UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu"

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje: 1. W załączniku do uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu, zmienionej uchwałą nr 263 Senatu UW, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) są również jednostki organizacyjne jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeśli posiadają uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. ; 2) 12 otrzymuje brzmienie: 12 Tworzenie, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 1-3, tworzy, przekształca i likwiduje Senat. 2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 4, tworzy się, przekształca i likwiduje na podstawie umowy zawartej przez Rektora za zgodą Senatu. 1

2 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 5, tworzy, przekształca i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza. ; 3) w 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Wniosek o utworzenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, o której mowa w 11 ust. 1, wymaga: ; 4) w 15: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) prowadzi studia doktoranckie co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej,, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Regulamin wydziału i jego zmiany uchwala rada wydziału większością 2/3 statutowego składu. ; 5) w 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Radę naukową jednostki, o której mowa w ust. 2, powołuje Rektor, z zastrzeżeniem odpowiednio 22 ust. 8 i 23 ust. 5. ; 6) (wariant I) w 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty, katedry, zakłady, biblioteki oraz inne jednostki wymienione w regulaminie wydziału, niezbędne do realizacji zadań wydziału, w tym jednostki administracyjne lub stanowiska administracyjne., b) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu: 3. Instytut może być podstawową jednostką organizacyjną wydziału. 4. Katedra może być podstawową jednostką organizacyjną wydziału lub jednostką organizacyjną instytutu. 5. Zakład może być jednostką organizacyjną instytutu lub jednostką organizacyjną katedry. 6. Podział na instytuty, katedry i zakłady, w szczególności relacje między poszczególnymi jednostkami, określa regulamin wydziału. ; 2

3 (wariant II) w 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty, katedry, zakłady, biblioteki oraz inne jednostki wymienione w regulaminie wydziału, niezbędne do realizacji zadań wydziału, w tym jednostki administracyjne lub stanowiska administracyjne., b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Regulamin wydziału określa, które jednostki organizacyjne wydziału są jednostkami podstawowymi podlegającymi bezpośrednio dziekanowi. ; 7) w 21: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2. Warunkiem utworzenia i działania katedry jest zatrudnienie w niej co najmniej dwóch samodzielnych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, z których co najmniej jeden ma tytuł naukowy. 3. Warunkiem utworzenia i działania zakładu jest zatrudnienie w nim co najmniej jednego samodzielnego nauczyciela akademickiego, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy., b) uchyla się ust. 4 i 5, c) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 6. Rada wydziału może określić w regulaminie wydziału wyższe niż określone w ust. 1-3 wymagania dotyczące utworzenia i działania instytutu, katedry lub zakładu. 7. Rada wydziału określi w regulaminie wydziału tryb postępowania w przypadku, gdy instytut, katedra lub zakład nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1-3, lub warunków określonych zgodnie ust Wykaz osób zatrudnionych na wydziale w poszczególnych instytutach, katedrach i zakładach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w regulaminie wydziału sporządza i aktualizuje Dziekan. ; 3

4 8) w 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat, rada wydziału, rada innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, o której mowa w 18 ust. 1, oraz rada, o której mowa w 49 Statutu. ; 9) w 29: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Liczba przedstawicieli doktorantów i studentów stanowi 20% składu Senatu lub najbliższą liczbę całkowitą większą od 20% jego składu., b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany liczebności społeczności akademickiej reprezentowanej przez przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. b - d. ; 10) w 33 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: W celu wykonania określonego zadania Senat może tworzyć inne komisje. ; 11) w 35 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) tworzy komisje, zespoły rektorskie i inne ciała o charakterze doradczym lub w celu wykonania określonego zadania. ; 12) w 38: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W skład rady wydziału wchodzą zatrudnieni na wydziale: 1) dziekan, jako przewodniczący, 2) prodziekani, 3) samodzielni nauczyciele akademiccy, 4) przedstawiciele innych nauczycieli akademickich, 5) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi., b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W skład rady wydziału wchodzą także przedstawiciele doktorantów i studentów. ; 4

5 13) w 43 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) realizuje politykę personalną wydziału i przedstawia rektorowi zaopiniowane przez radę wydziału wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, ; 14) w 49: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Regulamin wydziału może przewidywać udział w składzie rady naukowej instytutu osób spoza pracowników instytutu, mających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 20% składu rady naukowej instytutu., b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Na przewodniczącego rady naukowej instytutu może być wybrany wyłącznie samodzielny nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. Przewodniczącego wybiera rada naukowa nowej kadencji., c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Regulamin wydziału może przewidywać, że przewodniczącym rady naukowej instytutu jest z urzędu dyrektor instytutu. ; 15) 50 otrzymuje brzmienie: 50 Dyrektor instytutu 1. Dyrektora instytutu powołuje dziekan w trybie określonym w regulaminie wydziału. Przepis nie dotyczy instytutu będącego podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu. 2. Dyrektorem instytutu może być wyłącznie samodzielny nauczyciel akademicki spełniający warunki, o których mowa w 54 ust. 2 pkt 1 oraz ust Zadania i kompetencje dyrektora instytutu określa regulamin wydziału. 4. Regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie dyrektora instytutu jest poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów w trybie określonym w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania kandydatów nie stosuje się przepisów Ordynacji wyborczej. 5

6 5. W instytucie powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora instytutu. Tryb powoływania zastępców dyrektora instytutu określa regulamin wydziału. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Jeżeli regulamin wydziału przewiduje wyłonienie lub opiniowanie kandydatów, o których mowa w ust. 4 i 5, przez radę naukową instytutu, czynności tych dokonuje rada nowej kadencji. 7. Kadencja dyrektora instytutu i jego zastępcy rozpoczyna się 1 października w roku wyborów i trwa 4 lata. 8. Dyrektor instytutu i jego zastępcy mogą pełnić te funkcje przez więcej niż dwie kolejne kadencje, chyba że regulamin wydziału stanowi inaczej. 9. Zakres obowiązków zastępców dyrektora instytutu określa dyrektor instytutu. 10. Jeżeli instytut prowadzi kierunek studiów lub specjalność w ramach kierunku, to zastępcę dyrektora instytutu do spraw studenckich powołuje się zgodnie z art. 76 ust. 6 Ustawy. 11. Do odwołania dyrektora instytutu i jego zastępców stosuje się odpowiednio tryb przewidziany dla powołania. ; 16) w 51 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 1. Kierownika katedry powołuje dziekan spośród samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. 2. Kierownika zakładu powołuje dziekan spośród nauczycieli akademickich mających co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. Regulamin wydziału może przewidywać wyższe wymagania na stanowisko kierownika zakładu. 3. W przypadku katedr lub zakładów liczących więcej niż trzy osoby zatrudnione na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, regulamin wydziału może przewidywać, iż powołanie kierownika katedry lub zakładu jest poprzedzone wyłonieniem kandydata lub opiniowaniem kandydatów trybie określonym w tym regulaminie. Do wyłonienia lub opiniowania kandydatów nie stosuje się przepisów Ordynacji wyborczej. ; 17) w 54 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 6

7 1) nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego przewidzianego dla ogółu pracowników lub nie pobierają świadczeń emerytalnych, z zastrzeżeniem ust. 3, ; 18) 58 otrzymuje brzmienie: 58. Zasada prorogacji organów kolegialnych Organy kolegialne i organy wyborcze, w okresie po upływie kadencji określonej w 57, a przed dokonaniem wyboru odpowiednich organów kolegialnych i wyborczych nowych kadencji, wykonują czynności leżące w ich kompetencjach jedynie w zakresie niecierpiącym zwłoki. 19) 59 otrzymuje brzmienie: 59. Zasada prorogacji organów jednoosobowych 1. Jeżeli upłynie określona Statucie kadencja jednoosobowego organu jednostki organizacyjnej Uniwersytetu i nie zostanie dokonany wybór odpowiedniego organu nowej kadencji, to do czasu dokonania wyboru kompetencje tego organu wykonuje Rektor w zakresie niecierpiącym zwłoki. 2. Przepis ust. 1 stosuje się do kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przypadku upływu kadencji jednoosobowych organów jednostek wewnętrznych tych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. ; 20) w 60 w ust. 1: a) w pkt 4 skreśla się wyrazy lub pozbawienia mandatu, b) w pkt 7 skreśla się wyrazy na dane stanowisko lub mandat ; 21) w 61 w pkt 3 dodaje się wyrazy oraz w 72 ust. 3, ; 22) w 62 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ; 7

8 23) w 65 skreśla się przecinek i wyraz powoływania ; 24) w 67:dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Kadencja UKW rozpoczyna się w dniu jej ukonstytuowania się i trwa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej UKW. ; 25) w 72: a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Osoba, której członkostwo w UKW zostało zawieszone, nie ma prawa udziału w pracach UKW., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Z dniem dokonania wyboru na stanowisko lub mandat, o którym mowa w ust. 1, mandat członka UKW wygasa. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rektor. ; 26) w 73 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Do wyboru przewodniczącego UKW oraz jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze organów jednoosobowych. ; 27) w 75 ust. 1: a) w pkt 9 dodaje się wyrazy oraz określenie zasad ich przebiegu i prowadzenia, ; b) w pkt 10 dodaje się przecinek oraz wyrazy członka kolegium elektorów wydziału i członka wydziałowej komisji wyborczej; ; c) pkt 15 oznacza się jako pkt 16 i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 15) uchwalanie Regulaminu, o którym mowa w 83. ; 28) w 76: a) w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się mandatów nieobsadzonych., 8

9 b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. UKW może, na wniosek Przewodniczącego UKW, podjąć uchwałę w innym trybie niż określony w ust. 1. ; 29) w 77: a) w ust. 1 wyraz powołuje zastępuje się wyrazem wybiera, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2.Rada wydziału wybiera komisję wyborczą nie później niż do końca grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy. ; 30) 84 otrzymuje brzmienie: 84. Kolegium elektorów wydziału stanowi rada wydziału nowej kadencji, z zastrzeżeniem 85. ; 31) w 88 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Nauczyciel akademicki spełniający wymagania określone w Ustawie i Statucie może być zatrudniony na wyższym stanowisku (awans wewnętrzny). ; 32) 92 otrzymuje brzmienie: 92. Zasady nawiązywania stosunku pracy w drodze konkursu 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje po zakwalifikowaniu kandydata w drodze konkursu: 1) w przypadkach przewidzianych w Ustawie, 2) w przypadku zatrudnienia na wolnym stanowisku, na którym nie został nawiązany stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym dotychczas na Uniwersytecie. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, może podjąć decyzję o 9

10 przeprowadzeniu konkursu w celu zakwalifikowania kandydata na stanowisko nauczyciela akademickiego. ; 33) w 109 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 1. Komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich Uniwersytetu wybiera na okres kadencji organów Uniwersytetu Senat spośród: 1) nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady wydziałów lub rady jednostek ogólnouczelnianych bądź przez członków Senatu, 2) studentów zgłoszonych przez właściwe organy samorządu studentów w liczbie osób, w tym nie więcej niż 2 studentów. 2. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, dyrektor BUW i rzecznik dyscyplinarny nie mogą być członkami komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. 3. Członkowie komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich mogą pełnić swoje funkcje najwyżej przez okres dwóch kolejnych pełnych kadencji. ; 34) w 118 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. W skład każdej z komisji rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 2-4, wchodzą nauczyciele akademiccy oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli studentów - w przypadku komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, albo doktorantów - w przypadku komisji, o których mowa w ust. 4, wskazanych przez właściwe organy samorządu studentów i doktorantów. ; 35) w 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W decyzji o przyjęciu na studia określa się jednostkę macierzystą studenta, chyba że regulamin studiów stanowi inaczej. ; 36) 121 otrzymuje brzmienie: 121. Odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania 10

11 Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach określonych, zgodnie z regulaminem studiów, przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów, makrokierunek lub studia międzykierunkowe, i będącej jednostką macierzystą studenta. ; 37) w 127 w ust. 1, 2 i 4 wyraz dla zastępuje się wyrazami do spraw ; 38) w 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości określanej przez Senat na dany rok akademicki. ; 39) w 139 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Odwołanie kanclerza następuje w trybie przewidzianym w ust. 1. ; 2. W Regulaminie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Posiedzenia Senatu odbywają się w środy, chyba że Rektor zdecyduje inaczej., b) w ust. 4 wyraz przynajmniej zastępuje się wyrazem najpóźniej ; 2) w 3 w ust. 3 wyrazy ust. 3 zastępuje się wyrazami ust. 4 ; 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4 1. Imienny skład Senatu oraz listę osób uczestniczących w posiedzeniu Senatu z głosem doradczym sporządza Rektor i podaje do publicznej wiadomości. 2. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Senatu Rektor podaje niezwłocznie do wiadomości społeczności akademickiej. ; 11

12 4) w 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy obraduje oraz ; 5) w 8 skreśla się wyrazy określonej w Statucie ; 6) w 12 ust. 3 w pkt 11 po wyrazach z Ustawą dodaje się wyrazy i z innymi ustawami ; 7) w 15 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, to podczas głosowania jawnego jest wymagane równoczesne podniesienie ręki. ; 8) w 21 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Senat może tworzyć komisje w celu wykonania określonego zadania. 3. W Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącej załącznik nr 4 do statutu wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) zebranie wyborcze - zgromadzenie osób mających czynne prawo wyborcze, zwołane w celu przeprowadzenia czynności wyborczych przez komisję wyborczą, któremu przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej lub inny członek komisji wyborczej wskazany przez przewodniczącego. ; 2) w 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Odpowiednie komisje wyborcze ustalają dzień pierwszego głosowania w sprawie wyboru Rektora, prorektora, członka Senatu, członka rady wydziału, dziekana oraz prodziekana w taki sposób, aby wybór Rektora i prorektora mógł być dokonany do dnia 20 maja, a dziekana i prodziekana do dnia 15 czerwca roku wyborczego. ; 12

13 3) w 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Jeżeli przepisy wymagają do ważności czynności wyborczych udziału w głosowaniu określonej liczby uprawnionych, to spełnienie tego warunku ustala się na podstawie liczby podpisów potwierdzających wydanie kart do głosowania. ; 4) w 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Uzyskanie bezwzględnej większości głosów oznacza uzyskanie co najmniej 1 głosu więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciw i wstrzymujących się ; 5) w 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeżeli przepisy przewidują przeprowadzenie głosowania łącznego, to każda osoba mająca czynne prawo wyborcze może oddać głos na nie więcej niż tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia. ; 6) 10 otrzymuje brzmienie: 10 Tajność głosowania W przypadku organów jednoosobowych oraz członków organów kolegialnych i wyborczych wybór lub odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym w pomieszczeniu za osłoną. ; 7) 11 otrzymuje brzmienie: 11 Karta do głosowania 1. Karta do głosowania jest ważna, jeżeli została sporządzona na podstawie urzędowego wzoru i opieczętowana. 2. Kartę do głosowania zadrukowuje się tylko z jednej strony. ; 8) w 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna. ; 9) 14 otrzymuje brzmienie: 13

14 14 Wzór karty do głosowania Urzędowy wzór karty do głosowania musi uwzględniać możliwość oddania głosu za, przeciw i wstrzymania się. ; 10) w 15 tytuł otrzymuje brzmienie: Głosowanie. ; 11) w 17 skreśla się ust. 1; 12) w 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do ważności uchwał konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej polowy statutowego składu komisji wyborczej. ; 13) w 25: a) w ust. 1 wyraz ustala zastępuje się wyrazem oblicza, b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Kopertę wraz z listą potwierdzenia odbioru kart głosowania właściwa komisja wyborcza przechowuje przez całą kadencję. ; 14) w 30 ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy oraz doktoranci ; 15) w 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Do wyboru elektorów z grupy studenckiej i doktorantów stosuje się odrębne przepisy. ; 16) w 33: a) w ust. 1 skreśla się wyraz zatrudnienia ; b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu przygotowują wykazy wyborców do dnia 15 stycznia roku wyborczego. ; 17) w 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3 Następne posiedzenia Kolegium Elektorów zwołuje jego przewodniczący lub przewodniczący UKW. ; 14

15 18) w 37: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Kandydaci, których w głosowaniu indykacyjnym zgłosiło przynajmniej 10% głosujących, przechodzą do głosowania właściwego, po złożeniu w terminie trzech dni, od ogłoszenia wyników głosowania indykacyjnego, w UKW pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru., b) skreśla się ust. 5; 19) w 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Zasady przeprowadzania zebrania przedwyborczego ustala UKW. ; 20) 39 otrzymuje brzmienie: 39 Zasady wyboru Rektora Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów; od momentu ogłoszenia wyników wyborów do czasu objęcia stanowiska jest on zwany Rektorem elektem. ; 21) w 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Do zajęcia stanowiska, o którym mowa w ust. 2, konieczny jest udział w zebraniu wyborczym co najmniej 60% doktorantów i studentów łącznie wchodzących w skład Kolegium Elektorów. Jeżeli zebranie wyborcze nie może podjąć uchwały, ust. 4 stosuje się odpowiednio. ; 22) w 46 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Zasady przeprowadzania zebrania wyborczego ustala UKW. ; 23) w 49 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jednego kandydata na członka Senatu wybiera, ze swojego grona, oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na zebraniu wyborczym na wydziale lub w okręgu wyborczym. ; 15

16 24) w 51 wyraz wydziałach zastępuje się wyrazem wydziale ; 25) w 53 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Deklaracja programowa jest ogłaszana na stronie internetowej UKW. ; 26) 57 otrzymuje brzmienie: 57 Członkiem Senatu zostaje wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów elektorów należących do tej samej grupy społeczności akademickiej co kandydat. ; 27) w 62 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 1) każdej z podstawowych jednostek organizacyjnych wydziału przypada co najmniej jeden mandat z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich. ; 28) w 65: a) tytuł otrzymuje brzmienie: Odpowiednie stosowanie przepisów., b) w ust. 1 skreśla się przecinek i wyrazy z zastrzeżeniem ust. 2 ; 29) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: Odwołanie ze stanowiska 30) w 72: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy lub pozbawienie mandatu ; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do wniosku o odwołanie ze stanowiska 64 ust. 1 i 2 Statutu stosuje się odpowiednio. ; 31) w 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a w przypadku prorektora właściwego do spraw studenckich również przez 3/4 przedstawicieli doktorantów i studentów łącznie wchodzących w skład Senatu. ; 16

17 32) w 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a w przypadku prodziekana właściwego do spraw studenckich również przez 3/4 przedstawicieli doktorantów i studentów, łącznie wchodzących w skład kolegium elektorów wydziału. ; 33) w 78 wyrazy w terminie 21 dni zastępuje się wyrazami w terminie do 3 miesięcy.. [Tu przepisy przejściowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem 17

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Filozofii i Socjologii Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 85 1 Zakres stosowania...85 2 Definicje...85 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. Spis treści DZIAŁ I UNIWERSYTET WARSZAWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 1 Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 28 czerwca 2011 r. ISSN 1640-6583 Nr 6B STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO poz. 140 Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt tekstu ujednoliconego. II czytanie

Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt tekstu ujednoliconego. II czytanie Załącznik nr 7 do Protokołu nr 12 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UW w dniu 24 maja 2006 r. Statut Uniwersytetu Warszawskiego Projekt tekstu ujednoliconego II czytanie Materiał na nadzwyczajne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 97/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku. w sprawie zmiany Statutu Uchwała Nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 53 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2012 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 73/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 483 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

UCHWAŁA NR 483 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego UCHWAŁA NR 483 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 417 ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Filozofii i Socjologii, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę Wydziału, rodzaj i zakres działania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marca 2012 r. Nr 3 Poz. 58 UCHWAŁA NR 483 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 1248 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Wstęp. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (z przyjętymi uchwałami Rady Wydziału Polonistyki nr 61 z dnia 8 grudnia 2015 r. i nr 14 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz zatwierdzonym przez Rektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 269 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku

UCHWAŁA Nr 269 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku UCHWAŁA Nr 269 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działając na podstawie 100 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 29 czerwca 2007 r. Nr 6C Poz. 291 UCHWAŁA nr 251 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 23 maja 2007 r. Nr 5C Poz. 251 UCHWAŁA NR 219 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 101 ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Psychologii Na podstawie 13

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Regulamin organizacyjny Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 1. Instytut Prawa, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 89 ZARZĄDZENIE NR 24 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Instytutu Orientalistycznego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr... Senatu z dnia... września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Orientalistycznego Regulamin Instytutu Orientalistycznego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 196 ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 131 UCHWAŁA NR 391 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki

OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki OBWIESZCZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Wydziału Polonistyki Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO. Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO Regulamin Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Pedagogicznego zwany dalej Regulaminem, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi: 1) ustawa z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 marca 2012 r. Nr 3A Poz. 76 OBWIESZCZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki

UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki Załącznik nr 3 do Protokołu nr 28 posiedzenia Senatu w dniu 17 października 2007 r. UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU. Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU Uchwalony przez Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej w dniu 4 grudnia 2010 r. 1. 1. W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 267 UCHWAŁA NR 594 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rozdział I KOMISJA WYBORCZA 1 Komisja

Bardziej szczegółowo