PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska Łódź tel. (42) , fax (42) e mail: RŁO-61-25( )/13/MD Łódź, dnia 19 grudnia 2013 r. DECYZJA Nr RŁO 53/2013 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko AP Edukacja spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: po uprawdopodobnieniu stosowania przez AP Edukacja spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 tej ustawy, polegających na stosowaniu we wzorcach umowy postanowień, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), o treści: 1) ( ) W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany uiścić 100% obowiązującej kwoty czesnego za cały cykl nauczania na wybranym na podaniu przy zapisie kierunku/kursie. ( 2 pkt 18 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 2) Szkoła/Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego określonego w punkcie 3. na semestrach programowo wyższych, w przypadku zmiany kosztów, związanych z wykonywaniem niniejszej usługi edukacyjnej, w szczególności wzrostu podatków, kosztów wynajmu sal lekcyjnych, zmniejszenia ilości słuchaczy w danej grupie, zmian w przepisach oświatowych itp. ( 2 pkt 21 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 3) Wysokość opłaty czesnego za naukę na semestrze programowo wyższym określana jest przez Dyrektora Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty za ten semestr. Zwyczajowym sposobem informowania o zmianie ceny jest sekretariat szkoły lub informacja przekazywana przez Opiekuna grupy podczas zajęć lekcyjnych. ( 2 pkt 22 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja),

2 4) Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 5 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów AP Edukacja), 5) Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 8 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja), 6) ( ) Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej. ( 1 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 7) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny oraz do zmiany Regulaminu Programu. Informacje o zmianie Regulaminu Programu podane będą do wiadomości na stronie internetowej ( 3 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 8) Ja, oświadczam, że w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 20 osób, nie będę rościć pretensji do rozwiązania grupy i przejścia na zaproponowaną inną specjalność lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później. (Oświadczenie we wzorcu umowy pod nazwą Podanie), i przyjęciu zobowiązania AP Edukacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom poprzez zastosowanie nowych wzorców umów, w których wykreślone zostaną zakwestionowane postanowienia umowne i dokonanie zmian w umowach już istniejących w obrocie prawnym oraz będących w trakcie realizacji polegających na wyeliminowaniu zakwestionowanych niedozwolonych postanowień umownych, nakłada się na AP Edukacja spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania poprzez: wprowadzenie zmian we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, w terminie 14 (czternastu) dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, doręczenie konsumentom korzystającym z usług AP Edukacja Sp. z o.o. informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o zmianach we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. II. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 tej ustawy 2

3 działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: nakłada się na AP Edukacja spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi obowiązek złożenia informacji o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania, zawierającej: 1) nowe wzorce umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, uwzględniające zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 2) kopię pierwszej i dwóch kolejnych umów zawartych w oparciu o nowe wzorce umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, o ile takie umowy zostaną zawarte, 3) wzór informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o zmianach we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, uwzględniającej zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania oraz kopie trzech pism wysłanych do konsumentów, 4) dane o liczbie konsumentów, którym doręczono informację, zgodną z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o wprowadzonych zmianach wraz z dowodami potwierdzającymi doręczenie, 5) dane o liczbie konsumentów, którym nie doręczono informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o wprowadzonych zmianach wraz z pisemnymi wyjaśnieniami ewentualnych przyczyn niedoręczenia ww. pism. w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji. Uzasadnienie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany dalej: Prezesem Urzędu przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu wstępnego ustalenia, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach oraz mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez przedsiębiorcę AP Edukacja Sp. z. o.o. z siedzibą w Łodzi. (sygn. RŁO /13/MD). W oparciu o zebrany w toku postępowania wyjaśniającego materiał dowodowy Prezes Urzędu ustalił, że AP Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi zwana dalej: Spółką w zakresie działalności edukacyjnej stosuje w obrocie z udziałem konsumentów wzorce umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie które mogą zawierać postanowienia o tożsamej treści do postanowień wpisanych do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone zwanego dalej: Rejestrem, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) zwanej dalej: k.p.c.. 3

4 W dniu 28 października 2013 r. Prezes Urzędu wszczął z urzędu Postanowieniem Nr 1/61-25/13 (dowód: karty Nr 1 3) postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez Spółkę, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na stosowaniu postanowień wzorca umowy, które zostały wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. poprzez stosowanie we wzorcach umów następujących postanowień umownych o treści: 1) ( ) W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany uiścić 100% obowiązującej kwoty czesnego za cały cykl nauczania na wybranym na podaniu przy zapisie kierunku/kursie. ( 2 pkt 18 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 2) Szkoła/Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego określonego w punkcie 3. na semestrach programowo wyższych, w przypadku zmiany kosztów, związanych z wykonywaniem niniejszej usługi edukacyjnej, w szczególności wzrostu podatków, kosztów wynajmu sal lekcyjnych, zmniejszenia ilości słuchaczy w danej grupie, zmian w przepisach oświatowych itp. ( 2 pkt 21 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 3) Wysokość opłaty czesnego za naukę na semestrze programowo wyższym określana jest przez Dyrektora Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty za ten semestr. Zwyczajowym sposobem informowania o zmianie ceny jest sekretariat szkoły lub informacja przekazywana przez Opiekuna grupy podczas zajęć lekcyjnych. ( 2 pkt 22 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 4) Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 5 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów AP Edukacja), 5) Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 8 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja), 6) ( ) Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej. ( 1 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 7) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny oraz do zmiany Regulaminu Programu. Informacje o zmianie Regulaminu Programu podane będą do wiadomości na stronie internetowej ( 3 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 8) Ja, oświadczam, że w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 20 osób, nie będę rościć pretensji do rozwiązania grupy i przejścia na zaproponowaną inną specjalność lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później. (Oświadczenie we wzorcu umowy pod nazwą Podanie), co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) zwana dalej: ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka, w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w piśmie z dnia 7 listopada 2013 r. (dowód: karty Nr ) wskazała, że podjęła stosowne działania zmierzające do opracowania i wprowadzenia w życie nowych wzorców umów, które w swej treści nie będą 4

5 zawierać zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu postanowień umownych i stanowiących przedmiot postępowania, o którym Prezes Urzędu zawiadomił Spółkę. Spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania zarzucanych jej praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w piśmie z dnia 12 listopada 2013 r. (dowód: karty Nr ). W dniu 4 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu zawiadomił Spółkę o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (dowód: karty Nr 353). Prezes Urzędu ustalił, co następuje: AP Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i posiada 21 oddziałów w Polsce (dowód: karty Nr ). Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: działalność wspomagająca edukację, pozaszkolne formy edukacji, szkoły policealne oraz wyższe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Spółka posiada szkoły na terenie Radomia, Olsztyna, Płocka, Chorzowa, Jastrzębia Zdrój, Siedlec, Legnicy, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Słupska, Rybnika, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Poznania, Konina, Wrocławia i Łodzi (dowód: karty Nr ). Przedmiotem analizy Prezesa Urzędu w ramach niniejszego postępowania były obowiązujące we wszystkich oddziałach Spółki wzorce umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie stosowane przez Spółkę przy zawieraniu umów z konsumentami (dowód: karty Nr , , 301, ). W Regulaminie Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, który stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) zwanej dalej: k.c. Spółka ustaliła jednostronnie postanowienia, o treści: ( ) W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany uiścić 100% obowiązującej kwoty czesnego za cały cykl nauczania na wybranym na podaniu przy zapisie kierunku/kursie. ( 2 pkt 18 dowód: karta Nr 308), Szkoła/Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego określonego w punkcie 3. na semestrach programowo wyższych, w przypadku zmiany kosztów, związanych z wykonywaniem niniejszej usługi edukacyjnej, w szczególności wzrostu podatków, kosztów wynajmu sal lekcyjnych, zmniejszenia ilości słuchaczy w danej grupie, zmian w przepisach oświatowych itp. ( 2 pkt 21 dowód: karta Nr 309), Wysokość opłaty czesnego za naukę na semestrze programowo wyższym określana jest przez Dyrektora Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty za ten semestr. Zwyczajowym sposobem informowania o zmianie ceny jest sekretariat szkoły lub informacja przekazywana przez Opiekuna grupy podczas zajęć lekcyjnych. ( 2 pkt 22 dowód: karta Nr 309). Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja obowiązuje od dnia 10 grudnia 2012 r. i jest stosowany dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursów Umiejętności Zawodowych, które realizowane są w placówkach kształcenia ustawicznego, nie posiadających uprawnień szkół publicznych, czyli w Centrach Szkoleniowych AP Edukacja funkcjonujących przy oddziałach Spółki (dowód: karty Nr 301, ). 5

6 W Regulaminie kursów AP Edukacja, który stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art k.c., Spółka ustaliła jednostronnie postanowienie, o treści Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 5 dowód: karta Nr 310). Regulamin kursów AP Edukacja obowiązuje od dnia 12 stycznia 2011 r. i dotyczy tylko kursów, które realizowane są w ramach Centrów Szkoleniowych funkcjonujących przy oddziałach Spółki (dowód: karty Nr 301, 310). W Regulaminie kursów maturalnych AP Edukacja, który stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art k.c., Spółka ustaliła jednostronnie postanowienie, o treści Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 8 dowód: karta Nr 311) Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja obowiązuje od dnia 12 stycznia 2011 r. i dotyczy tylko kursów, które realizowane są w ramach Centrów Szkoleniowych funkcjonujących przy oddziałach Spółki (dowód: karty Nr 301, 311). W Regulaminie programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, który stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art k.c., Spółka ustaliła jednostronnie postanowienia, o treści: ( ) Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej. ( 1 pkt 3 dowód: karta Nr 112), Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny oraz do zmiany Regulaminu Programu. Informacje o zmianie Regulaminu Programu podane będą do wiadomości na stronie internetowej ( 3 pkt 3 dowód: karta Nr 114). Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. i zgodnie z 2 pkt 2 tego Regulaminu, program obejmuje wszystkich słuchaczy Spółki zapisanych do Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum dla Dorosłych, Policealnej Szkoły Medycznej, Policealnej Szkoły Zawodowej prowadzonych przez Spółkę. Program obejmuje również uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, Kursów Umiejętności Zawodowych, Centrum Szkoleniowego (dowód: karty Nr ). W Podaniu, który stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art k.c., Spółka ustaliła jednostronnie postanowienie, o treści Ja, oświadczam, że w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 20 osób, nie będę rościć pretensji do rozwiązania grupy i przejścia na zaproponowaną inną specjalność lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później. (Oświadczenie dowód: karta Nr 175) Podanie obowiązuje od 24 maja 2013 r. i jest stosowane dla słuchaczy szkół prowadzonych przez Spółkę, zapisanych do Gimnazjum dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Policealnej Szkoły Medycznej, Policealnej Szkoły Zawodowej, Rocznej Policealnej Szkoły Rozwoju Zawodowego. Program obejmuje również uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, Kursów Umiejętności Zawodowych oraz Centrum Szkoleniowego (dowód: karty Nr ). Prezes Urzędu ustalił, że Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany dalej: Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów : 6

7 w wyroku z dnia 30 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 68/05) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu, a co za tym idzie uczestnik jest zobowiązany zapłacić za całość kursu (...).W szczególnych przypadkach należy skierować pismo (do 1 tygodnia od momentu rezygnacji z kursu) z prośbą o zwrot gotówki lub zwolnienie z dalszej zapłaty do kierownika firmy. Uczestnik zostaje zwolniony z opłat w szczególnych przypadkach uznanych przez szkołę w formie pisemnej postanowienie to zostało wpisane w dniu 8 sierpnia 2006 r. pod numerem 810 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 4 sierpnia 2004 r. (sygn. akt XVII AmC 46/03) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowienia par. 3 p. 2, dotyczącego wysokości czesnego na semestrach programowo wyższych postanowienie to zostało wpisane w dniu 3 września 2007 r. pod numerem 1251 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 1 marca 2007 r. (sygn. akt XVII AmC 12/06) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Wysokość czesnego i innych opłat określana jest odrębnym zarządzeniem podawanym do publicznej wiadomości na głównej tablicy ogłoszeń, najpóźniej miesiąc przez rozpoczęciem semestru, jak również jest publikowana na stronie internetowej: postanowienie to zostało wpisane w dniu 19 czerwca 2007 r. pod numerem 1191 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 16 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 42/05) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Jeśli rezygnacja nastąpi na więcej niż 30 dni - przepadek przedpłaty, 21 dni - 30% pełnej kwoty, 15 dni - 50% pełnej kwoty, na 1-14 dni - 80% pełnej kwoty, w dniu rozpoczęcia kursu - 100% pełnej kwoty, jednak nie mniej niż przedpłata. postanowienie to zostało wpisane w dniu 27 listopada 2008 r. pod numerem 1536 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt XVII AmC 531/09) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej postanowienie to zostało wpisane w dniu 22 września 2010 r. pod numerem 2029 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 5 września 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 120/05) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu. postanowienie to zostało wpisane w dniu 30 listopada 2007 r. pod numerem 1288 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 3356/10) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku postanowienie to zostało wpisane w dniu 6 lipca 2012 r. pod numerem 3391 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., w wyroku z dnia 13 kwietnia 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 43/05) uznał za niedozwolone postanowienie, o treści: W przypadku znacznie zmniejszonej liczby słuchaczy (poniżej 6 osób) Ośrodek WIEDZA ma prawo połączenia grup lub podniesienia odpłatności za uczestnictwo w kursie, rozwiązania grupy lub zmniejszenia liczby zajęć postanowienie to zostało wpisane w dniu 3 lipca 2006 r. pod numerem 787 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Spółka w piśmie z dnia 12 listopada 2013 r. (dowód: karty Nr ) zobowiązała się do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykreślenie z wzorców umów postanowień niedozwolonych, o których mowa w 7

8 punktach 1 8 Postanowienia Nr 1/61-25/13 o wszczęciu postępowania przeciwko Spółce. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom poprzez: zastosowanie nowych wzorców umów, w których usunięte zostaną zakwestionowane przez Prezesa Urzędu postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu, dokonanie zmian w umowach już istniejących w obrocie prawnym oraz będących w trakcie realizacji polegających na wyeliminowaniu zakwestionowanych niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ i KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacja sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP oraz Podanie poprzez powiadomienie wszystkich konsumentów korzystających z usług Spółki o zmianach, pisemnie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka zobowiązała się doręczyć każdemu z konsumentów korzystającemu z usług AP Edukacja Sp. z o.o. pismo o treści: W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących regulaminów do wymagań przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U ), a także zakwestionowaniem niektórych postanowień regulaminów przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów AP Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej AP Edukacja ) informujemy o zmianie postanowień następujących regulaminów: 1. Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ i KUZ AP Edukacja; 2. Regulamin kursów AP Edukacja; 3. Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja; 4. Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacja sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ; 5. Podanie; Jedyną intencją AP Edukacja, jest dostosowanie w/w regulaminu do wymogów obowiązującego prawa. Proponowana przez AP Edukacja zmiana warunków wchodzi w życie z dniem 2014 r. AP Edukacja informuje, iż w przypadku braku akceptacji wskazanych niżej zmian przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z nauki w terminie do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 2014 r. Zrezygnować z nauki można poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w oddziale AP Edukacja lub doręczenie takiego oświadczenia na adres siedziby oddziału AP Edukacja bądź centrali. W przypadku wysłania oświadczenia listem, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, w którym wypowiedzenie to jest możliwe. 1. We wskazanych wyżej Regulaminach uchyla się niżej wskazane postanowienia: 1) ( ) W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany uiścić 100% obowiązującej kwoty czesnego za cały cykl nauczania na wybranym na podaniu przy zapisie kierunku/kursie. ( 2 pkt 18 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 2) Szkoła/Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego określonego w punkcie 3. na semestrach programowo wyższych, w przypadku zmiany kosztów, związanych z wykonywaniem niniejszej usługi edukacyjnej, w szczególności wzrostu podatków, kosztów wynajmu sal lekcyjnych, zmniejszenia ilości słuchaczy w danej grupie, zmian w przepisach oświatowych itp. ( 2 pkt 21 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 3) Wysokość opłaty czesnego za naukę na semestrze programowo wyższym określana jest przez Dyrektora Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty pierwszej 8

9 raty za ten semestr. Zwyczajowym sposobem informowania o zmianie ceny jest sekretariat szkoły lub informacja przekazywana przez Opiekuna grupy podczas zajęć lekcyjnych. ( 2 pkt 22 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja), 4) Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 5 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów AP Edukacja), 5) Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 8 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja), 6) ( ) Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej. ( 1 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 7) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny oraz do zmiany Regulaminu Programu. Informacje o zmianie Regulaminu Programu podane będą do wiadomości na stronie internetowej ( 3 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ), 8) Ja, oświadczam, że w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 20 osób, nie będę rościć pretensji do rozwiązania grupy i przejścia na zaproponowaną inną specjalność lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później. (Oświadczenie we wzorcu umowy pod nazwą Podanie), 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.. Prezes Urzędu zważył, co następuje: Podstawą do rozstrzygania sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzędu, czy w danej sprawie zagrożony został interes publicznoprawny. Stwierdzenie, że to nastąpiło pozwala na realizację celu tej ustawy, wskazanego w art. 1 ust. 1, którym jest określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Zdaniem Prezesa Urzędu rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich konsumentów, którzy są lub będą klientami Spółki. Spółka mogła ze swoją ofertą dotrzeć do każdego zainteresowanego konsumenta na obszarze, na którym znajdują się prowadzone przez nią szkoły, tj. na terenie Radomia, Olsztyna, Płocka, Chorzowa, Jastrzębia Zdrój, Siedlec, Legnicy, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Słupska, Rybnika, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Poznania, Konina, Wrocławia i Łodzi. Interes publicznoprawny przejawia się także w postaci zbiorowego interesu konsumentów. Innymi słowy, naruszenie zbiorowego interesu konsumentów jest jednocześnie naruszeniem interesu publicznoprawnego. Zatem uzasadnione było w niniejszej sprawie podjęcie przez Prezesa Urzędu działań przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli w toku postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 tej ustawy, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której 9

10 mowa w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. W decyzji tej, jak wynika z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Przytoczony powyżej przepis jako przesłanki warunkujące możliwość wydania decyzji wskazuje: uprawdopodobnienie, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, do podjęcia lub zaniechania działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom. W niniejszym postępowaniu wymaga zatem rozważenia, czy wskazane warunki zaistniały w odniesieniu do działania i zobowiązania Spółki, a ponadto, czy w przypadku ich wystąpienia uzasadnione jest przyjęcie zobowiązania strony postępowania i wydanie przez Prezesa Urzędu decyzji w oparciu o ww. przepis. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stosownie do art. 24 ust. 2 tej ustawy, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności: stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Dla uprawdopodobnienia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest jednak każdorazowo uprawdopodobnienie kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek: 1) działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowy interes konsumentów. Ad 1) Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ( ). Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672) zwanej dalej: ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. 10

11 Podmiot, przeciwko któremu toczyło się niniejsze postępowanie, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca spółką kapitałową, której odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Jak wskazano powyżej, Spółka, będąca stroną niniejszego postępowania działa pod firmą AP Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialności i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. działalność wspomagająca edukację, pozaszkolne formy edukacji, szkoły policealne oraz wyższe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Tym samym uznać należy, że Spółka przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega rygorom określonym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i jej działania mogą podlegać ocenie pod kątem naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że pierwsza przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Spółkę praktyk wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Ad 2) Dla uprawdopodobnienia, że działania przedsiębiorcy są praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest, aby miały one charakter bezprawny. Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Porządek prawny obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 listopada 2007 r., sygn. akt XVII AmA 45/07). W przepisie art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawodawca wskazał przykładowe rodzaje praktyk, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów, zaliczając do nich stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. (tak art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Na mocy art k.p.c., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest obowiązany przesyłać Prezesowi Urzędu odpis każdego prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Na podstawie takich wyroków, Prezes Urzędu jest zobowiązany do prowadzenia rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, stosownie do art k.p.c. Przepis art k.p.c. ustanawia zasadę tzw. formalnej jawności rejestru, stanowiąc, że rejestr jest jawny. Jawność rejestru oznacza, że rejestr jest dostępny dla każdego zainteresowanego, czyli każdy ma do niego prawo wglądu. Skutkiem formalnej jawności rejestru jest niemożność zasłaniania się nieznajomością dokonanych w nim wpisów. W rejestrze tym przytacza się treść postanowień wzorców umowy uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. W ocenie Prezesa Urzędu, wpisanie takich postanowień do rejestru, o którym mowa wyżej, oznacza, że od tej chwili postanowienia te są zakazane we wszystkich wzorcach umów. Zakaz stosowania postanowień wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu zapadł wyrok w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, lecz również innych przedsiębiorców z danej branży. Za takim ujęciem przemawia podstawowy cel postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jakim jest usunięcie 11

12 z obrotu postanowień, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone. Chodzi bowiem o to, by konsumenci nie byli narażeni na te postanowienia w przyszłości w umowach zawieranych z innymi przedsiębiorcami. Ponadto, zdaniem Prezesa Urzędu, zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wpisanych do ww. Rejestru dotyczy także postanowień podobnych. Przedsiębiorcy stosują bowiem postanowienia, których istota jest taka sama, lecz konstrukcja gramatyczna, szyk wyrazów w zdaniu są różne. W związku z tym, zakazane jest też stosowanie postanowienia, którego zakres jest tożsamy z zakresem postanowienia wpisanego do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Nie jest konieczna dokładna, literalna identyczność tych postanowień. Stanowisko Prezesa Urzędu znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (Sygn. akt III SZP 3/06) wskazał, iż stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Sąd Najwyższy uznał również, iż jeżeli Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna określone postanowienie za niedozwolone w wyniku przeprowadzonej kontroli abstrakcyjnej i zostanie ono wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów którego odpowiednikiem w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest art. 24 ust. 2 pkt 1 dopuszcza się każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych postanowień zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające np. na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeżeli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty postanowienia. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: ( ) W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Słuchacz/Uczestnik jest zobowiązany uiścić 100% obowiązującej kwoty czesnego za cały cykl nauczania na wybranym na podaniu przy zapisie kierunku/kursie. ( 2 pkt 18 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 810 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., o treści: Informujemy, iż po odbyciu się pierwszych zajęć nie uznajemy rezygnacji z kursu, a co za tym idzie uczestnik jest zobowiązany zapłacić za całość kursu (...).W szczególnych przypadkach należy skierować pismo (do 1 tygodnia od momentu rezygnacji z kursu) z prośbą o zwrot gotówki lub zwolnienie z dalszej zapłaty do kierownika firmy. Uczestnik zostaje zwolniony z opłat w szczególnych przypadkach uznanych przez szkołę w formie pisemnej. (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 marca 2006 r., sygn. akt XVII Amc 68/05). W uzasadnieniu wyroku, dotyczącym ww. postanowienia wpisanego do Rejestru, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że wskazane postanowienie spełnia przesłanki art pkt 12 i 13 k.c., gdyż zastosowanie wskazanej klauzuli we wzorcu umowy zawartej z konsumentem powoduje nałożenie na konsumenta obowiązek świadczenia, mimo odpadnięcia jego podstawy. Osoba rezygnująca z kursu, czyli odstępująca od umowy ma ponosić koszty świadczenia, z którego nie korzysta. Przedsiębiorca zatrzymuje całość lub część świadczenia klienta, sam będąc zwolniony z wykonania własnego świadczenia. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art pkt 12 i 13 k.c., które stanowią, że, w razie wątpliwości uważa się, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy jej wykonania (pkt 12), przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy (pkt 13). Powyższe 12

13 postanowienia są sprzeczne z zasadą ekwiwalentności świadczeń i powodują nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Szkoła/Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego określonego w punkcie 3. na semestrach programowo wyższych, w przypadku zmiany kosztów, związanych z wykonywaniem niniejszej usługi edukacyjnej, w szczególności wzrostu podatków, kosztów wynajmu sal lekcyjnych, zmniejszenia ilości słuchaczy w danej grupie, zmian w przepisach oświatowych itp. ( 2 pkt 21 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 1251 do Rejestru, o treści: Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowienia par. 3 p. 2, dotyczącego wysokości czesnego na semestrach programowo wyższych (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 sierpnia 2004 r., sygn. akt XVII Amc 46/03). W uzasadnieniu wyroku, dotyczącym postanowienia wpisanego do Rejestru, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że właśnie specyfika prowadzonej działalności powoduje, że konsument rozpoczynając naukę realizowaną przez kilka semestrów, ma co najmniej ograniczone (a w niektórych przypadkach jest wręcz jej pozbawiony) możliwości kontynuowania nauki w innym miejscu. Faktycznie więc wiąże się on z konkretnym podmiotem organizującym naukę na cały jej czas. Skoro tak, to musi on mieć możliwość oceny oferty tego podmiotu i oszacować czy jest skłonny ponieść związane z tym koszty, oraz czy stać go na nie. Postanowienie to, przez swoje ogólne sformułowanie umożliwia swobodne podnoszenie wysokości czesnego za naukę na semestrach programowo wyższych, w tym w przypadkach, gdy wcale nie wynika to z ważnych powodów. Uprawnienie to nie jest też ograniczone w wysokości. Daje to, w skrajnych przypadkach, możliwość wciągania konsumenta w pułapkę, pobierając atrakcyjnie niskie czesne za pierwsze semestry i rażąco wysokie za końcowe. Nie mając możliwości kontynuowania nauki w innym miejscu, konsument zmuszony byłby taką podwyższę zaakceptować. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art k.c., zgodnie z którym, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). We wskazanych postanowieniach, przedsiębiorcy zastrzegli sobie nieograniczone prawo do podnoszenia wysokości czesnego za naukę na semestrach programowo wyższych. Natomiast postanowienia określające główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Wysokość opłaty czesnego za naukę na semestrze programowo wyższym określana jest przez Dyrektora Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty za ten semestr. Zwyczajowym sposobem informowania o zmianie ceny jest sekretariat szkoły lub informacja przekazywana przez Opiekuna grupy podczas zajęć lekcyjnych. ( 2 pkt 22 wzorca umowy pod nazwą Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 1191 do Rejestru, o treści: Wysokość czesnego i innych opłat określana jest odrębnym zarządzeniem podawanym do publicznej wiadomości na głównej tablicy ogłoszeń, najpóźniej miesiąc przez rozpoczęciem semestru, jak również jest publikowana na stronie internetowej: (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 marca 2007 r., sygn. akt XVII Amc 12/06). W uzasadnieniu wyroku, dotyczącym postanowienia wpisanego do Rejestru, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że wskazane postanowienie narusza wymogi prawa dotyczące obowiązku doręczania konsumentowi wzorca umowy. W świetle uregulowania zawartego w art k.c. każda umowa zawierana z użyciem wzorca wymaga jego doręczenia drugiej stronie umowy. Podanie informacji o wysokości czesnego do wiadomości 13

14 publicznej np. poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia w siedzibie Szkoły czy też opublikowanie jej na stronie internetowej, nie stanowi wypełnienia obowiązku doręczenia kontrahentowi wzorca. Obowiązek doręczenia dotyczy zarówno pierwotnego wzorca, jak i każdego kolejnego wzorca, poprzez który Szkoła wprowadza zmianę do treści istniejącego już stosunku prawnego (art k.c.). Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień prowadzi do ukształtowania stosunku prawnego na zasadzie rażącej nierówności stron na skutek niedoręczenia konsumentom wzorców umów, co powoduje brak odpowiedniej informacji dla konsumentów o treści łączącego ich stosunku prawnego, a w konsekwencji jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów, wypełniając dyspozycję art k.c. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 5 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów AP Edukacja) oraz postanowienie, o treści: Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z nauki na wybranym przez siebie kursie. W zależności od terminu rezygnacji Placówka potrąca: 50% (na 10 dni przed rozpoczęciem), 70% (na 6 dni przed rozpoczęciem) lub 100% (na 3 dni przed rozpoczęciem) kwoty danego kursu. ( ) ( 2 pkt 8 wzorca umowy pod nazwą Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja) są tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 1536 do Rejestru, o treści: Jeśli rezygnacja nastąpi na więcej niż 30 dni - przepadek przedpłaty, 21 dni - 30% pełnej kwoty, 15 dni - 50% pełnej kwoty, na 1-14 dni - 80% pełnej kwoty, w dniu rozpoczęcia kursu - 100% pełnej kwoty, jednak nie mniej niż przedpłata.. (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 marca 2006 r., sygn. akt XVII Amc 42/05). W uzasadnieniu wyroku, dotyczącym postanowienia wpisanego do Rejestru, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że wskazane postanowienie spełnia przesłanki art pkt 16 k.c., gdyż przewiduje przepadek procentowo określonej wartości na rzecz przedsiębiorcy, niezależnej od rzeczywiście poniesionych nakładów i kosztów, jeżeli to konsument zrezygnuje z wykonania umowy, natomiast nie przewiduje analogicznego mechanizmu odwrotnego. W ocenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w każdym przypadku tylko wysokość rzeczywiście poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów i nakładów winna decydować o tym jaka część opłaty winna być konsumentowi zwrócona. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art pkt 12 i 16 k.c., które stanowią, że, w razie wątpliwości uważa się, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy jej wykonania (pkt 12), nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy (pkt 16). We wskazanych postanowieniach przedsiębiorcy przewidują przepadek procentowo określonej kwoty na rzecz przedsiębiorcy, niezależnej od rzeczywiście poniesionych nakładów i kosztów, nie różnicując sytuacji konsumenta ze względu na przyczynę rezygnacji z zawartej umowy. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: ( ) Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora akcji promocyjnej. ( 1 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 2029 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., o treści: Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt XVII Amc 531/09) oraz z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 1288 do Rejestru, o którym mowa w art. 14

15 k.p.c., o treści: Rektor może dokonywać interpretacji postanowień Regulaminu. (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 września 2006 r., sygn. akt XVII Amc 120/05). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że wskazane postanowienie spełnia przesłanki art pkt 9 k.c., przyznając kontrahentowi konsumenta uprawnienie do wiążącej interpretacji umowy. Prawo do dokonywania interpretacji postanowień wzorca może rażąco godzić w interesy konsumentów, bowiem stwarza ryzyko wykorzystywania tego środka do swobodnego i bezpośredniego ingerowania w treść umowy. Konsument jako słabsza strona umowy nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji braku jednoznaczności postanowień wzorca. We wskazanych postanowieniach przedsiębiorcy zastrzegli sobie wyłączne prawo do dokonywania wykładni i interpretacji opracowanych przez siebie wzorców umowy. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art pkt 9 k.c., który stanowi, że, w razie wątpliwości uważa się, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Programu bez podania przyczyny oraz do zmiany Regulaminu Programu. Informacje o zmianie Regulaminu Programu podane będą do wiadomości na stronie internetowej ( 3 pkt 3 wzorca umowy pod nazwą Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP ) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 3391 do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., o treści: Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 marca 2012 r., sygn. akt XVII Amc 3356/10). Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał wskazane postanowienie za sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż pozwala na mocy jednostronnej decyzji przedsiębiorcy na zakończenie zorganizowanego dla jego klientów konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz poprzez poinformowanie o tym jedynie na stronie internetowej. Ponadto nagłe przerwanie konkursu może wywołać u konsumenta rozczarowanie, poczucie straty czasu, dyskomfort, co powoduje, że postanowienie rażąco narusza jego interesy. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art k.c., zgodnie z którym, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). We wskazanych postanowieniach, przedsiębiorcy zastrzegli sobie uprawnienie do dowolnego regulowania czasu trwania zorganizowanego przez nich programu/konkursu, w którym uczestniczą konsumenci, co jest sprzeczne z samą naturą stosunku prawnego obligacyjnego, a tym samym jest abuzywne. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Ja, oświadczam, że w przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 20 osób, nie będę rościć pretensji do rozwiązania grupy i przejścia na zaproponowaną inną specjalność lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później. (Oświadczenie stanowiące integralną część wzorca umowy pod nazwą Podanie) jest tożsame z postanowieniem umownym wpisanym pod numerem 787 do Rejestru, o treści: W przypadku znacznie zmniejszonej liczby słuchaczy (poniżej 6 osób) Ośrodek WIEDZA ma prawo połączenia grup lub podniesienia odpłatności za uczestnictwo w kursie, rozwiązania grupy lub zmniejszenia liczby zajęć (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 kwietnia 2006 r., sygn. akt XVII Amc 43/05). W uzasadnieniu wyroku, dotyczącym postanowienia wpisanego do Rejestru, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, że przyznanie sobie prawa do podniesienia odpłatności za kurs, rozwiązania grupy lub zmniejszenia liczby zajęć bez przyznania 15

16 konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy ekonomiczne konsumenta. Zdaniem Prezesa Urzędu, każde z wyżej wymienionych postanowień narusza art pkt 20 k.c., który stanowi, że, w razie wątpliwości uważa się, iż niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy. Oba postanowienia skutkują tym samym tzn., przyznają przedsiębiorcy prawo do zmiany istotnych warunków umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów, przez co wypełnia dyspozycję art k.c. Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu stwierdził, że druga przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Spółkę praktyk wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Ad 3) Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiują pojęcia zbiorowego interesu konsumentów. Przepis art. 24 ust. 3 tej ustawy stanowi jedynie, że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Z całą pewnością mamy do czynienia ze zbiorowym interesem konsumentów wówczas, gdy działanie przedsiębiorcy dotyczy, bądź może dotyczyć nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da się zindywidualizować. Prezes Urzędu podkreśla, że o tym, czy naruszony został interes zbiorowy, nie zawsze przesądza kryterium ilościowe, ponieważ niekiedy jeden ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta może być przejawem stosowanej praktyki naruszającej interes zbiorowy. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie jest zasadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów można wszcząć tylko wtedy, gdy zagrożone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczbie potencjalnych konsumentów (wyrok SN z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt I CKN 504/01). W przedmiotowej sprawie Prezes Urzędu ma do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej i nieokreślonej liczby konsumentów, którzy zapoznali się, bądź mogli zapoznać się z dostępnymi wzorcami umów i zawarli, bądź mogli zawrzeć ze Spółką umowę, zawierającą niedozwolone postanowienia umowne wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Spółka mogła ze swoją ofertą dotrzeć do każdego zainteresowanego konsumenta na obszarze, na którym znajdują się prowadzone przez nią szkoły, tj. na terenie Radomia, Olsztyna, Płocka, Chorzowa, Jastrzębia Zdrój, Siedlec, Legnicy, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Słupska, Rybnika, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Poznania, Konina, Wrocławia i Łodzi. W tej sytuacji bezprawne zachowanie Spółki nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny i niedający się porównać z innymi, lecz dotyczy naruszonych uprawnień określonego kręgu konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy kontrahentów Spółki. Stosowanie opisanych wyżej praktyk może godzić zatem w zbiorowe interesy konsumentów. W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że trzecia przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Spółkę praktyk wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 16

17 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 tej ustawy, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. Ponadto, stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przyjmując zobowiązanie Prezes Urzędu może określić termin wykonania zobowiązań. Jak Prezes Urzędu wykazał w niniejszej decyzji, okoliczności sprawy uprawdopodobniły, że Spółka stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania wskazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Prezesa Urzędu, podjęte przez Spółkę zobowiązanie do dokonania zmiany treści wzorców umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ i KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacja sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP oraz Podania poprzez wykreślenie z nich zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu postanowień eliminuje ze wzorców umowy niedozwolone postanowienia umowne wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Jednocześnie, wobec okoliczności, że Spółka zobowiązała się do równoczesnego dokonania zmian w umowach już istniejących w obrocie prawnym oraz będących w trakcie realizacji polegających na wyeliminowaniu zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu niedozwolonych postanowień umownych poprzez powiadomienie wszystkich konsumentów korzystających z usług Spółki o zmianach Prezes Urzędu uznał złożone zobowiązanie Spółki za zupełne, gdyż w równorzędny sposób zabezpiecza interesy prawne konsumentów, którzy już zawarli umowy ze Spółką, jak i konsumentów, którzy mogą zawrzeć tego typu umowy w przyszłości. W związku z zobowiązaniem do doręczenia konsumentom informacji o zmianach we wzorcach umowy w postaci regulaminów, wskazać należy, że treść stosunku obligacyjnego wyznaczają nie tylko postanowienia zawartej między stronami umowy, ale także i postanowienia regulaminu, jako ustalonej przez jedną ze stron szczególnej postaci wzorca umowy (art k.c.). W rezultacie, stosownie do przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu nałożył na Spółkę obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania poprzez: wprowadzenie zmian we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, w terminie 14 (czternastu) dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, doręczenie konsumentom korzystającym z usług AP Edukacja Sp. z o.o. informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o zmianach we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, 17

18 Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka posiada 21 oddziałów w Polsce, Prezes Urzędu uznał, że wskazane przez Spółkę terminy na wykonanie obowiązków wynikających ze złożonego zobowiązania są wystarczające na ich zrealizowanie, a także pozwolą na szybkie wyeliminowanie skutków praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wobec spełnienia przesłanek wydania decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu orzekł jak w pkt I. sentencji niniejszej decyzji. Ad pkt II. sentencji niniejszej decyzji Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek wykonania zobowiązania, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Wobec tego Prezes Urzędu nałożył na Spółkę obowiązek złożenia informacji o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania, zawierającej: 1) nowe wzorce umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, uwzględniające zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 2) kopię pierwszej i dwóch kolejnych umów zawartych w oparciu o nowe wzorce umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, o ile takie umowy zostaną zawarte, 3) wzór informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o zmianach we wzorcach umowy pod nazwą: Regulamin Słuchaczy/Uczestników KKZ I KUZ AP Edukacja, Regulamin kursów AP Edukacja, Regulamin kursów maturalnych AP Edukacja, Regulamin programu dla słuchaczy AP Edukacji Sp. z o.o. w Łodzi Zbieraj punkty z AP, Podanie, uwzględniającej zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania oraz kopie trzech pism wysłanych do konsumentów, 4) dane o liczbie konsumentów, którym doręczono informację, zgodną z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o wprowadzonych zmianach wraz z dowodami potwierdzającymi doręczenie, 5) dane o liczbie konsumentów, którym nie doręczono informacji, zgodnej z zadeklarowaną treścią w złożonym zobowiązaniu o wprowadzonych zmianach wraz z pisemnymi wyjaśnieniami ewentualnych przyczyn niedoręczenia ww. pism. w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty wydania niniejszej decyzji. W związku z tym Prezes Urzędu orzekł jak w pkt II. sentencji niniejszej decyzji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od 18

19 dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Otrzymuje: AP Edukacja Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 132, lok Łódź Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zastępca Dyrektora Delegatury Andrzej Kędzia 19

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/11/JS

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 16/2013

DECYZJA RLU Nr 16/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-36/12/AK Łódź, dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Kierunek FiR TiR Zarz - Wykład Studia I stopnia. TOW V zajęcia Wzorce umowne i niedozwolone postanowienia umowne

Kierunek FiR TiR Zarz - Wykład Studia I stopnia. TOW V zajęcia Wzorce umowne i niedozwolone postanowienia umowne Kierunek FiR TiR Zarz - Wykład Studia I stopnia TOW V zajęcia Wzorce umowne i niedozwolone postanowienia umowne Definicja wzorców E. Łętowska: wszystkie jednostronnie przygotowane z góry przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD. 61-6/09/AW Gdańsk, dnia 24 listopada 2009r. DECYZJA RGD. 35/2009 Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-17/10/ZK

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-25/11/MLM Gdańsk, dnia 13 grudnia 2011r. DECYZJA NR RGD.27/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG 61-23/08/MB Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r.

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. DECYZJA NR RGD. 2/2012 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6-14/DJ Warszawa, 31 grudnia 2014 r. DECYZJA nr RWA- 30/2014 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-14/10/ZR Wrocław, 31

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-5/11/AM Łódź, dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie RKR-61-11/13/PP- /13 Kraków, dnia 11 lipca 2013 r. DECYZJA NR RKR - 19/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-31-12/DJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. DECYZJA nr RWA-13/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kształcenia OPTIMUM. Hanna Wardowska, Marek Podbielski Spółka jawna z siedzibą. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kształcenia OPTIMUM. Hanna Wardowska, Marek Podbielski Spółka jawna z siedzibą. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, fax (052) 345-56-17, e-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -17/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -17/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-57/08/MSK Warszawa, dn. 8 października 2009 r. DECYZJA nr RWA-29/2009 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 18 grudnia 2014r. RKT-61-04/14/SB DECYZJA Nr RKT-46/2014 Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-2/11/ZK

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZTA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL DDK-61-3/09/BK Warszawa, dn. 31 grudnia 2009 r. DECYZJA nr DDK-15/2009 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ 61 10/15/IK Poznań,

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 135/05

Wyrok z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 135/05 Wyrok z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 135/05 Podmiot prowadzący niepubliczną szkołę w zakresie nauczania policealnego jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 12/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 maja 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-30/07/MLM Gdańsk, dnia 19 listopada 2007r. DECYZJA NR RGD. 41/2007 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-44/12/DJ Warszawa, 4 grudnia 2013 r. DECYZJA nr RWA - 23/2013 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA FRANKOWICZÓW

POMOC DLA FRANKOWICZÓW POMOC DLA FRANKOWICZÓW Jakie są szanse wygranej w batalii z bankiem w przypadku wystąpienia z pozwem z umowy kredytu frankowego? Coraz więcej osób decyduje się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie RWA-61-15/12/AT Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. DECYZJA r RWA- 46/2012 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji: 12/2017 (ESPI) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie opłat za wyciągi Zarząd Banku Pocztowego S.A. ( Bank ) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję

Bardziej szczegółowo

URZĄ D OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMÓW STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

URZĄ D OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMÓW STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMÓW STOSOWANYCH PRZEZ ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH Warszawa, grudzień 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-18/13/AM Łódź, dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFG w świetle orzecznictwa SOKiK część 4

Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFG w świetle orzecznictwa SOKiK część 4 Paweł Wawszczak główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Opłaty likwidacyjne w umowach ubezpieczenia na życie powiązanych z UFG w świetle orzecznictwa SOKiK część 4 W niniejszym artykule, który

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-3/13/WS Wrocław, lipca

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 153/2010 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZ. z dnia 1 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada 2010 r. DECYZJA Nr RŁO 37/2010

RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada 2010 r. DECYZJA Nr RŁO 37/2010 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-10 /09/JKa DECYZJA Nr RWA-35/2009 Warszawa, dn. 30 października 2009 r. I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Chmielowiec Bartłomiej Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych Szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych. Warszawa 17.01.2014

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE RKR-61-41/13/AGW-28/14 Kraków, dnia 18 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RKR - 17/2014 I. Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów PPK Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Ochrona konstytucyjna Art. 76 konstytucji RP stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Ustawa o k.i.k. jako fragment

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pułapki regulaminów e-sklepów/e-serwisów. T: (+48) Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E:

Pułapki regulaminów e-sklepów/e-serwisów. T: (+48) Gdańsk, 09 kwietnia 2015r. E: Pułapki regulaminów e-sklepów/e-serwisów Agenda: 1. Po co przedsiębiorcy regulamin? 2. O czym często się zapomina? 3. Jakich zapisów nie używać? 4. Przykłady klauzul abuzywnych Po co przedsiębiorcy regulamin?

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RWR 4/2012

DECYZJA nr RWR 4/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-42/11/JM/

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -29/2013

DECYZJA NR RBG -29/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 11 październik 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-430-1/13/AH Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 11/2013 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo