UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Na podstawie 48 pkt 29 Statutu WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 238/MON z dnia 02 lipca 2010 r., Senat WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie uchwala Regulamin Wyborczy WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wykonano w 2 egz. Egz. nr 1 a/a Egz. nr 2 Sekretariat Senatu WSOSP Wyk. J.M

2 REGULAMIN WYBORCZY WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH 2

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyborów w WyŜszej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, zwanej dalej Uczelnią : 1. Komisji wyborczych; 2. Kolegiów elektorów; 3. Członków senatu pochodzących z wyboru; 4. Członków rady wydziału pochodzących z wyboru; 5. Rektora i prorektorów Uczelni; 6. Dziekana i prodziekanów wydziału. 2. Organy jednoosobowe i kolegialne Uczelni są powoływane w drodze wyboru według następujących zasad: 1. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym; 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje Ŝołnierzom zawodowym wyznaczonym w Uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego, nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickim zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, Ŝołnierzom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom; 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i Ŝołnierzom zawodowym wyznaczonym w Uczelni na stanowisko nauczyciela akademickiego, nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, z zastrzeŝeniem art. 72 ust. 3 oraz art. 76 ust. 2 ustawy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy i Ŝołnierzom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom Uczelni; 4. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości wyborców, 3

4 co najmniej na siedem dni przed planowanym dniem wyborów; 5. KaŜdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów z zastrzeŝeniem, iŝ kandydatami mogą być jedynie osoby, które wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie; 6. Dla waŝności wyborów konieczny jest udział w głosowaniu więcej niŝ połowy uprawnionych do głosowania w danej grupie wyborców; w razie nie spełnienia tego warunku, w wyborach do organów kolegialnych dopuszcza się drugi termin wyborów, w którym waŝność wyborów w danej grupie jest zachowana bez względu na liczbę obecnych wyborców; 7. Podstawą obliczania wymaganej większości głosów są wszystkie głosy oddane jako waŝne; głos jest niewaŝny jeŝeli został oddany na innej karcie niŝ urzędowa, na karcie podartej lub na karcie, na której dopisano nazwisko spoza listy kandydatów albo dokonano mniej skreśleń niŝ było to konieczne; 8. Wybór w wyborach do organów jednoosobowych następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niŝ połowę waŝnych oddanych głosów; 9. JeŜeli w pierwszym głosowaniu Ŝaden z kandydatów w wyborach do organów jednoosobowych nie otrzymał liczby głosów wymaganej do wyboru, to następne głosowanie przeprowadza się na jednego spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu; jeŝeli większa liczba kandydatów otrzymała równą liczbę głosów, wszyscy biorą udział w ponownym głosowaniu; 10. W wyborach do organów kolegialnych wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów; 11. JeŜeli w wyniku pierwszego głosowania kandydaci na nieobsadzone mandaty uzyskali jednakową liczbę głosów, przeprowadza się wśród nich dodatkowe głosowanie, tak aby nie przekroczyć liczby mandatów; 4

5 ROZDZIAŁ II KOMISJE WYBORCZE UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Uczelnianą Komisję Wyborczą wybiera Senat na wniosek Rektora nie później niŝ 28 lutego ostatniego roku swej kadencji. 2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele społeczności akademickiej wyszczególnieni w 74 ust. 2 statutu. 3. Kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł lub stopień naukowy zgłaszają rady wydziałów przynajmniej siedem dni przed posiedzeniem senatu, na którym ma być dokonany wybór komisji. 4. Kandydaci grup wymienionych w 74 ust. 2 pkt. 2 i 4 statutu są wybierani na ogólnych zebraniach wszystkich tych osób i zgłaszani siedem dni przed posiedzeniem senatu w liczbie nie mniej niŝ dwóch na kaŝde miejsce. Kandydaci wymienieni w 74 ust. 2 pkt. 3 statutu wybierani są przez Prezydium Samorządu Studenckiego Uczelni w terminie do siedmiu dni przed posiedzeniem senatu. 5. JeŜeli w danej grupie kandydatów na przedstawicieli społeczności akademickiej więcej kandydatów niŝ liczba przedstawicieli określonych w 74 ust. 2 statutu otrzymało ponad 50% waŝnych głosów, wówczas w skład komisji wchodzą ci, którzy uzyskali najwięcej głosów. 6. Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje Rektor nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia jej wyboru. 7. Na pierwszym posiedzeniu Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 8. W trakcie trwania kadencji organów Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza uzupełnia swój skład w drodze kooptacji, po wyborze nowego członka przez senat w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 9. Do zadań komisji wyborczej, oprócz zadań wymienionych w 76 statutu, naleŝy: 5

6 1) przedkładanie senatowi propozycji organizacji i terminarza wyborów do kolegiów elektorów, wyborów organów jednoosobowych Uczelni oraz organów kolegialnych; 2) ogłaszanie wyników poszczególnych etapów procesu wyborczego; 3) po zakończeniu wyborów w Uczelni przekazanie dokumentacji wyborczej osobie wyznaczonej przez Rektora; 4) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi w podstawowych jednostkach organizacyjnych; 5) podejmowanie decyzji o stwierdzeniu waŝności wyborów lub uniewaŝnieniu wyniku wyborów, w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu. 10. Pisemny wniosek do Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie uniewaŝnienia wyborów na danym szczeblu moŝe zgłosić 1/3 wyborców uprawnionych do głosowania, w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników wyborów. 11. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie zgodności działania z ustawą, statutem i regulaminem wyborczym oraz nad przechowywaniem dokumentacji sprawuje Rektor; 12. Uczelniana Komisja Wyborcza działa do czasu wyboru nowej komisji. WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA Wydziałową komisję wyborczą wybiera Rada Wydziału na wniosek Dziekana nie później niŝ do 28 lutego ostatniego roku swej kadencji, na okres pokrywający się z kadencją Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele społeczności wydziału wyszczególnieni w 74 ust. 2 statutu. 3. Kandydaci społeczności akademickich wymienieni w 74 ust. 2 pkt. 3 i 4 statutu wybierani są na ogólnych zebraniach poszczególnych grup społeczności akademickiej wydziału i zgłaszani nie później niŝ siedem dni przed wyborczym posiedzeniem rady wydziału. 4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim wyborcom. 6

7 5. Warunkiem wyboru na członka komisji jest uzyskanie ponad 50 % waŝnych głosów na posiedzeniu rady wydziału. 6. JeŜeli w trakcie wyborów kandydaci na przedstawicieli poszczególnych społeczności akademickich wydziału nie uzyskają ponad 50% waŝnych głosów członków rady wydziału, wówczas poszczególne społeczności zgłaszają kolejnego kandydata. 7. Pierwsze posiedzenie wydziałowej komisji wyborczej zwołuje Dziekan nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia wyboru. 8. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera w głosowaniu tajnym większością głosów przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 9. Kadencja wydziałowej komisji wyborczej trwa do czasu wyboru nowej komisji. 10. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej naleŝy, oprócz określonych w 76 statutu: 1. ogłaszanie wyników poszczególnych etapów procesu wyborczego; 2. po zakończeniu wyborów przekazanie dokumentacji wyborczej osobie wyznaczonej przez Rektora; 3. przekazywanie protokołów z kaŝdej czynności wyborczej Uczelnianej Komisji Wyborczej Uczelni. ROZDZIAŁ III KOLEGIA ELEKTORÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI W skład kolegium elektorów do wyboru Rektora oraz Prorektorów (jeśli nie są wyznaczani przez Ministra Obrony Narodowej) wchodzi 20 elektorów będących przedstawicielami grup społeczności akademickiej w ilości określonej w 81 pkt 1 statutu. 1. Wyboru elektorów dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich oraz wszystkich Ŝołnierzy i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 2. Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania. O zamknięciu listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze w drodze głosowania jawnego. 7

8 3. Warunkiem wyboru na członka kolegium elektorów w wydziale jest uzyskanie ponad 50 % waŝnych głosów. Członkowie kolegium elektorów Uczelni wybierani są na okres kadencji organu Uczelni i zachowują mandaty do czasu wybrania nowego kolegium elektorów. 4. Okres waŝności mandatu elektorów wybranych spośród studentów trwa zgodnie z kadencją organu kolegialnego, ale nie dłuŝej niŝ do czasu ukończenia lub przerwania studiów. WYDZIAŁOWE KOLEGIUM ELEKTORÓW W skład Wydziałowego Kolegium Elektorów wchodzi 10 elektorów będących przedstawicielami grup społeczności akademickiej w ilości określonej w 84 ust. 1 statutu. 1. Wyboru elektorów dokonuje się na zebraniu poszczególnych grup. Warunkiem wyboru na członka kolegium elektorów wydziału jest uzyskanie ponad 50 % waŝnych głosów. 2. Członkowie kolegium elektorów wybierani są na okres kadencji organu Uczelni i zachowują mandaty do czasu wybrania nowego kolegium elektorów. 3. Mandat elektorów reprezentujących studentów wygasa z chwilą ukończenia lub przerwania studiów. ROZDZIAŁ IV WYBORY REKTORA I PROREKTORÓW ZASADY OGÓLNE Wyboru Rektora i Prorektorów (jeśli nie są wyznaczani przez Ministra Obrony Narodowej) dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Kandydatów na Prorektorów w liczbie nie mniej niŝ dwóch na jedno stanowisko zgłasza Rektor wybranych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 8

9 3. Kandydatura na prorektora ds. studenckich wymaga zgody ponad 50% przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów. Głosowanie tajne przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 4. Wybór kaŝdego Prorektora odbywa się w oddzielnym głosowaniu w kolejności alfabetycznej, na takich samych zasadach jak przy wyborze Rektora. 5. W zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów Uczelni biorą udział wyłącznie elektorzy i członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej. 6. Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. 7. Dla waŝności wyborów konieczny jest udział w zebraniu wyborczym ponad 50% elektorów. 8. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawia propozycję składu komisji skrutacyjnej, którą w jawnym głosowaniu zatwierdza Kolegium Elektorów. W składzie komisji nie mogą być osoby kandydujące na stanowisko Rektora i Prorektorów. 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wskazuje przewodniczącego i sekretarza komisji skrutacyjnej. 2. Sposób przeprowadzenia głosowania (waŝność, niewaŝność głosu) i wzór karty wyborczej przedstawia przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej kolegium elektorów Uczelni przed rozpoczęciem wyborów. 3. Warunkiem wyboru na Rektora i Prorektorów jest uzyskanie przez kandydata ponad 50 % waŝnych głosów. 4. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza dokonanie wyboru kandydata na stanowiska Rektora i Prorektorów oraz niezwłocznie powiadamia Ministra Obrony Narodowej o dokonanym wyborze. TRYB WYBORU Kandydatów na stanowisko Rektora mają prawo zgłaszać wszyscy posiadający czynne prawo wyborcze. 2. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata. 3. W dniu zamknięcia listy kandydatów Uczelniana Komisja Wyborcza podaje ją do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 9

10 4. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza spotkanie przedwyborcze kandydatów ze społecznością akademicką Uczelni. Szczegółowy harmonogram spotkania kandydatów ustala Uczelniana Komisja Wyborcza w porozumieniu z kandydatami. 5. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie uzyskał w głosowaniu więcej niŝ 50% waŝnie oddanych głosów, następne głosowanie przeprowadza się z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwyŝszą liczbę waŝnych głosów. 6. W przypadku zwolnienia stanowiska Rektora lub Prorektora w czasie trwania kadencji, Kolegium Elektorów Uczelni w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni od daty zwolnienia ze stanowiska, przeprowadza wybory uzupełniające na Rektora lub Prorektora na okres do końca kadencji, jeŝeli ten okres nie jest krótszy niŝ sześć miesięcy. 7. Rektora i Prorektorów moŝe odwołać Kolegium Elektorów Uczelni z zastrzeŝeniem art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) zgodnie z następującymi zasadami: 1) wniosek o odwołanie Rektora moŝe być zgłoszony przez co najmniej 1/2 statutowego składu senatu. Wniosek o odwołanie zastępcy komendanta Uczelni prorektora moŝe być zgłoszony przez komendanta Uczelni rektora. Pisemny wniosek o odwołanie Prorektora właściwego do spraw studenckich moŝe być zgłoszony równieŝ przez trzy czwarte przedstawicieli studentów wchodzących w skład senatu. Wniosek przekazuje się przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej; 2) uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów Uczelni; 3) uchwała o odwołaniu Prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 statutowego składu kolegium elektorów Uczelni. 8. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje Kolegium Elektorów Uczelni w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania wniosku o odwołanie Rektora lub Prorektora. 9. O fakcie wyboru Rektora lub Prorektora przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej niezwłocznie powiadamia Ministra Obrony Narodowej. 10

11 ROZDZIAŁ V WYBORY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW Wyboru dziekana i prodziekanów wydziału dokonuje Kolegium Elektorów wydziału (jeŝeli nie są wyznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej). 2. Kandydatów na prodziekanów zgłasza dziekan wydziału. 3. Kandydatura prodziekana ds. studenckich wymaga zgody ponad 50% przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów wydziału. 4. Wybór kaŝdego prodziekana odbywa się w oddzielnym głosowaniu w kolejności alfabetycznej, na takich samych zasadach jak przy wyborze dziekana. 5. W zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów wydziału biorą udział wyłącznie elektorzy i członkowie wydziałowej komisji wyborczej. 6. Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej. 7. Dla waŝności wyborów konieczny jest udział w zebraniu wyborczym ponad 50% elektorów. 8. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej przedstawia propozycję składu komisji skrutacyjnej, którą w jawnym głosowaniu zatwierdza kolegium elektorów. W składzie komisji nie mogą być osoby kandydujące na stanowiska przewidziane dla organów Uczelni. 9. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej wskazuje przewodniczącego i sekretarza komisji skrutacyjnej. 10. Sposób przeprowadzenia głosowania (waŝność, niewaŝność głosu) i wzór karty wyborczej przedstawia przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej kolegium elektorów przed rozpoczęciem wyborów. 11. Warunkiem wyboru na dziekana i prodziekanów jest uzyskanie przez kandydata ponad 50 % waŝnych głosów. 12. Wydziałowa komisja wyborcza stwierdza dokonanie wyboru kandydata na stanowiska dziekana i prodziekanów oraz niezwłocznie powiadamia Rektora o dokonanym wyborze. 11

12 13. Kandydatów na stanowisko dziekana mają prawo zgłaszać wszyscy posiadający czynne prawo wyborcze. 14. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata. 15. W dniu zamknięcia listy kandydatów na dziekana i prodziekanów Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje ją do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 16. Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadza spotkanie przedwyborcze kandydatów ze społecznością akademicką wydziału. 17. Szczegółowy harmonogram spotkania kandydatów na stanowisko dziekana ze społecznością akademicką wydziału ustala wydziałowa komisja wyborcza w porozumieniu z kandydatami. 18. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie uzyskał w głosowaniu więcej niŝ 50% waŝnie oddanych głosów, następne głosowanie przeprowadza się z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwyŝszą liczbę waŝnych głosów. 19. W przypadku zwolnienia stanowiska dziekana lub prodziekana w czasie trwania kadencji, kolegium elektorów wydziału w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni od daty zwolnienia ze stanowiska, przeprowadza wybory uzupełniające na dziekana lub prodziekana na okres do końca kadencji, jeŝeli ten okres nie jest krótszy niŝ sześć miesięcy. 20. Dziekana lub prodziekana moŝe odwołać, z zastrzeŝeniem 88 ust. 6 statutu, Wydziałowe Kolegium Elektorów zgodnie z następującymi zasadami: 1. wniosek o odwołanie dziekana lub prodziekana moŝe być zgłoszony, przez co najmniej 1/2 statutowego składu rady wydziału, przez Rektora, przez dziekana w stosunku do prodziekana; 2. wniosek o odwołanie prodziekana lub prodziekana właściwego do spraw studenckich moŝe być zgłoszony równieŝ przez trzy czwarte przedstawicieli studentów wchodzących w skład rady wydziału. 3. wnioski określone w punktach 1 i 2 przekazuje się Wydziałowej Komisji Wyborczej, która zwołuje kolegium elektorów wydziału; 4. uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością, co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Wydziałowego Kolegium Elektorów; 12

13 5. uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Wydziałowego Kolegium Elektorów. 1. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej zwołuje Wydziałowe Kolegium Elektorów w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania wniosku o dziekana lub prodziekana. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU Szczegółowy skład senatu w łącznej liczbie 30 członków oraz podział miejsc pomiędzy poszczególne grupy społeczności akademickiej określa statut 47 ust. 2 oraz Wybory przedstawicieli przeprowadzane są spośród: 1. nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz Ŝołnierzy zawodowych będących nauczycielami akademickimi Uczelni, lub Ŝołnierzami dla których określono stanowiska nauczycieli akademickich, posiadających tytuł lub stopień naukowy (16 mandatów); 2. pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz niewymienieni w punkcie 1 Ŝołnierze zawodowi będący nauczycielami akademickimi, lub Ŝołnierze, dla których określono stanowiska nauczycieli akademickich (1 mandat); 3. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i Ŝołnierzy zawodowych niewymienionych w punktach 1 i 2 (2 mandaty); 4. studentów (8 mandatów). 3. Wybory przedstawicieli do senatu wymienionych w ust. 2 przeprowadzane są na oddzielnych zebraniach wyborczych kaŝdej grupy z osobna. 4. Przedstawicielami poszczególnych grup społeczności akademickiej zostają osoby, które w tajnym głosowaniu uzyskały kolejno ponad 50 % waŝnych głosów. 5. W przypadku, gdy pierwsze głosowanie nie wyłoniło przedstawicieli, Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza drugą i następne tury głosowania aŝ do wyłonienia przedstawicieli. W drugiej i następnych turach głosowanie odbywa się w stosunku do kandydatów, 13

14 którzy uzyskali kolejno największą ilość waŝnie oddanych głosów - pozostawiając na liście kandydatów o jedną osobę więcej niŝ wynosi liczba nieobsadzonych mandatów. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU Szczegółowy skład rady wydziału w łącznej liczbie 25 członków oraz miejsc pomiędzy poszczególne grupy społeczności studenckiej określa statut 62 ust. 2 oraz Przedstawiciele studentów Wydziału wybierani są zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego przez Prezydium Samorządu Studenckiego. 3. Do wyboru członków rady wydziału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów do Senatu. ODWOŁYWANIE PRZEDSTAWICIELI W ORGANACH KOLEGIALNYCH 12. 1) Przedstawiciele społeczności akademickiej w organach kolegialnych mogą być odwołani w kaŝdym terminie przez swoich wyborców. Pisemny wniosek o odwołanie przedstawiciela musi być złoŝony w formie pisemnej, przez co najmniej 1/3 wyborców danej grupy społeczności akademickiej do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2) Uczelniana Komisja Wyborcza zobowiązana jest w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku, do poinformowania o nim przewodniczącego odpowiedniego organu kolegialnego, którego członkiem jest przedstawiciel, a takŝe osoby, której wniosek dotyczy. 3) Odpowiednia komisja wyborcza zobowiązana jest do zwołania zebrania wyborczego w terminie 30 dni od daty złoŝenia wniosku o odwołanie. 4) Podjęcie decyzji o odwołaniu powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wyjaśnień osoby, której wniosek o odwołanie dotyczy. Decyzja o odwołaniu zapada bezwzględną większością głosów. Decyzja jest ostateczna. 14

15 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH Mandat członka organu kolegialnego wygasa w przypadku: 1) odwołania przez wyborców; 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 3) utraty biernego prawa wyborczego; 4) przeniesienia słuŝbowego poza Uczelnię, rozwiązania stosunku pracy albo śmierci członka organu kolegialnego; 5) ukończenia lub przerwania studiów przez przedstawiciela studentów; 6) skazania członka organu Uczelni prawomocnym wyrokiem sądu na bezwzględną karę pozbawienia wolności lub aresztu wojskowego, a takŝe z warunkowym zawieszeniem wykonania tych kar, prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych oraz ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub wymierzenia, prawomocnym orzeczeniem, kary dyscyplinarnej Ŝołnierzowi; 7) wykluczenia uchwałą organu kolegialnego z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członka tego organu. 2. W razie wygaśnięcia mandatu w okresie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym samym trybie, co wybory właściwe. 15

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie

Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia r. REGULAMIN WYBORCZY. PWSZ w Nysie Załącznik do Uchwały Nr 20/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 13.01.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY PWSZ w Nysie styczeń 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r.

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y. na kadencję zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 1.09.2016 31.08.2020 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 24.02.2016 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych, organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Częstochowa, 04.04.2012 r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 01.09.2012 31.08.2016 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 4 kwietnia 2012 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012

Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP /2012 Poznań, 20 czerwca 2012 roku DOP-0212-78/2012 Zarządzenie nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów członków

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

do organów kolegialnych Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział I Komisja Wyborcza

do organów kolegialnych Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział I Komisja Wyborcza Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Akademii Medycznej w Gdańsku. Rozdział I Komisja Wyborcza 1 Komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 28/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Samorządu Studenckiego Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Wrocławskiej z dn. 20 grudnia 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, zwany dalej Samorządem, jest organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY LINGWISTYCZNEJ Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Lingwistycznej, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół studentów Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r.

Uchwała nr 224/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. Uchwała nr 224/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH

REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH REGULAMIN WYBORCZY DO UCZELNIANYCH ORGANÓW KOLEGIALNYCH I JEDNOOSOBOWYCH Na podstawie 50 pkt 1 Statutu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Komisja Wyborcza ustala Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 24 1. Organy jednoosobowe Uczelni są wybierane przez kolegia elektorów. 2. Rektor i prorektorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych uchwalony dnia 30 stycznia 2013 r. Dział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Studenci Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych tworzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony na podstawie: 1. Uchwały nr 8/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego. 2. Uchwały nr 34/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Miejsca zmienione w stosunku do Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów AWF Warszawa zatwierdzonej przez Senat Uczelni w dniu 1 lipca 2014 roku zaznaczone zostały wytłuszczoną kursywą Załącznik nr 1 Do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 50/2008/2009

UCHWAŁA nr 50/2008/2009 UCHWAŁA nr 50/2008/2009 Senatu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA

Rozdział I KOMISJA WYBORCZA Regulamin Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasady wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Rozdział I KOMISJA WYBORCZA 1 Komisja

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawna działania Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku stanowi: 1) ustawa z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska Regulamin Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej uchwalony przez Radę Doktorantów Politechniki Gdańskiej w dniu 10 marca 2008 r. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego Uchwała nr 1 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie 52 ust. 1 lit b) Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. UCHWAŁA Nr 1/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Lodzi I. Postanowienia ogólne 1 Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zwany dalej samorządem

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Spis treści Rozdział I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Zakres załadowania... 3 Definicje legalne... 3 Komisje

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. ORDYNACJA WYBORCZA DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dział I Ogólne zasady wyborów członków organów kolegialnych Samorządu i ich odwoływania. Art.1. 1. Ordynacja określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Organy Samorządu... 3 UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo