Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny"

Transkrypt

1 Renta alimentacyjna - Obowiązek alimentacyjny Marcin Gwizd, Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie tych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny według art.128 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej zwanego KRO) jest niczym innym jak obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania, a także w razie potrzeby środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej bez względu na stopień pokrewieństwa, a także rodzeństwo. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem i w ramach obowiązującego w naszym państwie prawa: w pierwszej kolejności do alimentów uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki..) dopiero później wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) Obowiązek alimentacyjny wynika więc z więzi rodzinnych. Ma na celu zapewnienie koniecznych środków utrzymania i wychowania członkom rodziny, która w ten sposób umacnia i utrwala wzajemne stosunki. Obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym dalszego krewnego ma miejsce tylko wtedy gdy zobowiązany w pierwszej kolejności nie jest w stanie wypełnić swego obowiązku albo gdy uzyskanie od niego świadczeń alimentacyjnych nie jest możliwe, nie może nastąpić w odpowiednim czasie lub połączone jest z nadmiernymi trudnościami. Aby sporządzenie pozwu o alimenty było w ogóle możliwe muszą powstać pewne przesłanki oznaczające określoną sytuację. Podstawą, która co do zasady upoważnia do żądania od członków rodziny alimentów jest znajdowanie się w niedostatku jest to sytuacja,w której nie jesteśmy w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Osoba, która stara się o alimenty musi wykazać, że nie jest (dokładając wszelkich starań) w stanie zarobkować i samodzielnie się utrzymać. Nie będzie więc uprawniona do alimentów osoba, która będąc w pełni zdolna do pracy uchyla się od niej. Należałoby również wspomnieć, że wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego-nie mogą one powodować nadmiernego uszczerbku. Według KRO wyróżniamy m.in. następujące obowiązki alimentacyjne. 1. obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. 2. obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców. 3. obowiązek alimentacyjny współmałżonka. 4. obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. Po pierwsze najbardziej nam znany - Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Obowiązek ten - nie jest uzależniony od tego czy dziecko znajduje się w niedostatku, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych krewnych. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość świadczenia alimentacyjnego, jak już wcześniej wspomniałem, uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oraz indywidualnych potrzeb uprawnionego w tym przypadku dziecka. Zakres tych potrzeb wyznacza przede wszystkim zasada równej stopy życiowej, należy tu uwzględnić indywidualne, a więc różne potrzeby poszczególnych jej członków, mając na względzie wiek, stan zdrowia, kwalifikacje itd.. Natomiast jeżeli dziecko posiada własny majątek,z którego dochody wystarczają na zaspokojenie potrzeb związanych z utrzymaniem i wychowaniem, wówczas rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka rozpoczyna się od chwili jego urodzenia i trwa Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 1/8

2 dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, co wiąże się najczęściej z podjęciem pracy zarobkowej. Tak więc wbrew dość powszechnej opinii końcowym terminem alimentowania dziecka nie jest zawsze uzyskanie przez nie pełnoletniości. Drugi przypadek to obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców ma on miejsce tylko wtedy gdy rodzic znajduje się w niedostatku, czyli nie jest on w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, po mimo należytych starań. Kolejny to obowiązek alimentacyjny współmałżonka. Gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, to jedno z nich może żądać od drugiego świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy, gdy drugie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek wzajemnego alimentowania się małżonków trwa także w przypadku rozwiązania, unieważnienia małżeństwa a także wtedy, gdy pozostają oni w faktycznej separacji. Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb na zasadzie równej stopy życiowej. Małżonek nie ma podstaw do żądania alimentów wówczas gdy jest zdolny do zaspokojenia swych potrzeb własną pracą. Przy ustaleniu wysokości świadczenia między małżonkami obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Oznacza to, że obowiązek alimentowania jednego małżonka wobec drugiego ma na celu zapewnienie małżonkowi domagającemu się alimentów takiego samego poziomu życia. Wyłączając ogólne przyczyny wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez stronę uprawnioną ponownego związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku gdy zobowiązanym do alimentacji jest małżonek (który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia), wówczas taki obowiązek wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ostatnim wyróżnionym Obowiązkiem jest obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. W porównaniu do pozostałych, wyżej opisanych obowiązków alimentacyjnych krewnych w linii prostej, jest obowiązkiem od którego pozwany może się uchylić, jeżeli wiąże się on z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny tj. dzieci, małżonka. Wszystkich wyżej wymienionych obowiązków alimentacyjnych i związanych z nimi roszczeń możemy dochodzić na drodze sądowej. Osoba składająca pozew ma wybór. Może go złożyć, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca swego zamieszkania, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego jest to tak zwana właściwość przemienna. Bardzo istotną kwestią jest to, iż osoba starająca się o alimenty jest zwolniona z wszelkich opłat sądowych. W pozwie takim wypisujemy dane nasze, naszego dziecka (w przypadku gdy staramy się o alimenty na rzecz dziecka ) i osoby pozwanej. Podajemy stopień pokrewieństwa, dołączając akt ślubu, urodzenia dziecka. Wymieniamy również kwotę jakiej się domagamy. Na koniec należy oczywiście to wszystko uzasadnić. Obowiązki alimentacyjne i odpowiadające im roszczenia związane są ściśle z osobą zobowiązanego i uprawnionego. Niedopuszczalne jest więc przelanie prawa do alimentacji oraz przejęcie ciążącego na innej osobie obowiązku alimentacyjnego. Roszczenie o świadczenie alimentacyjne przedawnia się wraz z upływem 3 lat, natomiast obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą śmierci zobowiązanego, gdyż zgodnie z art. 139 KRO obowiązek ten nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Dariusz Szymczak Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 2/8

3 Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie tych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny według art.128 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej zwanego KRO) jest niczym innym jak obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania, a także w razie potrzeby środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej bez względu na stopień pokrewieństwa, a także rodzeństwo.zgodnie z wielowiekowym zwyczajem i w ramach obowiązującego w naszym państwie prawa : w pierwszej kolejności do alimentów uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki..) dopiero później wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) Obowiązek alimentacyjny wynika więc z więzi rodzinnych. Ma na celu zapewnienie koniecznych środków utrzymania i wychowania członkom rodziny, która w ten sposób umacnia i utrwala wzajemne stosunki. Obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym dalszego krewnego ma miejsce tylko wtedy gdy zobowiązany w pierwszej kolejności nie jest w stanie wypełnić swego obowiązku albo gdy uzyskanie od niego świadczeń alimentacyjnych nie jest możliwe, nie może nastąpić w odpowiednim czasie lub połączone jest z nadmiernymi trudnościami. Aby sporządzenie pozwu o alimenty było w ogóle możliwe muszą powstać pewne przesłanki oznaczające określoną sytuację. Podstawą, która co do zasady upoważnia do żądania od członków rodziny alimentów jest znajdowanie się w niedostatku jest to sytuacja,w której nie jesteśmy w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Osoba, która stara się o alimenty musi wykazać, że nie jest (dokładając wszelkich starań) w stanie zarobkować i samodzielnie się utrzymać. Nie będzie więc uprawniona do alimentów osoba, która będąc w pełni zdolna do pracy uchyla się od niej. Należałoby również wspomnieć, że wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego-nie mogą one powodować nadmiernego uszczerbku. Według KRO wyróżniamy m.in. następujące obowiązki alimentacyjne. 1. obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. 2. obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców. 3. obowiązek alimentacyjny współmałżonka. 4. obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 3/8

4 Po pierwsze najbardziej nam znany - Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Obowiązek ten - nie jest uzależniony od tego czy dziecko znajduje się w niedostatku, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych krewnych. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość świadczenia alimentacyjnego, jak już wcześniej wspomniałem, uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oraz indywidualnych potrzeb uprawnionego-w tym przypadku dziecka. Zakres tych potrzeb wyznacza przede wszystkim zasada równej stopy życiowej, należy tu uwzględnić indywidualne, a więc różne potrzeby poszczególnych jej członków, mając na względzie wiek, stan zdrowia, kwalifikacje itd.. Natomiast jeżeli dziecko posiada własny majątek,z którego dochody wystarczają na zaspokojenie potrzeb związanych z utrzymaniem i wychowaniem, wówczas rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka rozpoczyna się od chwili jego urodzenia i trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, co wiąże się najczęściej z podjęciem pracy zarobkowej. Tak więc wbrew dość powszechnej opinii końcowym terminem alimentowania dziecka nie jest zawsze uzyskanie przez nie pełnoletniości. Drugi przypadek to obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców ma on miejsce tylko wtedy gdy rodzic znajduje się w niedostatku, czyli nie jest on w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, po mimo należytych starań. Kolejny to obowiązek alimentacyjny współmałżonka. Gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, to jedno z nich może żądać od drugiego świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy, gdy drugie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek wzajemnego alimentowania się małżonków trwa także w przypadku rozwiązania, unieważnienia małżeństwa a także wtedy, gdy pozostają oni w faktycznej separacji. Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb na zasadzie równej stopy życiowej. Małżonek nie ma podstaw do żądania alimentów wówczas gdy jest zdolny do zaspokojenia swych potrzeb własną pracą. Przy ustaleniu wysokości świadczenia między małżonkami obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Oznacza to, że obowiązek alimentowania jednego małżonka wobec drugiego ma na celu zapewnienie małżonkowi domagającemu się alimentów takiego samego poziomu życia. Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 4/8

5 Wyłączając ogólne przyczyny wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez stronę uprawnioną ponownego związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku gdy zobowiązanym do alimentacji jest małżonek (który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia), wówczas taki obowiązek wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ostatnim wyróżnionym Obowiązkiem jest obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. W porównaniu do pozostałych, wyżej opisanych obowiązków alimentacyjnych krewnych w linii prostej, jest obowiązkiem od którego pozwany może się uchylić, jeżeli wiąże się on z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny tj. dzieci, małżonka. Wszystkich wyżej wymienionych obowiązków alimentacyjnych i związanych z nimi roszczeń możemy dochodzić na drodze sądowej. Osoba składająca pozew ma wybór. Może go złożyć, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca swego zamieszkania, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego jest to tak zwana właściwość przemienna. Bardzo istotną kwestią jest to, iż osoba starająca się o alimenty jest zwolniona z wszelkich opłat sądowych. W pozwie takim wypisujemy dane nasze, naszego dziecka (w przypadku gdy staramy się o alime Każdy człowiek żyjący w społeczeństwie ma określone indywidualnie potrzeby. Nie każdy jednak posiada własne środki na zaspokojenie tych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny według art.128 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej zwanego KRO) jest niczym innym jak obowiązkiem dostarczenia środków utrzymania, a także w razie potrzeby środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej bez względu na stopień pokrewieństwa, a także rodzeństwo.zgodnie z wielowiekowym zwyczajem i w ramach obowiązującego w naszym państwie prawa : w pierwszej kolejności do alimentów uprawnieni są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki..) dopiero później wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) Obowiązek alimentacyjny wynika więc z więzi rodzinnych. Ma na celu zapewnienie koniecznych środków utrzymania i wychowania członkom rodziny, która w ten sposób umacnia i utrwala wzajemne stosunki. Obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym dalszego krewnego ma miejsce tylko wtedy gdy zobowiązany w pierwszej kolejności nie jest w stanie wypełnić swego obowiązku albo gdy uzyskanie od niego świadczeń alimentacyjnych nie jest możliwe, nie może nastąpić w odpowiednim czasie lub połączone jest z nadmiernymi trudnościami. Aby sporządzenie pozwu o alimenty było w ogóle możliwe muszą powstać pewne przesłanki oznaczające określoną sytuację. Podstawą, która co do zasady upoważnia do żądania od członków Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 5/8

6 rodziny alimentów jest znajdowanie się w niedostatku jest to sytuacja,w której nie jesteśmy w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Osoba, która stara się o alimenty musi wykazać, że nie jest (dokładając wszelkich starań) w stanie zarobkować i samodzielnie się utrzymać. Nie będzie więc uprawniona do alimentów osoba, która będąc w pełni zdolna do pracy uchyla się od niej. Należałoby również wspomnieć, że wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: od potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego-nie mogą one powodować nadmiernego uszczerbku. Według KRO wyróżniamy m.in. następujące obowiązki alimentacyjne. 1. obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. 2. obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców. 3. obowiązek alimentacyjny współmałżonka. 4. obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. Po pierwsze najbardziej nam znany - Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Obowiązek ten - nie jest uzależniony od tego czy dziecko znajduje się w niedostatku, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych krewnych. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Wysokość świadczenia alimentacyjnego, jak już wcześniej wspomniałem, uzależniona jest od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego oraz indywidualnych potrzeb uprawnionego-w tym przypadku dziecka. Zakres tych potrzeb wyznacza przede wszystkim zasada równej stopy życiowej, należy tu uwzględnić indywidualne, a więc różne potrzeby poszczególnych jej członków, mając na względzie wiek, stan zdrowia, kwalifikacje itd.. Natomiast jeżeli dziecko posiada własny majątek,z którego dochody wystarczają na zaspokojenie potrzeb związanych z utrzymaniem i wychowaniem, wówczas rodzice nie są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka rozpoczyna się od chwili jego urodzenia i trwa dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, co wiąże się najczęściej z podjęciem pracy zarobkowej. Tak więc wbrew dość powszechnej opinii końcowym terminem alimentowania dziecka nie jest zawsze uzyskanie przez nie pełnoletniości. Drugi przypadek to obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców ma on miejsce tylko wtedy gdy rodzic znajduje się w niedostatku, czyli nie jest on w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, po mimo należytych starań. Kolejny to obowiązek alimentacyjny współmałżonka. Gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, to jedno z nich może żądać od drugiego świadczeń alimentacyjnych tylko wtedy, gdy drugie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek wzajemnego alimentowania się Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 6/8

7 małżonków trwa także w przypadku rozwiązania, unieważnienia małżeństwa a także wtedy, gdy pozostają oni w faktycznej separacji. Małżonek, który nie był winny zerwania pożycia, może w czasie trwania choćby już tylko formalnego związku małżeńskiego żądać zaspokojenia swoich potrzeb na zasadzie równej stopy życiowej. Małżonek nie ma podstaw do żądania alimentów wówczas gdy jest zdolny do zaspokojenia swych potrzeb własną pracą. Przy ustaleniu wysokości świadczenia między małżonkami obowiązuje zasada równej stopy życiowej. Oznacza to, że obowiązek alimentowania jednego małżonka wobec drugiego ma na celu zapewnienie małżonkowi domagającemu się alimentów takiego samego poziomu życia. Wyłączając ogólne przyczyny wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez stronę uprawnioną ponownego związku małżeńskiego. Natomiast w przypadku gdy zobowiązanym do alimentacji jest małżonek (który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia), wówczas taki obowiązek wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Ostatnim wyróżnionym Obowiązkiem jest obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa. W porównaniu do pozostałych, wyżej opisanych obowiązków alimentacyjnych krewnych w linii prostej, jest obowiązkiem od którego pozwany może się uchylić, jeżeli wiąże się on z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny tj. dzieci, małżonka. Wszystkich wyżej wymienionych obowiązków alimentacyjnych i związanych z nimi roszczeń możemy dochodzić na drodze sądowej. Osoba składająca pozew ma wybór. Może go złożyć, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca swego zamieszkania, albo w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego jest to tak zwana właściwość przemienna. Bardzo istotną kwestią jest to, iż osoba starająca się o alimenty jest zwolniona z wszelkich opłat sądowych. W pozwie takim wypisujemy dane nasze, naszego dziecka (w przypadku gdy staramy się o alimenty na rzecz dziecka ) i osoby pozwanej. Podajemy stopień pokrewieństwa, dołączając akt ślubu, urodzenia dziecka. Wymieniamy również kwotę jakiej się domagamy. Na koniec należy oczywiście to wszystko uzasadnić. Obowiązki alimentacyjne i odpowiadające im roszczenia związane są ściśle z osobą zobowiązanego i uprawnionego. Niedopuszczalne jest więc przelanie prawa do alimentacji oraz przejęcie ciążącego na innej osobie obowiązku alimentacyjnego. Roszczenie o świadczenie alimentacyjne przedawnia się wraz z upływem 3 lat, natomiast obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą śmierci zobowiązanego, gdyż zgodnie z art. 139 KRO obowiązek ten nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. nty na rzecz dziecka ) i osoby pozwanej. Podajemy stopień pokrewieństwa, dołączając akt ślubu, urodzenia dziecka. Wymieniamy również kwotę jakiej się domagamy. Na koniec należy oczywiście to wszystko uzasadnić. Obowiązki alimentacyjne i odpowiadające im roszczenia związane są ściśle z osobą zobowiązanego i uprawnionego. Niedopuszczalne jest więc przelanie prawa do alimentacji oraz przejęcie ciążącego na innej osobie obowiązku alimentacyjnego. Roszczenie o świadczenie alimentacyjne przedawnia się wraz z upływem 3 lat, natomiast obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą śmierci zobowiązanego, gdyż zgodnie z art. Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 7/8

8 Powered by TCPDF ( UG Kleczew 139 KRO obowiązek ten nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Wykonanie: CONCEPT Intermedia Strona 8/8

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas

Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Kancelaria Adwokacka Andrzej Babilas Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci, wnuków i rodziców Rybnik 18 III 2013 r. Osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym 1. Krewni w linii prostej: a) zstępni (dzieci,

Bardziej szczegółowo

ALIMENTACJA INFORMATOR

ALIMENTACJA INFORMATOR ALIMENTACJA INFORMATOR adw. Agnieszka Krukowska OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY został uregulowany w Dziale III Tytułu II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasady, uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100) POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW UZASADNIENIE WZÓR NR 34 POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW Wałbrzych, 11 marca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu Powód: Jan Kot zam. w Wałbrzychu, ul. Młynarska 7/1 Pozwany: Alicja Kot

Bardziej szczegółowo

Alimenty i ustalenie ojcostwa

Alimenty i ustalenie ojcostwa Alimenty i ustalenie ojcostwa Alimenty są to środki utrzymania (w stosunku do dzieci również wychowania) potrzebne do zapewnienia podstawowych środków do życia, a nawet zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Bardziej szczegółowo

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Pisanie prac magisterskich - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY w pytaniach i odpowiedziach (cz. I wg prawa polskiego)

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY w pytaniach i odpowiedziach (cz. I wg prawa polskiego) OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY w pytaniach i odpowiedziach (cz. I wg prawa polskiego) Żaneta Frelkowska-Bujak 1. Co to jest obowiązek alimentacyjny i co obejmuje Obowiązek alimentacyjny stanowi podstawową instytucję

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne

PORADNIK PRAWNY. Nr 2/2019. Prawo rodzinne PORADNIK PRAWNY Nr 2/2019 Prawo rodzinne CZY WIESZ ŻE? Prawo rodzinne jest to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. Reguluje m.in. obowiązek zachowania wierności małżeńskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych

PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO Alimenty: krąg osób uprawnionych i zobowiązanych. Obliczanie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Alimenty dla wiecznych studentów", rodziców i byłych małżonków. Istota alimentów

Bardziej szczegółowo

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję

I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo proponuję 1 W odniesieniu do zagadnień omówionych w podręczniku Elementy Prawa w dziale Prawo Rodzinne proponuję do wykorzystania następującą dodatkową tematykę: I. W zakresie kwestii poruszanych w rozdziale 2 Małżeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2011 r. III UK 84/10

Wyrok z dnia 9 marca 2011 r. III UK 84/10 Wyrok z dnia 9 marca 2011 r. III UK 84/10 Małżonka rozwiedziona nabywa prawo do renty rodzinnej wówczas, gdy w dniu śmierci męża miała wyrokiem lub ugodą sądową ustalone prawo do alimentów na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Pozwany: zamieszkały POZEW O ALIMENTY

Pozwany: zamieszkały POZEW O ALIMENTY PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia Sąd Rejonowy w Prudniku III Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: małoletni działający poprzez przedstawicielkę ustawową matkę zamieszkałą Pozwany: zamieszkały Wartość przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczyńskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego?

ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego? ALIMENTY krok po kroku. Komu przysługują? Jak można dochodzić i zabezpieczyć alimenty? Kto może skorzystać z Funduszu Alimentacyjnego? Redakcja: dr Zbigniew Świderski Autorzy: Ewa Gorąca, Marlena Magdziak

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ALIMENTOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

PRAWNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ALIMENTOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PRAWNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ALIMENTOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Prowadzący: Anna Dominas radca prawny Projekt ten realizowany jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

Pozew o alimenty. Informacje ogólne

Pozew o alimenty. Informacje ogólne Informacje ogólne Pozew o alimenty Alimenty Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby takŝe środków wychowania. Oznacza to zaspokajanie normalnych, bieŝących potrzeb w postaci:

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10

Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10 Uchwała z dnia 20 października 2010 r., III CZP 59/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH Zgodnie art. 425 k.p.c. przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Alimenty na dziecko

Poradnik Alimenty na dziecko Autor: Ewa Karaś Poradnik Alimenty na dziecko Rodzice mają obowiązek dostarczać środków utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek taki ciąży na rodzicach do momentu, kiedy nie są w stanie samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe

Rozdział II Umowne ustroje majątkowe TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. Art. 46. [Stosowanie odpowiednich przepisów ustawy] W sprawach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r. II UK 135/08

Wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r. II UK 135/08 Wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r. II UK 135/08 Nieuzyskanie z mocy wyroku sądowego przedłużenia terminu pięcioletniego, o którym mowa w art. 60 3 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powoduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11

Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11 Uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

BL TK/14 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r.

BL TK/14 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. BL-112-185-TK/14 Warszawa, 6 sierpnia 2014 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 13 MAJA 2014 R. (SYGN. AKT SK 61/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 1998 R. O EMERYTURACH

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

A. Komentarz tezowy. Ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

A. Komentarz tezowy. Ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy A. Komentarz tezowy Ustawa z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) (wyciąg) Tytuł I. Małżeństwo Dział II. Prawa i obowiązki małżonków Art. 27. [Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Zachowek komu przysługuje i jak obliczyć jego wysokość - czyli wszystko co warto wiedzieć o zachowku Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 283/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD

POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., POZEW O ROZWÓD , dnia. 201 r. SĄD OKRĘGOWY WYDZIAŁ CYWILNY W.. POWÓDKA:..., zam..., PESEL:.. POZWANY:..., zam. POZEW O ROZWÓD Działając imieniem własnym wnoszę o: 1. orzeczenie rozwodu małżeństwa stron to jest Powódki

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Gdańsk, październik 2011 r. ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Niniejsze opracowanie porusza temat postępowania rozwodowego, jego podstaw prawnych oraz związanych z nim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

Obowiązek. alimentacyjny. oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń

Obowiązek. alimentacyjny. oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń Joanna Grzelińska Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem Aspekty prawne

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny kwartalnik Bliżej Obywatela

Bezpłatny kwartalnik Bliżej Obywatela W numerze: www.prawo.kolping.pl UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY......................... 3 RODZAJE WSPARCIA..................................... 8 PRZED SĄDEM.......................................... 9 ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O ALIMENTACH

WSZYSTKO O ALIMENTACH WSZYSTKO O ALIMENTACH Autor: Wioleta Matela Obowiązek alimentacyjny określony jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Polega on na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III UK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 31 POZEW O SEPARACJĘ. Walim, 11 stycznia 2009 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy

WZÓR NR 31 POZEW O SEPARACJĘ. Walim, 11 stycznia 2009 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy WZÓR NR 31 POZEW O SEPARACJĘ Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy Powód: Walim, 11 stycznia 2009 r. Hieronim Poznański zam. w Walimiu, Rzeczka 88 Pozwany: Izabela Poznańska zam. w Walimiu, Rzeczka

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa

Tytuł I. Małżeństwo Dział I. Zawarcie małżeństwa Art. 1. 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 2. Małżeństwo zostaje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 106/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 maja 2018 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 308/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lipca 2017 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wniosek o adopcję. Przysposobienie (adopcja, usynowienie) jest to uznanie obcego dziecka za własne. Następuje

Wniosek o adopcję. Przysposobienie (adopcja, usynowienie) jest to uznanie obcego dziecka za własne. Następuje Wniosek o adopcję Informacje ogólne Definicja przysposobienia (adopcji) Przysposobienie (adopcja, usynowienie) jest to uznanie obcego dziecka za własne. Następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU Ogólna charakterystyka 2 małżeńskich ustrojów majątkowych. Marlena Stępień III pedagogika opiekuńczo-wychowawcza grupa C Słupsk 2001 Zawarcie małżeństwa powoduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07

Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Uchwała z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Joanny

Bardziej szczegółowo

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny: Dz.U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59) (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., Nr 131, poz. 788) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński. Alimenty i ojcostwo. Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz Zdzisław Krzemiński Alimenty i ojcostwo Komentarz 3. wydanie Warszawa 2008 Stan prawny na 1 stycznia 2008 Wydawca: Izabela Dorf Sk³ad i ³amanie: Studio

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015

STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015 STATYSTYKA SĄDOWA SPRAWY CYWILNE O ROZWÓD, SEPARACJĘ ORAZ ALIMENTY W LATACH 2010-2015 WARSZAWA 2016 1 2 Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zastrzeżenie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Art. 209. [Uchylanie się od alimentów]

Art. 209. [Uchylanie się od alimentów] Art. 209. [Uchylanie się od alimentów] 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej

Bardziej szczegółowo

Praworodzinne i opiekuńcze, w szczególności: prawo opiekuńcze i rodzinne ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące osób 60+

Praworodzinne i opiekuńcze, w szczególności: prawo opiekuńcze i rodzinne ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące osób 60+ Praworodzinne i opiekuńcze, w szczególności: prawo opiekuńcze i rodzinne ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące osób 60+ Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 25 lutego 1964

Bardziej szczegółowo

rozwód i separacja kompendium wiedzy Anna Zubkowska-Rojszczak

rozwód i separacja kompendium wiedzy Anna Zubkowska-Rojszczak rozwód i separacja kompendium wiedzy Anna Zubkowska-Rojszczak stan prawny 01 lutego 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 5 Czym różni się rozwód od separacji?... 5 Co wybrać rozwód czy separację?... 5 Od czego

Bardziej szczegółowo

Kto może być pełnomocnikiem skarżącego?

Kto może być pełnomocnikiem skarżącego? 26.04.2018 Poniżej informacja Zespołu Prawnego FSSM na temat: Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt. V RC 803/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : Dorota Gąsowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny Powódka: Pozwany: POZEW O SEPARACJĘ Uzasadnienie Dowód: Dowód:

PRZYKŁAD Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny Powódka: Pozwany: POZEW O SEPARACJĘ Uzasadnienie Dowód: Dowód: PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny Powódka:... Imię i nazwisko adres.. Pozwany: Imię i nazwisko adres... POZEW O SEPARACJĘ Wnoszę o: 1. orzeczenie separacji małżonków...

Bardziej szczegółowo

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami Obligation of alimony between divorced spouses

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami Obligation of alimony between divorced spouses Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarządzanie 2009 mgr Michał Krawczyk Akademia Podlaska w Siedlcach Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne

I. Zagadnienia ogólne I. Zagadnienia ogólne 1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

dziecku) mieszkania, ogrzewania,

dziecku) mieszkania, ogrzewania, Słowo,,alimenty wywodzi się od łacińskiego alimentum, co znaczy pokarm. Współcześnie pojęcie to oznacza przede wszystkim świadczenia o charakterze pieniężnym (zazwyczaj ustalone przez sąd), przysługujące

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Biała Podlaska 14 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: małoletni Robert i Adam Kowalscy reprezentowani przez matkę Ewę Kowalską 21-500 Biała Podlaska,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 112/00

Wyrok z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 112/00 Wyrok z dnia 28 września 2000 r., IV CKN 112/00 Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 72/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Iwona Budzik

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 77/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Protokolant Iwona Budzik w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 kwietnia 2006 r. Sygn. akt SK 57/04 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 11 kwietnia 2006 r. Sygn. akt SK 57/04 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 11 kwietnia 2006 r. Sygn. akt SK 57/04 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński

Bardziej szczegółowo

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4

Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia nr 4 Postępowania odrębne w sprawach małżeńskich i stosunkach pomiędzy rodzicami a dziećmi Zajęcia nr 4 W postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich rozpoznawane są sprawy: o ustalenie istnienia lub nieistnienia

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie

POZEW o rozwód. 4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadnienie ...,... miejscowość data W Z Ó R Sąd Okręgowy w...miejscowość... Wydział Cywilny. Powód: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu Pozwany: imię i nazwisko, zawód zam. miejscowość,

Bardziej szczegółowo

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o:

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o: , dnia Sąd Rejonowy w. Wydział Rodzinny i Nieletnich.... Powódka:, zam. reprezentowana przez... Pozwany:, zamieszkały POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY W imieniu Powódki.,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o rozwodzie - małe kompendium

Wszystko o rozwodzie - małe kompendium (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getelementsbytagname(s)[0]; if (d.getelementbyid(id)) return; js = d.createelement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_pl/all.js#xfbml=1"; fjs.parentnode.insertbefore(js,

Bardziej szczegółowo

Małżeństwo a konkubinat

Małżeństwo a konkubinat Małżeństwo a konkubinat Autor opracowania: aplikant adwokacki Paulina Ruzik L.p. Małżeństwo Konkubinat 1. Definicja Małżeństwo jest to formalny, zarejestrowany związek kobiety i mężczyzny (art. 18 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Umowa darowizny kwoty pieniężnej Umowa darowizny kwoty pieniężnej Informacje ogólne Darowizna Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Bezpłatny

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K

... dnia... (imię i nazwisko) W N I O S E K ... dnia... (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania) DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO W W N I O S E K Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I.

Rozdział I. 1. Zawarcie małżeństwa. Tabl. 1. Systematyka kodeksu. Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozdział I. Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział I. 1. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Związki. nieformalne. e-poradnik

Związki. nieformalne. e-poradnik e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Związki nieformalne Stosunki majątkowe między konkubentami Mieszkanie konkubentów Jak dziedziczą konkubenci Prawa dzieci ze związków nieformalnych Prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Data wpływu wniosku do WBE DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w ZIELONEJ GÓRZE WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WOJSKOWEJ RENTY RODZINNEJ Część I 1. Dane dotyczące zmarłego: emeryta*, rencisty*, żołnierza

Bardziej szczegółowo

AUSTRIA. Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie

AUSTRIA. Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie AUSTRIA Artykuł 70 Informacje udostępniane publicznie Artykuły 70 i 76 rozporządzenia mają brzmienie: Informacje udostępniane publicznie W ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot dziedziczenia

Przedmiot dziedziczenia Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia Przedmiotem dziedziczenia są i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1

USTAWA. z dnia. o równości małżeńskiej 1 Projekt ustawy z 14 lutego 2016 r. (uaktualnienie: 5 lipca 2017 r.) USTAWA z dnia o równości małżeńskiej 1 Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

- zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.

- zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo