie kryteriów: data, czas, numer telefonu, numer kanału rejestrującego; Strona 12 z 13 12

13 8. Rejestrator ma posiadać wbudowany mechanizm loginów i haseł na podstawie, których określane będą uprawnienia do odsłuchu i administracji dla pracy lokalnej jak i zdalnej; 9. Zapis informacji o historii działań uŝytkowników, takich jak logowanie, odsłuch nagrań, archiwizacja oraz stanów awaryjnych rejestratora; 10. Brak moŝliwości wykasowania i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranych korespondencji i historię działań uŝytkowników, bez względu na posiadane uprawnienia; 11. Automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku; 12. W przypadku wymiany dysku twardego HDD, przeznaczonego do zapisu rejestrowanych rozmów rejestrator automatycznie przygotowuje nośnik i rozpoczyna właściwą pracę; 13. MoŜliwość współpracy ze zdalnym stanowiskiem administracyjno-odsłuchowym poprzez interfejs Ethernet; 14. Wykonawca raz z systemem rejestracji rozmów telefonicznych ma dostarczyć polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim. Świadczenie usługi infolinii z funkcjonalnością IVR przy zachowaniu istniejących funkcjonalności: 1. Kierowanie wywołań w zaleŝności od obszaru pochodzenia wywołania (ograniczenie do wybranych stref numeracyjnych województwa mazowieckiego). 2. Kierowanie wywołań w zaleŝności od parametrów czasowych (w godzinach pracy Zamawiającego). 3. Kierowanie wywołań w zaleŝności od parametrów ilościowych (równomierne rozłoŝenie ruchu). 4. Kierowanie wywołań na inny numer docelowy w przypadku: zajętości, braku odpowiedzi. 5. Kierowanie wywołań na komunikaty słowne z moŝliwością wyboru z menu głosowego za pomocą klawiatury aparatu telefonicznego osoby dzwoniącej. 6. Wydruk połączeń z dokładnością do strefy numeracyjnej. 7. Statystyki wywołań dostępne przez www. 8. MoŜliwość kierowania połączeń z sieci GSM minimum 3 operatorów h infolinia zgłoszeń awarii usługi. 10. Wykonawca zapewni moŝliwości nagrania zapowiedzi słownych w profesjonalnym studiu przy wykorzystaniu lektora na podstawie zamówienia w formie tekstu zapowiedzi. 11. Usługa powinna być świadczona na platformie operatora (Wykonawcy). Strona 13 z 13 13

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo