Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku."

Transkrypt

1 Opis Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności najnowsze zmiany w prawie autorskim, obejmujące nowelizację m.in. instytucji dozwolonego użytku publicznego i prywatnego, oraz nowe rozwiązania w zakresie pełnomocnictwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. Poszerzono także część dotycząca prawa własności przemysłowej. Całość została uzupełniona o dorobek polskiego i europejskiego orzecznictwa sądowego. Zrozumienie skomplikowanych zagadnień z tego zakresu zostało znacząco ułatwione przez ujęcie definicji i wyjaśnień w postaci graficznej, tabel, rysunków oraz podkreśleń najważniejszych zagadnień. W każdym rozdziale zamieszczono wykaz najważniejszych orzeczeń sądowych oraz spis literatury, a także pytania i kazusy, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę. Adresaci: Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów takich kierunków, jak: prawo, administracja, europeistyka, ekonomia, pedagogika, zarządzanie, biologia, chemia i ochrona środowiska, jak i do osób pragnacych pogłębić swą wiedzę na ten temat. Informacje o autorach (redaktorach) Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz - kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dr Zofia Zawadzka - adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie prasowym. Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Wstęp str. 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych str Źródła prawa autorskiego str. 31

2 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce str Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego str Modele prawa autorskiego str Zasady prawa autorskiego str Ćwiczenia str Literatura str. 43 ROZDZIAŁ II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego str Źródła prawa str Pojęcie utworu. Przesłanki uznania danego wytworu za utwór str Ustalenie a utrwalenie utworu str Katalog utworów w świetle prawa autorskiego str Czynniki niemające znaczenia przy kwalifikacji danego wytworu intelektualnego jako utworu str Graniczne wytwory intelektu str Idee, pomysły, koncepcje itp. str Wyłączenia ustawowe str Akty normatywne lub ich urzędowe projekty str Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole str Opublikowane opisy patentowe lub ochronne str Proste informacje prasowe str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 61 ROZDZIAŁ III. Podmiot prawa autorskiego str Źródła prawa str Twórca jako podmiot prawa autorskiego str Domniemanie autorstwa str Inne podmioty autorskich praw majątkowych str Nabycie pierwotne str Nabycie pochodne str Instytucje naukowe str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 71 ROZDZIAŁ IV. Rodzaje utworów str Źródła prawa str Utwór współautorski str Rodzaje utworów współautorskich str Przesłanki powstania utworu współautorskiego str Twórczy charakter wkładów str Porozumienie jako przejaw współpracy autorów str Wspólne prawo autorskie do utworu współautorskiego str Utwór połączony str Powstanie utworów połączonych str Podstawy odmowy udzielenia zezwolenia str Utwór współautorski a utwór połączony str Utwór zbiorowy str. 79

3 4.1. Szczególna rola producenta lub wydawcy str Prawa autorskie do utworu zbiorowego str Utwór pracowniczy str Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę str Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę str Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego str Utwór zależny str Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do dzieła zależnego str Utwór inspirowany str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 94 ROZDZIAŁ V. Autorskie prawa majątkowe str Źródła prawa str Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych str Modele kształtowania treści majątkowych praw autorskich str Treść autorskich praw majątkowych str Pola eksploatacji str Pola eksploatacji z art. 50 pr.aut. str Droit de suite str Zbywalność autorskich praw majątkowych str Przejście autorskich praw majątkowych w drodze dziedziczenia str Przejście autorskich praw majątkowych w drodze umowy str Czas ochrony autorskich praw majątkowych str Fundusz Promocji Twórczości str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 110 ROZDZIAŁ VI. Dozwolony użytek osobisty i publiczny str Źródła prawa str Istota dozwolonego użytku. Podział na dozwolony użytek osobisty i publiczny str Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego str Wyłączenia z zakresu dozwolonego użytku prywatnego str Dozwolony użytek publiczny str Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych str Dozwolony użytek utworu w celach oświatowych i naukowych str Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (public lending right) str Użytek publiczny w sferze nadawania utworu str Publiczne odtwarzanie nadawanych utworów str Dozwolony użytek w zakresie wykonania utworu str Dozwolony użytek utworów plastycznych str Dozwolony użytek utworu w celach państwowych str Dozwolony użytek utworu w celach gospodarczych str Dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych str Dozwolony użytek utworów osieroconych str Pojęcie utworów osieroconych str. 140

4 Korzystanie z utworów osieroconych str Staranne poszukiwania podmiotu praw autorskich str Utrata statusu utworu osieroconego str Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym str Prawo cytatu str Zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 157 ROZDZIAŁ VII. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi str Źródła prawa str Dyrektywa 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie str Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi str Utworzenie organizacji zbiorowego zarządzania str Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania str Zadania organizacji zbiorowego zarządzania str Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi str Domniemania z art. 105 ust. 1 pr.aut. str Zbiorowy zarząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych str Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania str Ustawowe sposoby wskazania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania str Komisja Prawa Autorskiego str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 173 ROZDZIAŁ VIII. Umowy autorskoprawne str Źródła prawa str Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim str Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowie str Zakaz obejmowania umową pól eksploatacji utworu nieznanych w chwili zawarcia umowy str Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości str Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia str Nakaz zawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej str Umowy autorskoprawne str Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych str Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe str Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych str Treść umowy licencyjnej str Sublicencja str Wypowiedzenie umowy str Umowa wydawnicza str Ćwiczenia str Literatura str. 186

5 8. Wybrane orzeczenia sądowe str. 187 ROZDZIAŁ IX. Autorskie prawa osobiste str Źródła prawa str Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych str Katalog autorskich praw osobistych str Autorskie prawa osobiste wymienione w art. 16 pr.aut. str Prawo do autorstwa utworu str Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo str Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania str Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności str Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu str Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych str Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy str Prawa osobiste twórcy i jego bliskich związane z oryginałem egzemplarza dzieła plastycznego str Prawo dostępu do oryginału utworu str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 205 ROZDZIAŁ X. Plagiat str Źródła prawa str Pojęcie i istota plagiatu str Rodzaje plagiatu str Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych str Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z tytułu popełnienia plagiatu str Postępowanie wyjaśniające str Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich str Postępowanie str Odpowiedzialność nauczycieli akademickich uregulowana przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki str Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu str Postępowanie wyjaśniające str Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów str Postępowanie odwoławcze str Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu str Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu str Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu str Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu str Sankcje karne str Przedawnienie odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu str Ćwiczenia str. 230

6 9. Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 232 ROZDZIAŁ XI. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych str Źródła prawa str Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych str Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych str Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych str Zagadnienia procesowe str Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych str Roszczenia niemajątkowe str Roszczenia majątkowe str Zagadnienia procesowe str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 249 ROZDZIAŁ XII. Odpowiedzialność karna str Źródła prawa str Analiza znamion przestępstw stypizowanych w prawie autorskim str Plagiat i inne naruszenia praw autorskich lub pokrewnych str Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (piractwo) str Bezprawne rozpowszechnianie, utrwalenie lub zwielokrotnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania str Paserstwo str Produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem str Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli str Sankcje karne str Właściwość sądu i tryb ścigania str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 263 ROZDZIAŁ XIII. Utwory audiowizualne str Źródła prawa str Pojęcie utworu audiowizualnego str Podmioty praw autorskich do dzieła audiowizualnego str Skutki uznania osoby za współtwórcę utworu audiowizualnego str Producent dzieła audiowizualnego str Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 273 ROZDZIAŁ XIV. Programy komputerowe str. 275

7 1. Źródła prawa str Pojęcie programu komputerowego str Podmiot praw autorskich do programu komputerowego str Treść prawa autorskiego str Autorskie prawa osobiste twórców programów komputerowych str Autorskie prawa majątkowe twórców programów komputerowych str Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego str Dozwolony użytek programów komputerowych str Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego str Piractwo komputerowe str Formy piractwa komputerowego str Odpowiedzialność karna str Prawne aspekty stosowania i usuwania środków technicznego zabezpieczenia programów komputerowych str Rodzaje i funkcje środków technicznego zabezpieczenia str Obchodzenie lub usuwanie technicznych środków zabezpieczających program komputerowy str Odpowiedzialność cywilna str Odpowiedzialność karna str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 295 ROZDZIAŁ XV. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji str Źródła prawa str Pojęcie wizerunku str Szczególne postaci wizerunku str Zasady rozpowszechniania wizerunku str Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody sportretowanego str Rozpowszechnianie wizerunków pozowanych str Rozpowszechnianie wizerunków osób powszechnie znanych str Osoba powszechnie znana str Rozpowszechnianie wizerunków osób stanowiących szczegół całości str Ochrona adresata korespondencji str Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 311 ROZDZIAŁ XVI. Prawa pokrewne str Źródła prawa str Pojęcie, charakter i kategorie praw pokrewnych str Przedmiot i przesłanki ochrony prawa do artystycznych wykonań str Podmiot prawa do artystycznych wykonań str Treść prawa do artystycznych wykonań str Prawa majątkowe artystów wykonawców str Prawa osobiste artystów wykonawców str Czas trwania prawa do artystycznych wykonań str Dozwolony użytek publiczny artystycznych wykonań str Przedmiot i podmiot prawa do fonogramów i wideogramów str. 328

8 7.1. Przedmiot prawa do fonogramów i wideogramów str Podmiot prawa do fonogramu i wideogramu str Treść praw producenta str Czas trwania praw do fonogramów i wideogramów str Dozwolony użytek fonogramów i wideogramów str Przedmiot i podmiot prawa do nadań programów str Treść prawa do nadań programów str Przedmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych str Podmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych str Treść prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych str Czas trwania prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 344 ROZDZIAŁ XVII. Prawo autorskie w Internecie str Źródła prawa str Przedmiot ochrony str Pola eksploatacji utworu w Internecie str Zwielokrotnianie dokonywane w sieciach komputerowych w trakcie korzystania z utworu str Wprowadzenie utworu do obrotu str Rozpowszechnianie utworu online str Nowe pola eksploatacji str Dozwolony użytek publiczny i prywatny str Dozwolony użytek publiczny str Dozwolony użytek prywatny str Zasady korzystania z utworów zamieszczonych w Internecie w ramach dozwolonego użytku str Odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie str Wyłączenie odpowiedzialności prawnej usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną str Usługa mere conduit (tzw. prostego przekazu) str Usługa cachingu str Usługa hostingu str Monitoring sieci przez service providera str Cloud Computing str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 368 ROZDZIAŁ XVIII. Ochrona baz danych str Źródła prawa str Pojęcie bazy danych str Definicja bazy danych w dyrektywie w sprawie ochrony prawnej baz danych str Podmiot prawa sui generis do bazy danych str Treść prawa sui generis str Ograniczenia prawa producenta baz danych str Czas ochrony bazy danych str. 379

9 7. Ochrona baz danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych str Pojęcie bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych str Podmiot praw autorskich do bazy danych str Autorskie prawa majątkowe do bazy danych str Dozwolony użytek w odniesieniu do bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych str Dozwolony użytek publiczny str Dozwolony użytek prywatny str Kumulatywna ochrona baz danych str Ochrona bazy danych na gruncie ustawy o ochronie baz danych str Ochrona baz danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 392 Część druga PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZDZIAŁ I. Źródła prawa własności przemysłowej str Źródła prawa str Pojęcie, charakter i główne dziedziny prawa własności przemysłowej str Charakter norm prawa własności przemysłowej str Dziedziny prawa własności przemysłowej str Pojęcie własności intelektualnej str Własność przemysłowa a własność intelektualna str Ogólna charakterystyka ustawy - Prawo własności przemysłowej str Struktura i zadania Urzędu Patentowego str Eksperci Urzędu Patentowego str Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego str Asesorzy i aplikanci eksperccy str Zadania Urzędu Patentowego str Rzecznik patentowy str Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy str Pełnomocnicy w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej str Ćwiczenia str Literatura str. 420 ROZDZIAŁ II. Prawo patentowe str Źródła prawa str Prawo patentowe w Polsce str Pojęcie wynalazku str Kategorie wynalazków str Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku str. 425

10 2.2. Podmioty praw do patentu str Przesłanki zdolności patentowej str Nowość wynalazku str Poziom wynalazczy str Przemysłowa stosowalność str Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej str Procedura rejestracji wynalazku w Polsce str Opłaty rejestracyjne i okresowe str Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku str Decyzje Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu str Treść patentu str Ograniczenia patentu str Obrót dobrami własności przemysłowej str Umowy licencyjne str Unieważnienie patentu str Wygaśnięcie patentu str Patent europejski str Istota patentu europejskiego str Procedura rejestracji wynalazku w trybie Konwencji o patencie europejskim str Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu europejskiego str Opłaty rejestracyjne i okresowe str Unieważnienie patentu europejskiego str Patent europejski o jednolitym skutku str Proces tworzenia jednolitego systemu ochrony str Podstawy prawne systemu wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej str Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku str Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku str Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 472 ROZDZIAŁ III. Prawo znaków towarowych str Źródła prawa str Prawo znaków towarowych w Polsce str Pojęcie znaku towarowego str Cechy znaku towarowego str Funkcje znaków towarowych str Rodzaje znaków towarowych str Niekonwencjonalne znaki towarowe str Wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, znaki chronione wspólnym prawem ochronnym str. 482

11 2.5. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy str Zdolność odróżniająca str Bezwzględne przeszkody rejestracyjne str Względne przeszkody rejestracyjne str Procedura rejestracji znaku towarowego str Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy str Opłaty rejestracyjne str Przykłady zarejestrowanych znaków towarowych str Treść prawa ochronnego na znak towarowy str Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy str Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy str Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy str Wspólnotowy znak towarowy str Wspólnotowy znak wspólny str Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego str Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy str Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji str Względne podstawy odmowy rejestracji str Opłaty str Przykłady zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych str Treść prawa do wspólnotowego znaku towarowego str Ograniczenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego str Unieważnienie i wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego str Unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego str Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego str Znaki towarowe w prawie międzynarodowym str Pojęcie znaku towarowego w prawie międzynarodowym str Procedura rejestracji znaków towarowych w systemie międzynarodowym str Opłaty str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 519 ROZDZIAŁ IV. Prawo wzorów przemysłowych str Źródła prawa str Prawo wzorów przemysłowych w Polsce str Pojęcie wzoru przemysłowego str Postać wytworu str Wytwór str Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego str Nowość wzoru przemysłowego str Indywidualny charakter wzoru przemysłowego str Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru str. 530

12 2.3. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego str Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce str Opłaty jednorazowe i okresowe str Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji wzoru przemysłowego str Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego str Zakres prawa z rejestracji wzoru str Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego str Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego str Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego str Europejskie prawo wzorów przemysłowych str Pojęcie wzoru wspólnotowego str Wyłączenia spod ochrony str Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego str Nowość wzoru wspólnotowego str Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego str Niezarejestrowany wzór wspólnotowy str Procedura rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego str Opłaty str Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji wzoru wspólnotowego str Treść prawa z rejestracji str Unieważnienie wzoru wspólnotowego str Międzynarodowa rejestracja wzorów przemysłowych str Zgłoszenie międzynarodowe str Treść prawa z rejestracji str Opłaty z tytułu rejestracji str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzecznictwo sądów polskich str Wybrane orzecznictwo OHIM str. 566 ROZDZIAŁ V. Oznaczenia geograficzne str Źródła prawa str Oznaczenie geograficzne w prawie polskim str Pojęcie oznaczenia geograficznego str Rodzaje oznaczeń geograficznych str Funkcje oznaczeń geograficznych str Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce str Wyłączenia spod rejestracji str Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego str Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego str Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego str Unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne str. 582

13 2.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne str Oznaczenia geograficzne w prawie unijnym str Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej str Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej str Etap krajowy str Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia zastrzeżeń do wniosku o rejestrację str Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych przed Komisją Europejską str Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej str Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego str Cofnięcie rejestracji str Ćwiczenia str Literatura str. 594 ROZDZIAŁ VI. Wzory użytkowe str Źródła prawa str Pojęcie wzoru użytkowego str Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego str Wzór użytkowy a wynalazek str Procedura rejestracji wzoru użytkowego str Opłaty rejestracyjne str Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy str Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy str Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy str Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy str Ćwiczenia str Literatura str Wybrane orzeczenia sądowe str. 608 ROZDZIAŁ VII. Topografie układów scalonych str Źródła prawa str Pojęcie topografii układu scalonego str Przesłanki zdolności rejestrowej TUS str Procedura rejestracji TUS str Opłaty rejestracyjne str Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji TUS str Treść prawa z rejestracji TUS str Ograniczenie praw z rejestracji TUS str Unieważnienie prawa z rejestracji TUS str Wygaśnięcie prawa z rejestracji TUS str Ćwiczenia str Literatura str. 619

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów.......................................... Wykaz literatury......................................... XI XIX Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów................................................. XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa......

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za jedną z pięciu książek 2008 roku. Opis Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW

Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Prawo w asnoêci intelektualnej

Prawo w asnoêci intelektualnej Prawo w asnoêci intelektualnej pod redakcjà Joanny Sieƒczy o-chlabicz Wydanie 2 Warszawa 2011 Poszczególne części opracowały: Część I. Prawo autorskie Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna Banasiuk Zofia Zawadzka

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski Ochrona własności intelektualnej Adam Wiśniewski Ochrona własności Title of the intelektualnej presentation 18.05.2012. Date # 2 Innowacyjność Pracujemy w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Znaczna

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego 1. Wprowadzenie.

Spis treści Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego 1. Wprowadzenie. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa... 1 Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego... 7 1. Wprowadzenie. Pojęcie utworu..............................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego Katedra Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018 Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018 O zagadnieniach tematycznych do egzaminu licencjackiego decyduje wykładowca danego seminarium.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 O zagadnieniach tematycznych do egzaminu licencjackiego decyduje wykładowca danego seminarium.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Tel , enia autorskie. ZastrzeŜenia

Tel ,   enia autorskie. ZastrzeŜenia Materiały nr 2 (34 strony) do przedmiotu Tw Twórczo rczość w technice i ochrona własno asności przemysłowej owej przeznaczone do celów dydaktycznych dla studentów V roku studiów niestacjonarnych wydz.

Bardziej szczegółowo

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te Wykaz skrótów... Orzecznictwo... Bibliografia... Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego... 2 2. Naprawienie szkody niemajątkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona intelektualnej TR N 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany, Podstawowy/obowiązkowy Język wykładowy: polski Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna?

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Ochrona własności intelektualnej Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Literatura do przedmiotu Książki Sieńczyło Chlabicz, J. (red): Prawo własności intelektualnej. Lexis Nexis

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a 20-117 Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Prawo autorskie Kluczowe zagadnienia: Co podlega ochronie prawa autorskiego? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa.

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. WYKŁAD 1. TREŚĆ Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. Twórczość literacka i artystyczna jako przedmiot prawa autorskiego. Pojęcie utworu. Kategorie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie. adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017

Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie. adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017 Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017 Podstawowe zasady prawa autorskiego! przedmiot: dobro niematerialne utwór! podmiot: co do zasady twórca!

Bardziej szczegółowo

prawo własności intelektualnej

prawo własności intelektualnej prawo własności intelektualnej redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz SERIA AKADEMICKA prawo własności intelektualnej Stan prawny na 31 marca 2018 r. redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Transport. Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności intelektualnej. ogólny

Transport. Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności intelektualnej. ogólny KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3 Ochrona własności intelektualnej Wykład 3 Art. 16 Pr. aut. autorskie prawa osobiste Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i wolne licencje

Prawo autorskie i wolne licencje Prawo autorskie i wolne licencje Mariusz Karolak materiał szkoleniowy na licencji CC BY-SA 4.0 Źródło prawa autorskiego w Polsce Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn. Ogólno akademicki. Niestacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej HES

Mechanika i Budowa Maszyn. Ogólno akademicki. Niestacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Agnieszka Wachowska, Radca Prawny, Partner Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

Justyna Strzelczyk. Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Justyna Strzelczyk. Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Justyna Strzelczyk Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Podręcznik wiodący: J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej, w: Zarys prawa cywilnego pod red.

Bardziej szczegółowo

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie dr Piotr Zakrzewski Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty praw pokrewnych

Przedmioty praw pokrewnych Przedmioty praw pokrewnych Objęcie ochroną tych praw to novum w polskich regulacjach prawa autorskiego. Są to zbywalne, bezwzględne prawa podmiotowe powstające obok praw autorskich. Prawa pokrewne chronią

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki Opracowali: dr M. Kotulska, prof. A. Szewc KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Akty prawne: UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Konferencja szkoleniowa Ochrona prawna i ocena publikacji 24 września, 2013 r., Kraków Prawo autorskie Ustawa o prawie

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) Wykład 1. Treść I. Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE. Aleksandra Maciejewicz PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE Aleksandra Maciejewicz Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

Bardziej szczegółowo

Podmiot prawa autorskiego

Podmiot prawa autorskiego Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 17 maja 9. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE CZYLI O JEDYNEJ RZECZY NA ŚWIECIE, KTOREJ NIE

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz

Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz NIEŚWIADOMOŚĆ CO JEST, A CO NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Źródło: http://arstechnica.com/

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15.11.2017 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA UCZELNI wynalazki, wzory użytkowe;

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. UTWÓR Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Inga Oleksiuk Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Artur Jeżewski

Artur Jeżewski Artur Jeżewski zs27pracownia@o2.pl BHP w pracowni komputerowej Przedmiotowy System Oceniania na zajęciach z informatyki w CLII LO dla dorosłych Wokół informacji i Internetu Wyszukiwanie informacji w Internecie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo