Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11 z dnia r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan na dzień r. Działając na podstawie 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 847) zwanego dalej: Rozporządzeniem - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie przekazuje poniżej, informacje dotyczące Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie jako dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz świadczonych usług. 1. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie (Kasa Unii Lubelskiej) - zwana dalej: Dystrybutorem. 2. Dane kontaktowe: siedziba Lublin ul. Braci Wieniawskich 5B, tel Sposoby komunikowania się Klientów z Dystrybutorem: telefonicznie za pośrednictwem poczty lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta (zwane dalej: POK), których adresy dostępne są na stronie oraz w siedzibie Dystrybutora, z zastrzeżeniem pkt Sposoby składania zleceń do funduszy: - bezpośrednio w POK, gdzie obsługa zleceń kończy się na 15 minut przed zamknięciem POK. - poprzez dokonywanie wpłat bezpośrednich na rachunek nabyć Funduszu (dotyczy wyłącznie zlecenia kolejnego nabycia). 5. Dystrybutor oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. W dniu roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, na mocy której udzieliła zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. a. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów, Prospektem Informacyjnym Funduszu w tym z polityką inwestycyjną oraz z opisem ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. b. Złożenie zlecenia nabycia powinno zostać poprzedzone dokonaniem przez Dystrybutora oceny Klienta składającego zlecenie, czy inwestycja w jednostki jest dla Klienta odpowiednia. W przypadku zleceń składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ocenie tej powinni zostać poddani wszyscy reprezentanci/pełnomocnicy składający zlecenie. c. Zlecenia do funduszy składa się na formularzach zaakceptowanych przez Fundusz i wypełnia w sposób czytelny. Zlecenie wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo może nie zostać przez Fundusz zrealizowane, jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności. Strona 1 z 8

2 d. Zlecenia złożone w POK przekazywane są do Agenta Transferowego w dniu ich przyjęcia chyba, że zaistnieją okoliczności, za które Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwią przekazanie zleceń do Agenta Transferowego w dniu ich przyjęcia. e. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupuje jednostki po zgłoszeniu żądania ich odkupienia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia. f. Kwota uzyskana z odkupienia jednostek przekazywana jest przez fundusz na rachunek Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego. 6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji a. Dystrybutor rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów w Punkcie Obsługi Klienta ustnie lub pisemnie, telefonicznie na numer telefonu: lub przesłane w formie pisemnej na adres siedziby Dystrybutora. W celu umożliwienia Dystrybutorowi rozpatrzenia reklamacji z uwzględnieniem najwyższej staranności, reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta/nazwę firmy, adres Klienta, numer PESEL/numer REGON Klienta, datę i miejsce złożenia reklamacji oraz szczegóły związane ze zleceniem, którego dotyczy reklamacja w tym w szczególności: numer Rejestru/Subrejestru, rodzaj zlecenia, datę i miejsce jego złożenia. b. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, przy czym Dystrybutor, w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją: wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia spraw oraz określa przewidywany termin. Odpowiedź na reklamacji lub informacja o niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, zostanie przekazana Klientowi pisemnie za pośrednictwem poczty, bądź w inny uzgodniony z Klientem sposób. c. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po uzyskaniu przez Klienta informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Dystrybutorowi jej rzetelnego rozpatrzenia. d. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska Dystrybutora. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony niezwłocznie, w sposób wymieniony w pkt a). Dystrybutor podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Na każdym etapie postępowania reklamacyjnego Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego (SAK), Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego. 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Działając na podstawie par. 4 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Dystrybutor informuje Klientów, że w relacjach Klient - Dystrybutor mogą występować konflikty interesów, przez co rozumie się znane okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Dystrybutora, osoby (podmiotu) powiązanej z Dystrybutorem i obowiązkiem działania przez Dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. W celu zarządzania konfliktami interesów Dystrybutor wdrożył wewnętrzne regulacje, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu dążenie do rozwiązywania go na korzyść Klientów. Dystrybutor na żądanie Klienta przekaże szczegółowe informacje dotyczące tych zasad. 8. Wskazanie wszystkich kosztów i opłat związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Wszelkie koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa wskazane są w poszczególnych prospektach funduszy i kluczowych informacjach dla inwestorów. Strona 2 z 8

3 ZESTAWIENIE STAWEK OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ ALTUS TFI S.A. STAN NA DZIEŃ 23 MARCA 2017 ROKU A. Tabela Opłat i zasady pobierania opłat manipulacyjnych obowiązujące w Funduszach SKOK zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. I. Tabela Opłat i zasada akumulacji 1. Tabela Opłat dla Rejestrów/Subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych (produkt podstawowy). SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY: Subfundusz Opłata manipulacyjna od nabyć SKOK Gotówkowy SKOK Obligacji SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji SKOK Etyczny 2 SKOK FIO Rynku Pieniężnego do 4 999,99 PLN 0,00% 0,75% 2,50% 4,00% 0,10% od PLN 0,00% 0,75% 2,25% 3,50% 0,10% od PLN 0,00% 0,75% 2,00% 3,00% 0,05% od PLN 0,00% 0,70% 1,75% 2,50% 0,05% od PLN 0,00% 0,60% 1,50% 2,00% 0,00% od PLN 0,00% 0,50% 1,25% 1,50% 0,00% od PLN 0,00% 0,30% 1,00% 1,00% 0,00% od PLN 0,00% 0,10% 0,75% 0,50% 0,00% 2. Zasada akumulacji Przy ustalaniu procentowej opłaty od nabyć ALTUS TFI S.A. bierze pod uwagę sumę wpłacanej do Funduszu/Subfunduszu kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek w tym Funduszu/Subfunduszu. Zasada akumulacji obowiązuje we wszystkich produktach prowadzonych przez Towarzystwo, chyba że regulamin lub umowa dotycząca danego produktu stosuje odmienne zasady dotyczące akumulacji. Zasadę akumulacji w poszczególnych produktach przedstawiono w poniższej tabeli: II. Produkt, w którym nabywane są Jednostki Podstawowy PI Skarbonka IKZE Konwersja i Zamiana Jednostek Uczestnictwa Przy ustalaniu wartości dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek w danym Funduszu/Subfunduszu bierze się pod uwagę Jednostki zgromadzone w produktach: Podstawowy oraz IKZE oraz PPE PI Skarbonka Nie dotyczy Z tytułu realizacji zleceń Konwersji i Zamiany Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat obowiązującą w dniu złożenia danego zlecenia, na poniższych zasadach: 1) opłata za Konwersję/Zamianę ma charakter ruchomy a jej podstawę naliczenia stanowi przedział kwotowy w Tabeli Opłat, wskazany dla wartości Jednostek posiadanych przez Uczestnika w Funduszu lub Subfunduszu Źródłowym w dniu złożenia zlecenia; 2) opłata stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu lub Subfunduszu Docelowego, a stawką opłaty manipulacyjnej dla nabyć Jednostek Funduszu lub Subfunduszu Źródłowego; 3) Uczestnik jest zwolniony z opłaty, jeżeli stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu lub Subfunduszu Źródłowym jest równa lub większa niż stawka opłaty manipulacyjnej w Funduszu lub Subfunduszu Docelowym; 4) opłata pobierana jest w Funduszu lub Subfunduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji lub Zamianie. Strona 3 z 8

4 III. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie pobiera opłat manipulacyjnych. Fundusz może pobierać Opłaty Wyrównawcze z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej. IV. Reinwestycja W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego części lub całości Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia żądania odkupienia Jednostek do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni Uczestnik może zostać zwolniony z opłaty manipulacyjnej z zastrzeżeniem że: 1) zwolnienie od opłaty manipulacyjnej, o której mowa powyżej związane z dokonaniem Reinwestycji w ramach jednego Funduszu/Subfunduszu przysługuje Uczestnikowi raz w roku kalendarzowym, 2) korzystanie z prawa do Reinwestycji jest uzależnione od wskazania faktu korzystania z tego prawa w zleceniu nabycia Jednostek, 3) w przypadku zlecenia Konwersji lub Zamiany Jednostek prawo do Reinwestycji nie przysługuje. V. Platforma Transakcyjna 1. Wybrane zlecenia składane on-line za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej udostępnionej przez stronę internetową Towarzystwa zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zwolnienie z opłat manipulacyjnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie: 1) Rejestrów otwartych za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Towarzystwa zleceniami: a) otwarcia Rejestru, b) Konwersji otwierającej Rejestr z Rejestrów, o których mowa w lit. a), 2) Wpłat na Rejestry, o których mowa w pkt. 1), 3) Zleceń Konwersji, dla których Rejestrami docelowym są Rejestry, o których mowa w pkt. 1). Przez Rejestry, o których mowa powyżej rozumie się również Subrejestry. Powyższe zasady dotyczące Konwersji są tożsame dla zleceń Zamiany. 2. Pozostałe zlecenia rozliczane są zgodnie z obowiązującymi stawkami i zasadami pobierania opłat manipulacyjnych dla poszczególnych Funduszy/Subfunduszy. VI. Zasady pobierania opłat manipulacyjnych w innych produktach niż produkt podstawowy opisane zostały w regulaminie danego produktu. B) Opłaty za zarządzanie Funduszami SKOK pobierane przez ALTUS TFI S.A. Fundusze /Subfundusze Wysokość opłaty za zarządzanie SKOK FIO Rynku Pieniężnego 1,25% SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 2,50% SKOK Obligacji 1,65% SKOK Gotówkowy 1,45% SKOK Etyczny 2 4,00% Strona 4 z 8

5 STAWKI WYNAGRODZENIA STAŁEGO I ZMIENNEGO ALTUS TFI S.A. za zarządzanie subfunduszami wydzielonymi w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy ( Fundusz ) obowiązujące dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A obowiązujące od dnia 8 kwietnia 2014 r. Subfundusz Maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wskazane w Statucie Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynagrodzenie stałe wynagrodzenie zmienne* Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pobierane przez ALTUS TFI S.A. dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynagrodzenie stałe wynagrodzenie zmienne** ALTUS Pieniężny 1,50% 20,00% 0,95% 20,00% ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny 2,00% 20,00% 1,50% 20,00% ALTUS Stabilnego Wzrostu 4,00% 20,00% 2,80% 20,00% ALTUS Optymalnego Wzrostu ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ALTUS Aktywnego Zarządzania 4,00% 20,00% 2,80% 20,00% 4,00% 20,00% 3,60% 20,00% 4,00% 20,00% 3,00% 20,00% ALTUS Akcji 4,00% 20,00% 3,60% 20,00% ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy 4,00% 20,00% 3,60% 20,00% ALTUS Short 4,00% 20,00% 3,60% 20,00% * Wynagrodzenie zmienne pobierane jest w przypadku uzyskania stopy zwrotu przekraczającej wyrażoną procentowo zmianę wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego o składzie, odpowiednio: a) dla ALTUS Pieniężny: równowartość oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID 3M; b) dla ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny: półtorakrotność oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M; c) dla ALTUS Stabilnego Wzrostu: 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 30% WIG; d) dla ALTUS Optymalnego Wzrostu: półtorakrotność oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M; e) dla ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego: dwukrotność stawki oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M; f) dla ALTUS Aktywnego Zarządzania: 50% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 50% WIG; g) dla ALTUS Akcji: 100% WIG; h) dla ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy: dwukrotność stawki oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M; i) dla ALTUS Short: WIG20short. ** Stawka wynagrodzenia zmiennego naliczana od nadwyżki stopy zwrotu osiągniętej z jednostek uczestnictwa odpowiedniego subfunduszu ponad stopę zwrotu osiągniętą przez ww. portfel wzorcowy Z zastrzeżeniem kolejnego akapitu, szczegółowy sposób kalkulacji i pobierania przez ALTUS TFI S.A. wynagrodzenia stałego i zm iennego oraz informacje o kosztach obciążających aktywa Subfunduszy wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie i u Dystrybutorów. Strona 5 z 8

6 Do naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego dla jednostek uczestnictwa kategorii A Funduszu stosuje się odpowiednio zasady określone w następujących wskazanych poniżej uchwałach Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., określających zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego dla jednostek uczestnictwa kategorii A Funduszu: 1. UCHWAŁA NR 4 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszami ALTUS Subfundusz Short oraz ALTUS Subfundusz Akcji w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 2. UCHWAŁA NR 5 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszami ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny oraz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. 3. UCHWAŁA NR 2 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszem ALTUS Stabilnego Wzrostu w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4. UCHWAŁA NR 4 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszem ALTUS Aktywnego Zarządzania w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. 5. UCHWAŁA NR 4 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszem ALTUS Subfundusz Pieniężny w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. 6. UCHWAŁA NR 3 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszem ALTUS Optymalnego Wzrostu w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. 7. UCHWAŁA NR 4 ZARZĄDU ALTUS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z DNIA r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A związanych z subfunduszem ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w ramach ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. Strona 6 z 8

7 TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A ( Tabela Opłat ) obowiązująca od dnia 8 kwietnia 2014 r. Przy ustalaniu stawki danej opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji co oznacza, że przy określaniu procentowej stawki tej opłaty uwzględnia się sumę wartości wpłat do ALTUS FIO Parasolowego ( Fundusz ) oraz wartość jednostek uczestnictwa wszystkich kategorii posiadanych przez Uczestnika we wszystkich Subfunduszach ( Zasada Kumulacji ). Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa ALTUS TFI S.A. ( Towarzystwo ) za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Funduszu ( Jednostki Uczestnictwa ) pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w poniższej tabeli: Subfundusz Suma wartości wpłat oraz wartość jednostek uczestnictwa ustalona zgodnie z Zasadą Kumulacji (zł) ALTUS Pieniężny ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny ALTUS Stabilnego Wzrostu ALTUS Optymalnego Wzrostu ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego ALTUS Aktywnego Zarządzania ALTUS Akcji ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy ALTUS Short stawka opłaty do 4.999,99 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,25% 4,00% 4,00% 4,00% od do 9.999,99 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,25% 4,00% 4,00% 4,00% od do ,99 0,00% 1,50% 2,60% 2,60% 3,50% 2,85% 3,50% 3,50% 3,50% od do ,99 0,00% 1,00% 2,30% 2,30% 3,00% 2,45% 3,00% 3,00% 3,00% od do ,99 0,00% 0,50% 1,15% 1,15% 1,50% 1,20% 1,50% 1,50% 1,50% od do ,99 0,00% 0,40% 0,75% 0,75% 1,00% 0,80% 1,00% 1,00% 1,00% od do ,99 0,00% 0,30% 0,60% 0,60% 0,80% 0,65% 0,80% 0,80% 0,80% od ,00% 0,20% 0,30% 0,30% 0,40% 0,35% 0,40% 0,40% 0,40% Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa. Strona 7 z 8

8 Opłaty manipulacyjne z tytułu Zamiany / Konwersji Jednostek Uczestnictwa Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w przypadku Zlecenia Zamiany z Subfunduszu, w którym opłaty za zbywanie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od opłat za zbywanie Jednostek Uczestnictwa przewidzianych w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany. W przypadku Zamiany wysokość opłaty manipulacyjnej jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, a opłatą manipulacyjną pobraną przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana opłata taka pobierana jest jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu Zasady Kumulacji. Zasady naliczania opłat z tytułu Zamiany stosuje się odpowiednio w przypadku Konwersji. Opłaty manipulacyjne z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa Z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Tabela Opłat określa stawki opłat manipulacyjnych pobieranych z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu ich odkupywania, Konwersji lub Zamiany. W przypadku rejestrów otwartych za pośrednictwem Dystrybutorów wskazanych przez Towarzystwo zgodnie z postanowieniami Statutu, mogą być pobierane inne stawki opłat manipulacyjnych, z zastrzeżeniem że wysokość tych stawek nie może przekroczyć maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych określonych Statutem Funduszu. Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania na zasadach określonych Statutem Funduszu. Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Planów Oszczędnościowych, IKE lub pracowniczych programów emerytalnych, w których wysokość opłat manipulacyjnych jest wskazana odrębnie. Informacje dotyczące Dystrybutorów, informacje dotyczące Funduszu, w tym szczegółowe informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających aktywa Subfunduszy wskazane są w prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie i u Dystrybutorów. Terminy pisane z dużej litery niezdefiniowane powyżej mają znaczenie jakie nadaje im statut i prospekt informacyjny Funduszu. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Kapitał zakładowy złotych. NIP * Tabela opłat stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Zarządu ALTUS TFI S.A. z dnia 8 kwietnia 2014 r. Strona 8 z 8

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 27.05.2016 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia 22.01.2019 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 2 lipca 2018 r. Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Program

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium TFI ( Regulamin ) określa zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O. dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez od dnia 15 lutego 2018 r. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

zarządzanych przez BPH TFI S.A.;

zarządzanych przez BPH TFI S.A.; Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A. 1 Organizator Organizatorem niniejszej promocji jest BPH Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych Nazwa/firma

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O ZMIANIE STATUTU RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

OGŁOSZENIE. Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O ZMIANIE STATUTU RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 r. O ZMIANIE STATUTU RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem Data sporządzenia informacji: 14-02-2017 Informacje dotyczące PZU SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa Podstawowe zasady prowadzenia przez Esaliens TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość + REGULAMIN Programu Inwestycyjnego Przyszłość + Z DNIA 28 STYCZNIA 2017 ROKU DEFINICJE 1 1. Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Program Program Inwestycyjny Przyszłość

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do uchwały nr 8 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 14 października 2015 r. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ POLITYKA INFORMACYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Data sporządzenia informacji: 13.11.2015. Informacje dotyczące SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A.

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A. INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A. FIRMA (NAZWA) SPÓŁKI KupFundusz S.A. (dawniej: Templar Wealth Management Sp. z o.o., Analizy Direct Sp. z o.o., Analizy Direct S.A.) ( Spółka ) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności OGŁOSZENIE O ZMIANACH REGULAMINU PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności Uczestników, którzy zawarli z Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poprzednia nazwa Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK

Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK Istotne postanowienia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym przez Aviva SFIO PPK NAZWY SUBFUNDUSZY ZDEFINIOWANEJ DATY Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest wpisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Niniejszy w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Regulamin ) określa zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do ALTUS

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company.

1. Firma i siedziba Towarzystwa: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. BPH TFI S.A. należy do grupy kapitałowej General Electric Company. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem

Regulamin Promocji Pakiet. Lokata z Funduszem Regulamin Promocji Pakiet Lokata z Funduszem I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z Funduszem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Data sporządzenia informacji: 31 sierpnia 2009 r. Informacje dotyczące PZU Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Założenia ogólne

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Założenia ogólne Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. 1 Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Union Investment TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku)

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień roku) REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności (aktualny na dzień 20.05.2019 roku) 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Niniejszy Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu. Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu. Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP Paribas Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A.

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A. INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE DLA KLIENTÓW KUPFUNDUSZ S.A. 1 FIRMA (NAZWA) SPÓŁKI KupFundusz S.A. (dawniej: Templar Wealth Management Sp. z o.o., Analizy Direct Sp. z o.o., Analizy Direct S.A.) ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 lipca 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 lipca 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 lipca 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Union Investment TFI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa www.leggmason.pl OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa www.esaliens.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol Zagranicznego Specjalistycznego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zwrot 1% I. Organizator Promocji 1. Promocja Zwrot 1%, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Dane o Funduszu

Rozdział II Dane o Funduszu Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rozdział II Dane o Funduszu Brzmienie dotychczasowe: 9. Nazwy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Postanowienia ogólne

Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. Postanowienia ogólne Regulamin rozpatrywania reklamacji przez Union Investment TFI S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Union Investment TFI

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ), a także zastąpieniem występującej w nazwach

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 30.04.2014 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo