ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPO/AZ/36/09/2014. Katowice, 19.09.2014r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY"

Transkrypt

1 ZAPO/AZ/36/09/2014 Katowice, r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ,posiadającym NIP ,REGON ,wysokość kapitału zakładowego: ,00zl,wpłacono w całości :tel fax II. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie 37 Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego,dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:www.gpw.katowice.pl 2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 3. Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcą pisemnie lub za pomocą telefaksu nr Przesłany faksem dokument naleŝy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty. Osoba do kontaktów z Wykonawcą Małgorzata Stachowiecka nr telefonu tel III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Centrala telefoniczna (z programem serwisowym i danymi do logowania) wraz z montaŝem i uruchomieniem. Specyfikacja techniczna centrali telefonicznej obudowa centrali w wersji wiszącej na ścianie; linie miejskie analogowe PSTN - 4 szt.; linie miejskie cyfrowe ISDN BRA (2B+D) - 2 szt.; linie wewnętrzne analogowe - 48 szt.; linie wewnętrzne cyfrowe (systemowe 1-parowe) - 4 szt.; linie, konta i licencje na obsługę połączeń VoIP - 2 szt.; aparaty systemowe Upo, jednoparowe 4 szt. zasilanie awaryjne na min. 4 godziny pracy; 1

2 zabezpieczenia odgromowe wszystkich linii wewnętrznych i zewnętrznych; zintegrowany taryfikator rozmów z programem komputerowym do sporządzania bilingów; telekonferencja na 4 rozmówców; sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. otwieranie drzwi domofonu; dostęp do centrali przez sieć WAN/LAN; obsługa protokołów VoIP: SIP, IAX; infolinia; zintegrowana obsługa kont/kart GSM (opcjonalnie); zintegrowana moŝliwość nagrywania rozmów (opcjonalnie); sprzęt fabrycznie nowy, nieuŝywany; obsługa systemowego sieciowania większej ilości central poprzez sieć LAN; współpraca z systemowymi aparatami IP VoIP; moŝliwość rozbudowy systemu o min. 50% aktualnej konfiguracji; sprzęt jednego producenta. Parametry techniczne aparatów systemowych: jednoparowy Upo; wyświetlacz graficzny 4-liniowy z podświetleniem; klawisze funkcyjne/programowalne z sygnalizacją LED min. 8szt.; aparat głośnomówiący fulduplex (mikrofon i głośnik); sygnalizacja optyczna nieodebranych połączeń; pamięć 10 numerów wybranych, odebranych i nieodebranych; dostęp do ksiąŝek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych; moŝliwość sterowania trybami pracy centrali; funkcja domofon (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi); menu w języku polskim; aparaty pochodzące od tego samego producenta, co centrala telefoniczna. Nie dopuszcza się składania ofert o innych parametrach niŝ wyspecyfikowane przez Zamawiającego. 2

3 IV. GWARANCJA: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na oferowaną centralę telefoniczną wraz aparatami systemowymi w wysokości nie mniej niŝ 24 miesięcy od daty dostawy. V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. ul. Wojewódzka 19, Katowice do dnia r. godz.13:00 VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Dostawa w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy Adres dostawy: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra Wymysłów,ul. Leśna 34 VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEśY DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 7.1 Formularz ofertowy zgodnie z wzorem nr Oświadczenie zgodnie z wzorem nr Certyfikat Jakości Producenta 7.4 Instrukcja obsługi w języku polskim VIII. OFERTA PODPISANIE, PAKOWANIE, OZNAKOWANIE OFERTY: 1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim 2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę składa się w kopercie uniemoŝliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka Katowice. Koperta powinna zawierać zapis NIE OTWIERAĆ przed dniem r. godzina 13:00 oraz nazwę przedmiotu zamówienia. 4. Oferta winna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami opis przedmiotu zamówienia IX. MIEJSCE I SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY: Oferta naleŝy dostarczyć na adres; Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka Katowice Wydział Zaopatrzenia pokój 35B 3

4 Oferty moŝna dostarczyć ; 1. Za pośrednictwem poczty ( kurierem ) 2. Osobiście X. TERMIN ZŁOśENIA OFERTY: Termin złoŝenia ofert upływa w dniu r. godz. 13:00 XI. OCENA I PORÓWNYWANIE OFERT: Zamawiający, oceniając oferty i udzielając zamówienia, będzie stosował kryterium : cena oferty Cena ofertowa, będzie oceniana na podstawie poniŝszego wzoru Cena najniŝszej oferty A= x 100 pkt Cena ocenianej oferty gdzie: A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Przyznanie zamówienia: Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma najwyŝszą ocenę punktową. O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi pisemnie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. XII. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Informacji dotyczących spraw technicznych udziela Pan Sławomir Kotuła tel Informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pani Małgorzata Stachowiecka tel XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego. 4

5 Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŝonych ofert, bez podania przyczyny jak równieŝ nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia naleŝy składać do 3 dni przed terminem złoŝenia ofert. Na pytania złoŝone po tym terminie Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi. KaŜde pytanie winno mieć treść pisemną. Treść pytań i odpowiedzi umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego. Dostarczona oferta musi uwzględniać ewentualne zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. 5

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo