Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A."

Transkrypt

1 Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") jest Dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Arka (Fundusze Arka) zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. oraz jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Uwaga: Bank Zachodni WBK S.A. jako dystrybutor jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC świadczy obsługę jedynie w ograniczonym zakresie, zgodnie z treścią prospektów informacyjnych tych funduszy i na zasadach określonych w odpowiednich umowach dystrybucyjnych. Informacja o zakresie obsługi w niniejszym dokumencie znajduje się w sekcji Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Siedziba: Rynek 9/11, Wrocław Tel.: (+48 71) Fax.: (+48 71) Metody komunikacji Klient może kontaktować się z Bankiem Zachodnim WBK S.A. osobiście (np. w Oddziale) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć Internet i WAP). Szczegółowe zasady komunikowania się Klienta z Bankiem w związku ze świadczoną usługą oraz sposoby przekazywania zleceń określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Języki, w których Bank Zachodni WBK S.A. świadczy swoje usługi Bank Zachodni WBK S.A. świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane Klientom dodatkowo w języku angielskim i hiszpańskim. Zezwolenie Bank Zachodni WBK S.A. został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. (Dz. U. z 1988 r. nr 21, poz. 142). Organem nadzorczym w stosunku do Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Kategorie klientów Bank Zachodni WBK S.A. klasyfikuje Klientów na detalicznych albo profesjonalnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 183, poz z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, klientom detalicznym przysługuje ochrona polegająca na obowiązku przekazywania tym Klientom szeregu informacji, które będą pomocne przy podejmowaniu przez nich świadomej decyzji inwestycyjnej. Klienci profesjonalni z uwagi na posiadane doświadczenie i wiedzę mają możliwość samodzielnego określenia, jakich informacji potrzebują w celu podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Dystrybutor przyznaje Klientowi status klienta detalicznego. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę statusu Klienta na inny niż detaliczny, przy czym wiąże się to z obniżeniem poziomu ochrony. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Zachodnim WBK S.A. W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów, mogą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem Klientów, a interesem usługodawcy (włączając jego pracowników oraz podmioty zależne i stowarzyszone). Bank Zachodni WBK S.A., w tym podmioty zależne i z nim stowarzyszone, potwierdzają swoje obowiązki prawne, etyczne i wynikające z dobrych praktyk rynkowych, aby efektywnie zarządzać potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia najlepiej pojętego interesu Klienta. W celu zarządzania takimi sytuacjami Bank wdrożył Politykę zarządzania konfliktami interesów ("Polityka"). Polityka określa: Okoliczności, które mogą prowadzić do lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami, Procedury oraz środki organizacyjne i administracyjne mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów. Polityka przewiduje wymóg niezwłocznego ujawnienia i poinformowania Klienta o charakterze i/ lub źródle konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa Banku, zastosowane środki w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów przed zawarciem umowy, Bank nie może zawrzeć umowy bez otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli jej zawarcia, a w przypadku wystąpienia konfliktu interesów po zawarciu umowy Bank wstrzymuje się od świadczenia usług do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli kontynuacji umowy bądź też oświadczenia o jej rozwiązaniu. Polityka opiera się na procedurach biznesowych mających na celu zarządzanie określonymi konfliktami interesów. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące tej Polityki dostępne są na żądanie Klienta w Oddziałach Banku. 1

2 Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. W odniesieniu do: I. funduszu inwestycyjnego KBC Parasol FIO obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów z zastrzeżeniem iż: d) w odniesieniu do rejestrów otwartych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. będą one dotyczyły wyłącznie obsługi subfunduszy wskazanych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 1, e) Bank Zachodni WBK S.A. nie będzie przyjmował zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa dla których subfunduszem docelowym: jest subfundusz inny niż subfundusze wskazane w pkt d), chyba że subrejestr dla tego subfunduszu został otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o., jest subfundusz, który został otwarty na innych zasadach niż wymienione w lit. a)c). II. funduszu inwestycyjnego KBC BETA Dywidendowy SFIO oraz KBC Parasol BIZNES SFIO w zakresie KBC Subfundusz GAMMA obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów. W przypadku KBC Parasol BIZNES SFIO dystrybucja realizowana przez Bank Zachodni WBK S.A. obejmuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa KBC Subfunduszu GAMMA. Bank Zachodni WBK S.A. nie przyjmuje zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy KBC Subfunduszem GAMMA i KBC Subfunduszem DELTA. Bank Zachodni WBK S.A. nie pośredniczy w zawieraniu umów o realizację świadczeń dodatkowych. III. funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC, wymienionych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 4 usługi związane z bezpośrednią dystrybucją realizowane są wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. mieli otwarty rejestr za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) następców prawnych (w drodze sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów.. Opłaty I. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszy Arka W związku z nabyciem (opłata dystrybucyjna) lub zamianą (opłata dystrybucyjna wyrównująca) jednostek uczestnictwa Funduszy Arka pobierane są następujące opłaty: Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka BZ WBK FIO: opłaty dystrybucyjnej Arka BZ WBK Akcji Polskich 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,00% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 3,00% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1,00% Arka BZ WBK Gotówkowy 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Platinum Dynamiczny 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 3,00% Arka Platinum Stabilny 3,00% Wyrównująca opłata dystrybucyjna jest pobierana w przypadku zamiany z Subfunduszu o niższej stawce opłaty dystrybucyjnej do Subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej. Opłata pobierana jest według stawki będącej różnicą tych stawek. W przypadku wielokrotnej zamiany, kiedy już raz pobrano wyrównującą opłatę dystrybucyjną od jednostek uczestnictwa podlegających zamianie, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest ponownie pobierana. 2

3 Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka Prestiż SFIO: opłaty dystrybucyjnej Arka Prestiż Akcji Polskich 2,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 2,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 2,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 2,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,00% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2,00% Arka Prestiż Gotówkowy 2,00% Nie ma możliwości zamiany pomiędzy subfunduszami funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka BZ WBK FIO: za zarządzanie Kategoria Jednostek Uczestnictwa A S T Arka BZ WBK Akcji Polskich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,40% 2,90% 2,40% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2,90% 2,40% 1,90% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Gotówkowy 2,00% 1,80% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 2,20% 1,90% 1,60% Arka Platinum Dynamiczny 4,00% 3,50% 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 2,50% 2,10% 1,70% Arka Platinum Stabilny 3,40% 2,90% 2,40% Tabela 4. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka Prestiż SFIO: opłaty za zarządzanie Arka Prestiż Akcji Polskich 3,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 3,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 3,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 3,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,50% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Prestiż Gotówkowy 1,00% Ponadto, zgodnie z postanowieniami statutów funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO, Towarzystwo pobiera następujące opłaty: z tytułu odkupienia przez fundusz Arka BZ WBK FIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 2,00%, z tytułu odkupienia przez fundusz Arka Prestiż SFIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 4,00%, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka BZ WBK FIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 1% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka Prestiż SFIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 2% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie r. nastąpiło połączenie subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich z subfunduszem Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3

4 II. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO: Fundusz/Subfundusz dystrybucyjnej od zamiany od odkupu KBC Pieniężny 0,50% Zamiana podlega opłacie w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu KBC Aktywny 3,00% Docelowego lub Funduszu Docelowego o wyższej KBC Stabilny 2,75% stawce opłaty manipulacyjnej. W przypadku, gdy zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do KBC Papierów Dłużnych 0,75% Subfunduszu Docelowego lub Funduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty KBC Akcyjny 4,00% manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. KBC Akcji Małych i Wysokość opłaty kalkulowana jest, jako różnica 4,00% Średnich Spółek pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty KBC Obligacji manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz 2,50% Korporacyjnych jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej KBC Zmiennej Alokacji 3,50% z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek KBC Globalny Akcyjny uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu 4,00% źródłowym. Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz opłaty dystrybucyjnej opłaty od odkupu KBC Gamma 0,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 1,00% Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO, subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz za zarządzanie KBC Pieniężny 1,50% KBC Aktywny 4,00% KBC Stabilny 2,5% KBC Papierów Dłużnych 1,80% KBC Akcyjny 4,00% KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 4,00% KBC Obligacji Korporacyjnych 2,50% KBC Zmiennej Alokacji 3,50% KBC Globalny Akcyjny 4,00% KBC Gamma 1,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 4,00% 4

5 Tabela 4. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej, opłat od konwersji i wykupów dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds: Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD EUROPE MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS dystrybucyjnej od konwersji wyjście z subfunduszu od konwersji wejście do subfunduszu od wykupu 0,70% 0,50% 0,50% 1,00% Tabela 5. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD jweurope MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS za zarządzanie 0,70% 1,10% 0,85% 0,75% 1,20% 1,20% 0,70% 0,75% 1,10% 0,70% 0,50% Świadczenia otrzymywane przez Bank w związku z dystrybucją jednostek i tytułów uczestnictwa Dystrybutor lub jego pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne lub niepieniężne od BZ WBK TFI S.A. i KBC TFI S.A. (Towarzystwa) w związku ze świadczeniem usług dystrybucji; powyższe świadczenia zależą w szczególności od wartości zlecenia i rodzaju funduszu/subfunduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia. Wartość powyższych świadczeń nie przekracza sumy opłat dystrybucyjnych oraz opłat za zarządzanie uzyskanych przez Towarzystwa, o których mowa powyżej. Pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwa. Na żądanie Klienta Bank przekazuje szczegółową informację na temat otrzymywanych świadczeń. 5

6 Informacja o podatkach Dochody kapitałowe osób fizycznych (rezydentów): z tytułu udziału w polskich funduszach inwestycyjnych objęte są podatkiem od dochodów kapitałowych, o którym mowa w szczególności w art.30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności z uwzględnieniem art.27 ust.8,9 i 9a tej ustawy. Z kolei dochody osób prawnych (rezydentów): z tytułu uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności z uwzględnieniem art.20 tej ustawy. Kluczowe informacje dla inwestorów Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy Arka oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej Banku oraz na stronie i zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy KBC TFI oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej na stronie oraz Kluczowe informacje dla inwestorów funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne na stronie zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Opis istoty jednostek/tytułów uczestnictwa oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Bank zwraca uwagę, że inwestowanie w jednostki/tytuły uczestnictwa funduszy wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów niektórych subfunduszy może cechować duża zmienność. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis ryzyk dotyczący danego funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu (w przypadku funduszy zagranicznych, w prospekcie), z którym należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Prospekty informacyjne: Funduszy Arka dostępne są stronie na i Funduszy KBC TFI dostępne są na stronie funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne są na stronie Zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg, zakres, częstotliwość i termin raportów ze świadczenia usługi Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg składanych przez Klienta z związku ze świadczoną przez Bank usługą określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Dokument zawiera informacje aktualne na dzień przekazania ich Klientowi przez Bank. Aktualizacje niniejszego dokumentu Bank będzie publikował na stronie 6

Obowiązuje od 16 listopada 2017 r.

Obowiązuje od 16 listopada 2017 r. Obowiązuje od 16 listopada 2017 r. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. jako dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Bank

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, Warszawa

Nazwa i siedziba Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, Warszawa Obowiązuje od 12.11.2018 r. Informacja dla Klienta w związku z zawieraniem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O. dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez od dnia 15 lutego 2018 r. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium TFI ( Regulamin ) określa zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN,

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN, Posiadacz Lokaty strukturyzowanej USD Dolar Plus 1. - osoby fizyczne rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana USD Dolar Plus przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Załącznik nr. 3 obowiązuje od 20.06.2017 Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia r.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia r. Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 20-07-2018 r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Data sporządzenia informacji: 31 sierpnia 2009 r. Informacje dotyczące PZU Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość + REGULAMIN Programu Inwestycyjnego Przyszłość + Z DNIA 28 STYCZNIA 2017 ROKU DEFINICJE 1 1. Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Program Program Inwestycyjny Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 2 stycznia 2018 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 2 stycznia 2018 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 2 stycznia 2018 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe Informacje podstawowe Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące możliwości obsługi przez poszczególnych Dystrybutorów Funduszu SFIO. Tabele definiują m.in. możliwość złożenia zlecenia na poszczególny,

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason (CPO)

ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason (CPO) www.leggmason.pl ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe (CPO) IV 2016 O BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ WARTO ZADBAĆ JUŻ DZISIAJ SPEŁNIAJ MARZENIA Wszystko zależy od Ciebie. Właśnie teraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r. 1. W treści prospektu informacyjnego Funduszu: 1) nazwa: KBC Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. Program

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 17 lipca 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 5 lutego 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zwana dalej Umową, zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Dane o Funduszu

Rozdział II Dane o Funduszu Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rozdział II Dane o Funduszu Brzmienie dotychczasowe: 9. Nazwy

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają : 1) Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

Tabela Opłat. NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana Tabela Opłat A. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. z wyłączeniem kanału internetowego Pl@net. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem Data sporządzenia informacji: 14-02-2017 Informacje dotyczące PZU SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat A. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego. 2 ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. Dane pozwalające

Bardziej szczegółowo

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7. Poznań, dnia 18 marca 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 20 kwietnia 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe FIO Informacje podstawowe Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące możliwości obsługi poszczególnych Dystrybutorów Funduszu FIO. Tabele definiują m.in. możliwość złożenia zlecenia na poszczególny,

Bardziej szczegółowo

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych Nazwa/firma

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku Spółdzielczym w Sztumie jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Informacja o Banku Spółdzielczym w Sztumie jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Informacja o Banku Spółdzielczym w Sztumie jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów korzystających z usług Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Informacja o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Informacja o kosztach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Protokół zmian z dnia 30 maja 2016 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Obligacji

ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Obligacji TABELA OPŁAT Obowiązuje od 11 sierpnia 2017 r. Tabela opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S dla Uczestników, którzy otworzyli rejestr za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Data sporządzenia informacji: 11 października 2015 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 9 lutego 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakres obsługi funduszu Santander FIO przez poszczególnych Dystrybutorów

Zakres obsługi funduszu Santander FIO przez poszczególnych Dystrybutorów Zakres obsługi funduszu FIO przez Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące możliwości obsługi Funduszu FIO. Tabele definiują m.in. możliwość złożenia zlecenia na poszczególny, datę rozpoczęcia Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa Podstawowe zasady prowadzenia przez Esaliens TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i

Bardziej szczegółowo

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 z dnia 27.05.2016 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Niniejszym, Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot Data sporządzenia informacji: 13.11.2015. Informacje dotyczące SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem bankowości detalicznej mbanku S.A. 1. Opłaty Dystrybucyjne dla Jednostek Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016 Informacje dotyczące Życie SA oraz usług świadczonych przez podmiot w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu oświadczeń woli Klientów związanych

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A. Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy, którzy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A. I. Jednostki Uczestnictwa kategorii A 1. Opłaty Dystrybucyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (dalej: Prospekt Informacyjny ) z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (dalej: Prospekt Informacyjny ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (dalej: Prospekt Informacyjny ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 30 stycznia 2018 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY),

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY), OFERTA PROMOCYJNA W WYSPECJALIZOWANYCH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH: PROGRAM IKE ORAZ PROGRAM IKZE - 50% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ PRZY PODPISANIU UMOWY IKE LUB UMOWY IKZE - 100% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ), a także zastąpieniem występującej w nazwach

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Alior Bank S.A Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników Funduszy, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa w wyniku Wpłaty Bezpośredniej lub zlecenia nabycia złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż: ING Bank Śląski S.A. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oferujemy nasze 24-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść: Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 18 października 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu: 1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia 22.01.2019 r. Informacje dla Klienta dotyczące Kasy Unii Lubelskiej jako Dystrybutora Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz świadczonych usług. Stan

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego SA

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego SA Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego SA Tabela opłat dla uczestników, którzy złożyli zlecenie nabycia

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo