ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014"

Transkrypt

1 ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach sprawuje Rektor PWSZ w Suwałkach. Zasady realizacji oraz rekrutacji są publikowane na stronie. II. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW Rekrutacja Zasady rekrutacji są podawane do publicznej wiadomości, poprzez publikację na stronie uczelni. W przypadku małej ilości zgłoszeń i niewyczerpania limitów miejsc na wyjazdy studentów, na początku roku akademickiego ogłasza się rekrutację uzupełniającą. Procedura aplikacyjna na wyjazd w ramach programu Erasmus jest dwuetapowa. Student musi najpierw zostać zakwalifikowany przez uczelnię macierzystą, a następnie uzyskać akceptację uczelni/instytucji goszczącej. Podstawowe kryteria formalne kandydat do stypendium powinien być zarejestrowany jako student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, kandydat do stypendium powinien być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia), spośród kandydatów, którzy złożą dokumenty aplikacyjne pierwszeństwo do przyznania stypendium będą mieli studenci z jak najwyższą średnią ocen oraz z jak najlepszą znajomością języka obcego kraju docelowego lub języka wykładowego uczelni/instytucji goszczącej, z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus student może skorzystać tylko raz, natomiast nie można przyznać prawa do ponownego wyjazdu w ramach realizacji studiów, można natomiast zakwalifikować go do wyjazdu na praktyki; w czasie trwania stypendium nie jest możliwe korzystanie z dofinansowania oferowanego przez inne programy Unii Europejskiej; przed wyjazdem na studia/praktyki kandydat powinien mieć zatwierdzony Learning Agreement (porozumienie o programie zajęć dla studentów wyjeżdżających na studia) lub Training Agreement (porozumienie o programie praktyki dla studentów wyjeżdżających na praktyki) w Polsce - na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są: cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; posiadacze ważnej Karty Polaka; 1

2 2 Załacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 51/13 cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)); cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Wyjazd na studia: Uczelniane zasady składania wniosków o przyznanie stypendium Student zainteresowany otrzymaniem stypendium składa do Koordynatora Programu Erasmus następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej wraz z ewentualnymi załącznikami, dokument potwierdzający znajomość języka obcego (np.: certyfikat, zaświadczenie ze szkoły językowej, zaświadczenie od prywatnego nauczyciela, zaświadczenie od nauczyciela akademickiego) jeśli takim dysponuje. Terminy aplikowania Terminy aplikowania określa Koordynator Programu Erasmus i są one publikowane na stronie uczelni/ogłaszane za pomocą plakatów i ogłoszeń na tablicach informacyjnych.w przypadku, gdy liczba zgłoszeń i zakwalifikowanych osób w rekrutacji wiosennej będzie niższa niż ilość miejsc zakontraktowanych w ramach Umowy Finansowej lub nie będzie wyczerpywać środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy studentów na studia, na początku roku akademickiego 2013/14 zostanie ogłoszona uzupełniająca rekrutacja. Terminy rekrutacji uzupełniającej określa Uczelniany Koordynator Programu Erasmus i po zatwierdzeniu ich przez Rektora PWSZ w Suwałkach publikuje na stronie internetowej uczelni. Kwalifikacja Dokumenty kandydatów są przekazywane Komisji Rekrutacyjnej dokonującej kwalifikacji studentów na podstawie złożonych dokumentów i w razie konieczności rozmowy kwalifikacyjnej. Następnie Koordynator sporządza Protokół z rekrutacji studentów, który wraz z listą osób zakwalifikowanych i rezerwowych jest zatwierdzany przez Rektora PWSZ w Suwałkach. Na podstawie Protokołu z rekrutacji wszyscy studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus zostają o tym poinformowani za pomocą poczty elektronicznej. Jednocześnie są proszeni o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni goszczącej. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. Zasady aplikacyjne obowiązujące w uczelniach partnerskich Studenci zakwalifikowani na wyjazd przygotowują dokumenty aplikacyjne do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i powinny zawierać m.in.:

3 dokument aplikacyjny, Porozumienie o programie zajęć/learning Agreement oraz inne wymagane dokumenty. Porozumienie o programie zajęć/learning Agreement (LA) musi zostać przygotowane w porozumieniu z Koordynatorem Erasmusa, przez niego podpisane oraz zatwierdzone przez Dyrektora Instytutu. LA jest podstawą do odbywania studiów w zagranicznej uczelni. Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni goszczącej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych. Komplet dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Biura Koordynatora Erasmus w okresie umożliwiającym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej. Termin wysłania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego wcześniej należy zapoznać się z warunkami przyjęcia w ramach programu Erasmus (termin jest najczęściej publikowany na stronie internetowej partnera). Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię goszczącą student otrzymuję umowę na wyjazd Erasmus. Studenci, którzy zakwalifikowani zostali na wyjazd w ramach programu, ale nie zaliczyli semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskali warunkowe zaliczenie semestru tracą prawo do realizacji wyjazdu w ramach Programu. Wyjazd na praktykę: Student zainteresowany otrzymaniem stypendium na praktykę składa do Koordynatora Erasmus następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej: zgoda Dyrektora Instytutu na indywidualną organizację studiów (jeśli praktyka miałaby odbywać się w trakcie trwania zajęć na uczelni macierzystej); dokument potwierdzający znajomość języka obcego (np: certyfikat, zaświadczenie ze szkoły językowej, zaświadczenie od prywatnego nauczyciela, zaświadczenie od nauczyciela akademickiego), jeśli student taki posiada. Terminy aplikowania Terminy aplikowania określa Koordynator Programu Erasmus i są one publikowane na stronie uczelni/ogłaszane za pomocą plakatów i ogłoszeń na tablicach informacyjnych. W przypadku braku zgłoszeń złożonych w w/w terminach aplikacje będą rozpatrywane w sposób ciągły do momentu wykorzystania środków finansowych. Ostateczny termin składania aplikacji na wyjazd na praktyki określa Koordynator Uczelniany Programu. Kwalifikacja Dokumenty kandydatów są przekazywane Komisji Rekrutacyjnej dokonującej kwalifikacji studentów na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. 3

4 4 Załacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 51/13 Następnie Koordynator sporządza Protokół z rekrutacji studentów na wyjazd, który jest przekazywany do Rektora PWSZ w Suwałkach do zatwierdzenia. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. W przypadku aplikacji złożonych po zamknięciu rekrutacji (tzw. rekrutacja ciągła) decyzję o kwalifikacji kandydata na wyjazd podejmuje Koordynator Programu Erasmus. Na podstawie Protokołu z rekrutacji/decyzji Rektora PWSZ w Suwałkach studenci zakwalifikowani na praktykę są o tym fakcie informowani za pomocą poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie. W przypadku spłynięcia większej ilości zgłoszeń wyjazdów na praktyki niż środków zagwarantowanych na realizację wymiany pierwszeństwo w przyznaniu stypendiów będą miały osoby, które: osiągnęły najlepsze wyniki w nauce nie były wcześniej stypendystami programu Erasmus W takim przypadku ostateczną decyzję o kwalifikacji kandydatów podejmuje Rektor PWSZ w Suwałkach. Miejsce praktyki Student może skorzystać z oferty praktyk publikowanej na stronie internetowej uczelni. Może również samodzielnie wskazać instytucję, w której praktykę chciałby odbywać. Praktyka odbywa się na podstawie podpisanego Porozumienia o programie praktyk/training Agreement (wraz z Kartą Jakości Praktyk), który zostaje uzgodniony pomiędzy studentem, uczelnią a instytucją partnerską. Program praktyki jest przygotowany przez studenta w porozumieniu z Koordynatorem Programu Erasmus/Dyrektorem Instytutu oraz instytucją przyjmującą. Dokument zatwierdza Rektor PWSZ w Suwałkach. W przypadku wyjazdu na praktyki konieczna jest pisemna akceptacja studenta ze strony instytucji partnerskiej, która daje podstawy do wystawienia umowy o grant Erasmus. Ubezpieczenie Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się i przed wyjazdem uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ gwarantuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne; Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Na wniosek zainteresowanego Koordynator Programu Erasmus wystawia zaświadczenie o wyjeździe na studia/praktyki zagraniczne, na podstawie którego NFZ wydaje studentowi Europejską Kartę Zdrowia. Zalecane jest także wykupienie innego ubezpieczenia: od nieszczęśliwych wypadków oraz w przypadku praktyki zagranicznej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa i wypłata stypendium Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla uczelni, drugi dla studenta. Na podstawie umowy wypłacane jest studentowi stypendium. Wypłata grantu następuje w ratach w sposób określony w umowie na indywidualny rachunek bankowy studenta. Umowa określa również zasady rozliczenia pobytu w ramach Programu. Ostateczne wysokości stawek stypendium zostaną ustalone

5 5 Załacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 51/13 po otrzymaniu z Narodowej Agencji informacji o wysokości grantu na rok 2013/14. Ostateczna wysokość stypendium przysługująca studentowi określana jest na podstawie Zaświadczenia potwierdzającego okres pobytu w zagranicznej uczelni/instytucji. Zmiany do Learning Agreement/Training Agreement. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement/Porozumienie o programie studiów. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Student jest również zobligowany do zmiany Learning Agreement w przypadku przedłużenia pobytu w zagranicznej uczelni partnerskiej. Dostarczenie zmian do LA jest warunkiem ewentualnej wypłaty stypendium na przedłużony okres pobytu. Rozliczenie/przedłużenie pobytu Po powrocie ze stypendium student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Erasmus komplet dokumentów: Wyjazd na studia: wykaz uzyskanych zaliczeń (Transcript of Records); zaświadczenie potwierdzające okres pobytu; wypełnioną Ankietę Stypendysty Erasmus. Wyjazd na praktyki: zaświadczenie zaliczenia praktyki wraz z oceną; zaświadczenie potwierdzające okres pobytu; dzienniczek praktyk z odbytej praktyki; wypełnioną Ankietę Stypendysty Erasmus. Oryginały dokumentów dotyczące przebiegu studiów i praktyki odbytej za granicą przekazywane są przez Koordynatora Erasmus do właściwego Instytutu i są dołączane do akt studenta. Student przebywający już na stypendium Erasmus ma możliwość przedłużenia pobytu i otrzymania grantu na kolejny semestr pod warunkiem, że: przedłużenie pobytu dotyczy przedłużenia na semestr letni; student uzyskał zaliczenia za pierwszy semestr i uzyskał pisemną zgodę Koordynatora Programu Erasmus/Dyrektora Instytutu na przedłużenie pobytu oraz pisemną zgodę instytucji goszczącej na przedłużenie pobytu; uczelnia dysponuje jeszcze środkami na wypłaty stypendiów Erasmus na dany rok akademicki, przygotował Learning Agreement na kolejny semestr Przedłużenia praktyki są możliwe po otrzymaniu zgody Koordynatora Programu Erasmus/Dyrektora Instytutu oraz instytucji goszczącej. Przedłużenie finansowania zależy od dostępności środków finansowych programu Erasmus, przeznaczonych na wypłatę stypendiów na praktyki. Studenci niepełnosprawni Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia w zagranicznej uczelni. Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie

6 w Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Wnioski o dodatkowe środki należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora Programu Erasmus. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej Informacje o stypendium (studenci) Stypendium ma charakter dofinansowania i nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą. Stypendium jest wypłacane raz w miesiącu pierwsza rata przed wyjazdem. Stawki miesięcznego stypendium wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów dla studentów wszystkich Instytutów Uczelni są takie same. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od kraju docelowego studiów/praktyk zagranicznych. Ostateczna kwota wypłaconych środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu nalicza się w zaokrągleniu do jednej czwartej miesiąca. Wysokość stypendium może ulec zmianie w wyniku redystrybucji zwolnionych lub uzyskania dodatkowych środków finansowych. Wypłata stypendium jest dokonywana poprzez przelewy bankowe na wskazany przez studenta indywidualny rachunek bankowy określony w Umowie. Wypłata stypendium następuje w ratach określonych w Umowie. Pierwsza rata stypendium zostaje wypłacona po podpisaniu Umowy pomiędzy studentem a uczelnią na indywidualny rachunek studenta. Uczelnia gwarantuje wypłatę stypendium na pierwotnie uzgodniony okres pobytu w uczelni partnerskiej. Wypłata stypendium na ewentualne uzgodnione pomiędzy stronami przedłużenie pobytu nie jest gwarantowana. Wysokość stypendium na przedłużony okres pobytu uzależniona będzie od wysokości dostępnych środków finansowych. Rozliczenie wypłaconych środków finansowych uzależnione jest od dostarczenia dokumentów wskazanych w Umowie pomiędzy studentem i uczelnią. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności student może zostać zobowiązany przez uczelnię do zwrotu wypłaconego stypendium. III. MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość uzyskania stypendium na wyjazdy w celu: Prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. Teaching Staff Assignments)- STA Szkoleniowym (Staff Training Mobility)- STT Wyjazd w celu realizacji zajęć dydaktycznych (tzw. Teaching Staff Assignments/STA) 6

7 7 Załacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 51/13 wyjazdy w ramach Teaching Staff Assignments mają na celu prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej dla studentów tej uczelni; pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 1 do 6 tygodni (krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach); minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych wynosi 5 godzin (przy wyjazdach trwających tydzień); przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Indywidualny Program Nauczania), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta (Rektor PWSZ w Suwałkach) i goszcząca. Wyjazd szkoleniowy Ze stypendium na wyjazd szkoleniowy mogą skorzystać pracownicy uczelni nauczyciele akademiccy i inni pracownicy. Pracownicy uczelni mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach). Podstawą realizacji wyjazdu tego typu jest Indywidualny Plan Pracy (Individual Work Programme) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Podstawowe kryteria formalne: Do udziału w programie są uprawnieni: pracownicy uczelni (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej) osoby będące obywatelami krajów uczestniczących w programie a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów. W Polsce - na podstawie Art. 43 pkt.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osobami uprawnionymi do korzystania z oferty Erasmusa na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są: a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; b) posiadacze ważnej Karty Polaka; c) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; d) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)); g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8 Kryteria podstawowe stawiane kandydatom do wyjazdu: kompetencje językowe umożliwiające obycie zajęć/szkolenia w zagranicznej uczelni doświadczenie zawodowe. Kryteria dodatkowe wyjazdy nauczycieli akademickich Pierwszeństwo udziału w Programie mają: osoby, ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy pracownicy z młodszym stażem ( do 20 lat stażu pracy), dla których udział w Programie stanowi ważny element rozwoju kariery naukowej osoby wspomagające/aktywnie działające na rzecz realizacji programu Erasmus, których wyjazd na stypendium Programu Erasmus przynosi korzyści z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu (np. realizacja kursów intensywnych Erasmusa, nawiązanie nowej współpracy w ramach Programu, realizacja projektów zintegrowanych studiów, dydaktyczno naukowych projektów bilateralnych lub międzynarodowych itp.) Osoby zainteresowane wyjazdem powinny w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Programu Erasmus (publikowane na stronie uczelni) złożyć w Biurze Koordynatora Erasmus swoje zgłoszenie decyduje data wpływu dokumentów do Biura Koordynatora Erasmus. Zgłoszenie powinno zawierać: Formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej uczelni, podpisany przez osobę aplikującą oraz bezpośredniego przełożonego Indywidualny Program Nauczania podpisany ze strony uczelni macierzystej przez Rektora PWSZ w Suwałkach Indywidualny Program Nauczania stanowi podstawę do kwalifikacji kandydata na wyjazd. IPN jest podpisywany przez Rektora PWSZ w Suwałkach. Ocenie podczas kwalifikacji podlegać będzie: kompletność i szczegółowość Programu oraz korzyści dla uczelni i pracownika z dodatkowych działań podejmowanych podczas pobytu. Kwalifikację kandydatów do stypendium przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora PWSZ w Suwałkach składająca się z: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, Koordynatora Programu Erasmus, dodatkową osobę zaangażowaną w realizację programu Erasmus na uczelni. Komisja sporządzi listę zakwalifikowanych do stypendium osób oraz listę rezerwową, które zatwierdzi Rektor PWSZ w Suwałkach. W przypadku dużej liczby zgłoszeń ilość przyznanych wyjazdów na poszczególne instytuty zależeć będzie od ilości zaplanowanych do realizacji wyjazdów w ramach Umowy Finansowej oraz ilości zgłoszonych wyjazdów z poszczególnych instytutów uczelni (% aplikacji z wydziału w stosunku do zgłoszonych wszystkich wyjazdów w rekrutacji). W przypadku, gdy w wyniku podziału grantu na wyjazdy STA zostaną niezagospodarowane środki finansowe możliwa jest realizacji więcej ilości wyjazdów niż zaplanowano w umowie finansowej. W takiej sytuacji wyjazdy dodatkowe realizowane będą według kolejności na liście kwalifikacyjnej. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną o tym fakcie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej. 8

9 Wynik rekrutacji zostanie również opublikowany na stronie uczelni. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku niewyczerpania środków finansowych dodatkowe aplikacje będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków z grantu. Ostateczny termin składania aplikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich określa Koordynator Programu Erasmus. Kryteria dodatkowe wyjazd szkoleniowe Pierwszeństwo udziału w Programie mają: pracownicy nie będący pracownikami akademickimi osoby, ubiegające się o wyjazd po raz pierwszy pracownicy z młodszym stażem (do 20 lat stażu pracy), dla których udział w Programie stanowi ważny element rozwoju kariery zawodowej Osoby zainteresowane wyjazdem powinny w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Programu Erasmus (publikowane na stronie uczelni) złożyć w Biurze Koordynatora Programu Erasmus swoje zgłoszenie zatwierdzone przez przełożonego. Zgłoszenie powinno zawierać: Formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej uczelni, podpisany przez osobę aplikującą i bezpośredniego przełożonego Indywidualny Program Pracy podpisany przez ze strony uczelni macierzystej przez kierownika jednostki Indywidualny Program Pracy stanowi podstawę do kwalifikacji kandydata na wyjazd. IPP jest podpisywany przez kierownika jednostki (dziekana/dyrektora itp.). Ocenie podczas kwalifikacji podlegać będzie: kompletność i szczegółowość Programu oraz oczekiwane rezultaty wyjazdu. Kwalifikację kandydatów do stypendium przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora PWSZ w Suwałkach składająca się z: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, Koordynatora Programu Erasmus, dodatkową osobę zaangażowaną w realizację programu Erasmus na uczelni. Komisja sporządzi listę zakwalifikowanych do stypendium osób oraz listę rezerwową, którą zatwierdzi Rektor PWSZ w Suwałkach. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu zostaną o tym fakcie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej/telefonicznie lub pisemnie. Wynik rekrutacji zostanie również opublikowany na stronie uczelni. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku niewyczerpania środków finansowych dodatkowe aplikacje będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków z grantu. Ostateczny termin składania aplikacji na wyjazdy kadry określa Koordynator Programu Erasmus. Wyjazdy finansowane z Programu Erasmus są realizowane zgodnie z procedurą wyjazdów zagranicznych obowiązującą na uczelni. Minimum 14 dni przed planowaną realizacją wyjazdu do Biura Koordynatora Programu Erasmus należy dostarczyć podpisaną i zatwierdzoną przez instytucję przyjmującą uaktualnioną wersję Indywidualnego Programu Nauczania/Indywidualnego Programu Pracy (jeśli dotyczy). 9

10 Umowa o wypłatę grantu (stypendium) Na podstawie Indywidualnego Programu Nauczania/Programu Pracy przygotowywana jest umowa (w 2 eg.) na realizację wyjazdu i wypłatę grantu. Umowa określa zasady realizacji i rozliczenia wyjazdu oraz wysokość i sposób wypłaty stypendium. Stypendium jest wypłacane przed wyjazdem po podpisaniu Umowy. Ostateczna wysokość stypendium określana jest na podstawie dostarczonego Zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu oraz ilość zrealizowanych godzin dydaktycznych. Ostateczna wysokość stawek stypendium zostanie określona po otrzymaniu z Narodowej Agencji Programu Erasmus informacji o wysokości grantu na rok 2013/14. Rozliczenie wyjazdu: Po zrealizowaniu wyjazdu pracownik zobowiązany jest dostarczyć Uczelni następujące dokumenty: zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzającej okres pobytu oraz ilość przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub że planowany Program Nauczania/ Pracy został zrealizowany; sprawozdanie z wyjazdu Ankietę Stypendysty Erasmus. Pracownicy niepełnosprawni Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe środki należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora Programu Erasmus. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej Przyjęcie studenta z zagranicy Student zagraniczny zainteresowany odbyciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zobowiązany jest dostarczyć do Biura Koordynatora Programu Erasmus: wypełniony formularz zgłoszeniowy: Application Form Learning Agreement zatwierdzonym przez swoją uczelnię macierzystą. Wykaz dotychczasowych zaliczeń( Transcript of Records ) - opcjonalnie Aplikacja studenta z zagranicy jest wysyłana do Dyrektora Instytutu do zatwierdzenia. Na podstawie formularza zgłoszeniowego Koordynator Programu Erasmus przygotowuje List akceptujący dla studenta oraz Skierowanie na studia we właściwym Instytucie. Dokumenty aplikacyjne wraz ze Skierowaniem są przekazywane do Instytutu, który rejestruje studenta w wykazie studentów PWSZ w Suwałkach i wydaje legitymację studencką. Student zagraniczny uczestniczący w wymianie Erasmus zwolniony jest z opłat za studia. Potwierdzeniem zaliczenia programu studiów jest Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) przygotowany w 3 egzemplarzach przez Koordynatora Programu Erasmus na podstawie karty zaliczeń i podpisany przez Dyrektora Instytutu. Jeden egzemplarz Wykazu zaliczeń jest dołączony do dokumentów studenta w danym 10

11 Instytucie, drugi pozostaje w Biurze Koordynatora Programu Erasmus, trzeci zostaje przekazany studentowi lub wysłany do uczelni macierzystej studenta. Przyjęcia pracownika z zagranicy Przyjęcie przez jednostkę uczelni pracownika z zagranicy przyjeżdżającego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w celu realizacji zajęć dydaktycznych lub szkolenia jest zgłaszane do Biura Koordynatora Programu Erasmus za pomocą formularza Wniosek o przyjęcie gościa. Realizacja wizyty odbywa się w oparciu o Program (Indywidualny Program Nauczania lub inny wymagany przez stronę wysyłającą dokument) zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika jednostki przyjmującej. Potwierdzenie zrealizowania zajęć dydaktycznych oraz terminy pobytu wystawia Biuro Karier (po uzyskaniu informacji z Instytutu lub innej jednostki uczelni na ten temat) lub Dyrektor Instytutu/Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni. Kopia dokumentu potwierdzająca zrealizowanie wizyty zostaje dołączona do dokumentacji znajdującej się Biurze Koordynatora Programu Erasmus. Informacje o stypendium (pracownicy) Stypendium ma charakter dofinansowania i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji partnerskiej Stypendium wypłacane jest przed wyjazdem. Stawki stypendium wypłacanego przy wyjazdach o tym samym charakterze do tych samych krajów dla wszystkich pracowników Uczelni są takie same. Stawki stypendium mają charakter ryczałtu. Podstawą wypłaty grantu jest podpisanie Umowy. Wypłata grantu jest dokonywana poprzez przelew bankowy na wskazany przez pracownika indywidualny rachunek bankowy określony w Umowie. Ostateczna wysokość grantu uzależniona jest od długości pobytu potwierdzonego przez instytucję przyjmującą. Okres pobytu określa się w zaokrągleniu do 1 dnia. Rozliczenie grantu uzależnione jest od dostarczenia dokumentów określonych w Umowie pomiędzy pracownikiem a uczelnią. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów Uczelnia ma prawo do wezwania pracownika do zwrotu wypłaconego stypendium. Sporządził: Zaakceptował: Zatwierdził: prof. dr hab. Jerzy Sikorski - Rektor Barbara Kacprzyk-Gnoza Anna Poźniak Z-ca Kanclerza PWSZ PWSZ Suwałki, data.... Suwałki, data.... Suwałki, data

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 Zielona Góra, 30.03.2009 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 3/2018 z dnia roku

KOMUNIKAT Nr 3/2018 z dnia roku KOMUNIKAT Nr 3/2018 z dnia 21.11.2018 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników Wymiana z krajami partnerskimi. Umowa Finansowa nr PL01 KA

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników Wymiana z krajami partnerskimi. Umowa Finansowa nr PL01 KA Zasady realizacji Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów pracowników Wymiana z krajami partnerskimi Umowa Finansowa nr 2017 1- PL01 KA107-037232 Nadzór nad realizacją Programu Erasmus Plus, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

Stawki stypendium zostały ustalone przez Rektora WSA zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej Programu Erasmus.

Stawki stypendium zostały ustalone przez Rektora WSA zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej Programu Erasmus. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W RAMACH PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE/ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE,

REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE, Załącznik do uchwały nr 163 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.09.2017 r. REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE, Akcja 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 164 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia r.

Załącznik do uchwały nr 164 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia r. Załącznik do uchwały nr 164 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.09.2017 r. REGULAMIN WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W CELACH SZKOLENIOWYCH TYPU STAFF

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku KOMUNIKAT Nr 3 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2018 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REGULAMIN MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 SPIS TREŚCI: I. PRZEPISY OGÓLNE II. REKRUTACJA III. ODWOŁANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2018 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REGULAMIN MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Przyjmuje się, że ilekroć

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Egz. pojedynczy REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady realizacji Programu Erasmus+ określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr RK Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE nr RK Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE nr RK.021.35.2018 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji i kwalifikacji pracowników oraz zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 POZNAŃ 2019 Strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr RK Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE nr RK Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE nr RK.021.18.2017 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji i kwalifikacji studentów i pracowników na wyjazdy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Załącznik do Uchwały Senatu nr 43/IX/2011 z 22 września 2011 roku Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 1. Student

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 1 1. Niniejsze zasady rekrutacji obowiązują studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 POZNAŃ 2019 Strona 2 z 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO KRAJÓW PARTNERSKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ 1. Do uczestnictwa w programie LLP Erasmus+ kwalifikują się studenci,

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji pracowników Uczelni na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 1 Zasady ogólne 1. Program Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych. w roku akademickim 2019/2020

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych. w roku akademickim 2019/2020 PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2019/2020 1 Rekrutacja pracowników administracyjnych do programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (projekt PL01-KA ) KEY ACTION 107 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (projekt PL01-KA ) KEY ACTION 107 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (projekt 2018-1-PL01-KA107-047672) KEY ACTION 107 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wymiana studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus +

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus + Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus + 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus + studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni partnerskich

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ, STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ / SMS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ, STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ / SMS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ, STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ / SMS 1. Do uczestnictwa w programie Erasmus+ kwalifikują się studenci,

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników i studentów PWSZ w Elblągu w ramach Programu ERASMUS+

Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników i studentów PWSZ w Elblągu w ramach Programu ERASMUS+ Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników i studentów PWSZ w Elblągu w ramach Programu ERASMUS+ I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 Warunki konieczne kwalifikujące

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44/2018 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REGULAMIN MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 SPIS TREŚCI: I. PRZEPISY OGÓLNE II. REKRUTACJA NA STUDIA W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zasady_KA_107_2018_2019.pdf I. INFORMACJE OGÓLNE

Zasady_KA_107_2018_2019.pdf I. INFORMACJE OGÓLNE Osoby zainteresowane realizacją mobilności dydaktycznej na Białorusi, Ukrainie lub w Rosji proszone są o zapoznanie się z ZASADAMI REALIZACJI WYJAZDÓW W CELACH DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem ) jest sektorem Programu

Bardziej szczegółowo

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 1/5 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje proces naboru i rozliczania studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie nr 9/2017/2018 obowiązuje w ramach realizacji projektu KA i traci moc z dniem

2. Zarządzenie nr 9/2017/2018 obowiązuje w ramach realizacji projektu KA i traci moc z dniem Zarządzenie nr 3/018/019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 października 018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA107 pracowników

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2018

Zarządzenie Nr 19/2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania Programu Erasmus+ w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych. w roku akademickim 2018/2019

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT. Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych. w roku akademickim 2018/2019 PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STT Wyjazdy pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych w roku akademickim 2018/2019 1 Rekrutacja pracowników administracyjnych do programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 8 listopada 2017r.

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 8 listopada 2017r. Zarządzenie nr 49/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie: warunków naboru oraz zasad uczestnictwa studentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW. Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW. Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i kryteria uprawniające do wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej i MOSTECH. na Wydziale Mechanicznym PL

Zasady rekrutacji i kryteria uprawniające do wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej i MOSTECH. na Wydziale Mechanicznym PL Zasady rekrutacji i kryteria uprawniające do wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej i MOSTECH na Wydziale Mechanicznym PL I. Postanowienia ogólne 1. Pobyt studenta na studiach i/lub praktyce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w celu odbycia szkolenia ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZASADY OGÓLNE Na wyjazd

Bardziej szczegółowo

XIV. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej BWA.

XIV. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej BWA. ZASADY WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ (STAFF FOR TEACHING ASSIGNMENTS STA) w roku akademickim 2015/2016 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

- czynny udział w konferencjach on-line z referatem/ komunikatem z badań/ posterem (język ojczysty - 2 pkt, język obcy - 3 pkt);

- czynny udział w konferencjach on-line z referatem/ komunikatem z badań/ posterem (język ojczysty - 2 pkt, język obcy - 3 pkt); REGULAMIN REKRUTACYJNY PROGRAMU ERASMUS+ NA LATA 2017/18-2020/21 NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM - MOBILNOŚĆ KADRY AKADEMICKIEJ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, MOBILNOŚĆ KADRY W CELU UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (tzw.sta)

I. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (tzw.sta) Wyjazdy Pracowników UM w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2011/2012. W roku akademickim 2011/2012 pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I. ZASADY REKRUTACJI 1 O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którzy: 1. Są

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 Zasady kwalifikacji pracowników ASP w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 I Informacje ogólne Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje swoim pracownikom następujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROCEDURA KWALIFIKACYJNA PROGRAM ERASMUS+ KA103 STA Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 1 Rekrutacja nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo