ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)"

Transkrypt

1 ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów: 1) Uczelnianej Komisji Wyborczej i wydziałowych komisji wyborczych; 2) Uczelnianego Kolegium Elektorów i wydziałowych kolegiów elektorów; 3) organów jednoosobowych i ich zastępców; 4) organów kolegialnych (Senat, rady wydziałów) Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. 2. Kadencja komisji wyborczych trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru komisji nowej kadencji. 3. Jeżeli mandat członka komisji wyborczej wygaśnie przed upływem trwania kadencji organów Uczelni, to przeprowadza się wybory uzupełniające w możliwie najkrótszym czasie. 4. Mandaty członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i wydziałowych kolegiów elektorów wygasają z chwilą upływu kadencji organów Uczelni. 5. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach, ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym, że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. 6. Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje terminarz wyborów do końca listopada roku kalendarzowego, poprzedzającego rok wyborów. Terminarz wyborów zatwierdza Senat podczas ostatniego posiedzenia w roku poprzedzającym wybory.

2 3 1. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze zgodnie z postanowieniami niniejszej ordynacji, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej zwanej Ustawą ) oraz Statutem Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanym Statutem ). 2. W przypadku powołania nowego wydziału wybory do rady oraz wydziałowego kolegium elektorów tego wydziału przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 3. Wyboru członków komisji wyborczych dokonują odpowiednio: 1) Uczelnianej Komisji Wyborczej Senat, 2) wydziałowych komisji wyborczych rady wydziałów. 4. Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów, zaś wyboru dziekanów i prodziekanów dokonują wydziałowe kolegia elektorów. 5. Czynne prawo wyborcze przysługuje: 1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (w rozumieniu Ustawy); 2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi; 3) studentom i doktorantom. 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje: 1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora siedemdziesiątego roku życia z tym że: a) Rektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, b) prorektorzy są wybierani przez Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora-elekta, pochodzących z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni spełniających warunki określone w Statucie; 2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy; 3) studentom i doktorantom z zastrzeżeniem zapisów Statutu. 7. Niezwłocznie po ogłoszeniu terminu wyborów przez komisje wyborcze w siedzibach właściwych komisji wyborczych, Dziale Organizacyjnym, sekretariatach wydziałów, przygotowuje się listy wyborców uprawnionych do głosowania, zgodnie z danymi 2

3 opracowanymi przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy, który ma czynne prawo wyborcze. 8. Konsultacje w sprawie wyłonienia kandydatów na Rektora i dziekanów prowadzone są na zebraniach wydziałowych wśród profesorów i doktorów habilitowanych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnieni w ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych, realizują swoje prawa wyborcze, uczestnicząc w wyborach do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów na wydziale, do którego zgłoszą swój akces. 9. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziałach zamiejscowych uczestniczą w wyborach: 1) do Uczelnianego Kolegium Elektorów na wydziale, do którego zgłoszą swój akces; 2) do Senatu tworząc wspólny okręg wyborczy. 10. Głosowanie w ramach każdych wyborów odbywa się w sposób tajny i osobiście. 11. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów są przeprowadzane we wszystkich grupach pracowniczych społeczności akademickiej, o których mowa w Statucie. 12. Wybór przedstawicieli do organów kolegialnych i wyborczych następuje w danej grupie wyborców i spośród jej członków. 13. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do organów wyborczych i organów Uczelni określają odpowiednio regulamin samorządu studentów i regulamin samorządu doktorantów Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, których uprawnienia do kandydowania sprawdziła odpowiednia komisja wyborcza (karty do głosowania przygotowuje właściwa komisja wyborcza). 2. Wyborcy na karcie do głosowania zaznaczają znak X przy nazwiskach odpowiednio kandydata lub kandydatów, na których oddają swój głos. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak X przy liczbie kandydatów nie większej niż liczba mandatów. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż karta do głosowania, gdy karta została przedarta, gdy poczyniono na niej dopiski oraz gdy znak X postawiono przy liczbie kandydatów większej niż liczba mandatów lub nie postawiono znaku X przy żadnym z kandydatów. 3

4 3. W sytuacji gdy głosowanie odbywa się na jednego kandydata na karcie do głosowania umieszcza się dwie kratki i wyborcy zaznaczają znakiem X odpowiednio tak lub nie. Jeżeli nie wpisano znaku X w żadną z kratek to głos jest nieważny. 4. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych oddanych głosów. W wyborach pośrednich (wielostopniowych) wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowego składu organu, który dokonuje wyboru. W wyborach bezpośrednich, w których uprawnieni są do głosowania wszyscy wyborcy posiadający czynne prawo wyborcze, po zwyczajowym zawiadomieniu ich o miejscu i terminie zebrania wyborczego, zebranie jest ważne niezależnie od frekwencji. 5. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów, jest większa od liczby mandatów, to o uzyskaniu mandatu decyduje kolejność ustalona na podstawie liczby oddanych na nich głosów. Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów, a nie znaleźli się na miejscach mandatowych tworzą listę rezerwową. 6. Jeżeli kandydaci uzyskali równą liczbę głosów, większą od wymaganej i powoduje to przekroczenie liczby mandatów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie ograniczone jedynie do kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. 7. W razie nieuzyskania przez żadnego kandydata wymaganej liczby głosów lub gdy liczbę tę uzyskało mniej kandydatów niż wynosi liczba mandatów, na wakujące miejsca przeprowadza się głosowanie dodatkowe, ograniczone do kandydatów w liczbie równej liczbie miejsc pozostałych do obsadzenia plus jeden (w sytuacji gdy zgłoszono więcej kandydatów niż wynosi liczba mandatów) lub powiększonej o kandydatów o tej samej liczbie głosów. Na listę kandydatów wpisuje się osoby, które w poprzednim głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów spośród osób niewybranych. 8. Wyborcy (biorący udział w zebraniu) mogą, drogą głosowania jawnego, zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowych głosowań w celu stworzenia listy rezerwowej (poza przypadkiem opisanym w ust. 5). 9. Każdy pracownik, posiadający czynne prawo wyborcze, wyłącznie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w odpowiedniej grupie wyborczej, w ciągu trzech dni od daty wyborów może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 10. Przyczyną odwołania mogą być wyłącznie uchybienia postanowień Ordynacji Wyborczej. 4

5 Uczelniana Komisja Wyborcza 5 1. Liczbę członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, jej skład oraz zadania określa Statut Uczelni. 2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora. 3. Uczelnianą Komisję Wyborczą wybiera Senat spośród swoich członków nie później niż do końca stycznia drugiego roku kadencji. Wybory przeprowadza się na zasadach obowiązujących przy wyborach Komisji Senackich. 4. O terminie posiedzenia Senatu, na którym mają być przeprowadzone wybory należy powiadomić wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty i w czasie umożliwiającym zgłoszenie przez nich kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej spośród członków Senatu, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Senatu, podczas którego mają być przeprowadzone wybory. 5. Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej przyjmuje Kancelaria Rektora. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. 6. Listę kandydatów Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje Senatowi. 7. Rektor zwołuje pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej, na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, zgodnie z zapisami Statutu. Protokół ukonstytuowania się Uczelnianej Komisji Wyborczej składany jest w Kancelarii Rektora. Wydziałowa komisja wyborcza 6 1. Liczbę członków wydziałowej komisji wyborczej, jej skład oraz zadania określa Statut. 2. Przewodniczącym wydziałowej komisji wyborczej może być profesor lub doktor habilitowany, członek danej rady wydziału. 3. Wydziałową komisję wyborczą wybiera rada wydziału spośród swoich członków, nie później niż do końca stycznia drugiego roku kadencji. Wybory przeprowadza się na zasadach obowiązujących przy wyborach komisji rad wydziałów. 5

6 4. O terminie posiedzenia rady wydziału, na którym mają być przeprowadzone wybory należy powiadomić wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty i w czasie umożliwiającym zgłoszenie przez nich kandydatów do wydziałowej komisji wyborczej, wybieranych spośród członków rady wydziału (nie później niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia rady wydziału, podczas którego mają być przeprowadzone wybory). 5. Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmuje sekretariat wydziału, sprawujący obsługę administracyjną wydziałowej komisji wyborczej. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. 6. Listę kandydatów wydziałowa komisja wyborcza przekazuje radzie wydziału. 7. Dziekan zwołuje pierwsze posiedzenie wydziałowej komisji wyborczej, na którym dokonuje się wyboru przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, zgodnie z zapisami Statutu. Protokół ukonstytuowania się wydziałowej komisji wyborczej składany jest w sekretariacie wydziału. Uczelniane Kolegium Elektorów 7 1. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora i prorektorów. 2. Liczbę członków i tryb ich wyboru oraz zadania Uczelnianego Kolegium Elektorów określa Statut. 3. Wybory przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych oraz przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w Uczelnianym Kolegium Elektorów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze. 4. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi, zatrudnionych w ogólnouczelnianych, międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych Uczelni oraz na wydziałach zamiejscowych odbywają się podczas ogólnouczelnianego zebrania wyborczego tej grupy pracowników. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 5. Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uczelnianym Kolegium Elektorów odbywają się na ogólnouczelnianym zebraniu delegatów tych grup pracowniczych wybranych w okręgach wyborczych. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 6

7 6. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala okręgi wyborcze, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów oraz liczbę mandatów proporcjonalnie do liczebności grup pracowniczych w okręgach według stanu zatrudnienia: 1) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na dzień 2 stycznia roku, w którym przeprowadzane są wybory; 2) w grupie nauczycieli akademickich na 1 dzień semestru letniego roku, w którym przeprowadzane są wybory. 7. Wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów są przeprowadzane z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wydziałowe kolegium elektorów 8 1. Wydziałowe kolegium elektorów jest organem wyborczym wydziału, którego zadaniem jest wybór dziekana i prodziekanów. 2. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wydziału w proporcjach takich jak w składzie rady wydziału. 3. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w wydziałowym kolegium elektorów odbywają się podczas wydziałowych zebrań wyborczych tych grup pracowniczych. 4. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów odbywają się zgodnie z regulaminami samorządu studentów i doktorantów. 5. Podziału mandatów pomiędzy przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów dokonuje wydziałowa komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na wydziale (według stanu na dzień 2 stycznia roku, w którym przypadają wybory), z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. 6. Wybory uzupełniające do wydziałowego kolegium elektorów są przeprowadzane z inicjatywy wydziałowej komisji wyborczej. 7

8 Wybory organów jednoosobowych i ich zastępców 9 1. Rektor wybierany jest na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów. 2. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru nie więcej niż 5 prorektorów spośród osób spełniających wymogi określone w Statucie, a kandydat na prorektora do spraw studenckich uzyska nadto zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. 3. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcje prorektorów przysługuje wyłącznie Rektorowi-elektowi. 4. Jeżeli kandydat na prorektora nie uzyska wymaganej liczby głosów, Rektor-elekt zobowiązany jest do przedstawienia innej kandydatury na kolejnym posiedzeniu elekcyjnym Uczelnianego Kolegium Elektorów. 5. Wyboru dziekanów dokonują wydziałowe kolegia elektorów. 6. Wydziałowe kolegium elektorów dokonuje wyboru prodziekanów w liczbie określonej w Statucie, spośród osób spełniających wymogi określone w Statucie, a kandydat na prodziekana ds. studenckich uzyska nadto zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów wydziałowego kolegium elektorów. 7. Prawo zgłaszania kandydatów na prodziekana przysługuje wyłącznie dziekanowi -elektowi. 8. Jeżeli kandydat na prodziekana nie uzyska wymaganej liczby głosów, dziekan-elekt zobowiązany jest do przedstawienia innej kandydatury na kolejnym posiedzeniu elekcyjnym wydziałowego kolegium elektorów. 9. Wybory prorektorów i prodziekanów odbywają się na zebraniach wyborczych, zorganizowanych odpowiednio przez Uczelnianą Komisję Wyborczą lub wydziałową komisję wyborczą, z tym, że głosowanie nad wyborem prorektorów lub prodziekanów przeprowadza się na każdego kandydata oddzielnie. Procedura wyboru Rektora Konsultacje mające na celu wyłonienie kandydatów do pełnienia funkcji Rektora, przeprowadza się w gronie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, będących członkami poszczególnych rad wydziałów. 8

9 2. Profesorowie i doktorzy habilitowani, zatrudnieni w ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych Uczelni, uczestniczą w konsultacjach na wybranym przez siebie wydziale. Zgłoszenie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w formie pisemnej) należy złożyć nie później niż do końca lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzane są wybory. 3. Termin konsultacji określony jest w terminarzu wyborów. 4. Posiedzenie konsultacyjne na wydziale organizuje właściwy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej, zawiadamiając (w formie pisemnej i elektronicznej) uczestników konsultacji, a także Uczelnianą Komisję Wyborczą, o terminie i miejscu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 5. Posiedzeniu konsultacyjnemu przewodniczy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej; w posiedzeniu uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej jako obserwator. 6. Posiedzenie konsultacyjne przeprowadza się według następujących zasad: 1) karty konsultacyjne wraz z protokołem przygotowuje wydziałowa komisja wyborcza; 2) każdy z uprawnionych uczestników posiedzenia wpisuje na karcie konsultacyjnej imię i nazwisko kandydata, podając jego jednostkę macierzystą, w wypadku kandydata spoza Uczelni również nazwę uczelni, w której kandydat ten jest zatrudniony; 3) wypełnione karty konsultacyjne wrzucane są do urny; 4) po zakończeniu konsultacji, koperta z kartami zostaje komisyjnie zaklejona i przekazana protokolarnie wraz z listą obecności uczestników posiedzenia przedstawicielowi Uczelnianej Komisji Wyborczej. 7. Komisyjne otwarcie kopert odbywa się na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej w dniu pierwszego zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów. Lista kandydatów sporządzona przez Uczelnianą Komisję Wyborczą zawiera minimalną liczbę kandydatów, na których oddano nie mniej niż 70 % ważnych głosów. Listę sporządza się w porządku alfabetycznym, a liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy nie jest ujawniana. Nie ujawnia się również nazwisk pozostałych kandydatów, ani liczby oddanych na nich głosów. 8. Po sporządzeniu listy, protokół otwarcia kopert oraz protokoły z przeprowadzonych konsultacji wraz z kartami konsultacyjnymi zostają zamknięte w zaklejonych kopertach, opieczętowanych pieczęcią Uczelni i przechowywane przez 9

10 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej do zakończenia wyborów Rektora, a następnie dołączone do dokumentacji wyborczej. 9. Listę kandydatów, o której mowa w ust. 8 przedstawia elektorom Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej na pierwszym posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów Zebranie konsultacyjne Uczelnianego Kolegium Elektorów organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza (ustala termin, miejsce zebrania, zawiadamia elektorów, w formie pisemnej i elektronicznie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem). 2. Zebranie konsultacyjne otwiera Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informując zebranych o osobie Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów. 3. Przewodniczącym Uczelnianego Kolegium Elektorów zostaje najstarszy wiekiem elektor posiadający tytuł profesora. W razie odmowy przewodniczenia obradom propozycje otrzymuje następna osoba w kolejności wieku. 4. Zebranie dokonuje wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza Uczelnianego Kolegium Elektorów. 5. Zebranie dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie 3-5 osobowym. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego. Może również zostać wybrana komisja do liczenia głosów w głosowaniach jawnych. 6. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawia elektorom listę kandydatów do pełnienia funkcji Rektora wyłonioną w trakcie konsultacji, określonych w Elektorzy mają prawo do zgłaszania z własnej inicjatywy lub z inicjatywy swoich wyborców, dodatkowych kandydatów niewyłonionych w drodze konsultacji środowiskowych. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeżeli kandydat spełnia warunki, o których mowa w 3 ust. 6 pkt 1a). 8. Procedurę zgłaszania kandydatów na Rektora Uczelniane Kolegium Elektorów zamyka w głosowaniu jawnym. 9. Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatów, Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów zamyka zebranie. 10

11 12 1. Warunkiem wpisania na listę kandydatów do pełnienia funkcji Rektora jest uzyskanie w formie pisemnej zgody kandydata i przekazanie jej Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2. Sporządzona w porządku alfabetycznym, przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, lista kandydatów do pełnienia funkcji Rektora zostaje niezwłocznie przekazana do publikacji w intranecie, ebip-ie oraz w formie ogłoszenia wywieszonego w holu Gmachu Głównego Uczelni. 3. Osoby kandydujące na stanowisko Rektora tracą swoje mandaty w komisji skrutacyjnej Uczelnianego Kolegium Elektorów, jeżeli wcześniej mandaty takie posiadały Zebranie informacyjne Uczelnianego Kolegium Elektorów organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza (ustala termin i miejsce zebrania). 2. Zebranie informacyjne poświęcone jest przedstawieniu przez kandydatów programów wyborczych oraz publicznej dyskusji nad tymi programami, jest zebraniem otwartym, dostępnym dla wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni. 3. Zebranie prowadzi Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów. 4. Prezentacja programów wyborczych kandydatów na stanowisko Rektora odbywa się kolejno w porządku ustalonym drogą losowania. Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów ma prawo ograniczyć czas prezentacji. 5. Po przedstawieniu programów wyborczych odbywa się dyskusja nad przedstawionymi programami z udziałem wszystkich uczestników zebrania Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów poświęcone wyborom Rektora organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza (ustala termin, miejsce zebrania, zawiadamia elektorów, w formie pisemnej i elektronicznie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem). 2. Zebranie otwiera Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów i stwierdza prawomocność zebrania (obecność co najmniej 50 % statutowego składu Uczelnianego Kolegium Elektorów), następnie proponuje uzupełnienie składu komisji skrutacyjnej w razie gdy zachodzi taka konieczność. 11

12 3. Procedura pierwszej tury wyborów rozpoczyna się pobraniem przez elektorów kart do głosowania zawierających listę kandydatów na stanowisko Rektora (ułożoną w porządku alfabetycznym i opatrzoną pieczęcią Uczelni). Karty do głosowania przygotowuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 4. Każdy z elektorów zaznacza wybranego przez siebie kandydata zaznaczając znak X przy jego nazwisku, a następnie kartę wrzuca do urny i potwierdza własnoręcznym podpisem oddanie karty. 5. Głos jest ważny gdy został oddany na karcie, o której mowa w ust. 3, nie zostały poczynione żadne dopiski, karta nie została przedarta i zaznaczono znakiem X tylko jedno nazwisko. 6. W sytuacji gdy głosowanie odbywa się na jednego kandydata na karcie do głosowania umieszczone są 2 kratki i wyborca zaznacza znakiem X odpowiednio tak lub nie. Jeżeli nie wpisano znaku X w żadną z kratek to głos jest nieważny. 7. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów ogłasza przerwę w posiedzeniu do czasu sporządzenia protokołu przez komisję skrutacyjną. 8. Po otrzymaniu protokołu od komisji skrutacyjnej Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów ogłasza wynik wyborów. 9. Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał więcej niż 50 % ważnych głosów. 10. Jeżeli żaden z kandydatów (lub kandydat) nie otrzymał wymaganej większości głosów, to Przewodniczący ogłasza drugą turę wyborów. 11. Procedurę drugiej tury wyborów rozpoczyna ogłoszenie przez Przewodniczącego nowej listy kandydatów zredukowanej do dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Lista może zawierać większą liczbę osób w przypadku gdy po pierwszej turze głosowania, na pierwszym miejscu znajdują się więcej niż dwie osoby z jednakową liczbą uzyskanych głosów lub gdy na drugim miejscu znajdują się dwie lub więcej osób z jednakową liczbą uzyskanych głosów. 12. W przypadku gdy głosowanie odbywało się na jednego kandydata i nie otrzymał on wymaganej większości przeprowadza się głosowanie powtórne analogicznie do pierwszego. 13. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiej tury głosowania podawana jest w porządku alfabetycznym. 14. Na kartach do głosowania, przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i opatrzonych napisem Druga tura wyborów elektorzy zaznaczają wybranego przez 12

13 siebie kandydata zaznaczając znak X, a następnie wrzucają kartę do urny potwierdzając oddanie karty własnoręcznym podpisem. 15. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów ogłasza przerwę w posiedzeniu do czasu sporządzenia protokołu przez komisję skrutacyjną. 16. Głos jest ważny gdy został oddany na karcie, o której mowa w ust. 14, karta nie została przedarta, nie poczyniono na niej żadnych dopisków oraz zostało zaznaczone tylko jedno nazwisko (w przypadku gdy głosowanie odbywało się na jednego kandydata obowiązują takie same zasady jak w pierwszej turze głosowania). 17. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał więcej niż 50 % ważnych głosów. 18. Jeżeli w drugiej turze wyborów nie dokonano wyboru Rektora przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów ogłasza trzecią turę wyborów zgodnie z zasadami drugiej tury wyborów. 19. Jeżeli trzecia tura wyborów nie zakończy się wyborem Rektora, to przewodniczący ogłasza przerwę do następnego dnia. 20. Po przerwie przeprowadza się głosowanie na listę kandydatów, na którą odbyła się ostatnia tura głosowania. Jeżeli trzy kolejne głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia ponawia się procedurę wyborczą od zgłaszania kandydatów przez elektorów. 21. Dokumentacja wyborów wraz z niewykorzystanymi kartami do głosowania przekazywana jest do Działu Organizacyjnego - siedziby Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wybory dziekanów Kandydaci na dziekanów wyłaniani są w drodze konsultacji przeprowadzonych przez wydziałową komisję wyborczą, zgodnie z trybem określonym w 3 ust Wydziałowa komisja wyborcza niezwłocznie po zamknięciu listy kandydatów wyłonionych w drodze konsultacji podaje ją do wiadomości społeczności akademickiej wydziału oraz wyznacza termin posiedzenia elekcyjnego wydziałowego kolegium elektorów. Listę kandydatów należy opublikować w kolejności alfabetycznej bez podawania liczby głosów. Lista kandydatów zawiera minimalną liczbę kandydatów, na których oddano nie mniej niż 70 % wszystkich ważnych głosów. 13

14 3. Lista kandydatów może być uzupełniona na zebraniu wyborczym wydziałowego kolegium elektorów na wniosek każdego elektora. Warunkiem wpisania na listę jest pisemna zgoda kandydata. 4. Lista kandydatów na dziekanów zostaje zamknięta po stwierdzeniu, iż kandydaci odpowiadają wymogom formalnym określonym w przepisach Ustawy i Statutu. Ustalenie ostatecznej listy kandydatów (zamknięcie listy) następuje na zebraniu poprzez głosowanie jawne. 5. Na wniosek członków wydziałowego kolegium elektorów wydziałowa komisja wyborcza może zorganizować odrębne spotkanie otwarte kandydatów na dziekana, w celu przedstawienia programów wyborczych lub wyodrębnić na ten cel część otwartą zebrania wyborczego, poświęconego wyborowi dziekana. 6. Jeżeli w toku posiedzenia wydziałowego kolegium elektorów zwołanego przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, o której mowa w 4 ust. 4, dokonuje się wyboru w kolejnych turach głosowania. Do udziału w drugiej turze głosowania dopuszczeni zostają dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Do drugiej tury wyborów może zostać dopuszczona większa liczba kandydatów w przypadku gdy po pierwszej turze głosowania, na pierwszym miejscu znajdują się więcej niż dwie osoby z jednakową liczbą uzyskanych głosów lub gdy na drugim miejscu znajdują się dwie lub więcej osób z jednakową liczbą uzyskanych głosów. 7. W przypadku gdy głosowanie odbywało się na jednego kandydata i nie otrzymał on wymaganej większości przeprowadza się głosowanie powtórne analogicznie do pierwszego (zgodnie z ust. 3 4) 8. Jeżeli druga i trzecia tura głosowania nie doprowadzą do wyboru dziekana -elekta, przewodniczący zebrania przerywa zebranie i ogłasza przerwę do następnego dnia. 9. Po przerwie przeprowadza się głosowanie na listę kandydatów, na którą odbyła się ostatnia tura głosowania. Jeżeli trzy kolejne głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia ponawia się procedurę wyborczą poczynając od zgłaszania kandydatów. 14

15 Wybory senatorów Skład Senatu określa Statut. 2. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego po jednym z każdego wydziału przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze, po wyborach dziekana i prodziekanów. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziałach zamiejscowych tworzą wspólny okręg wyborczy i wybierają jednego przedstawiciela. 3. Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Senacie odbywają się podczas ogólnouczelnianych zebrań delegatów tych grup pracowniczych wybranych w okręgach wyborczych. 4. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie dokonywane są zgodnie z regulaminami samorządu studentów i doktorantów. 5. Podziału mandatów pomiędzy przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni (według stanu na dzień 2 stycznia roku, w którym przypadają wybory), z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. Wybory rad wydziałów Składy rad wydziałów określa Statut. 2. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w radzie wydziału odbywają się podczas wydziałowych zebrań wyborczych tych grup pracowniczych. 3. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów w radach wydziałów odbywają się zgodnie z regulaminami samorządów studentów i doktorantów. 4. Podziału mandatów pomiędzy przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie wydziału dokonuje wydziałowa komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup na wydziale (według stanu na dzień 2 stycznia roku, w którym przypadają 15

16 wybory), z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. Wybory uzupełniające Jeżeli w trakcie trwania kadencji wygasł mandat członka organu kolegialnego skład tego organu kolegialnego należy niezwłocznie uzupełnić w drodze wyborów uzupełniających, albo z listy rezerwowej. 2. Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów uzupełnia się z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej, a skład wydziałowych kolegiów elektorów z inicjatywy odpowiednich wydziałowych komisji wyborczych. 3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli skład organu kolegialnego można uzupełnić z listy rezerwowej. 4. Jeżeli w trakcie kadencji wygasł mandat organu jednoosobowego lub jego zastępcy przeprowadza się wybory uzupełniające. 5. Warunki wygaśnięcia mandatu określa Statut. Organizacja czynności wyborczych Wybory przeprowadzane są na zebraniach określonych gremiów wyborczych. 2. Zebranie wyborcze rozpoczyna się od wyboru w głosowaniu jawnym, spośród członków gremium wyborczego, przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej. Członkowie komisji skrutacyjnej spośród swojego grona wybierają przewodniczącego. 3. W trakcie zebrania może zostać powołana komisja ds. liczenia głosów w głosowaniach jawnych. 4. W zebraniu wyborczym uczestniczą wyłącznie osoby posiadające czynne prawo wyborcze oraz przedstawiciele komisji wyborczej. Przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej mają prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach wyborczych organizowanych na terenie Uczelni. 5. Po dokonaniu czynności, o których jest mowa w ust. 2 i ust. i 3, upoważniony członek komisji wyborczej informuje obecnych o liczbie miejsc mandatowych i oddaje głos przewodniczącemu zebrania, który przystępuje do formowania listy kandydatów. 16

17 Kandydaci do organów kolegialnych posiadający bierne prawo wyborcze są zgłaszani przez członków zebrania, posiadających czynne prawo wyborcze. Uprawnienia do kandydowania sprawdza przedstawiciel komisji wyborczej na podstawie aktualnej listy uprawnionych. Na liście umieszcza się tylko tych kandydatów, którzy osobiście lub na piśmie wyrazili zgodę na kandydowanie i złożyli oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz spełnieniu warunków objęcia mandatu określonych przepisami Statutu. Oświadczenie sprawdza przedstawiciel komisji wyborczej. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów może być poddany pod głosowanie dopiero wówczas, gdy nie ma już zgłoszeń kolejnych kandydatów. 6. Jeżeli na listę kandydatów zostanie wpisany przewodniczący zebrania, członek komisji skrutacyjnej lub sekretarz, zebranie dokonuje wyboru innych osób do pełnienia tych funkcji. 7. Po przedstawieniu listy kandydatów odbywa się głosowanie tajne. 8. Aktu głosowania dokonuje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Uczelni lub wydziału. 9. Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien zawierać datę głosowania, przedmiot głosowania ze wskazaniem kandydatów lub treści wniosku, liczbę głosujących, wynik głosowania oraz podpisy członków komisji skrutacyjnej. 10. Po obliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną przewodniczący zebrania ogłasza wynik głosowania oraz w razie potrzeby zarządza kolejną turę wyborów. 11. Bezpośrednio po zakończeniu zebrania jest sporządzony protokół z zebrania, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania wyborczego. 12. Protokoły głosowań stanowią załączniki do protokołu z zebrania wyborczego. 13. Kopię protokołu przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie Uczelnianej Komisji Wyborczej. 14. Uczelniana Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z protokołami zatwierdza wyniki wyborów i wydaje akty stwierdzające wybór: Rektorowi, prorektorom, dziekanom i prodziekanom. 17

18 Postanowienia końcowe Przewodniczący, działając w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej, stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora i niezwłocznie o wyborze powiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także informację tę podaje do wiadomości publicznej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją Wyborczą decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 18

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 24 1. Organy jednoosobowe Uczelni są wybierane przez kolegia elektorów. 2. Rektor i prorektorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 I ZASADY OGÓLNE Kto odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów i w oparciu o jakie zasady? Ustępujący Rektor odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnią, odbywają się zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnia, odbywają sie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 22/2012, z dnia 27.04.2012r. Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz ze zm.

Ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz ze zm. Załącznik nr 7 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu REGULAMIN WYBORÓW UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ, UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW, REKTORA I SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA JSW S.A. KWK PNIÓWEK Rozdział I Zasady ogólne Zgodnie z 21 Statutu Związku wszystkie organy związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ 2015 I DEFINICJE W treści niniejszego dokumentu stosuje się następujące określenia: 1. Czynne prawo wyborcze prawo do głosowania w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w 54 ust. 6 pkt. 1-3

Bardziej szczegółowo

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI 11.09.2012 10.09.2016 Wybory do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, zwanego dalej Instytutem lub WIM przeprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Załącznik do uchwały nr 1/2012/UKW Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 12 kwietnia 2012 roku REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r.

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r. REGULAMIN WYBORCZY władz instytutów, władz katedr niewchodzących w skład instytutów oraz rady bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1.09.2017

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo