Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych Źródła prawa autorskiego Rozwój prawa autorskiego w Polsce Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego Modele prawa autorskiego Zasady prawa autorskiego Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego Źródła prawa Pojęcie utworu. Przesłanki uznania danego wytworu za utwór Ustalenie a utrwalenie utworu Katalog utworów w świetle prawa autorskiego Czynniki niemające znaczenia przy kwalifikacji danego wytworu intelektualnego jako utworu Graniczne wytwory intelektu Idee, pomysły, koncepcje itp Wyłączenia ustawowe Akty normatywne lub ich urzędowe projekty Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole Opublikowane opisy patentowe lub ochronne Proste informacje prasowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ III. Podmiot prawa autorskiego Źródła prawa Twórca jako podmiot prawa autorskiego... 60

2 6 Spis treści 2.1. Domniemanie autorstwa Inne podmioty autorskich praw majątkowych Nabycie pierwotne Nabycie pochodne Instytucje naukowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IV. Rodzaje utworów Źródła prawa Utwór współautorski Rodzaje utworów współautorskich Przesłanki powstania utworu współautorskiego Twórczy charakter wkładów Porozumienie jako przejaw współpracy autorów Wspólne prawo autorskie do utworu współautorskiego Utwór połączony Powstanie utworów połączonych Podstawy odmowy udzielenia zezwolenia Utwór współautorski a utwór połączony Utwór zbiorowy Szczególna rola producenta lub wydawcy Prawa autorskie do utworu zbiorowego Utwór pracowniczy Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego Utwór zależny Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do dzieła zależnego Utwór inspirowany Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ V. Autorskie prawa majątkowe Źródła prawa Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych Modele kształtowania treści majątkowych praw autorskich Treść autorskich praw majątkowych Pola eksploatacji Pola eksploatacji z art. 50 pr.aut Droit de suite Zbywalność autorskich praw majątkowych Przejście autorskich praw majątkowych w drodze dziedziczenia Przejście autorskich praw majątkowych w drodze umowy Czas ochrony autorskich praw majątkowych

3 7 7. Fundusz Promocji Twórczości Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VI. Dozwolony użytek osobisty i publiczny Źródła prawa Istota dozwolonego użytku. Podział na dozwolony użytek osobisty i publiczny Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego Wyłączenia z zakresu dozwolonego użytku prywatnego Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych Dozwolony użytek utworu w celach oświatowych i naukowych Użytek publiczny w sferze nadawania utworu Publiczne odtwarzanie nadawanych utworów Dozwolony użytek w zakresie wykonania utworu Dozwolony użytek utworów plastycznych Dozwolony użytek utworu w celach państwowych Dozwolony użytek utworu w celach gospodarczych Dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych Prawo cytatu Zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VII. Utwory osierocone Źródła prawa Pojęcie utworów osieroconych Kategorie utworów osieroconych Utwory, w stosunku do których nie można ustalić podmiotu prawa lub jest to bardzo utrudnione Utwory, w stosunku do których nie można (lub jest to bardzo utrudnione) nawiązać kontaktu z podmiotem prawa, którego tożsamość jest znana Dyrektywa w sprawie utworów osieroconych Dozwolone sposoby korzystania z utworów osieroconych przez beneficjentów Obowiązek poszukiwania podmiotu praw autorskich Wzajemne uznawanie statusu utworów osieroconych przez państwa Unieważnienie statusu utworu osieroconego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VIII. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Źródła prawa Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

4 8 Spis treści 3. Utworzenie organizacji zbiorowego zarządzania Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania Zadania organizacji zbiorowego zarządzania Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi Domniemania z art. 105 ust. 1 pr.aut Zbiorowy zarząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania Ustawowe sposoby wskazania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania Komisja Prawa Autorskiego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IX. Umowy prawnoautorskie Źródła prawa Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowie Zakaz obejmowania umową pól eksploatacji utworu nieznanych w chwili zawarcia umowy Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia Nakaz zawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej Umowy prawnoautorskie Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych Treść umowy licencyjnej Sublicencja Wypowiedzenie umowy licencyjnej Umowa wydawnicza Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ X. Autorskie prawa osobiste Źródła prawa Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych Katalog autorskich praw osobistych Autorskie prawa osobiste wymienione w art. 16 pr.aut Prawo do autorstwa utworu Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności

5 Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy Prawa osobiste twórcy i jego bliskich związane z oryginałem egzemplarza dzieła plastycznego Prawo dostępu do oryginału utworu Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XI. Plagiat Źródła prawa Pojęcie i istota plagiatu Rodzaje plagiatu Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z tytułu popełnienia plagiatu Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich Postępowanie odwoławcze Odpowiedzialność nauczycieli akademickich uregulowana przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu Postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów Postępowanie odwoławcze Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu Sankcje karne Przedawnienie odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych Źródła prawa Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych Zagadnienia procesowe

6 10 Spis treści 4. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych Roszczenia niemajątkowe Roszczenia majątkowe Zagadnienia procesowe Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIII. Odpowiedzialność karna Źródła prawa Analiza znamion przestępstw stypizowanych w prawie autorskim Plagiat i inne naruszenia praw autorskich lub pokrewnych Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (piractwo) Bezprawne rozpowszechnianie, utrwalenie lub zwielokrotnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania Paserstwo Produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli Sankcje karne Właściwość sądu i tryb ścigania Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIV. Utwory audiowizualne Źródła prawa Pojęcie utworu audiowizualnego Podmioty praw autorskich do dzieła audiowizualnego Skutki uznania osoby za współtwórcę utworu audiowizualnego Producent dzieła audiowizualnego Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XV. Programy komputerowe Źródła prawa Pojęcie programu komputerowego Podmiot praw autorskich do programu komputerowego Treść prawa autorskiego Autorskie prawa osobiste twórców programów komputerowych Autorskie prawa majątkowe twórców programów komputerowych Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego Dozwolony użytek programów komputerowych

7 11 6. Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego Piractwo komputerowe Formy piractwa komputerowego Odpowiedzialność karna Prawne aspekty stosowania i usuwania środków technicznego zabezpieczenia programów komputerowych Rodzaje i funkcje środków technicznego zabezpieczenia Obchodzenie lub usuwanie technicznych środków zabezpieczających program komputerowy Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność karna Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVI. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji Źródła prawa Pojęcie wizerunku Szczególne postaci wizerunku Zasady rozpowszechniania wizerunku Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody sportretowanego Rozpowszechnianie wizerunków pozowanych Rozpowszechnianie wizerunków osób powszechnie znanych Osoba powszechnie znana Rozpowszechnianie wizerunków osób stanowiących szczegół całości Ochrona adresata korespondencji Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVII. Prawa pokrewne Źródła prawa Pojęcie, charakter i kategorie praw pokrewnych Przedmiot i przesłanki ochrony prawa do artystycznych wykonań Podmiot prawa do artystycznych wykonań Treść prawa do artystycznych wykonań Prawa majątkowe artystów wykonawców Prawa osobiste artystów wykonawców Czas trwania prawa do artystycznych wykonań Dozwolony użytek publiczny artystycznych wykonań Przedmiot i podmiot prawa do fonogramów i wideogramów Przedmiot prawa do fonogramów i wideogramów Podmiot prawa do fonogramu i wideogramu Treść praw producenta Czas trwania praw do fonogramów i wideogramów Dozwolony użytek fonogramów i wideogramów

8 12 Spis treści 9. Przedmiot i podmiot prawa do nadań programów Treść prawa do nadań programów Przedmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Podmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Treść prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Czas trwania prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XVIII. Prawo autorskie w Internecie Źródła prawa Przedmiot ochrony Pola eksploatacji utworu w Internecie Zwielokrotnianie dokonywane w sieciach komputerowych w trakcie korzystania z utworu Wprowadzenie utworu do obrotu Rozpowszechnianie utworu on-line Nowe pola eksploatacji Dozwolony użytek publiczny i prywatny Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek prywatny Zasady korzystania z utworów zamieszczonych w Internecie w ramach dozwolonego użytku Odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie Wyłączenie odpowiedzialności prawnej usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługa mere conduit (tzw. prostego przekazu) Usługa cachingu Usługa hostingu Monitoring sieci przez service providera Cloud Computing Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ XIX. Ochrona baz danych Źródła prawa Pojęcie bazy danych Definicja bazy danych w dyrektywie w sprawie ochrony prawnej baz danych Podmiot prawa sui generis do bazy danych Treść prawa sui generis Ograniczenia prawa producenta baz danych Czas ochrony bazy danych Ochrona baz danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

9 Pojęcie bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Podmiot praw autorskich do bazy danych Autorskie prawa majątkowe do bazy danych Dozwolony użytek w odniesieniu do bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek prywatny Kumulatywna ochrona baz danych Ochrona bazy danych na gruncie ustawy o ochronie baz danych Ochrona baz danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe Część druga PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZDZIAŁ I. Źródła prawa własności przemysłowej Źródła prawa Pojęcie, charakter i główne dziedziny prawa własności przemysłowej Charakter norm prawa własności przemysłowej Dziedziny prawa własności przemysłowej Pojęcie własności intelektualnej Własność przemysłowa a własność intelektualna Ogólna charakterystyka ustawy Prawo własności przemysłowej Struktura i zadania Urzędu Patentowego Eksperci Urzędu Patentowego Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego Asesorzy i aplikanci eksperccy Zadania Urzędu Patentowego Rzecznik Patentowy Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ II. Prawo patentowe Źródła prawa Prawo patentowe w Polsce Pojęcie wynalazku Kategorie wynalazków Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku Podmioty praw do patentu Przesłanki zdolności patentowej Nowość wynalazku Poziom wynalazczy

10 14 Spis treści Przemysłowa stosowalność Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej Procedura rejestracji wynalazku w Polsce Opłaty rejestracyjne i okresowe Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku Decyzje Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu Treść patentu Ograniczenia patentu Obrót dobrami własności przemysłowej Umowy licencyjne Unieważnienie patentu Wygaśnięcie patentu Patent europejski Istota patentu europejskiego Procedura rejestracji wynalazku w trybie Konwencji o patencie europejskim Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu europejskiego Opłaty rejestracyjne i okresowe Unieważnienie patentu europejskiego Patent europejski o jednolitym skutku Proces tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej Podstawy prawne systemu wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ III. Prawo znaków towarowych Źródła prawa Prawo znaków towarowych w Polsce Pojęcie znaku towarowego Cechy znaku towarowego Funkcje znaków towarowych Rodzaje znaków towarowych Wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, znaki chronione wspólnym prawem ochronnym Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Zdolność odróżniająca Bezwzględne przeszkody rejestracyjne Względne przeszkody rejestracyjne Procedura rejestracji znaku towarowego Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy Opłaty rejestracyjne

11 Przykłady zarejestrowanych znaków towarowych Treść prawa ochronnego na znak towarowy Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy Wspólnotowy znak towarowy Pojęcie wspólnotowego znaku towarowego Wspólnotowy znak wspólny Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji Względne podstawy odmowy rejestracji Opłaty Treść prawa do wspólnotowego znaku towarowego Ograniczenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego Unieważnienie i wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego Znaki towarowe w prawie międzynarodowym Pojęcie znaku towarowego w prawie międzynarodowym Procedura rejestracji znaków towarowych w systemie międzynarodowym Opłaty Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ IV. Prawo wzorów przemysłowych Źródła prawa Prawo wzorów przemysłowych w Polsce Pojęcie wzoru przemysłowego Postać wytworu Wytwór Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego Nowość wzoru przemysłowego Indywidualny charakter wzoru przemysłowego Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce Opłaty jednorazowe i okresowe Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji wzoru przemysłowego Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Zakres prawa z rejestracji wzoru Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

12 16 Spis treści 3. Europejskie prawo wzorów przemysłowych Pojęcie wzoru wspólnotowego Wyłączenia spod ochrony Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego Nowość wzoru wspólnotowego Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego Niezarejestrowany wzór wspólnotowy Procedura rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego Opłaty Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji wzoru wspólnotowego Treść prawa z rejestracji Unieważnienie wzoru wspólnotowego Międzynarodowa rejestracja wzorów przemysłowych Zgłoszenie międzynarodowe Treść prawa z rejestracji Opłaty z tytułu rejestracji Ćwiczenia Literatura Wybrane orzecznictwo sądów polskich Wybrane orzecznictwo OHIM ROZDZIAŁ V. Oznaczenia geograficzne Źródła prawa Oznaczenie geograficzne w prawie polskim Pojęcie oznaczenia geograficznego Rodzaje oznaczeń geograficznych Funkcje oznaczeń geograficznych Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce Wyłączenia spod rejestracji Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne Wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne Oznaczenia geograficzne w prawie unijnym Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej Etap krajowy Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia zastrzeżeń do wniosku o rejestrację Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych przed Komisją Europejską Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego Cofnięcie rejestracji

13 17 4. Ćwiczenia Literatura ROZDZIAŁ VI. Wzory użytkowe Źródła prawa Pojęcie wzoru użytkowego Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego Wzór użytkowy a wynalazek Procedura rejestracji wzoru użytkowego Opłaty rejestracyjne Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy Ćwiczenia Literatura Wybrane orzeczenia sądowe ROZDZIAŁ VII. Topografie układów scalonych Źródła prawa Pojęcie topografii układu scalonego Przesłanki zdolności rejestrowej TUS Procedura rejestracji TUS Opłaty rejestracyjne Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji TUS Treść prawa z rejestracji TUS Ograniczenie praw z rejestracji TUS Unieważnienie prawa z rejestracji TUS Wygaśnięcie prawa z rejestracji TUS Ćwiczenia Literatura

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Dr Joanna Banasiuk - adiunkt w katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Opis Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów.......................................... Wykaz literatury......................................... XI XIX Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów................................................. XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa......

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez Magazyn Literacki KSIĄŻKI za jedną z pięciu książek 2008 roku. Opis Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie. Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Prawo w asnoêci intelektualnej

Prawo w asnoêci intelektualnej Prawo w asnoêci intelektualnej pod redakcjà Joanny Sieƒczy o-chlabicz Wydanie 2 Warszawa 2011 Poszczególne części opracowały: Część I. Prawo autorskie Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna Banasiuk Zofia Zawadzka

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW

Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW Prawo autorskie i prawa pokrewne TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski Ochrona własności intelektualnej Adam Wiśniewski Ochrona własności Title of the intelektualnej presentation 18.05.2012. Date # 2 Innowacyjność Pracujemy w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Znaczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego 1. Wprowadzenie.

Spis treści Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego 1. Wprowadzenie. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa... 1 Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego... 7 1. Wprowadzenie. Pojęcie utworu..............................

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie. I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego Katedra Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; nadużycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018 Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2017/2018 O zagadnieniach tematycznych do egzaminu licencjackiego decyduje wykładowca danego seminarium.

Bardziej szczegółowo

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017

Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 Bloki przedmiotów objętych zakresem końcowego egzaminu dyplomowego (licencjackiego) w roku akademickim 2016/2017 O zagadnieniach tematycznych do egzaminu licencjackiego decyduje wykładowca danego seminarium.

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie. adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017

Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie. adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017 Digitalizacja materiałów bibliotecznych a prawo autorskie adwokat Tymoteusz Barański 21 listopada 2017 Podstawowe zasady prawa autorskiego! przedmiot: dobro niematerialne utwór! podmiot: co do zasady twórca!

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3

Ochrona własności intelektualnej. Wykład 3 Ochrona własności intelektualnej Wykład 3 Art. 16 Pr. aut. autorskie prawa osobiste Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a 20-117 Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Prawo autorskie Kluczowe zagadnienia: Co podlega ochronie prawa autorskiego? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te

2. Dobra osobiste osób fizycznych ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo Dobra osobiste osób prawnych I. Uwagi wprowadzające na te Wykaz skrótów... Orzecznictwo... Bibliografia... Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego... 2 2. Naprawienie szkody niemajątkowej

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa.

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. WYKŁAD 1. TREŚĆ Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. Twórczość literacka i artystyczna jako przedmiot prawa autorskiego. Pojęcie utworu. Kategorie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Akty prawne: UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tel , enia autorskie. ZastrzeŜenia

Tel ,   enia autorskie. ZastrzeŜenia Materiały nr 2 (34 strony) do przedmiotu Tw Twórczo rczość w technice i ochrona własno asności przemysłowej owej przeznaczone do celów dydaktycznych dla studentów V roku studiów niestacjonarnych wydz.

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE. Aleksandra Maciejewicz PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE Aleksandra Maciejewicz Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona intelektualnej TR N 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany, Podstawowy/obowiązkowy Język wykładowy: polski Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Konferencja szkoleniowa Ochrona prawna i ocena publikacji 24 września, 2013 r., Kraków Prawo autorskie Ustawa o prawie

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz

Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz Najczęstsze błędy popełniane w ramach posługiwania się własnością intelektualną Aleksandra Maciejewicz NIEŚWIADOMOŚĆ CO JEST, A CO NIE JEST PRZEDMIOTEM PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Źródło: http://arstechnica.com/

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) Wykład 1. Treść I. Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie dr Piotr Zakrzewski Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna?

Ochrona własności intelektualnej. Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Ochrona własności intelektualnej Wprowadzenie do przedmiotu czym jest własność intelektualna? Literatura do przedmiotu Książki Sieńczyło Chlabicz, J. (red): Prawo własności intelektualnej. Lexis Nexis

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. UTWÓR Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty praw pokrewnych

Przedmioty praw pokrewnych Przedmioty praw pokrewnych Objęcie ochroną tych praw to novum w polskich regulacjach prawa autorskiego. Są to zbywalne, bezwzględne prawa podmiotowe powstające obok praw autorskich. Prawa pokrewne chronią

Bardziej szczegółowo

Justyna Strzelczyk. Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Justyna Strzelczyk. Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Justyna Strzelczyk Instytut Prawa Cywilnego Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Podręcznik wiodący: J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej, w: Zarys prawa cywilnego pod red.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i wolne licencje

Prawo autorskie i wolne licencje Prawo autorskie i wolne licencje Mariusz Karolak materiał szkoleniowy na licencji CC BY-SA 4.0 Źródło prawa autorskiego w Polsce Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 19 grudnia 2016 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy nt. Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

prawo własności intelektualnej

prawo własności intelektualnej prawo własności intelektualnej redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz SERIA AKADEMICKA prawo własności intelektualnej Stan prawny na 31 marca 2018 r. redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 17 maja 9. AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE CZYLI O JEDYNEJ RZECZY NA ŚWIECIE, KTOREJ NIE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V

Ochrona własności intelektualnej. Inżynieria Środowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. przedmiot obowiązkowy polski V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Podmiot prawa autorskiego

Podmiot prawa autorskiego Seminarium Dyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Piotr J. Chrzan; pchrzan@pg.gda.pl Pokój EM211 ul. Jana III

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Rozdział I. Wzornictwo przemysłowe w prawie własności intelektualnej u źródeł zjawiska kumulacji podstaw ochrony... 1 1. Fenomen wzornictwa przemysłowego...

Bardziej szczegółowo

Artur Jeżewski

Artur Jeżewski Artur Jeżewski zs27pracownia@o2.pl BHP w pracowni komputerowej Przedmiotowy System Oceniania na zajęciach z informatyki w CLII LO dla dorosłych Wokół informacji i Internetu Wyszukiwanie informacji w Internecie

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Inga Oleksiuk Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu

Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu: IH PS-L-6 o 8-2012-S Pozycja planu: A8 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15.11.2017 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA NA UCZELNI wynalazki, wzory użytkowe;

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Agnieszka Wachowska, Radca Prawny, Partner Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DR JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA Ochrona własności przemysłowej Szkolenie UPRP 20 listopada, 2013 r., Warszawa Problem właściwej identyfikacji twórcy

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd. Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.) Literatura do przedmiotu Ustawy Ustawa z dnia 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Temat 2: Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych.

Temat 2: Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych. Temat 2: Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych. Prawo autorskie stosowano już w XIX w. Międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego podpisano w 1866 r. w Bernie i w 1952

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 26.03.2019 JUSTYNA DUDA - RZECZNIK PATENTOWY CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Dobra intelektualne: wynalazki, wzory

Bardziej szczegółowo