NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA"

Transkrypt

1

2

3 NOWE ZASADY DZIEDZICZENIA Autor: Adam Kret W dniu 28 czerwca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny (Dz.U. nr 79 poz. 662). Mimo tego, że nowelizacja zmienia jedynie 5 artykułów w zakresie prawa spadkowego (z kilkudziesięciu) wprowadza spore zamieszanie, zmienia bowiem (pierwszy raz od uchwalenia obecnego kodeksu cywilnego w 1964 roku) porządek dziedziczenia i znacząco rozszerza grono spadkobierców ustawowychdopuszczając do spadku m.in. dziadków spadkodawcy i ich zstępnych (wujostwo spadkobiercy i jego kuzyni). W praktyce oznacza to, mniejszą szansę na objęcie spadku przez Skarb Paostwa, ale także większe (niż do tej pory) rozbicie spadku (im więcej osób dziedziczy, tym mniejsze są ich udziały). W niniejszym poradniku nie uwzględnialiśmy rozporządzeo testamentowych, ani kwestii związanych z zachowkiem i działem spadku pomiędzy spadkobiercami. W celu uzyskania informacji na te tematy- zapraszamy na stronę spadki.wieszjak.pl Spis treści Objaśnienia... 4 Kto będzie nadal objęty starymi przepisami Pod rządami starych przepisów Jakie były stare zasady dziedziczenia... 5 Dziedziczenie przez dzieci i małżonka... 5 Dziedziczenie przez małżonka, rodziców i rodzeostwo spadkodawcy... 6 Przejęcie majątku przez Skarb Paostwa... 7 Podsumowanie... 7 Nowe zasady dziedziczenia Objęcie nowymi przepisami Nowy porządek dziedziczenia Dziedziczenie dzieci (zstępnych) spadkodawcy... 8 Pasierb Sytuacja małżonka spadkodawcy Utrata statusu spadkobiercy Rodzice spadkodawcy... 11

4 6. Rodzeostwo spadkodawcy dziedziczy dopiero w miejsce rodziców Dziadkowie spadkodawcy Co jeśli któryś (lub wszyscy) z dziadków nie żyje Wujowie (stryjowie), ciotki i kuzyni Kiedy dziedziczą kuzyni Objaśnienia Z uwagi na rozbudowane momentami relacje rodzinne pomiędzy spadkobiercami a spadkodawcą, w niniejszym poradniku zamieściliśmy diagramy pokrewieostwa. Oznaczenia graficzne w nich zawarte należy interpretowad zgodnie z poniższą legendą:

5 Kto będzie nadal objęty starymi przepisami Zmieniające się prawo wchodzi w życie w określonym w nich czasie (vacatio legis), czasem problematyczne jest jednak określenie, którą wersją przepisów ma byd objęte dane zdarzenie. W przypadku prawa spadkowego- datą graniczną jest z jednej strony data wejścia w życie przepisów (28 czerwca 2009 r.), z drugiej data otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). 1. Pod rządami starych przepisów Stare przepisy prawa spadkowego nadal będą obowiązywad w stosunku do wszystkich spadków otwartych przed 28 czerwca 2009r. Przez otwarcie spadku należy, z kolei, rozumied śmierd spadkodawcy. Oznacza to, że wystarczy 1 dzieo różnicy w dacie śmierci spadkodawcy, aby jego spadek pozostał w rodzinie (co prawda dalszej) lub trafił do Skarbu Paostwa. Jeśli spadkodawca zmarł co najmniej 28 czerwca lub później- dziedziczenie po nim objęte będzie nowymi przepisami. Bez znaczenia jest data wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Niezależnie od tego kiedy złożono wniosek- objęcie nowymi przepisami wynika wyłącznie z daty śmierci. 2. Jakie były stare zasady dziedziczenia Dziedziczenie przez dzieci i małżonka Dzieci i małżonek zmarłego są powoływani do spadku w pierwszej kolejności. Jeśli zmarły miał dzieci, wyłączają one od dziedziczenia dalszych krewnych. Członkowie najbliższej rodziny dziedziczą w określonym stosunku. Co do zasady zarówno

6 małżonek jak i dzieci dziedziczą w częściach równych jednak udział małżonka nie może byd mniejszy niż 1/4 Przykład: 1. Zmarły pozostawił żonę, oraz dwójkę dzieci. Ich udział spadkowy wyniesie po 1/3 masy spadku. 2. Zmarły pozostawił żonę oraz 4 dzieci. W takiej sytuacji żona otrzyma 1/4 spadku, dzieci natomiast podzielą się po równi pozostałą częścią. Każde z nich otrzyma więc 1/4 x 3/4 = 3/16 spadku. 3. Jeśli zmarła osoba nie była zamężna całośd spadku dziedziczą dzieci w częściach równych. 4. Zmarły pozostawił żonę, oraz 3 dzieci. Jego 4 dziecko zmarło przed nim, pozostawiając 2 dzieci i żonę. Żona zmarłego odziedziczy 1/4 spadku. Jego żyjące dzieci po 3/16. Każde z żyjących dzieci jego zmarłego dziecka odziedziczy po 3/32. Dzieci Po zmarłym dziedziczą zarówno jego dzieci małżeoskie jak i pozamałżeoskie podobnie jak dzieci przysposobione. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku dziedziczą jego zstępni (dzieci, wnuki). Spadkobiercą może byd również dziecko poczęte przed śmiercią spadkodawcy (nasciturus) o ile urodzi się żywe. Oznacza to, że jego dziedziczenie jest nie do kooca pewne- jeśli dziecko urodzi się martwe, uznaje się, że nigdy nie było powołane do dziedziczenia. Po spadkodawcy nie dziedziczą bezpośrednio jego pasierbowie (dzieci drugiego małżonka)- co może mied miejsce w przypadku nowych przepisów. Małżonek Po zmarłym dziedziczy jego małżonek na dzieo śmierci to oznacza, że byli małżonkowie nie dziedziczą po zmarłym dziedziczą jednak ich wspólne dzieci. Jeżeli wobec małżonków orzeczono rozwód, lub separację nie są oni powołani do dziedziczenia po sobie. Jeśli spadkobierca złożył przed śmiercią pozew o rozwód lub separację- z winy drugiego małżonka i był on uzasadniony każdy z pozostałych (lub potencjalnych) spadkobierców może złożyd wniosek o wyłączenie winnego małżonka od dziedziczenia. Dziedziczenie przez małżonka, rodziców i rodzeństwo spadkodawcy Jeżeli spadkodawca zmarł bezpotomnie- jego majątek dziedziczą małżonek, rodzice i rodzeostwo. W takiej sytuacji rozdział udziałów przedstawia się następująco : małżonek dziedziczy połowę spadku;

7 każde z rodziców dziedziczy po 1/4 tego co pozostało po przydzieleniu udziału dla małżonka; jeżeli jedno z rodziców zmarło jego udział dzieli się po połowie między drugiego rodzica, a rodzeostwo; rodzeostwo dziedziczy resztę spadku w częściach równych; po zmarłym rodzeostwie dziedziczą ich zstępni (dzieci, wnuki) Przykłady 1. Józef K. zmarł bezpotomnie. Był żonaty, nadal żyją jego rodzice, oraz trzech braci. Jego żona otrzyma 1/2 spadku. Każde z jego rodziców otrzyma po 1/8 spadku. Rodzeostwo musi się podzielid pozostałą częścią 1/4. Każdy z nich otrzyma po 1/12 spadku. 2. Józef K. zmarł bezpotomnie. Był żonaty, nadal żyje jego matka, oraz 3 braci. Jego żona otrzyma 1/2 spadku. Jego matka otrzyma 3/16, natomiast każdy z jego braci po 5/ Józef K. zmarł bezpotomnie. Jego żona zmarła wcześniej, żyje oboje rodziców i 3 braci. Każde z rodziców odziedziczy po 1/4 spadku. Każde z rodzeostwa po 1/6 Przejęcie majątku przez Skarb Państwa Jeżeli spadkobierca nie pozostawił testamentu, oraz nie posiada krewnych, którzy dziedziczą z mocy ustawy, lub wszyscy spadku się zrzekli, cały majątek zmarłego przechodzi na rzecz gminy, jego ostatniego zamieszkania. Jeżeli miejsca zamieszkania nie da się ustalid, lub zmarły mieszkał za granicą, jego majątek przechodzi na rzecz Skarbu Paostwa Podsumowanie Jak widad, masa spadku czyli wszystkie wchodzące w jego skład przedmioty i prawa może dzielid się na bardzo małe udziały. Ponadto rodzice, rodzeostwo i dalsi krewni zmarłego dziedziczą jedynie jeśli ten nie miał dzieci. Nie dziedziczą jednak tak bliscy członkowie rodziny jak dziadkowie- czy rodzeostwo rodziców. Powyższe sytuacje dotyczą pewnych modeli możliwe są sytuacje, które bardziej komplikują postępowania spadkowe m.in. kwestia niegodności dziedziczenia, zrzeczenia się spadku (dana osoba uznawana jest wówczas za taką, która nie dożyła otwarcia spadku.). Problemy pojawiają się również w przypadku działu spadku jeśli jest b. dużo spadkobierców, trudno dojśd ze wszystkimi do porozumienia. Ponadto komplikacje mogą pojawiad się w związku np. z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego, jeśli otwarcie spadku nastąpiło przed roku.

8 Nowe zasady dziedziczenia 1. Objęcie nowymi przepisami W stosunku do osób, które umrą po dacie (lub w dniu) wejścia w życie przepisów (czyli po 28 czerwca 2009r.) zastosowanie ma kodeks cywilny w nowym brzmieniu- co oznacza szerszy krąg spadkobierców ustawowych. I ponownie, jeśli przepisy kiedyś się zmienią (na tych samych zasadach co obecnie), spadki będą objęte przepisami obowiązującymi w dacie śmierci (mimo, że nowe byłyby np. korzystniejsze). WAŻNE - Sądowe uznanie za zmarłego W stosunku do osób uznanych za zmarłych, podobnie jak w przypadku późnego przeprowadzenia sprawy spadkowej znaczenie ma data śmierci ustalona przez sąd, a nie data przeprowadzenia postępowania, a tym bardziej wydania postanowienia. Jeśli data będzie ustalona (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego) na dzieo wypadający po 28 czerwca, dziedziczenie nastąpi na nowych zasadach- jeśli wcześniej- na dotychczasowych. 2. Nowy porządek dziedziczenia W porównaniu z poprzednimi przepisami, zachowana została zasada podziału spadkobierców na grupy- z których te uprzywilejowane (np. dzieci i małżonek)- odsuwają od dziedziczenia grupy mniej uprzywilejowane (np. rodziców i rodzeostwo). Niewiele zmian nastąpiło w obrębie pierwotnej grupy spadkobierców- należy jednak już w tym miejscu zaznaczyd, że została poprawiona (względnie) sytuacja rodziców spadkodawcy- jeśli żyją oboje, nie muszą dzielid się spadkiem z rodzeostwem spadkodawcy (tak jak to miało miejsce do tej pory). Zupełną nowością jest rozszerzenie dotychczasowego grona spadkobierców o dziadków spadkodawcy i ich zstępny. W sytuacji, w której pod rządami znowelizowanych przepisów spadek przypadał by Skarbowi Paostwa (lub gminie), po znowelizowaniu kodeksu przypadnie on dalszym krewnym spadkodawcy. 3. Dziedziczenie dzieci (zstępnych) spadkodawcy Dzieci (a w ich miejsce dalsi zstępni) spadkodawcy ZAWSZE mają pierwszeostwo w dziedziczeniu. Jedyną osobą, z którą muszą się dzielid spadkiem jest małżonek spadkobiercy. Jego udział nie może byd mniejszy niż 1/4. Jeśli małżonek nie dożyje otwarcia spadku dzieci dziedziczą całośd. Jeśli któreś z dzieci spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku dziedziczą jego dzieci i ewentualnie dalsi zstępni.

9 Ustawa nie rozróżnia dzieci-spadkobierców, w zależności od tego, czy są wspólnymi dziedmi z małżonkiem spadkodawcy, czy nie. Wszystkie dzieci spadkodawcy (łącznie z przysposobionymi i tymi, w stosunku do których uznał ojcostwo) dziedziczą na równi. Jedyne sytuacje, w których dziecko nie będzie dziedziczyd to: śmierd dziecka (zstępnego) przed spadkodawcą (chod, w tej sytuacji, jego miejsce zajmują jego zstępni; stwierdzenie niegodności dziedziczenia przez dane dziecko zrzeczenie się dziedziczenia na podstawie notarialnej umowy z (przyszłym) spadkodawcą. Pasierb Pasierb jest dzieckiem naszego małżonka z którym nie wiąże nas inny stosunek prawny (jak uznanie ojcostwa, czy przysposobienie) np. jego dziecko z poprzedniego małżeostwa. Do niedawna nie byli jednak brani pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi- obecnie się to zmieniło.

10 Kiedy pasierb może dziedziczyd Sytuacja pasierba jako spadkobiercy ustawowego jest bardzo słaba- dziedziczy on w ostatniej możliwej kolejności. Zgodnie z art znowelizowanego (po 28 czerwca) kodeksu cywilnego pasierb dziedziczy dopiero wtedy, kiedy spadkodawca zmarł nie pozostawiając spadkobierców w postaci: małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeostwa, dziadków i ich zstępnych WAŻNE Dodatkowy warunek Pasierb może dziedziczyd jedynie wtedy, kiedy nie żyje oboje jego rodziców biologicznych. Jak widad, przy warunkach jakie musi spełnid- szansa na dziedziczenie po ojczymie (macosze) jest niewielka- pasierbowie są ostatnią możliwą grupą spadkobierców ustawowych- i to po spełnieniu dodatkowego (opisanego powyżej) warunku. 4. Sytuacja małżonka spadkodawcy Małżonek spadkodawcy ma stosunkowo silną pozycję jako jego spadkobierca ustawowy. Jako jedyny bliski, nie jest odsuwany od dziedziczenia przez zstępnych spadkodawcy (dziedziczy z nimi w zbiegu- co było wspomniane już wcześniej). Ponadto, zawsze dziedziczy również wtedy, kiedy do spadku powoływani są dalsi krewni, zawsze ma też określony gwarantowany udział spadkowy. Udział małżonka wynosi co najmniej: - dziedzicząc w zbiegu ze zstępnymi spadkodawcy- 1/4 spadku, - dziedzicząc w zbiegu z rodzicami spadkodawcy- 1/2 spadku, - dziedzicząc w zbiegu z rodzicami i (lub) rodzeostwem spadkodawcy- 1/2 spadku. W sytuacji, w której spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych, rodziców, ani rodzeostwa (i ich zstępnych) małżonek dziedziczy sam. Oznacza to, że nie musi się dzielid spadkiem z dalszymi ( nowymi ) spadkobiercami ustawowymi czyli dziadkami spadkodawcy i ich zstępnymi. Ci ostatni (o czym później) brani są pod uwagę jedynie wtedy, kiedy nie ma nikogo z grona starych spadkobierców. Utrata statusu spadkobiercy

11 Należy pamiętad, że więzy rodzinne z małżonkiem (w odróżnieniu od krewnych i powinowatych) mogą zostad rozwiązane- jego status spadkobiercy ustawowego nie jest permanentny. Małżonek (poza przypadkami ogólnymi- takimi jak niegodnośd, czy odrzucenie spadku) traci status spadkobiercy również w przypadku rozwodu i separacji. WAŻNE Jeśli spadkobierca złożył przed śmiercią pozew o rozwód lub separację- z winy drugiego małżonka i był on uzasadniony każdy z pozostałych (lub potencjalnych) spadkobierców może złożyd wniosek o wyłączenie winnego małżonka od dziedziczenia. 5. Rodzice spadkodawcy Rodzice spadkodawcy mogą byd powołani do dziedziczenia z ustawy, jedynie wtedy gdy żaden ze zstępnych (potomków) spadkodawcy nie może, lub nie chce przyjąd spadku. Jednakże (jak widad to na także na schemacie)- rodzice dziedziczą w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy jeśli ten żyje (i może, i chce spadek przyjąd). W takiej sytuacji udział małżonka wynosi 1/2, każde zaś z rodziców dziedziczy po 1/4 całości spadku. Co interesujące, rodzice zupełnie odsuwają od dziedziczenia rodzeostwo spadkobiercy (co nie miało miejsca pod rządami starych przepisów).

12 W sytuacji, więc, w której małżonek spadkodawcy nie żyje- a oboje rodziców przyjmuje spadek dziedziczą całośd samodzielnie. Jest to wyraźne (i celowe) uprzywilejowanie starszych spadkobierców, nad młodszymi - widoczna również w sytuacji dziadków powołanych do dziedziczenia po wnuku. Rodzeostwo (o czym później) dziedziczy dopiero w miejsce rodzica, który nie może lub nie chce spadku przyjąd. Wówczas zstępni danego rodzica (rodzeostwo spadkodawcy) dziedziczy jego udział, dzieląc się nim w częściach równych. 6. Rodzeństwo spadkodawcy dziedziczy dopiero w miejsce rodziców W dotychczasowym brzmieniu przepisów, rodzeństwo dziedziczyło w zbiegu z: małżonkiem i rodzicem (jeśli drugi nie żył). z rodzicami, jeśli spadkodawca nie miał małżonka. Udział spadkowy rodzeństwa zazwyczaj był niewielki jeśli dziedziczyli w zbiegu z innymi spadkobiercami małżonkowi zawsze przypadała połowa spadku, każdy z rodziców otrzymywał 1/4 tego co ze spadku pozostało, rodzeństwu przypadało więc do podziału 1/4 całości spadku. Jeśli zmarł jeden z rodziców- jego udział dzielił się po połowie pomiędzy rodzica żyjącego i rodzeństwo. Pod rządami obecnych przepisów rodzeństwo nie dziedziczy w ogóle, jeśli żyje oboje rodziców. Rodzice dziedziczą bowiem wówczas w zbiegu jedynie z małżonkiem (małżonek 1/2 + rodzice- po 1/4) lub sami (po 1/2 spadku). Rodzeństwo może uczestniczyć w podziale spadku dopiero w miejsce jednego (lub obojga) z rodziców.

13 Udział spadkowy zmarłego (lub nie chcącego/ nie mogącego przyjąć spadku z innej przyczyny) rodzica, przypada w częściach równych jego zstępnym (rodzeństwu spadkodawcy). Oznacza to, że udział rodzeństwa może być niewielki- pamiętając, że do spadku może także być powołany małżonek spadkodawcy. Przykład Jan K. zmarł bezpotomnie. Z jego bliskiej rodziny żyli- żona, ojciec i dwóch braci. Ich udziały spadkowe wynoszą odpowiednio: - małżonka- 1/2 - ojca 1/4 - każdego z braci po 1/8 (dzielą się udziałem zmarłej matki). Jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych ani małżonka, a oboje rodziców nie żyje, całośd spadku przypada rodzeostwu spadkodawcy. Oznacza to, że nie muszą dzielid się spadkiem z nowym gronem spadkobierców (dziadkami i ich zstępnymi, a tym bardziej z pasierbem spadkodawcy). Rodzeostwo dziedziczy w częściach równych.

14 Rodzeostwo przyrodnie Dla przepisów prawa spadkowego rodzeostwo jest równe jeśli pochodzi od tego samego rodzica co spadkodawca. Oznacza to, że rodzeostwo przyrodnie dziedziczy na równi z "małżeoskim. Należy jednak pamiętad o tym, że za rodzeostwo spadkobiercy uznajemy pozostałych zstępnych jego rodziców. Z uwagi na to, że udział spadkowy każdego ze zmarłych (bądź nie dziedziczących z innych przyczyn) rodziców musimy traktowad oddzielnie, może to spowodowad pewne komplikacje i nierówny podział udziałów, pomiędzy poszczególnych braci i siostry spadkodawcy.

15 Przykład Powyższy diagram przedstawia sytuację, w której jedno z rodziców spadkodawcy miało dziecko z wcześniejszego małżeostwa (A), wspólnie (oprócz spadkodawcy) mieli jeszcze dwójkę dzieci (B i C). Udziały rodzeostwa kształtują się następująco: -A: 1/3 x 1/2 = 1/6 -B 1/3 x 1/2 (po ojcu) i 1/2x1/2 (po matce) = 5/12 -C (jak B). Jak widad, wspólnym dzieciom rodziców spadkodawcy przypadnie łącznie 5/6 (10/12) spadku, podczas gdy przyrodni brat spadkodawcy odziedziczy jedynie 1/6. 7. Dziadkowie spadkodawcy Powołanie do grona spadkobierców dziadków spadkodawcy jest zupełną nowością w prawie spadkowym (do tej pory przysługiwały im quasi alimentacyjne uprawnienia od innych spadkobierców). Krąg spadkobierców ustawowych kooczył się na zstępnych rodzeostwa.

16 Dziadkowie są stosunkowo daleko w kolejności dziedziczenia. W prawie do spadku wyprzedzają ich bliżsi (wg ustawodawcy) krewni spadkodawcy tj. jego: zstępni (dzieci, wnuki itp.), małżonek, rodzice, rodzeostwo oraz ich zstępni. Dopiero w sytuacji, w której żaden z powyższych krewnych nie może lub nie chce spadku przyjąd do dziedziczenia powołani są dziadkowie. W przypadku powołania do spadku dziadków, dzieli się on pomiędzy nich po równi (po 1/4)- warto przy tym wspomnied, że dziadkowie mogą skorzystad z zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (jako wstępni spadkodawcy należą do tzw. grupy 0). Powołanie do spadku dotyczy wszystkich dziadków spadkodawcy- zarówno od strony matki jak i ojca.

17 WAŻNE Co istotne nowelizacja nie pozbawiła dziadków uprawnieo z art. 966 kodeksu cywilnego (uprawnienia alimentacyjne) - w sytuacji, w której nie będą dziedziczyd. Co jeśli któryś (lub wszyscy) z dziadków nie żyje Dziadkowie nie są ostatnimi w kolejności uprawnionych do dziedziczenia. Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyd) na jego zstępnych. To oznacza, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeostwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąd). Jeśli jednak dany dziadek nie miał (mogących spadek przyjąd) zstępnych- jego udział spadkowy przypada pozostałym dziadkom w częściach równych (przyrost). 8. Wujowie (stryjowie), ciotki i kuzyni W obecnym stanie prawnym wujostwo spadkodawcy stanowi potencjalny krąg jego spadkobierców ustawowych. Jak to było wspomniane w poprzednim punkcie, wujowie (uproszczając) wstępują w miejsce zmarłych (lub nie mogących przyjąd spadku z innej przyczyny) dziadków spadkodawcy. W sytuacji, w której niektórzy dziadkowie żyją, wujostwo spadkodawcy dziedziczy z nimi w zbiegu. Warto zauważyd (co często nie jest oczywiste), że dziedziczenie przebiega za równo po stronie rodziny ojca jak i matki spadkodawcy.

18 Kiedy dziedziczą kuzyni Kuzyni są w takiej samej sytuacji, jak ich rodzice (czy inni wstępni) tj. są powołani do spadku dopiero w miejsce ich wstępnego, który nie może (nie chce) spadku przyjąd: Jak widad kuzyni mają zazwyczaj niewielką szansę na dziedziczenie ustawowe- z uwagi na to, że wielu innych spadkobierców wyprzedza ich w prawie do spadku. Należy pamiętad jednak, że dziedziczenie nie kooczy się na kuzynach ponieważ jeśli któreś z nich otwarcia spadku nie dożyło udział spadkowy przypada jego zstępnym (i tak In finitum).

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego sierpień 2012 Spadek kwiecień 2012 Gdy został sporządzony testament, to w nim zawarta jest decyzja spadkodawcy, kto po nim dziedziczy. Jeśli testament nie został sporządzony, to dziedziczenie odbywa się

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe Małgorzata Filipiak Nadzór jest realizowany na podstawie: art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Testamenty, spadki, darowizny

Testamenty, spadki, darowizny nowe zasady dysponowania swoim majątkiem formalności spadkowe: w sądzie czy u notariusza podatek od odziedziczonego majątku Testamenty, spadki, darowizny zmiany w prawie 2012 Autorzy komentarza: Izabela

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO

ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO Rzeszów 2009 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11

Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11 Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11 Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 69/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek.

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek. 1 ZACHOWEK Podstawa prawna: art. 991-1011 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.) - dalej jako k.c.. Niniejsze opracowanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spadki darowizny testamenty. % Nowości w prawie spadkowym % Podatki od darowizn i spadków % Jak nie odziedziczyć długów % Jak napisać testament

Spadki darowizny testamenty. % Nowości w prawie spadkowym % Podatki od darowizn i spadków % Jak nie odziedziczyć długów % Jak napisać testament Spadki darowizny testamenty % Nowości w prawie spadkowym % Podatki od darowizn i spadków % Jak nie odziedziczyć długów % Jak napisać testament PO ZMIANACH Spadki darowizny testamenty % Nowości w prawie

Bardziej szczegółowo

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW miejsce regulacji KC z 1964 r. (poprzednio: dekret o prawie spadkowym z 1946 r.) + konstytucyjna ochrona dziedziczenia wzór: prawo austriackie, niemieckie i francuskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...13 Podstawowe pojęcia...15 Część I Prawo spadkowe...19 Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia...21 1. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku...21 2. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Paweł Wiater Kraków, czerwiec 2009 NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Od niedawna pojawiła się możliwośd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. DZIEDZICZENIE 1 I. Co oznacza dziedziczenie? Dziedziczenie to nabycie majątku, praw i zobowiązań majątkowych (np. długów) po śmierci dotychczasowego właściciela. Będąc właścicielem np. mieszkania, samochodu,

Bardziej szczegółowo

Zachowek Wspólność majątku spadkowego

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek cel instytucji Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych

Bardziej szczegółowo

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien?

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien? Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien? Każdy mieszkaniec wiedzieć powinien, jakie konsekwencje prawne wywołuje zdarzenie losowe, jakim jest śmierć członka Spółdzielni lub jego małżonka, czy też podjęte

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art.

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 1 Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 981 1 981 6 ZAPIS WINDYKACYJNY Zapis windykacyjny jest instytucją prawa spadkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego.

Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego. Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego. Dziedziczenie beztestamentowe, czyli kto dziedziczy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i dlaczego.

Bardziej szczegółowo

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników Redakcja: Maciej Knopek Roman Wendelski Autorzy poszczególnych artykułów: Stwierdzenie nabycia spadku - Anna Rataj Poświadczenie dziedziczenia - Roman Wendelski Przyjęcie i odrzucenie spadku oraz odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz

WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz SENIOR wybrane zagadnienia prawa spadkowego Paulina Podwika Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 1 PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU Podstawa prawna: art. 1012-1024 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) - dalej jako k.c.; art. 640-643 Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje rozdział 2 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), zwanej

Bardziej szczegółowo

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia. Opis Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne

I. Zagadnienia ogólne I. Zagadnienia ogólne 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 827; 2015, poz. 4, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe.

Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe. Co będzie, kiedy mnie nie będzie, czyli dziedziczenie ustawowe. Monika Balińska Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wieloletni pracownik kancelarii notarialnej oraz przedsiębiorca, aktywna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Zasady opodatkowania spadków i darowizn. www.finanse.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Zasady opodatkowania spadków i darowizn. www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zasady opodatkowania spadków i darowizn www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Zasady opodatkowania spadków i darowizn Otrzymanie darowizny

Bardziej szczegółowo

Veni, vidi, vici. Dziedziczenie beztestamentowe, czyli kto dziedziczy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i dlaczego.

Veni, vidi, vici. Dziedziczenie beztestamentowe, czyli kto dziedziczy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i dlaczego. Veni, vidi, vici Warsztaty dedykowane studentom pierwszego roku prawa w ramach kursu prawa rzymskiego. Dziedziczenie beztestamentowe, czyli kto dziedziczy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu i dlaczego.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. [Podstawa sporządzenia aktu] Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady dziedziczenia w prawie polskim

Zasady dziedziczenia w prawie polskim Dr Witold Borysiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski w.borysiak@wpia.uw.edu.pl Zasady dziedziczenia w prawie polskim Wykład 13 stycznia 2016 r. Politechnika Warszawska Część I Zasady

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina

GRUPY SPOŁECZNE Rodzina POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO pokrewieństwo wspólni przodkowie w linii prostej v jedna osoba pochodzi od drugiej np. dziadek, ojciec, syn, wnuk v wstępni ci od których się pochodzi (dziadek, ojciec) v zstępni

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

Zasady opodatkowania spadków i darowizn Zasady opodatkowania spadków i darowizn 11 Otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek? Sprawdź, czy przysługuje ci zwolnienie z podatku Opodatkowanie spadków Kto podlega obowiązkowi podatkowemu Osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i odrzucenie spadku 1

Przyjęcie i odrzucenie spadku 1 Przyjęcie i odrzucenie spadku 1 Redakcja: dr Joanna Mikołajczyk Autorzy: Justyna Pułka, Adrianna Majchrzak Śmierć osoby fizycznej powoduje, że jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na następców prawnych.

Bardziej szczegółowo

Testament Dziedziczenie Spadek

Testament Dziedziczenie Spadek Testament Dziedziczenie Spadek Krajowa Rada Notarialna 2010 Testament Dziedziczenie Spadek Każdy z nas zostawi kiedyś następcom swój dorobek życia. Możemy przekazać go za życia, a jeśli tego nie zrobimy,

Bardziej szczegółowo

NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ NOWA USTAWA O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ Autor: apl. adw. Mirosława Klonowska W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK?

JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK? JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ MAJĄTEK? - CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ O DZIEDZICZENIU? 12/07/2018 PREZENTUJE: Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza PROWADZI: Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

- o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-227-08 Druk nr 1541 Warszawa, 16 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) 1 Projekt USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn.

Bardziej szczegółowo

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa,, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r., III CK 61/03

Postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r., III CK 61/03 Postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r., III CK 61/03 Wnuk spadkodawcy nie jest wyłączony od dziedziczenia gospodarstwa rolnego z tej tylko przyczyny, że jego wstępny, który spadek odrzucił, nie dziedziczyłby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Spadek 1.1. Pojęcie spadku 1.1.1. Aktywa spadku 1.1.2. Pasywa spadku 1.1.3. Prawa wyłączone z dziedziczenia 1.2. Inne obciążenia?nansowe powstające wraz

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne

REPETYTORIA BECKA. Spadki i prawo rodzinne REPETYTORIA BECKA Spadki i prawo rodzinne Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE PRAWO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Jan Górowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Jan Górowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CK 597/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 czerwca 2005 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Jan Górowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki Pytanie 1. Co wchodzi w skład spadku w rozumieniu prawa cywilnego? Ustalając zakres spadku w rozumieniu prawa cywilnego należy pamiętać o następujących

Bardziej szczegółowo

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Katarzyna Marchocka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Osoba fizyczna myśląc nad wyborem swojego potencjalnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Zmiany przepisów dotyczących niedozwolonych klauzul umownych stosowanych w obrocie konsumenckim W dniu 28 lutego 2008 r. Komisja Europejska wezwała Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR POZEW O ZACHOWEK

WZÓR POZEW O ZACHOWEK WZÓR POZEW O ZACHOWEK Miejscowośd data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Powód: Dane.. Pozwany: Dane Wartośd przedmiotu sporu:..(słownie) POZEW O ZACHOWEK Wnoszę o: 1. zasądzenie na moją

Bardziej szczegółowo

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH PRAWO SPADKOWE por adni kzwzor amipi sm pr ocesowych PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 1.01.2007 r. Honorata Kwiczal Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147; Nr 30, poz. 210;

Bardziej szczegółowo

ABC SPADKI DAROWIZNY TESTAMENTY. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ABC SPADKI DAROWIZNY TESTAMENTY. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ABC SPADKI DAROWIZNY TESTAMENTY

Bardziej szczegółowo

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok Mariusz Korcyl Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism Wydawnictwo Psychoskok Konin 2014 Mariusz Korcyl "Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Pisanie prac magisterskich SPIS TREŚCI informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Pisanie prac magisterskich - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Zachowek komu przysługuje i jak obliczyć jego wysokość - czyli wszystko co warto wiedzieć o zachowku Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed

Bardziej szczegółowo

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn Ustawodawca jednoznacznie określił, iż nabycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne

Agnieszka Gościoska. Testy na Aplikacje. Częśd XI. Prawo międzynarodowe prywatne 1 Agnieszka Gościoska Testy na Aplikacje Częśd XI Prawo międzynarodowe prywatne 2 1. Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu w pierwszej kolejności właściwe jest: A. wspólne prawo ojczyste

Bardziej szczegółowo

Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy

Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy Zarząd sukcesyjny wsparcie prawne dla następców jednoosobowego przedsiębiorcy Po 3-miesięcznym vacatio legis, a więc najpewniej w ostatnim kwartale roku 2018, wejdzie w życie, podpisana już ustawa o zarządzie

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa jest jedna odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 60 min.

Prawidłowa jest jedna odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 60 min. Test z prawa cywilnego częśd II w dniu 22 czerwca 2010 r. Prawidłowa jest jedna odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 60 min. 1. Proszę wskazad, która z poniższych wypowiedzi dotyczących ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady i porządek dziedziczenia ustawowego

Zasady i porządek dziedziczenia ustawowego ELŻBIETA MAREK Zasady i porządek dziedziczenia ustawowego Kwestie dziedziczenia i spadku reguluje księga IV Kodeksu cywilnego zatytułowana: Spadki. Na czoło prawa spadkowego wysuwają się dwa ważne pojęcia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 36/18 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 października 2018 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Władysław Pawlak SSN Karol Weitz Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa rolnego 1

Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa rolnego 1 Gospodarstwo rolne a spadki... 2 Dwa sposoby dziedziczenia... 2 Dwa rodzaje przyjęcia spadku... 3 Zadłużony spadek można odrzucić... 3 Zadłużone gospodarstwo rolne... 4 Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Tak więc już

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Tak więc już kwiecień 2013 Odpowiedzialn Prawa i obowiązki majątkowe zmar w tym momencie spadkobiercy staj dawcy, ale również od tej chwili od Spadkobiercy mają jednak możliwość zajęcia stanowiska co do swojego powołania

Bardziej szczegółowo

www.atelienieruchomosci.pl Jeśli masz jakiś problem z nieruchomością lub masz na jej temat pytania... Możesz odetchnąć z ulgą, pomogę moim 12-letnim doświadczeniem. Powierz swoją sprawę profesjonalistom.,

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania. Rozdział I. Przepisy ogólne. Pytanie 1. Co wchodzi w skład spadku?

Część A. Pytania. Rozdział I. Przepisy ogólne. Pytanie 1. Co wchodzi w skład spadku? Część A. Pytania Rozdział I. Przepisy ogólne Pytanie 1. Co wchodzi w skład spadku? W skład spadku wchodzą: 1) prawa majątkowe o charakterze cywilnoprawnym: a) przysługujące zmarłemu (art. 922 1 KC), z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 510 ) USTAWA z dnia 14 lutego

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki Pytanie 1. Na jakich zasadach i co wchodzi w skład spadku w rozumieniu prawa cywilnego? Ustalając zakres spadku w rozumieniu prawa cywilnego należy pamiętać o następujących zasadach:

Bardziej szczegółowo

Związki. nieformalne. e-poradnik

Związki. nieformalne. e-poradnik e-poradnik Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Związki nieformalne Stosunki majątkowe między konkubentami Mieszkanie konkubentów Jak dziedziczą konkubenci Prawa dzieci ze związków nieformalnych Prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) 458 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT z 25 października 2006 r. U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK

Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK Biblioteka Sądowa PRAWO SPADKOWE 4. WYDANIE LILIANA KALTENBEK-SKARBEK WALDEMAR ŻUREK Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Podstawowe pojęcia... 15 Część I. Prawo spadkowe... 19 Rozdział pierwszy

Bardziej szczegółowo

Sukcesja firm na nowych zasadach. Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A.

Sukcesja firm na nowych zasadach. Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A. Sukcesja firm na nowych zasadach Kamil Biernat-radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej JGBS Biernat&Partners S.K.A. Czym jest sukcesja? Sukcesja to proces przekazywania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Życiowych Związkach Partnerskich 16/02/2001. Część 1 Zawarcie Życiowego Związku Partnerskiego. Dział 1 Formalności i warunki ważności

Ustawa o Życiowych Związkach Partnerskich 16/02/2001. Część 1 Zawarcie Życiowego Związku Partnerskiego. Dział 1 Formalności i warunki ważności Na wstępie kilka słów wyjaśnienia: tłumaczenie tekstu prawnego na podstawie innego tłumaczenia jest dodatkowo trudne. Największym problemem było znalezienie odpowiedniego terminu dla ang. Life Partnership/Life

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 163/12 POSTANOWIENIE Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja to następstwo prawne jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Wyróżniane są dwa typy sukcesji: sukcesja uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK Rzeszów 2010 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU WZÓR OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Miejscowośd, data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w.. Wnioskodawca: Dane Uczestnicy postępowania: 1) Dane 2) Dane 3) Dane OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Małżeństwo a konkubinat

Małżeństwo a konkubinat Małżeństwo a konkubinat Autor opracowania: aplikant adwokacki Paulina Ruzik L.p. Małżeństwo Konkubinat 1. Definicja Małżeństwo jest to formalny, zarejestrowany związek kobiety i mężczyzny (art. 18 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU Wałbrzych, 9 lutego 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Krzysztof Kania zam. w Boguszowie Gorcach, ul. Polna 13/9 Uczestnicy postępowania:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) w sprawie z wniosku F.

Bardziej szczegółowo

... Kiedy trzeba dokonać czynności prawnej w formie notarialnej?

... Kiedy trzeba dokonać czynności prawnej w formie notarialnej? ... Kiedy trzeba dokonać czynności prawnej w formie notarialnej? Kiedy trzeba dokonać czynności prawnej w formie notarialnej? Czy wiesz, że w Polsce wiele czynności prawnych, z uwagi na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe. Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe. Prof. dr hab. Fryderyk Zoll Prawo spadkowe: dziedziczenie ustawowe Prof. dr hab. Fryderyk Zoll Grupy spadkobierców ustawowych 1) Grupa pierwsza: małżonek i dzieci spadkodawcy: dziedziczą w częściach równych, jednak małżonek nie mniej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CK 637/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Termin określony z pkt 1 ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008r.

Termin określony z pkt 1 ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008r. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. Nr 222, poz. 1629/ z dniem 01 stycznia 2007 roku

Bardziej szczegółowo