PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska Łódź tel. (42) , fax (42) e mail: RŁO-61-36/12/AK Łódź, dnia 25 października 2012 r. DECYZJA Nr RŁO 50/2012 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko Markowi Sadowskiemu i Bartoszowi Cieślakowi prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: po uprawdopodobnieniu stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 powołanej wstępie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) poprzez stosowanie we wzorcu umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, następujących postanowień umownych o treści: 1) Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., 2) Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., i przyjęciu zobowiązania Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom poprzez dokonanie zmian we wzorcu umowy pod nazwą Postanowienia ogólne oraz w znajdujących się w obrocie umowach zawartych z konsumentami poprzez: wykreślenie z postanowienia o treści Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod

2 jego opieką, w czasie trwania imprezy., końcowej część postanowienia o treści w czasie trwania imprezy, całkowite wykreślenie postanowienia o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., nakłada się na Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania poprzez: wprowadzenie zmian we wzorcu umowy pod nazwą Postanowienia ogólne zgodnie z przyjętym zobowiązaniem w terminie 2 tygodni (dwóch tygodni) od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, doręczenie, w terminie 2 miesięcy (dwóch miesięcy) od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji, konsumentom, z którymi zostały podpisane umowy na podstawie dotychczasowego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, propozycji zmiany umów w sposób wynikający z przyjętego zobowiązania. II. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów wszczętego z urzędu przeciwko Markowi Sadowskiemu i Bartoszowi Cieślakowi prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: po uprawdopodobnieniu stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na bezprawnym działaniu, tj. stosowaniu w umowach zawieranych w obrocie gospodarczym z konsumentami na podstawie wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, postanowień, które są sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, ze zm.), następujących postanowień umownych o treści: 1) Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej, 2) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.. i przyjęciu zobowiązania Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom poprzez dokonanie zmian we wzorcu umowy pod nazwą Postanowienia ogólne oraz w znajdujących się w obrocie umowach 2

3 zawartych z konsumentami poprzez zastąpienie zakwestionowanych postanowień postanowieniami o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania wyłącznie siły wyższej, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami Organizatora podawanymi przed zawarciem umowy dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych, oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik zobowiązany jest także do zapoznania się otrzymanymi od organizatora informacjami o zmianach. nakłada się na Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania poprzez: wprowadzenie zmian we wzorcu umowy pod nazwą Postanowienia ogólne zgodnie z przyjętym zobowiązaniem w terminie 2 tygodni (dwóch tygodni) od daty uprawomocnienia się decyzji, doręczenie, w terminie 2 miesięcy (dwóch miesięcy) od daty uprawomocnienia się decyzji, konsumentom, z którymi zostały podpisane umowy na podstawie dotychczasowego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, propozycji zmiany umów w sposób wynikający z przyjętego zobowiązania. III. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: nakłada się Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, obowiązek złożenia informacji o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania, zawierającej: 1) dowody wprowadzenia do obrotu prawnego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, uwzględniającego zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 2) wzór aneksu do umów zawartych z konsumentami na podstawie dotychczasowego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne uwzględniający zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 3) kopię pierwszej i dwóch kolejnych umów zawartych w oparciu o nowy wzorzec umowy pn. Postanowienia ogólne, o ile takie umowy zostaną zawarte, 4) dane o liczbie konsumentów, którym doręczono aneksy do umów zawartych w oparciu o wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienia wraz z dowodami potwierdzającymi doręczenie, 5) dane o liczbie konsumentów, którym nie doręczono aneksów do umów zawartych w oparciu o wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienia oraz pisemne wyjaśnienia ewentualnych przyczyn braku doręczenia ww. aneksów w terminie 11 tygodni (jedenastu tygodni) od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. 3

4 Uzasadnienie W pierwszym kwartale 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany dalej: Prezesem Urzędu przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w celu wstępnego ustalenia, czy na rynku usług turystycznych w rejonie działania Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi organizatorzy usług turystycznych w stosowanych przez siebie wzorcach umów, umowach i materiałach reklamowych stosują niedozwolone postanowienia uzasadniające podjęcie działań wskazanych w odrębnych przepisach lub stosują postanowienia, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone zwanego dalej: Rejestrem o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) zwanej dalej: k.p.c. co stanowi naruszenie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) zwanej dalej: ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. W toku postępowania wyjaśniającego po dokonaniu kontroli wzorca umowy o nazwie: Postanowienia ogólne stosowanego przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach zwanych dalej: Markiem Sadowskim Bartoszem Cieślakiem oraz zawieranych na jego postawie umów o świadczenie usług turystycznych Prezes Urzędu uznał, że postanowienia o treści: 1) Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., 2) Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż.,. mogą być tożsame z postanowieniami umownymi wpisanymi do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Natomiast postanowienia o treści: 1) Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej, 2) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.. mogą być sprzeczne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, ze zm.) zwaną dalej: ustawą o usługach turystycznych. W związku z powyższym Prezes Urzędu wszczął Postanowieniem Nr 1/61-36/12 (dowód: karty Nr 1 5) postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na: 1. Bezprawnym stosowaniu we wzorcu umowy o nazwie: Postanowienia ogólne i tym samym w zawieranych z konsumentami umowach o świadczenie usług turystycznych, postanowień o treści: 1) Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy, 2) Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż, 4

5 które są tożsame z postanowieniami wpisanymi do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 2. Bezprawnym stosowaniu przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka w umowach zawieranych w obrocie gospodarczym z konsumentami na podstawie wzorca umowy o nazwie: Postanowienia ogólne, postanowień o treści: 1) Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej, 2) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień., które są sprzeczne z postanowieniami ustawy o usługach turystycznych, co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania Marek Sadowski i Bartosz Cieślak w pierwszym piśmie wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej (dowód: karty Nr 37-41). Marek Sadowski i Bartosz Cieślak poinformowali jednocześnie, iż są małym przedsiębiorcą, w którym wspólnicy są zarówno właścicielami i pracownikami i biorąc pod uwagę zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz mając na względzie zapewnienia przejrzystości i usunięcia wszelkich wątpliwości, co do zgodnego z prawem posługiwania się wzorcem umów są gotowi do niezwłocznego usunięcia niewłaściwych postanowień ze wzorca umów jak i z obowiązujących umów. W piśmie, tym Marek Sadowski i Bartosz Cieślak złożyli deklarację dokonania zmian w stosowanym wzorcu umów poprzez: wykreślenie z postanowienia o treści Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., końcową część postanowienia w czasie trwania imprezy, całkowitym wykreśleniu postanowienia o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., zastąpienie postanowienie o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej, postanowieniem Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania wyłącznie siły wyższej., zastąpienie postanowienia o treści: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień., postanowieniem o treści: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami Organizatora podawanymi przed zawarciem umowy dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych, oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik zobowiązany jest także do zapoznania się otrzymanymi od organizatora informacjami o zmianach.. Na dowód swoich działań Marek Sadowski i Bartosz Cieślak przedstawili projekt nowego wzorca umów, zawierający ww. zmiany. Jednocześnie zobowiązali się w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia się wydanej w przedmiotowej sprawie decyzji do wprowadzenia do obrotu prawnego nowego wzorca umowy zawierającego proponowane 5

6 zmiany oraz doręczenia w terminie 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji konsumentom, z którymi zostały podpisane umowy na podstawie dotychczasowego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, propozycji zmiany umów w sposób wynikający z przyjętego zobowiązania. W dniu 25 października 2012 r. Prezes Urzędu zawiadomił Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy (dowód: karta Nr 44). Prezes Urzędu ustalił, co następuje: Marek Sadowski, wspólnik spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (dowód: zaświadczenie karta Nr 25). Bartosz Cieślak wspólnik spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (dowód: zaświadczenie karty Nr 19 i 26). Marek Sadowski i Bartosz Cieślak prowadzą wspólnie działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu między innymi usług turystycznych w formie spółki cywilnej działającej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak, z siedzibą w Pabianicach jako organizator turystyki (dowód: zaświadczenie karta Nr 20). Przedmiotem analizy Prezesa Urzędu w ramach niniejszego postępowania był wzorzec umowy o nazwie Postanowienia ogólne stosowany przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka przy zawieraniu umów z konsumentami na organizowane przez nich usługi turystyczne (dowód: karta Nr 21-24). W Postanowieniach ogólnych, które stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) zwanej dalej: k.c. Marek Sadowski i Bartosz Cieślak ustalili jednostronnie następujące postanowienia: Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższe.j, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.. Jednocześnie kontrola strony internetowej wykazała, że zamieszczona przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka informacja o imprezie na Grenadzie nie zawiera informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz 6

7 o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej a impreza w Indonezji zawiera jedynie wpis o treści: Wymaganym dokumentem jest paszport z okresem ważności przynajmniej na 6 miesięcy. Dla turystów z Europy przyznawana jest przy wjeździe 60 - dniowa wiza. Prosimy o skontaktowanie się z lokalną ambasadą lub konsulatem w kwestii wymagań dla danego kraju.. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany dalej: Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 3 stycznia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 2918/10 uznał za niedozwolone postanowienie o treści: Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.". Postanowienie to zostało wpisane w dniu 11 kwietnia 2011 r., pod pozycją 2252, do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt XVII AmC 28/06, uznał za niedozwolone postanowienie o treści: Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych lub pieniędzy, które znajdowały się w bagażu uczestnika ponoszą odpowiednio ubezpieczyciel oraz przewoźnik lotniczy. Postanowienie to zostało wpisane w dniu 1 lipca 2008 r., pod pozycją 1455, do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Ponadto, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych wymaga, aby organizator turystyki lub pośrednik turystyczny przed zawarciem umowy podał klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Natomiast zgodnie z art. 11a ust. 1 i 11b ust. 1 ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1. działaniem lub zaniechaniem klienta; 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 3. siłą wyższą, a odpowiedzialności zakreślonej w tych granicach, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nie można wyłączyć lub ograniczyć na drodze umowy. Marek Sadowski i Bartosz Cieślak zobowiązali się do zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (dowód: karty 38-41) poprzez: wykreślenie z postanowienia o treści Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., końcową część postanowienia w czasie trwania imprezy, całkowitym wykreśleniu postanowienia o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., zastąpienie postanowienie o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej., postanowieniem Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania wyłącznie siły wyższej., zastąpienie postanowienia o treści: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień., postanowieniem Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami Organizatora podawanymi przed zawarciem umowy dotyczącymi 7

8 przepisów paszportowych, wizowych, celnych, oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik zobowiązany jest także do zapoznania się otrzymanymi od organizatora informacjami o zmianach.. Mając na uwadze ilość zawartych umów oraz doświadczenie w kontaktach z konsumentami Marek Sadowski i Bartosz Cieślak zobowiązali się do wprowadzenia zmian we wzorcu umowy w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się decyzji, jak również do aneksowania wcześniej zawartych umów w okresie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji (dowód: karty Nr 36-37). Marek Sadowski i Bartosz Cieślak przekazali również projekt nowego wzorca umowy, niezawierający kwestionowanych przez Prezesa Urzędu postanowień (dowód: karty Nr 40-41). Prezes Urzędu zważył, co następuje: Podstawą do rozstrzygania sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzędu, czy w danej sprawie zagrożony został interes publicznoprawny. Stwierdzenie, że to nastąpiło pozwala na realizację celu tej ustawy, wskazanego w art. 1 ust. 1 tej ustawy, którym jest określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Zdaniem Prezesa Urzędu rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, albowiem wiąże się z ochroną interesu wszystkich konsumentów, którzy są lub będą klientami Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka. Interes publicznoprawny przejawia się także w postaci zbiorowego interesu konsumentów. Innymi słowy, naruszenie zbiorowego interesu konsumentów jest jednocześnie naruszeniem interesu publicznoprawnego. Zatem uzasadnione było w niniejszej sprawie podjęcie przez Prezesa Urzędu działań przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli w toku postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 tej ustawy, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. W decyzji tej, jak wynika z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Przytoczony powyżej przepis jako przesłanki warunkujące możliwość wydania decyzji wskazuje: uprawdopodobnienie, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, do podjęcia lub zaniechania działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom. W niniejszym postępowaniu wymaga zatem rozważenia, czy wskazane warunki zaistniały w odniesieniu do działania i zobowiązania Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka, a ponadto, czy w przypadku ich wystąpienia uzasadnione jest przyjęcie zobowiązania strony postępowania i wydanie przez Prezesa Urzędu decyzji w oparciu o ww. przepis. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Stosownie do art. 24 ust. 8

9 2 tej ustawy, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności: stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru o którym mowa w art , naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Dla uprawdopodobnienia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest jednak każdorazowo uprawdopodobnienie kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek: 1) działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, 2) noszące znamiona bezprawności, 3) godzące w zbiorowy interes konsumentów. Ad 1) Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej ( ). Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) zwanej dalej: ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepis art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Marek Sadowski prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ulega zatem wątpliwości, iż Marek Sadowski jest przedsiębiorcą w rozumieniu powołanego wyżej art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Tym samym przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega on rygorom określonym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i jego działania mogą podlegać ocenie pod kątem naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bartosz Cieślak prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Najlepsze Nurkowania s.c. Marek Sadowski Bartosz Cieślak z siedzibą w Pabianicach, został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Nie ulega zatem wątpliwości, iż Bartosz Cieślak jest przedsiębiorcą w rozumieniu powołanego wyżej art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji 9

10 i konsumentów. Tym samym przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega on rygorom określonym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i jego działania mogą podlegać ocenie pod kątem naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że pierwsza przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka praktyki wskazanej w art. 24 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Ad 2) Dla uprawdopodobnienia, że działania przedsiębiorcy są praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest, aby miały one charakter bezprawny. Bezprawność tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Porządek prawny obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 listopada 2007 r., sygn. akt XVII AmA 45/07). Same przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie regulują konstrukcji bezprawności działań przedsiębiorcy. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, iż zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, stosownie zaś do art. 24 ust. 2 tej ustawy przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 tej ustawy przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art k.c. w zw. z art. 4 pkt 12 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Uprawdopodobnienie bezprawności zachowań Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka zostanie rozważona oddzielnie w odniesieniu do każdej z praktyk. Ad I. sentencji niniejszej decyzji Odnosząc się do zarzutów zawartych w pkt I. sentencji niniejszej decyzji, należy wskazać, iż stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. Na mocy art k.p.c., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest obowiązany przesyłać Prezesowi Urzędu odpis każdego prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Na podstawie takich wyroków, Prezes Urzędu jest zobowiązany do prowadzenia Rejestru. Przepis art k.p.c. ustanawia zasadę tzw. formalnej jawności Rejestru, stanowiąc, że Rejestr jest jawny. Jawność Rejestru oznacza, że Rejestr jest dostępny dla każdego zainteresowanego, czyli każdy ma do niego prawo wglądu. Skutkiem formalnej jawności Rejestru jest niemożność zasłaniania się nieznajomością dokonanych w nim wpisów. W 10

11 Rejestrze tym przytacza się treść postanowień wzorców umowy uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. W ocenie Prezesa Urzędu, wpisanie takich postanowień do Rejestru oznacza, że od tej chwili postanowienia te są zakazane we wszystkich wzorcach umów. Zakaz stosowania postanowień wpisanych do Rejestru dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu zapadł wyrok w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, lecz również innych przedsiębiorców z danej branży. Za takim ujęciem przemawia podstawowy cel postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jakim jest usunięcie z obrotu postanowień, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone. Chodzi bowiem o to, by konsumenci nie byli narażeni na te postanowienia w przyszłości w umowach zawieranych z innymi przedsiębiorcami. Ponadto, zdaniem Prezesa Urzędu, zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wpisanych do Rejestru dotyczy także postanowień podobnych. Marek Sadowski i Bartosz Cieślak stosują bowiem postanowienia, których istota jest taka sama, jak postanowień wpisanych do Rejestru, lecz konstrukcja gramatyczna, szyk wyrazów w zdaniu są różne. W związku z tym, zakazane jest też stosowanie postanowienia, którego zakres jest tożsamy z zakresem postanowienia wpisanego do Rejestru. Nie jest konieczna dokładna, literalna identyczność tych postanowień. Stanowisko Prezesa Urzędu znajduje uzasadnienie w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (Sygn. akt III SZP 3/06) wskazał, iż stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c. może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Sąd Najwyższy uznał również, iż jeżeli Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna określone postanowienie za niedozwolone w wyniku przeprowadzonej kontroli abstrakcyjnej i zostanie ono wpisane do Rejestru, o którym mowa w art k.p.c., praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów którego odpowiednikiem w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest art. 24 ust. 2 pkt 1 dopuszcza się każdy z przedsiębiorców, który wprowadza do stosowanych postanowień zmiany o charakterze kosmetycznym, polegające np. na przestawieniu szyku wyrazów lub zmianie użytych wyrazów, jeżeli zmiany te nie prowadzą do zmiany istoty postanowienia. W ocenie Prezesa Urzędu postanowienie, o treści: Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy jest tożsame z postanowieniem Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania." wpisanym do Rejestru w dniu 11 kwietnia 2011 r., pod pozycją 2252, na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 stycznia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 2918/10. Tożsamość tych postanowień, zgodnie z uzasadnieniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ww. wyroku, wynika z faktu, iż celem i skutkiem wprowadzenia zarówno kwestionowanego postanowienia, jak i postanowienia wpisanego do Rejestru jest nadmierne i nieuzasadnione obciążenie konsumentów w porównaniu z przedsiębiorcami w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzoną szkodę. Uciążliwość takich postanowień polega na tym, że do pokrycia szkód, za które konsument ponosi odpowiedzialność ma dojść natychmiast, co może nie daje mu czasu na właściwe rozeznanie sprawy, w tym w szczególności czy i w jakiej wysokości szkoda została wyrządzona. W powyższych okolicznościach, zwłaszcza przy szkodach większych rozmiarów, ich naprawienie może być bardzo utrudnione lub wręcz 11

12 niemożliwe ze względu na ograniczony dostęp uczestnika imprezy turystycznej do środków materialnych w porównaniu z dostępem, jaki się ma w miejscu zamieszkania. Podkreślenia wymaga fakt, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku natychmiastowego naprawienia szkody powstałej na mieniu konsumenta w czasie imprezy turystycznej, korzystają bowiem z trybu reklamacyjnego, co niesłusznie różnicuje sytuację prawną konsumenta i przedsiębiorcy. Postanowienie Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż w ocenie Prezesa Urzędu jest tożsame z postanowieniem Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych lub pieniędzy, które znajdowały się w bagażu uczestnika ponoszą odpowiednio ubezpieczyciel oraz przewoźnik lotniczy wpisanym do Rejestru w dniu 1 lipca 2008 r., pod pozycją 1455, na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt XVII AmC 28/06. Biorąc po uwagę uzasadnienie ww. wyroku tożsamość tych postanowień wynika z faktu, iż celem i skutkiem wprowadzenia zarówno kwestionowanego postanowienia, jak i postanowienia wpisanego do Rejestru jest ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej organizatora turystyki za zagubiony lub uszkodzony przez przewoźnika bagaż ponad wysokość wyrządzonej, a niepokrytej przez przewoźnika szkody. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu do wspomnianego wyroku podniósł, iż zapis ten jest sprzeczny z art. 11a ustawy o usługach turystycznych, bowiem zgodnie z jego brzmieniem zawarcie umowy z przewoźnikiem turystycznym nie jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność pozwanych. Choć we wzorcu umowy stwierdzono, iż Oferta, o ile Umowa nie stanowi inaczej, nie obejmuje zapewnienia przelotu samolotami rejsowymi przewoźnika do miejsca realizacji usługi turystycznej., to w dalszej części wzorca umowy Na życzenie Uczestnika Organizator może pośredniczyć przy zakupie biletów lotniczych. w wypadku zakupu biletów lotniczych przez organizatora turystyki, uznać należy, iż świadczenie przewozu lotniczego zostało objęte umową o świadczenie usług turystycznych i odpowiedzialność jego spełnienia spoczywa na przedsiębiorcy, niezależnie od tego, komu zostało powierzone jego faktyczne wykonanie. Co więcej, wskazane postanowienie wzorca umowy nie precyzuje, czy mowa o przewozie bagażu w ramach umowy o świadczenie usług turystycznych, czy pozostającym poza jej zakresem, należy więc uznać, że odnosi się ono do obu tych przypadków. Nawet jeżeli organizator turystyki nie pośredniczy w zakupie biletów lotniczych i klient dokonuje tego we własnym zakresie, przykładowe umowy wskazują, że ceny wyjazdów turystycznych zawierają także transfery z/do hotelu/bazy. W tych wypadkach odpowiedzialność za bagaż klienta spoczywa na organizatorze turystki i w tym zakresie postanowienie wyłączające jego odpowiedzialność za zagubiony, bądź uszkodzony bagaż jest sprzeczne z przepisami ustawy o usługach turystycznych. Ad II. sentencji niniejszej decyzji Odnosząc się do zarzutów zawartych w pkt II. sentencji niniejszej decyzji, Prezes Urzędu wskazuje, iż spełnienie drugiej przesłanki naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wymaga uprawdopodobnienia bezprawności kwestionowanego postanowienia z przepisami prawa, w tym przypadku z zapisami ustawy o usługach turystycznych. Analiza porównawcza postanowień zawartych we wzorcu umowy stosowanym przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka z zapisami ustawy o usługach turystycznych uprawdopodobniła, co następuje. Postanowienie o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej. pozostaje w sprzeczności z art. 11a ust. 1 i 11b ust. 1 ustawy o usługach turystycznych. Zgodnie z tymi artykułami organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług 12

13 turystycznych chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 1. działaniem lub zaniechaniem klienta; 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 3. siłą wyższą, a odpowiedzialności zakreślonej w tych granicach, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nie można wyłączyć lub ograniczyć na drodze umowy. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania wyłącznie siły wyższej. Oznacza to, iż nie odpowiada za szkodę wynikłą z działania wyłącznie czynników nieprzewidywalnych i niemożliwych do zapobieżenia, ponosząc odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania, które przyczyniły się do powstania lub zwiększenia szkody wywołanej działaniem siły wyższej. Jeżeli przedsiębiorca, wiedząc o mającym nastąpić zdarzeniu kwalifikowanym, jako siła wyższa, nie podjął działań lub podjął nieadekwatne działania w celu zapobieżenia lub ograniczenia szkody na mieniu i osobie klienta, w myśl przepisów ustawy o usługach turystycznych, może ponosić odpowiedzialność za powstałą szkodę. Powyższe postanowienie wzorca umownego wyłącza taką odpowiedzialność, będąc tym samym sprzecznym z przepisami ustawy. Postanowienie o treści: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień. jest sprzeczne z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 3a ustawy o usługach turystycznych. Artykuł 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych wymaga, aby organizator turystyki lub pośrednik turystyczny przed zawarciem umowy podał klientowi ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. Wskazane postanowienie wzorca umownego nie czyni zadość temu warunkowi, bowiem organizator turystyki zobowiązany jest udostępnić, choć ogólnie, ale wszystkie potrzebne klientowi informacje, a nie tylko większość z nich. Brak wskazanych w ustawie informacji potwierdzają strona internetowa organizatora turystyki, gdyż organizator odsyła w celu dokładnego uzyskania lub potwierdzenia przekazanych informacji zdrowotnych i wizowych do ambasady lub konsulatu. Ponadto, biorąc pod uwagę, że Marek Sadowski i Bartosz Cieślak zawierają umowy w lokalu przedsiębiorstwa uczestnik może być zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych itd. tylko wtedy, gdy są mu one przedstawione na piśmie w lokalu, a nie poprzez odesłanie do stron internetowych (vide: art. 13 ust. 3a ustawy o usługach turystycznych). Samo przedstawienie ich w Internecie nie jest wystarczające, gdyż nie każdy konsument ma dostęp do Internetu w chwili zawierania umowy. W tym zakresie postanowienie to jest sprzeczne z ww. przepisami ustawy o usługach turystycznych. Mając na uwadze powyższe Prezes Urzędu stwierdził, że druga przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka praktyki wskazanej w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i art 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Ad 3) Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiują pojęcia zbiorowego interesu konsumentów. Przepis art. 24 ust. 3 tej ustawy stanowi jedynie, że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Z całą pewnością mamy do czynienia ze zbiorowym interesem konsumentów wówczas, gdy 13

14 działanie przedsiębiorcy dotyczy, bądź może dotyczyć nieograniczonej liczby konsumentów, których nie da się zindywidualizować. Prezes Urzędu podkreśla, że o tym, czy naruszony został interes zbiorowy, nie zawsze przesądza kryterium ilościowe, ponieważ niekiedy jeden ujawniony przypadek naruszenia prawa konsumenta może być przejawem stosowanej praktyki naruszającej interes zbiorowy. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, iż ( ) nie jest zasadne uznawanie, że postępowanie z tytułu naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów można wszcząć tylko wtedy, gdy zagrożone są interesy wielu odbiorców, a nie jest to możliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, pełni także funkcję prewencyjną, służy bowiem ochronie także nieograniczonej liczbie potencjalnych konsumentów. (wyrok SN z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt I CKN 504/01). W przedmiotowej sprawie Prezes Urzędu ma do czynienia z naruszeniem praw nieograniczonej i nieokreślonej liczby konsumentów, którzy zapoznali się, bądź mogli zapoznać się z dostępnym wzorcem umowy i zawarli, bądź mogli zawrzeć z Markiem Sadowskim i Bartoszem Cieślakiem umowę na świadczone usługi turystyczne, zawierającą niedozwolone postanowienia umowne oraz postanowienia sprzeczne z ustawą o usługach turystycznych. W tej sytuacji bezprawne zachowanie Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka nie dotyczy interesów poszczególnych osób, których sprawy mają charakter jednostkowy, indywidualny i nie dający się porównać z innymi, lecz mamy do czynienia z naruszonymi uprawnieniami określonego kręgu konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wspólna dla całej grupy kontrahentów Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka. Stosowanie opisanych wyżej praktyk może godzić zatem w zbiorowe interesy konsumentów. W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, że trzecia przesłanka niezbędna do uprawdopodobnienia stosowania przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka praktyki wskazanej w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów została spełniona. Ad I. i II. sentencji niniejszej decyzji Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania, że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań. Ponadto, stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przyjmując zobowiązanie Prezes Urzędu może określić termin wykonania zobowiązań. Jak Prezes Urzędu wykazał w niniejszej decyzji, okoliczności sprawy uprawdopodobniły, że Marek Sadowski i Bartosz Cieślak stosują praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, określone w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie Marek Sadowski i Bartosz Cieślak zobowiązali się do zaniechania stosowania wskazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 14

15 W ocenie Prezesa Urzędu, podjęte przez Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka zobowiązanie do dokonania zmiany treści wzorca umowy pn. Postanowienia ogólne w ten sposób, że: z postanowienia o treści Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką, w czasie trwania imprezy., zostanie wykreślona końcowa część postanowienia w czasie trwania imprezy, całkowicie zostanie wykreślone postanowienie o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) zagubiony bądź uszkodzony przez przewoźnika bagaż., postanowienie o treści: Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania siły wyższej., zostanie zastąpione postanowieniem Organizator nie odpowiada za: ( ) szkodę wyrządzoną Uczestnikowi w wyniku działania wyłącznie siły wyższej, postanowienie o treści: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Większość z nich jest opisana na stronach Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień., zostanie zastąpione postanowieniem Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami Organizatora podawanymi przed zawarciem umowy dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych, oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik zobowiązany jest także do zapoznania się otrzymanymi od organizatora informacjami o zmianach. uwzględnia przepis art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, eliminując z wzorca umowy bezprawne postanowienia umowne. Jednocześnie, wobec okoliczności, że Marek Sadowski i Bartosz Cieślak zobowiązali się do wyeliminowania kwestionowanych postanowień również z obowiązujących w obrocie umów z konsumentami, Prezes Urzędu uznał złożone zobowiązanie za zupełne, gdyż takie zachowanie w równorzędny sposób zabezpiecza interesy prawne konsumentów, którzy zawarli umowy z Markiem Sadowskim i Bartoszem Cieślakiem i którzy mogą zawrzeć tego typu umowy w przyszłości. W rezultacie, stosownie do przepisu art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu nałożył na Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka obowiązek wykonania przyjętego zobowiązania w zaproponowanym przez nich terminie. Wobec spełnienia przesłanek wydania decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie I. i II. sentencji niniejszej decyzji. Ad III. sentencji niniejszej decyzji Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę obowiązek wykonania zobowiązania, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę również obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Wobec tego Prezes Urzędu nałożył na Marka Sadowskiego i Bartosza Cieślaka obowiązek złożenia informacji o stopniu realizacji przyjętego zobowiązania, zawierającej: 15

16 1) dowody wprowadzenia do obrotu prawnego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne, uwzględniającego zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 2) wzór aneksu do umów zawartych z konsumentami na podstawie dotychczasowego wzorca umowy pod nazwą Postanowienia ogólne uwzględniający zmiany wynikające ze złożonego zobowiązania, 3) kopię pierwszej i dwóch kolejnych umów zawartych w oparciu o nowy wzorzec umowy pn. Postanowienia ogólne, o ile takie umowy zostaną zawarte, 4) dane o liczbie konsumentów, którym doręczono aneksy do umów zawartych w oparciu o wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienia wraz z dowodami potwierdzającymi doręczenie, 5) dane o liczbie konsumentów, którym nie doręczono aneksów do umów zawartych w oparciu o wzorzec umowy zawierający kwestionowane postanowienia oraz pisemne wyjaśnienia ewentualnych przyczyn braku doręczenia ww. aneksów w terminie 11 tygodni (jedenastu tygodni) od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. W związku z tym Prezes Urzędu orzekł jak w punkcie III. sentencji niniejszej decyzji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art i 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dyrektor Delegatury Barbara Romańczak-Graca Otrzymują: Marek Sadowski ul. Wileńska Pabianice Bartosz Cieślak ul. Wileńska Pabianice adres do korespondencji Najlepsze Nurkowania s.c. Bartosz Cieślak, Marek Sadowski ul. Legionów Łódź 16

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 16/2013

DECYZJA RLU Nr 16/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-17/10/ZK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD. 61-6/09/AW Gdańsk, dnia 24 listopada 2009r. DECYZJA RGD. 35/2009 Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-25( )/13/MD Łódź, dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-5/11/AM Łódź, dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-25/11/MLM Gdańsk, dnia 13 grudnia 2011r. DECYZJA NR RGD.27/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r.

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. DECYZJA NR RGD. 2/2012 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/11/JS

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-10 /09/JKa DECYZJA Nr RWA-35/2009 Warszawa, dn. 30 października 2009 r. I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-15/06/MD Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie RKR-61-11/13/PP- /13 Kraków, dnia 11 lipca 2013 r. DECYZJA NR RKR - 19/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKT- 32/2003

DECYZJA Nr RKT- 32/2003 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W KATOWICACH 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a Tel./Fax (0-32) 256-46-96, Tel./Fax (0-32) 255-26-47,

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-1/06/KCH- 7 /06 Kraków, dn. 18 kwietnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 16 /2006 Na podstawie art. 23e ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-44/12/DJ Warszawa, 4 grudnia 2013 r. DECYZJA nr RWA - 23/2013 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Urząd Transportu Kolejowego BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2016-05-25 Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE RKR-61-41/13/AGW-28/14 Kraków, dnia 18 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RKR - 17/2014 I. Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-8/11/MSK Warszawa, 16 grudnia 2011 r. DECYZJA nr RWA-23/2011 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-43/08/MŁ Warszawa, 22 lipca 2009 r. DECYZJA nr RWA-11/2009 I. Na podstawie art. 26

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-18/13/AM Łódź, dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RPZ - 15/2011

DECYZJA NR RPZ - 15/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada 2010 r. DECYZJA Nr RŁO 37/2010

RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada 2010 r. DECYZJA Nr RŁO 37/2010 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-14/10/AM Łódź, dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZTA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL DDK-61-3/09/BK Warszawa, dn. 31 grudnia 2009 r. DECYZJA nr DDK-15/2009 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 83/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa [...]

Bardziej szczegółowo

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG 61-23/08/MB Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

za p.o. Lublin, dnia 4 kwietnia 2011 r.

za p.o. Lublin, dnia 4 kwietnia 2011 r. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48 Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/10/BP

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR - 39/2011

DECYZJA Nr RKR - 39/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-24/11/AGW- /11 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-3/13/WS Wrocław, lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Sygn. akt II CSK 323/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 kwietnia 2017 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-30( )/08/TD Łódź, dnia 7

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska Sygn. akt VIACa 980/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Urszula Wiercińska Sędzia SA Regina Owczarek - Jędrasik

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-2/11/ZK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-10/11/MSK Warszawa, 16 listopada 2011 r. DECYZJA nr RWA- 19/2011 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa PKP Cargo Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RŁO 10/2015

DECYZJA Nr RŁO 10/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-3(12)/15/AB Łódź, dnia 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-23/13/AK/PD Warszawa, dn. 27 marca 2015 r. DECYZJA nr DDK 1/2015 I Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/13/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 9/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 12/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 maja 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki

Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Usługi turystyczne - wskazówki dla Klientów Organizatorów Turystyki Nadszedł czas wakacji letnich. Wiele osób właśnie teraz decyduje się na urlop wypoczynkowy i wyjazd za granicę organizowany za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 marca 2010 r. III SK 38/09

Wyrok z dnia 3 marca 2010 r. III SK 38/09 Wyrok z dnia 3 marca 2010 r. III SK 38/09 Zaprzestanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polega na zastosowaniu się przez przedsiębiorcę do dyspozycji przepisów, na naruszeniu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/09/JKa Warszawa, 17 listopada 2010 r. DECYZJA nr RWA-17/2010 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-14/11/MLM Gdańsk, dnia 20 lipca 2011r. DECYZJA NR RGD. 5/2011 I. Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt II PK 124/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 maja 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z powództwa M. S. przeciwko P. K., Ł. K. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 18/2013

DECYZJA nr RPZ 18/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. 618 521 517, 618 527 750, fax: 618 518 644 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/18/12/MW Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (0 42) 636 36 89, fax (0 42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-07/09/MD Łódź, dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU-61-17/2013/MW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-430-1/13/AH Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 11/2013 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo