Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej Rok szkolny 2015/2016 Uczący: Zuzanna Jarek Małgorzata Sacha Alicja Zych-Sacha

2 KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Wymagania edukacyjne są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego oraz programem Między nami i Słowa na czasie. 2. W semestrze przewiduje się: dwie prace klasowe co najmniej jeden sprawdzian gramatyczny co najmniej cztery dyktanda co najmniej cztery wypracowania krótki sprawdzian z każdej z lektur co najmniej jeden tekst do opanowania pamięciowego. 3. Wpływ na ocenę semestralną i roczną będą miały: prace klasowe, sprawdziany gramatyczne 50% prace pisemne (dyktanda, sprawdziany z lektur, wypracowania, praca z tekstem literackim, itp.) 30% odpowiedzi ustne, aktywność, recytacja 20 %. 4. Prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, o kartkówkach (materiał z 3 ostatnich lekcji) nauczyciel nie musi uprzedzać uczniów. Dyktanda uczniowie piszą bezpośrednio po przypomnieniu zasad. 5. Dłuższe formy wypowiedzi literackiej są zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem. Za brak wypracowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie do dwóch tygodni. 6. Praca ucznia na lekcjach jest dodatkowo oceniana w formie plusów (5 plusów ocena bardzo dobra). 7. Jeżeli uczeń odpisuje zadanie od kolegi, przepisuje z Internetu lub innych źródeł, otrzymuje ocenę niedostateczną. 8. Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie bez żadnych konsekwencji. 9. W pierwszym dniu po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej wobec ucznia nie są stosowane żadne sankcje z tytułu nieprzygotowania do lekcji. 10. Uczeń, który chce uzyskać z języka polskiego ocenę bardzo dobrą lub dobrą, musi przeczytać wszystkie wyznaczone lektury. 11. Zeszyt ćwiczeń uczeń wypełnia długopisem i oddaje do sprawdzenia. 12. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania, uwzględniając zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogicznopsychologicznej.

3 KLASA I GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY w całości czyta przynajmniej 2 lektury obowiązkowe, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając w sposób logiczny na co najmniej połowę pytań o jego treść; rozpoznaje utwór epicki, liryczny i dramatyczny; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; potrafi wskazać głównego bohatera i najważniejsze wydarzenia w lekturze; redaguje takie formy wypowiedzi jak: list, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, plan wydarzeń w formie zdań oznajmujących, zaproszenie, notatkę. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone; zna i określa części zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy; odmienia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ch, h, ó, u, wielka i mała litera); zna podstawowe pojęcia ze słowotwórstwa i fonetyki. DOSTATECZNY czyta większość lektur obowiązkowych, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając logicznie na większość pytań o jego treść; rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe (szczególnie osobę mówiącą w utworze) i wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim oraz odróżnia świat realistyczny od fantastycznego; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, wyraz dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, wyliczenie; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego; dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy;

4 rozpoznaje w tekście części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik; zna budowę słowotwórczą wyrazu, tworzy wyrazy pochodne od podstawowych; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, DOBRY czyta wszystkie lektury obowiązkowe i przynajmniej jedną lekturę uzupełniającą; określa temat utworu z uwzględnieniem podziału na rodzaje literackie, wyodrębnia fazy akcji w dziele literackim, analizuje świat przedstawiony, odróżnia fikcję literacką od prawdy historycznej, świat fantastyczny od realistycznego; potrafi wskazać wartości uniwersalne omawianych dzieł, dokonywać uogólnień, wnioskować na podstawie przeczytanego tekstu; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii; zna i analizuje środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię (animizację, personifikację), dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, apostrofę, alegorię; zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, list oficjalny, notatkę. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz odróżnia zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego; dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną; potrafi wymienić i rozpoznać w tekście odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady fleksyjne odmiennych części mowy i potrafi je zastosować; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery oraz dzieli głoski na ustne nosowe, dźwięczne bezdźwięczne, twarde miękkie; rozpoznaje upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności; zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim; zna i rozumie podstawowe pojęcia słowotwórcze: wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, formant, oboczności w podstawie słowotwórczej, dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h,

5 BARDZO DOBRY zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur obowiązkowych i wykazuje się znajomością literatury uzupełniającej; samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego ze wskazaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, świata fantastycznego od realistycznego, z uwzględnieniem cech rodzajowych dzieła literackiego; wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie przeczytanego tekstu, próbuje samodzielnie określać dosłowne i przenośne znaczenie utworów literackich; analizuje język artystyczny tekstu, posługując się terminami: epitet, porównanie, przenośnia, personifikacja, dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, apostrofa, alegoria, akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, didaskalia, kontrast, synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, symbol, ironia, neologizm, archaizm, frazeologizm; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, plan wydarzeń, streszczenie, ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, recenzję, opis krajobrazu, list oficjalny, notatkę, dedykację; w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu. rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń: zdania i równoważniki zdań, zdanie pojedyncze i złożone oraz odróżnia zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego; dokonuje rozbioru logicznego gramatycznego zdania pojedynczego; stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną; potrafi wymienić i rozpoznać w tekście odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady fleksyjne odmiennych części mowy i potrafi je zastosować; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery oraz dzieli głoski na ustne nosowe, dźwięczne bezdźwięczne, twarde miękkie; rozpoznaje upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności; zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim; zna i rozumie podstawowe pojęcia słowotwórcze: wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, formant, oboczności w podstawie słowotwórczej, dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h,

6 CELUJĄCY Otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązkowy materiał oraz bierze udział w konkursie polonistycznym lub wiedzy o teatrze, odnosząc znaczące sukcesy. KLASA II GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY w całości czyta przynajmniej 2 lektury obowiązkowe, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając w sposób logiczny na co najmniej połowę pytań o jego treść; rozpoznaje utwór epicki, liryczny i dramatyczny; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; potrafi wskazać elementy świata przedstawionego w utworze literackim; redaguje takie formy wypowiedzi jak: list, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, plan wydarzeń w formie zdań oznajmujących lub równoważników zdań, zaproszenie. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie; zna i określa części zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy; odmienia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; potrafi rozpoznać imiesłowy w wypowiedzeniu; zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ch, h, ó, u, wielka i mała litera). DOSTATECZNY czyta większość lektur obowiązkowych, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając logicznie na większość pytań o jego treść; rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe (szczególnie osobę mówiącą w utworze) i wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim

7 oraz odróżnia świat realistyczny od fantastycznego i fikcję literacką od prawdy historycznej; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, wyraz dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie; zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, trenu; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, sprawozdanie, wypracowanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie; zna rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, umie wykonać wykresy; dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady odmiany i potrafi odmienić rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik i zaimek; zna imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe i potrafi je wskazać w tekście; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, DOBRY czyta wszystkie lektury obowiązkowe i przynajmniej jedną lekturę uzupełniającą; określa temat utworu z uwzględnieniem podziału na rodzaje literackie, wyodrębnia fazy akcji w dziele literackim, analizuje świat przedstawiony, odróżnia fikcję literacką od prawdy historycznej, świat fantastyczny od realistycznego; potrafi wskazać wartości uniwersalne omawianych dzieł, dokonywać uogólnień, wnioskować na podstawie przeczytanego tekstu; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, tragedii, hymnu, pieśni, pamiętnika; zna i analizuje środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię (animizację, personifikację), dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, apostrofę, alegorię, pytanie retoryczne, wykrzyknienie; zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim, związek frazeologiczny, teza, hipoteza, argument, fakt, opinia, archaizm, neologizm; omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ rymów;

8 poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, list oficjalny, notatkę, opis przeżyć wewnętrznych, rozprawkę, przemówienie. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz odróżnia zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego; nazywa rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, wykonuje ich wykresy, stosuje zasady interpunkcyjne w zdaniu złożonym; rozpoznaje zdania wielokrotnie złożone i wykonuje ich wykresy; potrafi odróżnić imiesłowowy równoważnik zdania; dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; potrafi wymienić i rozpoznać w tekście odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady fleksyjne odmiennych części mowy i potrafi je zastosować; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, BARDZO DOBRY zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur obowiązkowych i wykazuje się znajomością literatury uzupełniającej; samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego ze wskazaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, świata fantastycznego od realistycznego, z uwzględnieniem cech rodzajowych dzieła literackiego; wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie przeczytanego tekstu, próbuje samodzielnie określać dosłowne i przenośne znaczenie utworów literackich; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, trenu, tragedii, hymnu, pieśni, pamiętnika, dziennika; analizuje język artystyczny tekstu, posługując się terminami: epitet, porównanie, przenośnia, personifikacja, dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, apostrofa, alegoria, akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, didaskalia, kontrast, synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, symbol, ironia, neologizm, archaizm, frazeologizm, symbol, groteska, komentarz, opinia, fakt, autobiografia, stylizacja, parodia, karykatura, satyra; omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ i rodzaje rymów, zna i stosuje pojęcia: wiersz wolny, sylabiczny; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, plan wydarzeń, streszczenie, ogłoszenie, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, recenzję, opis krajobrazu, list oficjalny, notatkę, dedykację, zawiadomienie, przemówienie, rozprawkę;

9 w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu. rozpoznaje i nazywa rodzaje wypowiedzeń: zdania i równoważniki zdań, zdania pojedyncze i złożone oraz odróżnia zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego, wykonuje ich wykresy; rozróżnia zdania wielokrotnie złożone i wykonuje ich wykresy; stosuje zasady interpunkcyjne w wypowiedzeniach złożonych; dokonuje rozbioru logicznego gramatycznego zdania pojedynczego; potrafi wymienić i rozpoznać w tekście odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady fleksyjne odmiennych części mowy i potrafi je zastosować; rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekście, potrafi je tworzyć, odmienia imiesłowy przymiotnikowe, wskazuje i tworzy imiesłowowe równoważniki zdań; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, CELUJĄCY Otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązkowy materiał, bierze udział w konkursach, np. polonistycznym, ortograficznym, językowym, biblijnym, recytatorskim, odnosząc znaczące sukcesy. KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY w całości czyta przynajmniej 2 lektury obowiązkowe, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając w sposób logiczny na co najmniej połowę pytań o jego treść; rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe (szczególnie osobę mówiącą w utworze) i wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim oraz odróżnia świat realistyczny od fantastycznego i fikcję literacką od prawdy historycznej; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, pytanie retoryczne, dźwiękonaśladownictwo, powtórzenie, wyliczenie, wykrzyknienie;

10 zna pojęcia: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, tragedii, trenu; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, opowiadanie, charakterystykę, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, sprawozdanie, wypracowanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych, próbuje redagować rozprawkę. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie; zna i określa części zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy; odmienia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; potrafi rozpoznać imiesłowy w wypowiedzeniu; zna budowę słowotwórczą wyrazu i podstawowe pojęcia słowotwórcze: wyraz podstawowy, pochodny, formant, podstawa słowotwórcza; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery; zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ch, h, ó, u, wielka i mała litera). DOSTATECZNY czyta większość lektur obowiązkowych, we fragmentach zapoznaje się z pozostałymi; czyta ze zrozumieniem tekst literacki, odpowiadając logicznie na większość pytań o jego treść; rozpoznaje podstawowe cechy rodzajowe i gatunkowe, wskazuje elementy świata przedstawionego w dziele literackim oraz odróżnia świat realistyczny od fantastycznego i fikcję literacka od prawdy historycznej; umie połączyć tytuł omówionego utworu epickiego i dramatycznego z autorem; zna podstawowe środki artystyczne: epitet, porównanie, przenośnię, wyraz dźwiękonaśladowczy, powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne, apostrofę, wykrzyknienie; zna i posługuje się pojęciami: akcja, fabuła, wątek, dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim, związek frazeologiczny, teza, hipoteza, argument, fakt, opinia, archaizm, neologizm; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, notatkę, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, list oficjalny, opis przeżyć wewnętrznych, pamiętnik, podanie, rozprawkę. rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone oraz zdanie złożone współrzędnie od podrzędnego;

11 nazywa rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych, wykonuje ich wykresy, stosuje zasady interpunkcyjne w zdaniu złożonym; dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; potrafi wymienić odmienne i nieodmienne części mowy; zna zasady fleksyjne odmiennych części mowy i potrafi je zastosować w praktyce; rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekście; zna i rozumie podstawowe pojęcia słowotwórcze: wyraz podstawowy, pochodny, formant, podstawa słowotwórcza, próbuje dokonywać analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery oraz dzieli głoski na ustne nosowe, dźwięczne bezdźwięczne, twarde miękkie; zna podstawowe zasady akcentowania w języku polskim; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, DOBRY czyta wszystkie lektury obowiązkowe i przynajmniej jedną lekturę uzupełniającą; samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego ze wskazywaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, świata fantastycznego od realistycznego, z uwzględnieniem cech rodzajowych i gatunkowych dzieła literackiego; wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie przeczytanego tekstu, samodzielnie próbuje określać dosłowne i przenośne znaczenie utworów literackich; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, trenu, tragedii, hymnu, pieśni, pamiętnika, dziennika, sonetu, ody; analizuje treść i język artystyczny tekstu, posługując się terminami: epitet, porównanie, przenośnia, personifikacja, dźwiękonaśladownictwo, apostrofa, powtórzenie, wyliczenie, alegoria, akcja, fabuła, wątek dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, didaskalia, symbol, ironia, neologizm, archaizm, frazeologizm, antonim, gwara, slogan, groteska, komentarz, opinia, fakt, autobiografia, stylizacja, parodia, karykatura, satyra; omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ i rodzaje rymów, zna i stosuje pojęcia: wiersz wolny, sylabiczny; poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, recenzję, opis krajobrazu, list oficjalny, notatkę, dedykację, rozprawkę, życiorys, podanie, wywiad, reportaż, przemówienie;

12 w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu. rozpoznaje, tworzy i przekształca różne typy wypowiedzeń (zdanie pojedyncze, równoważnik zdania, zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie wielokrotnie złożone); dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną; zna zasady odmiany i rozpoznaje w tekście wszystkie części mowy; rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekście, potrafi je tworzyć, odmienia imiesłowy przymiotnikowe; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery oraz dzieli głoski na ustne nosowe, dźwięczne bezdźwięczne, twarde miękkie; rozpoznaje upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności; zna i stosuje zasady akcentowania w języku polskim; zna rodzaje i odmianę skrótowców; dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, mała i wielka litera, nie z różnymi częściami mowy) i interpunkcyjne. BARDZO DOBRY zna bardzo dobrze wszystkie teksty z kanonu lektur obowiązkowych oraz wykazuje się znajomością lektury uzupełniającej; samodzielnie potrafi analizować świat przedstawiony dzieła literackiego ze wskazywaniem faz akcji, odróżnianiem fikcji literackiej od prawdy historycznej, świata fantastycznego od realistycznego, z uwzględnieniem cech rodzajowych i gatunkowych dzieła literackiego; wskazuje wartości uniwersalne omawianych dzieł, motywy wspólne dla kilku utworów, dokonuje uogólnień, porównań, wyciąga wnioski na podstawie przeczytanego tekstu, samodzielnie próbuje określać dosłowne i przenośne znaczenie utworów literackich; umie wskazać cechy gatunkowe: fraszki, bajki, noweli, powieści, komedii, trenu, tragedii, hymnu, pieśni, pamiętnika, dziennika, sonetu, ody; analizuje treść i język artystyczny tekstu, posługując się terminami: epitet, porównanie, przenośnia, personifikacja, dźwiękonaśladownictwo, apostrofa, powtórzenie, wyliczenie, alegoria, akcja, fabuła, wątek dialog, monolog, kontrast, wyraz pokrewny, synonim, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, antyteza, didaskalia, symbol, ironia, neologizm, archaizm, frazeologizm, antonim, gwara, slogan, groteska, komentarz, opinia, fakt, autobiografia, stylizacja, parodia, karykatura, satyra, parafraza, dygresja, homonim, dialektyzm, peryfraza; omawia budowę wiersza (stychiczną, stroficzną), rozpoznaje układ i rodzaje rymów, zna i stosuje pojęcia: wiersz wolny, sylabiczny, średniówka;

13 poprawnie redaguje formy wypowiedzi: list, charakterystykę, opowiadanie, streszczenie, plan wydarzeń, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, recenzję, opis krajobrazu, list oficjalny, notatkę, dedykację, rozprawkę, życiorys, podanie, wywiad, reportaż, przemówienie, CV, list otwarty, artykuł prasowy, wywiad, reportaż; w tworzeniu samodzielnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku, stosuje związki frazeologiczne oraz środki artystycznego wyrazu, dokonuje stylizacji i parafrazy tekstu. rozpoznaje, tworzy i przekształca różne typy wypowiedzeń (zdanie pojedyncze, równoważnik zdania, zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowowy równoważnik zdania, zdanie wielokrotnie złożone); dokonuje rozbioru logicznego zdania pojedynczego; stosuje i przekształca mowę zależną i niezależną; zna zasady odmiany i rozpoznaje w tekście wszystkie części mowy; zna funkcje i style języka ogólnopolskiego; rozpoznaje imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekście, potrafi je tworzyć, odmienia imiesłowy przymiotnikowe; dokonuje podziału wyrazu na głoski i litery oraz dzieli głoski na ustne nosowe, dźwięczne bezdźwięczne, twarde miękkie; rozpoznaje upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności; zna i stosuje zasady akcentowania w języku polskim; zna rodzaje i odmianę skrótowców; dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego; potrafi korzystać ze słowników: języka polskiego, wyrazów obcych, wyrazów zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne (pisownia rz, ż, ó, u, ch, h, mała i wielka litera, nie z różnymi częściami mowy) i interpunkcyjne. CELUJĄCY Otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązkowy materiał oraz bierze udział w konkursie polonistycznym lub wiedzy o teatrze, odnosząc znaczące sukcesy.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KRYTERIA OCENIANIA KLASA II GIMNAZJUM NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą ( nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I-III w Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania stawiane uczniom na lekcjach języka polskiego: 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: JĘZYK POLSKI I. ZASADY I FORMY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany gramatyczne,

Bardziej szczegółowo

KLASA III GIMNAZJUM CELUJĄCY

KLASA III GIMNAZJUM CELUJĄCY KLASA III GIMNAZJUM CELUJĄCY - zgodnie z WSO uczeń wykonuje zadania w 100%; - wśród ocen cząstkowych przeważają oceny celujące; - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I Zasady PSO 1. PSO ma na celu czytelne przedstawienie wymagań oraz kryteriów oceny umiejętności i wiedzy ucznia gimnazjum z zakresu kształcenia literackiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASA VIII NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Adamczyk Monika Strona 1 2017-09-04 Nauczyciel: Monika Adamczyk PSO dotyczy cyklu kształcenia w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Werbkowicach 2015/2016 Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Adamczyk Monika Strona 1 2015-09-01 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nauczyciel: Monika Adamczyk PSO dotyczy całego cyklu kształcenia w gimnazjum JĘZYK POLSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEM GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego. dla uczniów klas I-III Gimnazjum. im. Kazimierza Wielkiego. w Wieliczce.

Przedmiotowy system oceniania. z języka polskiego. dla uczniów klas I-III Gimnazjum. im. Kazimierza Wielkiego. w Wieliczce. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. Agata Dylawerska, Teresa Gancarz Uran 1.Ocenianiu podlegają: a) wypowiedzi ustne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III A GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE JĘZYK POLSKI OPRACOWANO W OPARCIU O OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE JĘZYK POLSKI OPRACOWANO W OPARCIU O OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE JĘZYK POLSKI OPRACOWANO W OPARCIU O OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBOWIĄZUJĄCE W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH Opracował zespół nauczycieli języka polskiego: Glińska

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA:

Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Informacja o PSO jest przekazywana przez nauczyciela jęz. polskiego ustnie w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 1 w Sanoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 1 w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 1 w Sanoku Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIERZCHOWINACH

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIERZCHOWINACH KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIERZCHOWINACH NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Uczeń przynosi na katechezę potrzebne przybory (zeszyt, podręcznik oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 2 w Tuszynie im. Wł. St. Reymonta

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 2 w Tuszynie im. Wł. St. Reymonta PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum nr 2 w Tuszynie im. Wł. St. Reymonta Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny z: Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZS IM. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH, Gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego są zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Uczeń przynosi na katechezę potrzebne przybory (zeszyt, podręcznik oraz materiały ćwiczeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA: 1. Wypowiedzi pisemne: prace klasowe ( wypracowania, testy), sprawdziany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 2 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH Opracował zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. SZAFERA W LIPINKACH ŁUŻYCKICH

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. SZAFERA W LIPINKACH ŁUŻYCKICH WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. SZAFERA W LIPINKACH ŁUŻYCKICH SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VII W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe.

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe. KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego w klasie 5 Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego w klasie 5 Ocena celująca Uczeń: - posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania. - twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Kaletach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Kaletach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Gimnazjum w Kaletach Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW: Krystyna Kurnik 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJE UCZNIÓW: KLASA 1G NIEDOSTATECZNY Otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 2. Ocenianiu podlegać mogą: a) wypowiedzi ustne uczniów pod względem rzeczowości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne

Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne Język polski wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: I Odkryć siebie - analizuje i interpretuje teksty, - nazywa osobę mówiącą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego klasa 7 OCENA CELUJĄCA opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA II Umiejętności ucznia z zakresu: słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP 3445.208.2017 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna: Ocena dobra: Ocena bardzo dobra: klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 8 WYMAGANIA Kształcenie literackie i kulturowe wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, porządkuje informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie II Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie wg programu Świat w słowach i obrazach ocena celująca Uczeń wykonuje podczas prac klasowych większość zadań dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.VI KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII. w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII. w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. DOKUMENTACJA WARUNKUJĄCA PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie: 1. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania 2. Podstawy programowej kształcenia ogólnego 3. Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA III Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: język polski. Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: język polski Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy V. Samodzielnie rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo