Dyrektywa Powodziowa WE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywa Powodziowa WE"

Transkrypt

1 Dyrektywa Powodziowa WE

2 Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE. L nr 288, poz. 27) Dyrektywa Powodziowa jest podstawowym aktem prawnym WE, określającym zasady planowania przeciwpowodziowego oraz zobowiązującym państwa członkowskie do podjęcia działań umożliwiających zminimalizowanie ryzyka powodziowego oraz zarządzania nim w celu ograniczenia negatywnych skutków dla: zdrowia i życia ludzkiego, środowiska przyrodniczego, działalności gospodarczej, dziedzictwa kulturowego.

3 Dyrektywa Powodziowa WE Ramy czasowe wdrażania Dyrektywy Powodziowej

4 Dyrektywa Powodziowa WE W preambule Dyrektywy Powodziowej stwierdza się: Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec. Niemniej jednak niektóre działania człowieka (takie jak przyrost zabudowy mieszkaniowej i wzrost wartości majątku na obszarach zalewowych, a także obniżenie naturalnego potencjału retencyjnego zlewni wskutek użytkowania gruntów oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zwiększania ich negatywnych skutków. Ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków związanych z powodzią jest wykonalne i pożądane. Jednak, jeżeli środki na rzecz ograniczenia tego ryzyka mają być skuteczne, powinny one być w jak najszerszym zakresie koordynowane na poziomie dorzecza.

5 Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa wprowadza nowy sposób postępowania w zapobieganiu powodziom: Nie ochrona przed powodzią tylko ograniczenie szkód powodziowych Nie reagowanie na zagrożenie a zarządzanie ryzykiem powodziowym Istotą zarządzania ryzykiem powodziowym jest: Podkreślenie znaczenia działań prewencyjnych oraz nietechnicznych, gdyż tylko one są w stanie zarówno zapobiegać powodziom jaki i chronić przed jej skutkami; Wśród działań prewencyjnych zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie zagospodarowania dolin rzecznych naturalnych terenów zalewowych i retencyjnych. Właściwe zagospodarowanie dolin jest jednym z głównych sposobów ochrony ludzi i mienia przed powodzią;

6 Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa odwołuje się do kompetencji i aktywności różnych instytucji i jednostek, również pojedynczych osób ( wszyscy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powodziowe ).

7 Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi Dyrektywa Powodziowa WE W celu ograniczenia szkód powodziowych należy ograniczać ryzyko powodziowe. Wielkość ryzyka powodziowego wynika z: prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi, wielkości negatywnych skutków powodzi na danym obszarze. Duże Małe Szkody powodziowe Duże

8 Strategie w ochronie przed powodzią W celu ograniczenia skutków powodzi stosuje się trzy strategie: Odsuwanie powodzi od ludzi Odsuwanie ludzi od powodzi Nauczmy się żyć z powodzią By osiągnąć maksymalny efekt, w planach zarządzania ryzykiem powodziowym należy brać pod uwagę wszystkie te strategie jednocześnie.

9 Strategie w ochronie przed powodzią

10 Strategie w ochronie przed powodzią Odsuwanie powodzi od ludzi Strategia ta polega na stosowaniu środków technicznych stanowiących bezpośrednią ochronę przed powodzią: Środki techniczne ochrony czynnej: Obniżanie wysokości i opóźnianie fali powodziowej poprzez retencję wód powodziowych (zbiorniki retencyjne, poldery, suche zbiorniki, naturalna retencja zlewni) Środki techniczne ochrony biernej: Ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi (wały przeciwpowodziowe, regulacja rzek, kanały ulgi)

11 Strategie w ochronie przed powodzią Dyrektywa Powodziowa nie kwestionuje wagi i znaczenia technicznych środków ochrony przed powodzią, natomiast podkreśla znaczenie i promuje stosowanie w szerszym zakresie środków prewencyjnych i nietechnicznych, które można określić jako stosowanie strategii: odsuwania ludzi od powodzi nauczmy się żyć z powodzią.

12 Strategie w ochronie przed powodzią Dyrektywa Powodziowa podkreśla znaczenie tzw. środków nietechnicznych w ograniczaniu ryzyka powodzi, które są stosowane w ramach strategii: Odsuwania ludzi od powodzi Nauczmy się żyć z powodzią

13 Strategie w ochronie przed powodzią Środki nietechniczne w ograniczaniu ryzyka powodzi: środki nietechniczne w zakresie prewencji przeciwpowodziowej ograniczania wzrostu ryzyka powodzi w przyszłości: Ograniczenie rozwoju zagospodarowania terenów zalewowych Likwidacja lub zmiana funkcji obiektów narażonych na powódź Ograniczenie wrażliwości obiektów na zalanie (modernizacja konstrukcji, stosowanie materiałów wodoodpornych, uszczelnianie budynków) Dobre praktyki w gospodarowaniu wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych Zwiększanie retencyjności terenu zlewni poprzez wzrost lesistości i inne działania w ramach małej retencji

14 Strategie w ochronie przed powodzią Środki nietechniczne w ograniczaniu ryzyka powodzi: Środki nietechniczne w zakresie informacji o zagrożeniu i jego skutkach: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Rozwój systemu prognoz, monitoringu i wczesnego ostrzegania o zagrożeniu Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji w czasie zagrożenia

15 Strategie w ochronie przed powodzią Środki nietechniczne w ograniczaniu ryzyka powodzi: Środki nietechniczne w zakresie reagowania na powódź: Informowanie ludności o zagrożeniu powodziowym oraz zasadach postępowania w wypadku powodzi Plany działań operacyjnych w czasie powodzi Działania służb kryzysowych i innych w czasie powodzi w celu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenia szkód i strat powodziowych

16 Strategie w ochronie przed powodzią wynikające z Dyrektywy Powodziowej Środki nietechniczne w ograniczaniu ryzyka powodzi: Środki nietechniczne w zakresie odbudowy po powodzi: Usuwanie skutków powodzi oraz działania przywracające w możliwie krótkim czasie stan normalny Wyciąganie wniosków na przyszłość

17 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Wymagania zawarte w Dyrektywie Powodziowej zostały wprowadzone do Prawa Wodnego (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz ze zm.), Nowelizacja - Ustawa z dnia 18 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 Dyrektywa Powodziowa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania: wstępnej oceny ryzyka powodziowego (ocenę wykonano w 2011r.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (wykonane w 2013 r.) planów zarządzania ryzykiem powodziowym (wykonane w 2015r.)

18 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Wstępna ocena ryzyka powodziowego (została zakończona w 2011 r.) Jej celem było wyznaczenie obszarów (dolin rzek) narażonych na znaczące ryzyko powodzi, na podstawie dostępnych źródeł informacji: danych o powodziach historycznych, studiach ochrony przeciwpowodziowej, wyników ankiet przeprowadzonych w gminach.

19 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE RAPORT Z WYKONANIA WSTĘPNEJ OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO (2011) 44 % rzek w Polsce o całkowitej długości km posiada doliny narażone na ryzyko powodzi Całkowita powierzchnia obszarów narażonych na ryzyko powodzi wynosi ok. 2,0 millionów ha, co stanowi ok. 7 % pow. kraju Obszar ten zamieszkuje ok. 1,5 milliona osób

20 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Dla obszarów wyznaczonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego do końca 2013 roku zostały wykonane: 1 - Mapy zagrożenia powodziowego, zawierające: granice obszarów zagrożenia powodziowego, głębokości wody, prędkość i kierunek przepływu wody na obszarach mocno zurbanizowanych. 2 - Mapy ryzyka powodziowego, uwzględniające: wartości potencjalnych strat, liczbę mieszkańców, obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym, użytkowanie terenu.

21 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Obie mapy są przygotowywane dla kilku scenariuszy: dla powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia: 10% (1 raz na 10 lat) 1% (1 raz na 100 lat) 0,2% (1 raz na 500 lat) dla powodzi w wyniku przerwania wałów.

22 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Przykładowe Mapy zagrożenia powodziowego 10% 1% 0,2%

23 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Przykładowe Mapy zagrożenia powodziowego Mapa zagrożenia powodziowego doliny chronionej wałem Mapa zagrożenia powodziowego doliny wariant awarii wału

24 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE

25 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE

26 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Mapy ryzyka powodziowego Przedstawiają formy użytkowania terenu oraz wartość potencjalnych strat powodziowych (wartość majątku) Wartość potencjalnych strat w zł/m 2 lub zł/ha, określono oddzielnie dla każdej formy użytkowania terenu

27 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Przykładowe Mapy ryzyka powodziowego Mapa ryzyka powodziowego negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartość potencjalnych strat powodziowych

28 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Przykładowe Mapy ryzyka powodziowego Mapa ryzyka powodziowego negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej powodziowych Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią podstawę do wykonanych (do końca 2015 roku) planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

29 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są dostępne na stronie Prawo Wodne art. 88f: W terminie 30 miesięcy od dnia przekazania map, właściwym organom administracji publicznej, wyznaczone na tych mapach granice powodzi uwzględnia się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przy wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy.

30 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, wniesiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, wpłynął 7 grudnia 2015 r. do laski marszałkowskiej. Ustawa została uchwalona w ekspresowym tempie i już 16 grudnia została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. (Aktualizacja: senatorzy zaakceptowali projekt ustawy). Zapisy ust. 5 i 6 artykułu 88f otrzymały nowe brzmienie, zgodnie z którym, podczas tworzenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy uwzględnienie przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią będzie jedynie fakultatywne.

31 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE 5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, można uwzględniać w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, można uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.

32 Wymagania wynikające z Dyrektywy Powodziowej WE Wprowadzenie nowelizacji Prawa Wodnego: jest sprzeczne ze Dyrektywą Powodziową, o skutkować będzie wieloma decyzjami mającymi negatywne konsekwencje w przypadku powodzi, ponieważ Samorządy będą mogły wydawać pozwolenia na budowę na terenach określonych na mapach powodziowych jako zalewowe. o wobec powyższego, mieszkańcy terenów zagrożonych (lub potencjalni mieszkańcy i użytkownicy) powinni sami zadbać o swoje bezpieczeństwo i przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych zapoznać się z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego.

33 Strategie w ochronie przed powodzią Podstawowym celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest: 1. Unikanie wzrostu ryzyka w przyszłości (działania prewencyjne): Utrzymanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni (w dolinach rzecznych, w lasach, na terenach rolnych i zurbanizowanych); Unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach zagrożonych ( odsuwanie ludzi od powodzi ) zakaz / ograniczanie zabudowy, wykup gruntów; Naturalne obiekty retencyjne nieobwałowane doliny rzeczne, jeziora, stawy, mokradła

34 Strategie w ochronie przed powodzią 2. Ograniczenie istniejącego ryzyka powodziowego (działania prewencyjne i przygotowawcze): Ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej, budowa i modernizacja technicznych obiektów przeciwpowodziowych; Zmiana istniejącego zagospodarowania terenów zagrożonych ( odsuwanie ludzi od powodzi ); Ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczeństwa na powódź ( nauczmy się żyć z powodzią ); Foto S. Maciejewski Renaturyzacja mokradeł Zbiorniki małej retencji Modernizacja i przebudowa istniejących wałów oraz innych obiektów przeciwpowodziowych

35 Strategie w ochronie przed powodzią 3. Ograniczenie skutków w czasie powodzi (działania zabezpieczające i ratownicze): Poprawa systemów prognozowania i ostrzegania krajowy system monitoringu i ostrzegania, lokalne systemy ostrzegania mieszkańców; Poprawa zarządzania kryzysowego i działań ratowniczych; Poprawa reagowania ludzi, firm i instytucji; Foto S. Maciejewski

36 Strategie w ochronie przed powodzią 4. Usuwanie skutków powodzi i wyciąganie wniosków (odbudowa, modyfikacja planów), Poprawa skuteczności odbudowy sprawne przywracanie funkcji kluczowych obiektów infrastruktury, poprawa wsparcia rzeczowego i finansowego, poprawa pomocy poszkodowanym; Poprawa skuteczności analiz popowodziowych gromadzenie informacji o skutkach powodzi, analiza skuteczności zarządzania ryzykiem, podejmowanie badań naukowych, propagowanie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa powodziowego; Foto S. Maciejewski Foto S. Maciejewski 5. Cel dodatkowy (bardzo ważny) - rozwój instrumentów wspomagających (prawnych, finansowych, organizacyjnych, informacyjnych).

37 Strategie w ochronie przed powodzią Odsuwać powódź od ludzi średniowieczny Kraków naturalne tereny zalewowe teren pomiędzy wałami W miastach konieczność budowy wałów jest zrozumiała, ale odcięcie wałami terenów zalewowych od koryta rzeki ma miejsce na znacznej długości wielu rzek. Na Odrze, od XVIII do XX w. odcięto wałami ponad 70 % terenów zalewowych Na zdjęciu zaznaczono naturalny zasięg powodzi w Krakowie (kolor jasnoniebieski) i wąski obwałowany pas (kolor granatowy), w którym ta sama woda musi się zmieścić dzisiaj. Obwałowanie doliny prowadzi do utraty naturalnych terenów zalewowych obszarów retencyjnych rzeka Odra obwałowania

38 Strategie w ochronie przed powodzią Dotychczas w ochronie przed powodzią stosowano przede wszystkim strategię odsuwania powodzi od ludzi za pomocą środków technicznych, które często okazywały się zawodne. Powódź w dolinie Dobrzykowskiej w maju 2010 r. w wyniku przerwania wału w Świniarach Powódź w lipcu 1997r. w dolinie Nysy Kłodzkiej poniżej zbiornika Nysa

39 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia nauczmy się żyć z powodzią - polega na: o stosowaniu na terenach zagrożonych odpowiednich konstrukcji budynków przyłącze elektryczne Kocioł CO pomost wejściowy poziom wody powodziowej izolacja przeciwwodna Konstrukcja budynku oraz instalacje przygotowane do zalania podczas powodzi

40 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia Nauczmy się żyć z powodzią

41 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia Nauczmy się żyć z powodzią

42 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia Nauczmy się żyć z powodzią Dom otoczony kamiennym murem lub wałem ziemnym Budowa wałów pierścieniowych ochrona pojedynczych obiektów (grup obiektów, zabudowy wiejskiej) w nieobwałowanych dolinach rzek

43 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia Nauczmy się żyć z powodzią Stosowanie tzw. szandorów zabezpieczających otwory w budynkach (ogrodzeniach) Instalacja pomp do usuwania wody z zalanych budynków Kamienne ogrodzenie domu, brama zabezpieczona szandorami Zabezpieczenie otworów w budynkach

44 Strategie w ochronie przed powodzią Nauczmy się żyć z powodzią o Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i materiałów budowlanych: Stosowanie materiałów budowlanych odpornych na zalanie wodą Zabezpieczenie zewnętrznego muru cegłą odporną na wodę Kamienny cokół domu, elewacja z cegły klinkierowej

45 Strategie w ochronie przed powodzią Strategia Nauczmy się żyć z powodzią

46 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Poziom ryzyka powodziowego w gminach położonych w zlewni planistycznej Regionu Wodnego Środkowej Wisły Poziom ryzyka 1 Bardzo niski 2 Niski 3 Umiarkowany 4 Wysoki 5 Bardzo wysoki

47 Region Wodny Środkowej Wisły Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Poziom ryzyka powodziowego w gminach położonych w zlewni planistycznej Regionu Wodnego Środkowej Wisły Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie Zlewnia Poziom ryzyka Zintegrowane ryzyko powodziowe Zdrowie i życie ludzi Środowisko Dziedzictwo kulturowe Działalność gospodarcza Zintegrowane ryzyko powodziowe obliczane jako średnia ważona

48 Tereny zabudowy mieszkaniowej Tereny przemysłowe Tereny komunikacyjne Lasy Tereny rekreacyjnowypoczynkowe Grunty orne Użytki zielone Tereny pozostałe Tereny zabudowy mieszkaniowej Tereny przemysłowe Tereny komunikacyjne Lasy Tereny rekreacyjnowypoczynkowe Grunty orne Użytki zielone Tereny pozostałe Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Poziom ryzyka powodziowego w gminach położonych w zlewni planistycznej Regionu Wodnego Środkowej Wisły Region Wodny Środkowej Wisły Ogółem 0.2% Powierzchnia form użytkowania terenu [ha] 1% % Region Wodny Środkowej Wisły Ogółem Wartość majątku [mln. zł] Potencjalne straty finansowe [mln. zł] 0.2% ,15 64,8 81, % ,26 43,6 57, % ,97 19,5 28,1 77, % 6 330, ,1 246,2 4,2 66,5 81,9 116, ,6 1% 3 046,0 772,6 83,8 3,3 45,2 57,5 103, ,3 10% 756,2 283,7 28,8 2,0 19,9 28,3 78, ,2

49 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 1. Instrumenty prawno-finansowe: Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi Władze publiczne oraz zakłady ubezpieczeń powinny podjąć działania w celu podniesienie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa. W kalkulacji składek ubezpieczeniowych w polisach od ryzyka powodzi powinny być uwzględniane Mapy zagrożenia powodziowego. Składki powinny być zróżnicowane na podstawie stosownego wzoru uwzględniającego następujące uwarunkowania: Położenie nieruchomości w strefie zalewu wodą: 10%, wysokie prawdopodobieństwo powodzi - raz na 10 lat, 1% średnie prawdopodobieństwo powodzi - raz na 100 lat, 0,2% niskie prawdopodobieństwo powodzi - raz na 500 lat, Głębokość wody na terenie nieruchomości.

50 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 1. Instrumenty prawno-finansowe: Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi Przy opracowywaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę: tereny leżące w strefie głębokości 0-0,5 m dla wody 1% nie powinny podlegać zakazom/ograniczeniem zagospodarowania; rekomendowane będą jedynie zabezpieczenia i ubezpieczenia budynków; o tereny leżące w strefie głębokości 0,5-2 m dla wody 1% należałoby podzielić na dwie kategorie: tereny, na których możliwe jest wczesne ostrzeganie i bezpieczna ewakuacja na tych terenach należy ograniczyć możliwość nowej zabudowy, natomiast nie ma konieczności przesiedlania istniejących mieszkańców, o ile wdrożony zostanie efektywny system prognozowania powodzi i ostrzegania;

51 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 1. Instrumenty prawno-finansowe: Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi Przy opracowywaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę: tereny, na których, ze względu na dynamikę cieku, efektywne ostrzeganie i bezpieczna ewakuacja jest niemożliwa lub dyskusyjna na tych terenach zakazana zostanie budowa nowych obiektów; w stosunku do istniejących mieszkańców rekomenduje się przesiedlenie na bezpieczne tereny. o tereny leżące w strefach głębokości >2 m dla wody 1%: rekomendowany zakaz budowy oraz relokacja istniejących zabudowań.

52 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 1. Instrumenty prawno-finansowe: Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia powodzi W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia firmy ubezpieczeniowe mogą stosować klauzule ograniczające ich odpowiedzialność za szkody w zabudowie sytuowanej na terenach zalewowych, dla których nie opracowano planów miejscowych, tj. lokalizowanej wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pomimo posiadanej wiedzy na temat strefy zalewu (w tym często w sposób naruszający ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku OWU funkcjonujących w obrębie ubezpieczeń mienia publicznego towarzystwa ubezpieczeniowe powinny stosować z pełną konsekwencją zapisy o odpowiedzialności samych ubezpieczonych, jeżeli są oni odpowiedzialni za niski stopień ochrony przed powodzią.

53 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 1. Instrumenty prawno-finansowe: Wprowadzenie rekompensaty kosztów związanych z utratą możliwości prowadzenia w danym miejscu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, należy wprowadzić mechanizm kompensacyjny pozwalający na pokrycie kosztów wynikających z przerwy w działaniu i przeniesienia w inne miejsce przedsiębiorstwa, zakładu lub gospodarstwa rolnego. Rekomendowane jest szersze wdrożenie obowiązku opracowania planów przesiedleń jako dobrej praktyki przy sporządzaniu i realizacji PZRP. W planach przesiedleń muszą być przewidziane środki finansowe na rekompensaty oraz zasady ustalania ich wysokości.

54 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 2. Instrumenty analityczne: System gromadzenia i archiwizacji danych o zagrożeniach i przebiegu powodzi Instrumenty wspierające poprawę i rozwój krajowego i lokalnego systemu prognoz, monitoringu i ostrzeżeń: o Budowa kompleksowego systemu informacyjnego zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z nieograniczonym dostępem przez wszystkie służby do danych oraz produktów w postaci prognoz i ostrzeżeń. o Budowa i usprawnienie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania przed powodziami. Celem systemu będzie zwiększenie szybkości ostrzegania i skuteczności reagowania mieszkańców na zagrożenie, szybsze podejmowaniem przez nich działań zapobiegających i w konsekwencji ograniczeniem skutków powodzi.

55 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 2. Instrumenty analityczne: System gromadzenia i archiwizacji danych o zagrożeniach i przebiegu powodzi W celu wykonywania skutecznych analiz strat popowodziowych, rekomenduje się wdrożenie centralnego systemu raportowania strat powodziowych, zawierającego bazę danych o szkodach i stratach powodziowych. System powinien zbierać dane o wszystkich rodzajach szkód w różnych grupach poszkodowanych (jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, rolnicy i in.), ich wysokości i źródle finansowania odszkodowań. Dane powinny być przedstawiane zarówno w podziale administracyjnym (gmina, powiat, województwo, kraj), jak i w podziale zlewniowym, zgodnym z granicami RZGW

56 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających 3. Instrumenty informacyjne i edukacyjne Proponowane działania dotyczą następujących rodzajów informacji: Informacje na temat istoty PZRP, procesu jego przygotowywania, celach, terminach realizacji oraz możliwości wpływu na jego ostateczny kształt; o Podstawowe definicje i terminy związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, informacje dotyczące wielkości ryzyka, przedstawienie metod ograniczania ryzyka powodziowego; o Przepisy prawne związane z ochroną przeciwpowodziową; o Informacje dotyczące działań, jakie mogą podejmować różne grupy dla ograniczenia ryzyka powodziowego; o Informacje o poziomie ryzyka inwestycyjnego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, tak aby obywatele mogli w sposób bardziej świadomy podejmować decyzje inwestycyjne.

57 Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym W ramach PZRZ opracowano rekomendacje dotyczące konieczności wdrożenia szeregu instrumentów wspomagających Większość z wyżej wymienionych instrumentów wspomagających oraz innych informacji zawarta jest na stronie: w związku z czym rekomenduje się odpowiednią promocję tej strony.

Dyrektywa Powodziowa WE

Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa WE Dyrektywa Powodziowa Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część II 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ I JAKIMI METODAMI?

Bardziej szczegółowo

Geneza Programu. Region Wodny. Stan prac nad Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r.

Geneza Programu. Region Wodny. Stan prac nad Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r. Stan prac nad em Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły Warszawa, 27.03.2013 r. Powódź 2010 Geneza u Straty: ponad 12,8 mld zł 1% PKB Rozproszenie kompetencji, brak spójnego systemu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi

Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi Załącznik nr 1 do Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego za rok 2014 Ryzyko Powodziowe i strategia ograniczania skutków powodzi 1. W ostatnich latach w myśleniu o ograniczaniu skutków powodzi dokonała

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tych aktów prawnych jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie działań technicznych i

Głównym celem tych aktów prawnych jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie działań technicznych i Ryzyko Powodziowe Akty prawne USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania. Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym cele i działania Dyrektywa Powodziowa Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Piotr Szymczak Koordynator Zespołu Dorzecza Odry Grontmij Polska Warszawa 13.01.2015 2 Zakres prezentacji Cel i zakres PZRP Informacje o obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 12 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 12 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VII/61/2015 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jarosława Szafraniec na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Wykorzystanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ochronie przed powodzią obiektów kultury i dziedzictwa narodowego Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GOTOWI PRZED POWODZIĄ INFORMACJA O PLANACH

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część I 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO WIEMY O RYZYKU POWODZIOWYM W

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym - przykłady

Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym - przykłady Instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym - przykłady Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW-PIB Działania i instrumenty Działania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ASPEKCIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ASPEKCIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ASPEKCIE ZAGROŻENIA POWODZIĄ Opracowała Anna Wladacz-Drążkiewicz Ustroń, 30.09.2014r. Zakres działania Wydziału ZP Informacje o zagrożeniu powodziowym SUiKZ MPZP Decyzje nakazujące

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r.

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Warszawa, r. Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły Warszawa, 22.03.2013 r. Geneza Programu Powódź 2010 Straty: ponad 12,8 mld zł 1% PKB Rozproszenie kompetencji, brak spójnego systemu

Bardziej szczegółowo

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej

Lokalne instrumenty. w gospodarce nadrzecznej Lokalne instrumenty planowania przestrzennego w gospodarce nadrzecznej KONFERENCJA Katowice 13-14 czerwca 2018. Politechnika Śląska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r.

KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. KRAJOWE FORUM WODNE Warszawa, 15-16.11.2010 r. Podsumowanie dyskusji panelowej: Planowanie przestrzenne w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Moderator: Paneliści: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof.

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r.

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r. Wykorzystanie mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego do wyznaczenia negatywnych konsekwencji zalania lub podtopienia potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock,

Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach Płock, Usuwanie skutków powodzi i przeciwdziałanie zagrożeniu w powiecie płockim w latach 2010-2013 Płock, 12.05.2014 Miejsca przerwania wałów Kalendarium powodzi w 2010 r. 19.05 22.05 23.05 23/24.05 24.05 03.06

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych OCHRONA PRZED POWODZIĄ - kilka uwag Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych KATAKLIZMY ZWIĄZANE Z WODĄ Powodzie Fale sztormowe Cyklony Osuwiska, lawiny błotne

Bardziej szczegółowo

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej prof. dr hab. inż. Jan Żelazo Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w Regionie

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. UCHWAŁA NR LXVI/554/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim Nr WBS: 1.8.12.4 Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 2390 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji

Bardziej szczegółowo

20 lat po powodzi w 1997 roku w Polsce - proces integracji strategii i działań dla obniżenia ryzyka powodziowego

20 lat po powodzi w 1997 roku w Polsce - proces integracji strategii i działań dla obniżenia ryzyka powodziowego MIASTO WODA JAKOŚĆ ŻYCIA Wrocław, 24-25 września 2018 roku 20 lat po powodzi w 1997 roku w Polsce - proces integracji strategii i działań dla obniżenia ryzyka powodziowego Elżbieta Nachlik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą

Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Prof. dr hab. Jan Żelazo Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Krajowe Konsultacje Wodne Warszawa, 11 kwietnia, 2014r Klęski żywiołowe i katastrofy związane z wodą Zagrożenia związane z klęskami

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Kto wierzy, że powinniśmy.. Zanieczyszczać bardziej niż musimy Wykorzystywać więcej energii niż potrzebujemy Dewastować środowisko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy

Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy Zintegrowana Platforma Zarządzania Ryzykiem Powodzi dla Metropolii Trójmiasta na obszarze trzech zlewni: Martwej Wisły, Redy oraz zlewni położonej onej między nimi opracował mgr inż.. Marcin Jacewicz RZGW

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby

Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby Wody wspólne dziedzictwo Jak należy realizować inwestycje aby chronić lub przywracać dobry stan wód? Analiza problemu. Niezbędne kroki do podjęcia. Marta Wiśniewska, WWF Polska Dziedzictwo "... woda nie

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu

apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy apgw/apwśk założenia i stan realizacji projektu Przemysław Gruszecki Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska

Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska Projekt Domaszków Tarchalice Dla ludzi i dla przyrody Piotr Nieznański Przemysław Nawrocki Edyta Jaszczuk Fundacja WWF Polska 1 Nie każde wezbranie rzeki jest powodzią! 2 Dotychczasowe podejście od ochrony

Bardziej szczegółowo

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10. Wymiana doświadczeń ekspertów Goslar, 4. 7.10. 2011 Skutki zmian klimatycznych strategie adaptacyjne w gospodarce wodnej Wyniki warsztatów 2 Skutki zmian klimatycznych konsekwencje dla ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie

Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie Ograniczanie skutków powodzi technika i planowanie Roman Konieczny Małgorzata Siudak 2010 fot. Bureau of Reclamation fot. EU-LIFE Project FlodScan Strategie ograniczania skutków powodzi Dla ograniczenia

Bardziej szczegółowo

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o

R e f e r a t P l a n o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE POBIEDZISKA Podstawy prawne planowanie przestrzennego: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke kwiecień 2011

r.pr. Michał Behnke kwiecień 2011 Ochrona przed powodzią w Prawie wodnym a wdrażanie Dyrektywy powodziowej 2007/60/WE r.pr. Michał Behnke kwiecień 2011 Komplementarne do dy yrektywy powodziowej akty związane ze zmia anami klimatycznymi

Bardziej szczegółowo

Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej

Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej Komitet Sterujący Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej Stan prac nad strategicznym dokumentem programowym Włocławek,16.05.2012 r. Opracowanie Planowanie oparte na produktach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

ZMIANY KLIMATU A OPRACOWANIA PLANISTYCZNE KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE GDAŃSK 27-28.02.2017 R. ZMIANY KLIMATU A OPRACOWANIA PLANISTYCZNE EDYTA DAMSZEL TUREK : DYREKTOR BIURA ROZWOJU GDAŃSKA Plan wystąpienia 1. Podstawowe kierunki działań wobec

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENACH ZAGROŻONYCH POWODZIĄ

PLANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENACH ZAGROŻONYCH POWODZIĄ KIN-4101-02/2013 Nr ewid. 195/2013/P/13/077/KIN Informacja o wynikach kontroli PLANOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENACH ZAGROŻONYCH POWODZIĄ marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Jerzy Grela MGGP S.A. Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 październik 2015 r 1

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową)

Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Mapy Zagrożenia (powodzią sztormową) Joanna Dudzińska-Nowak Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu Mapa zagrożenia powodziowego opracowanie kartograficzne prezentujące przestrzenny zasięg strefy

Bardziej szczegółowo

Prewencja przeciwpowodziowa w zagospodarowaniu przestrzennym

Prewencja przeciwpowodziowa w zagospodarowaniu przestrzennym Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Prewencja przeciwpowodziowa w zagospodarowaniu przestrzennym Jörg Vogelsänger Minister Infrastruktury i Rolnictwa 08.06.2011 0 Powódź w dorzeczu Odry w roku 1997

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami Dyrektywy Powodziowej

Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami Dyrektywy Powodziowej Halina Burakowska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni Identyfikacja zagrożeń powodziowych w obszarze pilotowym projektu MOMENT, zgodnie w wymogami

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK WÓJT GMINY OSIEK ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK - UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH. Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu

CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH. Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu CELE I ELEMENTY PLANU GOSPODAROWANIA WODĄ W LASACH Edward Pierzgalski Zakład Ekologii Lasu ZAKRES PREZENTACJI 1.Wprowadzenie 2.Informacja o projekcie : Metodyczne podstawy opracowywania i wdrażania planu

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE)

Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE) Legendy do map publikowanych przez Polskę w celu realizacji dyrektywy powodziowej UE (2007/60/WE) Zgodnie z wymogami dyrektywy powodziowej UE należy przedstawić częste zdarzenie powodziowe, zdarzenie o

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawa, 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego za lata 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych

Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Marta Majka Wiśniewska Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód jako narzędzie wdrożenia planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Warunki korzystania z wód - regulacje prawne art. 125 ustawy Prawo wodne Pozwolenie wodnoprawne nie może

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej w województwie kujawsko - pomorskim Toruń 28.12.2017 Uchwałą Nr 585/2001 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią

Ochrona przed powodzią. Temat: Środki ochrony przed powodzią Ochrona przed powodzią Temat: Środki ochrony przed powodzią Zgodnie z obecnie stosowaną w Dyrektywie Powodziowej oraz Prawie Wodnym terminologią środki stosowane w celu ograniczenia ryzyka powodzi dzielimy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/255/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Obecna praktyka działania ania w zakresie ochrony przed skutkami powodzi na świecie i przepisy Unii Europejskiej

Obecna praktyka działania ania w zakresie ochrony przed skutkami powodzi na świecie i przepisy Unii Europejskiej Centrum Edukacji Hydrologiczno Meteorologicznej IMGW Obecna praktyka działania ania w zakresie ochrony przed skutkami powodzi na świecie i przepisy Unii Europejskiej Roman Konieczny, Paweł Madej IMGW Oddział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/414/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 kwietnia 2012r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/414/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 kwietnia 2012r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/414/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krzesiny rejon ulicy Tarnowskiej część B w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska

Załącznik 2. Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska Załącznik 2 Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony 1 Tabela 6.1. Analiza i ocena wpływu działań adaptacyjnych o charakterze organizacyjnym [O] lub informacyjno-edukacyjnym [IE] służących

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2888/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.10.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym

Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Zasoby informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako źródło informacji o środowisku wodnym Agnieszka Szajnert, Jan Pryzowicz Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW Zasoby informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej sukcesywnie i terminowo wdraża postanowienia Dyrektywy Powodziowej. Pierwszy z dokumentów wstępna ocena ryzyka powodziowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Programu Rozwoju Retencji

Prezentacja Programu Rozwoju Retencji Prezentacja Programu Rozwoju Retencji Przemysław Żukowski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 22.03.2019 r. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - aktualny stan prawny dr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy HISTORIA Dyrektywa Seveso I Dyrektywa Seveso II Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Michał Szydłowski, prof.pg Kierownik Katedry Hydrotechniki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG Trzy integralne strategie ograniczania skutków powodzi Trzymać wodę z daleka od ludzi Trzymać ludzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

"Ochrona jakości wody podczas przejścia fali powodziowej w świetle obowiązujących przepisów prawnych"

Ochrona jakości wody podczas przejścia fali powodziowej w świetle obowiązujących przepisów prawnych "Ochrona jakości wody podczas przejścia fali powodziowej w świetle obowiązujących przepisów prawnych" Małgorzata Przychodzka Elżbieta Berkowska Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itp.edu.pl Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Suchej Bekidzkiej z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Suchej Bekidzkiej z dnia 27 października 2016 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/182/2016 w Suchej Bekidzkiej z dnia 27 października 2016 r. o sposobie nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Streszczenia poszczególnych projektów planów oraz ostatecznych wersji planów w języku polskim Nr WBS: 1.8.12.4

Bardziej szczegółowo