KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii; - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe komedii; - zna, rozumie i wyjaśnia istotę komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i trafnie określa ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i trafnie charakteryzuje jego cechy i postawę, przeżycia; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich według kryterium gatunkowego i rodzajowego; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz trafnie je odróżnia; - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - odróżnia opinie od faktów, operuje nimi, formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, potrafi dobierać argumenty i kontrargumenty, formułuje tezę i hipotezę, uzasadnia swoje opinie, redaguje plan rozprawki; - potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym, treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy, odczytuje ich cele, klasyfikuje je ze względu na cel; - dokonuje celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczanie, plan, skracanie, rozwijanie, przekształcanie stylistyczne); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; poprawnie je stosuje w wypowiedzi; - zna treść i problematykę omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów, oddziela formant od podstawy słowotwórczej wyrazu; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, określa typ upodobnień, podaje przykłady wyrazów, w których zachodzi upodobnienie głosek pod względem dźwięczności; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - potrafi pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym poprawnie stosując skróty i skrótowce.

2 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii; - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe komedii; - zna, rozumie i wyjaśnia istotę komizmu oraz zna i nie zawsze rozpoznaje w tekście typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i nie zawsze trafnie określa ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i nie zawsze trafnie charakteryzuje jego cechy i postawę, przeżycia; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich według kryterium gatunkowego i rodzajowego; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz trafnie je odróżnia; - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, nie zawsze trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - odróżnia opinie od faktów, operuje nimi, nie zawsze formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, nie zawsze potrafi dobierać argumenty i kontrargumenty, formułuje tezę i hipotezę, uzasadnia swoje opinie, redaguje plan rozprawki; - potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym, treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy, odczytuje ich cele; - nie zawsze trafnie dokonuje celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczania, plan, skracanie, rozwijanie, przekształcanie stylistyczne); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; poprawnie je stosuje w wypowiedzi; - zna treść i problematykę omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów, oddziela formant od podstawy słowotwórczej wyrazu; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, określa typ upodobnień; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - potrafi pisać poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, nie zawsze poprawnie stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe tragedii; - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe komedii; - zna istotę komizmu oraz typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i próbuje określić ich funkcje; - identyfikuje podmiot liryczny i próbuje określić jego cechy; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie je charakteryzuje; - rozumie znaczenia dosłowne i metaforyczne w tekstach oraz próbuje je rozróżnić - czyta teksty ze zrozumieniem ( trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje); - odróżnia opinie od faktów, nie zawsze formułuje wnioski; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) oraz poprawnie je redaguje pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, próbuje dobierać argumenty i kontrargumenty, formułować tezę i hipotezę, redagować plan rozprawki; - nie zawsze potrafi redagować rozprawkę poprawną pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, rozpoznaje typy reklamy;

3 - realizuje niektóre celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczanie, skracanie); - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; - zna treść omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant, przekształca czasowniki dokonane na niedokonane, tworzy zdrobnienia za pomocą formantów, tworzy rodzinę wyrazów; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne, zna i rozumie typy upodobnień, rozpoznaje głoski dźwięczne i bezdźwięczne; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych, nie zawsze poprawnie wymawia i zapisuje wyrazy, w których zachodzi uproszenie grup spółgłoskowych; - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; nie zawsze poprawnie buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - zna cechy gatunkowe tragedii; - zna cechy gatunkowe komedii; - zna istotę komizmu oraz typy komizmu (sytuacyjny, postaci, językowy); - zna, rozumie i nie zawsze trafnie analizuje pojęcia oraz identyfikuje je w tekście (parafraza, ironia, aluzja literacka, geneza utworu literackiego, średniówka, epitet, metafora, apostrofa, anafora, przypowieść, pieśń, hymn); - dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu ; - identyfikuje podmiot liryczny ; - zna wyróżniki rodzajowe epiki, liryki, dramatu ; - czyta teksty ze zrozumieniem ( wybiera informacje); - odróżnia opinie od faktów; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (ogłoszenie, reklama, dialog, kartka z dziennika, charakterystyka, opis, list) i próbuje poprawnie je zredagować pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcia: rozprawka, teza, argument, kontrargument, wskaźniki nawiązania, zna schemat budowy rozprawki i jej cechy stylistyczne, próbuje dobierać argumenty i kontrargumenty; - próbuje redagować rozprawkę poprawną pod względem kompozycyjnym i treściowym; - zna pojęcie,,intencja tekstu, nie zawsze trafnie rozpoznaje typy reklamy; - realizuje niektóre celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych ; - rozpoznaje w zdaniach części mowy i części zdania; - zna treść omawianych lektur; - zna pojęcia: rodzina wyrazów, wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, rdzeń, formant; - zna głoski dźwięczne i bezdźwięczne; - zna pojecie: uproszczenie grup spółgłoskowych; - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne; - zna i nie zawsze rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

4 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM SEMESTR II Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna, rozumie i posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie, analizuje budowę wiersza, dostrzega związek między budową wiersza a jego zawartością znaczeniową, stawia hipotezy interpretacyjne i uzasadnia je; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć, opisuje przeżycia postaci literackich, opisuje własne przeżycia; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego, analizuje typ narracji i język; - zna i określa teatralne środki wyrazu, trafnie określa specyfikę gatunków scenicznych; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu, dostrzega cechy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania; - potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie, skracanie, przekształcanie stylistyczne); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, świadomie je stosuje w wypowiedzi, zna i poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniach złożonych, poprawnie tworzy wykresy zdań złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni; poprawnie tworzy imiesłowy; właściwie stosuje w wypowiedzi imiesłowy. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna, rozumie i nie zawsze trafnie posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren;

5 - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie, analizuje budowę wiersza, dostrzega związek między budową wiersza a jego zawartością znaczeniową; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć, opisuje przeżycia postaci literackich; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego, analizuje typ narracji ; - zna i określa teatralne środki wyrazu, nie zawsze trafnie określa specyfikę gatunków scenicznych; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu, nie zawsze dostrzega cechy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis ) oraz poprawnie je redaguje pod względem stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - nie zawsze potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie, skracanie, przekształcanie stylistyczne); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, świadomie je stosuje w wypowiedzi, zna i nie zawsze poprawnie stosuje zasady interpunkcji w zdaniach złożonych, poprawnie tworzy wykresy zdań złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; nie zawsze trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni; poprawnie tworzy imiesłowy; właściwie stosuje w wypowiedzi imiesłowy. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu nie zawsze odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna i rozumie pojęcia: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej, wyróżnia obrazy poetyckie; - nazywa uczucia bohaterów, podaje synonimy i antonimy nazw uczuć; - charakteryzuje, analizuje i ocenia postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego ; - zna i określa teatralne środki wyrazu; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - nie zawsze potrafi realizować w pełni celowe operacje na tekście ( streszczanie, rozwijanie); - zna budowę, rodzaje i zasady tworzenia zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych; - zna i rozumie pojęcie: mowa zależna i niezależna; próbuje dokonać przekształceń mowy zależnej na niezależną i odwrotnie; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich; - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu ; - zna pojęcia: sonet, satyra, bajka, ballada, barok, klasycyzm, romantyzm, oksymoron, antyteza, inwersja, hiperbola, metafora, pytanie retoryczne, sytuacja liryczna, alegoria, symbol, morał, epos, tren; - konkretyzuje podmiot liryczny, określa adresata wypowiedzi poetyckiej; - nazywa uczucia bohaterów; - charakteryzuje postawę bohatera, wyszukuje, gromadzi i selekcjonuje informacje z tekstu powieściowego ; - zna teatralne środki wyrazu; - zna pojęcia: reporter, reportaż, opinia społeczna, rozpoznaje typy reportażu;

6 - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi ( rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowania, zaproszenie, przemówienie, opis) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty; - dokonuje prób realizowania niektórych celowych operacji na tekście własnym i cudzym ; - zna budowę i rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych; - zna pojęcie: mowa zależna i niezależna; - zna pojęcia: imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

7 KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA KOŃCOWOROCZNA Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy; - wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy; - nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim; uczestniczy w organizowanych konkursach literackich; - podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne, przygotowania gier dramatycznych, quizów polonistycznych, twórcza praca pozaszkolna w klubach, domach kultury itp.); - prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; - przedstawia bezbłędne prace pisemne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem (trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, odczytuje ich sensy i znaczenia); - zna, rozpoznaje i wyjaśnia kategorię komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna, rozumie i wyjaśnia kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna, rozpoznaje i trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie wraz z uzasadnieniem, operuje faktami i opiniami, formułuje wnioski; - zna, rozpoznaje i charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna, dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich wg kryterium gatunkowego i rodzajowego; - zna, rozumie i posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami teoretyczno-literackimi objętymi planem nauczania II klasy; - dostrzega i w sposób pełny określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - bardzo dokładnie zna problematykę wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - tworzy tekst spójny pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz bardzo sprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoja opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania i wykorzystywać środki stylistyczne charakterystyczne dla rozprawki; - potrafi w pełni realizować celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczenie, rozwijanie, skracanie, przekształcenie stylistyczne); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależna i odwrotnie; - sprawnie i świadomie wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym poprawnie stosując skróty i skrótowce.

8 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem (trafnie wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje, nie zawsze trafnie odczytuje ich sensy i znaczenia); - zna, rozpoznaje kategorię komizmu oraz zna i rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna, rozumie i nie zawsze trafnie wyjaśnia kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna, rozpoznaje i nie zawsze trafnie charakteryzuje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie wraz z uzasadnieniem, formułuje wnioski; - zna, rozpoznaje i nie zawsze charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna, dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je i uzasadnia klasyfikację utworów literackich wg kryterium gatunkowego i rodzajowego; - zna, rozumie i nie zawsze posługuje się w sposób funkcjonalny pojęciami teoretyczno-literackimi objętymi planem nauczania II klasy; - dostrzega i określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - zna problematykę wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - tworzy tekst nie zawsze spójny pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz sprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować, podsumowywać rozważania; - nie zawsze w pełni potrafi w pełni realizować celowe zabiegi redakcyjne w zakresie parafrazowania tekstów własnych i cudzych (streszczenie, rozwijanie, skracanie, przekształcenie stylistyczne); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; nie zawsze trafnie dokonuje przekształceń mowy zależnej na niezależna i odwrotnie; - sprawnie wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna i rozumie zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, nie zawsze poprawnie stosuje skróty i skrótowce. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem ( wybiera informacje z tekstów, gromadzi je, selekcjonuje); - zna kategorię komizmu rozpoznaje w tekście typy komizmu; - zna i rozumie kategorię tragizmu analizując teksty literackie; - zna i rozpoznaje cechy gatunkowe tragedii i komedii; - odróżnia opinie od faktów, wyraża samodzielne opinie; - zna i rozpoznaje elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektury); - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu oraz nie zawsze trafnie określa ich funkcje nie zawsze odróżnia środki wyrazu typowe dla tekstów literackich i publicystycznych; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; nie zawsze trafnie charakteryzuje je; - zna i rozumie pojęcia teoretyczno-literackie objęte planem nauczania II klasy; - dostrzega i określa swoiste właściwości poznanych utworów literackich; - zna większość problematyki wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - podejmuje próby tworzenia tekstu spójnego pod względem logicznym, składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, reportaż, opowiadanie twórcze, sprawozdanie, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog, gratulacje, życzenia, podziękowanie, przemówienie) oraz nie zawsze poprawnie je redaguje pod względem językowym, stylistycznym, kompozycyjnym i treściowym; - nie zawsze potrafi uzasadnić swoją opinię, formułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty, porządkować je, selekcjonować; - potrafi realizować niektóre celowe zabiegi na tekście (streszczenie, rozwijanie); - zna i rozumie pojęcia: mowa zależna i niezależna; próbuje przekształcać mowę zależną na niezależną i odwrotnie; - wykorzystuje w praktyce tworzenia tekstów wiedzę językową z zakresu: fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ortografii, interpunkcji; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców; nie zawsze poprawnie buduje wypowiedzi o charakterze użytkowym, stosuje skróty i skrótowce.

9 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - czyta teksty ze zrozumieniem; - zna kategorię komizmu i próbuje rozpoznać w tekście typy komizmu; - zna kategorię tragizmu; - zna i rozpoznaje niektóre cechy gatunkowe tragedii i komedii; - zna elementy świata przedstawionego utworów literackich (lektur); - zna i dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu; - zna wyróżniki rodzajowe: epiki, liryki, dramatu; - zna w stopniu słabym problematykę wskazanych przez nauczyciela lektur programowych; - podejmuje próbę stworzenia tekstu spójnego pod względem składniowym i kompozycyjnym; - zna zasady organizacji pisemnych form wypowiedzi (rozprawka, charakterystyka postaci, list, opis, reklama, ogłoszenie, zaproszenie, dialog) i próbuje poprawnie je zredagować pod względem kompozycyjnym i treściowym; - potrafi uzasadnić swoją opinię, sformułować tezę i hipotezę, dobierać właściwe argumenty i kontrargumenty; - zna pojęcia: mowa zależna i niezależna; - zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne stosowane w zapisie skrótów i skrótowców. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie sytuują się na poziomie osiągnięć na ocenę dopuszczającą.

10

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak - Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP 3445.208.2017 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna: Ocena dobra: Ocena bardzo dobra: klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe.

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe. KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny: 1) opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII

WYMAGANIA edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny: 1) opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII KLASA VII WYMAGANIA edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny: OCENA CELUJĄCA 1) opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VII, 2) samodzielnie rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KRYTERIA OCENIANIA KLASA II GIMNAZJUM NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą ( nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KLASA VIII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

KLASA VIII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). KLASA VIII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VII (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII - nowa podstawa programowa z j.polskiego w szkole podstawowej z dnia 14 lutego 2017r, - program nauczania,,nowe słowa na start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Uczeń wykonuje podczas prac klasowych większość zadań dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA Kształcenie literackie i kulturowe wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, porządkuje informacje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII. w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII. w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OGÓLNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 Z JĘZYKA POLSKIEGO KRYTERIA OGÓLNE Zakres KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE WYMAGANIA Na ocenę dopuszczającą Na ocenę dostateczną Na ocenę dobrą Na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: Kształcenie literackie i kulturowe Czytanie tekstów literackich,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE PODSTAWOWE. (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ: KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE. (ocena: dostateczny)

KRYTERIA OGÓLNE PODSTAWOWE. (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ: KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE. (ocena: dostateczny) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLASY 7 KRYTERIA OGÓLNE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające. Jego praca cechuje się samodzielnością

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III) 1 W przedmiotowym systemie oceniania będą oceniane następujące elementy wiedzy, umiejętności, postawy: wiedza o języku ~ składnia i fleksja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI klasa VII wymagania edukacyjne i kryteria oceniania na poszczególne oceny

JĘZYK POLSKI klasa VII wymagania edukacyjne i kryteria oceniania na poszczególne oceny JĘZYK POLSKI klasa VII wymagania edukacyjne i kryteria oceniania na poszczególne oceny KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny - ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Ocena celująca Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania klasy trzeciej. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa III. (ocena: dostateczny)

KRYTERIA OCENIANIA Klasa III. (ocena: dostateczny) 1 SPRAWNOŚCI KRYTERIA OCENIANIA Klasa III WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE MÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

,,, lirycznego, zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację,,

,,, lirycznego, zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację,, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z J POLSKIEGO DLA KLASY 7 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ: słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII

Kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII Kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA klasyfikuje czytany utwór jako należący do epiki, liryki lub dramatu, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VII

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VII Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VII Ocena dopuszczająca klasyfikuje czytany utwór jako należący do epiki, liryki lub dramatu, zna podstawowe pojęcia związane z utworami epickimi, lirycznymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, - czyta i prezentuje teksty spoza listy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu Celem przedmiotowego systemu oceniania jest wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym i osobowościowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VII Nowa podstawa programowa Podręcznik z serii Nowe słowa na start, wyd. Nowa Era Nauczyciel: Urszula Kochanowska-Czarny WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych,

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie dosłownym. w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III POZIOM PODSTAWOWY JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EUKAYJNE W KLASIE III POZIOM POSTAWOWY Niżej przedstawione kryteria ocen należy rozumieć koniunktywnie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia : 1. Odczytuje zawarte w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa III gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: na ogół poprawnie wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje; odróżnia informacje o faktach od opinii; rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV SP nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 8 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE 8 Zakres WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: (ocena: (ocena: dobry) (ocena: dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA (źródło: wydawnictwo Nowa Era) Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

dostateczną spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

dostateczną spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie 2016/2017 opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo