Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję"

Transkrypt

1 Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów i prodziekanów. 2. Podstawę prawną regulaminu stanowią: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Statut Politechniki Radomskiej zatwierdzony decyzją Ministra MNiSW z dnia 21 czerwca 2007 r. 3. W tekście Regulaminu zastosowano następujące skróty: Uczelnia Politechnika Radomska Kazimierza Pułaskiego Senat Rektor rada wydziału Senat Politechniki Radomskiej, JM Rektor Politechniki Radomskiej, rada właściwego wydziału Politechniki Radomskiej, ustawa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), Statut Statut Politechniki Radomskiej 2 Komisje wyborcze 1. Wybory organizują i przeprowadzają komisje wyborcze. Skład i sposób wyłaniania członków komisji określa Statut. 2. Rektor i dziekani wyznaczają miejsca pracy odpowiednich komisji wyborczych oraz osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną wyborów. 3. Uczelniana Komisja Wyborcza (zwana dalej UKW) przedstawia Senatowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram wyborów oraz wytyczne co do terminarza wyborów na wydziałach. UKW ma prawo dokonywania zmian w przyjętym przez Senat terminarzu wyborów w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie wyborów w ustalonym terminie. 4. Komisje mogą działać w zespołach wyznaczonych przez przewodniczącego, w szczególności przy przeprowadzaniu wyborów do urn. - 1/6 -

2 5. Przewodniczący wydziałowych komisji wyborczych są zobowiązani do niezwłocznego ogłoszenia wyników wyborów i złożenia pełnej dokumentacji dotyczącej kolejnych procedur wyborczych do UKW 6. Przewodniczący UKW jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia kolejnych wyników wyborów przeprowadzonych przez tę Komisję, do zgromadzenia dokumentacji tych wyborów oraz dokumentacji przekazanej przez wydziałowe komisje wyborcze. Po zakończeniu procedur wyborczych Przewodniczący UKW przekazuje pełną dokumentację do Działu Organizacji i Zarządzania. 3 Czynne i bierne prawo wyborcze 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje: nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom nie będącym nauczycielami zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy studentom. 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje: nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom nie będącym nauczycielami zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy studentom. Wiek emerytalny, o którym mowa w tiret pierwszym dla osób, które nie skorzystały uprzednio z prawa przejścia na emeryturę, wynosi: dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego 70 lat, dla pozostałych nauczycieli 65 lat. 3. Prawa wyborcze nie przysługują: nauczycielom akademickim zawieszonym w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, pracownikom pozostającym na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 30 dni. 4. Liczba mandatów dla przedstawicieli pracowników do Kolegium Elektorów Uczelni i do Senatu jest ustalana w oparciu o stan zatrudnienia osób posiadających czynne prawo wyborcze. - 2/6 -

3 4 Kolegia elektorów 1. Zadaniem Kolegium Elektorów Uczelni jest wybór Rektora i prorektorów, zadaniem wydziałowego kolegium elektorów jest wybór dziekana i prodziekanów. 2. Skład i sposób wyłaniania członków kolegiów określa Statut. 3. Wybory Rektora i prorektorów przeprowadza UKW na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni. 4. Wybory dziekanów i prodziekanów przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze na zebraniach wyborczych wydziałowych kolegiów elektorów. 5 Okręgi wyborcze 1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze do wyboru przedstawicieli do kolegiów elektorów i organów kolegialnych Uczelni: okręg nr 1: Wydział Ekonomiczny, okręg nr 2: Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, okręg nr 3: Wydział Mechaniczny, okręg nr 4: Wydział Nauczycielski, okręg nr 5: Wydział Sztuki, okręg nr 6: Wydział Transportu, okręg nr 7: Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, okręg nr 8: Administracja. 2. Okręgami wyborczymi nauczycieli akademickich są okręgi Okręgami wyborczymi dla studentów są okręgi Okręgami wyborczymi dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są: do wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu okręg nr 8, do wyboru przedstawicieli do wydziałowych kolegiów elektorów i rad wydziałów okręgi wyborcze Zgłaszanie kandydatów 1. Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji Rektora zgłaszane mogą być przez wszystkich pracowników i studentów Uczelni posiadających czynne prawo wyborcze. 2. Nazwiska kandydatów do objęcia funkcji dziekana zgłaszane mogą być przez pracowników wydziału posiadających czynne prawo wyborcze i studentów. 3. Zgłoszenia dokonuje się do właściwej komisji wyborczej, w kopertach, na drukach od niej pobranych wraz z pisemną zgodą kandydata. Wzory druków stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. - 3/6 -

4 4. Osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie na funkcje Rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów są zobowiązane wypełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 października 2006 r. O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944/1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 165, poz. 1171). 5. Otwarcia kopert ze zgłoszeniem kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonują właściwe komisje w dniu wskazanym w terminarzu wyborczym, sporządzają listy kandydatów w porządku alfabetycznym i podają do publicznej wiadomości. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do złożenia odwołania do UKW w terminie do godziny dnia następnego po ogłoszeniu listy. 6. Nazwiska kandydatów do kolegiów elektorów i organów kolegialnych zgłasza się na odpowiednich drukach do właściwych komisji. Po upływie terminu zgłaszania komisje sporządzają listy kandydatów i podają je do publicznej wiadomości. W przypadku odwołania stosuje się postanowienia ust Kandydaci mogą odwołać swoją decyzję o kandydowaniu w formie pisemnej do właściwej komisji, najpóźniej do godz dnia poprzedzającego wybory. 7 Karty do głosowania 1. Na kartach do głosowania wskazuje się: rodzaj wyborów, datę wyborów, turę wyborów i kolejny numer głosowania, nazwiska kandydatów wypisane w kolejności alfabetycznej. Obok nazwiska kandydata zamieszcza się pole wyróżnione prostokątną ramką. Oddanie głosu na kandydata wymaga postawienia znaku w tym polu. W przypadku, gdy na karcie do głosowania znajduje się jedno nazwisko, umieszcza się dwa pola wyróżnione prostokątną ramka z oznaczeniem: TAK i NIE. Na karcie zamieszcza się informacje umożliwiające oddanie ważnego głosu. Karty do głosowaniu są opieczętowane pieczęcią właściwej komisji. Wzór kart do głosowania stanowi załącznik do regulaminu. 2. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: oddany jest na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych, nie postawiono znaku przy żadnym nazwisku, w przypadku jednego nazwiska postawiono w obu ramkach znak lub nie postawiono znaku w żadnej ramce, nie pozwala w sposób jednoznaczny odczytać woli wyborcy (podarta karta, niewyraźne skreślenia), na karcie umieszczono dodatkowe dopiski. 8 Tryb wyborów 1. Wybory przeprowadza się na zebraniach wyborczych odpowiednich grup pracowników lub zebraniach kolegiów elektorów. 2. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego posiadający czynne prawo wyborcze wybierają spośród siebie przedstawicieli posiadających bierne prawo wyborcze do: Kolegium Elektorów Uczelni, Senatu. - 4/6 -

5 3. Pozostali nauczyciele akademiccy posiadający czynne prawo wyborcze wybierają spośród siebie przedstawicieli posiadających bierne prawo wyborcze do: Kolegium Elektorów Uczelni, wydziałowych kolegiów elektorów, Senatu, rad wydziałów. 4. Studenci wybierają spośród siebie przedstawicieli do: Kolegium Elektorów Uczelni, wydziałowych kolegiów elektorów, Senatu, rad wydziałów. 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, posiadający czynne prawo wyborcze, wybierają spośród siebie przedstawicieli, posiadających bierne prawo wyborcze, do: Kolegium Elektorów Uczelni i Senatu w całej grupie tych pracowników, wydziałowych kolegiów elektorów i rad wydziałów w grupie tych pracowników zatrudnionych w wydziałach. 6. W okręgu nr 8, zamiast zebrania wyborczego, UKW zapewnia możliwość oddania głosów do urn wyborczych w obiektach Uczelni w miejscach i czasie podanych w ogłoszeniu. 7. Głosowanie jest tajne, głos oddaje się osobiście kwitując na liście obecności pobranie karty do głosowania. 8. W przypadku wyboru organów jednoosobowych stosuje się następujące zasady: właściwe komisje wyborcze organizują zebrania przedwyborcze, na których następuje prezentacja kandydatów do organów jednoosobowych, wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych, w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu przeprowadza się w tym samym dniu drugie głosowanie na kandydatów, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów w pierwszym głosowaniu, w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w drugim głosowaniu przeprowadza się drugą turę wyborów w innym dniu podanym w terminarzu wyborów; przeprowadza się jedno głosowanie pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Zasady wymienione w tiret 2 4 mają zastosowanie przy wyborze prorektorów i prodziekanów. 9. W przypadku wyboru przedstawicieli do organów wyborczych i kolegialnych stosuje się następujące zasady: wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu przeprowadza się w tym samym dniu drugie głosowanie; w drugim głosowaniu uznaje się zdobyte mandaty; na liście do głosowania pozostawia się nazwiska kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu, w liczbie nie większej niż dwukrotność nie obsadzonych mandatów, - 5/6 -

6 w przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów przeprowadza się drugą turę wyborów w innym dniu; dopuszcza się przeprowadzenie dwu głosowań na zasadach opisanych w tiret W przypadku, jeżeli nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty w trybie, o którym mowa w ust. 8 lub 9, komisje wyborcze zarządzają przeprowadzenie wyborów uzupełniających od fazy zgłaszania kandydatów. 9 Protesty 1. Osoby posiadające czynne lub bierne prawo wyborcze mogą wnosić protesty dotyczące wyborów do właściwych komisji wyborczych w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 6 ust. 5. Protest wnosi się na piśmie do UKW. 2. Protesty rozstrzyga UKW w terminie 2 dni roboczych i niezwłocznie informuje wnoszącego protest pisemnie o decyzji. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 10 W przypadku wątpliwości odnośnie stosowania postanowień niniejszego regulaminu lub w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się w kolejności: przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu Uczelni. UKW wydaje wiążącą interpretację. - 6/6 -

7 pieczęć komisji Karta zgłoszenia kandydata na funkcję Rektora Politechniki Radomskiej na kadencję Imię i Nazwisko zgłaszającego, tytuł lub stopień naukowy jednostka organizacyjna, wydział nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Radomskiej jako podstawowym miejscu pracy * pracownik nie będący nauczycielem zatrudniony w Politechnice Radomskiej w pełnym wymiarze czasu pracy * student * 2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł lub stopień naukowy jednostka organizacyjna, wydział data i podpis zgłaszającego: 3. Oświadczenie kandydata wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Politechniki Radomskiej Politechnika Radomska jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia nie korzystam ze świadczeń emerytalnych ani nie osiągnąłem/am wieku emerytalnego w rozumieniu.3 ust.2 Regulaminu Wyborczego Politechniki dopełniłem/am obowiązku wynikającego z ustawy z O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944/1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 165, poz. 1171). data, podpis kandydata: * niepotrzebne skreślić

8 pieczęć komisji Karta zgłoszenia kandydata na funkcję Prorektora Politechniki Radomskiej d.s. na kadencję Rektor elekt imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy zgłasza na funkcję Prorektora d.s. imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy kandydata data, podpis Rektora elekta: Oświadczenie kandydata wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Prorektora Politechniki Radomskiej d.s. Politechnika Radomska jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia nie korzystam ze świadczeń emerytalnych ani nie osiągnąłem/am wieku emerytalnego w rozumieniu.3 ust.2 Regulaminu Wyborczego Politechniki dopełniłem/am obowiązku wynikającego z ustawy z O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944/1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 165, poz. 1171). data, podpis kandydata:

9 pieczęć komisji Karta zgłoszenia kandydata na funkcję Dziekana Wydziału na kadencję Imię i Nazwisko zgłaszającego, tytuł lub stopień naukowy jednostka organizacyjna, wydział nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Radomskiej jako podstawowym miejscu pracy * pracownik nie będący nauczycielem zatrudniony w Politechnice Radomskiej w pełnym wymiarze czasu pracy * student * 2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł lub stopień naukowy data i podpis zgłaszającego 3. Oświadczenie kandydata wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję dziekana wydziału Politechnika Radomska jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia nie korzystam ze świadczeń emerytalnych ani nie osiągnąłem/am wieku emerytalnego w rozumieniu.3 ust.2 Regulaminu Wyborczego Politechniki dopełniłem/am obowiązku wynikającego z ustawy z O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944/1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 165, poz. 1171). data, podpis kandydata: * niepotrzebne skreślić

10 pieczęć komisji Karta zgłoszenia kandydata na funkcję Prodziekana Wydziału d.s. na kadencję Dziekan elekt imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy zgłasza na funkcję Prodziekana d.s. imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy kandydata data, podpis Dziekana elekta: Oświadczenie kandydata: wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Prodziekana d.s. Politechnika Radomska jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia nie korzystam ze świadczeń emerytalnych ani nie osiągnąłem/am wieku emerytalnego w rozumieniu.3 ust.2 Regulaminu Wyborczego Politechniki dopełniłem/am obowiązku wynikającego z ustawy z O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944/1990 oraz treści tych dokumentów (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 165, poz. 1171). data, podpis kandydata:

11 pieczęć komisji Karta zgłoszenia kandydata jako przedstawiciela do z grupy na kadencję Imię i Nazwisko zgłaszającego, tytuł lub stopień naukowy jednostka organizacyjna, wydział nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Radomskiej jako podstawowym miejscu pracy * pracownik nie będący nauczycielem zatrudniony w Politechnice Radomskiej w pełnym wymiarze czasu pracy * student * 2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł lub stopień naukowy jednostka organizacyjna, wydział data i podpis zgłaszającego: 3. Oświadczenie kandydata wyrażam zgodę na kandydowanie do Politechnika Radomska jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia nie korzystam ze świadczeń emerytalnych ani nie osiągnąłem/am wieku emerytalnego w rozumieniu.3 ust.2 Regulaminu Wyborczego Politechniki ** data, podpis kandydata: * niepotrzebne skreślić ** dotyczy nauczycieli akademickich

12 KARTA DO GŁOSOWANIA pieczęć WYBORY NA FUNKCJĘ REKTORA POLITECHNIKI RADOMSKIEJ Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż jednego kandydata, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

13 KARTA DO GŁOSOWANIA pieczęć WYBORY NA FUNKCJĘ PROREKTORA ds. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż jednego kandydata, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

14 KARTA DO GŁOSOWANIA pieczęć WYBORY NA FUNKCJĘ DZIEKANA WYDZIAŁU. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż jednego kandydata, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

15 KARTA DO GŁOSOWANIA pieczęć WYBORY NA FUNKCJĘ PRODZIEKANA ds. Wydziału Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwisku tylko jednego kandydata. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż jednego kandydata, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

16 pieczęć KARTA DO GŁOSOWANIA Okręg wyborczy nr WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI z grupy:.. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl 4. Dadacki Damian 5. Ebacki Emanuel Liczba mandatów: Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż.. kandydatów. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż.. kandydatów, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

17 pieczęć KARTA DO GŁOSOWANIA Okręg wyborczy nr WYBORY DO SENATU POLITECHNIKI RADOMSKIEJ z grupy:.. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl 4. Dadacki Damian 5. Ebacki Emanuel Liczba mandatów: Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż.. kandydatów. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż.. kandydatów, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

18 KARTA DO GŁOSOWANIA pieczęć WYBORY DO RADY WYDZIAŁU.. z grupy:.. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl 4. Dadacki Damian 5. Ebacki Emanuel Liczba mandatów: Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż.. kandydatów. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż.. kandydatów, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

19 pieczęć KARTA DO GŁOSOWANIA Okręg wyborczy nr WYBORY DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW z grupy:.. Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej 2. Babacki Bogumił 3. Cabacki Cyryl 4. Dadacki Damian 5. Ebacki Emanuel Liczba mandatów: Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku X w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż.. kandydatów. Głos jest nieważny gdy: - oddany jest na więcej niż.. kandydatów, - nie postawiono znaku X przy żadnym nazwisku, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

20 pieczęć KARTA DO GŁOSOWANIA Okręg Wyborczy nr. WYBORY... Data wyborów:. Tura:. Głosowanie: Abacki Andrzej TAK NIE Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku X tylko w jednym z prostokątnych pól. Głos jest nieważny gdy: - postawiono znak X w obu polach, - nie postawiono żadnego znaku X, - karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydata, znak X umieszczony jest poza prostokątnym polem, na karcie umieszczono dodatkowe dopiski.

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w 54 ust. 6 pkt. 1-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

roku (środa) godzina Biblioteka Główna

roku (środa) godzina Biblioteka Główna Terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych w związku z wyborami organów kolegialnych, organów jednoosobowych i organów wyborczych UPH na kadencję 2016 2020. godzina 8 30 - Biblioteka Główna Wybory

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 22/2012, z dnia 27.04.2012r. Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnia, odbywają sie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnią, odbywają się zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r.

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r. REGULAMIN WYBORCZY władz instytutów, władz katedr niewchodzących w skład instytutów oraz rady bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1.09.2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

REGULAMIN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI Załącznik do Zarządzenia nr 7 Dyrektora CLKP z dnia. 5 czerwca 2015 r. REGULAMIN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Zarządzania z dnia 11.04.2012 r. TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r.

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r. Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Częstochowa, 04.04.2012 r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 01.09.2012 31.08.2016 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 4 kwietnia 2012 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Załącznik do uchwały nr 1/2012/UKW Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 12 kwietnia 2012 roku REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r.

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 1.09.2016 31.08.2020 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 24.02.2016 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych, organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wyborów do Komisji dyscyplinarnej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Zasady przeprowadzania wyborów do Komisji dyscyplinarnej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego Nofera Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2016 z dnia 17 października 2016 r. Zasady przeprowadzania wyborów do Komisji dyscyplinarnej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi imienia prof. dra med. Jerzego

Bardziej szczegółowo