WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4"

Transkrypt

1 1 WYMAGANIA EDUKACYNE Z MATEMATYKI ODDZIAŁ 4 Ocena dopuszczająca Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne czterocyfrowe; przedstawia liczby w zakresie 20 na osi liczbowej; porównuje liczby naturalne; zapisuje i odczytuje w systemie rzymskim liczby w zakresie 20; zna sposoby dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w pamięci liczb w zakresie 100; zna pojęcie reszty z dzielenia; zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego; zna algorytm mnożenia i dzielenia pisemnego liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową; zna kolejność działań; oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych bez nawiasów; porównuje różnicowo liczby naturalne. Uczeń: rozumie pojęcie ułamka zwykłego; zna pojęcie liczby mieszanej; porównuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach; zna sposób dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o tych samych mianownikach; zna pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego; zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne; porównuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku; dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku. Uczeń: rozpoznaje, nazywa i rysuje podstawowe figury geometryczne (punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt, prostokąt, kwadrat, okrąg, koło); rozpoznaje i rysuje proste, odcinki prostopadłe i równoległe; mierzy długość odcinka; rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty; mierzy kąty mniejsze od 180 stopni; wskazuje i rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; oblicza obwód prostokąta i kwadratu; zna sposób obliczania pola prostokąta i kwadratu; rozpoznaje prostopadłościany i sześciany; zna budowę prostopadłościanu i sześcianu. Uczeń: posługuje się zegarem; zna podział roku na miesiące i dni; zna podstawowe jednostki długości, masy i pola; zna pojęcie skali. Ocena dostateczna Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo: Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; przedstawia liczby naturalne na osi liczbowej; zapisuje i odczytuje w systemie rzymskim liczby w zakresie 30; dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w pamięci liczby w zakresie 100; wykonuje dzielenie z resztą; dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe; zna przemienność i łączność dodawania i mnożenia;

2 2 porównuje ilorazowo liczby naturalne; zna pojęcie potęgi; zna i stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; rozwiązuje proste zadania tekstowe. Uczeń: przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych i odwrotnie; zna algorytm skracania i rozszerzania ułamków zwykłych; zna pojęcie ułamków właściwych i niewłaściwych; zamienia całości na ułamki niewłaściwe; porównuje ułamki zwykłe o równych licznikach; dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o tych samych mianownikach; zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego; odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej; zapisuje ułamki dziesiętne w postaci ułamka zwykłego; zna algorytm porównywania ułamków dziesiętnych; dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne; rozwiązuje proste zadania tekstowe. Uczeń: rysuje podstawowe figury geometryczne spełniające określone warunki; zna zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych; rysuje proste, odcinki prostopadłe i równoległe przechodzące przez dany punkt; zna elementy kąta; rysuje poszczególe rodzaje kątów o danej mierze; zna zależność między długością promienia i średnicy; oblicza bok kwadratu przy danym obwodzie; oblicza pole prostokąta i kwadratu; wskazuje elementy budowy prostopadłościanu i sześcianu; oblicza sumę krawędzi sześcianu; rozpoznaje siatki prostopadłościanów; rysuje siatki sześcianów; oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu na podstawie siatki. Uczeń: zna pojęcia związane z kalendarzem i czasem i zależności między nimi; wykonuje proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe; zamienia podstawowe jednostki długości i masy; rozumie pojęcie skali; rysuje odcinki w skali. Ocena dobra Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: Uczeń: zapisuje liczby spełniające dane warunki; ustala jednostkę na osi liczbowej; zapisuje i odczytuje liczby w systemie rzymskim; sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe; stosuje przemienność i łączność dodawania i mnożenia; oblicza kwadraty i sześciany liczb; szacuje wyniki działań; rozwiązuje typowe wielodziałaniowe zadania tekstowe. Uczeń: skraca i rozszerza ułamki zwykłe; przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie; zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej; zamienia ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe; porównuje ułamki dziesiętne; rozwiązuje typowe zadania tekstowe.

3 3 Uczeń: rysuje łamane spełniające dane warunki; mierzy długość łamanej; zna pojęcie kąta pełnego i półpełnego; zna własności prostokąta i kwadratu; rozwiązuje typowe zadania związane z obwodem i polem prostokąta; zna podstawowe własności prostopadłościanu i sześcianu; rysuje prostopadłościan w rzucie równoległym; oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu; rysuje siatki prostopadłościanów; oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu; rozwiązuje typowe zadania związane z prostopadłościanem. Uczeń: wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe; rozwiązuje zadania tekstowe związane z jednostkami długości i masy; zamienia jednostki długości, masy i pola powierzchni; oblicza długość odcinka w skali lub w rzeczywistości. Ocena bardzo dobra Wszystkie wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: Uczeń: określa liczebność zbioru spełniającego podane warunki; tworzy wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza ich wartoś ; dostrzega własności liczb i działań; rozwiązuje nietypowe wielodziałaniowe zadania tekstowe. Uczeń: zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe. Uczeń: zna pojęcie kąta wklęsłego; stosuje własności prostokąta i kwadratu do rozwiązywania zadań; oblicza pola figur złożonych z kilku prostokątów; rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące długości krawędzi i pola powierzchni prostopadłościanu; podaje wymiary prostopadłościanu na podstawie siatki. Uczeń: wykorzystuje obliczenia upływu czasu w sytuacjach praktycznych; stosuje skalę do sporządzania planu. Ocena celująca Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo: Uczeń: dostrzega i formułuje własności liczb, działań i figur geometrycznych; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wykraczające poza podstawę programową; uczestniczy w konkursach matematycznych i osiąga sukcesy.

4 4 ODDZIAŁ 5 Ocena dopuszczająca Uczeń: zapisuje, odczytuje i porównuje liczby naturalne; przedstawia i odczytuje liczby na osi liczbowej; wykonuje działania w pamięci w zakresie 100; dodaje i odejmuje pisemnie liczby wielocyfrowe z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego; mnoży i dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe; dzieli z resztą; oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych; zna pojęcie wielokrotności i dzielnika liczby naturalnej; rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100; zna pojęcie liczby pierwszej i złożonej; zna pojęcie potęgi. Uczeń: zna pojęcie liczby dodatniej, ujemnej i liczby przeciwnej; zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej. Uczeń: zna budowę ułamka zwykłego i liczby mieszanej; odczytuje ułamki zwykle na osi liczbowej; zna zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych; zna sposoby sprowadzania ułamków zwykłych do wspólnego mianownika; zna metody działań na ułamkach zwykłych; zapisuje i odczytuje ulamki dziesiętne; zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe; pamięciowo i pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne o takiej samej liczbie cyfr po przecinku; mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez liczby naturalne. Uczeń: zna podstawowe figury geometryczne; rozpoznaje i rysuje proste, odcinki prostopadłe i równolegle; rozpoznaje i rysuje poszczególne rodzaje kątów; mierzy kąty wypukłe; zna pojęcia kątów przyległych i wierzchołkowych; zna elementy wielokąta, rodzaje trójkątów i czworokątów, twierdzenie o sumie kątów trójkąta; oblicza obwód wielokąta; oblicza pole prostokąta; wskazuje elementy budowy prostopadłościanu i sześcianu; zna elementy budowy graniastosłupa prostego; rozpoznaje siatki prostopadłościanów; rysuje siatki sześcianów; zna sposób obliczania sumy krawędzi i pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu; zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu. Uczeń: zna pojęcie procentu; odczytuje temperaturę; zna jednostki długości, masy, pola powierzchni i objętości.

5 5 Ocena dostateczna Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo: Uczeń: wykonuje działania w pamięci w zakresie 1000; wykonuje działania pisemnie na liczbach naturalnych; stosuje prawo przemienności, łączności dodawania i mnożenia; stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; podaje wielokrotności i dzielniki liczby naturalnej; rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100, 3, 9; wskazuje liczby pierwsze i złożone; zna sposób roskładu liczb na czynniki pierwsze; oblicza kwadraty i sześciany liczb; rozwiązuje proste zadania tekstowe. Uczeń: porównuje liczby całkowite; podaje liczbę przeciwną do danej; zna zasady dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. Uczeń: zaznacza ułamki zwykłe i odczytuje ułamki dziesiętne na osi liczbowej; zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie; skraca i rozszerza ułamki zwykłe; sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; wykonuje działania na ułamkach zwykłych; zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne; porównuje ułamki dziesiętne; wykonuje działania pamięciowo i pisemnie na ułamkach dziesiętnych; oblicza proste wyrażenia w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne; rozwiązuje proste zadania tekstowe. Uczeń: stosuje zapis symboliczny podstawowych figur geometrycznych; zna pojęcie odległości punktu od prostej; określa miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów; wskazuje i rysuje rodzaje trójkątów i czworokątów; zna wlasności trójkątów i czworokątów; oblicza brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach; oblicza pole trójkąta, równoległoboku, rombu i trapezu; wskazuje elementy budowy graniastosłupa prostego; rysuje siatki prostopadłościanów; rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych; oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu; oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. Uczeń: zamienia procenty na ułamki dziesiętne i odwrotnie; zamienia jednostki długości i masy.

6 6 Ocena dobra Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: Uczeń: sprawnie wykonuje działania w pamięci i pisemnie na liczbach naturalnych; oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych; znajduje NWW i NWD dwóch liczb naturalnych; rozpoznaje liczby podzielne przez 4; roskłada liczby na czynniki pierwsze; rozwiązuje typowe zadania tekstowe. Uczeń: dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite. Uczeń: przedstawia liczby mieszane i ułamki dziesiętne na osi liczbowej; wykonuje działania na liczbach mieszanych; oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych; oblicza ułamek danej liczby; sprawnie wykonuje działania w pamięci i pisemnie na ułamkach dziesiętnych; oblicza proste wyrażenia arytmetyczne, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne; szacuje wyniki działań; rozwiązuje typowe zadania tekstowe. Uczeń: mierzy odległość punktu od prostej; wyznacza miarę kąta wklęsłego; stosuje wlasności trójkątów i czworokątów do rozwiązywania zadań; konstruuje trójkąt o danych bokach; rozwiązuje typowe zadania dotyczące pól trójkątów i czworokątów; rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych; oblicza sumę krawędzi graniastosłupa prostego; rozwiązuje typowe zadania dotyczące prostopadłościanu. Uczeń: zamienia procenty na ułamki i odwrotnie; rozwiązuje zadania związane z procentami, stosuje w obliczeniach jednostki pola i objętości. Ocena bardzo dobra Wszystkie wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: Uczeń: zapisuje liczby spełniające dane warunki; zapisuje wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza ich wartość; rozpoznaje liczby podzielne przez 6, 12, 15 itp.; podaje dzielniki liczby znając jej roskład na czynniki pierwsze; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe. Uczeń: oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb całkowitych.

7 7 Uczeń: przedstawia ułamek niewłaściwy na osi liczbowej; oblicza kwadraty i sześciany liczb mieszanych; oblicza wyrażenia arytmetyczne kilkudziałaniowe, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe. Uczeń: rozwiązuje zadania związane z wzajemnym położeniem prostych i odcinków na płaszczyźnie; rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące obliczania miary kątów w trójkątach i czworokątach; rozwiązuje nietypowe zadania związane z polami wielokątów; rozwiązuje zadania dotyczące długości krawędzi graniastosłupa. Uczeń: rozwiązuje nietypowe zadania związane z procentami. Ocena celująca Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo: Uczeń: dostrzega i formułuje własności liczb, działań i figur geometrycznych; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wykraczające poza podstawę programową; uczestniczy w konkursach matematycznych i osiąga sukcesy.

8 8 ODDZIAŁ 6 Ocena dopuszczająca Uczeń: interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej; wykonuje działania w pamięci w zakresie 100; wykonuje działania pisemnie na liczbach czterocyfrowych; zna algorytm obliczania kwadratu i sześcianu liczb; oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych; porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne. Uczeń: zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej; porównuje liczby całkowite; podaje liczbę przeciwną do danej; zna zasady działań na liczbach całkowitych. Uczeń: interpretuje ułamki zwykłe na osi liczbowej; skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez podaną liczbę; zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie; zna algorytmy działań na ułamkach zwykłych; zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie; pamięciowo i pisemnie wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych o małej ilości cyfr po przecinku. Elementy algebry Uczeń: zna zasady zapisywania wyrażeń algebraicznych; zna sposób obliczania wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego; zna pojęcie równania; zna sposób rozwiązywania prostych równań. Uczeń: zna i rysuje podstawowe figury geometryczne i ich elementy; rysuje: proste, odcinki prostopadłe i równolegle, poszczególne rodzaje kątów, trójkątów i czworokątów; mierzy kąty wypukłe; stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; oblicza obwód wielokąta i pole prostokąta; zna sposoby obliczania pola trójkątów i znanych czworokątów; wskazuje elementy budowy prostopadłościanu, graniastosłupa prostego i ostrosłupa; zna cechy prostopadłościanu, sześcianu; rysuje siatki prostopadłościanów; rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych; oblicza sumę krawędzi, pole i objętość prostopadłościanu. Uczeń: określa 100%, 50%, 25%, 10%, 1% danej wielkości; zna algorytm zamiany procentów na ułamki i odwrotnie; odczytuje dane z tabeli, diagramu i wykresu; wykonuje proste obliczenia zegarowe i kalendarzowe; odczytuje temperaturę; zna jednostki długości, masy, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości; zna sposób obliczania długości odcinka w rzeczywistości lub w skali; zna znaczenie pojęć: prędkość, droga, czas.

9 9 Ocena dostateczna Wszystkie wymagania na ocenę dopuszczającą i dodatkowo: Uczeń: wykonuje w pamięci i pisemnie działania na liczbach naturalnych; oblicza kwadraty i sześciany liczb w zakresie 100; stosuje w obliczeniach kolejność działań; zna zasady zaokrąglania liczb naturalnych; rozwiązuje proste zadania tekstowe Uczeń: interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej; wykonuje proste rachunki na liczbach całkowitych. Uczeń: zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej; skraca i rozszerza ułamki zwykłe; zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie; wykonuje działania na ułamkach zwykłych; wykonuje w pamięci i pisemnie działania na ułamkach dziesiętnych; oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych; oblicza proste wyrażenia arytmetyczne, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne; zna pojęcie rozwinięcia dziesiętnego ułamka zwykłego; rozwiązuje proste zadania tekstowe. Elementy algebry Uczeń: zapisuje proste wyrażenia algebraiczne; oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego; rozwiązuje proste zadania za pomocą równania. Uczeń: rozwiązuje proste zadania związane z kołem i okręgiem; rysuje kąty o danej mierze; zna wlasności trójkątów i czworokątów; oblicza brakujące miary kątów; oblicza pole trójkąta i znanych czworokątów; konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; rozpoznaje walce,stożki i kule; zna cechy i rozpoznaje siatki graniastosłupa i ostrosłupa; oblicza sumę krawędzi graniastosłupa. Uczeń: zamienia proste przykłady procentów na ułamki i odwrotnie; zna sposób obliczania procentu liczby naturalnej; odczytuje dane przedstawione w tabelach, diagramach i na wykresach; wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe; zamienia jednostki długości, masy, czasu; wykonuje proste obliczenia dotyczące skali; oblicza prędkość, drogę, czas w sytuacjach praktycznych.

10 10 Ocena dobra Wszystkie wymagania na ocenę dostateczną i dodatkowo: Uczeń: sprawnie wykonuje w pamięci i pisemnie działania na liczbach naturalnych; oblicza kwadraty i sześciany liczb; oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego; zaokrągla liczby naturalne; rozwiązuje typowe zadania tekstowe Uczeń: podaje wartość bezwzględną; wykonuje rachunki na liczbach całkowitych. ułamki zwykłe i dziesiętne uczeń: zaznacza i odczytuje liczby mieszane i ułamki dziesiętne na osi liczbowej; wykonuje działania na liczbach mieszanych; sprawnie wykonuje w pamięci i pisemnie działania na ułamkach dziesiętnych; oblicza kwadraty i sześciany liczb mieszanych; oblicza wyrażenia arytmetyczne zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne; podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego; zaokrągla ułamki dziesiętne; rozwiązuje typowe zadania tekstowe. Elementy algebry Uczeń: korzysta z nieskomplikowanych wzorów; upraszcza wyrażenia algebraiczne; oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego po jego przekształceniu; rozwiązuje typowe zadanie tekstowe za pomocą równania. Uczeń: rysuje figury geometryczne spełniające dane warunki; rozwiązuje typowe zadania wykorzystując znane własności koła, okręgu, kątów, trójkątów i czworokątów; rozwiązuje typowe zadania związane z obwodem i polem trójkątów i czworokątów; ustala możliwość konstrukcji trójkąta; oblicza sumę krawędzi ostrosłupa; rozwiązuje typowe zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów. Uczeń: gromadzi i porządkuje dane; odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tabelach, diagramach i na wykresach; stosuje jednostki pola i objętości; rozwiązuje typowe zadania dotyczące procentów, skali, prędkości, drogi i czasu. Ocena bardzo dobra Wszystkie wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo: Uczeń: oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi; stosuje poznane własności liczb i działań do rozwiązywania zadań; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe.

11 11 Uczeń: oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego kilkudziałaniowego, w którym występują liczby całkowite ujemne. Uczeń: oblicza wielodziałaniowe wyrażenia arytmetyczne, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne; porównuje rozwinięcia dziesiętne liczb; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe. Elementy algebry Uczeń: przekształca nieskomplikowane wzory; buduje wyrażenia algebraiczne; rozwiązuje równania z przekształceniem wyrażeń; rozwiązuje nietypowe zadanie tekstowe za pomocą równania. Uczeń: rozwiązuje nietypowe zadania stosując własności figur geometrycznych; rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące wielokątów, graniastosłupów i ostrosłupów. Uczeń: przedstawia dane w postaci diagramu, wykresu; rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące kalendarza, zegara, skali, procentów, prędkości, drogi i czasu. Ocena celująca Wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo: Uczeń: dostrzega i formułuje własności liczb, działań i figur geometrycznych; rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wykraczające poza podstawę programową; uczestniczy w konkursach matematycznych i osiąga sukcesy.

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE. Przedmiot: matematyka. Klasa: 5 KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Przedmiot: matematyka Klasa: 5 OCENA CELUJĄCA Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe. Proponuje własne metody szybkiego liczenia. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV

Kryteria ocen z matematyki w klasie IV Kryteria ocen z matematyki w klasie IV odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje współrzędne punktu na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V

Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V Szczegółowe kryteria oceniania z matematyki - klasa V OCENA DOPUSZCZAJĄCA: 1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego. 2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 5 ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE I OKRES II OKRES I. LICZBY NATURALNE rozumieć dziesiątkowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI KONIECZNE ocena dopuszczająca zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków przez 10, 100, 1000... zaznacza liczby naturalne oraz proste

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V TEMAT WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. porównywanie liczb. Uczeń: 1) zapisuje i odczytuje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe

Matematyka. - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe Matematyka KLASA IV 1. Liczby i działania - dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie pamięciowe - szacowanie wyników działań - porównywanie różnicowe i ilorazowe - rozwiązywanie równań I stopnia z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE

Kryteria ocen z matematyki w klasie 4. Matematyka z plusem WYMAGANIA WYMAGANIA KONIECZNE. WYKRACZAJĄCE ocena ROZSZERZAJĄCE PODSTAWOWE Kryteria ocen z matematyki w klasie 4 Matematyka z plusem DZIAŁ KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE ocena ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA

Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA Ocenianie przedmiotowe MATEMATYKA Nauczyciel: - klasa 4, 8ab mgr Agata Dróżdż Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 4 2 Ocenianie przedmiotowe z matematyki dla klasy 8 6 Ocenianie przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Szkoła Podstawowa nr 164 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem Uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 4 Dział 1. Liczby. Uczeń: gromadzi dane; porządkuje dane; przedstawia dane interpretuje dane odczytuje dane w tabelach, na przedstawione w tekstach, przedstawione

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZ. LEKCYJN YCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I. Liczby

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 4. II. 07.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe, - mnożyć i dzielić w pamięci liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V WYMAGANIA EDUKACYJNE z MATEMATYKI ucznia kl. V Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ Zapisuje liczby za pomocą cyfr Odczytuje liczby zapisane cyframi Przedstawia liczby naturalne na osi liczbowej Pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne:

Wymagania edukacyjne: Wymagania edukacyjne: klasa IV Na ocenę dopuszczającą uczeń: dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego, zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy, odczytuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 KRYTERIA OCEN DLA KLASY VI Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2 3 KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY VI LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: - znać algorytm czterech

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOBRY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOBRY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Dział I Liczby naturalne część 1 Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: na ocenę śródroczną: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA IV Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe - dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe - mnożenie i dzielenie Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV LICZBY NATURALNE - umie dodawać i odejmować pamięciowo w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, - zna tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego dopuszczający (wymagania konieczne) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) zapisuje cyframi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Klasa V Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019. Treści nauczania według podstawy programowej klasa IV klasa V klasa VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019. Treści nauczania według podstawy programowej klasa IV klasa V klasa VI Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV - VI w roku szkolnym 2018/2019 W tabeli przedstawiono informacje, w których klasach według program Matematyka z plusem realizowane są poszczególne wymagania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH DZIAŁANIA PISEMNE SYSTEM ZAPISYWANIA LICZB LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV DZIAŁ WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) - pamięciowo dodaje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA klasa IV wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział I - Liczby naturalne część 1 Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla klasy piątej Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Rachunek pamięciowy, algorytmy działań +, -

Wymagania dla klasy piątej Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Rachunek pamięciowy, algorytmy działań +, - Wymagania dla klasy piątej Treści na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Rachunek pamięciowy, algorytmy działań +, - Rachunek pamięciowy, algorytmy działań x, :, kolejność wykonywania

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Klasa IV

Matematyka. Klasa IV Matematyka Klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował umiejętności przewidzianych w wymaganiach na ocenę dopuszczającą Uczeń musi umieć: na ocenę dopuszczającą: odejmować liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH CZWARTYCH - Matematyka ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą; ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: porównuje liczby

Bardziej szczegółowo