do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zwanego dalej Regulaminem stanowią: 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), 2) Statut Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 2012 r. (nr DRiOL-OL /2012). 2. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb i terminy przeprowadzenia wyborów na stanowisko dziekana i prodziekana, zgodnie z postanowieniami 39 Statutu Kandydaci na dziekana zgłaszani są spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w okresie co najmniej dwóch lat. 2. Kandydaci na prodziekana zgłaszani są spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w okresie co najmniej dwóch lat. 3. Funkcji dziekana i prodziekana nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej, zgodnie z 22, ust. 5 Statutu.

2 4. Osoby kandydujące na stanowisko dziekana lub prodziekana składają oświadczenie lustracyjne. Nie dotyczy to osób, które złożyły już oświadczenie lustracyjne po dniu 13 września 2007 r. (Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów - Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.). Osoby te składają wyłącznie informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 5. Kandydat składa oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Rektora-Komendanta, za pośrednictwem Wydziału Kadr i Organizacji SGSP Wybory dziekanów i prodziekanów są wyborami pośrednimi i przeprowadzają je członkowie Kolegium Elektorów Uczelni, będący pracownikami, funkcjonariuszami lub studentami właściwych wydziałów, elektorzy nauczyciele akademiccy zatrudnieni poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz elektorzy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 2. Kolegium Elektorów Uczelni stanowią wszyscy elektorzy wyłonieni w drodze wyborów, w trybie wskazanym w Części I niniejszego Regulaminu. 3. Wybory dziekanów i prodziekanów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze. 4. Uczelniana Komisja Wyborcza SGSP sprawuje nadzór nad przebiegiem wyborów, a także rozpatruje i rozstrzyga zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące wyborów. Rozdział II Prawa wyborcze Czynne prawo wyborcze przysługuje: 1) nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, 2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uczelni, 3) wszystkim studentom SGSP. 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w okresie co najmniej dwóch lat, którzy do dnia wyborów nie ukończyli 2

3 sześćdziesiątego piątego 1 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego roku życia Wyboru dziekana dokonuje się bezpośrednio na zebraniu członków kolegium elektorów, właściwych do wyboru dziekana i prodziekana, spełniających warunek określony w 3 ust Wyboru prodziekana dokonują członkowie kolegium elektorów, właściwi do wyboru dziekana i prodziekana, spełniający warunek określony w 3 ust Głosowanie jest tajne, systemem głosowania do urny wyborczej. 4. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. Rozdział III Terminy wyborów Wybory dziekanów i prodziekanów odbywają się co cztery lata, w terminie ustalonym przez Senat Uczelni, nie później niż do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. 2. Szczegółowy terminarz czynności wyborczych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Rozdział IV Zgłaszanie kandydatów Każdy wyborca Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze, zgodnie z 4 ust. 1, ma prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko dziekana i prodziekana spośród nauczycieli akademickich SGSP, którym przysługuje bierne prawo wyborcze, niepełniących funkcji organów jednoosobowych w innej uczelni lub niebędących założycielem albo współzałożycielem innej uczelni niepublicznej. 2. Zgłoszenie kandydata składa się na piśmie do właściwej komisji wyborczej, wraz z oświadczeniem kandydata, że wyraża zgodę na kandydowanie. 3. Wzory zgłoszenia i oświadczenia kandydata stanowią Załączniki nr 2-5 do niniejszego regulaminu. 1 sześćdziesiątego siódmego roku życia (Dz.U poz z dnia 11 lipca 2014 r.). 3

4 4. Zgłoszenie kandydata dokonuje się osobiście na ręce sekretarza lub członka właściwej komisji wyborczej, który zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia. 5. Za datę zgłoszenia uważa się dzień złożenia zgłoszenia i oświadczenia kandydata. 6. Kandydat, który wyraził zgodę na kandydowanie ma prawo zrezygnować na pięć dni roboczych przed wyborami, składając rezygnację na piśmie do właściwej komisji wyborczej Przewodniczący właściwych komisji wyborczych zobowiązani są do: 1) sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca kandydata na dziekana i prodziekana spełnia warunki określone w 4 ust. 1, a osoba kandydująca na dziekana i prodziekana spełnia warunki określone w 4 ust. 2 i 3, 2) uznania, w razie stwierdzenia nie spełnienia warunków wskazanych w ust. 1 pkt 1, zgłoszenia za nieważne, 2. Przewodniczący właściwej wydziałowej komisji wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu oraz zebraniom otwartym, na którym dokonywana jest prezentacja kandydatów na dziekana i prodziekana. 3. Kandydatura prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów Uczelni reprezentujących właściwe wydziały. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za wyrażenie zgody. 4. Zebrania otwarte na dziekana i prodziekana są organizowane na wniosek przedłożony przez wyborców, będących pracownikami właściwych wydziałów, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w liczbie co najmniej 5 osób, zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z kandydatami Na stanowisko dziekana i prodziekana mogą być zgłaszani członkowie komisji wyborczych, o ile spełniają warunki określone w 4 ust Osoba kandydująca w wyborach zobowiązana jest do rezygnacji z członka komisji wyborczej, a na jej miejsce wybierana jest inna osoba. Rozdział V Tryb wyborów 10. 4

5 1. Właściwe wydziałowe komisje wyborcze sporządzają alfabetyczną listę kandydatów na stanowisko dziekana i prodziekana, która zostaje zamieszczona na stronie internetowej Uczelni link WYBORY w SGSP ( i podana w formie pisemnej do wiadomości ogółu pracowników, oraz wywieszona w punktach informacyjnych SGSP. 2. Lista kandydatów na dziekana i prodziekana zostaje zamknięta z chwilą upływu terminu określonego w terminarzu wyboru. 3. W dniu wyborów lista kandydatów zostaje przedstawiona wszystkim elektorom, określonym w 3 ust. 1, na zebraniu wyborczym. 11. Po zamknięciu listy kandydatów na dziekana i prodziekana, właściwe komisje wyborcze przygotowują karty do głosowania dla wszystkich elektorów, określonych w 3 ust Wyboru dziekana i prodziekana dokonuje się na posiedzeniu członków kolegium elektorów, właściwych do wyboru dziekana i prodziekana, zgodnie z 3 ust. 1, w terminie podanym w formie pisemnej do wiadomości ogółu pracowników SGSP, na co najmniej 5 dni roboczych od planowanej daty wyborów. 2. Przed rozpoczęciem głosowania, członkowie właściwych komisji wyborczych pobierają z Kancelarii Tajnej SGSP karty do głosowania, a następnie plombują urnę w miejscu wyborów poprzez zamknięcie i zaklejenie urny taśmą klejącą oraz odciśnięcie na niej stempla Uczelnianej Komisji Wyborczej SGSP Posiedzenie członków kolegium elektorów, właściwych do wyboru dziekana i prodziekana, zwołuje przewodniczący komisji wyborczej danej jednostki organizacyjnej. 2. W posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów biorą udział elektorzy, zgodnie z 3 ust. 1, i członkowie komisji wyborczej danej jednostki organizacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej SGSP bez prawa głosu, jeżeli nie są elektorami. 3. Dla ważności wyborów konieczny jest udział na zebraniu wyborczym więcej niż 50% stanu elektorów. 4. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej, po stwierdzeniu prawomocności zebrania na podstawie listy obecności elektorów, przewodniczą zebraniu wyborczemu. 5. Przewodniczący zebrania wyborczego zapoznaje elektorów z podstawowymi zapisami Regulaminu wyborczego dotyczącymi wyborów na stanowisko dziekana i prodziekana oraz 5

6 wyjaśnia technikę głosowania, a następnie przedstawia listę kandydatów na stanowisko dziekana i dokonuje prezentacji kandydatów. 6. Dopuszcza się zadawanie pytań do kandydatów przez poszczególnych elektorów stosując zasadę, że kandydaci odpowiadają po kolei na zadane pytanie, mając do dyspozycji ten sam czas Karty do głosowania wydają elektorom członkowie właściwych komisji wyborczych, po odszukaniu nazwiska elektora na liście wyborczej na podstawie okazanego dowodu tożsamości. 2. Wzór karty do głosowania na stanowisko dziekana i prodziekana stanowi Załącznik nr 6 i 7 do niniejszego regulaminu. 3. Elektorzy otrzymują po jednej karcie do głosowania na stanowisko dziekana. 4. Fakt otrzymania karty elektor potwierdza swym podpisem na liście wyborczej uprawnionych do głosowania, sporządzonej przez właściwą komisję wyborczą wydziału. 5. Karty do głosowania zawierają: 1) nazwę i stempel Komisji Wyborczej Uczelni, 2) informację o przedmiocie głosowania, 3) datę głosowania, 4) nazwiska i imiona kandydatów na stanowisko dziekana, umieszczone w kolejności alfabetycznej i poprzedzone kolejnym numerem porządkowym, 5) wyróżnione pola kratek, zamieszczone po prawej stronie nazwisk kandydatów, które przeznaczone są na postawienie znaku X oznaczającego głos oddany na danego kandydata, 6) zwięzłą informację o zasadach oddawania głosów. 6. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania zostanie postawiony jeden znak X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. 7. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania znak X nie zostanie postawiony obok żadnego nazwiska lub znak X zostanie postawiony w kratce obok nazwisk kandydatów w liczbie większej niż jedno. 8. Głosowania dokonuje się osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. 9. Nadzór nad przebiegiem głosowania sprawuje Uczelniana Komisja Wyborcza SGSP. 10. Szczegółowe informacje o zasadach oddawania głosów na kartach do głosowania będą zamieszczone na stronie internetowej Uczelni link WYBORY w SGSP oraz udzielone elektorom na zebraniu wyborczym przez członków właściwych komisji wyborczych. 6

7 Właściwe komisje wyborcze powołują w głosowaniu jawnym 3-osobowe komisje skrutacyjne, które dokonują obliczania głosów 2. Po zakończeniu głosowania właściwa komisja skrutacyjna wydziału, w obecności wyznaczonego członka Uczelnianej Komisji Wyborczej SGSP, dokonuje otwarcia urny oraz: 1) przeliczenia kart do głosowania, 2) przeliczenia podpisów na liście wyborczej, 3) podliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w 15 ust 1, komisja skrutacyjna sporządza protokół z wynikami głosowania, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. 4. Protokoły z wynikami głosowania zawierają: 1) liczbę uprawnionych do głosowania, 2) liczbę głosujących, 3) liczbę oddanych głosów, w tym: - liczbę głosów ważnych, - liczbę głosów nieważnych, 4) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. 5. Protokół podpisuje cały skład komisji skrutacyjnej i przekazuje przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej. 6. Protokół z wynikami głosowania komisja skrutacyjna sporządza dla każdej tury głosowania oddzielnie Przewodniczący właściwej komisji wyborczej ogłasza wyniki głosowania na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej 2. W przypadku, gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska więcej niż 50% ważnych głosów, uczelniana komisja wyborcza SGSP ogłasza termin ponownego głosowania, w terminie nie później niż trzech dni od pierwszego głosowania. 3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. 7

8 4. Jeżeli w wyniku ponownego głosowania żaden z kandydatów, nie uzyska więcej niż 50% ważnych głosów zebranie wyborcze zostaje zamknięte, a rektor-komendant ogłasza konkurs Konkurs, o którym mowa w 16 ust. 4 niniejszego Regulaminu jest również ogłaszany w przypadku braku co najmniej dwóch kandydatów na dziekana lub prodziekana w pierwszym lub ponownym głosowaniu. 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w 45 Statutu Po ogłoszeniu wyników wyborów na stanowisko dziekana przewodniczący właściwej komisji wyborczej zobowiązany jest do przeprowadzenia wyborów prodziekana. 2. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko prodziekana dokonuje dziekan-elekt spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie, nie później jednak niż 7 dni licząc od dnia wyboru dziekana-elekta. 3. Jeżeli zgłoszenie kandydatów na prodziekana nastąpiło bezpośrednio po wyborze dziekana, wybory prodziekana mogą odbyć się tego samego dnia. 4. Wybory prodziekana odbywają się na tych samych zasadach jak wybory dziekana Właściwe wydziałowe komisje wyborcze sporządzają, na podstawie protokołów wyników głosowania, protokoły wyborcze stanowiące Załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu, będący podstawą do stwierdzenia prawomocności wyborów dziekana i prodziekana, i stosownie do ich wyników ogłaszają: 1) zakończenie głosowania, 2) lub ponowne głosowanie. 2. Przewodniczący właściwych komisji wyborczych wydziałów informują na piśmie przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej SGSP o przebiegu i wynikach wyborów, a ten informuje Rektora-Komendanta SGSP o ostatecznym wyniku wyborów. 3. Ogłoszenie wyników głosowania i zakończenie wyborów następuje nie później niż jeden dzień po zakończeniu głosowania. 4. Uczelniana Komisja Wyborcza SGSP zamieszcza wynik wyborów na stronie internetowej Uczelni link WYBORY w SGSP i podaje w formie pisemnej do wiadomości ogółu pracowników oraz wywiesza rezultaty wyborów w punktach informacyjnych Uczelni

9 1. Kadencja dziekanów i prodziekanów trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września 2012 r., a kończy w dniu 31 sierpnia 2016 roku. 2. Dziekani i prodziekani nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana i/lub prodziekana przed upływem kadencji, w okolicznościach przewidzianych przez Statut, przeprowadza się wybory uzupełniające na te stanowiska na okres nie dłuższy niż do końca danej kadencji. Rozdział VI Przepisy końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza SGSP. 2. Terminarz wyborów oraz wzory dokumentów obowiązujących w wyborach stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 9

10 Załącznik 1 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. TERMINARZ WYBORÓW Dziekanów i prodziekanów na kadencję Lp. Czynności wyborcze Termin 1 Zgłaszanie kandydatów na stanowisko dziekana i prodziekana do wydziałowych komisji wyborczych, w formie pisemnej wraz do r. z oświadczeniem kandydata wyrażającym zgodę na kandydowanie. 2 Ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko dziekana do r. i prodziekana. 3 Zgłoszenie stanowiska przedstawicieli studentów na kandydatury do r. prodziekana. 4 Prezentacja kandydatów na stanowisko dziekana i prodziekana na do r. otwartym zebraniu wydziałowym. 5 Przygotowanie kart do głosowania i sporządzenie alfabetycznej listy członków kolegium elektorów, właściwych do wyboru dziekana do r. i prodziekana. 6 Przeprowadzenie wyborów dziekana i prodziekana przez członków do r. kolegium elektorów, właściwych do wyboru dziekana i prodziekana. 7 Sporządzenie protokołów z przebiegu wyborów i ich wyników. do r. 8 Ogłoszenie wyników wyborów na stanowisko dziekana i prodziekana w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni. do r. 10

11 Załącznik 2 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. (imię i nazwisko pracownika) (jednostka organizacyjna) (stanowisko) ZGŁOSZENIE KANDYDATA na funkcję / stanowisko * dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego * na kadencję Zgłaszam kandydaturę na funkcję / stanowisko * dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego * w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Warszawa, dnia... r.... (własnoręczny podpis) Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego 2 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). * Niepotrzebne skreślić. 2 sześćdziesiątego siódmego roku życia (Dz.U poz z dnia 11 lipca 2014 r.). 11

12 Załącznik 3 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. (imię i nazwisko pracownika) (jednostka organizacyjna) (stanowisko) ZGŁOSZENIE KANDYDATA na funkcję / stanowisko * prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego * na kadencję Zgłaszam kandydaturę na funkcję / stanowisko * prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego * w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi czynne prawo wyborcze w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Warszawa, dnia... r.... (własnoręczny podpis) Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego 3 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). * Niepotrzebne skreślić. 3 sześćdziesiątego siódmego roku życia (Dz.U poz z dnia 11 lipca 2014 r.).

13 Załącznik 4 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. (imię i nazwisko pracownika) (jednostka organizacyjna) (stanowisko) OŚWIADCZENIE KANDYDATA * na funkcję / stanowisko ** dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** na kadencję Wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję / stanowisko ** dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2012 r., a kończącą się w dniu 31 sierpnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi bierne prawo wyborcze w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, oraz że nie pełnię funkcji organu jednoosobowego w innej uczelni i nie jestem założycielem innej uczelni niepublicznej. Warszawa, dnia... r.... (własnoręczny podpis) Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego 4 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Podstawowe miejsce pracy - uczelnia, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). * Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach wyborczych w SGSP w kadencji ** Niepotrzebne skreślić. 4 sześćdziesiątego siódmego roku życia (Dz.U poz z dnia 11 lipca 2014 r.).

14 Załącznik 5 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. (imię i nazwisko pracownika) (jednostka organizacyjna) (stanowisko) OŚWIADCZENIE KANDYDATA * na funkcję / stanowisko ** prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** na kadencję Wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję / stanowisko ** prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2012 r., a kończącą się w dniu 31 sierpnia 2016 r. Jednocześnie oświadczam, że przysługuje mi bierne prawo wyborcze w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, oraz że nie pełnię funkcji organu jednoosobowego w innej uczelni i nie jestem założycielem innej uczelni niepublicznej. Warszawa, dnia... r.... (własnoręczny podpis) Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego 5 roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). Podstawowe miejsce pracy - uczelnia, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy (Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz ze zm.). * Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach wyborczych w SGSP w kadencji ** Niepotrzebne skreślić. 5 sześćdziesiątego siódmego roku życia (Dz.U poz z dnia 11 lipca 2014 r.). 14

15 Załącznik 6 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. Wydziałowa Komisja Wyborcza WIBC / WIBP * w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Wybór Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** na kadencję Data głosowania:... czerwca 2012 r. 1. Nazwisko i Imię 2. Nazwisko i Imię 3. Nazwisko i Imię 4. Nazwisko i Imię 5. Nazwisko i Imię LISTA KANDYDATÓW * Niepotrzebne skreślić. ** 1) Oddanie głosu na kandydata odbywa się przez postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy wybranym nazwisku; 2) Karta jest nieważna, jeśli nie zostanie postawiony znak X lub zostanie postawione więcej niż jeden znak X. 15

16 Załącznik 7 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. Wydziałowa Komisja Wyborcza WIBC / WIBP * w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Wybór Prodziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego / Pożarowego ** na kadencję Data głosowania:... czerwca 2012 r. 1. Nazwisko i Imię 2. Nazwisko i Imię 3. Nazwisko i Imię 4. Nazwisko i Imię 5. Nazwisko i Imię LISTA KANDYDATÓW * Niepotrzebne skreślić. ** 1) Oddanie głosu na kandydata odbywa się przez postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy wybranym nazwisku; 2) Karta jest nieważna, jeśli nie zostanie postawiony znak X lub zostanie postawione więcej niż jeden znak X.

17 Załącznik 8 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania nr dotyczący wyboru. w dniu. 1. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący członkowie dokonała obliczenia głosów oddanych w głosowaniu nr na kandydatów (kandydata) na. 2. Komisja skrutacyjna podała liczbę: uprawnionych do głosowania: głosujących elektorów: oddanych głosów, w tym: głosów ważnych: głosów nieważnych: 3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (kandydata), kolejność nazwisk wg liczby otrzymanych głosów: Konkluzja: podpisy członów komisji skrutacyjnej:

18 Załącznik 9 do Regulaminu Wyborczego. Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów. PROTOKÓŁ WYBORCZY z posiedzenia wyborczego w dniu., na którym dokonano wyboru. 1. Na posiedzeniu wyborczym wydziałowa komisja wyborcza.. w składzie: przewodniczący posiedzenia sekretarz członkowie: oraz komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący członkowie: 2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej SGSP na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność zebrania. 3. Głosowanie nr...: 1) lista kandydatów w porządku alfabetycznym: 2) uprawnionych do głosowania: 3) głosujących elektorów: 4) liczba oddanych głosów, w tym: głosów ważnych: głosów nieważnych: 5) liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (kandydata), kolejność nazwisk wg liczby otrzymanych głosów: 6) konkluzja (lista wybranych lub uwagi o trybie dalszego głosowania):..... podpisy: przewodniczącego zebrania... sekretarza... przewodniczącego komisji skrutacyjnej... 18

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 22/2012, z dnia 27.04.2012r. Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz ze zm.

Ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz ze zm. Załącznik nr 7 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu REGULAMIN WYBORÓW UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ, UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW, REKTORA I SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Załącznik do uchwały nr 1/2012/UKW Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 12 kwietnia 2012 roku REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Pracowników Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2008

Zarządzenie Nr 15/2008 Zarządzenie Nr 15/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do Rady Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnia, odbywają sie zgodnie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w 54 ust. 6 pkt. 1-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ 2015 I DEFINICJE W treści niniejszego dokumentu stosuje się następujące określenia: 1. Czynne prawo wyborcze prawo do głosowania w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 I ZASADY OGÓLNE Kto odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów i w oparciu o jakie zasady? Ustępujący Rektor odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK Rozdział I Zasady ogólne Zgodnie z 21 Statutu Związku wszystkie organy związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/279/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/279/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/279/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Śląskiej na kadencję

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. R E G U L A M I N Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dokumentami stanowiącymi podstawę prawną działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW. do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

REGULAMIN WYBORÓW. do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie REGULAMIN WYBORÓW do Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Wybór członków Rady Pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (MOZ) następuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO KOLEGIUM ELEKTORÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA KADENCCJĘ 2013-2017 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo