posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 6 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, zainstalowanie, uruchomienie nowego cyfrowego rejestratora rozmów w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego oraz przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia z obsługi w/w rejestratora. Do przedmiotu zamówienia wchodzi również dostarczenie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji obsługowej w języku polskim. 1. Ogólne wymagania techniczne cyfrowego rejestratora rozmów Cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych z rejestracja 28 kanałów rozmównych VoIP, 6 kanałów rozmównych czyli 3 linie ISDN, oraz 2 kanałów analogowych. Na panelu przednim powinien znajdować się wyświetlacz alfanumeryczny (4x20) z możliwością przeprowadzenia podstawowej konfiguracji IP oraz możliwość wyświetlania bieżącego stanu rejestratora ( temp. HDD, temp. CPU, stopień odbudowy macierzy RAID 1 po awarii). Cyfrowy rejestrator rozmów musi zapewnić przechowanie co najmniej tysięcy godzin rozmów zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów. Ze względów bezpieczeństwa rejestrator ma uniemożliwiać ręczne kasowanie oraz modyfikowanie nagrań na macierzy RAID przez użytkownika, osobę nieuprawnioną jak i samego administratora urządzenia. 2. Szczegółowe wymagania techniczne cyfrowego rejestratora rozmów konstrukcja rejestratora umożliwiająca instalację w stojaku telekomunikacyjnym 19 w obudowie nie większej niż 3U, urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 230 V 50 Hz i posiadać zasilacz redundantny w osobnych dwóch modułach z opcją Hot Swap, możliwość nagrywania jednocześnie 28 kanałów VOIP kodeków G711/ G722 oraz G729 protokołów SCCP i SIP możliwość nagrywania trzech linii ISDN dla telefonów alarmowych 997 i 112 (6 kanałów rozmównych) możliwość nagrywania 2 linii analogowych posiadać 3 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45),

2 nagrywania rozmów z systemu telefonicznego opartego o wykorzystanie Unified Communications Manager (CUCM) z wykorzystaniem funkcjonalności Built-IN- Bridge w wersjach 6, 7, 8 oraz 9 poprzez integrację SIP-TRUNK (Integracja musi być oparta całkowicie na rozwiązaniu programowym, bez stosowania dodatkowego wyposażenia sprzętowego), wyklucza się stosowanie licencji na rejestrację rozmów w formie jakiegokolwiek klucza sprzętowego (np.: na złączu USB, RS232). Dopuszczalna licencja na nagrywanie rozmów jedynie w formie pliku lub plików umieszczonych w cyfrowym rejestratorze rozmów rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania rozmowy, numer wywołujący/wywoływany/osiągnięty (po przekierowaniu) cyfrowy rejestrator rozmów musi posiadać wbudowany w obudowę opisany panel sterowania, który umożliwi poruszanie się po menu celem przeprowadzenia podstawowej konfiguracji adresacji IP cyfrowy rejestrator rozmów ma posiadać wyświetlacz LCD przynajmniej o parametrach 4 x 20 (ilość wierszy x ilość znaków) oraz głośnik, stanowiące lokalny interfejs obsługi urządzenia, który umożliwi dostęp do podstawowych funkcji takich jak: odsłuch nagrań, wyświetlanie informacji o stanie pracy urządzenia (alarmy, temp. HDD, temp. CPU, stopień odbudowy macierzy RAID 1 po awarii),oraz konfigurację interfejsów sieciowych (adres IP, maska, brama sieci) cyfrowy rejestrator rozmów powinien sygnalizować stany awaryjne i przedawaryjne (uszkodzenie dysku, zbliżająca się awaria dysku, zanik synchronizacji z serwerem NTP, awaria lub brak zasilania w danym module, awaria interfejsów sieciowych) lokalnie na rejestratorze (na wyświetlaczu LCD), przez sieć TCP/IP na standardowym komputerze PC,poprzez złącze alarmowe za pomocą przekaźnika oraz w formie dźwiękowej poprzez głośnik zamontowany w obudowie rejestratora. cyfrowy rejestrator rozmów powinien zapewnić przechowanie co najmniej tysięcy godzin rozmów zanim zacznie automatycznie nadpisywać najstarsze zapisy rozmów rejestracja musi się odbywać na dwóch wymiennych nośnikach HDD typu SATA 3,5 cala o tej samej pojemności minimum 1 TB w macierzy RAID 1, w kieszeni HotSwap z funkcją automatycznej odbudowy

3 w przypadku czasowego zaniku zasilania, które spowodowałoby wyłączenie cyfrowego rejestratora rozmów, urządzenie winno automatycznie podjąć swoją pracę. (informacja zwrotna o zaistniałym zdarzeniu w postaci alarmu) cyfrowy rejestrator rozmów powinien automatycznie aktualizować czasu z serwera NTP zarządzanie siecią rejestratorów z poziomu dedykowanej aplikacji urządzenia z możliwością monitorowania stanów pracy wszystkich rejestratorów jednocześnie, zdalnego odsłuchu (także w czasie nagrywania aktualnej korespondencji), archiwizacji, przeglądania korespondencji z filtracją oraz opcją wyszukiwania (data i godzina, numer telefonu, numer kanału, adres IP, MAC adres, ostatnio zapisane rozmowy, możliwość ustawienia po zakresie dat, oraz z możliwością parametryzacji opcji wyszukiwania.), Wyklucza się zastosowanie programów typu VNC, protokół RDP znany jako zdalny pulpit. tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów lub ich fragmentów poprzez zastosowanie konwersji pliku Archiwizacja zapisów na standardowym komputerze PC do postaci zbiorczego archiwum (bazy nagrań) oraz pojedynczych plików *.wav Archiwizacja logów rejestratora na standardowym komputerze PC za pomocą aplikacji do zarządzania rejestratora. możliwość wykonywania archiwizacji automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanego przez administratora harmonogramu wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczeń (zakładanie i usuwanie indywidualnych kont dla użytkowników, nadawanie im odpowiednich uprawnień, edycja uprawnień przez administratora urządzenia) Cyfrowy rejestrator rozmów powinien sygnalizować próby nieautoryzowanego dostępu do urządzenia w postaci odpowiedniego wpisu w pliki log. brak możliwości kasowania nagrań, edycji bazy danych rozmów oraz logów rejestratora przez użytkowników, osoby nieuprawnione oraz administratora, logi cyfrowego rejestratora rozmów winne być automatycznie nadpisywane po 180 dniach system operacyjny zainstalowany i uruchamiany z oddzielnego dysku twardego lub dysku flash na złączu SATA. zapasowy dysk twardy lub dysk flash z w pełni skonfigurowanym systemem operacyjnym (dopuszcza się zastosowanie licencji czasowej zapewniającej pełną funkcjonalność rejestratora do czasu otrzymania właściwej licencji jednak nie krócej

4 niż 30 dni kalendarzowych). możliwość aktualizacji systemu operacyjnego przez lokalnego administratora bez konieczności podłączania rejestratora do sieci publicznej (Internet) instalacja aplikacji klienckiej do zarządzania cyfrowym rejestratorem rozmów lub grupą rejestratorów bez ograniczeń licencyjnych (na dowolnej liczbie stanowisk). 3. Wymagany zakres prac. 1) instalacja aplikacji klienckiej do zarządzania cyfrowym rejestratorem rozmów lub grupą rejestratorów bez ograniczeń licencyjnych (na dowolnej liczbie stanowisk) 2) montaż rejestratora cyfrowego w wskazanym przez zamawiającego miejscu: Sztab Policji KMP w Szczecinie, ul. Piotra i Pawła 3/4 3) wykonanie konfiguracji rejestratora cyfrowego rozmów zgodnie z wytycznymi zamawiającego w tym instalacja i konfiguracja aplikacji klienta na wskazanej stacji roboczej 4) przeprowadzenie szkolenia dla 5 osób z zakresu administracji i obsługi cyfrowego rejestratora rozmów w miejscu instalacji cyfrowego rejestratora rozmów W zakresie instalacji i uruchomienia cyfrowego rejestratora rozmów, należy ująć także wykonanie wszystkich innych prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do uzyskania pełnej założonej funkcjonalności systemu rejestracji rozmów. 4. Wymagania dodatkowe. 1) Instalacja cyfrowego rejestratora rozmów powinna być wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi przepisami i regułami techniki w rozumieniu międzynarodowych i europejskich norm, wytycznych i zaleceń. 2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, co najmniej 2 komplety dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej cyfrowego rejestratora rozmów w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w obcym języku, wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski. 3) Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo. 4) System zostanie uznany za uruchomiony i działający prawidłowo, gdy podczas odbioru, komisja powołana przez Zamawiającego, stwierdzi prawidłowe i wystarczające

5 wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami w nim zawartymi. System nie będzie uznany za uruchomiony, jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana, lub nie będzie wykonywana prawidłowo. 5. Szkolenia. Po zakończeniu prac i uruchomieniu cyfrowego rejestratora rozmów Wykonawca, w terminie do 5 dni od dokonania odbioru technicznego, przeprowadzi szkolenia dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego: 1) czas trwania szkolenia niezbędny do zrealizowania zakresu szkolenia 2) koszt szkolenia wliczony w ceną przedmiotu zamówienia 3) szkolenie musi odbyć się w języku polskim 4) miejsce szkolenia będzie siedziba SWD KMP w Szczecinie na ul. Piotra i Pawła 3/4. Zakres szkolenia: 1) opis i budowa urządzenia. 2) pełna obsługa cyfrowego rejestratora rozmów. 3) instalacja i konfiguracja cyfrowego rejestratora rozmów. 4) usuwanie uszkodzeń sprzętu (wymiana dysku systemowego, wymiana dysku macierzy RAID, odbudowa macierzy RAID, wymiana kart, wymiana zasilacza). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP W SZCZECINIE SZCZECIN ul. Małopolska 47, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca, na pisemne żądanie zamawiającego, będzie zobowiązany w przeciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wymienionego pisma, do bezpłatnego wypożyczenia na okres maksymalnie 7 dni zestawu sprzętu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy według niżej przedstawionych warunków: Testowanie zaoferowanych systemów rejestracji korespondencji przeprowadzone będzie przez pracowników zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust 4 ustawy);

6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania sprzętu osobą trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny oferty; Przedmiotem testów będzie kompletny system rejestracji korespondencji (sprzęt wraz z oprogramowaniem), identyczny z zaoferowanym w przetargu. Zestaw ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy; Sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w specyfikacji. Niesprawność któregokolwiek elementu podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za nie spełniający wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo