UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Na podstawie 48 ust. 1 pkt 22 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Regulamin wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sekretarz Senatu Przewodniczący Senatu dr inż. Julian Laskowski gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

2 Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 67/III/2009.z dnia 26 listopada 2009 r. Regulamin wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do wyboru: 1) członków kolegium elektorów Akademii oraz członków kolegium elektorów podstawowych jednostek organizacyjnych, 2) organów jednoosobowych: a) rektora, b) dziekanów, c) kierowników innych niż wydział podstawowych jednostek organizacyjnych, 3) osób pełniących funkcje: a) prorektorów, b) prodziekanów, c) zastępców kierowników innych niż wydział podstawowych jednostek organizacyjnych, 4) organów kolegialnych: a) senatu, b) rad wydziałów, c) rad innych niż wydział podstawowych jednostek organizacyjnych, przy zachowaniu: zasad określonych w art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, z zastrzeżeniem art. 73 Ustawy, przepisów Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanego dalej Statutem, z zastrzeżeniem 84 ust. 5 Statutu. 5) elektorów do wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Komisja Wyborcza Akademii uchwala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów w WAT, zgodnie z zasadami i trybem ustalonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego na daną kadencję. 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 2

3 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom i doktorantom z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 2 oraz art. 76 ust. 2 Ustawy. 4. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie nie później niż na 14 dni przed zebraniem wyborczym z załączeniem zgody na kandydowanie i przetwarzania danych osobowych kandydata. Wzór zgłoszenia kandydata i oświadczenia kandydata stanowi załącznik nr Wybory w Akademii przeprowadzają właściwe komisje wyborcze na zebraniach wyborczych. 6. Komisje wyborcze ustalają listy zgłoszonych do wyborów kandydatów w kolejności alfabetycznej. Załącznikami do listy są pisemne zgłoszenia kandydatów. 7. Komisje wyborcze ustalają terminarz czynności wyborczych. 8. Informacje o czasie i miejscu głosowania komisje wyborcze podają do wiadomości wyborców co najmniej na siedem dni przed dniem głosowania w serwisie intranetowym WAT i na tablicach ogłoszeń właściwych komisji wyborczych. 9. W wyborach głosować można wyłącznie osobiście. Wyborca, przed wejściem na zebranie wyborcze, po okazaniu dokumentu tożsamości, podpisuje się na liście obecności i otrzymuje kartę do głosowania. 10. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. 11. Każde głosowanie jest tajne. 12. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania. 13. Karta do głosowania opatrzona jest odciskiem pieczęci Komisji wyborczej Akademii i zawiera między innymi wyszczególnienie kogo dotyczą wybory, nazwę obwodu wyborczego, numer głosowania, liczbę mandatów, datę głosowania oraz listę kandydatów w porządku alfabetycznym. 14. Wzór karty do głosowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż mandatów stanowi załącznik nr 2. Przy równej liczbie kandydatów i mandatów wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3. Karta do głosowania zawiera instrukcję głosowania. 15. Głos uważa się za nieważny w każdym z następujących przypadków: 1) w głosowaniu na kandydatów o liczbie większej niż liczba mandatów (wzór karty nr 2) wyborca umieścił znak X przy większej liczbie kandydatów niż jest miejsc mandatowych lub nie postawił znaku X przy żadnym z kandydatów, 2) w głosowania na kandydatów o liczbie równej liczbie mandatów (wzór karty nr 3) wyborca nie postawił znaku X w jednym z pól przy każdym z kandydatów, 3) sposób wyróżnienia jest niewłaściwy lub niejednoznaczny. 16. Wybór następuje wtedy, gdy kandydat uzyskał ZA więcej niż połowę ważnych głosów. 17. Jeżeli w głosowaniu, w którym liczba kandydatów jest większa niż mandatów i warunek ust. 16 spełniło więcej kandydatów w danej grupie niż jest mandatów, to wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów. 3

4 18. Jeżeli kandydaci, o których mowa w ust. 17, uzyskali równą liczbę głosów i powoduje to przekroczenie liczby mandatów, to przeprowadza się na tym samym zebraniu dodatkowe głosowanie, w którym następuje wybór spośród tych kandydatów. 19. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, komisja wyborcza ogłasza nowe wybory na nowych kandydatów, z zachowaniem terminu określonego w 71 ust. 5 Statutu. 20. Jeżeli warunek ust. 16 spełniło mniej kandydatów niż jest mandatów, wtedy: 1) przy liczbie zgłoszonych kandydatów równej liczbie mandatów, na wakujące mandaty przeprowadza się ponowne wybory na nowo zgłoszonych kandydatów, 2) przy liczbie zgłoszonych kandydatów większej od liczby mandatów, na tym samym zebraniu przeprowadza się drugą turę wyborów na kandydatów wyłonionych spośród osób o największej liczbie głosów ZA w liczbie o jeden większej niż liczba nie obsadzonych mandatów, a w kolejnych głosowaniach równej liczbie wakujących mandatów. 21. Ponowne wybory, o których mowa w ust. 20 pkt. 1, przeprowadza się z zachowaniem terminu określonego w 71 ust. 5 Statutu. 22. Czynności wyborczych - wyboru przedstawicieli do senatu, rad oraz elektorów do kolegium elektorów - dokonuje się niezależnie, lecz można to robić na tym samym zebraniu wyborczym. 23. Na zebraniu wyborczym są obecni członkowie komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący lub zastępca oraz członek komisji pełniący obowiązki sekretarza, a w przypadku komisji wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej dodatkowo członek Komisji wyborczej Akademii wyznaczony przez jej przewodniczącego. 24. Przewodniczącym zebrania wyborczego jest przewodniczący komisji wyborczej lub jego zastępca. 25. Na zebraniu wyborczym, w głosowaniu jawnym wybiera się spośród wyborców, niekandydujących w wyborach, komisję skrutacyjną w składzie 3-5 osób. Komisja skrutacyjna ze swojego składu wybiera przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 26. Z każdego głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania tajnego. 27. Wzór protokołu głosowania tajnego, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby mandatów - stanowi załącznik nr 4, zaś przy równej ich liczbie - załącznik nr Protokół głosowania tajnego podpisują członkowie komisji skrutacyjnej. 29. Przewodniczący komisji skrutacyjnej informuje o wynikach głosowania zawartych w protokole głosowania tajnego. 30. Protokół z przebiegu zebrania wyborczego sporządza sekretarz właściwej komisji wyborczej umieszczając w nim listę obecnych na zebraniu członków komisji wyborczej oraz szczegółowy przebieg zebrania. Protokół z przebiegu zebrania podpisują przewodniczący zebrania wyborczego, sekretarz zebrania wyborczego oraz obecni członkowie komisji wyborczej. Załącznikami do protokołu z przebiegu zebrania są protokoły komisji skrutacyjnych i lista uprawnionych wyborców z podpisami obecności. 31. Protokoły z przebiegu zebrań wyborczych przeprowadzonych przez komisje wyborcze podstawowych jednostek organizacyjnych należy złożyć do Komisji wyborczej Akademii w ciągu 7 dni po zebraniu wyborczym. 4

5 32. Wykazy wybranych osób wraz z uchwałą stwierdzającą ważność wyborów, Komisja wyborcza Akademii przekazuje przewodniczącemu Senatu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu zebrania wyborczego. 33. Uchwały Senatu w sprawach dotyczących wyników wyborów są podawane do wiadomości społeczności akademickiej w serwisie intranetowym WAT i na tablicy ogłoszeń Senatu WAT. 34. Karty do głosowania są przechowywane przez sekretarzy właściwych komisji wyborczych do czasu ogłoszenia przez Senat wyników wyborów. 35. Kompletną dokumentację wyborczą, sekretarze komisji wyborczych przekazują do właściwych kancelarii jawnych nie później niż dwa tygodnie po upływie kadencji komisji wyborczych. Wybory członków Senatu i Kolegium Elektorów Akademii 2 1. Liczbę i podział mandatów wybieralnych członków Senatu oraz kolegium elektorów Akademii pomiędzy jednostki organizacyjne określa Senat WAT, na podstawie propozycji Komisji wyborczej Akademii. 2. Wybory: 1) przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego organizują i przeprowadzają komisje wyborcze podstawowych jednostek organizacyjnych, 2) przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich organizuje i przeprowadza Komisja wyborcza Akademii, 3) przedstawicieli studentów organizują i przeprowadzają komisje wyborcze podstawowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z regulaminem Samorządu Studenckiego Akademii, 4) przedstawicieli doktorantów organizuje i przeprowadza Komisja wyborcza Akademii, zgodnie z regulaminem Samorządu Doktorantów Akademii, 5) przedstawicieli pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi organizuje i przeprowadza Komisja wyborcza Akademii. Obwody wyborcze 3 1. Dla wyboru przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do Senatu i kolegium elektorów Akademii tworzy się następujące obwody wyborcze obejmujące samodzielnych pracowników naukowych: OW-1 OW-2 OW-3 Wydziału Cybernetyki Wydziału Elektroniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 5

6 OW-4 OW-5 OW-6 OW-7 Wydziału Mechaniczny Wydziału Mechatroniki Wydziału Nowych Technologii i Chemii Instytutu Optoelektroniki. 2. Dla wyboru przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich do Senatu Akademii tworzy się następujące obwody wyborcze obejmujące pozostałych nauczycieli akademickich: OW-8 OW-9 OW-10 Wydziału Cybernetyki i Wydział Elektroniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki Wydziału Nowych Technologii Chemii, Instytutu Optoelektroniki i pozostałych jednostek organizacyjnych. 3. Dla wyboru przedstawicieli studentów/kandydatów na żołnierzy zawodowych do Senatu i kolegium elektorów Akademii tworzy się obwody wyborcze obejmujące studentów/kandydatów na żołnierzy zawodowych: OW-11 Wydziału Cybernetyki OW-12 Wydziału Elektroniki OW-13 Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji OW-14 Wydziału Mechaniczny OW-15 Wydziału Mechatroniki OW-16 Wydziału Nowych Technologii i Chemii, 4. Dla wyboru przedstawicieli doktorantów do Senatu i kolegium elektorów Akademii tworzy się obwód wyborczy OW-17 obejmujący uczestników studiów doktoranckich Akademii. 5. Dla wyboru przedstawicieli pracowników niebędącym nauczycielami akademickimi tworzy się następujące obwody wyborcze obejmujące pracowników: OW-18 OW-19 podstawowych jednostek organizacyjnych pozostałych jednostek organizacyjnych. Wybory rektora 4 1. Zasady wyboru rektora Akademii określa art. 72 ust. 1 i 3 oraz art. 73 Ustawy. 2. Tryb zgłaszania kandydatów na rektora Akademii określa 74 Statutu. 3. Wybór rektora niebędącego żołnierzem zawodowym wymaga zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej, a wybór rektora będącego żołnierzem zawodowym - wyznaczenia go na stanowisko przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 3 Ustawy. 6

7 4. Wzór zgłoszenia kandydata na rektora określa załącznik nr Jeżeli zgłoszony kandydat na funkcję rektora nie spełnia wymagań określonych w Ustawie, Statucie lub innych aktach prawnych, Komisja wyborcza Akademii stwierdza to w drodze uchwały. Uchwała Komisji wyborczej Akademii jest ostateczna. O podjętej uchwale przewodniczący komisji powiadamia niezwłocznie kandydata i osobę go zgłaszającą. 6. Wyboru rektora dokonuje się na zebraniu wyborczym kolegium elektorów Akademii. Zawiadomienie o wyborze Rektora 5 Po stwierdzeniu ważności wyboru rektora przez Komisję wyborczą Akademii, jej przewodniczący zawiadamia na piśmie kandydata o wyborze na rektora oraz Ministra Obrony Narodowej. Wybory prorektorów 6 1. Zasady i tryb wyboru prorektorów określa 75 Statutu. 2. Przewodniczący Komisji wyborczej Akademii zwołuje zebranie przedstawicieli doktorantów i studentów wchodzących w skład kolegium elektorów Akademii w sprawie wyrażenia zgody na kandydata na prorektora właściwego do spraw studenckich. Powiadomienie o zebraniu przekazuje się z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 3. Zajęcie stanowiska przez doktorantów i studentów wchodzących w skład kolegium elektorów Akademii w sprawie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze głosowania. 4. Wzór zgłoszenia kandydata na prorektora określa załącznik nr Wyboru prorektora dokonuje na zebraniu wyborczym kolegium elektorów Akademii. Wybory kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej 7 1. Liczbę i skład kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej ustala rada wydziału lub rada innej podstawowej jednostki organizacyjnej stosując proporcje określone w 72 Statutu. 2. Do kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia 73 Statutu. 7

8 Wybory dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej 8 1. Tryb wyboru dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej określa 76 ust. 1 i 2 oraz 71 ust. 3 Statutu. 2. Wzór zgłoszenia kandydata na dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej określa załącznik nr Wyboru dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej dokonuje na zebraniu wyborczym kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej. Wybory prodziekana lub zastępcy kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej 9 1. Zasady i tryb wyboru prodziekanów lub zastępców kierowników innych podstawowych jednostek organizacyjnych określa 77 ust. 1-5 Statutu. 2. Wzór zgłoszenia kandydata na prodziekana lub zastępcy kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej określa załącznik nr Wyboru prodziekana lub zastępcy kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej dokonuje na zebraniu wyborczym kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej. Tryb i procedury przeprowadzania wyborów przez kolegium elektorów Zebranie wyborcze kolegium elektorów zwołuje i prowadzi przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca, w przypadku nieobecności przewodniczącego. 2. Udział członków kolegium elektorów w głosowaniu jest obowiązkowy. Członek kolegium może usprawiedliwić swoją nieobecność tylko z ważnych powodów. 3. Głosowanie jest ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy większość członków kolegium elektorów. 4. Przewodniczący zebrania kolegium elektorów stwierdza jego zdolność do głosowania. 5. W zebraniach wyborczych mogą brać udział bez prawa głosu, niebędący elektorami kandydaci na funkcję będącą przedmiotem wyboru. 6. Przepisy 1 stosuje się odpowiednio. Stwierdzenie ważności wyborów Ważność wyborów stwierdza Komisja wyborcza Akademii w formie uchwały. 8

9 2. Komisja wyborcza Akademii stwierdza ważność wyborów po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru lub rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie. 3. Uchwałę w sprawie ważności wyborów Komisja wyborcza Akademii podaje do publicznej wiadomości w serwisie intranetowym i na tablicach ogłoszeń. Nieważność wyboru Komisja wyborcza Akademii stwierdza w formie uchwały nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek. 2. Komisja wyborcza Akademii stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa, które miało wpływ na wynik wyboru. 3. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się przewodniczącemu Komisji wyborczej Akademii na piśmie wraz uzasadnieniem, w terminie siedmiu dni od głosowania. 4. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje Komisja wyborcza Akademii najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. 5. Komisja wyborcza Akademii decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku. W przypadku uwzględnienia wniosku Komisja wyborcza Akademii rozstrzyga o ewentualnym unieważnieniu czynności wyborczych i ich powtórzeniu. Decyzja Komisji wyborczej Akademii jest ostateczna. Odwołania z pełnienia funkcji lub członkostwa w organach Akademii Zasady odwołania rektora i prorektorów regulują art. 78 i 38 Ustawy. 2. Wszczęcie procedury odwołania prorektora i prodziekana regulują przepisy odpowiednio 75 ust. 6 i 77 ust. 6 Statutu. 3. Procedurę odwołania prorektora lub prodziekana (zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej) wszczyna odpowiednio Komisja wyborcza Akademii na pisemny wniosek rektora lub komisja wyborcza podstawowej jednostki organizacyjnej na pisemny wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej. 4. Odwołania prorektora dokonuje kolegium elektorów Akademii bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium. 5. Odwołania prodziekana (zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej) dokonuje kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium. 6. Zebranie odwoławcze kolegium elektorów nie może odbyć się wcześniej niż w terminie dwóch tygodni i później niż czterech tygodni od dnia złożenia wniosku o odwołanie. 9

10 7. Na zebraniu kolegium elektorów zarówno osoba składająca wniosek o odwołanie, jak i osoba odwoływana, mają prawo do przedstawienia swoich stanowisk. Stanowiska takie mogą również zgłosić na piśmie i udostępnić je członkom kolegium elektorów. Wybory uzupełniające Wybory uzupełniające zarządza Senat WAT, zgodnie z 48 ust. 1 pkt 22 Statutu, na podstawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu stosowną decyzją przez rektora lub uchwałą Komisji wyborczej Akademii, stosownie do 82a Statutu. 2. Stwierdzenie przez Komisję wyborczą Akademii wygaśnięcia mandatu następuje na podstawie informacji przekazanych przez Dział Personalny, Dział Spraw Studenckich, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i przewodniczącego Senatu WAT. 3. Wybory uzupełniające organizuje i przeprowadza Komisja wyborcza Akademii lub komisje wyborcze podstawowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z kompetencjami. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komisja wyborcza Akademii. 2. Wykładni przepisów prawa dotyczących wyborów dokonuje Komisja wyborcza Akademii. 3. Nadzór nad działalnością komisji wyborczych, w szczególności w zakresie zgodności ich działania z prawem, sprawuje Rektor. 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborczego WAT. (imię i nazwisko zgłaszającego) Warszawa, dnia... (stanowisko). (nazwa jednostki organizacyjnej) Zgłoszenie kandydata na funkcję na kadencję... Niniejszym zgłaszam kandydata członka na funkcję... w osobie... z... (podpis zgłaszającego) Oświadczenie kandydata Oświadczam, że: 1) wyrażam zgodę na kandydowanie na wyżej wymienioną funkcję na kadencję... 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym wyboru na daną funkcję.. (podpis kandydata) 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborczego WAT (pieczęć komisji wyborczej) Wybory: Karta głosowania tajnego w dniu... Obwód wyborczy Nr Nr głosowania.. Liczba mandatów:.. Lp. Imię i nazwisko kandydata Za Uwaga: 1. Wybór polega na umieszczeniu znaku X w polu odpowiadającym danemu kandydatowi. 2. Liczba znaków X nie może być większa niż liczba mandatów. 12

13 Załącznik nr 3 do Regulaminu wyborczego WAT (pieczęć komisji wyborczej) Wybory: Karta głosowania tajnego w dniu... Obwód wyborczy Nr Nr głosowania.. Liczba mandatów:.. Lp Imię i nazwisko kandydata ZA PRZECIW WSTRZ. Uwaga: Głos uważa się za ważny, gdy wyborca postawił znak X w jednym z pól przy każdym z kandydatów 13

14 Załącznik nr 4 do Regulaminu wyborczego WAT Obwód wyborczy Nr Nr głosowania.. Liczba mandatów: Protokół głosowania tajnego w dniu. Wybory... na kadencję... Komisja stwierdza, że na... uprawnionych do głosowania, obecnych było... osób. W głosowaniu brało udział... osób. Po otwarciu złożonych kart uznano za ważne... głosów, w tej liczbie zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Lp. Imię i nazwisko kandydata ZA W wyniku głosowania tajnego,... został(li) wybrany(i): CZŁONKOWIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ PODPISY KOMISJI

15 Załącznik nr 5 do Regulaminu wyborczego WAT Obwód wyborczy Nr Nr głosowania.. Liczba mandatów: Protokół głosowania tajnego w dniu. Wybory... na kadencję... Komisja stwierdza, że na... uprawnionych do głosowania, obecnych było... osób. W głosowaniu brało udział... osób. Po otwarciu złożonych kart uznano za ważne... głosów, w tej liczbie zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Lp. Imię i nazwisko kandydata ZA PRZECIW WSTRZ W wyniku głosowania tajnego,... został(li) wybrany(i): CZŁONKOWIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ PODPISY KOMISJI

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 22/2012, z dnia 27.04.2012r. Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej REGULAMIN WYBORÓW DO KOMISJI SOCJALNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Załącznik do uchwały nr 1/2012/UKW Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 12 kwietnia 2012 roku REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnią, odbywają się zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYBORCZY Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej Uczelnia, odbywają sie zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI przyjęta uchwałą Rady Krajowej z dnia 14 czerwca 2018 r.

ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI przyjęta uchwałą Rady Krajowej z dnia 14 czerwca 2018 r. ORDYNACJA WYBORCZA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI przyjęta uchwałą Rady Krajowej z dnia 14 czerwca 2018 r. Preambuła Rada Krajowa Związku Zawodowego Budowlani (dalej: Związku ), działając w oparciu o 31

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa Kadencja Rozdział I Podstawa prawna

Regulamin wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa Kadencja Rozdział I Podstawa prawna Regulamin wyborów członków Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa Kadencja 2017-2021 Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu DZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Wyborów Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu DZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Regulamin Wyborów Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48 /2016. Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 48 /2016. Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 48 /2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 267 UCHWAŁA NR 594 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Pracowników Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (tekst jednolity) I.

Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (tekst jednolity) I. Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie (tekst jednolity) I. ZASADY OGÓLNE 1. Definicje W niniejszym dokumencie zwanym dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Organy Samorządu... 3 UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo