UCHWAŁA NR XXII/164/16 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXII/164/16 RADY GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r."

Transkrypt

1 UCHAŁA NR XXII/164/16 RADY MINY MYŁAKOICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata z perspektywą do roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada miny Mysłakowice uchwala, co następuje. 1. rzyjmuje się trategię Rozwoju miny Mysłakowice na lata z perspektywą do roku 2026, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata z perspektywą do roku 2026 wskazuje cele rozwoju miny Mysłakowice na lata , zadania strategiczne służące ich osiąganiu, a także system jej wdrażania i ewaluacji. 3. Ustala się procedurę prac nad wdrażaniem i ewaluacją trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata z perspektywą do roku 2026, o której mowa w jej rozdziałach 9 i Traci moc Uchwała Nr 274/XXXIII/2005 Rady miny Mysłakowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia trategii Zrównoważonego Rozwoju miny Mysłakowice na lata ykonanie uchwały powierza się ójtowi miny Mysłakowice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. rzewodnicząca Rady miny Mysłakowice Janina Radomska Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 1

2 TRONA 1 Z 129 Załącznik do Uchwały Nr XXII/164/16 Rady miny Mysłakowice z dnia 31 maja 2016 roku TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE na lata z perspektywą do roku 2026 v. 3.0 ostateczna autor: dr Andrzej ztando Andrzej@ztando.com Mysłakowice, maj 2016 TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 1

3 TRONA 2 Z 129 autorstwo, skład i opracowanie szaty graficznej, redakcja materiałów źródłowych: dr Andrzej ztando web: Andrzej@ztando.com Niniejsza trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata jest trzecią trategią przyjętą przez samorząd miny Mysłakowice. trategia poprzednie to: trategia Zrównoważonego Rozwoju miny Mysłakowice na lata przyjęta r. Uchwałą Nr 274/XXXIII/2005 Rady miny Mysłakowice, trategia Rozwoju miny Mysłakowice Agenda 21 przyjęta w 1998 r. tanowi to dowód konsekwencji władz samorządowych w określaniu oraz realizacji strategicznych planów rozwoju. Autor TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 2

4 TRONA 3 Z 129 Zastosowane skróty planów i programów opracowanych i przewidzianych do opracowania MZ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego N lan ospodarki Niskoemisyjnej dla miny Mysłakowice z 2015 r. OA rogram Oczyszczania miny Mysłakowice z Azbestu na lata OŚ / O OZB R RAN RMUUK RMUUK rogram Ochrony Środowiska miny Mysłakowice na lata z perspektywą na lata plan odnowy wsi roczne programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miny Mysłakowice minny rogram rzeciwdziałania rzemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar rzemocy w Rodzinie na lata roczne, gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ieloletni lan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń odociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w minie Mysłakowice na lata ieloletni lan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń odociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w minie Mysłakowice na lata RO rogram Rozwoju ystemu Oświaty i ychowania miny Mysłakowice na lata UR 2012 lan Urządzeniowo-Rolny dla miny Mysłakowice z 2012 r. O O ieloletni rogram spółpracy miny Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata roczny rogram spółpracy miny Mysłakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie R minny rogram spierania Rodziny w minie Mysłakowice na lata R minny rogram spierania Rodziny w minie Mysłakowice na lata TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 3

5 TRONA 4 Z 129 T rogram spierania Turystyki w minie Mysłakowice na lata R R UKZ F trategia Rozwiązywania roblemów połecznych miny Mysłakowice na lata sołecka strategia rozwoju wsi tudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania rzestrzennego miny Mysłakowice ieloletnia rognoza Finansowa miny Mysłakowice MZ ieloletni rogram ospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miny Mysłakowice na lata Z Zespół ds. drażania trategii Rozwoju miny Mysłakowice TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 4

6 pis Treści TRONA 5 Z RZEDMOA ÓJTA OD AUTORA RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM RZEŁANKI RZYJĘCIA NOEJ TRATEII ZAADY RZYJĘTE ROCEIE BUDOY TRATEII ŹRÓDŁA INFORMACJI YKORZYTANE BUDOIE TRATEII ANALIZA TRATEICZNA OT LU METODYKA ANALIZY ATUTY TYMULANTY ROBLEMY DETYMULANTY ZANE ENĘTRZNE ZANE ZENĘTRZNE ZAROŻENIA ENĘTRZNE ZAROŻENIA ZENĘTRZNE RZEDMIOT, ODMIOTY, OKRE I HORYZONT RM MIJA, BENEFICJENCI I IZJA ROZOJU MINY CELE TRATEICZNE I OERACYJNE ITOTA ORAZ TRUKTURA CELÓ CELE TRATEICZNE (1 3) CELE OERACYJNE (O1 O16) RIORYTETY ROZOJU (01 30) ÓJNOŚĆ Z RORAMEM ROZOJU OIATU JELENIOÓRKIEO ÓJNOŚĆ ZE TRATEIĄ ROZOJU OJEÓDZTA DOLNOŚLĄKIEO DO 2020 ROKU ZADANIA TRATEICZNE CHARAKTER ZADAŃ TRATEICZNYCH OZNACZENIA ZADAŃ TRATEICZNYCH YKAZ ZADAŃ TRATEICZNYCH DRAŻANIE RM RZYDZIAŁ ZADAŃ TRATEICZNYCH ZEÓŁ D. DRAŻANIA TRATEII ROZOJU MINY MYŁAKOICE ZAADY RAC Z NAD DRAŻANIEM RM OIĄZANIA ZADAŃ TRATEICZNYCH Z CELAMI OERACYJNYMI RAMY FINANOE RM EALUACJA DRAŻANIA RM TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 5

7 TRONA 6 Z ITOTA I FAZY EALUACJI FAZA MONITORINOA FAZA OCENY YNIKÓ MONITORINU I RZYOTOANIA RAOZDANIA FAZA RZYJMOANA RAOZDANIA ORAZ EENTUALNA AKTUALIZACJA RM IY I ZAŁĄCZNIKI TABELE RYUNKI DOKUMENTY ZODNOŚCI HORYZONTALNEJ I ERTYKALNEJ DOKUMENTY ZODNOŚCI ENĘTRZNEJ ZAŁĄCZNIK 1. ÓJNOŚĆ TRATEII ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z RORAMEM ROZOJU OIATU JELENIOÓRKIEO NA LATA ORAZ TRATEIĄ ROZOJU OJEÓDZTA DOLNOŚLĄKIEO ZAŁĄCZNIK 2. YKAZ LIDERÓ MINY MYŁAKOICE ORAZ OŚCI ZENĘTRZNYCH ZAROZONYCH DO RAC NAD TRATEIĄ ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 6

8 1. rzedmowa ójta TRONA 7 Z 129 zanowni Mieszkańcy miny Mysłakowice trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata z perspektywą do roku 2026 jest dokumentem o doniosłym znaczeniu dla rozwoju naszej gminy. Zawiera cele i zadania, których realizacja zapewni jej rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Jest to świadomy wybór tych działań, co do których jesteśmy wszyscy przekonani, że uruchomią szereg korzystnych dla gminy impulsów rozwojowych. Oczekujemy, że ich realizacja zapoczątkuje kolejny, dobry rozdział w jej nowej historii, umożliwiając lub znacząco ułatwiając pełne wykorzystanie wszystkich jej atutów i szans, likwidując lub wyraźnie ograniczając problemy oraz zabezpieczając ją przed zagrożeniami. Jesteśmy przekonani, że działania realizowane w ramach trategii skutkować będą nie tylko poprawą poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności gminy, ale również przyciągać będą kolejne środki finansowe do jej budżetu, budżetów gospodarstw domowych i działających tu firm. toi przed nami wielkie zadanie. trategia nie ma przecież zdolności samosprawczych. Jest doskonałym narzędziem, lecz tylko narzędziem. Rozpoczyna się zatem okres, w którym, poza czynnościami bieżącymi, wykonywać będziemy szereg nowych prac i intensyfikować działania, które już prowadziliśmy, czy prowadzimy, takie jak np.: rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, restrukturyzacja niektórych obszarów działań samorządu, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, promocja turystyczna i gospodarcza, doskonalenie struktur administracyjnych, budowa nowych urządzeń infrastruktury technicznej, społecznej oraz wiele innych. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, zasobami i ofertami pomocy zewnętrznej, aby zadania te wykonać. Nie brak nam też motywacji i wiary w odniesienie sukcesu. Razem z nami, przed wyzwaniami przyszłości, stoją nasi już wielokrotnie sprawdzeni mieszkańcy i partnerzy. związku z tym, jestem spokojny o powodzenie naszej misji i przekonany, że realizacja trategii stanie się dla władz gminy, pracowników jej jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców, powodem do czerpania przyjemności z rozwoju tego, co dla nas wszystkich wspólne. Z rozwoju demokratycznej wspólnoty samorządowej, którą z mocy prawa tworzymy, i w której z woli własnej żyjemy. Z rozwoju miny Mysłakowice. ójt miny Mysłakowice Michał Orman TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 7

9 TRONA 8 Z Od autora trategia, którą aństwo czytacie to plan osiągnięcia marzeń, które są dla nas wszystkich wspólne. Marzeń o lokalnej ojczyźnie, gdzie każdy będzie miał szanse na dobre życie i bez obaw będzie mógł patrzeć w przyszłość. dzie praca będzie dostępna, a własna inicjatywa gospodarcza, społeczna czy prośrodowiskowa spotykać się będzie z szacunkiem i wsparciem władz. dzie samorząd aktywnie angażuje się nie tylko w realizację zadań obligatoryjnych, ale również w wykonywanie przedsięwzięć fakultatywnych, oczekiwanych przez lokalną społeczność oraz podmioty gospodarcze. Ojczyźnie, w której można uzyskać dobrą pomoc medyczną, realizować swoje pasje kulturalne, wypocząć oraz czuć się bezpiecznie w dzień i w nocy. Bogatej w nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacyjnej, kreatywnej, zintegrowanej społecznie, wielofunkcyjnej gospodarczo, a jednocześnie posiadającej czyste środowisko dające radość kontaktu z naturą. mina Mysłakowice to gmina wyjątkowa, w której marzenia te mogą się spełnić. Obdarzona jest bowiem wyjątkowo cennymi zasobami naturalnymi, bardzo bogatym dziedzictwem kulturowym oraz bardzo dobrym położeniem. Zalety te byłyby jednak niewystarczające by odważnie patrzeć w przyszłość, gdyby nie najważniejsze jej bogactwo jakim są jej dotychczasowi i nowi mieszkańcy. Ich aktywność i kwalifikacje zmieniają tę minę w największym stopniu. onadto cechuje ich wola zawierania konstruktywnych porozumień na rzecz jej rozwoju. otwierdza ten fakt również niniejsza trategia, która jest przecież nie tylko planem działań, lecz również kontraktem między społecznością a władzami miny. Kontraktem, którego strony nie tylko wyrażają akceptację dla projektowanych działań, ale również deklarują pełne, długoterminowe w nich uczestnictwo. Choć przed samorządem gminy stoi wiele wyzwań, to z dzisiejszej perspektywy można odważnie patrzeć w przyszłość. Dostępne są i będą bowiem środki, wiedza i kluczowy plan działań na rzecz jej rozwoju. Historia daje zatem nam szansę. ykorzystajmy ją i realizując trategię spełnijmy nasze marzenia. Autor dr Andrzej ztando TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 8

10 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM rzesłanki, zasady i źródła RM TRONA 9 Z rzesłanki przyjęcia nowej trategii Obowiązująca dotąd trategia Zrównoważonego Rozwoju miny Mysłakowice została przyjęta w 2005 roku, a opracowana w oparciu o dane z roku 2004 i wcześniejszych. Jej treść ma już zatem 12 lat, a przewidziany w niej okres realizacji strategicznych przedsięwzięć minął w roku owoduje to konieczność zastąpienia jej trategią nową. onadto, w okresie tym, nastąpiły istotne zmiany struktur społeczno-gospodarczych gminy. Zmianie uległo także jej bliższe oraz dalsze otoczenie. onownie zmienił się układ czynników, które mogą zostać wykorzystane w jej rozwoju. Jednym z najważniejszych są nowe fundusze z okresu programowania Unii Europejskiej Ich beneficjentami bezpośrednio i pośrednio już są oraz będą w przyszłości mieszkańcy i przedsiębiorstwa działające w minie Mysłakowice. o drugie, uwzględnić należy również nowy wpływ na minę gospodarki i społeczeństwa regionu, olski i Unii Europejskiej. Zarówno ten pozytywny, taki jak np. napływ innowacji, wiedzy, technologii, kapitału inwestycyjnego, a także nowych, wykształconych, aktywnych społecznie i gospodarczo mieszkańców, jak również ten negatywny, taki jak np. napływ szkodliwych wzorców życiowych i konsumpcyjnych, zunifikowanej kultury masowej, a także emigracyjne przyciąganie mieszkańców, zwłaszcza młodych. Jako argument aktualizacji RM, niebagatelne znaczenie ma także fakt, iż musi ona korespondować z zupełnie nowymi zamierzeniami strategicznymi władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych. ostulat ten odnosi się również do założeń i zamiarów współpracy z samorządami sąsiednimi. Całość obrazu niezbędnej synchronizacji dopełnia potrzeba koordynacji zamierzeń władz miny Mysłakowice wyrażanych w różnych, przyjętych po 2005 r., programach i planach dziedzinowych. pójność strategicznych dążeń miny Mysłakowice z analogicznymi dążeniami władz ponadlokalnych pozwoli na włączanie podmiotów zewnętrznych (głównie samorządu powiatowego i wojewódzkiego) w stymulowanie jej rozwoju. trategiczna synchronizacja wewnętrznych dokumentów planistycznych miny, zwiększy natomiast efektywność wydatkowania środków publicznych i skróci czas niezbędny na osiągnięcie celów. Argumentem za przyjęciem nowej strategii jest również udoskonalenie jej jako planistycznego fundamentu rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego gminy. Jak dotąd mina Mysłakowice nie stosowała systemowego podejścia do wdrażania RM, opartego na funkcjonowaniu Zespołu ds. drażania trategii oraz corocznej jej ewaluacji. Dla optymalnego urzeczywistnienia celów i zadań strategicznych podejście takie jest jednak konieczne. Niezbędne jest wykorzystanie w tym zakresie dorobku nauki o zarządzaniu publicznym oraz doświadczeniach we wdrażaniu strategii rozwoju będących udziałem innych gmin wiejskich o podobnym potencjale społeczno-gospodarczym. onadto, nowa trategia nie może ograniczać się do ewidencji społecznych potrzeb miejscowej ludności. owinna stać się z jednej strony kreatywną koncepcją TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 9

11 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM TRONA 10 Z 129 progospodarczych, prospołecznych i prośrodowiskowych działań gminy i jej partnerów, a z drugiej świadomym wyborem tych działań, które są osiągalne i przyniosą największe bezpośrednie i pośrednie społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty. Jej zakres merytoryczny musi odpowiadać nowoczesnym, ale sprawdzonym koncepcjom w planowaniu strategicznym i wynikać z dostosowanej do potrzeb samorządu lokalnego analizy strategicznej, a nie z zaadaptowanej do tego celu analizy przedsiębiorstw. przejrzysty sposób musi formułować cele i zadania. Nie może być pozbawiona procedury wdrożeniowej, czy też szczegółowych zasad ewaluacji. Biorąc powyższe pod uwagę, nowa trategia Rozwoju miny Mysłakowice: - uwzględnia nową sytuację i pozycję strategiczną gminy, - uwzględnia inne strategie, plany i programy dotyczące społecznej, gospodarczej i środowiskowej sfery gminy oraz zaawansowanie ich realizacji, - bazuje na nowoczesnej analizie strategicznej OT lus obejmującej 8 rodzajów strategicznie ważnych cech i czynników rozwoju gminy: atuty, stymulanty, problemy, destymulanty, szanse wewnętrzne, szanse zewnętrzne, zagrożenia wewnętrzne i zagrożenia zewnętrzne, - zawiera rozstrzygnięcia, za które działania związane z jej realizacją odpowiadają jedynie władze samorządowe, a za które również inne podmioty, - zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, - wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie jej ewaluacji, w tym w szczególności monitoringu Zasady przyjęte w procesie budowy trategii trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata została zbudowana w oparciu o 4 podstawowe, niżej opisane zasady planowania strategicznego. Zasada konsensusu społeczności lokalnej. Zasada ta polega na tworzeniu trategii z uwzględnieniem potrzeb i aspiracji społeczności gminy, tak aby stała się ona narzędziem ich zaspokojenia. Dotyczy to zarówno tych mieszkańców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i działalność taką prowadzących. tosowanie tej zasady gwarantuje nie tylko adekwatność treści trategii w stosunku do owych potrzeb i aspiracji, ale również zaangażowanie obywateli, w tym przedsiębiorców, w proces jej opracowania. Takie postępowanie już wielokrotnie zostało pozytywnie zweryfikowane w dziesiątkach tysięcy polskich i zagranicznych samorządów lokalnych i ponadlokalnych. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 10

12 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM TRONA 11 Z 129 Do prac nad RM włączono zatem przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne terytoria, środowiska, branże i grupy interesów, zwanych liderami lokalnymi. Oprócz nich zaproszono także przedstawicieli władz i publicznych jednostek ponadlokalnych, mających wpływ na rozwój miny Mysłakowice. ełną listę zaproszonych osób zawiera załącznik nr 2. race te miały postać warsztatów strategicznych, podczas których zaproszeni, w imieniu społeczności lokalnej i ponadlokalnych władz, prezentowali swoje opinie i spostrzeżenia na temat silnych stron gminy, jej problemów i zagrożeń, a także szans rozwojowych. rzekazywali zatem informacje istotne z punktu widzenia analizy strategicznej gminy. onadto proponowali również konkretne przedsięwzięcia (stałe działania oraz jednorazowe przedsięwzięcia) inwestycyjne, informacyjne, promocyjne, prawne, organizacyjne, edukacyjne, monitoringowe i inne, których realizacja miała przyczynić się do: - wykorzystania lub pełniejszego wykorzystania atutów rozwojowych gminy, - wykorzystania, pełniejszego wykorzystania, pozyskania lub utrzymania stymulant rozwoju gminy, - rozwiązania lub ograniczenia problemów rozwojowych gminy, - powstrzymania lub ograniczenia wpływu destymulant rozwoju gminy, - zabezpieczenia jej przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami lub skompensowania ich skutków, - wykorzystania jej wewnętrznych i zewnętrznych szans rozwojowych. arsztaty strategiczne odbyły się w minnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach w dniach 29 lutego oraz 1 marca 2016 r., a poprzedziło je szkolenie liderów nt. zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, które miało miejsce 25 lutego 2016 r. ich trakcie wykorzystano technikę moderacji wizualnej. olegała ona na zadawaniu uczestnikom pytań, dotyczących ww. tematów, zapisywaniu przez uczestników odpowiedzi, a następnie prezentowaniu tych odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Zadaniem moderatora było inicjowanie i prowadzenie dyskusji na ww. tematy. Chodziło o to, by prócz sporów, naturalnych w takiej sytuacji, osiągnąć efekt w postaci możliwie zgodnego, grupowego planowania i podejmowania decyzji. przypadku rozbieżności stanowisk, w drodze dyskusji i argumentacji, dążono do osiągnięcia rozwiązań lepszych niż mechaniczny kompromis między wstępnymi stanowiskami stron. Dopuszczono podejmowanie decyzji wyłącznie na zasadzie konsensusu, wykluczając głosowania, które dzieliłyby uczestników planowania strategicznego na wygranych i przegranych. Aktywny, merytoryczny udział uczestników warsztatów strategicznych zadecydował o pomyślnym przebiegu procedury planowania strategicznego. Jego efektem stała się zgoda wszystkich osób biorących w nich udział co do uwarunkowań i kierunków rozwoju miny Mysłakowice, a także sze- TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 11

13 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM TRONA 12 Z 129 reg ustaleń co do wspomnianych własności, celów i zadań strategicznych gminy. Uzgodnienia te stanowiły punkt wyjścia dalszych prac nad treścią RM ypełnieniu zasady konsensusu społeczności lokalnej służyło również konsultowanie i opiniowanie projektu RM na forum Komisji Rady miny. Radni Rady miny są bowiem demokratycznie wybranymi reprezentantami społeczności lokalnej, pozostającymi z nią w stałym kontakcie. osiedzenia Komisji poświęcone projektowi RM miały miejsce w dniu XXXX 2016 r. szystkie Komisje zaopiniowały ten projekt pozytywnie. Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, należy uznać, że RM spełnia zasadę konsensusu społeczności lokalnej i posiada walor akceptacji reprezentantów społeczności lokalnej. Zasada zgodności wertykalnej i horyzontalnej. amorząd miny Mysłakowice, jak każdy inny samorząd, mimo iż dysponuje ustawowo zagwarantowanym obszarem autonomii, działa w szeroko rozumianym otoczeniu, z którym łączą go liczne i ważne relacje. Relacje z owym otoczeniem posiadają 3 bardzo istotne cechy. o pierwsze dotyczą zagadnień gospodarczych, społecznych i środowiskowych. o drugie, podmioty, które w relacje te z samorządem miny Mysłakowice wchodzą są liczne i są to inne samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne, pojedyncze osoby, instytucje publiczne, a nawet władze państwowe, czy władze organizacji międzynarodowych. o trzecie, wpływ tych relacji na rozwój miny Mysłakowice jest bardzo duży. Biorąc powyższe pod uwagę zapewniono zgodność wertykalną i horyzontalną trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata z dokumentami planistycznymi (strategiami, planami, programami) najważniejszych podmiotów otoczenia. Zgodność wertykalna to zgodność trategii z dokumentami planistycznymi samorządu powiatowego, województwa, kraju oraz organizacji międzynarodowych. Daje ona możliwość rozwoju współpracy z tymi podmiotami oraz zwiększa szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Zgodność horyzontalna to zgodność trategii z dokumentami planistycznymi sąsiednich samorządów gminnych. Daje ona możliwość rozwoju współpracy z nimi przy rozwiązywaniu tych samych lokalnych i subregionalnych problemów oraz przy realizacji spójnych zamierzeń. Dokumenty planistyczne zgodności wertykalnej i horyzontalnej zostały zawarte w rozdziale Fakt, iż trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata spełnia warunek zgodności wertykalnej i horyzontalnej nie oznacza, że została ona podporządkowana treści innych dokumentów planistycznych. riorytetem były tu bowiem koncepcje, uwarunkowania, szanse i zagrożenia miny Mysłakowice, będące przedmiotem analizy strategicznej przedstawionej w rozdziale 4. Zasada zgodności wewnętrznej. Zgodność wewnętrzna to zgodność niniejszej trategii z innymi dokumentami planistycznymi miny Mysłakowice. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 12

14 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM TRONA 13 Z 129 Zarządzanie strategiczne i operacyjne wymaga posługiwania się przez samorząd gminy szeregiem różnorodnych dokumentów planistycznych o charakterze zarówno długoterminowym, jak i krótkoterminowym. Niezależnie od tego, czy ich sporządzanie jest fakultatywnym aktem aktywności władz, czy też wynika z dyspozycji ustawowych, wszystkie one powinny tworzyć spójną, hierarchiczną strukturę. Z oczywistych względów w strukturze tej funkcję nadrzędną pełni trategia. trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata spełnia ten wymóg. Osiągnięto go drogą szczegółowej analizy planów i programów przyjętych przez ten samorząd do realizacji w ostatnich kilku latach oraz asymilacji ich najważniejszych elementów. Dokumenty planistyczne zgodności wewnętrznej zostały zawarte w rozdziale Zasada rozwoju zrównoważonego. Rozwój zrównoważony to skojarzenie rozwoju społecznogospodarczego z funkcjonowaniem ekosystemów i stanem ich relacji ekologicznych. To również takie zarządzanie zasobami środowiska, które umożliwia ich gospodarcze i społeczne wykorzystanie przy jednoczesnym ich zachowaniu w postaci możliwie zbliżonej do pierwotnej, tak aby i w przyszłości mogły być wykorzystywane w analogiczny sposób. rzyjmując w trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata zasadę rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju) złożono możliwość równoległego i zrównoważonego rozwijania wszystkich trzech sfer gminy (gospodarczej, społecznej i środowiskowej) dzięki zrozumieniu wagi każdej z nich i umiejętności znajdowania rozwiązań kompromisowych Źródła informacji wykorzystane w budowie trategii procesie budowy RM , oprócz informacji pozyskanych podczas warsztatów strategicznych wykorzystano dane, informacje i koncepcje pochodzące z (rysunek 1): - konsultacji indywidualnych z ójtem, Radnymi Rady miny, pracownikami Urzędu miny, pracownikami jednostek organizacyjnych gminy, - Banku Danych Lokalnych łównego Urzędu tatystycznego, - dokumentów planistycznych zgodności wertykalnej i horyzontalnej wskazanych w rozdziale 11.3, - dokumentów planistycznych zgodności wewnętrznej wskazanych w rozdziale 11.4, - sprawozdań statystyki państwowej (np. Mi-03, Mi-05) składanych przez gminę, - Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach łównego Urzędu tatystycznego, - informatorów miesięcznych owiatowego Urzędu racy w Jeleniej órze z lat , TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 13

15 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM TRONA 14 Z sprawozdań rocznych z działalności owiatowego Urzędu racy w Jeleniej órze z lat , - uchwał budżetowych gminy na lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sprawozdań gminy z wykonania planu dochodów budżetowych, - materiałów promocyjnych miny Mysłakowice, - stron internetowych miny Mysłakowice, - wydań azety minnej Mysłakowice i Okolice z lat , - wszystkich, pozostałych, nie wskazanych wyżej, uchwał Rady miny, - kilkuset publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom zarządzania rozwojem lokalnym, - monografii na temat miny Mysłakowice, - oceny wdrażania i treści trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata , - wyników wywiadów osobistych przeprowadzonych przez autora w lipcu i sierpniu 2014 r. z burmistrzami 46 polskich, małych miast nt. ich koncepcji i doświadczeń w zarządzaniu strategicznym rozwojem ich miast. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 14

16 RZEŁANKI, ZAADY I ŹRÓDŁA RM Rysunek 1. Metodologia budowy trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata BAZA ODMIOTU TRATEII (AMORZĄDU) TRATEIA AMORZĄDU OJEÓDZTA TRATEIA OIATU TRATEIE AŃTA TRONA 15 Z 129 Akty prawne regulujące działalność samorządu gminnego wg stanu na 31 marca 2016 trategia Rozwoju ojewództwa Dolnośląskiego 2020 rogram Rozwoju ow. Jeleniogórskiego na lata Długookresowa trategia Rozwoju Kraju. olska Trzecia Fala Nowoczesności rognozy dochodów budżetowych gminy rognozy możliwości pozyskania środków pozabudżetowych przez gminę do 2020 roku Regionalny rogram Operacyjnego dla ojewództwa Dolnośląskiego na lata Inne obowiązujące dokumenty planistyczne samorządu województwa (patrz rozdział 11.3) owiatowa trategia Rozwiązywania roblemów połecznych na lata ieloletnia rognoza Finansowa owiatu Jeleniogórskiego na lata trategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo Umowa artnerstwa Diagnoza stanu i możliwości systemu administracji gminnej wg stanu na 31 marca 2016 Inne projekty dokumentów planistycznych samorządu województwa (patrz rozdział 11.3) Inne obowiązujące dokumenty planistyczne samorządu powiatowego (patrz rozdział 11.3) 9 strategii zintegrowanych oraz inne obowiązujące i przygotowywane plany władz państwowych (patrz rozdział 11.3) RZEDMIOT TRATEII (MINA) I JEJ IĘZI Diagnoza stanu miny Mysłakowice T R A T E I A R O Z O J U M I N Y M Y Ł A K O I C E N A L A T A TRATEIA DOTYCHCZAOA I JEJ EFEKTY trategia Rozwoju miny Mysłakowice na lata Inne gminne dokumenty diagnostyczne Dane statystyki publicznej (U, BDL, EUROTAT) Analiza strategiczna OT lus (patrz rozdział nr 4) yniki badań statystycznych obejmujących obszar gminy AIRACJE ODMIOTU TRATEII (AMORZĄDU) Aspiracje władz gminy Aspiracje mieszkańców gminy TEORIA I RAKTYKA TRATEII AMORZĄDÓ yniki badań naukowych w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym Doświadczenia innych gmin w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym minne plany i programy: N, RAN, O, OZB OA R RMUUK UR 2012 O T R UKZ MZ TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 15

17 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4. Analiza strategiczna OT lus TRONA 16 Z Metodyka analizy procesie budowy RM zastosowano analizę strategiczną OT lus, dostosowaną do charakteru jednostek samorządu terytorialnego. analizie tej wyróżniono: atuty najważniejsze, istniejące w momencie analizy, właściwości miny Mysłakowice, które są aktywnymi źródłami jej rozwoju lub nieaktywnymi, lecz możliwymi do zaktywizowania źródłami tego rozwoju. stymulanty aktywne czynniki zewnętrzne przyczyniające się do rozwoju miny Mysłakowice. problemy istniejące w momencie analizy, właściwości miny Mysłakowice, które są hamulcami lub barierami jej rozwoju. destymulanty aktywne czynniki zewnętrzne będące barierami lub hamulcami rozwoju miny Mysłakowice. szanse wewnętrzne wyróżniające minę Mysłakowice, mające swoje źródło na jej terenie, szczególne możliwości wykreowania jej nowych atutów, zdyskontowania istniejących, atutów, rozwiązania problemów, wyeliminowania zagrożeń lub zabezpieczenia się przed nimi. szanse zewnętrzne najważniejsze, pozytywne czynniki zewnętrzne, które istniały w momencie analizy i mogą, po spełnieniu pewnych warunków, stać się stymulantami, lub których zaistnienie w przyjętym horyzoncie czasowym jest wysoce prawdopodobne, i które mogą, po spełnieniu pewnych warunków, stać się stymulantami. zagrożenia wewnętrzne najważniejsze, istniejące w momencie analizy, właściwości miny Mysłakowice, które są nieaktywnymi, lecz możliwymi do zaktywizowania barierami lub hamulcami jej rozwoju, lub sytuacje wysokiego prawdopodobieństwa utraty danego atutu, pojawienia się problemu lub utraty stymulanty, wtedy gdy przyczyna zmiany znajduje się na terenie miny Mysłakowice. zagrożenia zewnętrzne najważniejsze, negatywne czynniki zewnętrzne, których zaistnienie w przyjętym horyzoncie czasowym jest wysoce prawdopodobne, i które mogą stać się destymulantami, lub sytuacje wysokiego prawdopodobieństwa utraty danej stymulanty, wtedy gdy przyczyna zmiany leży poza miną Mysłakowice. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 16

18 ANALIZA TRATEICZNA OT LU TRONA 17 Z 129 Rysunek 2. Analiza OT lus miny Mysłakowice NĘTRZE miny Mysłakowice i jej ŁAŚCIOŚCI OTOCZENIE i jego CZYNNIKI wpływu na rozwój miny Mysłakowice ITNIEJĄCE korzystne ATUTY TYMULANTY niekorzystne ROBLEMY DETYMULANTY OTENCJALNE korzystne niekorzystne ZANE ENĘTRZNE ZAROŻENIA ENĘTRZNE ZANE ZENĘTRZNE ZAROŻENIA ZENĘTRZNE TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 17

19 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.2. Atuty Tabela 1. Atuty miny Mysłakowice TRONA 18 Z 129 turystyka i rekreacja ATUTY TRATEICZNE - górskie/podgórskie ukształtowanie terenu (obręb mezoregionów: Kotlina Jeleniogórska i Rudawy Janowickie oraz mikroregionów: Obniżenie Mysłakowic, zgórza Łomnickie, zgórza Karpnickie, zniesienia Dziwiszowskie, óry okole) oraz sąsiedztwo innych gór i związane z tym wysokie walory krajobrazowe, - obiekty geomorfologiczne: ołoborze na kalniku, kałki na kalniku, kalne Miasto (tarościńskie kały), kałka Fajkowa, kałka na szczycie łonicy, kałka Diabelska Ambona, Babie kały, kałka Bramka, kałka owi Kamień, Obiekty Mutony, kałki, kalny Most, zgórza óry okole, Krzyżna óra, a także obiekty geologiczne: ychodnia skalna Husyckie kały, kałki na órze kalnik, - Fundacja Doliny ałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej i produkt turystyczny Dolina ałaców i Ogrodów, - zespoły pałacowo-parkowe i wpisanie ich na listę omników Historii: zespół pałacowo-parkowy w Mysłakowicach, zespół pałacowo-parkowy w Bukowcu, zespół pałacowo-parkowy w Karpnikach, willa oraz park Dębowy Dwór w Karpnikach, zespół pałacowo-parkowy w Łomnicy, pałac wraz z otaczającym parkiem w ojanowie, zespół pałacowo-parkowy w Bobrowie, - ark Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej (Dolina ałaców i Ogrodów), - szlaki turystyki i rekreacji pieszej, w tym 2 tranzytowe: łówny zlak udecki im. Mieczysława Orłowicza i Międzynarodowy órski zlak Eisenach Budapeszt, a także m. in. Obwodnica Rudawska, - szlaki turystyki i rekreacji rowerowej, - ponadlokalna obecność gminy, jej miejscowości, obiektów zabytkowych i walorów środowiskowych w świadomości potencjalnych turystów i przedsiębiorców działających w branży turystycznej, - zabytkowe obiekty sakralne: Kościół pw. Najświętszego erca ana Jezusa w Mysłakowicach (z oryginalnymi antycznymi kolumnami pochodzącymi z ompei), Kościół pw. Świętego Marcina w Bukowcu, Kościół pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Karpnikach, Kościół p.w. niebowzięcia Najświętszej Maryi anny w ojanowie, - naturalne i utworzone punkty widokowe: Mrowiec (miejsce widokowe na zboczu), Krzyżowa óra, Czerwony Dworek, Bukowiec (wzniesienia ze starą wieżą widokową za cmentarzem), Diabelska Ambona, Brzeźnik, Świątynia Ateny, rzełęcz pod Średnicą, Kozieniec, Dąbrowica (wniesienie przed kościołem i pałacem), kalnik, Karpnickie kały, Krzyżna óra, okolik, Lwia óra, Radlica, Buczek, wieża pałacu w Mysłakowicach, OZOTAŁE ATUTY - akceptacja mieszkańców dla rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych gminy, - korzystny zdrowotnie mikroklimat, - tradycje i historia przemysłu lniarskiego, - brak zakładów przemysłowych naruszających turystycznorekreacyjny wizerunek gminy, - zgodność wszystkich środowisk społecznych, co do zasadności rozwoju/umacniania turystycznorekreacyjnych funkcji gminy, - tradycje wspinaczkowe i wysoki poziom ponadlokalnej rozpoznawalności Rudaw Janowickich jako miejsca treningów wspinaczkowych, - szlaki rekreacji konnej, - baza gastronomiczna o zróżnicowanym standardzie, - gospodarstwa agroturystyczne oraz dobre warunki do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, - tereny przeznaczone pod utworzenie pola golfowego, - usługi i baza hippiczna TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 18

20 ANALIZA TRATEICZNA OT LU turystyka i rekreacja - ponadlokalne imprezy turystyczno-kulturowo-rekreacyjne, - średniowieczny relikt zamku okolec na zboczu Krzyżowej óry, - kolonia domków tyrolskich w Mysłakowicach, - unikalne walory przyrodnicze, - historia i dziedzictwo kulturowe gminy i jej bliskiego otoczenia oraz unikalność jego wielu elementów, - zróżnicowana co do standardu baza noclegowa: hotele, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe i turystyczne oraz kwatery prywatne, TRONA 19 Z tereny łowieckie, - unikatowe układy osadnicze (układy ruralistyczne) miejscowości wraz z zabytkową zabudową wiejską, przestrzeń środowisko leśnictwo ATUTY TRATEICZNE - wysoka dostępność nieruchomości przygotowanych prawnie i przeznaczonych pod działalność rekreacyjną, - wysoka dostępność nieruchomości przygotowanych prawnie i przeznaczonych pod działalność gospodarczą, nieuciążliwą dla środowiska naturalnego, - wysoka dostępność nieruchomości przygotowanych prawnie i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, - część nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - brak jednostkowych źródeł poważnego zanieczyszczenia środowiska i wysoki poziom czystości środowiska naturalnego, - bogata flora i fauna, - cieki wodne tworzące rozwiniętą sieć hydrograficzną, w tym rzeka Bóbr oraz potoki Łomnica, Jedlica, Karpnicki i Łupia, - zbiorniki wodne: tawy Karpnickie, zbiornik wodny Żwirownia, - punktowe, prawne formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, w tym świerk pospolity, dąb szypułkowy, klon, jawor, lipa drobnolistna, buk pospolity, - bogate zasoby leśne: ponad 40% powierzchni gminy, - akceptacja kierownictwa Nadleśnictwa Śnieżka dla rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych gminy w oparciu między innymi o zasoby leśne, - Leśny Bank enów w Kostrzycy, OZOTAŁE ATUTY - relatywnie niższe koszty zakupu nieruchomości niż w sąsiednich gminach, - przeprowadzona i formalnie przyjęta analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletniego programu ich sporządzania, - obszarowe, prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu, w tym: Rudawski ark Krajobrazowy obejmujący 62,3% powierzchni gminy obejmujący w całości wsie Bukowiec, ruszków, Karpniki, Krogulec, trużnica, w części Bobrów, ojanów, Kostrzycę, Łomnicę, Mysłakowice, obszar Chronionego Krajobrazu Karkonosze óry Izerskie, Obszar Natura 2000 obejmujący Źródła ijawnika i tawy Karpnickie, - zasoby wód geotermalnych (nie dokonano bilansu) - gospodarka leśna, - zbieractwo runa leśnego, - dobry stan ekonomiczny Nadleśnictwa Śnieżka, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 19

21 ANALIZA TRATEICZNA OT LU lokalizacja i komunikacja biznes infrastruktura techniczna sport i rekreacja - sąsiedztwo ze znanymi na arenie krajowej i międzynarodowej ośrodkami turystyczno-rekreacyjnymi i uzdrowiskami: Karpacz, zklarska oręba, pindleruv Mlyn, ec pod něžkou, Rokytnice nad Jizerou, Świeradów-Zdrój i Cieplice (dzielnica Jel. óry), - położenie w niewielkiej odległości od granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej oraz trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej, - położenie na trasie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 367, - system publicznej komunikacji autobusowej zapewniający połączenia wewnątrz gminy oraz połączenia gminy z Jelenią órą, - system prywatnej komunikacji autobusowej zapewniający połączenia z Jelenią órą, Karpaczem, Kowarami i rocławiem, - położenie w sąsiedztwie Jeleniej óry (subregionalnego centrum usług, handlu, administracji, kultury, edukacji, komunikacji i gospodarki) i na obszarze jej aglomeracji, - sąsiedztwo podstrefy Kamiennogórskiej E Małej rzedsiębiorczości, - małe i średnie podmioty gospodarcze, - liczne ponadlokalne powiązania lokalnego biznesu, - dobrze rozwinięta przestrzennie sieć gminnych, powiatowych, i wojewódzkich dróg wewnętrznych i łączących gminę z otoczeniem, zwłaszcza z Jelenią órą, a także dobry stan techniczny części z nich, - stosunkowo wysoki poziom zwodociągowania gminy, - stosunkowo wysoki poziom skanalizowania gminy, - stosunkowo wysoka dostępność zasilania elektroenergetycznego, - dobrze zorganizowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, - nieczynne linie kolejowe nr 308 Jelenia óra Kamienna óra oraz nr 340 Mysłakowice Karpacz przebiegające przez gminę i obiekty inżynieryjne jej towarzyszące (pod względem istnienia, nie stanu technicznego), - oczyszczalnia ścieków w Mysłakowicach, - dobra baza sportowo-rekreacyjna, w tym: orliki, boiska, sale, siłownie zewnętrzne, - organizacje sportowe, w tym: Klub portowy Orzeł Mysłakowice, Klub portowy Łomnica, Klub portowy otok Karpniki, Klub portowy Bobry ojanów, - imprezy sportowe o ponadlokalnym znaczeniu, TRONA 20 Z położenie w geograficznym centrum Europy, - położenie poza zasięgiem negatywnego, środowiskowego oddziaływania dużych miast i ośrodków przemysłowych, - bliskość unijnych i krajowych, dużych rynków zbytu, - stosunkowo niewielka odległość od rocławia, ragi i Drezna ważnych w skali europejskiej centrów rozwoju społeczno-gospodarczego, - połączenia kolejowe K z miejscowościami na trasie rocław Jelenia óra zklarska oręba, - inicjatywy w zakresie wytwarzania zdrowej żywności, - produkty lokalne, - lokalne zakłady rzemieślnicze, - instalacje techniczne służące wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii: elektrownia wodna Dąbrowica, głębinowe pompy ciepła ZOZ w Mysłakowicach, - dwie linie gazowe wysokiego ciśnienia przebiegające przez gminę, - Karkonoskie Centrum ospodarki Odpadami (KCO) - regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIOK), - infrastruktura telefonii komórkowej, - dysponowanie przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy proekologicznymi źródłami ciepła, - place zabaw, - infrastruktura turystyczna, np. ścieżki rowerowe, umożliwiająca mieszkańcom uprawianie niektórych dyscyplin sportowych, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 20

22 ANALIZA TRATEICZNA OT LU oświata, opieka przedszkolna i kultura rolnictwo pomoc społeczna i lecznictwo społeczność samorząd - gminne szkoły, ich poziom nauczania i dobra opinia o atmosferze w nich panującej, - wykwalifikowana i zmotywowana kadra gminnych placówek szkolnych, - minny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach (nie dotyczy stanu technicznego obiektu OK) i jego działalność w zakresie kultury, - świetlice wiejskie w ojanowie, Łomnicy, Mysłakowicach, Kostrzycy, Karpnikach, ruszkowie i ich działalność, - działalność kulturalna lokalnych organizacji pozarządowych, - jednostki: O Łomnica (w KR), O Karpniki, O Bukowiec, - aktualne Mapa zagrożenia powodziowego i Mapa ryzyka zlewni órnego Bobru bezpieczeń- stwo - niski poziom przestępczości, - rozwinięte rolnictwo, - duży areał gruntów rolnych (użytki rolne stanowią prawie połowę powierzchni gminy), - rolnicze tradycje i doświadczenie społeczności lokalnej, - stosunkowo dobry stan ekonomiczny wielu gospodarstw rolnych - szeroki zakres pomocy społecznej, - wykształcona, stabilna i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra minnego Ośrodka omocy połecznej oraz innych, lokalnych instytucji działających na rzecz prewencji i rozwiązywania problemów społecznych, - amodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach, - duża liczba aktywnych organizacji pozarządowych, - duża aktywność społeczna i pomysłowość części mieszkańców gminy, - dobra współpraca między władzami gminy a organizacjami pozarządowymi, - dodatnie saldo migracji, - udział samorządu gminy w towarzyszeniu min olskich Euroregionu NYA, - udział samorządu gminy w towarzyszeniu LD artnerstwo Ducha ór, - udział samorządu gminy w Związku min Karkonoskich, - umiejętności administracji samorządowej do pozyskiwania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych funduszy celowych, TRONA 21 Z dostępność opieki i edukacji przedszkolnej, - Biblioteka ubliczna w Mysłakowicach oraz jej filie w Kostrzycy i w Karpnikach (nie dotyczy stanu technicznego obiektu biblioteki) oraz ich działalność w zakresie kultury i edukacji, - Rewir Dzielnicowych Mysłakowice Komisariatu olicji w Kowarach, - wysoki bezpieczeństwo w jednostkach gminy, - zwartość przestrzeni rolniczej, - tradycje pszczelarskie, - ekologiczna produkcja rolna, - rozpoznanie lok. problemów i zagrożeń społecznych, - mobilność i elastyczność partnerów gminy w rozwiązywaniu problemów społecznych, - NZOZ "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Mysłakowicach, - potencjał wiedzy, doświadczeń i aktywności społecznej i gospodarczej nowych mieszkańców, - otwartość mieszkańców na wielokulturowość i działania nowych mieszkańców, - akceptacja władz dla zarządzania strategicznego, - współpraca transgraniczna z samorządami z Czech i z Niemiec: Miastem emily, miną Horní Maršov, miną Boxberg, miną Leopoldshöhe, miną chweina, - współpraca z gminami Istebna i Iława, - azeta minna Mysłakowice i Okolice, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 21

23 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.3. tymulanty Tabela 2. tymulanty rozwoju miny Mysłakowice TRONA 22 Z 129 TYMULANTY TRATEICZNE - strumienie finansowe ze strukturalnych źródeł pomocowych (głównie funduszy UE) trafiające do samorządu gminy, lokalnych przedsiębiorstw, rolników oraz indywidualnie do mieszkańców, - subwencja i dotacje z budżetu państwa, - napływ wiedzy, innowacji i nowych technologii na teren gminy, - dodatnie procesy migracyjne, a ich ramach napływ nowych, wykształconych, aktywnych społecznie i gospodarczo mieszkańców, a wraz z nimi wzorców osobowych i postaw społecznych budujących lokalne kapitały - ludzki i społeczny, - państwowy program 500+, - stosunkowo wysokie tempo rozwoju i sytuacja gospodarcza kraju (w przeciwieństwie do licznych państw objętych kryzysem) pozytywnie wpływająca na lokalne przedsiębiorstwa i samorząd gminy, - stabilny krajowy i zagraniczny popyt na wytwarzane na terenie gminy produkty rolne, - programy edukacyjne, promocyjne, restrukturyzacyjne, prewencyjne i modernizacyjne realizowane na terenie gminy przez powiat oraz organy administracji wojewódzkiej i państwowej, - społeczno-gospodarcze oddziaływanie dużych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie gminy, - napływ prywatnego kapitału inwestycyjnego osób fizycznych na teren gminy (głównie nabywających nieruchomości budowlane), - instrumenty prawno-ekonomiczne, mobilizujące do realizacji inwestycji prośrodowiskowych, - pozyskiwanie wiedzy, ze źródeł ponadlokalnych, przez mieszkańców gminy, - inwestycje drogowe realizowane na terenie gminy przez powiat, - turystyczny tranzyt komunikacyjny przebiegający przez teren gminy, - ponadlokalne przedsięwzięcia Karpacza, zklarskiej oręby, Kowar i Jeleniej óry, przyciągające turystów również na teren gminy. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 22

24 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.4. roblemy Tabela 3. roblemy miny Mysłakowice rekreacja i turystyka ROBLEMY TRATEICZNE - niedostatecznie rozwinięte funkcje turystyczno-rekreacyjne gminy w odniesieniu do jej potencjału w tym zakresie, - brak przyjętej i konsekwentnie wdrażanej wspólnej strategii rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych regionu jeleniogórskiego, - niewystarczająca, niezintegrowana i niedostosowana do współczesności promocja turystyczno-rekreacyjna gminy, - niedostateczna koordynacja i integracja działań promocyjnych realizowanych przez gminę i jej jednostki, przedsiębiorców prywatnych i organizacje pozarządowe, - niski stopień integracji promocji turystyczno-rekreacyjnej z analogiczną działalnością gmin sąsiednich, - wysoki poziom ponadlokalnej promocji i rozpoznawalności turystyczno-rekreacyjnej gmin sąsiednich, - zły stan techniczny części obiektów zabytkowych, - niedookreślenie produktów turystycznych gminy, - brak lanu Ochrony arku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, - niedostatek szlaków turystycznych i punktów widokowych oraz ich zbyt mała integracja wewnętrzna i zewnętrzna, - brak, nieodpowiednie lub zdekapitalizowane zagospodarowanie infrastruktury turystycznej, w tym szlaków pieszych i rowerowych, punków widokowych, miejsc odpoczynku i parkingów, - brak podmiotu zarządzającego arkiem Kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej (Dolina ałaców i Ogrodów, - niedostateczne środki przeznaczane przez gminę na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i promocję ponadlokalnych funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy, - brak oferty inwestycyjnej skonstruowanej specjalnie dla inwestorów działających w branży turystyczno-rekreacyjnej, OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 23 Z niedostatek miejsc parkingowych w okolicach atrakcji turystycznych, - braki w zakresie informacji turystycznej (oznakowanie, punkty informacji) oraz dostępność informacji nieaktualnych i dezinformujących, - słabe wykorzystanie produktów lokalnych do promocji gminy, - braki w wiedzy na temat nowoczesnych form turystyki i usług turystycznych oraz pokrewnych wśród osób zajmujących się ich świadczeniem na terenie gminy lub zainteresowanych taką działalnością, - braki informacyjne na temat produktów i usług turystycznych na stronie internetowej gminy, - niski poziom turystyczno-rekreacyjnej współpracy marketingowej lokalnych podmiotów gospodarczych działających w tej branży, - niskie wsparcie ze strony ponadlokalnych podmiotów publicznych w zakresie promocji i rozwoju turystyczno-rekreacyjnych funkcji gminy, - brak monitoringu skuteczności gminnych działań marketingowych i pozycji turystyczno-rekreacyjnej pozycji gminy w regionie, - niski poziom zainteresowania inwestycyjnego w zakr. turystyki i rekreacji, - zaśmiecanie szklaków turystycznych, - niejednolity system identyfikacji wizualnej gminy oraz jej jednostek, - nieprecyzyjna identyfikacja rodzajowa turystów do których adresowane są działania promocyjne, - brak forum współpracy turystyczno-rekreacyjnej gminy, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, - niedostatek działań gminy na rzecz pozyskiwania organizacji ponadlokalnych wydarzeń / imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnorozrywkowych i pokrewnych, służących ponadlokalnej promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych, - słabe, ponadlokalne publicity gminy, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 23

25 ANALIZA TRATEICZNA OT LU demografia rynek pracy i bezrobocie gospodarka zdrowie ROBLEMY TRATEICZNE - migracja ludzi młodych, przedsiębiorczych, wykształconych i zawodowo aktywnych z terenu gminy, - wzrost średniej wieku mieszkańców gminy, - ujemny przyrost naturalny, - stosunkowo wysoka liczna osób bezrobotnych, - bardzo niski poziom zarobków oferowanych bezrobotnym, - mała oferta pracy dla młodzieży i osób powyżej 50 roku życia, - niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych większości bezrobotnych, - zjawiska towarzyszące bezrobociu: depresje, frustracje, uzależnienia, spadek poczucia własnej wartości, wzrost przestępczości i patologia rodziny, - wysoki udział osób młodych wśród bezrobotnych, - wysoki udział osób długotrwale pozostających bez pracy wśród bezrobotnych, - niski poziom zainteresowania znacznej części bezrobotnych zdobyciem dalszego wykształcenia i nowych kwalifikacji (niski poziom mobilności zawodowej), - niski poziom zainteresowania przedsiębiorców zewnętrznych inwestowaniem na terenie gminy, - małe zasoby lokalnego kapitału inwestycyjnego, - niesatysfakcjonujący poziom gospodarczej promocji gminy, - brak podmiotów ekonomii społecznej, - małe zasoby kapitałowe, którymi dysponują osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej oraz właściciele mikroprzedsiębiorstw, - brak placówek opieki nad osobami starszymi, - niedostatek medycznych programów profilaktyki zdrowotnej, - niski poziom świadomości zdrowotnej dużej części mieszkańców, OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 24 Z spadek aktywności w poszukiwaniu pracy u części bezrobotnych przyzwyczajenie do bezrobocia w długim okresie, - fakt istnienia bezrobocia w mentalności części bezrobotnych jako dziedziczonego sposobu na życie i tzw. wyuczona bezradność, - zjawisko pracy na czarno z jednoczesnym pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych lub/i zasiłków socjalnych oraz korzystaniem z ubezpieczeń społecznych opłacanych ze środków publicznych, - niski poziom zainteresowania części bezrobotnych zdobyciem legalnej pracy, - brak organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwiązywanie problemu bezrobocia, - niewystarczający poziom współpracy pomiędzy publicznymi i niepublicznymi podmiotami działającymi na rzecz lokalnego rynku pracy i pomocy społecznej, - wysoki udział mężczyzn wśród osób bezrobotnych, - niski poziom zainteresowania osób prowadzących działalność rolniczą jej dywersyfikacją, - niska skłonność mieszkańców gminy do podejmowania działalności gospodarczej, - niekorzystne uregulowania prawne lub ich brak w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych, w tym przede wszystkim zdrowej żywności, - niska dostępność do specjalistycznych usług zdrowotnych, - wzrost zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 24

26 ANALIZA TRATEICZNA OT LU oświata i opieka przedszkolna uzależnienia kultura rolnictwo sport i rekreacja ROBLEMY TRATEICZNE - wysoki poziom kosztów funkcjonowania gminnego systemu oświaty przypadających na jednego ucznia, - lokalizacja Zespołu zkół zkoły odstawowej i imnazjum w Mysłakowicach w obiekcie zabytkowym z założenia zaprojektowanym do pełnienia funkcji innych niż edukacyjne, - wymagający remontów stan techniczny budynku (pałacu) Zespołu zkół zkoły odstawowej i imnazjum w Mysłakowicach, - zły stan budynku rzedszkola ublicznego w Mysłakowicach, - wymagający remontów stan techniczny budynków Zespół zkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy, - niż demograficzny w szkolnych grupach wiekowych, - alkoholizm i narkomania, - niska świadomość rzeczywistej szkodliwości alkoholu oraz narkotyków wśród wielu uzależnionych i nieuzależnionych mieszkańców gminy, - zły stan techniczny budynku minnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach i Biblioteki ublicznej w Mysłakowicach, - zły stan techniczny świetlic wiejskich, - niepełne dostosowanie oferty kulturalnej, szczególnie rozrywkowej do oczekiwań młodzieży, - mała liczebność i potencjał lokalnych podmiotów zajmujących się przetwórstwem wytwarzanych na terenie gminy płodów rolnych, - niski poziom integracji ekonomicznej lokalnych gospodarstw rolnych, - średnia i niska bonitacja gleb, - niski stopień zainteresowania sportem i rekreacją dużej części mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, - niepełny stopień wykorzystania gminnych obiektów sportoworekreacyjnych, OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 25 Z braki w zakresie nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w gminnych placówkach szkolnych, - brak programu rozwoju / restrukturyzacji gminnego systemu oświaty, - obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej nieletnich, - narkomania oraz uzależnienie od innych niż narkotyki substancji odurzających, - uzależnienie młodzieży od Internetu, - braki w zakresie wyposażenia technicznego wykorzystywanego w ramach działalności kulturalnej, - brak gminnej ewidencji zabytków, - brak minnego rogramu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, - niski poziom wzajemnego zaufania właścicieli gospodarstw rolnych stanowiący barierę w tworzeniu grup producentów rolnych, - stosunkowo duża liczba gospodarstw rolnych działających głównie na własne potrzeby, - rozdrobnienie gospodarstw rolnych, - brak lub zły stan techniczny niektórych placów zabaw, - brak siłowni zewnętrznych w części miejscowości gminy, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 25

27 ANALIZA TRATEICZNA OT LU niepełnosprawność mieszkalnictwo i przestrzeń bezpieczeństwo ROBLEMY TRATEICZNE - istnienie społecznych barier społecznego i gospodarczego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - niedostosowanie części miejsc i obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, - brak zakładów pracy chronionej, - niższy poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych w porównaniu z osobami sprawnymi, - wysoki odsetek osób niepełnosprawnych biernych zawodowo, - mała ilość ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, - niedostateczny stan techniczny komunalnej bazy mieszkaniowej oraz zadłużenie najemców, - opłaty czynszowe nie zapewniają możliwości zgromadzenia środków finansowych wystarczających na zapewnienie dobrego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, - niski poziom estetyki przestrzeni publicznych i prywatnych (mieszkalnych, gospodarskich i gospodarczych), w tym wskutek reklam, - wysoki poziom degradacji wielu budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, - wprowadzanie do krajobrazu architektury z nim niespójnej, - braki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - duża dyspersja przestrzenna obszarów zurbanizowanych, - dekapitalizacja i braki wyposażenia technicznego O, - zdarzenia i wypadki komunikacyjne, - braki w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych - przemoc w rodzinie i niechęć poszkodowanych oraz świadków do ujawniania przemocy w rodzinie, - przemoc i cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, - braki w zakresie przeciwpożarowych ujęć i zbiorników wodnych, - brak lokalnych rozwiązań prawnych uniemożliwiających inwestowanie na terenach zagrożonych powodzią, OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 26 Z niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy pod względem współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia, - postawy osób z otoczenia utrwalające bierność zawodową osób niepełnosprawnych, - społeczne wyizolowanie dużej części dorosłych osób niepełnosprawnych, - trudności w dostępie osób niepełnosprawnych do usług opiekuńczych i placówek rehabilitacyjnych, - brak skutecznych regulacji chroniących krajobraz urbanistyczny, - łańcuchowy charakter zabudowy miejscowości gminy - presja zabudowy na tereny otwarte, - niedostateczne wywiązywanie się dużej części właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa publicznego, - zamieszkiwanie przez mieszkańców w domach, dla których nie wydano pozwolenia na użytkowanie, - niski poziom termoizolacyjności budynków komunalnych, - zamrożenie nieruchomości gruntowych i zabudowanych przez właścicieli spoza gminy jako długoterminowych lokat kapitału bez zamiaru osiedlania się na nich i inwestowania w nie, - niszczenie mienia publicznego i prywatnego (wandalizm), - brak umiejętności prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz dorosłych w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, - niska świadomość wielu mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, - przestępczość, - wypalanie łąk i ściernisk, - przestępstwa, oszustwa i zawieranie rażąco niekorzystnych umów, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 26

28 ANALIZA TRATEICZNA OT LU środowisko społeczeństwo ROBLEMY TRATEICZNE - niska świadomość ekologiczna dużej części mieszkańców gminy, - niska emisja z licznych lokalnych palenisk na paliwa stałe, - nadmierna wycinka lasów, - niskie wsparcie ponadlokalne dla rozwoju lokalnych systemów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii, - spadek poziomu wód gruntowych, - nielegalne (tzw. dzikie) składowiska odpadów, - duża liczba klientów gminnego systemu opieki społecznej, - brak podmiotów sektora ekonomii społecznej, - stosunkowo dużo osób, wobec których trzeba podejmować działania interdyscyplinarne związane z problemami społecznymi, - trwałe uzależnienie wielu osób i rodzin od pomocy społecznej, - izolacja społeczna i samotność osób starszych, - niski poziom integracji społecznej dużej części mieszkańców gminy, - niskie dochody części mieszkańców i ich pauperyzacja społeczna, - rozproszenie prospołecznych działań różnych podmiotów, - niski poziom koordynacji działań instytucji i organizacji wspierających rodziny, dzieci i młodzież, - nie w pełni zaspokojone i rosnące potrzeby w zakresie dziennej opieki dla osób starszych, - bierne w zakresie prywatnym i publicznym, zachowawcze, negatywne, nastawienie części mieszkańców, - roszczeniowa postawa znacznej części mieszkańców gminy, - brak mieszkań socjalnych, - dziedziczenie korzystania z systemu pomocy społecznej jako sposobu na życie, - eurosieroctwo, - atomizacja, nietrwałość i dysfunkcyjność rodzin (bezradność opiekuńczo-wychowawcza i prowadzeniu gospodarstwa domowego), OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 27 Z brak integracji publicznych systemów ochrony środowiska kulturowego i środowiska przyrodniczego, - łamanie przepisów dotyczących ochrony środowiska, - naruszenia ekosystemów związane z ruchem turystyczno-rekreacyjnym, - zaśmiecenie miejsc publicznych, - azbest w budynkach mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich, - kłusownictwo myśliwskie i rybackie, - brak wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych, - problemy w komunikacji społecznej i personalnej osób dorosłych z dziećmi i młodzieżą, - wysoki poziom uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu, w tym przede wszystkim gier i komunikatorów, - niski poziom edukacji wychowawczej znacznej części rodziców, - kryzys wzorców osobowych i wartości moralnych, - spadek identyfikacji społeczności lokalnej z miną Mysłakowice, - niski poziom świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich części mieszkańców gminy, - instytucjonalizacja i biurokratyzacja instytucji pomocy społecznej, - niewielka współpraca między lokalnymi organizacjami pozarządowymi, - niski poziom zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w udzielanie pomocy społecznej, - bezdomność, - małe wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe, - niewielkie wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w świadczeniu usług społecznych, - niewielka liczba liderów/animatorów społecznych, aktywizujących społeczność lokalną do rozwiązywania problemów na ich terytorium, - problemy z opieką nad dziećmi z rodzin korzystających z gminnej pomocy społecznej, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 27

29 ANALIZA TRATEICZNA OT LU samorząd infrastruktura techniczna i usługi komunikacyjne ROBLEMY TRATEICZNE - złożona sytuacja finansowa gminy ograniczająca wydatki majątkowe i zdolność kredytową, - niesatysfakcjonujący poziom ściągalności podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy, - dezaktualizacja gminnych dokumentów planistycznych, np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, programu ochrony środowiska, - niski poziom koordynacji planów i działań gminny z planami i działaniami innych podmiotów działających na jej terenie, - dysproporcja między zadaniami publicznymi nałożonymi na gminę a poziomem ich finansowania przez państwo, - zbyt niski poziom dochodów gminy w stosunku do wyzwań i problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz oczekiwań mieszkańców, - niski popyt na nieruchomości gminne przeznaczone do zbycia, - zły stan techniczny znacznej części dróg powiatowych i gminnych oraz infrastruktury okołodrogowej, - braki w infrastrukturze okołodrogowej dróg powiatowych i gminnych, w szczególności w zakresie chodników, oznakowania, odwodnienia i oświetlenia ulicznego, - braki w zakresie infrastruktury wodociągowej, - baki w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej, - wysoki poziom kosztów eksploatacji infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej, - zamknięcie linii kolejowych nr 308 Jelenia óra Kamienna óra oraz nr 340 Mysłakowice Karpacz oraz dekapitalizacja jej obiektów inżynieryjnych i dworców, - wciąż w niepełnym stopniu zaspokojone potrzeby w zakresie komunikacji publicznej, - okresowa niewydolność oczyszczalni ścieków, - ograniczenia w szerokopasmowym dostępie do Internetu. OZOTAŁE ROBLEMY TRONA 28 Z zbyt duży udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych, - brak udziału organizacji pozarządowych w wykonywaniu publicznych zadań gminy, - niski poziom współpracy międzysamorządowej z miną Karpacz i miną Kowary, - niewielka ilość terenów inwestycyjnych należących do gminy, - problemy w przepływie informacji między komórkami urzędu gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy, - bezumowne wykorzystywanie mienia gminy, - składanie deklaracji powierzchniowych w zakresie podatku do nieruchomości niezgodnych z rzeczywistością, - wieloletnie niedopełnianie obowiązku meldunkowego przez mieszkańców gminy, - brak środków na wkłady własne gminy w procesie aplikacji o fundusze, - niszczenie dróg publicznych i leśnych przez auta transportujące drewno, - zróżnicowana struktura własnościowa dróg, infrastruktury okołodrogowej i innej infrastruktury publicznej, - niedostateczne oznakowanie informacyjne, - zły stan techniczny wielu dróg transportu rolniczego, - niski stopień gazyfikacji mimo przebiegu przez gminę dwóch linii gazowych wysokiego ciśnienia, - problemy z zasięgiem telefonii komórkowej, - dominacja indywidualnych, niskoefektywnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, - bardzo niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - braki i zły stan techniczny infrastruktury hydrotechnicznej gospodarki wodami powierzchniowymi (urządzenia melioracji szczegółowej), - braki w zakresie kanalizacji deszczowej. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 28

30 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.5. Destymulanty Tabela 4. Destymulanty rozwoju miny Mysłakowice DETYMULANTY - ponadlokalna, bliska i odległa konkurencja turystyczno-rekreacyjna, TRONA 29 Z przyciąganie przez rocław oraz inne duże ośrodki miejskie mieszkańców gminy, - zmienność, złożoność i restrykcyjność przepisów prawa (m. in. w zakresie gospodarki, oświaty, pomocy społecznej, finansów samorządowych), - niewystarczające finansowanie przez NFZ usług diagnostycznych i terapeutycznych, - marginalizacja potrzeb gminy na poziomie subregionalnym i regionalnym w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji publicznej, - tranzyt komunikacyjny na drodze wojewódzkiej Jelenia óra Kowary, - regulacje prawne ograniczające możliwości prewencji i rozwiązywania problemów społecznych, - regulacje prawne skutkujące wzrostem poziomu kosztów pracy, - wysoki i rosnący poziom państwowych obciążeń fiskalnych i parafiskalnych, - przekazywanie przez władze państwowe samorządom zadań publicznych do realizacji, bez zabezpieczenia wystarczających źródeł finansowania, - niewystarczające dochody samorządu powiatowego w stosunku do potrzeb realizacji zadań powiatowych, co wynika z niedoskonałości rozwiązań prawnych regulujących działalność samorządów powiatowych, - wypieranie lokalnej, tradycyjnej kultury przez ponadlokalną, zunifikowaną kulturę masową (często globalną), - napływ ponadlokalnych, zunifikowanych postaw, poglądów, zwyczajów, obyczajów i pragnień wywołujące utratę tożsamości lokalnej mieszkańców, - napływ obecnych ponadlokalnie, biernych, roszczeniowych i skrajnie konsumpcyjnych postaw życiowych, wzorców nieuczciwości, egoizmu, obojętności, głębokiej nieufności, omijania i wykorzystywania prawa niezgodnie z intencją prawodawcy itp., - ponadlokalne, prawne formy ochrony przyrody ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy, w tym turystyczno-rekreacyjny gminy, - ponadlokalne rozwiązania prawne ograniczające swobodę decyzji władz gminy w zakresie realizacji jej zadań. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 29

31 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.6. zanse wewnętrzne Tabela 5. zanse wewnętrzne miny Mysłakowice społeczne środow. TRATEICZNE ZANE ENĘTRZNE - skłonność części wykształconych mieszkańców gminy i subregionu (w tym absolwentów szkół wyższych) do trwałego wiązania swojej przyszłości z miną Mysłakowice. - skłonność części mieszkańców, w tym pracowników samorządowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, - rozwój lokalnych organizacji pozarządowych i ich oferty współpracy z samorządem gminy w zakresie kreowania jej rozwoju, - chęć części mieszkańców gminy (głównie młodych) do rozpoczęcia (intensyfikacji) uprawiania sportu lub regularnej rekreacji, - moda wśród części mieszkańców na zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, - gotowość niektórych mieszkańców (głównie młodzieży) do rozpoczęcia lub intensyfikacji działań wolontarystyczych, OZOTAŁE ZANE ENĘTRZNE TRONA 30 Z skłonność dzieci i młodzieży do udziału w niestandardowych, nowoczesnych przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym, - techniczna możliwość wykorzystania najnowszych technik telekomunikacyjnych i informatycznych w kształceniu dzieci i młodzieży, - możliwość wykorzystania w stymulowaniu rozwoju gminy wiedzy i doświadczenia mieszkańców, którzy niedawno osiedlili się na terenie gminy, a pochodzą z okolicznych, dużych miast, - innowacyjne, ciekawe koncepcje aktywizacji społecznej autorstwa lokalnych organizacji pozarządowych i pojedynczych mieszkańców, - duża popularność niektórych gwiazd sportu wśród dzieci i młodzieży, - sukcesy polskich drużyn sportowych, - alternatywne pomysły na życie mieszkańców gminy, - wzrost świadomości ekologicznej części mieszkańców gminy, - zainteresowanie części mieszkańców wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarcze samorządowe - dążenia Fundacja Doliny ałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej do wpisania Doliny ałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNECO, - gotowość największych, lokalnych przedsiębiorców działających w turystyce do współpracy z samorządem gminy, - zainteresowanie mieszkańców gminy podjęciem działalności gospodarczej w sferze turystyki, rekreacji i dziedzinach pokrewnych, - przyjęcie i wdrożenie trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata , - możliwość zaangażowania szerokich kręgów społecznogospodarczych w realizację strategii rozwoju gminy, - dążenia do podniesienia efektywności funkcjonowania Karkonoski ystem odociągów i Kanalizacji p. z o.o. - wzrost świadomości mieszkańców w zakresie uzależnienia własnej zamożności i zamożności swoich dzieci od dostosowania posiadanego wykształcenia do potrzeb rynku pracy, własnej przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i postaw życiowych, - inicjatywy lokalnych grup społecznych na rzecz rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy, - możliwość skutecznej i efektywnej realizacji fakultatywnych oraz obligatoryjnych zadań gminy we współpracy z samorządami sąsiednich gmin, powiatu, województwa i innymi instytucjami publicznymi, - gotowość lokalnych organizacji pozarządowych i osób indywidualnych do współpracy z samorządem gminy i jego jednostkami w działaniach na rzecz rozwoju gminy. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 30

32 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.7. zanse zewnętrzne Tabela 6. zanse zewnętrzne miny Mysłakowice turystyczno-rekreacyjne TRATEICZNE ZANE ZENĘTRZNE - wpisanie Doliny ałaców i Ogrodów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNECO, - krajowy i zagraniczny popyt na turystykę i rekreację pieszą, rowerową, hippiczną, historyczną, eksploracyjną, geocachingową, industrialną, przyrodoznawczą (ekoturystykę), łowiecką, sakralną, kulturową, kulinarną, zdrowotną, uzdrowiskową, szkolną, a także na nowoczesne, niekonwencjonalne usługi turystyczne i paraturystyczne, - krajowy i zagraniczny popyt na różne rodzaje wspinaczki, - krajowy i zagraniczny popyt na usługi agroturystyczne i kulturę wiejską, - krajowy i zagraniczny popyt na spa&wellness, - krajowy i zagraniczny popyt na narciarstwo biegowe, - krajowy i zagraniczny popyt na kajakarstwo, - krajowy i zagraniczny popyt na turystykę i rekreację związaną z ciekami i zbiornikami wodnymi, - wzrost częstotliwości uczestnictwa olaków w turystyce i rekreacji z jednoczesnym skróceniem średniego okresu tego uczestnictwa, (turystyka/rekreacja weekendowa, jednodniowa, popołudniowa), - ponadlokalna moda na zdrowy tryb życia, w tym na aktywność fizyczną, - zmieniający się model konsumpcyjny olaków m.in. wyrażający wzrostem zainteresowania zdrowym trybem życia, wypoczynkiem i wzrostem wydatków na turystykę i rekreację, - nowe technologie w obsłudze ruchu turystycznego i promocji turystyczno-rekreacyjnej, - gotowość władz samorządowych gmin sąsiednich do rozwoju współpracy w zakresie turystyki i rekreacji, - inicjatywy samorządów sąsiednich w zakresie integracji usług turystyczno-rekreacyjnych i pokrewnych (np. turystyczna komunikacja międzygminna) OZOTAŁE ZANE ZENĘTRZNE TRONA 31 Z krajowy popyt na działki letniskowe, - krajowy i zagraniczny popyt na nieruchomości, które będą stanowić dla właścicieli drugi, sezonowy dom, - turystyczno-rekreacyjne i biznesowe wizyty osób ponadlokalnie znanych na terenie gminy i w jej bliskim otoczeniu, - stabilny poziom popularności tzw. turystyki sentymentalnonostalgicznej, - poszukiwanie przez organizatorów nowoczesnych, niekonwencjonalnych imprez ponadlokalnych o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i turystycznym, atrakcyjnych miejsc do ich przeprowadzenia, - oferta usług promocyjnych olskiej Organizacji Turystycznej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, - możliwość wykorzystania Lokalnej rupy Działania artnerstwo Ducha ór do stymulowania rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych gminy, - spadek bezpieczeństwa w zagranicznych destynacjach turystycznych popularnych wśród olaków, - wzrost uczestnictwa olaków w krajowym ruchu turystycznym, - krajowy i zagraniczny popyt na turystykę i rekreację związaną z grą w golfa, - nowe technologie wydobycia i pozyskania energii z wód geotermalnych oraz zainteresowanie inwestorów taką działalnością, - tranzyt turystyczny drogami przebiegającymi przez gminę, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 31

33 ANALIZA TRATEICZNA OT LU gospodarcze społeczne TRATEICZNE ZANE ZENĘTRZNE - poszukiwanie, przez inwestorów zagranicznych oraz zewnętrznych krajowych, atrakcyjnych miejsc pod nowe inwestycje, - rozwój średnich i dużych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sąsiedztwie gminy, - rozbudowa drogi ekspresowej 3 na odcinkach Legnica Jawor, Jawor - Bolków, - popyt na tzw. zdrową żywność, - popyt na produkty regionalne i ekologiczne, - liberalizacja handlu międzynarodowego, zwłaszcza porozumienie o wolnym handlu UA-UE, - ujęcie w Kontrakcie Terytorialnym Dla ojewództwa Dolnośląskiego przedsięwzięcia pn. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową 3 a aglomeracją ałbrzyską oraz Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej óry, - nieprzewidywalna sytuacja gospodarcza i polityczna wielu regionów świata fakt ten zwiększa atrakcyjność inwestycyjną olski jako stabilnego, przewidywalnego państwa, - zmiana państwowych rozwiązań prawnych w zakresie polityki prorodzinnej, zdrowotnej, edukacyjnej, wobec osób starszych oraz wykluczonych społecznie, - nowe narzędzia aktywnej samorządowej i państwowej polityki społecznej, - rozwój ponadlokalnej oferty usług zdrowotnych i socjalnych dla osób w wieku senioralnym, - upowszechnianie się w olsce kultury dobrego starzenia się" opartego na aktywności i uczestnictwie w życiu zawodowym i społecznym oraz promocji zdrowego stylu życia w celu zachowania dobrostanu i samodzielności, - poszukiwanie przez osoby spoza gminy, w tym z zagranicy atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo miejsc do budowy domu i stałego lub cyklicznego zamieszkiwania, - rosnący poziom mobilności olaków, OZOTAŁE ZANE ZENĘTRZNE TRONA 32 Z proces globalizacji gospodarki, - rozwój podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sąsiedztwie gminy, - prawne ramy i wsparcie publiczne dla grup producentów rolnych, - wzrost popytu zagranicznego na polskie produkty rolne, - ujęcie w Kontrakcie Terytorialnym Dla ojewództwa Dolnośląskiego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia óra Zgorzelec, - ujęcie w Kontrakcie Terytorialnym Dla ojewództwa Dolnośląskiego wśród przedsięwzięć rezerwowych przedsięwzięcia pn. 3 Bolków- granica państwa, - ujęcie w projekcie rogramu Budowy Dróg Krajowych na lata budowy obwodnicy Bolkowa, - krajowy i zagraniczny popyt na wyroby rzemieślnicze i rękodzielnicze, w tym na tradycyjne produkty lniarskie, - zwiększenie wrażliwości społecznej na problemy związane z chorobami psychicznymi, otępiennymi oraz minimalizacja syndromu stygmatyzacji chorych oraz ich bliskich, - prawna możliwość zlecania przez gminę zadań publicznych w zakresie szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, - rozwój organizacji pozarządowych o regionalnym i krajowym zasięgu działalności, - prawne możliwości w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 32

34 ANALIZA TRATEICZNA OT LU wielowymiarowe TRATEICZNE ZANE ZENĘTRZNE - oferta krajowych i transgranicznych (Unia Europejska, okres programowania RO, ET, RO, EO, FOŚ i inne) tzw. instytucji i programów pomocowych, dotycząca wsparcia pozamaterialnego i materialnego: samorządów i innych podmiotów publicznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, właścicieli gospodarstw rolnych oraz osób fizycznych, w szczególności w zakresie: innowacyjności, rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju kapitału społecznego, rozwoju infrastruktury technicznej, rozwoju infrastruktury społecznej, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej, a w ich ramach działania: rozwój nowoczesnej struktury gospodarczej AJ; wspieranie działań związanych z innowacyjną gospodarką i wzmacnianiem kooperacji nauka-gospodarka; zapewnienie spójnego systemu komunikacyjnego AJ; zastąpienie samochodowej komunikacji indywidualnej zbiorową komunikacją autobusową i kolejową w silnie zurbanizowanych obszarach gmin należących do AJ; racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi AJ; racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej AJ; wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnych na obszarze AJ; wspieranie rozwoju AJ w kontekście zapotrzebowania na energię i ciepło; poprawa jakości życia mieszkańców AJ; zwiększenie konkurencyjności AJ jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku; zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie zatrudnienia na terenach oddalonych od centrum AJ; pobudzanie aktywności i kreatywności społecznej na rzecz AJ; - brak zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na realizację przez K LK linii kolejowej Jelenia óra Karpacz, - inicjatywy społeczne mające na celu rewitalizację linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia óra Kowary órne oraz linii kolejowej nr 340 Mysłakowice Karpacz, - zamiary Regionalnego Zarządu ospodarki odnej w zakresie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Kostrzycy, na rzece Jedlica, OZOTAŁE ZANE ZENĘTRZNE TRONA 33 Z rozwój Internetu, technologii i usług teleinformatycznych oraz kultury społeczeństwa informacyjnego, - nowoczesne techniki i środki promocji związane ze środkami masowego przekazu, - możliwość korzystania mieszkańców i podmiotów gospodarczych ze specjalistycznych i zaawansowanych usług społecznych i gospodarczych oferowanych przez podmioty działające w Jeleniej órze, - technologie fotowoltaiczne, - energooszczędne technologie grzewcze, - energooszczędne technologie oświetleniowe, - nowe technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - pozostałe, nowe technologie i urządzenia techniczne mogące rozszerzyć zakres lub podnieść skuteczność i efektywność działalności samorządu miny Mysłakowice, podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji i instytucji, - integracja olski z Unią Europejską dostępność rynków zbytu, swobodny przepływ ludzi, usług, towarów i kapitału, TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 33

35 ANALIZA TRATEICZNA OT LU środowiskowe samorządowe TRATEICZNE ZANE ZENĘTRZNE - rozwój bezodpadowych i małoodpadowych technologii energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii, - wzrost wartości surowców wtórnych, - rozwój prośrodowiskowych dążeń samorządów sąsiednich, - możliwość wykorzystania doświadczeń i dobrych praktyk innych, podobnych gmin w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego gminy, - możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć nauk z zakresu organizacji i zarządzania w administracji publicznej, gospodarki komunalnej, interwencjonizmu samorządowego, marketingu przestrzeni itp. w kreowaniu rozwoju gminy, - nowe technologie informatyczne i telekomunikacyjne, które można wykorzystać w realizacji zadań gminy, - gotowość władz gmin sąsiednich do społeczno-gospodarczej współpracy, - zmiana ustawy o transporcie drogowym umożliwiająca współfinansowanie komunikacji publicznej między gminą a Jelenią órą przez samorząd powiatowy i samorząd gminy, OZOTAŁE ZANE ZENĘTRZNE TRONA 34 Z nowe regulacje prawne uwzględniające standardy środowiskowe Unii Europejskiej, - ewolucja systemu prawnego w kierunku wzrostu opłat za gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, - wzrost ponadlokalnej świadomości ekologicznej, - gotowość samorządowych partnerów transgranicznych do rozwoju współpracy z gminą, - skłonność samorządów zagranicznych (szczególnie z terenów Unii Europejskiej) do nawiązywania i rozwijania współpracy transgranicznej z polskimi gminami, - ulegająca upowszechnieniu idea partnerstwa publicznoprywatnego, zmiany rozwiązań prawnych ją regulujących oraz skłonność podmiotów gospodarczych do podejmowania biznesowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, - możliwość przenoszenia niektórych, gminnych inicjatyw społecznych o znaczeniu ponadlokalnym na szczebel powiatowy, - wojewódzkie plany w zakresie realizacji projektu tandaryzacja cyfrowa oraz modernizacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów wchodzących w skład Związku owiatów ojewództwa Dolnośląskiego, - oferta publicznych placówek naukowych w zakresie merytoryczno-informacyjnego wsparcia zarządzania rozwojem lokalnym, adresowana do jednostek samorządu terytorialnego, - niski poziom kosztów kredytów bankowych ułatwiający samorządom zaciąganie bankowych zobowiązań, - gotowość samorządu powiatu jeleniogórskiego do rozwoju współpracy z gminą. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 34

36 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.8. Zagrożenia wewnętrzne Tabela 7. Zagrożenia wewnętrzne miny Mysłakowice turystycznorekreacyjne społeczne TRATEICZNE ZAROŻENIA ENĘTRZNE - pogłębienie degradacji zdegradowanych zabytków, - przeświadczenie, iż uda się oprzeć istotny rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych gminy tylko w oparciu o wewnętrzne źródła kapitału, - przeświadczenie, iż uda się istotnie rozwinąć funkcje turystycznorekreacyjne gminy bez działań marketingowych profesjonalnych i zakrojonych na szeroką skalę, - korzystanie przez beneficjentów z pomocy społecznej mimo nieuzasadniającej tego, ich faktycznej sytuacji osobistej i rodzinnej, - nasilanie się niekorzystnych trendów demograficznych, w tym zmniejszanie się liczby ludności, niski przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa, - wzrost obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym, - utrwalenie się w świadomości bezrobotnych, zwłaszcza młodych, zjawiska bezrobocia jako sposobu na życie, - wzrost średniej wieku mieszkańców gminy, - pogorszenie się stanu zdrowia społeczeństwa w wyniku jego starzenia przy jednoczesnym niedostatku opieki geriatrycznej, - dalszy wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, - rozwój patologii społecznych, - wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych, - przeświadczenie części mieszkańców gminy (głównie ludzi młodych i wykształconych) o braku możliwości realizacji swoich zamierzeń życiowych na jej terenie, - brak zmiany postaw społeczeństwa wobec kształcenia się przez całe życie, OZOTAŁE ZAROŻENIA ENĘTRZNE TRONA 35 Z przeświadczenie, iż uda się istotnie rozwinąć funkcje turystycznorekreacyjne gminy bez ścisłej współpracy lokalnych i ponadlokalnych publicznych i prywatnych podmiotów działających w sferze turystyki i rekreacji,, - ryzyko zawodowej i życiowej demotywacji beneficjentów wskutek źle dobranych lub nadmiernych świadczeń pomocy społecznej, - pogłębienie się spadku zainteresowania rodzin sytuacją najstarszych ich członków, - zanikanie świadomości i wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego gminy i regionu, - wygasanie identyfikacji mieszkańców z gminą, wśród tych którzy dziś ją posiadają, - upowszechnianie się społecznych postaw roszczeniowych, - upowszechnianie się uzależnień, - bieda osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, - upowszechnianie się zażywania narkotyków i picia alkoholu przez dzieci i młodzież, - wzrost dostępności środków odurzających w środowisku młodzieży, - spadek liczby ludności gminy jako wynik ujemnego salda migracji i ujemnego przyrostu naturalnego, - uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu, - wygórowane oczekiwania wobec systemu edukacji konieczność pełnienia wielu funkcji (kształcenie, wychowanie, rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym, itp.), TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 35

37 ANALIZA TRATEICZNA OT LU bezpieczeństwa środowiskowe samorządowe TRATEICZNE ZAROŻENIA ENĘTRZNE - zagrożenie pożarowe spowodowane wypalaniem łąk i ściernisk, - lokalne podtopienia i uszkodzenia budynków oraz infrastruktury technicznej powodowane przez intensywne opady burzowe, - antropopresja na cenne obszary przyrodnicze i związana z tym degradacja lokalnych ekosystemów, - nie stosowanie rozwiązań równoważących rozwój sfery społecznej, gospodarczej i środowiskowej, - zaniechanie wdrażania, monitoringu lub ewaluacji trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata , - pogłębienie się luki komunikacyjnej między władzami gminy a mniejszymi społecznościami gminy i osłabienia wsparcia udzielanego władzom w realizacji ich polityki rozwoju lokalnego. OZOTAŁE ZAROŻENIA ENĘTRZNE TRONA 36 Z rozwój tradycyjnych i nowych form przestępczości, - zagrożenie upadkiem powalonych drzew i złamanych gałęzi na pojazdy i pieszych, - napływ wód opadowych z wyrobiska kopalni w Karpnikach na teren wsi Karpniki (brak działań rekultywacyjnych), - lokowanie przez mieszkańców bezpośrednio w środowisku odpadów stałych i ciekłych mimo funkcjonowania, nowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kanalizacji sanitarnej, - tworzenie się kosztochłonnych struktur przestrzennych w wyniku rozwoju budownictwa indywidualnego, - zamierzenia właścicieli nieruchomości skutkujące obniżaniem walorów widokowych gminy, - zwiększanie dopłat z budżetu gminy do odpłatnych usług komunalnych. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 36

38 ANALIZA TRATEICZNA OT LU 4.9. Zagrożenia zewnętrzne Tabela 8. Zagrożenia zewnętrzne miny Mysłakowice gospodarcze społeczne samorządowe bezpieczeństwa wielowymiarowe TRATEICZNE ZAROŻENIA ZENĘTRZNE - zainteresowanie wejściem do gminy kopalnictwa lub przemysłu uciążliwego dla środowiska naturalnego i niszczącego walory krajobrazowe gminy, - rozwój walorów zamieszkania, pracy i obsługi sąsiednich gmin oraz dalej położonych, dużych miast, - napływ obecnych ponadlokalnie, biernych, roszczeniowych i skrajnie konsumpcyjnych postaw życiowych, wzorców nieuczciwości, egoizmu, obojętności, głębokiej nieufności, omijania i wykorzystywania prawa niezgodnie z intencją prawodawcy itp., - nakładanie kolejnych zadań na samorządy lokalne, ponownie bez zapewnienia wystarczającego finansowania, - ograniczanie środków finansowych przekazywanych przez państwo na realizację wykonywanych już zadań, - zagrożenia cyberprzestrzeni, szczególnie wobec dzieci i młodzieży, które będą wzrastać wraz z upowszechnianiem się wśród mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji publicznych gminy technologii internetowych, - zagrożenie powodziowe, - zamiary właściciela linii kolejowej K LK w zakresie likwidacji linii kolejowej Jelenia óra Karpacz, - rządowy, polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju kraju koncentrujący wydatki publiczne na dużych ośrodkach miejskich oraz łączącej je infrastrukturze komunikacyjnej z założeniem, że ich impulsy rozwojowe będą przenikać do otaczających je, nawet najbardziej oddalonych gmin. OZOTAŁE ZAROŻENIA ZENĘTRZNE TRONA 37 Z ponowny kryzys gospodarczy o zasięgu co najmniej europejskim i wynikający z niego spadek tempa wzrostu gospodarczego kraju, wzrost deficytu budżetu państwa i związane z tym cięcia wydatków publicznych, - napływ z ponadlokalnego otoczenia zunifikowanej kultury globalnej, powodującej zanik kultury lokalnej i utratę przez mieszkańców tożsamości terytorialnej, - uzależnienie od zewnętrznych (unijnych) dotacji na realizację zadań na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, - dalsze pogłębienie komplikacji procedur pozyskiwania środków pomocowych z UE, - zagrożenia wynikające z braku spójnej, długofalowej i skutecznej polityki regionalnej i sektorowej państwa (np. nieodpowiednia alokacja środków w ramach programów regionalnych), - zmiany klimatyczne sprzyjające klęskom żywiołowym, - wzrost cen nośników energii. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 37

39 RZEDMIOT, ODMIOTY, OKRE I HORYZONT RM TRONA 38 Z rzedmiot, podmioty, okres i horyzont RM rzedmiotem trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata są: gospodarka lokalna miny Mysłakowice, czyli: obiekty materialne (np. infrastruktura techniczna, nieruchomości, składniki ekosystemów), wartości niematerialne (np. krajobraz, kultura, wiedza mieszkańców), ludzie (mieszkańcy gminy i ich organizacje), podmioty gospodarcze, instytucje publiczne itp. czynniki zewnętrzne (znajdujące się poza obszarem gminy), które oddziałują lub mogą oddziaływać na gospodarkę lokalną miny Mysłakowice znajdujące się (lub mogące się znaleźć) pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem samorządu miny Mysłakowice i jego partnerów współpracy strategicznej. odmiotami trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata są: władze samorządu gminnego oraz władze podmiotów współdziałania strategicznego. Rola ich jest jednak zróżnicowana. odmiotem głównym są władze samorządowe miny Mysłakowice. Na nich spoczywa zobowiązanie realizacji zadań strategicznych i osiągania dzięki temu celów niniejszej trategii. One są zobligowane również do pozyskania, utrzymania i aktywizacji parterów współdziałania strategicznego, o których mowa wyżej. Okres trategii to przedział czasowy, w którym realizowane będą zadania strategiczne, czyli konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, informacyjne, organizacyjne, prawotwórcze, restrukturyzacyjne itp., wskazane w niniejszej trategii, w rozdziale 8.3. Okres ten wynosi 5 lat i obejmuje lata Realizacja zadań strategicznych przebiegać będzie zatem głownie w kadencji samorządowej i częściowo w kadencji Część zadań strategicznych, które będą zrealizowane lub realizowane w okresie strategii dostarczy pełnych efektów dopiero po 2020 r. łasność ta może dotyczyć nawet niektórych z tych zadań, które będą zrealizowane w latach RM przyjęto, że nastąpi to nie później niż do końca 2026 roku. Docelowy stan miny Mysłakowice, do którego dąży się za pomocą niniejszej trategii, to zatem stan po upływie ok. 11 lat, począwszy od dnia jej przyjęcia. Horyzont czasowy RM wynosi zatem ok. 11 lat i sięga roku lanowanie strategiczne to planowanie ciągłe. rzyjęcie 5-letniego okresu i 11-letniego horyzontu trategii nie oznacza, że kolejna trategia będzie sporządzana za 5-11 lat. Zmienne otoczenie, pojawiające się nowe szanse i zagrożenia, zmieniające się uwarunkowania prawne oraz wiele innych czynników, przesądzają o tym, że trategii Rozwoju miny Mysłakowice będzie najprawdopodobniej przygotowana/aktualizowana wcześniej (najprawdopodobniej za 4 lata), lecz ponownie na kolejne (około) 5/11 lat. Okres i horyzont trategii oddalają się zatem w czasie są dynamiczne. Rysunek 3 stanowi graficzne ujęcie powyższych informacji. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 38

40 RZEDMIOT, ODMIOTY, OKRE I HORYZONT RM Rysunek 3. Okres i horyzont czasowy trategii Rozwoju miny Mysłakowice na lata TRONA 39 Z 129 Czas czerwiec 2016 grudzień 2026 połowa prawdopodobna aktualizacja RM TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 39

41 MIJA, BENEFICJENCI I IZJA ROZOJU MINY 6. Misja, beneficjenci i wizja rozwoju gminy TRONA 40 Z 129 Misja to odpowiedź na pytanie: o co istniejesz?. owód istnienia samorządu gminnego sejm określił jako wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze lokalnym. Misją każdej polskiej gminy, w tym również miny Mysłakowice, jest zatem pełnienie roli służebnej wobec społeczności, gospodarki i środowiska znajdujących się na jej terenie. łównym beneficjentem RM są mieszkańcy gminy, zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie. Ideą budowy i wdrażania trategii jest bowiem udoskonalenie procesu wypełniania przez samorząd służebnej w stosunku do nich misji. Efektem realizacji trategii będzie zwiększenie korzyści mieszkańców, jakie odnosić będą zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. śród społecznych beneficjentów RM znajdą się również organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie gminy. iele z zadań przewidzianych w trategii w swym zakresie merytorycznym dotyczy bowiem tych z nich, które działają w sferze kultury, edukacji, sportu, rekreacji, niepełnosprawności, środowiska naturalnego i innych. Beneficjentem RM stanie się również gospodarka gminy. trategia obejmuje bowiem działania służące kreowaniu i stabilizowaniu korzystnych warunków tworzenia oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Rozwój podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych został jednak podporządkowany interesom społeczności lokalnej miny Mysłakowice. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja odwrotna. ełnienie przez podmioty gospodarcze i organizacji pozarządowych roli beneficjentów, będzie mieć miejsce tylko w tych sytuacjach, w których ich rozwój jest tożsamy z dodatnim bilansem korzyści i kosztów społeczności lokalnej. Beneficjentem RM będzie również środowisko przyrodnicze gminy. zereg działań, które będą realizowane w jej ramach służyć będzie zabezpieczeniu lokalnych ekosystemów przed degradacją lub skutkować będzie ich sanacją. Na podstawie misji, analizy dotychczasowych osiągnięć, analizy strategicznej, analizy uwarunkowań prawnych, diagnozy prospektywnej, wyników warsztatów strategicznych, a także aspiracji społeczności lokalnej i władz samorządowych, sformułowana została przedstawiona dalej, syntetyczna wizja rozwoju miny Mysłakowice. odkreślić należy, iż wizja ta jest zgodna z oczekiwaniami społeczności miny Mysłakowice i zbiorowości funkcjonujących na jej terenie podmiotów gospodarczych. Oczekiwania te zidentyfikowane zostały drogą warsztatów strategicznych omówionych w rozdziale 3.2, a także na drodze konsultacji, jakie na bieżąco prowadzą władze gminne, zarówno w trakcie spotkań indywidualnych, jak i licznych spotkań gremialnych. Informacje o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców i firm pochodzą również ze źródeł statystyki publicznej, opracowań studialnych i monograficznych, mediów, a także od przedstawicieli społeczności miny Mysłakowice jakimi są członkowie władz gminnych. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 40

42 MIJA, BENEFICJENCI I IZJA ROZOJU MINY TRONA 41 Z 129 izja rozwoju: mina Mysłakowice, gminą o silnych ponadregionalnych funkcjach turystyczno-rekreacyjnych, bazujących na walorach środowiskowych i krajobrazowych, bogatej historii, kulturze i obiektach zabytkowych, będących zintegrowanymi i komplementarnymi elementami analogicznych funkcji subregionu jeleniogórskiego. Cechującą się także nowoczesną wytwórczością, nie wpływająca negatywnie na środowisko, turystykę i rekreację, a także intensywnym rolnictwem, uzupełnianym przez produkcję wysokiej wartości wyrobów spożywczych. Charakteryzującą się nasyceniem w nowoczesną infrastrukturę techniczną, zaspokajającą współczesne i przyszłe oczekiwania społeczne i gospodarcze. Mającą bogaty kapitał ludzkiego i społeczny, kreowany przez innowacyjne, skuteczne i efektywne, lokalne systemy opieki, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, mieszkalnictwa, służby zdrowia, pomocy i integracji społecznej. Chroniącą i tworzącą lokalne, unikalne, cenne wartości kulturowe i przyrodnicze. Korzystającą z nowoczesnych metod perspektywicznego zarządzania rozwojem lokalnym. Zapewniającą w efekcie wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, wysoki standard przestrzeni i bardzo dobry stan zasobów środowiska naturalnego. Dającą mieszkańcom szanse na realizacje własnych aspiracji prywatnych i zawodowych oraz skłaniająca ich do trwałego wiązania z nią własnych planów życiowych. TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 41

43 elementy niższego rzędu przyczyniają się do osiągnięcia elementów wyższego rzędu ZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA CELE TRATEICZNE I OERACYJNE 7. Cele strategiczne i operacyjne TRONA 42 Z Istota oraz struktura celów RM wyróżniono dwa rodzaje celów. Cele mające najwyższą wagę, to znaczy cele strategiczne oraz podporządkowane im cele pośrednie (cząstkowe), czyli operacyjne. Cele strategiczne to cele, których osiągnięcie warunkuje wypełnienie misji samorządu miny Mysłakowice, polegającej na urzeczywistnieniu wizji jej rozwoju. Cele strategiczne są najważniejsze i nie mogą podlegać modyfikacji, aż do ponownej zmiany trategii. Cele operacyjne są z kolei składowymi celów strategicznych, lub/i etapami na drodze do ich osiągnięcia. ą również ogniwem pośrednim między celami strategicznymi, a trzecim elementem struktury RM , jakim są zadania strategiczne, czyli konkretne przedsięwzięcia. Mają charakter techniczny, ponieważ ich wyznaczenie usprawnia proces wdrażania trategii. Cele operacyjne łączą bowiem ogólne i syntetyczne kategorie misji, wizji i celów strategicznych ze szczegółami konkretnych przedsięwzięć, czyli zadań strategicznych. yodrębnienie celów operacyjnych daje również możliwość prowadzenia precyzyjnego monitoringu RM , poprzez przyporządkowanie im zespołów wskaźników. Całość tej hierarchicznej struktury przedstawia rysunek 4, a powiązania między celami operacyjnymi i strategicznymi, rysunek 5. Rysunek 4. Misja oraz hierarchiczna struktura celów strategicznych, operacyjnych i zadań strategicznych miny Mysłakowice. Zadania wynikające z prawa samorządowego i zamierzenia fakultatywne władz gminy Misja miny Mysłakowice wynikająca z aspiracji, potrzeb i możliwości iedza o aktualnej sytuacji społecznej, prognozy jej dotyczące i doświadczenia z dotychczasowej działalności elementy niższego rzędu wynikają z elementów wyższego rzędu są im podporządkowane ZALEŻNOŚĆ HIERARCHICZNA wizja 38 priorytetów, 60 zadań strategicznych obejmujących 319 zadań cząstkowych TRATEIA ROZOJU MINY MYŁAKOICE NA LATA Z EREKTYĄ DO ROKU 2026 Id: CADFA065-A476-48B B17E8BDD43. odpisany trona 42

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne - Kalisz, 11 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZAKRES LOKALNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WIELKOPOLSKIE REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE Spotkanie subregionalne, Poznań, 21 czerwca 2018 r. Oddział Planowania Strategicznego DPR Metodyka opracowania 80

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie:

Gospodarka Sfera społeczna Turystyka 2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów najpilniejszych do realizacji w celu poprawy warunków bytowych Gminie: Szanowni Państwo, W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Gminy Łącko na lata 2018-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ROZW GRĘBOCICE OZWOJU OJU. na lata Grębocice, wrzesień 2015 STRONA 1 Z 116. v. 3.1 projektowa ostateczna

ROZW GRĘBOCICE OZWOJU OJU. na lata Grębocice, wrzesień 2015 STRONA 1 Z 116. v. 3.1 projektowa ostateczna TRONA 1 Z 116 TRATEIA ROZ OZOJU OJU MINY RĘBOCICE na lata 2015 2020 v. 3.1 projektowa ostateczna autor: dr Andrzej ztando +48 603163839 Andrzej@ztando.com www.sztando.com rębocice, wrzesień 2015 TRATEIA

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny 1

Warsztat strategiczny 1 Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku Warsztat strategiczny 1 Artur Kubica, Bartosz Tyrna Nowy Targ, 12/04/2018 Plan warsztatu Rola strategii rozwoju i jej kształt

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy Lipno na lata

Strategia rozwoju Gminy Lipno na lata Strategia rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026 Prezentacja wyników prac 8 maja 2017 r. Fundacja Partnerzy dla Samorządu Radosław Szarleja 1 PROGRAM PREZENTACJI 1. Uzasadnienie potrzeby sporządzenia Strategii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska. z dnia 4 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska. z dnia 4 grudnia 2014 roku Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania. Na podstawie art. 21 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁ ECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KOŚ CIAŃ SKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁ ECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU KOŚ CIAŃ SKIEGO CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA 117 Społeczność Podjąć działania w kierunku poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Podjąć działania ograniczające wzrost i skutki bezrobocia. Podjąć działania w kierunku zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/V/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 25 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 20/V/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 25 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 20/V/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia na rok 2011 Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r.

TURYSTYKI DO 2020 ROKU. Warszawa, 17 września 2015 r. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Warszawa, 17 września 2015 r. Strategia Europa 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, a dokumenty strategiczne Polski Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XL/252/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/164/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA. z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA. z dnia 30 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza. Na podstawie art. 18a ust. 1, 18b ust. 1 i 21

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I :

C E L E S Z C Z E G Ó Ł O W E : P L A N O P E R A C Y J N Y S T R A T E G I I : CEL NADRZEDNY: Trwały zrównoważony rozwój gospodarczy gmin,wykorzystujący walory turystyczne oraz dający warunki do samorealizacji jej mieszkańców A Rozwój gospodarczy zapewniający odpowiednią liczbę i

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

I. POWIAT RACIBORSKI OTWARTY NA ROZWÓJ

I. POWIAT RACIBORSKI OTWARTY NA ROZWÓJ Załącznik do Uchwały Nr XV / 133 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007r. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU POWIATU RACIBORSKIEGO 1. OPTYMALIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA KALISZA KONSULTACJE SPOŁECZNE Zespół opracowujący GPR składający się z pracowników UAM oraz Biura Rewitalizacji UMK PLAN PREZENTACJI 1. Wstęp 2. Przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO r.

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO r. POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 22.11.2012r. Szkolnictwo średnie i wyŝsze Miejsca pracy Kultura i sport Tereny inwestycyjne Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy w Mietkowie rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mietków. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK (min. 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych

Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych Załącznik nr 2. Karty przedsięwzięć dotyczących komponentu społeczno-gospodarczych Nr 1 Atrakcyjni na rynku pracy, koszt w PLN Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych (bezrobotnych), które z własnej

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Oleszyce na lata ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ II Obszar i czas realizacji Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy Oleszyce 2.1. Obszar rewitalizacji Obszar objęty Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania rozwoju Polskich obszarów wiejskich

Aktualne wyzwania rozwoju Polskich obszarów wiejskich Aktualne wyzwania rozwoju Polskich obszarów wiejskich IUNG-PIB Puławy 25.10.2017 r. Jacek M. Pijanowski UR Kraków TROW Po latach ignorancji lub braku zrozumienia, rola tzw. urządzeń rolnych zdaje się być

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 1: Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego

Priorytet 1: Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu. Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego Priorytet 1: Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin Samorząd Miasta i Gminy Tykocin Samorząd Mias ta i Gminy Tykocin Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin 1. Podstawy opracowania studium 6 2. Przedmiot studium 6 3.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr Raport z konsultacji społecznych Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od czerwca 06 r. do 9 lipca 06 r. na terenie Gminy Pakość. W okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/475/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Na podstawie art. 18 a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3 podstawowe

Bardziej szczegółowo