Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-25/11/MLM Gdańsk, dnia 13 grudnia 2011r. DECYZJA NR RGD.27/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PO UPRAWDOPO- DOBNIENIU, w toku postępowania wszczętego z urzędu, stosowania przez przedsiębiorcę KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na stosowaniu we wzorcach umownych: Umowa kredytu na zakup towarów i/lub usług, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KR/2009/01/03; Wniosek Nr o udzielenie kredytu na zakup towarów i/lub usług; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KG/2009/01/03; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej zawarta na odległość KGO/2010/01/02 postanowienia, o treści: W przypadku braku wpłaty raty zgodnie z ( ) podejmowane są działania upominawcze, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca w następującej wysokości: koszty upomnienia SMS 2 zł, koszty upomnienia telefonicznego 9 zł, koszty przygotowania i wysyłki korespondencji upominawczej 20 zł, koszty wizyty windykatora w miejscu zamieszkania/pracy 70 zł, a opłata za przekazanie sprawy do windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej 40 zł. Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane., uznanego za postanowienie niedozwolone i wpisanego, na podstawie art. 479 [45] ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 zm.), do rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone oraz PO ZOBOWIĄZANIU SIĘ przez przedsiębiorcę KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie do podjęcia działań zmierzających do zaniechania naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez: a) usunięcie ze stosowanych wzorców umownych kwestionowanego przez Prezesa UOKiK postanowienia, b) przedstawienie konsumentom, których umowy są w trakcie realizacji, wyczerpującej informacji o obowiązujących w KREDYT BANK SA zasadach windykacji, GDAŃSK, UL. PODWALE PRZEDMIEJSKIE 30 TEL./FAX (58) ,

2 nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek wykonania zobowiązań, o których mowa: - w punkcie a) w terminie do dnia 18 grudnia 2011r., - w punkcie b) w terminie trzech miesięcy, od daty uprawomocnia się niniejszej decyzji. II. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami), stosownie do art. 33 ust. 6 ww. ustawy i 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 107, poz. 887), działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakłada się na przedsiębiorcę KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie obowiązek przekazania, w terminie czterech miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji, informacji potwierdzających wykonanie zobowiązań, o których mowa w punkcie I sentencji decyzji, tj: 1) nowych wzorców umownych nie zawierających zakwestionowanych przez Prezesa Urzędu postanowień wraz ze wskazaniem daty od której zaczęły one obowiązywać w obrocie, 2) dokumentów świadczących o przedstawieniu konsumentom wyczerpującej informacji o obowiązujących w KREDYT BANK SA zasadach windykacji poprzez przekazanie wyciągu z procedur wewnętrznych z dodatkowym wyjaśnieniem ze strony Banku. UZASADNIENIE W trakcie przeprowadzonego, od dnia 2 czerwca do dnia 26 lipca 2011r., pod sygnaturą RGD /11/MLM, postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (zwany dalej Prezesem Urzędu lub Prezesem UOKiK) uzyskał wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorcę KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie (zwany dalej KREDYT BANK lub Spółką). Wyniki analizy treści warunków umownych, zawartych w tych wzorcach wskazały, że przedsiębiorca stosuje postanowienie tożsame z postanowieniem wzorców umownych, które zostało wpisane do Rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, o których mowa w art kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej Rejestrem). W związku z powyższym, postanowieniem nr 244 z dnia 7 września 2011r. wszczęte zostało - z urzędu - postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez przedsiębiorcę: KREDYT BANK SA praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, zdefiniowanej w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zwanej dalej także ustawą o ochronie [ ], polegającej na stosowaniu we wzorcach umownych: Umowa kredytu na zakup towarów i/lub usług, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KR/2009/01/03; Wniosek Nr o udzielenie kredytu na zakup towarów i/lub usług; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KG/2009/01/03; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej zawarta na odległość KGO/2010/01/02, postanowienia, które zostało wpisane do Rejestru. 2

3 Prezes Urzędu w poczet dowodów zaliczył również, postanowieniem nr RGD. 255 z dnia 7 września 2011r., cześć dowodów uzyskanych od przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzonego wcześniej postępowania wyjaśniającego. Odnosząc się do zarzutów postawionych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, przedsiębiorca, pismem z dnia 26 września 2011, wskazując na przepis art. 28 ustawy o ochronie [ ] oświadczył m.in., że zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do zaniechania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez zmianę następujących wzorców umów: - Umowa Kredytu na zakup towarów i/lub usług, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KR/2009/01/03,\ - Wniosek Nr o udzielenie kredytu na zakup towarów i/lub usług, - Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KG/2009/01/03, - Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej zawarta na odległość KGO/2010/01/02 w zakresie w jakim zawierają one postanowienie umowne kwestionowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nadać tym postanowieniem nowe brzmienie. Jednocześnie Spółka pismem z dnia 4 listopada 2011r. m.in. zobowiązała się do wykonania tego zobowiązania w terminie do dnia 18 grudnia 2011r. Ponadto przedsiębiorca zobowiązał się również, iż w odniesieniu do umów, które zostały podpisane i są w trakcie realizacji, Kredyt Bank SA specjalnym pismem niezwłocznie (nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji przez Prezesa UOKiK) poinformuje konsumentów o zasadach windykacji obowiązujących w Banku od lipca 2011r., w formie wyciągu z procedur wewnętrznych z dodatkowym wyjaśnieniem ze strony Banku. Zgodnie z wyjaśnieniami Spółki termin 3 miesięcy od daty uprawomocnień się decyzji jest niezbędny z uwagi na dużą liczbę podpisanych umów z konsumentami ponad 600 tys., umów, na terenie całego kraju. Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny: 1. Spółka KREDYT BANK SA zarejestrowana jest w KRS pod nr Przedmiotem działania przedsiębiorcy jest m.in. udzielanie kredytów konsumenckich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.). W kontaktach z klientami Spółką posługuje się projektami umów, które następnie konsumenci podpisują chcąc skorzystać z usług/oferty przedsiębiorcy. Projekty umów przedstawiane konsumentom, przygotowane z góry przed zawarciem umowy, zawierają gotowe jednolite postanowienia stanowiąc tym samym wzorzec umowy w rozumieniu art k.c. Stosowane przez przedsiębiorcę, projekty wzorców umownych: Umowa kredytu na zakup towarów i/lub usług, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KR/2009/01/03; Wniosek Nr o udzielenie kredytu na zakup towarów i/lub usług; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KG/2009/01/03; Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej zawarta na odległość KGO/2010/01/02 zawierają postanowienie, o treści: 3

4 W przypadku braku wpłaty raty zgodnie z ( ) podejmowane są działania upominawcze, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca w następującej wysokości: koszty upomnienia SMS 2 zł, koszty upomnienia telefonicznego 9 zł, koszty przygotowania i wysyłki korespondencji upominawczej 20 zł, koszty wizyty windykatora w miejscu zamieszkania/pracy 70 zł, a opłata za przekazanie sprawy do windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej 40 zł. Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Natomiast w prowadzonym przez Prezesa Urzędu rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod nr 1796 wpisana została następująca klauzula: W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Kredytobiorca poniesie koszty związane z monitorowaniem Kredytobiorcy: 1) telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu - 13 PLN; 2) korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (zawiadomienie, upomnienie, prośba o dopłatę, wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), za każde pismo. Opłata za korespondencję kierowaną do poręczycieli Bank obciąża dodatkowo Kredytobiorców według tych samych stawek - 15 PLN; 3. wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy - 50 PLN. 2. Wzorce umowne będące przedmiotem prowadzonego przez Prezesa Urzędu postępowania zostały wprowadzone przez KREDYT BANK w następujących terminach: Umowa kredytu na zakup towarów i/lub usług, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KR/2009/01/03, od dnia 7 czerwca 2010r., Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej KG/2009/01/03, od dnia 7 czerwca 2010r., Umowa kredytu gotówkowego, przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej zawarta na odległość KGO/2010/01/02, od dnia 7 czerwca 2010r., Wniosek Nr o udzielenie kredytu na zakup towarów i/lub usług, od dnia 5 kwietnia 2011r. W dniu 12 lipca 2011r. weszły w życie, według wyjaśnień przedsiębiorcy (pismo z dnia 4 listopada 2011r.), przepisy wewnętrzne, które zostały opublikowane w dniu 9 września 2011r. w dokumencie Baza Wiedzy Obciążanie kosztami windykacji klientów Biura Operacji i Windykacji Consumer Finance, określającym zasady i częstotliwość obciążania klientów kosztami windykacji, w celu wyeliminowania takich zjawiska jak: nękanie za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, uporczywe dla klienta kontakty z Bankiem i podmiotami współpracującymi z Bankiem, nadmiernie częste kontakty za pośrednictwem korespondencji. Zgodnie z tymi przepisami wewnętrznymi koszty windykacyjne są ograniczone, nie tylko co do limitu ilościowego w danym miesiącu, ale również czasowo tj.: obciążanie kosztami windykacji telefonicznej i SMS może nastąpić nie częściej niż co 3 dni, natomiast obciążanie kosztami pozostałych działań, nie częściej niż co 5 dni. Ponadto konsument nie może zostać obciążony jednocześnie kilkoma opłatami, bowiem system przyjmuje tylko jedną opłatę. 4

5 Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Prezes Urzędu zważył, co następuje: I. Możliwość rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzależniona jest od uprzedniego stwierdzenia, czy zagrożony został w niej interes publicznoprawny. Jeżeli przesłanka taka nie występuje, Prezes Urzędu nie jest upoważniony do realizacji zasadniczego celu ustawy, którym - zgodnie z zapisem zawartym w art. 1 ust. 1 - jest określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznoprawnym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. W ocenie Prezesa Urzędu rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, albowiem wiąże się i dotyczy ochrony interesu szerszej grupy konsumentów, którzy są lub mogą być klientami skarżonego przedsiębiorcy. Zbiorowe interesy konsumentów podlegają ochronie przed działaniami przedsiębiorców, które są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. KREDYT BANK jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym, pod pojęciem tym rozumie się m.in. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447) w art. 4 stanowi, że: 1) Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2) Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Skarżonemu przedsiębiorcy postawiono zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przepis art. 24 ust. 1 stanowi, że Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności: 1) stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego [ ]. Aby działania przedsiębiorcy mogły zostać uznane za sprzeczne z powołanym wyżej przepisem art. 24 ustawy antymonopolowej, należy wykazać, że spełniają one łącznie następujące przesłanki: ujawniają się w obrocie konsumenckim, a więc dotyczą relacji przedsiębiorcakonsument, stanowią działanie bezprawne, naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy antymonopolowej i art Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W niniejszej sprawie fakt zawierania umów sprzedaży kredytowych z konsumentami pozostaje poza sporem, co przesądza o uznaniu, iż pierwsza z ww. przesłanek jest spełniona. Co do drugiej przesłanki, tj. bezprawności, rozumianej jako działania sprzecznego z przepisami prawa podnieść należy, iż przedsiębiorcy postawiony został zarzut naruszenia art. 5

6 24 ust 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegający na stosowaniu w umowach zawieranych z konsumentami postanowień wzorca umowy, które zostały wpisane do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art Kodeksu postępowania cywilnego. Zakaz stosowania postanowień wpisanych do Rejestru dotyczy nie tylko tego przedsiębiorcy, przeciwko któremu zapadł wyrok w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, lecz również innych przedsiębiorców. Art K.p.c. rozszerza prawomocność wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na osoby trzecie, tj. innych przedsiębiorców. Skutek tzw. prawomocności rozszerzonej następuje od chwili wpisania wzorca umowy do Rejestru, prowadzonego przez Prezesa Urzędu. Konsekwencją umieszczenia postanowienia umownego w Rejestrze jest to, że posłużenie się nim będzie miało skutek wprowadzenia do umowy elementu bezwzględnie przez prawo zakazanego. Wpis do Rejestru niedozwolonych postanowień umownych oznacza, że od tego momentu stosowanie takiej klauzuli jest zakazane we wszystkich wzorcach umownych. Powyższe stanowisko Prezesa Urzędu zgodne jest z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06) stwierdził, iż stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art k.p.c., może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów ( ). W uzasadnieniu do powyższej uchwały Sąd uznał m.in., że ( ) praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów art. 23a u.o.k.ik. obejmuje również przypadki wprowadzania jedynie zmian kosmetycznych polegających na przestawieniu wyrazów lub zastąpieniu jednych wyrazów innymi, jeżeli tylko wykładnia postanowienia pozwoli stwierdzić, że jego treść mieści się w hipotezie zakazanej klauzuli. Stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do rejestru ( ). Przyjęta powyżej rozszerzająca wykładnia art. 23a u.o.k.ik. znajduje również uzasadnienie w dyrektywach 93/13 oraz 98/27 a także orzecznictwie ETS dotyczącym zasady efektywności ( ). Nie jest zatem konieczna dokładna oraz literalna identyczność klauzuli wpisanej do Rejestru i klauzuli z nią porównywanej. Stąd też niedozwolone będą również postanowienia umów, mieszczące się w hipotezie klauzuli wpisanej do Rejestru, której treść zostanie ustalona w oparciu o dokonaną jej wykładnię. Stosowanie klauzuli o zbliżonej treści tak samo godzi w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do Rejestru. W ocenie Prezesa Urzędu zakwestionowane w niniejszym postępowaniu, postanowienie o treści: W przypadku braku wpłaty raty zgodnie z ( ) podejmowane są działania upominawcze, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca w następującej wysokości: koszty upomnienia SMS 2 zł, koszty upomnienia telefonicznego 9 zł, koszty przygotowania i wysyłki korespondencji upominawczej 20 zł, koszty wizyty windykatora w miejscu zamieszkania/pracy 70 zł, a opłata za przekazanie sprawy do windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej 40 zł. Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane, jest tożsame z treścią postanowienia 6

7 uznanego za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanym do Rejestru, o którym mowa w art Kodeksu postępowania cywilnego, pod pozycją Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2009r., (sygn. akt XVII AmC 624/09) Sąd uznał za niedozwolone postanowienie umowne, o treści: W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Kredytobiorca poniesie koszty związane z monitorowaniem Kredytobiorcy: 1) telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu - 13 PLN; 2) korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (zawiadomienie, upomnienie, prośba o dopłatę, wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), za każde pismo. Opłata za korespondencję kierowaną do poręczycieli Bank obciąża dodatkowo Kredytobiorców według tych samych stawek - 15 PLN; 3. wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy - 50 PLN. W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł m.in., że postanowienie to z uwagi na brak regulacji w zakresie zasad, terminów czy częstotliwości korzystania z tych środków może prowadzić do naliczania opłat według własnego uznania banku bez zachowania kolejności i jakichkolwiek terminów. W świetle kwestionowanego postanowienia możliwa jest bowiem sytuacja, w której bank podejmując czynności związane z dochodzeniem należności wyśle zawiadomienie o nieterminowej spłacie po upływie 2 dni od daty wymagalności raty, po czym ponowi wezwanie do zapłaty po kolejnych 2 dniach, nie czekając na dotarcie poprzednio wysłanej korespondencji do kredytobiorcy i tym samym, nie dając konsumentowi możliwości podjęcia stosowanych działań w związku z otrzymanym zawiadomieniem. Przy czym zakwestionowane postanowienie nie wyłącza możliwości równoległego podejmowania również innych działań związanych z windykacją należności jak np. telefoniczne upomnienie, za które pozwany również nalicza konsumentowi stosowne opłaty. Konsekwencją zatem zakwestionowanego postanowienia może być konieczność ponoszenia przez konsumenta dodatkowych, znaczących i niczym nieuzasadnionych kosztów. W ocenie Sądu treść zakwestionowanego wzorca umowy może wywoływać u konsumenta błędne przekonanie co do praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. W szczególności na podstawie wzorca umownego konsument nie jest w stanie ustalić, jakie, w przypadku opóźnień w zapłacie, pozwany podejmie środki, z jaką częstotliwością i w jakiej kolejności a w konsekwencji nie ma pełnej wiedzy o rodzaju i wysokości opłat, Ponadto które na obowiązany podstawie będzie przedmiotowego uiścić na wypadek postanowienia opóźnienia. pozwany może wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu podejmować czynności windykacyjne i w związku z tym pobierać opłaty związane z dochodzeniem zaległych rat, co w szczególności, gdy opłaty te nie odzwierciedlają nakładów rzeczywiście poniesionych przez pozwanego, w sposób rażący narusza interesy ekonomiczne konsumenta i może przynosić pozwanemu nieuzasadnione korzyści. Należy również podkreślić, że w ocenie Sądu zakwestionowane postanowienie narusza zasadę lojalnego kontraktowania, równorzędnego traktowanie konsumenta oraz niewykorzystania uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty przy zawieraniu umowy, co należy zakwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami zwłaszcza z uwagi na fakt, iż pozwany na rynku jest nie tylko profesjonalistą ale także instytucją zaufania publicznego. Wprawdzie Kredyt Bank w stosowanym przez siebie postanowieniu umownym przewidział limit działań podejmowanych w miesiącu, jednak wykonanie w tym czasie 11 różnych dopuszczalnych czynności upominawczych powoduje, że średnio co 3 dni przedsiębiorca inicjuje kolejne czynności windykacyjne na koszt konsumenta, bez przyznania ich adresatowi racjonalnie określonego czasu na wykonanie zobowiązania, co może skutkować powstawaniem nowych zaległości. 7

8 Przykładowo, po upomnieniu telefonicznym konsument podejmuje działania i dokonuje spłaty zadłużenia, nie wiedząc, że w międzyczasie została do niego wysłana korespondencja upominawcza, w związku z czym, pomimo dokonanej spłaty, klient nadal nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań, o czym dowie się dopiero po pewnym czasie. Ponadto, podjęcie przez bank wszystkich, przewidzianych w analizowanym postanowieniu umownym działań może skutkować w konsekwencji obciążeniem konsumenta kosztami w wysokości 256 zł miesięcznie, co w określonych przypadkach może nawet przewyższać pierwotną kwotę jego zaległości. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce wtedy, gdy działanie przedsiębiorcy godzi w interesy konsumentów jako zbiorowości, to jest, ujawnia się w sytuacji gdy skierowane jest nie tylko do wyodrębnionej indywidualnie grupy konsumentów, lecz szerszego nieograniczonego liczbowo kręgu osób, do których dotarła i dotrzeć może oferta przedsiębiorcy. W rozpatrywanej sprawie wyżej wymienione warunki zostały spełnione. Oferta usług kredytowych, zawierająca niedozwoloną klauzulę, adresowana jest bowiem przez Spółkę, nie do ściśle zindywidualizowanego, konkretnego konsumenta lecz do z góry nieokreślonej, niemożliwej do zidentyfikowania liczby kontrahentów konsumentów, których sytuacja jest identyczna i wspólna. Skoro zatem kwestionowany zapis wzorców umowy jest tożsamy z klauzulą wpisaną do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, to posługiwanie się nim w obrocie konsumenckim zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie [ ] uznać należy za działanie bezprawne, stanowiące praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazać zaniechanie jej stosowania. Stosownie jednak do art. 28 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli w toku postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostanie uprawdopodobnione na podstawie okoliczności sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1 tejże ustawy, lub innych informacji będących podstawą wszczęcia postępowania że przedsiębiorca stosuje praktykę, o której mowa w art. 24 tejże ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego przepisu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek wykonania tych zobowiązań, a stosownie do art. 28 ust. 2 ww. ustawy może też określić termin ich wykonania. Z kolei, odpowiednio do art. 28 ust. 3 ustawy, w decyzji, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, Prezes UOKiK nakłada na przedsiębiorcę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. Jak wykazano wyżej, w okolicznościach przedmiotowej sprawy zostało uprawdopodobnione, że KREDYT BANK stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, określoną w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie [ ]. Jednocześnie przedsiębiorca zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia tym naruszeniom, poprzez przedstawienie konsumentom, których umowy są w trakcie realizacji, wyczerpującej informacji o obowiązujących w KREDYT BANK SA zasadach windykacji. W nowych wzorcach umownych postanowienie o treści: W przypadku braku wpłaty raty zgodnie z ( ) podejmowane są działania upominawcze, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca w następującej wysokości: koszty upomnienia SMS 2 zł, koszty upomnienia telefonicznego 9 zł, koszty przygotowania i wysyłki korespondencji upominawczej 20 zł, koszty wizyty windykatora w miejscu zamieszkania/pracy 70 zł, a opłata za przekazanie sprawy do windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej 40 zł. Miesięcznie 8

9 Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. otrzyma brzmienie: W przypadku braku wpłaty raty zgodnie z ( ) podejmowane są działania upominawcze zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Kredytobiorca w następującej wysokości: koszty upomnienia SMS ( ) zł, koszty upomnienia telefonicznego ( ) zł, koszty przygotowania i wysyłki korespondencji upominawczej ( ) zł, koszty wizyty windykatora w miejscu zamieszkania/pracy ( ) zł, opłata za przekazanie sprawy do windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej ( ) zł. Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem, że podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i dalszego istnienia zadłużenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Ponadto przedsiębiorca zobowiązał się do przedstawienia klientom/konsumentom odrębnym pismem i niezwłocznie tj. nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji przez Prezesa UOKiK, informacji o zasadach windykacji obowiązujących w Banku, w formie wyciągu z procedur wewnętrznych z dodatkowym wyjaśnieniem. W ocenie Prezesa Urzędu podjęte zobowiązanie w sposób wystarczający zabezpiecza i chroni interesy konsumentów. Biorąc pod uwagę wymienione okoliczności orzeczono, jak w punkcie I sentencji. Ponadto, organ antymonopolowy, w oparciu o zapis art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie [ ] wyznaczył termin przekazania informacji o wykonaniu zobowiązania w terminie czterech miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. Mając to na uwadze orzeczono, jak w punkcie II sentencji. Stosownie do treści art. 81 ust 1 ustawy o ochronie [ ], w związku z art k.p.c., od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku. Otrzymuje: KREDYT BANK SA ul. Kasprzaka nr 2/ WARSZAWA 9

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD. 61-6/09/AW Gdańsk, dnia 24 listopada 2009r. DECYZJA RGD. 35/2009 Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 16/2013

DECYZJA RLU Nr 16/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR 17/2011

DECYZJA Nr RKR 17/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-8/11/MS- /2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -29/2013

DECYZJA NR RBG -29/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 11 październik 2013

Bardziej szczegółowo

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r.

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. DECYZJA NR RGD. 2/2012 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011

RWR 61-17/10/ZK Wrocław, 11 lutego 2011 r. DECYZJA RWR 3/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-17/10/ZK

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-30/07/MLM Gdańsk, dnia 19 listopada 2007r. DECYZJA NR RGD. 41/2007 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG 61-23/08/MB Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011

RWR 61-2/11/ZK Wrocław, 4 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 20/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-2/11/ZK

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-36/12/AK Łódź, dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU-61-17/2013/MW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61-23/11/JS

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku DECYZJA NR RGD. 3/2013

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku DECYZJA NR RGD. 3/2013 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD-61-29/12/MLM Gdańsk, 10 maja 2013 r. DECYZJA NR RGD. 3/2013 Na podstawie art. 105 1 kpa w związku z art. 83 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/13/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 9/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmC 512/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2009r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Urszula Wilk

Bardziej szczegółowo

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2011r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Karol Weitz Sygn. akt IV CSK 51/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2017 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Karol Weitz

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZTA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL DDK-61-3/09/BK Warszawa, dn. 31 grudnia 2009 r. DECYZJA nr DDK-15/2009 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Warszawa, maj 2008 Lp. Nazwa i adres przedsiębiorcy 1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie 2. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszczy Liczba zakwestionowanych postanowień Przykłady kwestionowanych

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-25( )/13/MD Łódź, dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie RKR-61-11/13/PP- /13 Kraków, dnia 11 lipca 2013 r. DECYZJA NR RKR - 19/2013 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Regulamin egzekwowania należności Spółdzielni Mieszkaniowej Migdałowa. z siedzibą w Warszawie

Regulamin egzekwowania należności Spółdzielni Mieszkaniowej Migdałowa. z siedzibą w Warszawie Załącznik do uchwały 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2017 Regulamin egzekwowania należności Spółdzielni Mieszkaniowej Migdałowa z siedzibą w Warszawie 1 1. Regulamin określa zasady egzekwowania

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-14/11/MLM Gdańsk, dnia 20 lipca 2011r. DECYZJA NR RGD. 5/2011 I. Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-3/13/WS Wrocław, lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR - 54/2012

DECYZJA Nr RKR - 54/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-26/11/AGW/ES- /12 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka Dębe Wielkie Warszawa, 29 lutego 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.18.2015 Pan Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-44/12/DJ Warszawa, 4 grudnia 2013 r. DECYZJA nr RWA - 23/2013 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6-14/DJ Warszawa, 31 grudnia 2014 r. DECYZJA nr RWA- 30/2014 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RWR 61-8/13/JM Wrocław, 23.05. 2014 r. DECYZJA RWR - 10 /2014

RWR 61-8/13/JM Wrocław, 23.05. 2014 r. DECYZJA RWR - 10 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-8/13/JM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RPZ - 15/2011

DECYZJA NR RPZ - 15/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRO Y KO KURE CJI I KO SUME TÓW w Warszawie RWA-61-15/12/AT Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. DECYZJA r RWA- 46/2012 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 83/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa [...]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

RWR 61-18/06/ZR/ Wrocław, 27 października 2006 DECYZJA RWR 41 /2006

RWR 61-18/06/ZR/ Wrocław, 27 października 2006 DECYZJA RWR 41 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-18/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo

Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami

Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami Rola prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów w stosunkach z bankami Justyna Obrębska Specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej, Urząd Ochrony

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od r. I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) II. OBSŁUGA RACHUNKU KARTY Udostępnienie miesięcznego Zestawienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: radres poczty

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE L.dz. RKR-61-1/06/KCH- 7 /06 Kraków, dn. 18 kwietnia 2006 r. DECYZJA nr RKR - 16 /2006 Na podstawie art. 23e ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa.

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa. FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* (Adres,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-4/10/PM Warszawa, dn. 7 grudnia 2011 r. DECYZJA NR DDK 9/2011 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Kształcenia OPTIMUM. Hanna Wardowska, Marek Podbielski Spółka jawna z siedzibą. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kształcenia OPTIMUM. Hanna Wardowska, Marek Podbielski Spółka jawna z siedzibą. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, fax (052) 345-56-17, e-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych TurboKARTA Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. KK Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) I. WYDANIE KARTY TERMIN POBRANIA OPŁATY

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-5/11/AM Łódź, dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RWR 4/2012

DECYZJA nr RWR 4/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-42/11/JM/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji dla Kart Kredytowych Comfort Plus Santander Consumer Bank S.A. Obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r. Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. KK Obowiązuje od 8 sierpnia 08 r. Wydanie karty głównej (Wydanie karty płatniczej) Wydanie karty dodatkowej (Wydanie karty płatniczej) Opłata miesięczna za obsługę karty

Bardziej szczegółowo