Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8."

Transkrypt

1 1. 2. Prawne definicje rodziny Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Prawne definicje małżeństwa System pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Zasady prawne w prawie rodzinnym Prawa dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Zasady prawne odnoszące się do małżeństwa Podmiotowość rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Podmiotowość rodziny problematyka prawna Formy wspierania rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Status prawny dziecka poczętego w prawie polskim Praca z rodziną w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zasiłek pielęgnacyjny Ochrona życia poczętego w świetle prawa polskiego Zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Świadczenie pielęgnacyjne z świetle art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych Przesłanki zawarcia małżeństwa Asysta rodzinna w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Poddanie się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu

2 Formy zawarcia małżeństwa Placówki wsparcia dziennego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na badania - przesłanki Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Rodzina wspierająca w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zakres pomocy świadczonej rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa Zadania i formy pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu - procedura Czynności kierownika USC na podstawie art. 4 i 5 KRO Rodzinna piecza zastępcza formy Procedura doprowadzenia do izby wytrzeźwień Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Rodzaje rodzin zastępczych Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Tzw. przeszkody do zawarcia małżeństwa Rodzinne domy dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Żłobki i kluby dziecięce w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Tzw. przeszkoda wieku (do zawarcia małżeństwa) Zadania rodziny i rodzinnego domu dziecka Status prawny dziennego opiekuna w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Tzw. przeszkoda ubezwłasnowolnienia całkowitego (do zawarcia małżeństwa) Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Status prawny niani w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

3 Tzw. przeszkoda choroby psychicznej (do zawarcia małżeństwa) Rodzina pomocowa w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Bigamia Zadania organizatora rodzinnej pieczy Przyjęcie do domu pomocy społecznej w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tzw. przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa (do zawarcia małżeństwa) Zadania koordynatora rodzinnej pieczy Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego bez jej zgodą Tzw. przeszkoda przysposobienia (do zawarcia małżeństwa) Formy instytucjonalnej pieczy Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego za jej zgodą Unieważnienie małżeństwa Zadania placówki opiekuńczo wychowawczej Poddanie osoby badania psychiatrycznemu bez jej zgody Wady oświadczenia woli przy zawieraniu małżeństwa Typy placówek opiekuńczo wychowawczych Zasady zastosowania przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika Pomoc dla osób usamodzielnianych w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Prawa osób chorych psychicznie, o których mowa w art. 10a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zła wiara a unieważnienie małżeństwa Zarys postępowania adopcyjnego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Tzw. oparcie społeczne w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

4 Prawa i obowiązku małżonków w świetle KRO Zadania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Zakres działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego Rozstrzygnięcia małżonków o istotnych sprawach rodziny Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Obowiązek dłużnika alimentacyjnego w świetle art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Obowiązek małżonków z art. 27 KRO Zawiadomienie sądu rodzinnego o demoralizacji nieletniego Nabywanie uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Warunki wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka Uprawnienie sądu rodzinnego w świetle art. 6 i 7 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Zatrzymanie prawa jazdy w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających ze zwykłych potrzeb rodziny Kara pieniężna w świetle art. 9 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Decyzje podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Małżeńskie ustroje majątkowe Zadania pomocy społecznej Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Małżeńskie umowy majątkowe Przesłanki udzielenia pomocy społecznej Wywiad alimentacyjny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Wspólność ustawowa Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5 Majątek wspólny Zasiłek stały w świetle ustawy o pomocy społecznej Pojęcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Majątek osobisty Zasiłek okresowy w świetle ustawy o pomocy społecznej Pojęcie bezskuteczności egzekucji w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zasada samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym Zasiłek celowy w świetle ustawy o pomocy społecznej Relacja między orzeczeniem o winie w wyroku separacyjnym a orzeczeniem o winie w wyroku rozwodowym Sprzeciw wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zgoda małżonka do dokonania czynności prawnej przez drugiego małżonka Definicja przemocy w rodzinie System pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym Zakres bezpłatnej pomocy udzielanej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie Prawa dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania Odebranie dziecka z rodziny w sytuacji przemocy w rodzinie Podmiotowość rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Udziały w majątku wspólnym Rodzaje świadczeń rodzinnych Formy wspierania rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

6 Zwrot wydatków i nakładów poczynionych z lub na majątek wspólny lub osobisty Zasiłek rodzinny Praca z rodziną w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zawieranie małżeńskich umów majątkowych Dodatki do zasiłku rodzinnego Zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Wspólność majątkowa Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka Asysta rodzinna w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Rozdzielność majątkowa Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Placówki wsparcia dziennego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka Rodzina wspierająca w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Wyrównanie dorobków Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zadania i formy pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Przymusowa rozdzielność majątkowa Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Rodzinna piecza zastępcza - formy Ważne powody jako przesłanka rozdzielności majątkowej Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Rodzaje rodzin zastępczych

7 49. Ustanie małżeństwa w sytuacji uznania za zmarłego Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Rodzinne domy dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Przesłanki rozwodu Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zadania rodziny i rodzinnego domu dziecka Pozytywne przesłanki rozwodu Zasiłek pielęgnacyjny Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Negatywne przesłanki rozwodu Świadczenie pielęgnacyjne z świetle art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych Rodzina pomocowa w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Okoliczności prowadzące do rozkładu wspólnego pożycia Poddanie się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu Zadania organizatora rodzinnej pieczy 54. Wina małżonków za rozkład pożycia Skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na badania przesłanki Zadania koordynatora rodzinnej pieczy 55. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód Zakres pomocy świadczonej rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu Formy instytucjonalnej pieczy 56. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej i kontaktach osobistych z dziećmi w wyroku rozwodowym Zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu procedura Zadania placówki opiekuńczo wychowawczej

8 57. Orzeczenie o alimentach w wyroku rozwodowym Procedura doprowadzenia do izby wytrzeźwień Typy placówek opiekuńczo wychowawczych Orzeczenie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania w wyroku rozwodowym Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Pomoc dla osób usamodzielnianych w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Orzeczenie o podziale majątku w wyroku rozwodowym Żłobki i kluby dziecięce w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Zarys postępowania adopcyjnego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego Status prawny dziennego opiekuna w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Zadania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Istota separacji Status prawny niani w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Przesłanki separacji Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zawiadomienie sądu rodzinnego o demoralizacji nieletniego 63. Pozytywne przesłanki separacji Przyjęcie do domu pomocy społecznej w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Uprawnienie sądu rodzinnego w świetle art. 6 i 7 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

9 64. Negatywne przesłanki separacji Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego bez jej zgodą Kara pieniężna w świetle art. 9 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 65. Skutki orzeczenia separacji Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego za jej zgodą Zadania pomocy społecznej 66. Pokrewieństwo i powinowactwo problematyka prawna Poddanie osoby badaniu psychiatrycznemu bez jej zgody Przesłanki udzielenia pomocy społecznej 67. Ustalenie macierzyństwa Zasady zastosowania przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Zaprzeczenie macierzyństwa Prawa osób chorych psychicznie, o których mowa w art. 10a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zasiłek stały w świetle ustawy o pomocy społecznej Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki Tzw. oparcie społeczne w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zasiłek okresowy w świetle ustawy o pomocy społecznej 70. Zaprzeczenie ojcostwa Zakres działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego Zasiłek celowy w świetle ustawy o pomocy społecznej

10 71. Uznanie ojcostwa Obowiązek dłużnika alimentacyjnego w świetle art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 72. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa Nabywanie uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Definicja przemocy w rodzinie 73. Sądowe ustalenie ojcostwa Zatrzymanie prawa jazdy w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zakres bezpłatnej pomocy udzielanej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie 74. Nazwisko dziecka na tle art KRO Decyzje podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Odebranie dziecka z rodziny w sytuacji przemocy w rodzinie 75. Tzw. treść władzy rodzicielskiej Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Rodzaje świadczeń rodzinnych 76. Piecza nad osobą dziecka Wywiad alimentacyjny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zasiłek rodzinny 77. Piecza nad majątkiem dziecka Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dodatki do zasiłku rodzinnego

11 78. Reprezentacja dziecka przez rodziców Pojęcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 79. Zarząd majątkiem dziecka przez rodziców Pojęcie bezskuteczności egzekucji w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 80. Ograniczenie władzy rodzicielskiej Relacja między orzeczeniem o winie w wyroku separacyjnym a orzeczeniem o winie w wyroku rozwodowym Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka 81. Zawieszenie władzy rodzicielskiej Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 82. Pozbawienie władzy rodzicielskiej System pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 83. Tzw. pozytywna ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej Prawa dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 84. Tzw. negatywna ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej Podmiotowość rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

12 85. Tzw. neutralna ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej Formy wspierania rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 86. Przywrócenie władzy rodzicielskiej Praca z rodziną w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zasiłek pielęgnacyjny 87. Piecza zastępcza w normach KRO Zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Świadczenie pielęgnacyjne z świetle art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych 88. Kontakty rodziców z dzieckiem Asysta rodzinna w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Poddanie się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu 89. Tzw. plan wychowawczy Placówki wsparcia dziennego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na badania - przesłanki 90. Ograniczenie lub zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem Rodzina wspierająca w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zakres pomocy świadczonej rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu 91. Przesłanki przysposobienia Zadania i formy pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu - procedura

13 Rodzaje przysposobienia Rodzinna piecza zastępcza formy Procedura doprowadzenia do izby wytrzeźwień Przysposobienie zagraniczne Rodzaje rodzin zastępczych Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat Przysposobienie indywidualne Rodzinne domy dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Żłobki i kluby dziecięce w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat Przysposobienie wspólne Zadania rodziny i rodzinnego domu dziecka Status prawny dziennego opiekuna w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat Przysposobienie niepełne Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego Status prawny niani w świetle ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat Przysposobienie pełne Rodzina pomocowa w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 98. Przysposobienie całkowite Zadania organizatora rodzinnej pieczy Przyjęcie do domu pomocy społecznej w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

14 99. Przysposobienie imienne Zadania koordynatora rodzinnej pieczy Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody 100. Przysposobienie anonimowe Formy instytucjonalnej pieczy Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego za jej zgodą 101. Rozwiązanie przysposobienia Zadania placówki opiekuńczo wychowawczej Zasady zastosowania przymusu bezpośredniego na podstawie art. 18 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 102. Obowiązek alimentacyjny Typy placówek opiekuńczo wychowawczych Prawa osób chorych psychicznie, o których mowa w art. 10a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 103. Kolejność wykonywania obowiązku alimentacyjnego Pomoc dla osób usamodzielnianych w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Tzw. oparcie społeczne w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 104. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego a roszczenia regresowe Zarys postępowania adopcyjnego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Zakres działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 105. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci Zadania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Obowiązek dłużnika alimentacyjnego w świetle art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

15 106. Wygaśnięcie a obniżenie alimentów Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Nabywanie uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 107. Uchylenie a obniżenie alimentów Zawiadomienie sądu rodzinnego o demoralizacji nieletniego Zatrzymanie prawa jazdy w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 108. Podwyższenie alimentów Uprawnienie sądu rodzinnego w świetle art. 6 i 7 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Decyzje podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 109. Zakres świadczeń alimentacyjnych Kara pieniężna w świetle art. 9 i 10 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 110. Przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne Zadania pomocy społecznej Wywiad alimentacyjny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 111. Obowiązek z art. 141 KRO. Przesłanki udzielenia pomocy społecznej Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 112. Opieka i jej rodzaje Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej Pojęcie rodziny w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

16 113. Przesłanki ustanowienia opiekuna Zasiłek stały w świetle ustawy o pomocy społecznej Pojęcie bezskuteczności egzekucji w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 114. Ustanowienie opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy Zasiłek okresowy w świetle ustawy o pomocy społecznej Relacja między orzeczeniem o winie w wyroku separacyjnym a orzeczeniem o winie w wyroku rozwodowym 115. Prawa i obowiązki opiekuna Zasiłek celowy w świetle ustawy o pomocy społecznej Wspieranie rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 116. Nadzór nad sprawowaniem opieki Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej System pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 117. Zwolnienie opiekuna Definicja przemocy w rodzinie Prawa dziecka w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 118. Ustanie opieki Zakres bezpłatnej pomocy udzielanej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie Podmiotowość rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 119. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie Odebranie dziecka z rodziny w sytuacji przemocy w rodzinie Formy wspierania rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

17 120. Kuratela i jej rodzaje Rodzaje świadczeń rodzinnych Praca z rodziną w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 121. Ustanowienie kuratora i wynagrodzenie kuratora Zasiłek rodzinny Zadania asystenta rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 122. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo Dodatki do zasiłku rodzinnego Asysta rodzinna w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 123. Kurator dziecka poczętego Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka Placówki wsparcia dziennego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 124. Kurator osoby niepełnosprawnej Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Rodzina wspierająca w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 125. Kurator osoby nieobecnej Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka Zadania i formy pieczy w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Notki o autorach... Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 1 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 2 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 2 1.1.2. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XI CZĘŚĆ 1... 1 Zagadnienie 1. Zawarcie małżeństwa... 3 1.1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC... 3 1.1.1. Przesłanki zawarcia małżeństwa... 3 1.1.2. Dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... Wstęp... XXII Wykaz skrótów... Wybrana literatura... Przedmowa... XI XIII XV Wstęp... XXII Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1 2. Prawo rodzinne i źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział II. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa do wydania Piątego... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze w systemie prawa... 3 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII

Spis treści. Przedmowa... V Wstęp... Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Spis treści Przedmowa... V Wstęp... VII Wstęp do wydania drugiego... VIII Wykaz skrótów... XV Wybrana literatura... XVII Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne... 1 1. Rodzina i powiązania rodzinne... 1

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Prawo rodzinne i opiekuńcze. Wydanie 5. Autor: Marek Andrzejewski Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa do wydania Piątego Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp

PRAWO RODZINNE. Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp PRAWO RODZINNE Autorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert Wykaz skrótów Wybrana literatura Przedmowa Wstęp Rozdział I. Rodzina i powiązania rodzinne 1.Rodzina i powiązania rodzinne 2.Prawo

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE. Autor: Tadeusz Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Autor: Tadeusz Smyczyński Wprowadzenie ő 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne rodziny i jej funkcje 2. Funkcje rodziny II. Powstanie rodziny III. Skład rodziny IV. Więzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XVII Rozdział I. Małżeństwo... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci przygotowany przez pełnomocnika... 3 2. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód. - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; SPRAWY ROZWODOWE zakres usług: 1. Rozwód - bez orzekania o winie; - z orzekaniem o winie; - z orzekaniem o władzy rodzicielskiej; - z ustaleniem alimentów na dzieci; - z orzekaniem alimentów dla małżonka;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 1. Pojęcie... 2 2. Funkcje rodziny...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Od redaktora... XIII XV CZĘŚĆ I. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze... 4 2. Źródła prawa rodzinnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk

PRAWO RODZINNE. Autor: Jerzy Strzebinczyk PRAWO RODZINNE Autor: Jerzy Strzebinczyk Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Część pierwsza Zagadnienia wprowadzające ő 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa rodzinnego 1. Powojenne regulacje

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY... 1 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 1 Dział I. Przepisy ogólne... 3 Art. 61 7. Pokrewieństwo... 3 Art. 61 8. Powinowactwo...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 2. KIERUNEK: PEDAGOGIKA 3. POZIOM STUDIÓW: PODSTAWOWY 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok, VI semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa... 15. Wprowadzenie... 27 Wykaz skrótów..................................................... 13 Przedmowa........................................................ 15 Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Bronisław Czech. Wydanie 1 KRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY* 1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2.

Spis treści Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2. str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pochodzenie dziecka.wstępna charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne 2. Stan cywilny str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 2 II. Powstanie rodziny... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz skrótów

Przedmowa Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów V XIII Rodzice - dzieci Rozdział I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka l 1. Ustalenie pokrewieństwa i statusu rodzinnego 2 I. Uwagi wstępne 2 II. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające........................... 1

Bardziej szczegółowo

1.7. Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r... 6

1.7. Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r Zmiany w ŚwRodzU, które obowiązują od r... 6 O Autorze... Wykaz skrótów... XV XVII Rozdział I. Postępowanie w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych... 1 1. Zmiany wprowadzone w ŚwRodzU od 1.1.2018 r.... 1 1.1. Zmiany w ŚwRodzU, które

Bardziej szczegółowo

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3.

KRO PASC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Zamów książkę w księgarni internetowej. Stan prawny: luty 2015 roku 3. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny: luty 2015 roku Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE Stan prawny na 2 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Słowo wstępne... 23 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 19 Słowo wstępne.................................................. 23 ROZDZIAŁ 1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014.

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014. Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014. Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów

Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz ważniejszych skrótów... 11 1. Czasopisma... 11 2. Piśmiennictwo... 12 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Regulacja skutków prawnych separacji w prawie obcym i kanonicznym oraz w prawie polskim w ujęciu

Bardziej szczegółowo

KRO. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego

KRO. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy PASC Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia

20. godz. wykład; 10. godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo rodzinne i opiekuńcze 2. Kod modułu 12-DDS12 3. Rodzaj modułu : wykład obowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW 6. WYDANIE Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 28.03.2019r. Stanisławów, dnia 31.01.2019r. z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Bardziej szczegółowo

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska

ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI. SSO Maria Prusinowska ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTÓW SYTUACJI KONFLIKTÓW MIĘDZY RODZICAMI SSO Maria Prusinowska WŁADZA RODZICIELSKA WEDŁUG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Art. 93 1. Kro

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148

Sąd Rejonowy w Jaworze. ul. Klasztorna 5. 59-400 Jawor. tel. 76 754-40-01. faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Sąd Rejonowy w Jaworze tel. 76 754-40-01 faks 76 870-28-85 NIP 695-152-25-28 REGON 361437148 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 30 października 2015 roku Kasa Sądu będzie nieczynna. Znaki opłaty

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Prawo KLASA: II TE WYMAGANIA EDUKACYJNE L.p. Poziom wymagań Dział programu Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D Uczeń powinien: 1. Prawo pracy - potrafić wymienić

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. Stanisławów, dnia 30.01.2017r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 26.08.2016r. Stanisławów, dnia 08.07.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z przedmiotu prawo prawo rodzinne i opiekuńcze na kolokwium ustne w 2014r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Ustawowe przesłanki zawarcia małżeństwa. 2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa

Rozdział II. Wytoczenie powództwa przez prokuratora w sprawach cywilnych w świetle obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego Uwagi wprowa Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wstęp... 1 1. Cel i zakres ujęcia tematu... 1 2. Metodologia badań własnych... 2 3. Struktura pracy... 5 Rozdział I. Geneza i ewolucja legitymacji prokuratora do wytoczenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl

Spis treści. Małgorzata Szrajda. Anna Łukasiewicz. www.rb.infor.pl Spis treści 1. Dochód w ustawie o pomocy społecznej... 11 1.1. Definicja dochodu... 12 1.2. Odliczenie alimentów... 13 1.3. Świadczenia dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej... 14 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne.

ROZWÓD aspekty proceduralne i materialnoprawne. Marta Witoszyńska Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi KONSPEKT WYKŁADU Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO NA SZKOLENIE ORGANIZOWANE W SŁOKU W DNIACH 27-29 LISTOPADA 2009r. PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Małgorzata Wojciechowska ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY INSTRUKTAŻ POSTĘPOWANIA WZORY Stan prawny: 1 stycznia 2013 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI: Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO: - 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; ( 68 zł od 1 listopad 2009 r.) - 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia; ( 91 zł od 1 listopad 2009 r.) -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Władza rodzicielska Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Rozdział I. Władza rodzicielska A. Komentarz tezowy... 3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.... 3 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego

Spis treści Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego Spis treści O Autorce... Przedmowa... Wykaz skrótów... XLIII XLV XLVII Część A. Komentarz praktyczny do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego... 1 1. Uwagi wstępne...

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe na kierunku Administracja Poznań, dnia 30 października 2018 r. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo rodzinne i spadkowe na kierunku Administracja I.

Bardziej szczegółowo

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) :

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : Opłaty za czynności radców prawnych Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : do 500 zł 60 zł powyżej 500 zł do 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Wykaz podręczników... XIX Przedmowa... XXI Wprowadzenie... 1 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne... 1 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje... 1 1. Pojęcie... 1 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (tj. na okres od 01 listopada 2019r. do 31 października 2020r.)

Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (tj. na okres od 01 listopada 2019r. do 31 października 2020r.) Świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 (tj. na okres od 01 listopada 2019r. do 31 października 2020r.) Od 01 lipca przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ========================================

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ======================================== Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ======================================== Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2018r. realizował zadania

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe Rok akademicki 2017/2018 Zajęcia nr 4 mgr Maria Dymitruk maria.dymitruk@uwr.edu.pl Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Pytania 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2017r. realizował zadania własne i zlecone. W ramach świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł

Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2016 r. DO 31 października 2017 r. Rodzaj świadczenia dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego Kwota świadczenia Zasiłek rodzinny Prawo do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2015 Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Świadczenia rodzinne rodzaje i charaker... 1 1. Rodzaje świadczeń rodzinnych... 1 2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczeń rodzinnych...

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Świadczenia rodzinne Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Wojska Polskiego 13 B, pokój 103 (I piętro) tel. 95 742 78 19, 95 742 78 17 Godziny

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka Kod przedmiotu: IH PS-L-3p12-2012-S Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2015 r. DO 31 października 2016 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2015 r. DO 31 października 2016 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2015 r. DO 31 października 2016 r. Rodzaj świadczenia Zaświadczenia niezbędne do otrzymania zasiłku rodzinnego Kwota świadczenia Zasiłek rodzinny Prawo

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze

5. Rada grniny może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) postępowania wobec osób zobowiązanych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego: informacje Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia lub 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (jeżeli uczy się w szkole, ale nie w

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo