Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. Na podstawie 36 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat u c h w a l a, co następuje: 1. Senat Politechniki Lubelskiej uchwala Regulamin Wyborczy Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r., określony szczegółowo w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. Przewodniczący Senatu Politechniki Lubelskiej R e k t o r Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

2 Załącznik do Uchwały Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. REGULAMIN WYBORCZY ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ NA OKRES I. Podstawa prawna wyborów Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz ze zm. ) zwana dalej Ustawą. 2. Statut Politechniki Lubelskiej tekst jednolity wydany na podstawie Zarządzenia Nr R-38/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 listopada 2006 r. zwany dalej Statutem, z późniejszymi zmianami. 3. Regulamin wyborczy organów kolegialnych i jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. uchwalony przez Senat w dniu 14 lutego 2008 r., zwany dalej Regulaminem. II. Organy wybierane w Politechnice Lubelskiej W Politechnice Lubelskiej zwanej dalej Uczelnią, w rezultacie wyborów przeprowadzanych zgodnie z Regulaminem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i odpowiednio przez Komisje Wydziałowe, wybiera się na okres kadencji: Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, wybieralnych członków Senatu i Rad Wydziałów. 2. Organami Uczelni są: organy jednoosobowe, organy kolegialne Uczelni, organy wyborcze. 3. Organami jednoosobowymi są: Rektor i Dziekani. 4. Organami kolegialnymi są: Senat i Rady Wydziałów. 5. Organami wyborczymi są: Kolegium Elektorów Uczelni i odpowiednie Kolegia Elektorów Wydziałów. 1

3 III. Komisje wyborcze Wybory organizują i przeprowadzają w Uczelni odpowiednio: Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze. 2. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowej Komisji Wyborczej określa Statut Politechniki Lubelskiej. 3. Do głównych zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 1) przygotowanie projektu Regulaminu Wyborczego; 2) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych; 3) nadzór nad przebiegiem wyborów i prawidłowym zabezpieczeniem dokumentacji; 4) przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni i do Senatu wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych oraz pracowników Politechniki niebędących nauczycielami akademickimi; 5) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora i Prorektorów oraz pisemnych oświadczeń na kandydowanie zgodnych z 7 ust. 9, 10 Regulaminu; 6) przeprowadzenie akcji wyborczej w tym spotkań z wyborcami kandydatów na Rektora i kandydatów na Prorektorów; 7) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów; 8) sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziałowych Komisji Wyborczych; 9) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego przebiegu i ewentualne ponowne przeprowadzenie wyborów; 10) zorganizowanie w Uczelni wyborów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie określonym regulaminem wyborów Rady Głównej; 11) przeprowadzenie wyborów do Rady Bibliotecznej pięciu pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego. 4. Komisje wyborcze są niezawisłe od władz Uczelni. 4. Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór Rektora i niezwłocznie powiadamia ministra właściwego dla szkół wyższych. 2

4 5. 1. Do zadań Wydziałowych Komisji Wyborczych należy: 1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych na wydziale; 2) nadzór nad przebiegiem wyborów i prawidłowym zabezpieczeniem dokumentacji; 3) przeprowadzenie wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów Elektorów Wydziału z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów i nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, a także wybór przedstawicieli tych grup do Senatu. Do grupy pozostałych nauczycieli (niezatrudnionych na stanowiskach profesorów i nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego) należy dołączyć nauczycieli akademickich z jednostek międzywydziałowych według Załącznika Nr 1; 4) przeprowadzenie wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Wydziału z grupy pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi; 5) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Rad Wydziałów z grupy nauczycieli akademickich wydziału niezatrudnionych na stanowiskach profesorów i nieposiadających stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi; 6) nadzór nad przebiegiem zebrań wyborczych do organów kolegialnych przeprowadzanych przez organ Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów; 7) przyjmowanie zgłoszeń na stanowiska Dziekana, Prodziekanów oraz pisemnych oświadczeń zgodnych z 7 ust. 9, 10 Regulaminu; 8) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań z wyborcami kandydatów na Dziekana i Prodziekanów; 9) niezwłoczne powiadomienie Uczelnianej Komisji Wyborczej o wynikach każdorazowo przeprowadzonych wyborów na wydziale Członek Komisji Wyborczej z chwilą kandydowania na stanowisko organu jednoosobowego nie uczestniczy w pracach Komisji do czasu rozstrzygnięcia wyborów w tym zakresie. 2. Z chwilą wyboru na stanowisko akademickie wybieralne, członek komisji wyborczej traci z mocy prawa członkostwo Komisji. 3. Komisja uzupełnia swój skład w drodze dokooptowania, w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, z których zostali desygnowani. 3

5 IV. Ogólne zasady wyborcze Organy Uczelni są wybierane przy udziale przedstawicieli wszystkich grup społeczności akademickiej. 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 4. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania jednego kandydata. 5. Nazwiska kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej. 6. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne. Za organizację zapewniającą tajność procedury odpowiadają Przewodniczący odpowiednich Komisji. 7. Wybór uznaje się za ważny, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych oddanych głosów. 8. Głos uznaje się za ważny, jeżeli liczba zaznaczonych pól na karcie do głosowania nie przewyższa określonej dla danego głosowania liczby miejsc Załącznik Nr 5 (wzór karty do głosowania). 9. Wymagana jest pisemna zgoda na kandydowanie w przypadku nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym i złożenie oświadczenia o posiadaniu przez niego biernego prawa wyborczego - Załączniki Nr Wymagane jest pisemne oświadczenie kandydata na funkcje: Rektora, Prorektora, Dziekana, Prodziekana o niepełnieniu funkcji organów jednoosobowych w innych podmiotach prowadzących działalność edukacyjną na poziomie wyższym. 4

6 8. 1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 2. Zebrania wyborcze są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 3. Jeżeli zebranie wyborcze nie jest prawomocne (w rozumieniu 8 ust. 2 Regulaminu) następne zebranie odbywa się w tym samym dniu, nie wcześniej niż po kwadransie. W drugim terminie nie jest wymagane quorum. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w drugim terminie Komisja Wyborcza wyznacza inny termin zebrania, na którym powtarza się od nowa procedurę wyborczą. 4. Głosowania przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią odpowiedniej komisji wyborczej. 5. Z każdego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który zawiera: 1) cel głosowania; 2) numer głosowania; 3) liczbę oddanych głosów z podziałem na głosy ważne i nieważne; 4) liczbę głosów potrzebnych do wyboru; 5) wykaz kandydatów według liczby oddanych głosów. 6. Wyniki wyborów zawarte w podpisanym protokole głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. V. Wymagania stawiane kandydatom do pełnienia funkcji Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów 1. Rektor wybierany jest przez Kolegium Elektorów Uczelni spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 2. Wybór Prorektorów następuje na wniosek Rektora-Elekta przez Kolegium Elektorów Uczelni. 9. 5

7 3. Kandydatura Prorektora ds. Studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni wyrażonej poprzez tajne głosowanie. 4. Dziekan jest wybierany przez Kolegium Elektorów Wydziału. 5. Na wniosek Dziekana-Elekta Kolegium Elektorów Wydziału dokonuje wyboru Prodziekanów. Kandydatury Prodziekanów ds. Studenckich wymagają zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Wydziału wyrażonej poprzez tajne głosowanie. 10. Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Rektor, Prorektor, Dziekan, Prodziekan może być wybrany na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje. VI. Procedura wyborów A. Wybory elektorów Kolegium Elektorów Uczelni składa się z 103 osób. Liczbę elektorów z poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni podaje Załącznik Nr Przebieg wyborów: 2.1. Wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów Elektorów Wydziałów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego i innych nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich dokonuje się na oddzielnych zebraniach tych grup na wydziałach Wszyscy pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi wybierają elektorów ze swej grupy do Kolegium Elektorów Uczelni na ogólnym zebraniu wyborczym tej grupy pracowników Politechniki. 6

8 2.3. Studenci elektorzy wybierani są na wydziałowych zebraniach studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Doktoranci elektorzy wybierani są na wydziałowych zebraniach doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 3. Przy wyborze elektorów winny być spełnione ogólne zasady podane w rozdziale IV Liczba zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Wydziałów z grupy pracowników z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego jest równa liczbie pracowników zatrudnionych w tych jednostkach mających bierne prawo wyborcze w rozumieniu 7 ust. 3 Regulaminu Liczba zgłoszonych kandydatów z pozostałych grup pracowników powinna być większa od wyznaczonej liczby elektorów. 5. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu do drugiej tury głosowania ustala się liczbę kandydatów na wakujące miejsca, w liczbie nie większej niż o jednego kandydata w stosunku do miejsc wakujących według liczby uzyskanych głosów. 6. Jeżeli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów przy dolnej granicy uzyskanych głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na te kandydatury. W głosowaniu tym rozstrzyga zwykła większość głosów. 7. Gdy w dwóch kolejnych głosowaniach żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, dla wakujących miejsc powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od zgłaszania kandydatów. 8. Zebranie prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez Komisję członek stosownej Komisji Wyborczej, który: 1) stwierdza prawomocność zebrania wyborczego w oparciu o listę obecności; 2) zapoznaje wyborców z regulaminem wyborów i udziela w tej kwestii wyjaśnień; 3) przeprowadza wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej liczącej co najmniej 3 osoby z grona wyborców. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się po zamknięciu listy kandydatów. 7

9 12. B. Wybór Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów 1. Zebrania wyborcze Kolegium Elektorów Uczelni dla wyboru Rektora i Prorektorów otwiera Elektor-senior i przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej lub wyznaczonemu zastępcy z grona Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2. Przewodniczący stwierdza ważność zebrania na podstawie listy obecności i przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Komisji Skrutacyjnej w liczbie nie mniejszej niż 4 osoby z grona obecnych. 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na stanowisko Rektora (Prorektora, Dziekana, Prodziekana) jeden z kandydatów uzyska więcej niż połowę ważnych oddanych głosów, to wybór został dokonany. 4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości ważnych oddanych głosów, to do następnej tury głosowania kwalifikują się dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. 5. Jeżeli w wyniku głosowania wymóg, o którym stanowi ust. 4 Regulaminu, spełnia większa liczba kandydatów, gdyż otrzymali oni identyczną liczbę głosów, wówczas przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko dla tych kandydatów. W głosowaniu tym rozstrzyga zwykła większość głosów. 6. Dalsze wybory przeprowadza się według następujących zasad: 6.1. W przypadku głosowania na dwóch kandydatów, jeżeli żaden z nich nie uzyska wymaganej większości ważnych oddanych głosów, to do następnej tury głosowania przechodzi jeden kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów. W kolejnej turze przeprowadza się tylko jedno głosowanie W przypadku gdy obaj kandydaci uzyskali równą liczbę głosów, głosowanie powtarza się tylko raz. 7. W przypadku jednego kandydata przeprowadza się tylko jedno głosowanie. 8. Jeżeli wybory nie doprowadzą do wyboru Rektora Elekta, wówczas powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od zgłaszania kandydatów. 8

10 9. Po dokonaniu wyboru Rektora, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej ogłasza wynik wyborów. 10. Wybory Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów przeprowadza się według takich samych zasad jakie obowiązują przy wyborze Rektora. VII. Wybór przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów Liczbę wybieranych członków Senatu z poszczególnych wydziałów i jednostek międzywydziałowych zawiera Załącznik Nr Wybór przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów odbywa się według zasad wyboru określonych dla elektorów. Wyborów dokonuje się osobno w grupach: a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego - dotyczy wyborów do Senatu; b) pozostałych nauczycieli akademickich; c) studentów na zebraniach organizowanych przez Samorząd Studencki, przy czym każdy wydział winien mieć swojego przedstawiciela i jeden student winien być ze studiów niestacjonarnych oraz przedstawiciela doktorantów, na zebraniu zorganizowanym przez Samorząd Doktorantów; d) pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. 3. Liczbę wybieranych przedstawicieli w Kolegiach Elektorów Wydziałów podaje Załącznik Nr Liczbę wybieranych członków Rad Wydziałów określa Wydziałowa Komisja Wyborcza w oparciu o zapisy Statutu Politechniki Lubelskiej Wybory w nowoutworzonym wydziale Politechniki Lubelskiej przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza powołana przez Pełnomocnika Rektora Politechniki Lubelskiej ds. organizacji wydziału według zasad uregulowanych Regulaminem. 2. Komisja określona w ust. 1 Regulaminu kończy swoją pracę z chwilą przeprowadzenia wyborów w nowoutworzonym wydziale i ulega rozwiązaniu. 9

11 3. Na okres do końca kadencji Rada nowoutworzonego Wydziału powołuje Wydziałową Komisję Wyborczą określoną według zasad określonych w Statucie Politechniki Lubelskiej Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół omawiający przebieg posiedzenia oraz jego ostateczny wynik. Załącznikami do protokołu są protokoły poszczególnych głosowań. 2. Protokół z zebrania podpisują: przewodniczący zebrania i protokolant. VIII. Wybory Dyrektora Instytutu 16. Wybory Dyrektora Instytutu przeprowadza się zgodnie z zapisami Statutu Politechniki Lubelskiej i ogólnymi zasadami wyborczymi Regulaminu. IX. Uwagi końcowe Pełniący funkcje Rektor i Dziekani zapewniają właściwą obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji Wyborczych w taki sposób, aby zapewnić sprawny przebieg wyborów w Uczelni. 2. Rozpoczynanie publicznych akcji wyborczych przez kandydatów na Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu sporządzenia listy kandydatów przez Komisje Wyborcze. 3. Harmonogram czynności wyborczych organów kolegialnych i jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na kadencję stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 4. W okolicznościach, gdy wybrany członek Senatu lub Kolegium Elektorów Uczelni zmieni miejsce pracy (Wydział) w czasie trwania kadencji, ustala się zasadę, że uczestniczy w pracach tych organów do końca trwania kadencji. Przy wystąpieniu innych zmian w strukturze składu Senatu, wynikających ze zmiany pracy np. profesorów, odpowiednie decyzje w tych sprawach podejmuje Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej. 10

12 5. Protesty wyborcze mogą być składane w formie pisemnej do Uczelnianej Komisji Wyborczej nie później niż dwa dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. 6. Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze posługują się własnymi pieczęciami. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a niesprzecznych z postanowieniami Statutu, rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza. 11

13 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. Liczba elektorów z poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej w Kolegium Elektorów Uczelni ( ) Elektorzy z grupy Wydziały i jednostki międzywydziałowe Mechaniczny Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub posiadających stopień doktora habilitowanego Pozostałych nauczycieli akademickich Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studentów, doktorantów (w liczbie 1) Elektrotechniki i Informatyki Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Zarządzania Inżynierii Środowiska Podstaw Techniki Administracja Centralna, Jednostki Międzywydziałowe, Biblioteka PL Razem: doktorant Ogółem: 103 elektorów 12

14 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. Liczba wybieranych członków Senatu Politechniki Lubelskiej ( ) Wydziały, Jednostki Międzywydziałowe, Biblioteka PL Mechaniczny Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub posiadających stopień doktora habilitowanego Liczba członków Senatu wybieranych spośród: Pozostałych nauczycieli akademickich Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Studenci Doktoranci Studenci Niestacjonarni Elektrotechniki i Informatyki Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Zarządzania Inżynierii Środowiska Podstaw Techniki Jednostki Międzywydziałowe, Biblioteka PL Razem:

15 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. Liczba przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej w Kolegium Elektorów Wydziałów ( ) Wydział, organ kolegialny Mechaniczny Elektrotechniki i Informatyki Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Zarządzania Inżynierii Środowiska Podstaw Techniki Grupa społeczności akademickiej Kolegium Elektorów Kolegium Elektorów Kolegium Elektorów Kolegium Elektorów Kolegium Elektorów Kolegium Elektorów Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesorów lub posiadających stopień doktora habilitowanego Pozostali nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący nauczycielami Studenci, doktoranci (w liczbie 1) Razem:

16 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. 1. Opracowanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą projektu Regulaminu na kadencję i przedłożenie Senatowi do zatwierdzenia r. 2. Wybory Elektorów Uczelnianych i Wydziałowych do r. 3. Zgłaszanie kandydatów na Rektora do Uczelnianej Komisji Wyborczej r. 4. Spotkanie społeczności akademickiej Uczelni z kandydatami na Rektora r. 5. Wybór Rektora r. 6. Zgłaszanie przez Rektora Elekta kandydatów na Prorektorów r. 7. Spotkanie kandydatów na Prorektorów ze społecznością akademicką Uczelni r. 8. Wybór Prorektorów r. 9. Zgłoszenie kandydatów na Dziekanów r. 10. Spotkania z kandydatami na Dziekanów r. 11. Wybory Dziekanów do r. 12. Zgłaszanie kandydatów na Prodziekanów r. 13. Spotkania z kandydatami na Prodziekanów r. 14. Wybory Prodziekanów r. 15. Wybory przedstawicieli do Senatu i do Rad Wydziału do r. 16. Wybory Dyrektorów Instytutu do r. 17. Wybory Rady Bibliotecznej i zakończenie wyborów do r. 15

17 Załącznik Nr 5 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r. pieczątka Uczelnianej Komisji Wyborczej głosowanie Nr... KARTA DO GŁOSOWANIA do wyboru na kadencję UWAGA Wybór polega na umieszczeniu znaku X w polu odpowiadającym danemu kandydatowi. Głos jest ważny, jeżeli liczba zaznaczonych pól nie przewyższa liczby wybieranych osób w tym przypadku

18 Imię i nazwisko Załącznik Nr 6 do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres r r... Jednostka organizacyjna OŚWIADCZENIE W związku z kandydowaniem na funkcję: elektora, członka Senatu, członka Rady Wydziału, Prorektora, Dziekana, Prodziekana (właściwe podkreślić) oświadczam, że nie skorzystałem / skorzystałem (niepotrzebne skreślić) z prawa przejścia na emeryturę.. Data, podpis 17

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Częstochowa, 04.04.2012 r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 01.09.2012 31.08.2016 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 4 kwietnia 2012 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r.

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 1.09.2016 31.08.2020 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 24.02.2016 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych, organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r.

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r. Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Miejsca zmienione w stosunku do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AWF Warszawa zatwierdzonej przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną kursywą Załącznik nr 1 Do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rozdział I KOMISJA WYBORCZA 1 Komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 I ZASADY OGÓLNE Kto odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów i w oparciu o jakie zasady? Ustępujący Rektor odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w 54 ust. 6 pkt. 1-3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012 Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP-0212-78/2012 Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo