TEODOR OSTROWSKI PRAWO CYWILNE NARODU POLSKIEGO PRAWO OPIEKUŃCZE, MAŁŻEŃSKIE I SPADKOWE (OPRACOWANIE STUDENTÓW Z ĆWICZEŃ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEODOR OSTROWSKI PRAWO CYWILNE NARODU POLSKIEGO PRAWO OPIEKUŃCZE, MAŁŻEŃSKIE I SPADKOWE (OPRACOWANIE STUDENTÓW Z ĆWICZEŃ)"

Transkrypt

1 TEODOR OSTROWSKI PRAWO CYWILNE NARODU POLSKIEGO PRAWO OPIEKUŃCZE, MAŁŻEŃSKIE I SPADKOWE (OPRACOWANIE STUDENTÓW Z ĆWICZEŃ) POCZĄTEK WŁADZY RODZICÓW NAD DZIEĆMI W POLSCE opracowanie I - rodzice nie mogli obdarowywać np. majątkiem obcych ludzi uszczuplając przez to majątku swoim dzieciom (większe prawa miały dzieci z prawego łoża ) - rodzice wyrażali/ lub nie zgodę na ślub kobiety. Jeśli doszło by do ślubu bez zgody rodziców kobieta traciła posag. Natomiast jeśli mężczyzna bez zgody Panny ją uprowadził (w celu jej poślubienia) z domu ojca lub opiekuna, podlegał karze infamii ( łac. niesława, hańba) utracie czci i dobrego imienia (rzadko jednak zachowywano te prawa, przez wzgląd na wrodzoną miłość Rodziców ). -Dopóki dzieci nie wstąpiły w nowy związek małżeński, nie posiadały żadnej własności i praw. -Rodzice mogli wyznaczyć dla swoich dzieci innych opiekunów, nawet pomijając najbliższą rodzinę. -Rodzice mogli wydziedziczyć swoje dzieci - ważną przyczyną było zabójstwo brata lub krewnego dla spadku. -Dziecko które było nieposłuszne swoim rodzicom, było skazane przez Starostę na karę wieży. Statut Litewski ustanowił 7 przyczyn wydziedziczenia, były to: 1. Atak na rodziców, co groziło karą śmierci 2. Kradzież majątku rodziców 3. Pozwanie rodziców do Sądu, jeśli oskarżenie nie dotyczyło sprawy państwowej lub króla 4. Odmówienie rodzicom bycia świadkiem w ich sprawie sądowej 5. Niemoralne i nieposłuszne życie dzieci 6. Zaniedbanie rodziców w starości 7. Niewykupienie rodziców z niewoli Prócz tych przyczyn wydziedziczenia rodzice nie mieli żadnego prawa pozbawić majątku lub skrzywdzić swoich potomków. W Statucie Litewskim dopóki rodzice żyją, nie mają obowiązku przekazać jakichkolwiek dóbr swoim dzieciom. Dzieci natomiast były winne rodzicom opiekę w ich podeszłym wieku i wszelką pomoc. To samo dotyczyło wdowy. Jednak ona po śmierci męża nie musiała nic przepisywać dzieciom, chyba że zrobiła to z własnej nieprzymuszonej woli. WŁADZA RODZICIELSKA opracowanie II - w wyniku rozwodu (nie dotyczy katolików) dzieci nie tracą praw majątkowych - sierota chcąc zawrzeć związek małżeński zmuszona jest prosić o radę opiekunów lub przyjaciół - syn lub córka chcąc zawrzeć związek małżeński radzą się najbliższej sobie osoby - wdowy chcąc ponownie wyjść za mąż nie radzą się nikogo (prawo dożywocia) - porywając pannę bez zezwolenia ojcowskiego lub opiekuńczego podlega się infamii (utracie czci i dobrego imienia) - porywając pannę z jej woli podlega się karze śmierci, zaś panna traci posag OPIEKA opracowanie I + surogat władzy ojcowskiej nad dziećmi i dorosłymi chorymi fizycznie lub psychicznie + początkowo sprawowano w interesie rodziny (żeby nie utracić majątku rodziny) + rycerstwo: po śmierci męża opiekę przejmowała żona i dobierała czasem bliskiego krewnego męskiego do pomocy

2 + opieka naturalna najbliżsi krewni w braku matki przejmowali opiekę taki opiekun pobierał dochody z dóbr pupila i miał obowiązek utrzymania go i wychowania + opieka zapisana (testamentowa) statut warcki: ojciec mógł wybrać opiekuna (z krewnych lub spoza nich) + opieka nadana przez króla lub urząd w szczególnych wypadkach + kuratela opieka nad podeszłymi wiekiem, przybranie sobie przez starszą osobę lub bezdzietne małżeństwo opiekuna i daje mu pod zarząd i obronę swój majątek + inwentarz od konstytucji z 1565 sporządzano przed podjęciem się opieki (w obecności 2 krewnych ojca), był dowodem przy rozliczaniu się po ustaniu opieki + opiekun miał obowiązek wykształcenia pupila + na podstawie skargi na opiekuna można było go odsunąć wyrobkiem sądu lub decyzją króla + opiekun nie miał prawa sprzedawać / zamieniać / zastawiać dóbr pupila + od XVI w. szlachcianka, której opiekunowie nie zgadzali się na małżeństwo bojąc się utracić zarząd mogła w wieku 18 l. zwrócić się do dalszych krewnych o zgodę / poprosić króla o nowych opiekunów + od XVI w. ustanawiano kuratora dla osób w latach sprawnych ale nie w latach dojrzałych + kuratela dla osób chorych i marnotrawców ( ustanowiona na wniosek Rodziny przez króla) + kuratela dla dojrzałych panien, które nie wyszły za mąż, kobiet separowanych, wdów kurator współdziałał z pupilką przy aktach prawnych dot. jej majątku, nie wtrącał do gospodarki bieżącej W średniowieczu Opiekę sprawowano nie tyle w interesie samego pupila, ile w interesie rodziny, dla której w ten sposób zabezpieczano prawo do majątku, by nie podupadł on lub nie został rozgrabiony. Pełnienie opieki nie było obowiązkiem lecz prawem krewnych. Z biegiem czasu na czoło wysunęła się w Polsce Opieka Testamentowa (ojcowska). Pierwszeństwo do Testamentu mają osoby wyznaczone przez Ojca w Testamencie zazwyczaj byli to synowie. W dalszej kolejności występują: - Matka - Babka - Inni krewni Według Statutu Litewskiego edukacją małoletnich dzieci zajmowała się Matka z prawa natury - Synami do lat 7 - Córkami do zamążpójścia W sytuacji kiedy nie ma wyznaczonych opiekunów testamentowych, opiekę przejmują bliżsi krewni od ojca a potem ze strony matki. Z prawa natury najbliższym opiekunem jest najstarszy brat, po nim stryjowie i wujowie. W sytuacji braku krewnych ze strony ojca płci męskiej opiekę mogły sprawować kobiety zamężne i krewni od strony matki. Jeżeli Testament nie wyznacza opiekunów zostają oni wyznaczeni przez Sąd. Opiekunowie Sądowi nazywali się DATIWI, DANI. Wyznaczani oni byli - w Koronie przez Urząd Grodzki - w Litwie przez Sąd Ziemski Jeżeli instytucje te zaniedbają wyznaczenie opiekuna Król wyznacza opiekuna RESKRYPTEM mając na uwadze więzy krwi oraz odległość posesji opiekuna od dóbr sieroty. Opiekunami prawnymi mogli być również Duchowni posiadający majątek z dziedziczenia. Według Statutów Litewskich Opiekunami mogły być osoby : - dobre - pobożne - roztropne, - zdrowe na umyśle - nie cudzoziemcy W razie braku opiekuna testamentowego opiekę obejmowała Matka 1. Jeżeli Matka sprawuje opiekę nad dziećmi i rozporządza całym majątkiem jako naturalna opiekunka - jest zwolniona z opłat rocznych, jednakże nie może ubiegać się o pieniądze za opiekę 2. Jeżeli rozporządza częścią majątku jest zwolniona z części opłat. 3. Jeżeli majątku nie ma zapisanego może ubiegać się o pieniądze Osoba przejmująca opiekę nad wdową w obecności dwóch świadków i krewnych z linii Ojca spisuje stan dóbr

3 - długi - prowenty - nieruchomości pozostałych sierotom Zarządzając majątkiem co roku przedstawia protokół zarządzania władzom państwowym. Za swoją pracę brał 10% dochodu majątku pupila. OPIEKA OPRACOWANIE II Opiekunowie musieli zostać zatwierdzeni przez sąd lub zostać przez sąd powołani do opieki nad sierotami. Do ich obowiązków należało: *opieka nad dobrami sierot *spłacanie długów *pomnażanie dochodów * edukacja sierot * jak najlepsze zastępowanie im zmarłych rodziców Opiekunowie mogli tylko i wyłącznie administrować majątkiem do osiągnięcia pełnoletności sierot. Oznacza to, że nie mogą majątkiem rozporządzać np. nie mogą go sprzedać, podzielić. Istnieje wyjątek od tej zasady. Opiekun mógł sprzedać część majątku jeżeli majątek jest zadłużony. Wszystkie procesy o dobra zostają zawieszone do uzyskania pełnoletności przez sieroty. Do wyjątków tu należą: [oczywiście w imieniu sierot odpowiada opiekun] 1. Proces o zmianę granic majątku (po osiągnięciu pełnoletności sierota może procesować się jeszcze raz o granicę) 2. O wykup dziedzictwa z zastawu 3. W sprawie rękojmi udzielonej przez ojca Ponadto Statut Litewski przewidywał: 1. O długi zaciągnięte przez ojca 2. O najazdy dóbr 3. O zbiegłych poddanych Opiekunowi w zamian za opiekę przypada 1/10 część generowana przez majątek sierot. Opieka wygasa, gdy: a. Sierota uzyska pełnoletność (mężczyzna 18 lat, dziewczyna 12 lat (na Litwie 13 lat) b. Opiekun upadłby w swym prawie po przez marnotrawienie majątku albo jednanie się za pieniądze sierot (może go odwołać Urząd Opieki Grodzkiej albo Sąd Ziemski) Po wygaśnięciu opieki sierota może pozwać swojego opiekuna o złe administrowanie majątkiem. Aby się przed tym zabezpieczyć opiekun powinien udawać się co roku po kwity grodzkie gdzie przedstawia stan majątku. KWESTIA OPIEKUNÓW opracowanie III Na wzór zwyczajów rzymskich stanowiono Opiekunów Sierot. Krewni wyznaczeni przez ojca w testamencie mają pierwszeństwo przed matką, babką lub innym bliskim. Edukacja małoletnich dzieci należała do matki zgodnie z prawem natury (wg Statutu Litewskiego nad synami do 7 roku życia, a nad córkami do zamążpójścia). Ponadto mąż mógł wyznaczyć w swoim testamencie opiekuna swojej żonie. W przypadku braku opiekunów wskazanych w testamencie, opiekunowie to bliżsi krewni ojca, a w przypadku ich braku bliżsi matki (najpierw starszy brat, następnie stryj, potem wuj). Statut Litewski wymagał od Urzędu Opiekunów wyznaczać na opiekunów ludzi dobrych i pobożnych. Nie mogli to być natomiast ludzie w podeszłym wieku, chorzy psychicznie oraz cudzoziemcy. Innych przeszkód do sprawowania opieki prawo nie regulowało. sytuacja wdowy Sytuacja matki po śmierci męża (3 przypadki): 1. bierze opiekę nad dziećmi 2. dziedziczy majątek lub część majątku 3. nie dziedziczy w ogóle majątku

4 We wszystkich tych trzech przypadkach, wdowa musi spisać inwentarz dóbr, długów i wszystkich ruchomości pozostałych sierotom, w obecności dwóch przyjaciół i krewnych z rodziny ojca. obowiązki opiekuna, granice, nagroda Obowiązek edukacji sierot i zatrudniania ich Opiekunowie sierot mają zakaz rozporządzania ich majątkiem sprzedawania i zastawiania go brat opiekujący się młodszym rodzeństwem nie może rozporządzać niczym więcej oprócz swojej części inaczej byłoby to uznane za niesprawiedliwość wobec młodszych i zlekceważenie ich praw Wyrównanie długów ojcowskich z majątku sierot (jeśli ojcowskiego zabraknie) jeśli długi ojcowskie przewyższają majątek sierot, opiekun może odciąć się od tej części spadku w imieniu sierot W przypadku złego wytyczenia granic sierota po osiągnięciu dojrzałości może wnosić do sądu o ich ponowne określenie Opiekunowie sierot dostają dziesiątą część dochodów Kuratorowie wdów nie otrzymują wynagrodzenia koniec opieki Kobieta 12 lat prawo litewskie 13 lat Mężczyzna 18 lat Kobieta odbiera całość majątku i może pociągnąć do odpowiedzialności opiekunów, jeśli czuje się pokrzywdzona Jeżeli między sierotą a opiekunem nie ma sporów finansowych, opiekun z urzędu odbiera Kwit Grodowy chroniący go przed roszczeniami sierot i sukcesorów W przypadku, gdy opiekun marnotrawi majątek sierot lub nie dba o dobre imię ojca, zostaje oddalony z urzędu opieki sieroty w sądzie Przed sądem małoletni reprezentowani są w przypadkach: pozwu o wykupienie majątku dziedziczonego uiszczenia kaucji za niepełnoletniego z majątku ojca spraw długów rodziców zagrabienia majątku w czasie najazdów W sprawach rozpoczętych za życia ojca o to, czyj jest majątek, opiekunowie reprezentują sieroty jako jedną ze stron KURATOR A OPIEKUN - brak różnicy między Opiekunem i Kuratorem wg prawa co do ich powinności - Kuratora i Kuratela była to opieka nas szalonymi, marnotrawcami itp. - nadanie kurateli należy do praw majestatu - kancelaria Korony i Litwy musi uważać aby nie były wydane dokumenty w sprawie kurateli kiedy nie ma takiej potrzeby - powoływanie kurateli powinno najpierw być przez kogoś z rodziny - król nadaje kuratelę - konstytucja z 1638 r. nie ograniczała królów co do osób ani co do stanów w swoich prerogatywach - kuratela wychodząca z urzędu mogła być prawnie nałożona na urzędników - istnieją przepisy powinności kuratorów i opiekunów względem administracji - opiekunowie i kuratorzy pełnią swoją służbę do momentu ozdrowienia lub śmierci osoby będącej pod kuratelą - kurator i opiekun kończąc swoją pracę oraz w trakcie powinien zdawać z niej rachunki albo do osoby będącej pod kuratelą w przypadku jej ozdrowienia albo sukcesorom - opiekunowie małoletnich i kuratorzy dojrzałych za swoją pracę dostają 10% czystego dochodu

5 PRAWO MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE. POSAG Żona miała posag od rodziców lub od męża. W obu przypadkach do posagu dodawano wiano, czyli majątek męża, będący zabezpieczeniem posagu. Często wynosił on podwójną wartość posagu. Posag i wiano razem stanowią tzw. oprawę (dobra oprawne). Przykładowo, żona wnosiła do małżeństwa 100 tys. zł. Mąż zabezpieczał to na nieruchomościach, potem dokładał drugie tyle. Razem wniósł 200 tys. zł wiana. Oprawa zatem wynosi łącznie 300 tys. zł i tych pieniędzy dotyczą szczególne przepisy małżeńskiego prawa majątkowego. Gdy była wyposażana przez rodzinę: Był to majątek oddzielny od majątku reszty rodziny Zarządzał nim mąż, jednak nie mógł być on alienowany, zadłużany ani sprzedawany bez jej zgody. Gdy ona umierała pierwsza, posag był zwracany jej rodzinie. Gdy żona była bezposażna: Mąż sam zapisywał część majątku zamiast posagu od rodziny. Gdy małżonkowie nie mieli dzieci, a mąż umarł pierwszy, żona mogła dalej mieszkać w jego dobrach, do momentu gdy jego sukcesorzy ją spłacą. Często zdarzało się, że mąż przy zawieraniu małżeństwa zapisał żonie tzw. dożywocie. Jest to dożywotnie użytkowanie czegoś. Małżonki często dostawały w dożywocie jakąś nieruchomość. Gdy mąż umarł pierwszy, żona mogła użytkować zapisaną rzecz aż do swej śmierci. Potem przedmiot wracał do rodziny męża. Nawet gdy żona nie dostała dożywocia, to mogła spokojnie zajmować dobra oprawne, jednak tylko do momentu gdy nie wyszła ponownie za mąż. POSAG II dobra wniesione przez żonę (posag) nie mogą być przedmiotem zadłużenia, ani też mąż nie może ich zbyć; wymagana jest zgoda żony i jej krewnych, aby mąż mógł sprzedać dobra, jeśli dobra te będą sprzedane zawsze żona i dzieci mają prawo do pieniędzy; posag (najczęściej są to sumy pieniężne) łączony jest z majątkiem męża (wchodzi w jego skład), żona i dzieci mogą upomnieć się o posag u rodziców lub swoich braci, sióstr. gdy żona nie ma posagu wstępując w związek małżeński żyją bezpotomnie i mąż umiera nie zapisawszy jej dożywocia, ale zapisał jej sumę po ślubie lub przy intercyzie, żona nabywa prawo do mieszkania i użytkowania dóbr, dopóki nie zostanie spłacona przez spadkobierców. Jeśli nie ma zapisu ani dożywocia- musi ustąpić z dóbr; przyjaciele oceniają wysokość sumy według majątku męża (według zwyczaju nawet żonie bez posagu mąż zapisuje oprawę pewną - żona nabywa do niej prawo, tak jakby wniosła posag. Suma ta czasem wynosi nawet 2x więcej niż wysokość ewentualnie wniesionego posagu); po śmierci bezpotomnej żony majątek wraca do krewnych żony; żona, której mąż nie zapisał dożywocia, a zmarł może władać dobrami dopóki nie wyjdzie ponownie za mąż; żona nie może korzystać z ubrań męża, jego sreber, zbroi i koni etc. dobra te dostają się synom; POWINOWACTWO JAKO PRZESZKODA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W powinowactwie wyróżnia się dwie linie: - prosta górna w której skład wchodzą teściowie - prosta dolna w której skład wchodzą dzieci z małżeństwa. Wyróżnia się też linie poboczne: - krewni żony - krewni męża

6 Mąż względem rodziny żony jest spowinowacony, żona względem rodziny męża jednak rodzinę męża i rodzinę żony nie łączy powinowactwo. Między krewnymi z linii prostej dolnej i górnej rzadko udzielane były dyspensy, nawet dalej niż do 4 stopnia. W linii pobocznej dyspensa nie występowała w stopniu 1 i 2, częściej w stopniu 3 i 4. Oprócz powinowactwa z małżeństwa występowało także powinowactwo z sakramentu chrztu i bierzmowania. Stanowiło to przeszkodę wstrzymującą, a nie zrywającą. Małżeństwa wcześniej zawarte były ważne, jednak zawarcie nowego wymagało dyspensy. Powinowactwo duchowe występowało między ochrzczonym, jego rodzicami, a rodzicami chrzestnymi. Nie dotyczy dzieci rodziców chrzestnych. ZASADY OGÓLNE PRAWA SPADKOWEGO Potomstwo Ojca poza małżeńskie oraz z poprzedniego małżeństwa (Synowie) dziedziczyli w równych częściach ¾ natomiast córkom przypadała niezależnie z którego małżeństwa pochodzą - czwarta część całego majątku spadkowego( instytucja czwarcizny ). Posag Matki dzielony był w równych częściach na wszystkie jej dzieci i na synów i na córki lub w całości dla jedynaka, jedynaczki. Pełną ich własność nabywali oni po ukończeniu 24 lat. Wdowiec po śmierci żony, jeżeli małżeństwo było bezdzietne, obowiązany był do wypłaty posagu rodzinie żony. Zachowywał jednak posiadanie dóbr oprawnych, na których owe sumy były zapisane. Pasierb lub pasierbica nie mieli prawa do majątku macochy lub ojczyma oprócz części którą sobie zapisali nawzajem lub dożywotnio. Dobra spadkowe, podział spadku należał do najstarszego brata w sytuacji gdy nie został spisany lub zaskarżony testament zaczynając od najmłodszego brata. Dział spadku poprzedzało ustalenie jego masy w drodze uwzględnienia wszystkich jego aktywów i długów. Działy te bez wpisu do ksiąg sądowych dla nadania ich prawomocności nabierały również niewzruszalności ale dopiero po 3 latach i 3 miesiącach. W sytuacji gdy część majątku przyznana jednemu z braci zostaje podważona przez sąd lub dług na majątku został zatajony ma on możliwość ubiegania się o odszkodowanie lub wyrównanie z majątku pozostałych braci. Gdy przed śmiercią swoich rodziców syn lub córka umierają bez majątku i pozostawiają potomstwo Prawem JURE REPRESENTATIONIS dziedziczą w tych częściach majątek który należałby prawnie do rodziców. Podziału macierzystego i ojczystego dokonują miedzy sobą sami. Jeżeli do spadku należy brat lub siostra i dzieci zmarłego dzieci te nie mogą ubiegać się o więcej niż to co przysługiwało ich rodzicom Dział spadku przeprowadzany był w drodze ugody miedzy spadkobiercami z udziałem przyjaciół i krewnych a także innych świadków w charakterze arbitrów. Tak jak wspomina wcześniej Teodor Ostrowski działy spadkowe sporządzane były na zasadzie ugody między osobami powołanymi do spadku ( spadkobiercami), odbywało się to z reguły poza sądem, przy udziale przyjaciół pełniących niejako rolę arbitrów. Warto jeszcze zaznaczyć, że zgodnie z zasada rozdzielności majątkowej jako pierwsze dziedziczyły dzieci, a w wypadku ich braku spadek przejmowali ( oczywiście po wygaśnięciu dożywocia) rodzice, rodzeństwo, bratankowie czy siostrzeńcy zmarłego. W sytuacji, więc kiedy dochodzi do śmierci brata lub siostry bez pozostawienia przez nich potomstwa, nawet jeśli wciąż żyją rodzice, dochodzi do dziedziczenia na zasadzie brat po bracie oraz siostra po siostrze w odniesieniu do majątku ojca (zgodnie z wspomnianą wcześniej zasadą rozdzielności majątku małżonków oraz regule Frater Fratri moritur wykluczającej dziedziczenie sióstr po bracie dopóki żył chociażby jeden brat lub też jego męski potomek ). Co zaś się tyczy majątku matki, to prawo dziedziczenia po śmierci jednego z braci lub sióstr przysługiwało pozostałemu rodzeństwu Ina capita ( czyli po głowie ), lub potomstwu brata lub siostry in stirpes ( czyli po szczepie) w równych częściach. Z czego wynika iż majątek po siostrze dziedziczony bez względu płeć był przez całe rodzeństwo. OGÓLNE ZASADY DZIEDZICZENIA II

7 Zasady dziedziczenia: Jeżeli pozostał jeden syn to dziedziczył on cały majątek po rodzicach Jeżeli pozostało kilku synów to dziedziczyli oni po rodzicach w równych częściach Jeżeli pozostało kilku synów i córka, bądź kilka córek to dziedziczyły one 1/4 majątku po ojcu a majątek matki był dzielony w równych częściach pomiędzy ich wszystkich Jeżeli pozostałe same córki to również dzieliły się po równo majątkiem rodziców Spadek dla córki nazywa się posagiem. Posag dla 1szej córki wyznaczał jej ojciec, jeszcze za życia. Po jego śmierci zajmowali się tym jego synowie. Córka miała prawo dochodzić sądownie powiększenia posagu, zwłaszcza gdy później powiększył się majątek jej rodziców. Nie przepisywano córkom w posagu nieruchomości. W razie takiego dziedziczenia bracia musieli zapłacić siostrze należną część. W przypadku gdy ojciec był kilkakrotnie żonaty i miał dzieci z różnymi żonami to wszyscy synowie dziedziczyli 3/4 majątku ojca a córki 1/4, niezależnie od matki. Posag matki przypadał zawsze tylko jej własnym dzieciom, w równych częściach między synów i córki. Jeżeli z któregoś małżeństwa nie było żadnego potomstwa to posag żony wracał do jej rodziny. SUKCESJA dziedziczenie Dziedziczenie rodziców po dzieciach: Prawo Koronne zabraniało dziedziczenia przez Rodziców po dzieciach, zwłaszcza jeśli zmarłe dziecko miało rodzeństwo, a za swojego życia zostało przez rodziców obdarowane majątkiem. Dziedziczenie winno odbywać się w dół. Prawo Koronne nakazywało: 1) W przypadku gdy wdowiec ponownie wstępował w związek małżeński powinien był przekazać dzieciom majątek pochodzący od jego zmarłej żony (matki dzieci). Nie dotyczyło to przypadku, w którym wdowiec miał tzw. dożywocie na majątku zmarłej żony. Jeśli natomiast udowodniono mu marnotrawienie tegoż majątku, musiał się go zrzec. Te same przepisy obowiązywały wdowę ponownie wychodzącą za mąż i były stosowane do majątku po jej zmarłym mężu. 2) Jeśli zdarzyłoby się tak, że rodzice przeżyliby swoje dzieci, a także swoje wnuki i prawnuki, wówczas dziedziczą po nich majątek odpowiednio: Ojciec, Dziad lub Pradziad. Majątek taki nie należał się innym synom Ojca, gdyż pierwszeństwo w jego dziedziczeniu miał Brat Ojca (Stryj), który mógł otrzymać ten majątek nie wcześniej niż po śmierci brata. DZIEDZICZENIE MAŁŻONKÓW W prawie staropolskim ani mąż po żonie, ani żona po mężu NIE DZIEDZICZĄ. Gdy mają dzieci, obie masy majątkowe przechodzą na nie. Ani żona po mężu, ani mąż po żonie według prawa nic nie dziedziczą. Majątek dziedziczą dzieci. Matka nie ma prawa rozporządzać majątkiem, który otrzymała podczas pożycia małżeńskiego. Jeśli nie ma potomstwa, majątek żony przysługuje jej bliskim, a majątek męża jego bliskim. Małżonkowie mogą spisać usum frustum, wtedy potomstwo otrzymuje spadek dopiero po ich śmierci. Mąż żonie zapisuje summy tytułem darowizny. SUKCESJA POBOCZNYCH KREWNYCH

8 -są oni ostatnimi uprawnionymi do dziedziczenia, -dzielą się na linię męską i niewieścią -najbliższymi z pobocznych krewnych, gdy nie ma potomstwa, jest rodzeństwo, -Bracia dziedziczą po bracie, siostry po siostrze(dotyczy to rozrządzenia substancji Ojczystej).Natomiast substancję Macierzystą dziedziczą brat z siostrą -Gdy bezpotomnie umrze stryj lub ciotka, którzy nie mieli rodzeństwa, wtedy dziedziczą siostrzeńcy i siostrzenice, dzieląc się na pokolenia, -Jeśli z dwóch stryjów pozostanie potomstwo, z jednego jeden, z drugiego trzech Synów, pierwszy dziedziczy połowę, drudzy drugą cześć dziedziczą. Natomiast jeśli z siostry zmarłego stryja pozostaną dzieci, to do czwartej tylko części z synami dziedziczą, -Gdy osoba bezpotomnie zmarła, wtedy dziedziczą krewni po Mieczu ( Agnati) ojcowski spadek obejmują, natomiast krewni po Kądzieli (Cognati), po Matce. - Gdy z pierwszego czy z kolejnych małżeństw potomków nie będzie, substancja w razie zawartego dożywocia wraca do najbliższych krewnych, -Bękarci nie mają prawa do sukcesji, chyba że zostaną legitymowani przez uchwałę sejmową i zostaną uznani przez rodziców za prawych sukcesorów -Nie mają prawa sukcesji także: samobójcy, szlachcianka wychodząca za mąż za mieszczanina lub chłopa. SUKCESJA W PRZYPADKU OSÓB DUCHOWNYCH Zakonnicy tylko dziesiątą część spadku swego mogli zapisać na rzecz klasztoru lub komukolwiek, wyrzekając się reszty. Wszelkie ruchomości pozostałe po śmierci zakonnika przypadały na rzecz klasztoru a nie jego krewnych. Przeciwnie zaś duchowni świeccy mogli przepisać ¾ spadku swoim krewnym (ab intestato) natomiast czwarta część spadku przekazywana była na rzecz Kościoła (w tym przeznaczając proporcjonalnie część na koszty pogrzebu i płace dla służebnych). Opaci klasztoru: ¾ spadku mogli oddać na rzecz krewnych, a ¼ na rzecz klasztoru. Mniszki mogły dysponować 10 częścią majątku swego jednak tylko za życia, po śmierci ma ona zostać zwrócona sukcesorom. PRAWO KADUKA 1. Początkowo w przypadku braku uprawnionych osób dziedziców, zarówno kobiet jak i mężczyzn, do 8 stopnia w linii bocznej spadek przypadał władzy czyli Skarbowi Królewskiemu. 2. Późniejsze regulacje stanowiły iż Król powinien przyznawać prawo kaduka: Po szlachcicu szlachcie Po mieszczanach i cudzoziemcach - mieszkańcom Korony 3. W 1726 roku wszelkie kaduki zostały przyznane stanowi szlacheckiemu. 4. Regulacje dot. kaduka: Kto przyjmował kaduk musiał także spłacić wszelkie długi zmarłego. Jeżeli komuś kaduk został przyznany nieprawnie mimo istnienia spadkobiercy, musiał on zwrócić prawo do spadku oraz wszelkie z niego zyski. 5. W Koronie sprawy kaduka rozpoznawane były w Trybunale lub sądzie ziemskim. PRAWO KORONNE O TESTAMENTACH * W Koronie za ważny testament był uznawany jedynie testament pisany * Aby testament był prawomocny powinien być sporządzony w obecności wiarygodnych świadków (liczba świadków nie była określona; Przyłuski wymagał pięciu świadków) oraz powinien być zeznany przed Aktami Ziemskimi lub Grodzkimi * Testament traci swą ważność gdy sporządzony jest bez obecności świadków

9 * Poprzez testament mogły zostać jedynie przekazane dobra ruchome * Zapisy testamentowe na kamienicach, domach i gruntach dziedzicznych były zabronione * Zakazywano pobożnym Legatom na łożu śmierci legować in rem na rzecz kościołów lub stanu duchownego Różnice pomiędzy Testamentami Krajowymi a Rzymskimi: * Testament Krajowy pozwala przekazywać tylko dobra ruchome oraz musi uwzględniać "naturalnych Sukcesorów" (dziedziców) * Testament Rzymski pozwala rozporządzać całym swoim majątkiem. Było również możliwe z ważnych przyczyn pominięcie dziedzica w testamencie i ustanowienie innego sukcesora MIEJSKIE PRAWO SPADKOWE - oparte o prawo magdeburskie i chełmińskie - brak różnicy wynikającej z płci ( dzieci: syn czy córka dziedziczą tyle samo) - wnuki i wnuczki dziedziczą wyłącznie po rodzicach - osoby bezdzietne ( bezpotomne ) zostawiają spadek ojcu, a część z niego matce - przy braku rodziców dziedziczą dziadkowie - przy braku sukcesorów w linii prostej, dziedziczą sukcesorzy w linii bocznej - przyrodni bracia i siostry dziedziczą dopiero po rodzeństwie w linii prostej - rodzeństwo może dziedziczyć po sobie wyłącznie w prawie chełmińskim (w prawie magdeburskim nie! ) - wyłączeni od sukcesji: bękarci, szaleni, banici, karli, niemi, głusi, dzieci z nieprawego łoża

Historia prawa małżeńskiego majątkowego

Historia prawa małżeńskiego majątkowego Historia prawa małżeńskiego majątkowego konspektopracowany na podstawie: 1/ W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I, wyd. II, Wolters Kluwer 2013 2/ S. Płaza, Historia prawa w Polsce na

Bardziej szczegółowo

Testamenty, spadki, darowizny

Testamenty, spadki, darowizny nowe zasady dysponowania swoim majątkiem formalności spadkowe: w sądzie czy u notariusza podatek od odziedziczonego majątku Testamenty, spadki, darowizny zmiany w prawie 2012 Autorzy komentarza: Izabela

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia Spis treści Wykaz skrótów 13 Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Terminologia 15 15 22 ROZDZIAŁ I. Granice swobody testowania 2. Część obowiązkowa spadku 2.1. Dzieci prawe, dzieci uprawnione i przysposobione 2.2.

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

2. Umowy podpisywane poza siedzibą firmy ( np. na energię, telekomunikacyjne.)

2. Umowy podpisywane poza siedzibą firmy ( np. na energię, telekomunikacyjne.) 1. Zadłużenia. Zadłużenia to jedne z najczęstszych spraw z jakimi borykają się obecnie seniorzy. Kategorie spraw mogą być dość szerokie i obejmować zadłużenia spadkowe, bankowe, wynikające z zawartych

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego sierpień 2012 Spadek kwiecień 2012 Gdy został sporządzony testament, to w nim zawarta jest decyzja spadkodawcy, kto po nim dziedziczy. Jeśli testament nie został sporządzony, to dziedziczenie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Mężatki. Status prawny kobiety w Polsce w XVII wieku - zarys

Mężatki. Status prawny kobiety w Polsce w XVII wieku - zarys W XVII w. status prawny zależał od stanu do którego się przynależało tzn. od tego czy było się szlachcicem, mieszczaninem, czy chłopem. Oprócz przynależności stanowej, na status prawny wpływał też wiek,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać w protokole.

Bardziej szczegółowo

Związki. nieformalne. e-poradnik

Związki. nieformalne. e-poradnik e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Związki nieformalne Stosunki majątkowe między konkubentami Mieszkanie konkubentów Jak dziedziczą konkubenci Prawa dzieci ze związków nieformalnych Prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

UBEZWŁASNOWOLNIENIE. Całkowicie ubezwłasnowolniona może już zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE. Całkowicie ubezwłasnowolniona może już zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia. UBEZWŁASNOWOLNIENIE Według prawa polskiego, każdy człowiek w momencie ukończenia 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych - oznacza to zdolność do wywoływania swoim własnym zachowaniem skutków

Bardziej szczegółowo

www.atelienieruchomosci.pl Jeśli masz jakiś problem z nieruchomością lub masz na jej temat pytania... Możesz odetchnąć z ulgą, pomogę moim 12-letnim doświadczeniem. Powierz swoją sprawę profesjonalistom.,

Bardziej szczegółowo

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA

FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA FISZKA III POSZCZEGÓLNE UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE I ICH USTALENIA Obowiązujące zasady dotyczą wszystkich niezależnie od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego i niezależnie od daty zawarcia związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. DZIEDZICZENIE 1 I. Co oznacza dziedziczenie? Dziedziczenie to nabycie majątku, praw i zobowiązań majątkowych (np. długów) po śmierci dotychczasowego właściciela. Będąc właścicielem np. mieszkania, samochodu,

Bardziej szczegółowo

Zachowek Wspólność majątku spadkowego

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek cel instytucji Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 1 PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU Podstawa prawna: art. 1012-1024 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) - dalej jako k.c.; art. 640-643 Ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

... Z wieloma sprawami nie trzeba wcale iść do sądu wystarczy wizyta u notariusza.

... Z wieloma sprawami nie trzeba wcale iść do sądu wystarczy wizyta u notariusza. ... Z wieloma sprawami nie trzeba wcale iść do sądu wystarczy wizyta u notariusza. Z wieloma sprawami nie trzeba wcale iść do sądu wystarczy wizyta u notariusza. Czy wiesz, że jest wiele spraw, z którymi

Bardziej szczegółowo

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą :

Wspólność majątkowa obejmuje: - majątek osobisty żony, - majątek osobisty męża, - majątek wspólny małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą : Na zawarcie umowy prawnej, regulującej podział majątku, decyduje się coraz więcej osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. Jest to intercyza czyli umowa przedmałżeńska, która musi być sporządzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

Zasady opodatkowania spadków i darowizn Zasady opodatkowania spadków i darowizn 11 Otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek? Sprawdź, czy przysługuje ci zwolnienie z podatku Opodatkowanie spadków Kto podlega obowiązkowi podatkowemu Osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1 Projekt ustawy z 14 lutego 2016 r. (uaktualnienie: 5 lipca 2017 r.) USTAWA z dnia o równości małżeńskiej 1 Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 601/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

1. Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem?

1. Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem? 1. Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem? Umowa przeniesienia praw do działki nie musi być sporządzona przed notariuszem. Art. 41 ust. 1 ustawy o ROD jasno wskazuje,

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK?

JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK? JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK? - CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ O DZIEDZICZENIU? 12/07/2018 PREZENTUJE: Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza PROWADZI: Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu dr Grzegorz Gorczyński Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności konspekt wykładu Bibliografia: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawo spadkowe jako jeden z fundamentów prawa prywatnego odgrywało szczególną rolę w już w okresie monarchii wczesnofeudalnej. W przeważającej mierze miało

Bardziej szczegółowo

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA

NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA Autor: Adam Kret W dniu 28 czerwca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. nr 79 poz. 662). Mimo tego, że nowelizacja zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź.

REJESTRACJA ZGONÓW Podstawa prawna : art ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr 36, poz.180 z póź. Zadania : 1. przyjmowanie oświadczeń o : 1. wstąpieniu w związek małżeński, 2. braku okoliczności wyłączających małżeństwo, 3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo - - Rzeczpospolita Polska USC/ZP/1 CZĘŚĆ I. Wypełnia kobieta, która zamierza zawrzeć małżeństwo Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 1. Dane kobiety 2. Pole wyboru zaznaczaj

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II

Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II Władza rodzicielska i kontakty - ćwiczenia dla aplikantów II roku. Kazus 1 Małoletnia Izabela W. licząca lat 16 i pół, urodziła małoletnią Karolinę, ojcem dziecka jest też osoba niepełnoletnia. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny

Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Marcin Gwizd, 5.10.2011 Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe.

Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe. Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe. Monika Balińska Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni pracownik kancelarii notarialnej oraz przedsiębiorca, aktywna

Bardziej szczegółowo

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek.

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek. 1 ZACHOWEK Podstawa prawna: art. 991-1011 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.) - dalej jako k.c.. Niniejsze opracowanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II

PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II PODSTAWY PRAWA DLA PEDAGOGÓW cz. II Zakres zdolności do czynności prawnych zależy od Wieku Ubezwłasnowolnienia Wiek a zdolność do czynności prawnych Brak zdolności do czynności prawnych do ukończenia 13

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ

STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja to następstwo prawne jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Wyróżniane są dwa typy sukcesji: sukcesja uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV STRONY W SPRAWIE. Rozdział I POWÓD I STRONA POZWANA

Tytuł IV STRONY W SPRAWIE. Rozdział I POWÓD I STRONA POZWANA Tytuł IV STRONY W SPRAWIE Rozdział I POWÓD I STRONA POZWANA Kan. 1476 - Każdy, zarówno ochrzczony, jak i nieochrzczony, może występować przed sądem; strona zaś pozwana zgodnie z przepisami prawa, ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot dziedziczenia

Przedmiot dziedziczenia Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia Przedmiotem dziedziczenia są i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe Małgorzata Filipiak Nadzór jest realizowany na podstawie: art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 114/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 listopada 2009 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Zachowek komu przysługuje i jak obliczyć jego wysokość - czyli wszystko co warto wiedzieć o zachowku Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed

Bardziej szczegółowo

SENIORZY PYTAJĄ - PRAWNIK ODPOWIADA

SENIORZY PYTAJĄ - PRAWNIK ODPOWIADA Prowadzenie w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa SENIORZY

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH PRAWO SPADKOWE por adni kzwzor amipi sm pr ocesowych PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 1.01.2007 r. Honorata Kwiczal Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sukcesja firm na nowych zasadach. Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A.

Sukcesja firm na nowych zasadach. Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A. Sukcesja firm na nowych zasadach Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A. Czym jest sukcesja? Sukcesja to proces przekazywania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR POZEW O ZACHOWEK

WZÓR POZEW O ZACHOWEK WZÓR POZEW O ZACHOWEK Miejscowośd data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Powód: Dane.. Pozwany: Dane Wartośd przedmiotu sporu:..(słownie) POZEW O ZACHOWEK Wnoszę o: 1. zasądzenie na moją

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O

Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O Własność i inne prawa rzeczowe M G R J A K O B M A Z I A R Z K A T E D R A H I S T O R I I P R A W A P O L S K I E G O W Y D Z I A Ł U P R A W A I A D M I N I S T R A C J I U N I W E R S Y T E T U J A

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11

Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11 Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11 Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) 458 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

WŁADCY CZECH I WĘGIER GENEALOGIA

WŁADCY CZECH I WĘGIER GENEALOGIA GENEALOGIA 1 Pamięci Marii Krystyny Habsburg 2 GENEALOGIA PRZEMYSŁAW JAWORSKI 2012 3 4 ZAMIAST WSTĘPU Książka ta przedstawia genealogię władców panujących w sąsiadujących ze sobą królestwach Czech i Węgier,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego.

Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego. Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego. Dziedziczenie beztestamentowe, czyli kto dziedziczy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i dlaczego.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61

Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka. Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe małżonka Studenckie Zeszyty Naukowe 8/11, 58-61 2005 Tomasz Kosiorowski Odpowiedzialność za zobowiązania m ajątkowe m ałżonka Od dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Sukcesji

Indywidualny Plan Sukcesji Indywidualny Plan Sukcesji dziedziczenie ustawowe - spadek Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 KC) Spadek otwiera się z chwilą śmierci

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) POZEW O ZACHOWEK UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) POZEW O ZACHOWEK UZASADNIENIE WZÓR NR 81 POZEW O ZACHOWEK Wałbrzych, 18 lipca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) Powód: Witold Dzień zam.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) 1 Projekt USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn.

Bardziej szczegółowo

e-biuletyn PNPP w Żukowie

e-biuletyn PNPP w Żukowie e-biuletyn PNPP w Żukowie Nr 3/2017 Publikacja współfinansowana ze środków Powiatu Kartuskiego 2 Szanowni Państwo! W numerze 3/2017 e-biuletynu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żukowie o tym, jak przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 69/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 329/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...13 Podstawowe pojęcia...15 Część I Prawo spadkowe...19 Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia...21 1. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku...21 2. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Testament Dziedziczenie Spadek

Testament Dziedziczenie Spadek Testament Dziedziczenie Spadek Krajowa Rada Notarialna 2010 Testament Dziedziczenie Spadek Każdy z nas zostawi kiedyś następcom swój dorobek życia. Możemy przekazać go za życia, a jeśli tego nie zrobimy,

Bardziej szczegółowo

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn Ustawodawca jednoznacznie określił, iż nabycie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH, ZAPOBIEGANIE URAZOM I MINIMALIZACJA SKUTKÓW POMOCNI.INFO TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 2 LUTEGO 2017 ROKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 686/14. Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 686/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo