ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGŁASZANIE KANDYDATÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zwanej w dalszej treści Akademią przeprowadzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 64, poz. 365 ze zm.) oraz Statutu Akademii i niniejszego Regulaminu. 2. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych Akademii oraz kolegiów elektorów prowadzą odpowiednio: Studencka Komisja Wyborcza powołana przez Parlament Studencki Akademii w sposób ustalony regulaminem wyborczym uchwalonym przez Parlament Studencki oraz Komisja Wyborcza powołana przez Parlament Doktorantów Akademii, w sposób ustalony regulaminem uchwalonym przez Parlament Doktorantów. Regulamin wyborczy nie może naruszać przepisów powołanych w ust. oraz terminów ustalonych uczelnianym kalendarzem wyborczym wyborów Akademii i pod tym względem podlega sprawdzeniu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 3. Wybory elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 64, poz. 365 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, z zastrzeżeniem przepisów następujących. 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem przepisów następujących. 3. Uczestnictwo w Uczelnianej Komisji Wyborczej jest równoznaczne ze zrzeczeniem się biernego prawa wyborczego. 4. Dla ustalenia liczebności wyborców oraz przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w organach kolegialnych Akademii przyjmuje się stan liczbowy pracowników, studentów i doktorantów Akademii na dzień stycznia 2008 r. 3 Wyboru Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych Akademii dokonuje się w wyborach równych i bezpośrednich, z zastrzeżeniem przepisów następujących. 4. Jednoosobowe organy Akademii oraz osoby pełniące inne funkcje z wyboru wybierane są przez kolegia elektorów w wyborach równych i bezpośrednich. 2. Składy uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów określają 6 i 7 niniejszego regulaminu.

2 2 ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 5. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem przepisów następujących, ma prawo zgłoszenia kandydata/ów. 2. Zgłoszenie kandydata do jednoosobowych organów Akademii może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie. 3. Zgłoszenie kandydata do Senatu oraz na elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z grupy osób posiadających tytuł naukowy profesora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego dokonywane jest ustnie na zebraniu wyborczym. Wymagana jest ustana zgoda kandydata, a w razie jego nieobecności, zgłaszający obowiązany jest przedłożyć zgodę pisemną. 4. Zgłoszenie kandydata do Senatu, Rady Wydziału oraz na elektora Uczelnianego Kolegium Elektorów lub Wydziałowych Kolegiów Elektorów z grupy nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi może być dokonane w formie pisemnej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne kandydata, za jego zgodą, do sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie telefoniczne kandydata uznaje się za dokonane z chwilą dostarczenia, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, pisemnej zgody kandydata. 5. Jeżeli w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych oraz uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów zgłoszono w zakreślonym terminie mniejszą liczbę kandydatów, niż liczba mandatów podlegająca wyborowi, Uczelniana Komisja Wyborcza przedłuża termin do zgłaszania kandydatów. Przedłużony termin zgłaszania kandydatów upływa z chwilą, gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie o większa niż liczba mandatów podlegających wyborowi. WYBÓR UCZELNIANEGO I WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW 6. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą: Pkt. Gremium Liczba nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy, 3 którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 2 pozostali nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 57 miejscu pracy, 3 studenci i doktoranci, proporcjonalnie do Studenci 4 liczebności obu tych grup w Akademii, tj: doktoranci 4 4 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy 2. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. pkt. wchodzą w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów bez wyborów. 7. W skład Wydziałowych Kolegiów Elektorów wchodzą: ) na Wydziale Lekarskim:

3 3 Pkt. Gremium Liczba zaliczeni do wydziału: nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 62 miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 2 pozostali nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 53 miejscu pracy, zaliczeni do wydziału 3 studenci i doktoranci, proporcjonalnie do obu Studenci 48 tych grup na wydziale, tj.: Doktoranci 5 4 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym wymiarze czasu 9 pracy: 2) na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym: Pkt. Gremium Liczba zaliczeni do wydziału: nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 27 miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 2 pozostali nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 23 miejscu pracy, zaliczeni do wydziału 3 studenci i doktoranci, proporcjonalnie do obu Studenci 20 tych grup na wydziale, tj.: Doktoranci 3 4 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym wymiarze czasu 4 pracy: 3) na Wydziale Nauk o Zdrowiu: Pkt. Gremium Liczba zaliczeni do wydziału: nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 24 miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 2 pozostali nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 2 miejscu pracy, zaliczeni do wydziału 3 studenci i doktoranci, proporcjonalnie do obu Studenci 2 tych grup na wydziale Doktoranci 0 4 pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym wymiarze czasu 3 pracy:

4 4 2. Zaliczeni do wydziału: nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku miejscu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego wchodzą w skład Wydziałowego Kolegium Elektorów bez wyborów. 3. Kandydata/ów do Wydziałowego Kolegium Elektorów może zgłaszać jedynie pracownik danego wydziału. 4. Do Wydziałowego Kolegium Elektorów może kandydować jedynie osoba posiadająca bierne prawo wyborcze i zatrudniona na danym wydziale. 5. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. dokonywany jest w ramach danego wydziału. WYBORY ORGANÓW KOLEGIALNYCH AKADEMII 8. Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do Senatu Akademii w liczbie: Pkt. Gremium spośród nauczycieli akademickich, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy: na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, lub posiadających stopień doktora habilitowanego: 2 spośród pozostałych nauczycieli akademickich, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy: Liczba na Wydziale Lekarskim 5 na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Wydziale Lekarskim 3 na Wydziale Lekarsko Stomatologicznym na Wydziale Nauk o Zdrowiu 3 przedstawiciele samorządu studenckiego 3 4 przedstawiciele samorządu doktorantów 2 5 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy 2. Wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. pkt. dokonuje się na Zebraniu Wyborczym. Zebranie wyborcze wymaga udziału co najmniej połowy wyborców. 3. Przepis 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 9. Wybór przedstawicieli do Rad Wydziałów dokonywany jest w ramach danego wydziału. 2. Do Rady Wydziału wchodzą bez wyborów nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku miejscu

5 5 pracy, na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, zaliczeni do wydziału. 3. Do Rady Wydziału wchodzą bez wyborów inni nauczyciele akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku miejscu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, zaliczeni do wydziału. 4. Przedstawiciele innych grup społeczności akademickiej Wydziału Lekarskiego wybierani są do Rady Wydziału w liczbie: Pkt. Gremium Liczba pozostali nauczycieli akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 5 miejscu pracy, zaliczeni do Wydziału: 3 przedstawiciele samorządu studenckiego i Studenci 8 doktorantów, tj.: Doktoranci 2 2 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym 2 wymiarze czasu pracy: 5. Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego wybierani są do Rady Wydziału w liczbie: Pkt. Gremium Liczba pozostali nauczycieli akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 6 miejscu pracy, zaliczeni do Wydziału: 3 przedstawiciele samorządu studenckiego i Studenci 7 doktorantów, tj.: Doktoraci 2 2 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym wymiarze czasu pracy: 6. Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Wydziału Nauk o Zdrowiu wybierani są do Rady Wydziału w liczbie: Pkt. Gremium Liczba pozostali nauczycieli akademiccy, którzy nie osiągnęli wieku 6 miejscu pracy, zaliczeni do Wydziału: 3 przedstawiciele samorządu studenckiego i Studenci 8 doktorantów, tj.: Doktoranci 0 2 przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w ramach wydziału w pełnym wymiarze czasu pracy: WYBORY ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH AKADEMII ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU 0. Wyboru jednoosobowych organów Akademii oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru dokonuje odpowiednie Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym. 2. Zebrania wyborcze, o których mowa w ust., wymagają udziału co najmniej połowy wyborców. Uczelniania Komisja Wyborcza może odstąpić od tego wymogu przy wyborze prodziekana.

6 6. Rektorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 2. Rektora wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór i niezwłocznie powiadamia o wyborze właściwego ministra. 2. Prorektorów: ds. Nauki, ds. Dydaktyki oraz ds. Klinicznych wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez rektora elekta, pochodzących z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 2. Osoba kandydująca na prorektora ds. Dydaktyki musi uzyskać pisemną zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie 0 dni uważa się za wyrażenie zgody. 3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór. 3. Dziekanem może być osoba pochodząca z grona nauczycieli akademickich, zatrudniona na Wydziale, posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji Dziekana jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 2. Dziekana wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów. 3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór. 4. Prodziekanów wybiera Wydziałowe Kolegium Elektorów, spośród kandydatów przedstawionych przez dziekana-elekta, pochodzących z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji prodziekana jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 2. Na Wydziale Lekarskim oraz na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym wybiera się po dwóch prodziekanów: prodziekana ds. studentów programu polskojęzycznego oraz prodziekana ds. studentów programu anglojęzycznego. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu wybiera się jednego prodziekana ds. studentów. 3. Osoba kandydująca na prodziekana właściwego ds. studenckich musi uzyskać pisemną zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów. Nie zajęcie stanowiska w terminie 0 dni uważa się za wyrażenie zgody. 4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wydaje akt stwierdzający wybór 5. W przypadku wyborów organów jednoosobowych Akademii oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru, wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy w wyborach bierze udział jeden kandydat, wybór następuje, jeżeli za kandydatem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 2. Jeżeli w wyborach organu jednoosobowego Akademii lub osób pełniących inne funkcje z wyboru w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył progu, o którym mowa w ust., zarządza się drugie głosowanie, w którym biorą udział kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali dwie kolejne, największe liczby głosów. Jeżeli w drugim głosowaniu wybór nie zostanie dokonany, Przewodniczący Zebrania Wyborczego ogłasza zamknięcie Zebrania. W takim przypadku Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza nowy termin zgłaszania kandydatów i przeprowadza ponowne wybory. 3. Jeżeli w wyborach organu jednoosobowego Akademii lub osób pełniących inne funkcje z wyboru w pierwszym głosowaniu kandydowała tylko jedna osoba i nie została

7 7 wybrana, Uczelniana komisja Wyborcza wyznacza nowy termin zgłaszania kandydatów i przeprowadza ponowne wybory. WYBÓR ELEKTORÓW RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 6. Wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dokonuje się w wyborach równych i bezpośrednich. 2. Wybór elektora Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z grupy nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego, dokonuje się na Zebraniu Wyborczym. 3. Zebranie Wyborcze, o którym mowa w ust. 2 wymaga udziału co najmniej połowy wyborców. 4. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje nauczycielom akademickim pełniącym funkcję jednoosobowych organów uczelni oraz prorektora i prodziekana. 5. Wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dokonuje się w liczbie: Pkt. Gremium Liczba spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 2 naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy 2 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych 2 w Akademii jako podstawowym miejscu pracy 3 spośród doktorantów 6. Wyboru elektorów w grupie, o której mowa w ust. 5 pkt. dokonują nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a w grupie, o której mowa w ust. 5 pkt. 2, nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora. ORGANIZACJA WYBORÓW 7. Wybory organizuje i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 2. Uczelniana Komisja Wyborcza ze swojego składu wyznacza osoby prowadzące zebrania wyborcze, powołuje składy osobowe obwodowych komisji wyborczych, składy komisji skrutacyjnych i mandatowych; ustala wzory i sposób prowadzenia dokumentacji wyborów oraz udokumentowania obecności wyborców. 8. O ile regulamin nie stanowi inaczej, wybory prowadzone są w okręgach wyborczych. 2. Ustala się następujące obwody wyborcze: Obwód Nr SPSK Miejsce głosowania: Sali Wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki Dla: jednostek organizacyjnych Akademii zlokalizowanych na terenie SPSK Nr oraz dla Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych; Kliniki Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych oraz SPSK Nr w Policach, pracownicy Filii Nr Biblioteki Głównej. 2 Obwód Nr 2 SPSK 2 Miejsce głosowania: holl sali wykładowej im. Mikołaja Kopernika Dla: pracowników jednostek organizacyjnych Akademii zlokalizowanych w obrębie SPSK Nr 2, Studium Praktycznej Nauki

8 8 Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, pracownicy Biblioteki Głównej. 3 Obwód Nr 3 Budynek Rektoratu Miejsce głosowania: Sala Rad Wydziałów/Aula Dla: pracownicy jednostek organizacyjnych nie wymienionych w pkt. -2 oraz 4. 4 Obwód Nr 4 Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu: Miejsce głosowania: sala nr 2 Dla: pracownicy jednostek organizacyjnych Akademii zlokalizowanych w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Żołnierska 48) oraz dla Katedry i Kliniki Psychiatrii i Katedry, Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 9 Terminy i miejsce zgłoszeń kandydatów, zebrań wyborczych i głosowań w obwodach określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 20. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala listy kandydatów w układzie alfabetycznym i podaje do wiadomości wyborców na tablicach ogłoszeń w obrębie obwodów wyborczych co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wyborów. 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających lub wyborów ponownych, terminy czynności, o których mowa w 42 ust. a Statutu ustala Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Terminu, o którym mowa w ust. nie stosuje się. GŁOSOWANIE I USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW 2 Głosowanie jest tajne na karcie wyborczej z nazwiskami kandydatów w układzie alfabetycznym i pieczęcią Uczelnianej Komisji Wyborczej. 22. Wyborca głosuje stawiając znak X w wyznaczonym miejscu na karcie wyborczej, obok nazwiska kandydata. Karta niewypełniona uważana jest za głos wstrzymujący. 2. Głos uznaje się za ważnie oddany, jeżeli został złożony do urny przez wyborcę osobiście, na właściwej karcie wyborczej i z nie większą liczbą zaznaczonych nazwisk kandydatów niż liczba wybieralna (mandatów). 3. Karta wyborcza naddarta, przedarta, zawierająca większą niż dopuszczalna liczbę głosów albo oznaczona w sposób inny niż opisany w ust., traktowana jest jako głos nieważny. 4. W przypadku wyborów organów jednoosobowych Akademii oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru, jeżeli bierze w nich udział tylko jeden kandydat, wyborca głosuje za albo przeciw kandydatowi, stawiając znak X w odpowiednim miejscu karty wyborczej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 23. Za wybranych do organów kolegialnych oraz uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów uważa się tych kandydatów, którzy w granicach liczby mandatów podlegającej wyborowi uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 2. Jeżeli w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych oraz uczelnianego lub wydziałowych kolegiów elektorów w pierwszym głosowaniu dwie lub więcej osób uzyskały tę samą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza głosowanie dodatkowe nad tymi kandydaturami.

9 9 3. Za wybranego w głosowaniu dodatkowym uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 4. W przypadku, gdy w głosowaniu dodatkowym dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów w większej liczbie obwodów. W przypadku, gdy liczba ta jest równa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W losowaniu takim mają prawo uczestniczyć wszyscy kandydaci lub ich pełnomocnicy. 24. Jeżeli w wyborach, o których mowa w 23 nie dokonano obsadzenia wszystkich mandatów podlegających wyborowi, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza ponowne głosowanie. 2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród liczby kandydatów większej o jeden, niż liczba wybieranych mandatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga większa liczba obwodów, w których jeden z kandydatów uzyskał większą liczbę głosów, a jeżeli liczba tych obwodów jest równa rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W losowaniu takim mają prawo uczestniczyć wszyscy kandydaci albo ich pełnomocnicy. 3. Jeżeli którykolwiek z kandydatów dopuszczonych do ponownego głosowania utraci bierne prawo wyborcze albo wycofa zgodę na kandydowanie, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Przepis ust. 2 zdanie drugie i następne stosuje się odpowiednio. 4. Za wybranych w ponownym głosowaniu uważa się tych kandydatów, którzy w granicach liczby mandatów podlegającej wyborowi uzyskali największą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 5. W przypadku, gdy w wyniku głosowania ponownego nie dokonano obsadzenia wszystkich mandatów podlegających wyborowi, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza kolejną turę głosowania ponownego. 6. Kolejne tury głosowania ponownego przeprowadza się, aż do obsadzenia wszystkich mandatów podlegających wyborowi. 7. Do kolejnych tur głosowania ponownego przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio. 25. Obliczenia głosów na zebraniu wyborczym dokonuje Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób oraz sporządza protokół z każdego głosowania. Wynik głosowania podaje wyborcom przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po sporządzeniu protokołu. 2. Obliczenia głosów w obwodzie wyborczym dokonuje Obwodowa Komisja Wyborcza i sporządza protokół. 3. Protokół z wyborów, przeprowadzonych w obwodzie, wraz z dokumentacją wyborczą przekazywany jest do Uczelnianej Komisji Wyborczej, która dokonuje ogólnego zestawienia wyników. 4. Wyniki wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza podaje na tablicach ogłoszeń w obwodach wyborczych nie później niż 3 dni po dokonanym wyborze.

10 0 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26 Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów, które przewodniczący tej Komisji przedkłada Senatowi Akademii do zatwierdzenia na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Senatu. 27 Obsługę techniczną wyborów - lokale z wyposażeniem, materiały oraz personel pomocniczy według wymogów Uczelnianej Komisji Wyborczej - zabezpiecza Kanclerz. 28 Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej zabezpiecza dokumentację z przeprowadzonych wyborów, a po ich zakończeniu przekazuje do Archiwum Akademii. Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Barbara Zdziarska prof. nadzw. PAM

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

SKŁAD UCZELNIANEGO I WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW

SKŁAD UCZELNIANEGO I WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW Załącznik nr do Uchwały Nr /06 UKW SKŁAD UCZELNIANEGO I WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą: nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na Uniwersytecie jako podstawowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I.

REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE. (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust. 1 pkt l Statutu) I. Uczelniana Komisja Wyborcza Załącznik do uchwały nr 386 Senatu SGH z dnia 27 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYBORCZY SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania 152 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r.

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 1.09.2016 31.08.2020 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 24.02.2016 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych, organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r.

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r. Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 7 stycznia 2016 r. I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU z dnia 7 stycznia 2016 r. 1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2016 Dyrektora WIM z dnia 19 maja2016 r. REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI 11.09.2016 10.09.2020 Wybory do Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI 11.09.2012 10.09.2016 Wybory do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, zwanego dalej Instytutem lub WIM przeprowadza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Częstochowa, 04.04.2012 r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 01.09.2012 31.08.2016 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 4 kwietnia 2012 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych,

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wybory Elektorów do Kolegium Elektorów UŁ

Wybory Elektorów do Kolegium Elektorów UŁ Kalendarz zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli ciał kolegialnych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i Uniwersytetu Łódzkiego oraz wyborów do władz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo