ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje wyborcze... 4 Wybory komisji wyborczych... 4 Harmonogram czynności wyborczych... 4 Zebrania wyborcze i głosowanie elektroniczne... 4 Zgoda na kandydowanie... 4 Kworum... 5 Bezwzględna większość głosów... 5 Głosowanie łączne... 5 Tajność głosowania... 5 Karta do głosowania... 5 Kolejność kandydatów na karcie... 5 Ważność głosów... 5 Wzór karty do głosowania... 6 Oddanie głosu... 6 Bezpośredniość głosowania... 6 Zarządzanie przeprowadzenia czynności wyborczych... 6 Zebranie wyborcze... 6 Komisja skrutacyjna... 6 Wyjaśnianie wątpliwości arytmetycznych... 7 Rozdział II... 7 KOLEGIA ELEKTORÓW... 7 Zasady ogólne... 7 Kolegia elektorów... 7 Zakres działania kolegiów elektorów... 7 Okręgi wyborcze... 7 Wybór elektorów... 8 Ustalenie liczby wybieranych elektorów... 8 Podstawa ustalenia liczby wybieranych elektorów... 8 Zasady wyboru elektorów... 8 Opróżnienie stanowiska Rektora, prorektora lub członka Senatu... 8 Wybór Rektora... 8 Kandydat na Rektora... 9 Zgłaszanie kandydatów na Rektora... 9 Rejestrowanie kandydatów... 9 Oficjalne zebrania z kandydatami... 9 Większość konieczna do wyboru Retora... 9 Tryb poddawania kandydatów pod głosowanie Wybory ponowne Zawiadomienie o wyborze Rektora Wybór prorektorów Kandydat na prorektora Zgłaszanie kandydatów na prorektorów Kandydat na prorektora do spraw studenckich Zebranie wyborcze doktorantów i studentów Niewyrażenie zgody na kandydata na prorektora do spraw studenckich Terminarz wyboru prorektorów... 11

2 2 Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru prorektorów Wybór członków Senatu Wybór kandydatów na członków Senatu Zgłaszanie kandydatów Liczba wybieranych kandydatów Zasady wyboru kandydatów Deklaracje programowe wybranych kandydatów na członka Senatu Terminarz głosowań Wybór członków Senatu Większość konieczna do wyboru członka Senatu Tryb poddawania kandydatów pod głosowanie Wybory ponowne Rozdział III WYBÓR CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU Zarządzanie i przeprowadzanie wyborów Ustalenie liczby członków rady Ustalenie liczby członków samodzielnych pracowników naukowych w radzie Wybór członków rady wydziału Większość konieczna do wyboru Rozdział IV WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW Zgłaszanie kandydatów Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru dziekana Zgłaszanie kandydatów na prodziekanów Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru prodziekanów Rozdział V WYBÓR CZŁONKÓW RADY INSTYTUTU Zarządzanie i przeprowadzanie wyborów Zasady dokonywania wyboru Zgłaszanie kandydatów Rozdział VI POZOSTAŁE WYBORY Wybór komisji oceniających Wybór wydziałowej komisji oceniającej Wybór pracowników do Rady Bibliotecznej Inne wybory Rozdział VII TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ WYBORCZYCH Formy działania komisji Przewodniczący komisji Zwoływanie zebrań wyborczych w wydziałach Zgłaszanie kandydtaów Karta do głosowania Zadania komisji skrutacyjnej Podawanie wyników głosowania Rozwiązanie lub zawieszenie działalności komisji Rozdział VIII ODWOŁANIE ZE STANOWISKA LUB POZBAWIENIE MANDATU Wniosek o odwołanie ze stanowiska Wniosek o odwołanie Rektora i prorektora Warunki odwołania Rektora i prorektora Wniosek o odwołanie dziekana i prodziekana Warunki odwołania dziekana i prodziekana Zwołanie zebrania wyborczego w sprawie odwołania Zwołanie zebrania wyborczego w sprawie wyborów uzupełniających Rozdział IX STWIERDZENIE WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Stwierdzenie ważności wyborów... 19

3 3 Nieważność wyboru Zgłaszanie wniosków Warunki formalne zgłoszenia wniosku Skutki niespełnienia wymogów formalnych wniosku Rozpatrzenie wniosku Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE Właściwość UKW do wykładni pominięć w przepisach wyborczych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres załadowania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Warszawskiego, zwana dalej Ordynacją, będąca integralną częścią Statutu, określa szczegółowy tryb dokonywania wyboru, powoływania i odwoływania organów w Uniwersytecie oraz w jego jednostkach organizacyjnych, a także podejmowania innych czynności wyborczych przez komisje wyborcze. 2. Ordynacji nie stosuje się do wyboru komisji wyborczych oraz członków Kolegium Elektorów przeprowadzanych przez samorząd doktorantów i samorząd studentów. 2 Definicje legalne O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, użyte w Ordynacji określenia oznaczają: 1) bezwzględna większość głosów więcej głosów ważnych oddanych za, niż suma głosów ważnych przeciw i wstrzymujących się ; 2) bierne prawo wyborcze prawo do kandydowania i objęcia stanowiska, mandatu lub funkcji, o którym mowa w 57 ust. 2 Statutu; 3) czynne prawo wyborcze prawo głosowania, o którym mowa w 57 ust. 1 Statutu; 4) dziekan także kierownika innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej; 5) elektor członka Kolegium Elektorów; 6) komisja wyborcza Uczelnianą Komisję Wyborczą, komisję wyborczą podstawowej jednostki organizacyjnej, w tym wydziałową komisję wyborczą, oraz okręgową komisję wyborczą; 7) okręg wyborczy także wydział w którym przeprowadza się głosowania; 8) prodziekan także zastępcę kierownika innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej; 9) rok wyborczy rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja Senatu; 10) UKW Uczelnianą Komisję Wyborczą; 11) Ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365); 12) wybory wszelkie procedury, w których podejmuje się rozstrzygnięcia personalne w drodze głosowania; 13) wyborca członek społeczności akademickiej posiadający czynne prawo wyborcze w danym głosowaniu; 14) wydział także inne podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

4 4 15) zebranie wyborcze zgromadzenie osób posiadających czynne prawo wyborcze zwołane w celu przeprowadzenia czynności wyborczych przez komisję wyborczą, któremu przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej. 3 Komisje wyborcze Czynności wyborcze, o których mowa w 1 ust. 1 przeprowadzane są przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, wydziałowe komisje wyborcze, okręgowe komisje wyborcze oraz komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów z grupy doktorantów i studentów. 4 Wybory komisji wyborczych 1. Głosowanie w sprawie wyboru członków wydziałowych komisji wyborczych zarządza dziekan a przeprowadza rada wydziału. 2. Członków okręgowych komisji wyborczych wybiera UKW. 3. Tryb wyboru komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów z grupy doktorantów i studentów określa regulamin samorządu doktorantów i odpowiednio regulamin samorządu studentów. 5 Harmonogram czynności wyborczych 1. Komisje wyborcze zarządzają i przeprowadzają wybory, ustalają czas i miejsce głosowania oraz podają te informacje do wiadomości w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 2. Odpowiednie komisje wyborcze ustalają dzień pierwszego głosowania w sprawie wyboru Rektora, prorektora, członka Senatu, członka rady wydziału, dziekana oraz prodziekana w taki sposób, aby głosowania odbywały się w powyższej kolejności oraz by wybór Rektora i prorektora mógł być dokonany do dnia 20 maja, a dziekana i prodziekana do 15 czerwca roku wyborczego. 3. Wybór jednoosobowych jednostek wewnętrznych jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może być dokonany nie wcześniej niż po dokonaniu wyboru kierownika tej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu. 6 Zebrania wyborcze i głosowanie elektroniczne 1. Głosowania w sprawie wyboru, powołania i odwołanie organów, o których mowa w 1 ust. 1 przeprowadzane są na zebraniach wyborczych. 2. Regulamin jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może przewidywać przeprowadzenie głosowania za pomocą sieci elektronicznej. 7 Zgoda na kandydowanie 1. Do poddania pod głosowanie zgłoszonego kandydata konieczne jest uprzednie uzyskanie jego pisemnej zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska lub mandatu. 2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 przekazuje się przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. 8

5 5 Kworum 1. Do ważności czynności wyborczych przeprowadzanych przez zebranie wyborcze nie jest konieczny udział w głosowaniu określonej liczby uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej. 2. W przypadku organów, o których mowa w 56 pkt. 1, 2, 4, 7 Statutu, w głosowaniu musi wziąć udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. 3. Jeśli przepisy wymagają do ważności czynności wyborczych udziału w głosowaniu określonej liczby uprawnionych, spełnienie tego warunku ustala się na podstawie ważnych kart do głosowania znalezionych w urnie. 9 Bezwzględna większość głosów Do wyboru lub odwołania niezbędne jest, o ile Ustawa lub Statut nie stanowią inaczej, uzyskanie bezwzględnej większości ważnych głosów. W przypadku, gdy w głosowaniu warunek ten spełniło więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów. 10 Głosowanie łączne Jeżeli przepisy przewidują przeprowadzenie głosowania łącznego, wówczas każda osoba mająca prawo do głosowania, może wskazać nie więcej niż tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. 11 Tajność głosowania Wybór lub odwołanie osób do jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych organów Uniwersytetu obywa się w głosowaniu tajnym. 12 Karta do głosowania 1. Karta do głosowania jest ważna, jeżeli została sporządzona na podstawie urzędowego wzoru i opieczętowana, z zastrzeżeniem ust Karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna. 13 Kolejność kandydatów na karcie Kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym, bez podawania tytułu naukowego, stopni naukowych lub tytułów zawodowych. 14 Ważność głosów 1. Głos jest ważny, jeśli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której zaznaczono nie więcej niż tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia. 2. Jeżeli na karcie do głosowania nie wskazano żadnego kandydata głos jest nieważny. 3. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu uzyskania wymaganej większości głosów.

6 6 15 Wzór karty do głosowania 1. Urzędowy wzór karty do głosowania musi uwzględniać możliwość oddania głosu za, przeciw i wstrzymania się. 2. Dopiski na karcie do głosowania nie powodują nieważności karty ani głosu. 3. Kartę do głosowania zadrukowuje się tylko z jednej strony. 16 Oddanie głosu 1. Oddanie głosu polega na zaznaczeniu wyłącznie jednej z możliwości, o których mowa w 15 ust Przed wrzuceniem karty do głosowania do urny, wyborca zgina ją częścią niezadrukowaną na zewnątrz. 17 Bezpośredniość głosowania 1. Głosować można tylko osobiście. 2. Wybory są bezpośrednie. Wymóg ten nie dotyczy wyborów członków Senatu. 18 Zarządzanie przeprowadzenia czynności wyborczych 1. Informację o czasie i miejscu głosowania komisje wyborcze podają do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty w danym okręgu wyborczym, w szczególności jak przewidziany dla zwoływania rady wydziału, co najmniej na 7 dni przed dniem głosowania. Dzień ogłoszenia informacji jest pierwszym dniem biegu terminu. 2. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą wszystkich osób mających czynne prawo wyborcze, komisja wyborcza może ustalić termin krótszy, niż określony w ust Głosowań nie przeprowadza się w okresie przerwy międzysemestralnej i wakacji letnich. 19 Zebranie wyborcze 1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca. 2. W trakcie jednego zebrania wyborczego mogą być przeprowadzane głosowania w różnych sprawach wyborczych. 3. Zebranie wyborcze przeprowadza głosowania aż do obsadzenia wszystkich mandatów. W przypadku, gdy po co najmniej pięciu turach głosowań nie obsadzono wszystkich mandatów, zebranie wyborcze, większością głosów, może postanowić o odroczeniu lub zamknięciu zebrania. 20 Komisja skrutacyjna 1. Do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania zebranie wyborcze wybiera komisję skrutacyjną, w składzie co najmniej trzech osób oraz protokolanta.

7 7 2. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby, którym nie przysługuje czynne prawo wyborcze w danym głosowaniu. 3. Jeżeli w zebraniu wyborczym biorą udział członkowie różnych grup społeczności akademickiej, w skład komisji skrutacyjnej wchodzą przedstawiciele co najmniej dwóch grup społeczności akademickiej. 4. Jeżeli członek komisji skrutacyjnej lub protokolant wyrażą zgodę na kandydowanie w wyborach przeprowadzanych na danym zebraniu wyborczym, wówczas tracą mandat, a zebranie wyborcze, w razie potrzeby, wybiera w ich miejsce inne osoby. 21 Wyjaśnianie wątpliwości arytmetycznych W przypadku wątpliwości arytmetycznych dotyczących procentowego udziału przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w organach kolegialnych, o podziale mandatów decyduje komisja wyborcza odpowiedniego szczebla. Rozdział II KOLEGIA ELEKTORÓW Zasady ogólne 22 Kolegia elektorów 1. Kolegium Elektorów składa się z przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej, zwanych dalej elektorami, wybieranych w wydziałach oraz okręgach wyborczych. 2. Kolegium elektorów wydziału stanowi rada wydziału, z zastrzeżeniem 90 Statutu. 23 Zakres działania kolegiów elektorów 1. Kolegium Elektorów wybiera: 1) Rektora; 2) prorektorów; 3) członków Senatu. 2. Kolegium elektorów wydziału wybiera: 1) dziekana; 2) prodziekanów. 24 Okręgi wyborcze 1. Elektorów wybiera się na zebraniu wyborczym w wydziale oraz w okręgach wyborczych utworzonych dla pracowników posiadających prawo głosowania niezatrudnionych w wydziałach, a także dla doktorantów. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Okręgi wyborcze, nie więcej niż po dwa, oddzielnie dla każdej z grup społeczności akademickiej, o których mowa w ust.1, ustala UKW, na podstawie 80 ust. 1 pkt 5 Statutu.

8 8 3. Ustalając liczbę i wielkość okręgów wyborczych UKW bierze pod uwagę w szczególności liczebność oraz proporcje członków danej grupy społeczności akademickiej, w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. 25 Wybór elektorów 1. W wydziale i okręgu wyborczym każda z grup społeczności akademickiej wybiera co najmniej jednego elektora. 2. Każda z grup społeczności akademickiej wybiera elektora ze swojego grona. 3. W głosowaniu w sprawie wyboru elektora z danej grupy społeczności akademickiej biorą udział wyłącznie przedstawiciele tej grupy społeczności akademickiej. 26 Ustalenie liczby wybieranych elektorów 1. Liczbę elektorów wybieranych w okręgu z poszczególnych grup społeczności akademickiej, o których mowa w 2 pkt. 1-2 i 5 Statutu, ustala się, z uwzględnieniem 25 ust. 1, według następujących zasad: 1) z grupy, o której mowa w 2 ust. 1 Statutu po jednym elektorze na każdych rozpoczętych piętnastu członków tej grupy, 2) z grupy, o której mowa w 2 ust. 2 Statutu po jednym elektorze na każdych rozpoczętych czterdziestu członków tej grupy, 3) z grupy, o której mowa w 2 ust. 5 Statutu po jednym elektorze na każdych rozpoczętych stu dwudziestu członków tej grupy. 2. Liczbę elektorów przypadających dla grup doktorantów i studentów, ustala i podaje do wiadomości UKW, z uwzględnieniem art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 27 Podstawa ustalenia liczby wybieranych elektorów 1. Liczbę członków poszczególnych grup społeczności akademickiej określa się według stanu zatrudnienia z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy. 2. Liczbę elektorów dla poszczególnych grup w okręgach określa UKW, nie później niż do końca stycznia roku wyborczego. 28 Zasady wyboru elektorów Kandydata na elektora może zgłosić każdy członek danej grupy społeczności akademickiej, który posiada prawo głosowania. 29 Opróżnienie stanowiska Rektora, prorektora lub członka Senatu W przypadku opróżnienia stanowiska Rektora lub prorektora oraz w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu 67 Statutu stosuje się odpowiednio. Wybór Rektora 30

9 9 Kandydat na Rektora 1. Kandydatem na Rektora może być habilitowany nauczyciel akademicki, który nie osiągnął wieku emerytalnego. 2. Kandydat na Rektora nie musi być w chwili zgłoszenia i wyboru pracownikiem Uniwersytetu. 31 Zgłaszanie kandydatów na Rektora 1. Kandydata na stanowisko Rektora może zgłosić grupa co najmniej 10 elektorów, należących do co najmniej dwóch grup społeczności akademickiej. 2. Zgłoszenie składa się na piśmie przewodniczącemu UKW najpóźniej na 14 dni przed ustalonym dniem pierwszego zebrania Kolegium Elektorów nowej kadencji. 3. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie stanowiska Rektora w razie wyboru, a także jego deklarację programową. 4. Każdy elektor może zgłosić więcej niż jednego kandydata. 5. Wycofanie poparcia dla zgłoszenia kandydata jest nieskuteczne. 6. Elektorzy zgłaszający kandydata na Rektora wskazują w zgłoszeniu spośród siebie pełnomocnika. 32 Rejestrowanie kandydatów 1. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora nie spełnia warunków przewidzianych w 31 i nie upłynął termin, o którym mowa 31 ust. 2 przewodniczący UKW wzywa pełnomocnika do niezwłocznego usunięcia braków zgłoszenia, jednak nie później niż do upłynięcia terminu na składanie zgłoszeń. 2. Zgłoszenie złożone po upływie terminu, o którym mowa w 31 ust. 2 lub którego braki nie zostały usunięte w trybie ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania. 3. UKW, na podstawie zgłoszeń, rejestruje kandydatów na stanowisko Rektora i podaje ich listę do publicznej wiadomości. 33 Oficjalne zebrania z kandydatami 1. Przewodniczący UKW, po zasięgnięciu opinii pełnomocników, o których mowa w 31 ust. 6, ustala termin co najmniej jednego oficjalnego zebrania, podczas którego zarejestrowani kandydaci mogą zaprezentować swój program wyborczy. 2. Każdy z kandydatów powinien mieć zapewnione tyle samo czasu na przedstawienie swojego programu. 3. W zebraniu, o których mowa w ust. 1, mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani członkowie społeczności akademickiej. 34 Większość konieczna do wyboru Retora Rektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnych głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium Elektorów, do czasu objęcia stanowiska zwany Rektorem-elektem.

10 10 35 Tryb poddawania kandydatów pod głosowanie 1. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata na Rektora, przeprowadza się głosowanie łączne. 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Rektora nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów, chyba że do kolejnego głosowania nie przeszedłby żaden kandydat. Wówczas obaj kandydaci przechodzą do kolejnej tury głosowania. 36 Wybory ponowne Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w 34 i 35 nie dojdzie do wyboru Rektora, wybory przeprowadza się ponownie, począwszy od zgłaszania kandydatów. 37 Zawiadomienie o wyborze Rektora Po stwierdzeniu ważności wyboru Rektora przez UKW, przewodniczący UKW, na podstawie art. 72 ust. 2 Ustawy niezwłocznie zawiadamia na piśmie o dokonanym wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wybór prorektorów 38 Kandydat na prorektora Kandydatem na prorektora może być habilitowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu, któremu przysługuje prawo do kandydowania, w rozumieniu 57 ust. 1 i 39 ust. 2 Statutu. 39 Zgłaszanie kandydatów na prorektorów 1. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na prorektorów służy Rektorowi-elektowi. 2. Rektor-elekt zgłasza kandydatów na prorektorów Przewodniczącemu UKW. 40 Kandydat na prorektora do spraw studenckich 1. Poddanie pod głosowanie przez Kolegium Elektorów zgłoszonego przez Rektora-elekta kandydata na prorektora do spraw studenckich, wymaga uzyskania uprzedniej zgody większości przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów. 2. Zajęcie stanowiska przez doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów w sprawie udzielenia bądź nieudzielania zgody, o której mowa w ust. 1, zapada w formie uchwały na zebraniu wyborczym. 3. Do zajęcia stanowiska, o którym mowa w ust. 2, konieczny jest udział w zabraniu wyborczym co najmniej połowy doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium

11 11 Elektorów. Jeżeli zebranie wyborcze nie może podjąć uchwały, ust. 5 stosuje się odpowiednio. 4. Zajęcie stanowiska przez doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów w postaci nieudzielania zgody na kandydata, wymaga podjęcia uchwały przez zebranie wyborcze, o którym mowa w ust. 2, zwykłą większością głosów. 5. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Rektora-elekta kandydata na prorektora do spraw studenckich przedstawiciele doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów nie podejmą uchwały w sprawie zajęcia stanowiska co do zgłoszonego kandydata na prorektora do spraw studenckich, uznaje się, że wyrazili zgodę na kandydata. 41 Zebranie wyborcze doktorantów i studentów 1. Przewodniczący UKW zwołuje i przewodniczy zebraniu przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów w sprawie wyrażenia zgody na kandydata na prorektora do spraw studenckich. 2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje się z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 42 Niewyrażenie zgody na kandydata na prorektora do spraw studenckich 1. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w 40 ust. 4, Rektor-elekt przedstawia nowego kandydata. Wówczas 39 stosuje się odpowiednio. 2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje możliwości poddania pod głosowanie przez Kolegium Elektorów pozostałych kandydatów na prorektorów. 43 Terminarz wyboru prorektorów 1. Przewodniczący UKW zwołuje zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w sprawie wyboru prorektorów nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru Rektora. 2. Wyboru każdego z prorektorów dokonuje się indywidualnie. 44 Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru prorektorów Do wyboru prorektorów 34 i 36 stosuje się odpowiednio. Wybór członków Senatu 45 Wybór kandydatów na członków Senatu Kandydatów na członków Senatu wybiera, ze swojego grona, oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na zebraniu wyborczym w wydziale lub w okręgu wyborczym. 24 stosuje się odpowiednio. 46 Zgłaszanie kandydatów Każdy członek danej grupy społeczności akademickiej, który posiada prawo głosowania, może zgłosić kandydata w wyborach o których mowa w 45.

12 12 47 Liczba wybieranych kandydatów 1. Każda z grup społeczności akademickiej w wydziałach oraz okręgu wyborczym wybiera jednego kandydata na członka Senatu. 2. Jeżeli UKW ustali jeden okręg wyborczy dla doktorantów, wybierają oni w swoim okręgu wyborczym co najmniej 2 kandydatów na członka Senatu. 48 Zasady wyboru kandydatów Kandydatem na członka Senatu wybrany zostaje kandydat, który uzyskał większość głosów członków społeczności akademickiej biorących udział w głosowaniu. 49 Deklaracje programowe wybranych kandydatów na członka Senatu 1. Kandydat na członka Senatu może przedłożyć Przewodniczącemu UKW swoją deklarację programową. 2. Deklaracja programowa ogłaszana jest na stronach internetowych Uniwersytetu. 3. UKW ustala szczegółowe zasady i tryb zgłaszania deklaracji programowych. 50 Terminarz głosowań Głosowanie w sprawie wyboru członków Senatu przeprowadza się na tym samym zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów, na którym odbywa się głosowanie w sprawie wyboru prorektorów. 51 Wybór członków Senatu Członków Senatu wybierają elektorzy, oddzielnie każdej z grup społeczności akademickiej, wyłącznie spośród kandydatów na członków Senatu wybranych w myśl 48, należących do danej grupy społeczności akademickiej. 52 Sposób wyboru członków Senatu Wyboru członków Senatu dokonuje się w głosowaniu łącznym. 53 Większość konieczna do wyboru członka Senatu Członkiem Senatu zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość ważnych głosów w obecności co najmniej połowy elektorów należących do tej samej grupy społeczności akademickiej co kandydat. 54 Tryb poddawania kandydatów pod głosowanie Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie obsadzono wszystkich mandatów przypadających dla danej grupy społeczności akademickiej, przed kolejnymi turami głosowania usuwa się z listy

13 13 kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów, chyba że do kolejnego głosowania nie przeszedłby żaden kandydat. Wówczas obaj kandydaci przechodzą do kolejnej tury głosowania. 55 Wybory ponowne Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w 53 i 54 nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów przypadających dla danej grupy społeczności akademickiej, głosowania przeprowadza się ponownie, spośród kandydatów, o których mowa w 48, z wyłączeniem tych, którzy uzyskali mandat we wcześniejszych głosowaniach. Rozdział III WYBÓR CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU 56 Zarządzanie i przeprowadzanie wyborów 1. Wydziałowa komisja wyborcza zarządza i przeprowadza wybory członków rady wydziału. 2. Wybory członków rady wydziału z grupy doktorantów oraz grupy studentów przeprowadzają, na podstawie regulaminu samorządu doktorantów oraz regulaminu samorządu studentów, komisje wyborcze powołane w trybie 71 ust. 3 Statutu. 57 Ustalenie liczby członków rady Wydziałowa komisja wyborcza ustala, na podstawie 42 Statutu oraz regulaminu wydziału, liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup społeczności akademickiej, z zastrzeżeniem Ustalenie liczby członków samodzielnych pracowników naukowych w radzie W przypadku, gdy regulamin wydziału przewiduje dokonywanie wyboru członków rady wydziału również spośród habilitowanych nauczycieli akademickich, wydziałowa komisja wyborcza ustala liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup społeczności akademickiej, z uwzględnieniem zasad: 1) liczba mandatów przypadających dla habilitowanych nauczycieli akademickich stanowi określoną w regulaminie wydziału część członków tej grupy, zatrudnionych w tym wydziale jako podstawowym miejscu pracy, w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy. Ułamki zaokrągla się do jedności w górę. 2) każdej jednostce wewnętrznej pierwszego stopnia podziału wydziału przypada co najmniej jeden mandat z grupy habilitowanych pracowników naukowych. 59

14 14 Wybór członków rady wydziału 1. Członków rady wydziału wybiera, ze swojego grona, każda z grup społeczności akademickiej na zebraniu wyborczym w wydziale. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. W stosunku do grupy habilitowanych nauczycieli akademickich przepis powyższy stosuje się, o ile regulamin wydziału przewiduje udział przedstawicieli tej grupy w radzie wydziału, zgodnie z 41 ust. 2 Statutu. 60 Większość konieczna do wyboru Członkiem rady wydziału zostaje wybrany kandydat, który uzyskał bezwzględną liczbę głosów. Rozdział IV WYBÓR DZIEKANA I PRODZIEKANÓW 61 Zgłaszanie kandydatów 1. Kandydata na stanowisko dziekana może zgłosić grupa co najmniej 10 % elektorów, należących do co najmniej dwóch grup społeczności akademickiej. 2. Zgłoszenie składa się na piśmie przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej, najpóźniej na 14 dni przed ustalonym dniem pierwszego zebrania kolegium elektorów nowej kadencji. 3. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie stanowiska dziekana w razie wyboru, a także jego deklarację programową. 4. Każdy elektor może zgłosić więcej niż jednego kandydata. 5. Wycofanie poparcia dla zgłoszenia kandydata jest nieskuteczne. 6. Elektorzy zgłaszający kandydata na Rektora wskazują w zgłoszeniu spośród siebie pełnomocnika. 62 Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru dziekana Do wyboru dziekana przepisy 32, stosuje się odpowiednio. 63 Zgłaszanie kandydatów na prodziekanów 1. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na prodziekanów służy dziekanowi-elektowi. 2. Dziekan-elekt zgłasza kandydatów na prodziekanów przewodniczącemu wydziałowej komisji wyborczej. 64 Odpowiednie stosowanie przepisów w sprawie wyboru prodziekanów Do wyboru prodziekana przepisy 34, 36, stosuje się odpowiednio.

15 15 Rozdział V WYBÓR CZŁONKÓW RADY INSTYTUTU 65 Zarządzanie i przeprowadzanie wyborów Wybór członków rady instytutu, będącego jednostką wewnętrzną wydziału, zarządza i przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza. 66 Zasady dokonywania wyboru Wyboru członków rady instytutu dokonują, spośród swojego grona, członkowie określonych w regulaminie wydziału poszczególnych grup społeczności akademickiej. 67 Zgłaszanie kandydatów 1. Kandydatów na członków rady instytutu spoza pracowników instytutu mogą zgłaszać wyłącznie habilitowani pracownicy naukowi instytutu. 2. Członków rady instytutu spoza pracowników instytutu wybiera rada wydziału. Rozdział VI POZOSTAŁE WYBORY 68 Wybór komisji oceniających 1. Senat dokonuje wyboru uczelnianej komisji oceniającej, bibliotecznej komisji oceniającej i odwoławczej komisji oceniającej, o których mowa w 102 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu. 2. Kandydatem na członka komisji, o których mowa w ust. 1, może być członek społeczności akademickiej Uniwersytetu mających prawo do kandydowania w rozumieniu 57 ust. 2 Statutu i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 3. Członków komisji wybiera się większością głosów w głosowaniu łącznym. Za wybrane uważa się osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 69 Wybór wydziałowej komisji oceniającej 1. Wydziałowe komisje oceniające, o których mowa w 102 ust. 1 pkt 4 Statutu wybierają rady wydziałów, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków rady. 2. Tryb wyboru wydziałowej komisji oceniającej określa regulamin wydziału. 68 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 70

16 16 Wybór pracowników do Rady Bibliotecznej 1. Wybór pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego do Rady Bibliotecznej przeprowadza okręgowa komisja wyborcza właściwa dla przeprowadzenia wyboru członków Kolegium Elektorów przez pracowników posiadających prawo głosowania niezatrudnionych w wydziałach. 2. Prawo zgłaszania kandydatów na pracowników do Rady Bibliotecznej przysługuje grupie co najmniej trzech pracowników, mających prawo głosowania, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w 24 ust. 1 Statutu. 71 Inne wybory Szczegółowe zasady i tryb wyboru, powoływania i odwoływania innych organów jednoosobowych i członków organów kolegialnych Uniwersytetu lub organów wewnętrznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określa akt o ich utworzeniu lub regulamin jednostki organizacyjnej, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących wyboru, powołania i odwoływania organów w Uniwersytecie określonych w Statucie, niezależnie od tego, czy akt o ich utworzeniu lub regulamin jednostki tak stanowią. Rozdział VII TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ZEBRAŃ WYBORCZYCH 72 Formy działania komisji 1. Komisje wyborcze wykonują swoje kompetencje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach. 2. Komisje wyborcze podejmują uchwały większością głosów. 3. Do ważności uchwał konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy statutowego składu komisji. 73 Pierwsze posiedzenie komisji 1. Pierwsze posiedzenie wydziałowej komisji wyborczej zwołuje dziekan, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania wyboru komisji. 2. Dziekan przewodniczy pierwszemu posiedzeniu wydziałowej komisji wyborczej. 3. Na pierwszym posiedzeniu wydziałowa komisja wyborcza wybiera, ze swojego składu, przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do okręgowych komisji wyborczych, z tym zastrzeżeniem, że kompetencje dziekana wykonuje Przewodniczący UKW. 74 Przewodniczący komisji 1. Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje i przewodniczy obradom komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

17 17 2. Przewodniczący komisji wyborczej wykonuje również inne kompetencje przewidziane w Ustawie i Statucie. 3. Przewodniczący komisji wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu. 4. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej jest przewodniczącym kolegium elektorów wydziału. 75 Zwoływanie zebrań wyborczych w wydziałach Wydziałowa komisja wyborcza, po porozumieniu z dziekanem wydziału, zwołuje zebranie wyborcze w takim terminie, aby na jednym zebraniu przeprowadzić w miarę możliwości wszystkie niezbędne wybory. 76 Zgłaszanie kandydtaów 1. Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów, członków rady wydziału oraz kandydatów na członków Senatu przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania uprawnionym do głosowania. Zgłaszanie kandydatów odbywa się jawnie. 2. Zebranie wyborcze rozstrzyga o zamknięciu listy kandydatów. 77 Karta do głosowania 1. W przypadku, gdy kandydaci w wyborach zgłaszani są w trakcie zebrania wyborczego przez jego członków, ustalenie wzoru karty do głosowania może nastąpić z pominięciem wymogu określonego w 15 ust. 1 i 16 ust W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zebrania ustala, zgodnie z 13 kolejność kandydatów na liście, przyporządkowując im kolejne numery. 3. Oddanie głosu polega na wpisaniu na karcie do głosowania kolejno, w kolumnie, numerów tych kandydatów, których wskazuje wyborca. W przypadku, gdy do obsadzenia jest jeden mandat, wyborca wskazuje jeden numer. 78 Zadania komisji skrutacyjnej 1. Komisja skrutacyjna ustala wyniki wyborów i sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych. 2. Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisują przewodniczący zebrania, członkowie komisji skrutacyjnej i protokolant. 3. Jeden egzemplarz protokołu przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje UKW. 4. Karty do głosowania wraz z jednym egzemplarzem protokołu umieszcza się w zapieczętowanej kopercie. Kopertę wraz z listą obecności uczestników zebrania właściwa komisja wyborcza przechowuje przez całą kadencję. 79 Podawanie wyników głosowania Przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości uczestników zebrania wyniki głosowania. 80

18 18 Rozwiązanie lub zawieszenie działalności komisji W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości pracy komisji wyborczej, UKW może, na podstawie 80 ust. 2 i 3 Statutu, rozwiązać lub zawiesić komisję. W takiej sytuacji kompetencje komisji wyborczej wykonuje UKW. Rozdział VIII ODWOŁANIE ZE STANOWISKA LUB POZBAWIENIE MANDATU 81 Wniosek o odwołanie ze stanowiska 1. Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub pozbawienie mandatu, składa się przewodniczącemu komisji wyborczej właściwej do przeprowadzenia głosowania w sprawie obsadzenia stanowiska lub mandatu. 2. Do wniosku o odwołanie ze stanowiska lub pozbawienie mandatu 69 ust. 1 i 2 Statutu stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału. 82 Wniosek o odwołanie Rektora i prorektora 1. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez grupę co najmniej połowy statutowego składu Senatu, a w przypadku o którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy, również przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 2. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a w przypadku prorektora właściwego do spraw studenckich również przez trzy czwarte przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład Senatu. 83 Warunki odwołania Rektora i prorektora 1. Uchwałę o odwołaniu Rektora podejmuje Kolegium Elektorów większością co najmniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby elektorów. 2. Uchwałę o odwołaniu prorektora podejmuje Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby elektorów. 84 Wniosek o odwołanie dziekana i prodziekana 1. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez Rektora lub co najmniej połowę składu kolegium elektorów wydziału. 2. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a w przypadku prodziekana właściwego do spraw studenckich również przez trzy czwarte przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład kolegium elektorów wydziału. 85

19 19 Warunki odwołania dziekana i prodziekana 1. Uchwałę o odwołaniu dziekana podejmuje kolegium elektorów wydziału większością co najmniej trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby elektorów. 2. Uchwałę o odwołaniu prodziekana podejmuje kolegium elektorów wydziału bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby elektorów. 86 Zwołanie zebrania wyborczego w sprawie odwołania Przewodniczący komisji wyborczej, o której mowa w 81, zwołuje zebranie wyborcze w celu głosowania w sprawie odwołania ze stanowiska lub pozbawienia mandatu, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku. 87 Zwołanie zebrania wyborczego w sprawie wyborów uzupełniających W przypadku stwierdzenia opróżnienia stanowiska lub wygaśnięcia mandatu, przewodniczący właściwej komisji zwołuje zebranie wyborcze w celu dokonania wyboru, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności, w rozumieniu 65 Statutu. Rozdział IX STWIERDZENIE WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI WYBORCZYCH 88 Stwierdzenie ważności wyborów 1. Ważność wyborów stwierdza UKW. 2. UKW stwierdza ważność wyborów po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru lub rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie. 89 Nieważność wyboru 1. UKW stwierdza nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek. 2. UKW stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik wyboru. 90 Zgłaszanie wniosków Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów może zgłosić grupa co najmniej 5% wyborców, nie mniej jednak niż trzech osób, uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany. 91

20 20 Warunki formalne zgłoszenia wniosku Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się przewodniczącemu UKW na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od dnia głosowania. 92 Skutki niespełnienia wymogów formalnych wniosku Wnioski w sprawie stwierdzenie nieważności wyborów niespełniające warunków, określonych w 90 lub 91 UKW pozostawia bez rozpoznania. 93 Rozpatrzenie wniosku 1. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje UKW najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 2. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Rektora lub prorektorów rozpatruje UKW najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Rozdział X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 94 Właściwość UKW do wykładni pominięć w przepisach wyborczych W sprawach dotyczących wyborów, a nieuregulowanych przepisami Ustawy lub Statutu, w tym niniejszej Ordynacji, rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza.

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 85 1 Zakres stosowania...85 2 Definicje...85 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres stosowania Ordynacja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego

ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego ORDYNACJA WYBORCZA Polskiego Towarzystwa Matematycznego uchwalona przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 23 czerwca 2007 roku w Gdańsku z poprawkami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnią, odbywają się zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnia, odbywają sie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ 2015 I DEFINICJE W treści niniejszego dokumentu stosuje się następujące określenia: 1. Czynne prawo wyborcze prawo do głosowania w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rozdział I KOMISJA WYBORCZA 1 Komisja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Miejsca zmienione w stosunku do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AWF Warszawa zatwierdzonej przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną kursywą Załącznik nr 1 Do

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZADU DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Doktoranci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią tworzą Samorząd Doktorantów Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 1248 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Załącznik nr 1 ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Załącznik nr 1 ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dział I - Ogólne zasady wyborów członków organów kolegialnych Samorządu. 1 Ordynacja określa zasady i tryb wyborów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2012 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne Podstawę Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Regulaminem stanowi 60 ust. 4 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo