ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prezentowany rozkład materiału jest zgodny z nową podstawą programową z 23 grudnia 2008 r., obowiązującą w klasie IV od roku szkolnego 202/203 oraz stanowi materiał uzupełniający do podręcznika Łatwa matematyka, wydanego przez Wydawnictwo Edukacyjne Wiking. Program nauczania: Katarzyna Makowska, Łatwa matematyka. Program nauczania matematyki w klasach IV VI szkoły podstawowej. Podręcznik: Katarzyna Makowska, Łatwa matematyka. Podręcznik do matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej, Wrocław, Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, 202. Minimalna liczba godzin przeznaczona na zajęcia z matematyki w szkole podstawowej została obliczona na 32 tygodnie. W rzeczywistości rok szkolny trwa średnio tygodni nauki. PoniŜszy rozkład przewiduje realizację materiału w wymiarze 4 jednostek lekcyjnych tygodniowo (tj. około 40 jednostek lekcyjnych w ciągu roku szkolnego). Liczby naturalne lekcyjnych Propozycja Propozycja Przypominamy róŝnicę między liczbą a cyfrą. Poznajemy dziesiątkowy system pozycyjny. Zapisujemy i odczytujemy liczby. 2 Zapisujemy i odczytujemy liczby w systemie rzymskim w zakresie 30. Zaznaczamy liczby na osi liczbowej. Porównujemy liczby naturalne. Dodajemy liczby naturalne w pamięci (). Dodajemy liczby naturalne w pamięci (2). Odejmujemy liczby naturalne w pamięci. Odpowiadamy na pytania: O ile więcej, O ile mniej. MnoŜymy liczby naturalne w pamięci (). MnoŜymy liczby naturalne w pamięci (2). Obliczamy kwadraty i sześciany liczb naturalnych. Dzielimy liczby naturalne w pamięci. Odpowiadamy na pytania: Ile razy więcej?, Ile razy mniej?. 2 Prezentowany rozkład materiału podaje dwie propozycje. W pierwszej rozdysponowano jedynie 8 jednostek lekcyjnych po to, aby nauczyciel sam pozostałe 22 jednostki rozdysponował i zadecydował, na realizację których tematów przeznaczy więcej niż jedną godzinę lekcyjną, w zależności od poziomu klasy. W drugiej propozycji pokazano w jaki sposób można rozdysponować 40 godzin lekcyjnych, przeznaczając dodatkowe godziny m.in. na zagadnienia, które zostały przesunięte z podstawy programowej dla klas I III do podstawy programowej dla klas IV VI.

2 Rozwiązujemy zadania tekstowe. Poznajemy zasady kolejności wykonywania działań (). Propozycja Propozycja 2 Poznajemy zasady kolejności wykonywania działań (2). 2 Rozwiązujemy zadania tekstowe. Wykonujemy dzielenie z resztą. Powtarzamy wiadomości o liczbach naturalnych. Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący liczb naturalnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o liczbach naturalnych. Wykonujemy obliczenia zegarowe. 2 Wykonujemy obliczenia kalendarzowe. Dodajemy liczby naturalne sposobem pisemnym (). Dodajemy liczby naturalne sposobem pisemnym (2). 4 Odejmujemy liczby naturalne sposobem pisemnym (). Odejmujemy liczby naturalne sposobem pisemnym (2). 4 MnoŜymy liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym. 2 MnoŜymy przez liczby z zerami na końcu. MnoŜymy liczby naturalne przez liczby dwucyfrowe sposobem pisemnym. 2 Rozwiązujemy zadania tekstowe. Dzielimy liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym (). Dzielimy liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym (2). 4 Powtarzamy wiadomości dotyczące algorytmów działań pisemnych. Piszemy sprawdzian dotyczący algorytmów działań pisemnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczące algorytmów działań pisemnych. Geometria płaska 2 26 Poznajemy figury: punkt, prosta, półprosta. 2

3 Rysujemy i mierzymy odcinki. Propozycja Propozycja 2 Poznajemy wzajemne połoŝenie prostych i odcinków. 2 Poznajemy kąt i jego elementy. Poznajemy niektóre rodzaje kątów. Rysujemy i mierzymy kąty. 3 Poznajemy cechy wielokątów i obliczamy ich obwody. Przypominamy własności prostokąta. Przypominamy własności kwadratu. 4 Obliczamy obwód prostokąta i kwadratu. Rozwiązujemy zadania tekstowe. Rysujemy koła i okręgi. Rysujemy promień, cięciwę i średnicę. Poznajemy pojęcie skali i rysujemy figury w skali. 2 Poznajemy, co to jest pole figury. Poznajemy jednostki pola i obliczamy pole prostokąta. Obliczamy pole prostokąta. 3 Rozwiązujemy zadania tekstowe. Powtarzamy wiadomości dotyczące poznanych figur. Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący poznanych figur. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczącego poznanych figur. Ułamki zwykłe Poznajemy ułamek jako część całości (). Poznajemy ułamek jako część całości (2). Poznajemy ułamki niewłaściwe. Poznajemy liczby mieszane. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Zapisujemy liczby mieszane w róŝnej postaci. Poznajemy ułamek jako wynik dzielenia. 3

4 Propozycja Propozycja 2 Zamieniamy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. Zaznaczamy i odczytujemy ułamki na osi liczbowej. Porównujemy ułamki o jednakowych mianownikach. Porównujemy ułamki o jednakowych licznikach. Skracamy ułamki zwykłe. Rozszerzamy ułamki zwykłe. Za pomocą ułamków zwykłych określamy czas. Powtarzamy wiadomości. Piszemy sprawdzian wiadomości o ułamkach zwykłych. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o ułamkach zwykłych. Dodajemy ułamki o jednakowych mianownikach (). Dodajemy ułamki o jednakowych mianownikach (2). Odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach (). Odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach (2). 4 Odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach (3). MnoŜymy ułamki przez liczby naturalne. Rozwiązujemy zadania tekstowe. Powtarzamy wiadomości dotyczące poznanych działań na ułamkach zwykłych. Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący poznanych działań na ułamkach zwykłych. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości dotyczącego poznanych działań na ułamkach zwykłych. Geometria przestrzenna. 2 5 Poznajemy prostopadłościan. Odkrywamy własności prostopadłościanu. 2 Poznajemy sześcian i odkrywamy jego własności. Rysujemy siatki prostopadłościanów. 2 4

5 Propozycja Propozycja 2 Rysujemy siatki sześcianów. Obliczamy powierzchnię podłogi, sufitu i ścian, naszego pokoju i sali lekcyjnej. Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu. Obliczamy pole powierzchni sześcianu. 3 Rozwiązujemy zadania tekstowe. Powtarzamy wiadomości o prostopadłościanie. Piszemy sprawdzian wiadomości o prostopadłościanie. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o prostopadłościanie. Ułamki dziesiętne 20 2 Zapisujemy ułamki o mianowniku 0, 00, 000 w postaci dziesiętnej. Nazywamy cyfry po przecinku. Odczytujemy i zapisujemy ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Skracamy i rozszerzamy ułamki dziesiętne. Porównujemy ułamki dziesiętne. Przypominamy jednostki długości i zaleŝności między nimi. Za pomocą ułamków dziesiętnych określamy długość. Przypominamy jednostki masy i zaleŝności między nimi. Za pomocą ułamków określamy masę. Przypominamy jednostki pienięŝne i zaleŝności między nimi. Za pomocą ułamków dziesiętnych określamy kwotę. Dodajemy ułamki dziesiętne w pamięci. Dodajemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Odejmujemy ułamki dziesiętne w pamięci. Odejmujemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym (). Odejmujemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym (2). 3 Rozwiązujemy zadania tekstowe. 5

6 Propozycja Propozycja 2 Powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych. Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący ułamków dziesiętnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczącego ułamków dziesiętnych. Łączna ilość godzin lekcyjnych: 8 oraz 22 godziny lekcyjne do dyspozycji nauczyciela 40 Treści nauczania przewidziane w klasie IV zostały podzielone na bardzo wąskie partie materiału, w taki sposób, iŝ kaŝdy zaproponowany temat w podręczniku obejmuje tylko jedno bardzo wąskie zagadnienie, w obrębie którego uczeń wykonuje ćwiczenia i rozwiązuje zadania na róŝnym poziomie umiejętności matematycznych. MoŜna stwierdzić, iŝ jeden temat odpowiada jednej jednostce lekcyjnej. JeŜeli nauczyciel uwaŝa jednak, Ŝe pewne rozdzielone na osobne tematy zagadnienia moŝna wprowadzać jednocześnie na jednej lekcji, wówczas moŝe skorzystać z poniŝszej propozycji. Liczby naturalne (Numer odpowiedniego tematu zawartego w podręczniku) Planowana liczba godzin lekcyjnych 2 42 Przypominamy róŝnicę między liczbą a cyfrą. (Temat ) Poznajemy dziesiątkowy system pozycyjny. (Temat 2) Zapisujemy i odczytujemy liczby. (Temat 3) Zapisujemy i odczytujemy liczby w systemie rzymskim w zakresie 30. (Temat 4) Zaznaczamy liczby na osi liczbowej. (Temat 5) Porównujemy liczby naturalne. (Temat 6) Dodajemy i odejmujemy liczby naturalne w pamięci. (Temat 7, 8 i 9) 2 Odpowiadamy na pytania: O ile więcej, O ile mniej. (Temat 0) MnoŜymy liczby naturalne w pamięci. (Temat i 2) Obliczamy kwadraty i sześciany liczb naturalnych. (Temat 3) Dzielimy liczby naturalne w pamięci. (Temat 4) Odpowiadamy na pytania: Ile razy więcej?, Ile razy mniej?. (Temat 5) Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 6) 2 W prezentowanym rozkładzie materiału rozdysponowano jedynie 0 jednostek lekcyjnych po to, aby nauczyciel sam pozostałe 30 jednostki rozdysponował i zadecydował, na realizację których tematów przeznaczy więcej niŝ jedną godzinę lekcyjną, w zaleŝności od poziomu klasy. 6

7 Poznajemy zasady kolejności wykonywania działań. (Temat 7 i 8) 2 (Numer odpowiedniego tematu zawartego w podręczniku) Planowana liczba godzin Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 9) Wykonujemy dzielenie z resztą. (Temat 20) Powtarzamy wiadomości o liczbach naturalnych. (Temat 2) Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący liczb naturalnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o liczbach naturalnych. Wykonujemy obliczenia zegarowe. (Temat 22) Wykonujemy obliczenia kalendarzowe. (Temat 23) Dodajemy liczby naturalne sposobem pisemnym. (Temat 24 i 25) 3 Odejmujemy liczby naturalne sposobem pisemnym. (Temat 26 i 27) 3 MnoŜymy liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym. (Temat 28) 3 MnoŜymy przez liczby z zerami na końcu. (Temat 29) MnoŜymy liczby naturalne przez liczby dwucyfrowe sposobem pisemnym. (Temat 30) 2 Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 3) Dzielimy liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym. (Temat 32 i 33) 3 Powtarzamy wiadomości dotyczące algorytmów działań pisemnych. (Temat 34) Piszemy sprawdzian dotyczący algorytmów działań pisemnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczące algorytmów działań pisemnych. Geometria płaska 8 Poznajemy figury: punkt, prosta, półprosta. (Temat ) Rysujemy i mierzymy odcinki. (Temat 2) Poznajemy wzajemne połoŝenie prostych i odcinków. (Temat 3) Poznajemy kąt i jego elementy. (Temat 4) Poznajemy niektóre rodzaje kątów. (Temat 5) Rysujemy i mierzymy kąty. (Temat 6) Poznajemy cechy wielokątów i obliczamy ich obwody. (Temat 7) 7

8 Przypominamy własności prostokąta i kwadratu oraz obliczamy ich obwody. (Temat 8, 9 i 0) 2 Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat ) (Numer odpowiedniego tematu zawartego w podręczniku) Planowana liczba godzin Rysujemy promień, średnicę i cięciwę koła i okręgu. (Temat 2 i 3) Poznajemy pojęcie skali i rysujemy figury w skali. (Temat 4) Poznajemy, co to jest pole figury i wymieniamy jednostki pola. (Temat 5 i 6) Obliczamy pole prostokąta. (Temat 7) Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 8) Powtarzamy wiadomości dotyczące poznanych figur. (Temat 9) Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący poznanych figur. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczącego poznanych figur. Ułamki zwykłe 2 Poznajemy ułamek jako część całości. (Temat i 2) Poznajemy ułamki niewłaściwe i liczby mieszane. (Temat 3 i 4) Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. (Temat 5) Poznajemy ułamek jako wynik dzielenia i zamieniamy ułamek na liczbę mieszaną. (Temat 7 i 8) Zaznaczamy i odczytujemy ułamki na osi liczbowej. (Temat 9) Porównujemy ułamki o jednakowych mianownikach i ułamki o jednakowych licznikach. (Temat 0 i ) Skracamy i rozszerzamy ułamki zwykłe. (Temat 2 i 3) Za pomocą ułamków zwykłych określamy czas. (Temat 4) Powtarzamy wiadomości. (Temat 5) Piszemy sprawdzian wiadomości o ułamkach zwykłych. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o ułamkach zwykłych. Dodajemy ułamki o jednakowych mianownikach. (Temat 6 i 7) 2 Odejmujemy ułamki o jednakowych mianownikach. (Temat 8, 9 i 20 oraz temat 6) 3 MnoŜymy ułamki przez liczby naturalne. (Temat 2) Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 22) 8

9 Powtarzamy wiadomości dotyczące poznanych działań na ułamkach zwykłych. (Temat 23) (Numer odpowiedniego tematu zawartego w podręczniku) Planowana liczba godzin Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący poznanych działań na ułamkach zwykłych. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczącego poznanych działań na ułamkach zwykłych. Geometria przestrzenna. Poznajemy prostopadłościan i odkrywamy jego własności. (Temat i 2) Poznajemy sześcian i odkrywamy jego własności. (Temat 3) Rysujemy siatki prostopadłościanów i sześcianów. (Temat 4 i 5) 2 Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu. (Temat 6 i 7) 2 Obliczamy pole powierzchni sześcianu. (Temat 8) Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 9) Powtarzamy wiadomości o prostopadłościanie. (Temat 0) Piszemy sprawdzian wiadomości o prostopadłościanie. Omawiamy wyniki sprawdzianu wiadomości o prostopadłościanie. Ułamki dziesiętne 8 Zapisujemy ułamki o mianowniku 0, 00, 000 w postaci dziesiętnej. (Temat i 2) Odczytujemy i zapisujemy ułamki dziesiętne na osi liczbowej. (Temat 3) Skracamy i rozszerzamy ułamki dziesiętne. (Temat 4) Porównujemy ułamki dziesiętne. (Temat 5) Przypominamy jednostki długości i zaleŝności między nimi. (Temat 6) Za pomocą ułamków dziesiętnych określamy długość. (Temat 7) Przypominamy jednostki masy i zaleŝności między nimi. (Temat 8) Za pomocą ułamków określamy masę. (Temat 9) Przypominamy jednostki pienięŝne i zaleŝności między nimi. (Temat 0) Za pomocą ułamków dziesiętnych określamy kwotę. (Temat ) Dodajemy ułamki dziesiętne w pamięci. (Temat 2) Dodajemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. (Temat 3) Odejmujemy ułamki dziesiętne w pamięci. (Temat 4) 9

10 Odejmujemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. (Temat 5 i 6) Rozwiązujemy zadania tekstowe. (Temat 7) Powtarzamy wiadomości o ułamkach dziesiętnych. (Temat 8) Planowana liczba godzin Piszemy sprawdzian wiadomości dotyczący ułamków dziesiętnych. Omawiamy wyniki sprawdzianu dotyczącego ułamków dziesiętnych. Łączna ilość godzin lekcyjnych: 0 oraz 30 godzin lekcyjnych do dyspozycji nauczyciela 0

Program nauczania: Katarzyna Makowska, Łatwa matematyka. Program nauczania matematyki w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Program nauczania: Katarzyna Makowska, Łatwa matematyka. Program nauczania matematyki w klasach IV VI szkoły podstawowej. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prezentowany rozkład materiału jest zgodny z nową podstawą programową z 23 grudnia 2008 r., obowiązującą w klasie IV od roku szkolnego 202/203 oraz stanowi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Prezentowany rozkład materiału jest zgodny z nową podstawą programową z 3 grudnia 008 r., obowiązującą w klasie IV od roku szkolnego 0/03 oraz stanowi

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DO KLASY IV (4 godz. tygodniowo) NA ROK SZKOLNY 2002/2003 WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DKW /99

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DO KLASY IV (4 godz. tygodniowo) NA ROK SZKOLNY 2002/2003 WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DKW /99 ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DO KLASY IV (4 godz. tygodniowo) NA ROK SZKOLNY 00/003 WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DKW-404-38/99 I LICZBY NATURALNE- RACHUNEK PAMIĘCIOWY Dodawanie i odejmowanie liczb

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem Klasa IV

Matematyka z plusem Klasa IV Matematyka z plusem Klasa IV KLASA IV SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIE Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV LICZBY NATURALNE - umie dodawać i odejmować pamięciowo w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, - zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Szkoła Podstawowa nr 164 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V

Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V Rozkład materiału nauczania z matematyki dla klasy V Lp. Temat lekcji uwagi D Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z programem nauczania oraz systemem oceniania. LICZBY NATURALNE 1-22 1. Liczba, a

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Dział I Liczby naturalne część 1 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4

WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4 1 WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4 Ocena dopuszczająca Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne czterocyfrowe; przedstawia liczby w zakresie 20 na osi liczbowej; porównuje liczby naturalne;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze Liczby i działania MATEMATYKA - KLASA IV I półrocze Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne proste przypadki. Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100. Mnoży i dzieli liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 4 Dział 1. Liczby. Uczeń: gromadzi dane; porządkuje dane; przedstawia dane interpretuje dane odczytuje dane w tabelach, na przedstawione w tekstach, przedstawione

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV *na ocenę śródroczną: 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV zna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu rozumie rolę liczb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

Za pomocą cyfr zapisuje liczby spełniające. liczbę w zbiorze skończonym, która. Podaje najmniejszą i największą. spełnia podane warunki.

Za pomocą cyfr zapisuje liczby spełniające. liczbę w zbiorze skończonym, która. Podaje najmniejszą i największą. spełnia podane warunki. Liczby naturalne 3. PODZIAŁ MATERIAŁU NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI LEKCYJNE Z UWZGLĘDNIENIEM CELÓW LEKCJI I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Temat ponad Przypominamy różnicę między liczbą a cyfrą. Zna różnicę między liczbą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY KLASA IV Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: potrafi samodzielnie wyciągać wnioski,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV Program nauczania: Matematyka z plusem Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu roku: 130 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju.

Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Kryteria oceniania z matematyki dla klas V- VI w Szkole Podstawowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Wiadomości i umiejętności przez Was opanowane będą sprawdzane w formie: odpowiedzi i wypowiedzi ustnych, prac

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. klasa IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA. klasa IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2017-09-01 MATEMATYKA klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawności rachunkowa. 1) Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ Zapisuje liczby za pomocą cyfr Odczytuje liczby zapisane cyframi Przedstawia liczby naturalne na osi liczbowej Pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe, - mnożyć i dzielić w pamięci liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Uczeń potrafi na: Uczeń potrafi na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego dopuszczający (wymagania konieczne) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) zapisuje cyframi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4

Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Katalog wymagań programowych z matematyki na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka wokół nas klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczy wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczy przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: porównuje liczby

Bardziej szczegółowo

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH I SEMESTR 63 h Lp. Tematyka jednostki metodycznej Liczba godzin Uwagi o realizacji 3 4 LICZBY NATURALNE Działania w zbiorze liczb naturalnych rachunek pamięciowy 30 Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOBRY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOBRY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA

Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA Nauczyciel: - klasa 4, 8ab mgr Agata Dróżdż Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 4 2 Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 8 6 Ocenianie przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Dział I Liczby naturalne część 1 odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który potrafi:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział I - Liczby naturalne część 1 Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI ( STANDARDY WYMAGAŃ w roku szkolnym 2015 / 2016 ) I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Szkoła Podstawowa w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki I. Zasady oceniania 1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone

Bardziej szczegółowo

Matematyka w klasie 4

Matematyka w klasie 4 I. Wymagania na poszczególne oceny Dział I Liczby naturalne część 1 Matematyka w klasie 4 Tatiana Pałka - Witowska Agnieszka Wołoszyn Korczyk Katarzyna Czembor-Pękal 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 0 1 5 / 0 1 6 Program nauczania: Matematyka z pomysłem, numery dopuszczenia podręczników 687/1/014,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Matematyka wokół nas klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny Matematyka wokół nas klasa IV Wymagania na poszczególne oceny Matematyka wokół nas klasa IV Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba porównuje liczby naturalne proste dodaje i odejmuje liczby

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych Uczeń: 6 5 4 3 2 Opis osiągnięć rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba 6 5 4 3 2 porównuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy IV w roku 2019/2020.

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy IV w roku 2019/2020. Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy IV w roku 2019/2020. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędynych do

Bardziej szczegółowo

Wymagania poszczególne oceny z matematyki w klasie IV a w roku szkolnym 2018/19. Ocena celująca. Dział I liczby naturalne część 1

Wymagania poszczególne oceny z matematyki w klasie IV a w roku szkolnym 2018/19. Ocena celująca. Dział I liczby naturalne część 1 Wymagania poszczególne oceny z matematyki w klasie IV a w roku szkolnym 2018/19 Ocena celująca 1. Uczeń może uzyskać ocenę śródroczną lub roczną celującą wówczas, gdy spełnia wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV I SEMESTR a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV Dostateczny LICZBY NATURALNE Wyjaśnianie znaczenia liczb w życiu codziennym. Tworzenie dowolnych liczb z podanych cyfr w zakresie 100. Wskazywanie rzędów: jedności,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY Treści i umiejętności Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny celująca bardzo

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV edukacyjne z matematyki w klasie IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Do uzyskania oceny dostatecznej uczeń musi spełniać kryteria wymagane na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV wg. podstawy programowej VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV wg. podstawy programowej VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV wg. podstawy programowej VIII 2008r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń: Zna nazwy elementów działań Dodaje i odejmuje pamięciowo liczby w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Poziom wymagań 6 5 4 3 2 Wymagania konieczne (K) to wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE IV Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) zna pojęcie składnika, sumy,

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 4 Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych. OCENA CELUJĄCA Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Dział programu: Działania na liczbach naturalnych Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie 4 Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny w klasie 4 Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: - rozróżnia pojęcia: liczba, cyfra - porównuje liczny naturalne - dodaje i odejmuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne) Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4 Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne Klasa 4 LICZBY NATURALNE CZĘŚĆ I I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP I. Liczby naturalne część 1 konieczne i umiejętności dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, mnoży liczby jednocyfrowe,

Bardziej szczegółowo

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe Matematyka KLASA IV 1. Liczby i działania - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe - szacowanie wyników działań - porównywanie różnicowe i ilorazowe - rozwiązywanie równań I stopnia z

Bardziej szczegółowo