Nawiewnik sufitowy NSC1 K/O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nawiewnik sufitowy NSC1 K/O"

Transkrypt

1 7 Nawiewnik sufitowy NSC1 K/O H D A1 A OPIS: Nawiewniki sufitowe NSC1K/O stosowane s¹ w pomieszczeniach o wysokoœci od,4 do 4 metrów. ¹czone s¹ ze skrzynkami rozprê nymi lub na przy³¹cze kielichowe. NSC1 oferujemy równie w wersji do monta u w stropach podwieszanych 600x600. Nawiewnik mo e pracowaæ ze strumieniem powietrza izotermicznego lub nieizotermicznego. Zakres temperatur strumienia wynosi od 10 do 10 K wzglêdem temperatury powietrza w pomieszczeniu. OZNACZENIE: NSC1 D / mat. / RAL Okr¹g³y NSC1O Kwadratowy NSC1K Œrednica D Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 0. Wymiary nawiewników sufitowych NSC1 O/K. D A A1 Panel sufitowy H Wydatek powietrza [m /h] Wspó³praca ze skrzynkami skrzynki /65 10/65 60/65 45/65 510/ SRC1, SRC, SRCC, SWC / Tab. 1. Adaptery do monta u nawiewników okr¹g³ych ze skrzynkami. Adaptery D1 / D Κ K skrzynka A 01 A 405 A 405 A 5/515 A 605 A A / / 97 7 / / / / / D 1 D 5 adapter NSC1 O Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

2 8 Rys.14. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia dla typoszeregu nawiewników NSC1. Nawiewnik NSC1 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

3 9 Rys.15. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Nawiewnik NSC1 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

4 0 Nawiewnik sufitowy NSC K/O A A 10 H OPIS: Nawiewnik sufitowy NSC K/O charakteryzuje siê wirowym wyp³ywem powietrza. Umo liwia to du ¹ indukcjê powietrza nawiewanego z zastanym. Stosuje siê w pomieszczeniach o wysokoœci,4 4 m, w instalacjach wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeñ o œrednim standardzie mikroklimatu takich jak sklepy, kuchnie, pomieszczenia przemys³owe. Nawiewnik wspó³pracuje ze skrzynkami rozprê nymi zaopatrzonymi w przepustnicê regulacyjn¹. nawiewnik wirowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo, standardowo na kolor RAL OZNACZENIE: NSC A / mat. / RAL kwadratowy NSCK okr¹g³y NSCO Wymiar A Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab.. Przyk³adowe wymiary nawiewników sufitowych NSC O/K. Nawiewnik NSCO / NSCK NSCO / NSCK NSCO / NSCK NSCO / NSCK NSCO / NSCK NSCO / NSCK Wymiar A Nawiewnik w panelu sufit. 65 mm 00/65 10/65 400/65 0/65 600/65 brak Wydajnoœæ [m /h] Skrzynki SRC1, SRC, SRCC, SWC Tab.. Adaptery do monta u nawiewników okr¹g³ych ze skrzynkami. skrzynki NSCK NSCO Panel / / Adaptery D 1 / D Κ K skrzynka A 01 A 405 A 5/515 A 605 A A / / / / / / D 1 D 5 adapter NSC O 0, 86 (woj. pomorskie); tel. (+48) , , ; fax (+48) Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

5 1 Rys.16. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia dla typoszeregu nawiewników NSC. Nawiewnik NSC Rys.17. Zale noœæ zasiê gu strumienia od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

6 D Nawiewnik sufitowy NSC A L 1 D C B 80 D 1 L OPIS: Nawiewnik sufitowy NSC jest instalowany w obiektach o du ej wysokoœci, takich jak hale przemys³owe, obiekty handlowe, hale sportowe, magazyny. NSC jest przeznaczony do nawiewu powietrza sch³odzonego lub ogrzewanego poprzez odpowiednie ustawienie obracaj¹cych siê wzglêdem siebie czaszy. Ogrzane powietrze wyp³ywa doln¹ p³aszczyzn¹ nawiewnika zaœ sch³odzone boczn¹. Sposób nawiewu mo na ustaliæ rêcznie lub samoczynnie za pomoc¹ si³ownika elektrycznego. Nawiewnik standardowo malowany jest na kolor RAL 9016, mo e byæ malowany na dowolny kolor. Nawiewnik NSC mocowany jest bezpoœrednio do trójnika okr¹g³ego typu BI lub "Spiro". OZNACZENIE: NSC D / D / mat. / RAL Œrednica D Œrednica D Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 4. Przyk³adowe wymiary nawiewników sufitowych NSC. D D 1 D A B C L L 1 Powierzchnia efektywna [m ] Naw. poziomy Naw. pionowy , ,5 85,5 85, ,08 0,04 0,09 0,048 0,057 0,07 0,07 0,08 0,04 0,09 0,048 0,057 0,07 0,07 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

7 Rys.18. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia dla typoszeregu nawiewników NSC. Nawiewnik NSC Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

8 4 Nawienik NSC Rys.19. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu dla typoszeregu nawiewników NSC. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

9 5 Nawiewnik sufitowy NSC7 K/O A A 10 H OPIS: Nawiewnik sufitowy NSC7 K/O charakteryzuje siê wirowym wyp³ywem powietrza. Posiada kierownice o sta³ym k¹cie ustawienia. Nawiewnik sufitowy NSC7 wspó³pracuje ze skrzynkami rozprê nymi SRC zaopatrzonymi w przepustnicê regulacyjn¹. Mocowany centralnie. Nawiewnik wirowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo, standardowo na kolor RAL9016. Na yczenie na dowolny kolor. OZNACZENIE: NSC7 A / mat. / RAL kwadratowy NSC7K okr¹g³y NSC7O Wymiar A / A Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 5. Przyk³adowe wymiary nawiewników sufitowych NSC7 O/K. Nawiewnik NSC7O/NSC7K NSC7O/NSC7K NSC7O/NSC7K NSC7O/NSC7K NSC7O/NSC7K A Nawiewnik/ panel sufit. 65 mm 00/65 10/65 400/65 0/65 600/65 Wydajnoœæ [m /h] Pef [m ] 0,07 0,07 0,0407 0,05 0,070 Skrzynki SRC1, SRC, SRCC, SWC skrzynki NSC7K NSC7O / / Panel Tab. 6. Adaptery do monta u nawiewników okr¹g³ych ze skrzynkami. Adaptery D 1 / D Κ K skrzynka A 01 A 405 A 5/515 A 605 A 57 / / / / / D 1 D 5 adapter NSC7 O 0, 86 (woj. pomorskie); tel. (+48) , , ; fax (+48) Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

10 6 Rys.0. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia dla typoszeregu nawiewników NSC7. Nawiewnik NSC7 Rys.1. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

11 7 Nawiewnik sufitowy NSC8 D H A OPIS: Nawiewniki posiadaj¹ perforacjê umo liwiaj¹c¹ sta³y kierunek nawiewu oraz ruchome lotki, pozwalaj¹ce na regulacjê kierunku wyp³ywu powietrza. Nawiewnik mocowany centralnie z pomoc¹ jednej œruby. Nawiewnik mo e pracowaæ w instalacji powietrza wywiewanego. OZNACZENIE: NSC8 D / mat. / RAL Wymiar D Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 7. Wymiary nawiewników sufitowych NSC8. D A H Pef [m ] 0,006 0,0079 0,010 0,0107 0,017 0,07 0,0610 0,091 0,1144 Wydajnoœæ [m /h] m/s 4 m/s Wspó³praca ze skrzynkami SRC1, SRC, SRCC, SWC skrzynki / Tab. 8. Adaptery do monta u nawiewników okr¹g³ych ze skrzynkami rozprê nymi. Adaptery A 01 A 01 A 01 A 405 A 405 A 5/515 A 605 A A 805 D 1 / D 194 / 14 6 / / / 97 7 / / / / / 694 Κ K D 1 D 5 adapter skrzynka NSC8 KO MIN 0, 86 Pogódki; (województwo pomorskie); tel. 058/5881, ; fax 058/ Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

12 8 Rys.. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSC8. Nawiewnik NSC8 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

13 9 Rys.. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSC8. Nawiewnik NSC8 Rys.. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

14 40 Nawiewnik sufitowy NSWK/NSWO A A 10 OPIS: Nawiewnik wirowy NSWK / NSWO posiada szczeliny nawiewne, w których zamontowana jest uchylna kierownica daj¹ca mo liwoœæ ustawienia k¹ta wyp³ywu strumienia powietrza rozbie nie, przeciwbie nie lub wspó³bie nie do s¹siaduj¹cych szczelin. Uzyskujemy w ten sposób mo liwoœæ regulacji zasiêgu oraz kierunku strumienia powietrza ciep³ego lub ch³odnego. Nawiewnik stosowany jest w wentylacji i klimatyzacji pomieszczeñ o wysokim standardzie mikroklimatu na przyk³ad w salach konferencyjnych, laboratoriach, biurach, hotelach. OZNACZENIE: NSW... A / b / mat. / RAL NSWK kwadratowy NSWO okr¹g³y Wymiar A Kolor lotek bia³e b czarne c bez lotek brak oznaczeñ Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 9. oszereg nawiewników NSWK / NSWO. Nawiewnik NSWO / NSWK NSWO / NSWK NSWO / NSWK NSWO / NSWK NSWO / NSWK NSWO / NSWK Tab. 0. Adaptery do monta u nawiewników okr¹g³ych ze skrzynkami nawiewnymi. Adaptery A D 1 / D Nawiewnik/ panel sufit. 65 mm 00/65 10/65 400/65 0/65 600/65 brak Κ Wydajnoœæ [m /h] K Pef [m ] 0,016 0,04 0,085 0,0756 0,106 0,1555 Skrzynki SRC1, SRC, SRCC, SWC skrzynka skrzynki NSWK NSWO / / Panel A 01 A 405 A 5/515 A 605 A A / / / / / / D 1 D 5 adapter NSWO 0, 86 (woj. pomorskie); tel. (+48) , , ; fax (+48) Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

15 41 Rys.4. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSW K/O. Nawiewnik NSW K/O Rys. 5. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

16 4 Nawiewnik sufitowy NSWA/NSWB NSWA NSWB A A 10 OPIS: Nawiewnik wirowy NSWA / NSWB posiada szczeliny nawiewne, w których zamontowana jest uchylna kierownica daj¹ca mo liwoœæ ustawienia k¹ta wyp³ywu strumienia powietrza rozbie nie, przeciwbie nie lub wspó³bie nie do s¹siaduj¹cych szczelin. Uzyskujemy w ten sposób mo liwoœæ regulacji zasiêgu oraz kierunku strumienia powietrza ciep³ego lub ch³odnego. Nawiewnik stosowany jest w wentylacji i klimatyzacji pomieszczeñ o wysokim standardzie mikroklimatu na przyk³ad w salach konferencyjnych, laboratoriach, biurach, hotelach. OZNACZENIE: NSW... A / b / mat. / RAL NSWA jeden rz¹d lotek NSWB dwa rzedy lotek Wymiar A Kolor lotek bia³e b czarne c bez lotek brak oznaczeñ Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 1. oszereg nawiewników NSWA / NSWB. Nawiewnik NSWA NSWA/NSWB NSWA/NSWB NSWA/NSWB NSWA/NSWB NSWA/NSWB NSWA A Panel sufitowy 65 mm 00/65 10/65 400/65 0/65 600/65 brak brak NSWA Wydajnoœæ [m /h] P ef [m ] 0,0144 0,0144 0,070 0,0486 0,0666 0,0666 0,186 * Dla nawiewnika w panelu sufitowym stosujemy skrzynkê typu. NSWB Wydajnoœæ [m /h] P ef [m ] 0,088 0,060 0,0918 0,0918 skrzynki* / , 86 (woj. pomorskie); tel. (+48) , , ; fax (+48) Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

17 4 Rys.6. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSWA. Nawiewnik NSWA Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

18 44 Rys.6. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSWB. Nawiewnik NSWB Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

19 45 Rys. 7. Zasiê g nawiewników Nawiewnik NSWA/NSWB NSWA/NSWB w zale noœci od natê zenia przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

20 46 Nawiewnik NSS OPIS: Cech¹ charakterystyczn¹ nawiewnika NSS, jest du a elastycznoœæ sposobów rozprowadzania powietrza. Nawiewnik wyposa ony jest w lotki umo liwiaj¹ce ukierunkowanie wyp³ywaj¹cych strumieni powietrza w szerokim zakresie. Montowane bez skrzynki rozprê nej, bezpoœrednio na przewodach o przekroju ko³owym. OZNACZENIE: NSS A x B / d / c / mat. / RAL Wymiar A Œrednica przewodu Kolor lotek bia³e b, czarne c Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Liczba szczelin w kolumnie B A Tab.. oszereg nawiewników NSS Wymiary nawiewników NSS. A x B x08 Liczba szczelin w wierszu x170 88x08 0x1 0x170 0x08 0x46 61x1 61x170 61x08 61x46 61x80 74x1 74x170 74x08 74x46 74x80 Powierzchnia efektywna nawiewników NSS. Pef [m ] Liczba szczelin w wierszu Liczba szczelin w kolumnie ,0176 0,0198 0,064 0,0176 0,064 0,05 0,044 0,0 0,0 0,044 0,055 0,066 0,064 0,096 0,058 0,066 0,079 Zalecane, minimalne œrednice przewodów. d Liczba szczelin w wierszu Liczba szczelin w kolumnie Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

21 47 Rys.8. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSS. Nawiewnik NSS Rys. 9. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

22 B Nawiewnik szczelinowy S NSZC 10 x x 180 A A A 1 x OPIS: Nawiewnik NSZC posiada w wykonaniu standardowym 1, lub szczeliny, wyposa one w kierownicê reguluj¹c¹ kierunek nawiewu. Wersja wyci¹gowa nawiewnika nie posiada kierownic. Skrzynka rozprê na nawiewnika posiada izolacj¹ akustyczno termiczn¹ oraz dwie przepustnice z blachy perforowanej. Nawiewnik NSZC wykorzystywany jest w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obiektów handlowych, biur, hoteli itp. Stosowany do nawiewu b¹dÿ do usuwania powietrza. Montowany w suficie. OZNACZENIE: NSZC AxB / mat. / RAL Wymiar A Wymiar B Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab.. Wymiary oraz dobór nawiewników szczelinowych NSZC. nawiewnika iloœæ szczelin NSZC 1 NSZC NSZC A B Powierzchnia efektywna [m ] 0,08 0,0564 0,0846 Zakres wydatków [m /h] Króæce przy³¹czne w skrzynce rozprê nej x 15 x 180 x Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

23 49 Rys.9. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSZC. Nawiewnik NSZC Rys.0. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

24 160 NSZPa Nawiewnik NSZP A NSZPb NSZPc NSZPd OPIS: Cech¹ charakterystyczn¹ nawiewnikanszp jest du a elastycznoœæ sposobów rozprowadzania powietrza. Nawiewnik wyposa ony jest w lotki umo liwiaj¹ce ukierunkowanie wyp³ywaj¹cych strumieni powietrza w szerokim zakresie. OZNACZENIE: NSZP A x B / c / mat. / RAL Wymiar A Kolor lotek bia³e b czarne c Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 4. Wymiary oraz dane techniczne nawiewników NSZP A Pef [m ] V [m /h] NSZP a NSZP b NSZP c NSZP d ,018 0,07 0,06 0, Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

25 51 Rys.1. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSZP. Nawiewnik NSZP Rys.. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

26 5 Nawiewnik NSP4 A A OPIS: Nawiewniki NSP4, stosowane do nawiewu powietrza w salach widowiskowych, teatrach i kinach. Standardowo malowany na kolor RAL OZNACZENIE: NSP4 A / c / mat. / RAL Wymiar A Kolor lotek bia³e b czarne c Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 5. oszereg nawiewników NSP4. Nawiewnik Wymiar A Wydatki [m /h] Pef [m ] Wspó³praca ze skrzynk¹ skrzynki NSP4 00 NSP4 10 NSP4 400 NSP4 0 NSP4 600 NSP ,01 0,01 0,0718 0,110 0,151 0,151 SRC1, SRC, SRCC, SWC / Tab. 6. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych. skrzynki rozprê znej / Wymiar A Wysokoœæ H 60/60 00/ / /455/0 415/455/0 Króciec D 158/ /48 48/1 1/5/98 1/5/98 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

27 5 Rys.. Poziom mocy akustycznej i spadek ciœnienia typoszeregu nawiewników NSP4. Nawiewnik NSP4 Rys.4. Zale noœæ zasiê gu od przep³ywu. Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

28 54 Nawiewnik MSKC/MSOC S B / B d 10 H A / A 15 OPIS: Sufitowy nawiewnik powietrza MSKC/MSOC ze szczelinami usytuowanymi gwiaÿdziœcie, s³u y do wirowego nawiewu powietrza o du ym stopniu indukcji. Szczeliny posiadaj¹ kierownicê reguluj¹c¹ k¹t wyp³ywu powietrza. Nawiewnik ma zastosowanie w systemach wentylacyjnych o zmiennym wydatku (VAV). Jest równie przystosowany do monta u w suficie podwieszanym. OZNACZENIE: MSKC/MSOC d / mat. / RAL MSKC kwadratowy MSOC okr¹g³y Srednica króæca d Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Aluminium 5754 (wg PNEN 57) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 7. Wymiary nawiewników MSOC / MSKC. MSOC MSKC d A B H d A B H Tab. 8. Parametry nawiewników MSOC / MSKC. Wydajnoœæ [m /h] Poziom g³oœnoœci [db] Opór przep³ywu [Pa] Zasiêg poziomy L(0) [m] ,1 MSOC / MSKC , ,6 9 68, , ,7 MSOC / MSKC , ,6 4 75, ,6 Wydajnoœæ [m /h] Poziom g³oœnoœci [db] Opór przep³ywu [Pa] Zasiêg poziomy L(0) [m] ,7 MSOC / MSKC ,1 4, , , ,7 MSOC / MSKC ,,7, ,8 Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

29 55 B / B d Nawiewnik SMKC/MOC 6 H A / A OPIS: Talerzowy nawiewnik powietrza MKC/MOC, s³u y do promieniowego nawiewu powietrza pod sufitem pomieszczenia. Strumieñ powietrza nawiewanego ma najczêœciej izotermiczny charakter. Nawiewniki MKC/MOC s¹ przystosowane do monta u w suficie podwieszanym. Mo e byæ zastosowany w systemach wentylacji o zmiennym wydatku (VAV). OZNACZENIE: MKC/MOC d / mat. / RAL Srednica d Materia³ Blacha czarna brak oznaczeñ Blacha ocynkowana 1.06 (wg PNEN 1014) Stal nierdzewna (wg PNEN 88) Aluminium 5754 (wg PNEN 57) Kolor wg. RAL Niemalowane brak oznaczeñ Tab. 9. Wymiary i parametry nawiewników MOC / MKC. MOC MKC d A B H d A B H Wydajnoœæ [m /h] Poziom g³oœnoœci [db] Opór przep³ywu [Pa] Zasiêg poziomy L(0) [m] 4 1,1 MOC / MKC ,5 1,5 1, ,1 MOC / MKC , 1,7, ,5 Wydajnoœæ [m /h] Poziom g³oœnoœci [db] Opór przep³ywu [Pa] Zasiêg poziomy L(0) [m] 18 1,6 MOC / MKC 6 5 1,9 00 8, 7, ,7 MOC / MKC ,6, ,8 Wydajnoœæ [m /h] Poziom g³oœnoœci [db] Opór przep³ywu [Pa] Zasiêg poziomy L(0) [m] 1 14,1 MOC / MKC , , , MOC / MKC ,8 4, 4, , 0, 86 (woj. pomorskie); tel. (+48) , , ; fax (+48) Firma Ciecholewski Wentylacje sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Wstêp str. 2. Anemostaty str. 5 str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 13 str. 14 str. 17 str. 20 str. 23

Wstêp str. 2. Anemostaty str. 5 str. 7 str. 8 str. 9 str. 11 str. 13 str. 14 str. 17 str. 20 str. 23 Spis treœci Anemostat jednostronny ANKC I Anemostat dwustronny ANKC II Y Anemostat dwustronny ANKC II Z Anemostat trójstronny ANKC III Anemostat czterostronny ANKC IV Anemostat dwustronny AGKC II Z Anemostat

Bardziej szczegółowo

Wstêp str. 2. Anemostaty str. 7 str. 9 str. 10 str. 11 str. 13 str. 15 str. 16 str. 19 str. 22 str. 25

Wstêp str. 2. Anemostaty str. 7 str. 9 str. 10 str. 11 str. 13 str. 15 str. 16 str. 19 str. 22 str. 25 Spis treœci Anemostat jednostronny ANKC I Anemostat dwustronny ANKC II Y Anemostat dwustronny ANKC II Z Anemostat trójstronny ANKC III Anemostat czterostronny ANKC IV Anemostat dwustronny AGKC II Z Anemostat

Bardziej szczegółowo

Anemostaty, nawiewniki, kratki, skrzynki rozprê ne

Anemostaty, nawiewniki, kratki, skrzynki rozprê ne Anemostaty, nawiewniki, kratki, skrzynki rozprê ne Spis treœci Anemostat jednostronny ANKC I Anemostat dwustronny ANKC II Y Anemostat dwustronny ANKC II Z Anemostat trójstronny ANKC III Anemostat czterostronny

Bardziej szczegółowo

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych.

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych. 40 7 Anemostat ANKC I C 110 B 25 A OPIS: Anemostaty jednostronne ANKC I umo liwiaj¹ nawiew powietrza w jednym kierunku. Stosowane s¹ do zabudowy w p³aszczyÿnie sufitu, w pomieszczeniach o wysokoœci 2,4

Bardziej szczegółowo

Wstęp str. 2. Anemostaty str. 7 str. 9 str. 10 str. 11 str. 13 str. 15 str. 16 str. 19 str. 22 str. 25

Wstęp str. 2. Anemostaty str. 7 str. 9 str. 10 str. 11 str. 13 str. 15 str. 16 str. 19 str. 22 str. 25 Spis treści Anemostat jednostronny ANKC I Anemostat dwustronny ANKC II Y Anemostat dwustronny ANKC II Z Anemostat trójstronny ANKC III Anemostat czterostronny ANKC IV Anemostat dwustronny AGKC II Z Anemostat

Bardziej szczegółowo

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC

Kratka wentylacyjna nawiewna KNC F 62 Kratka wentylacyjna nawiewna KNC 58 A x B E 25 OPIS: Kratki wentylacyjne nawiewne KNC stosuje siê do uzbrojenia otworów wentylacyjnych nawiewnych w kana³ach o przekroju prostok¹tnym. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami

NSDZT. Nawiewniki wirowe. z ruchomymi kierownicami Nawiewniki wirowe z ruchomymi kierownicami NSDZT Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZT s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

SDBP. Anemostaty prostok¹tne. z perforowanym panelem czo³owym

SDBP. Anemostaty prostok¹tne. z perforowanym panelem czo³owym Anemostaty prostok¹tne z perforowanym panelem czo³owym SDBP Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Anemostaty sufitowe SDBP s¹ przeznaczone do instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ze

Bardziej szczegółowo

NTDZ. Nawiewniki wirowe. z si³ownikiem termostatycznym

NTDZ. Nawiewniki wirowe. z si³ownikiem termostatycznym Nawiewniki wirowe z si³ownikiem termostatycznym NTDZ Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewnik wirowy NTDZ z ruchomymi kierownicami ustawianymi automatycznie za pomoc¹ si³ownika termostatycznego.

Bardziej szczegółowo

NWC. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NWC. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NWC Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NWC s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Nawiewniki pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu 1-, 2-,

Bardziej szczegółowo

NS9W. NOWOή: Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS9W. NOWOŒÆ: Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami NOWOŒÆ: Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS9W NS9W s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie

Bardziej szczegółowo

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS6. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor

SPIS TREÂCI. strona. Diagram doboru kratek. Przepustnica przesuwna. Przepustnica wielop aszczyznowa. Przepustnica uchylnadeflektor SPIS TREÂCI Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z pojedynczym rz dem kierownic Kratka wentylacyjna z podwójnym rz dem

Bardziej szczegółowo

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne

ALDA SDA. Anemostaty prostok¹tne Anemostaty prostok¹tne ALDA SDA Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Anemostaty sufitowe ALDA i SDA s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSAL 2-szczelinowy. Nawiewniki szczelinowe aluminiowe NSAL(N) Atesty igieniczne: K/B//0/007 Nawiewniki NSAL(N) to nawiewniki sufitowe, posiadaj¹ce wzd³u n¹ szczelinê nawiewn¹, wewn¹trz której zamocowane s¹ nastawiane indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWK-3

Nawiewnik wirowy NWK-3 Nawiewnik wirowy NWK- Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie kwadratowej NWK- stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m,

Bardziej szczegółowo

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS9. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami nemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS9 NS9 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-3

Nawiewnik wirowy NWO-3 Nawiewnik wirowy NWO- Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie okrągłej NWO- stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m,

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-12

Nawiewnik wirowy NWO-12 4 Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe okrągłe NWO-1, z funkcją zmiany kierunku nawiewu powietrza, chętnie stosowane są w przemyśle (hale produkcyjne) oraz wszędzie tam, gdzie dla podwyższenia poziomu

Bardziej szczegółowo

Przepustnica POJC. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. POJCs. POJCr OPIS: POJC... - d / u / mat. / reg. OZNACZENIE: l POJCn

Przepustnica POJC. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. POJCs. POJCr OPIS: POJC... - d / u / mat. / reg. OZNACZENIE: l POJCn Przepustnica POJC POJCs POJCn POJCr Przepustnice typu POJC s¹ sterowane rêcznie. Wykonywane w trzech wersjach: POJCs - szczena, z gumowym uszczenieniem na obwodzie przes³ony reguuj¹cej, stosowana tam,

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

2.2. Nawiewniki Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1

2.2. Nawiewniki Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1 2.2. Nawiewniki 2.2.1. Nawiewnik wirowy promieniowy AWR-1 Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 4. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. Redukcje. str. 8. str. 11. Trójniki. str. 14

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 4. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. Redukcje. str. 8. str. 11. Trójniki. str. 14 Spis treœci Przewód prosty izolowany PPIS25, PPIS50 Przewód prosty izolowany PPI BI25, PPIBI50 Wstêp str. 2 Przewody str. 4 str. 4 Przepustnica rêczna PRIS25, PRIS50 Przepustnica rêczna PRIN25, PRIN50

Bardziej szczegółowo

Anemostat nawiewny prostokątny ANP

Anemostat nawiewny prostokątny ANP Opis i zastosowanie Anemostaty sufitowe przeznaczone są do wentylacji grawitacyjnej, nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, nawiewnych i wywiewnych. Do montażu na

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-11

Nawiewnik wirowy NWO-11 4 Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe okrągłe NWO-11, z funkcją zmiany kierunku nawiewu powietrza, chętnie stosowane są w przemyśle (hale produkcyjne) oraz wszędzie tam, gdzie dla podwyższenia poziomu

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm]

Opis. Wymiary. Model KM...1 KM...2 KM...3 KM...4 KM...5 KM...6. L [mm] Opis Nawiewniki liniowe serii KM stosowane są w pomieszczeniach komfortu typu: biura, hotele, restauracje, sklepy, sale konferencyjne. Nawiewniki tego typu posiadają przestawne deflektory o kącie ustawienia

Bardziej szczegółowo

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH ST-DVW - stalowy, kwadratowy nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach przeznaczony do montażu w skrzynce rozprężnej ST-DRW - stalowy, okrągły nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SZT (*) SZT (*)

ZAKUP SZT (*) SZT (*) e-mail: biuro@centrumwentylacji.com.pl Zawory powietrzne SR-E SR-S Zawór wyci gowy typ SR-E Zawór nawiewny typ SR-S D KATALOGOWA 60 150 SZT (*) 150 500 SZT (*) > 500 SZT (*) [PLN/SZT] 80 13,91 8,69 6,61

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWK-1

Nawiewnik wirowy NWK-1 Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe na płycie kwadratowej NWK-1 stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5m - 4,5m, takich jak: biura,

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy NWO-9

Nawiewnik wirowy NWO-9 Opis i zastosowanie Nawiewniki wirowe okrągłe NWO-9 mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: restauracje, sale konferencyjne, szpitale, biura. Ponadto chętnie stosowane są w przemyśle

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

KL-N nawiewnik szczelinowy

KL-N nawiewnik szczelinowy 1 KL-N nawiewnik szczelinowy 1 Tel./Fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 1 2 Opis Produktu Nawiewniki liniowe serii KL-N stosowane są w pomieszczeniach o podwyższonych

Bardziej szczegółowo

NSDZT NAWIEWNIK WIROWY Z RUCHOMYMI KIEROWNICAMI

NSDZT NAWIEWNIK WIROWY Z RUCHOMYMI KIEROWNICAMI NSDZT NAWIEWNIK WIROWY Z RUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Nawiewniki NSDZT są przeznaczone do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średniociśnieniowych. Pozwalają na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SZT (*) SZT (*)

ZAKUP SZT (*) SZT (*) e-mail: biuro@centrumwentylacji.com.pl Zawory powietrzne SR-E SR-S Zawór wyci gowy typ SR-E Zawór nawiewny typ SR-S D KATALOGOWA 60 150 SZT (*) 150 500 SZT (*) > 500 SZT (*) [PLN/SZT] 80 13,91 8,69 6,61

Bardziej szczegółowo

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe

1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4. Anemostaty i nawiewniki wirowe 1.4.1. Anemostat nawiewny kwadratowy i prostokątny ASN ASN 1.4.2. Anemostat nawiewny kołowy ANO 1.4.3. Anemostat wywiewny ASW 1.4.4. Nawiewnik wirowy kwadratowy AWR

Bardziej szczegółowo

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA. KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA

HFD KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA.  KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA KARTA INFORMACYJNA v.. 205 WERSJA POLSKA KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian HFD nawiewniki Z FILTREM absolutnym fd KARTA INFORMACYJNA KARTA INFORMACYJNA hfd nawiewniki z filtrem absolutnym

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ...800

Opis. Wymiary. Model KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ...800 Opis Nawiewniki wirowe KZ stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu aule, kina, markety, galerie. Mogą być także stosowane w pomieszczeniach obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22b, Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: ,

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 22b, Rawa Mazowiecka, Polska tel , fax: , 1 SSD - stalowy SD - aluminiowy Nawiewniki kwadratowe SSD, SD CECHY PRODUKTU Płyta czołowa kwadratowa Nieruchome łopatki Regulacja strumienia powietrza na przyłączu i nawiewniku Funkcja pracy: nawiew,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA KRT INFORMCYJN v. 1.0 2015 WERSJ POLSK KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nawiewniki powietrza wb KRT INFORMCYJN Dwb nawiewniki powietrza PRZEZNCZENIE i TYPY NWIEWNIKÓW Nawiewniki -1 rys:

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

TAH. T³umiki akustyczne. w wykonaniu higienicznym

TAH. T³umiki akustyczne. w wykonaniu higienicznym T³umiki akustyczne w wykonaniu higienicznym TH test Higieniczny: HK/B/0375/01/2010 T³umik akustyczny TH z wyjmowanymi kulisami. TH s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne

Bardziej szczegółowo

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie

SRC. Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia. Przeznaczenie Przepustnice systemu ró nicowania ciœnienia SRC Przeznaczenie Przepustnica SRC-Z Przepustnice wielop³aszczyznowe SRC z ³opatkami przeciwbie nymi stosuje siê do regulacji lub zamkniêcia przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Wymiary

Opis Produktu. Wymiary Opis Produktu Nawiewniki DFZ-S4 o panelu perforowanym stosowane są do pomieszczeń użyteczności publicznej typu: restauracje, biura, hotele. Przeznaczone do montażu sufitowego są również chętnie stosowane

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowo-promieniowy NWPA

Nawiewnik wirowo-promieniowy NWPA Nawiewnik wirowo-promieniowy NWPA Nawiewniki NWPA mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, szpitale, restauracje, sale konferencyjne itp. Chętnie są stosowane także

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik szczelinowy NS. NS-2 szczelinowy. Przekrój Y-Y. L B [mm] B [mm] Przekrój X-X B 1 L B=L-10

Nawiewnik szczelinowy NS. NS-2 szczelinowy. Przekrój Y-Y. L B [mm] B [mm] Przekrój X-X B 1 L B=L-10 Opis i zastosowanie Nawiewniki szczelinowe stosowane są do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przemysłowych i użyteczności publicznej o wysokości 2,5 m - m. Przeznaczone są do montażu w stropach podwieszanych,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA

ASD/ ADD, CSD/ CDD DYFUZJA POWIETRZA KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI ZALETY PRZEZNACZENIE / ZASTOSOWANIE OPIS MONTA AKCESORIA ASD/ ADD, CSD/ CDD KRATKI WENTYLACYJNE Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Wysoka jakoêç wykonania - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno w bibliotekach programu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP "NSL"

KARTA INFORMACYJNA NAWIEWNIKI SUFITOWE Z WYP YWEM LAMINARNYM TYP NSL 2 48 1. PRZEZNACZENIE Nawiewniki sufitowe z wyp³ywem laminarnym typu NSL zwane równie stropami laminarnymi przeznaczone s¹ do klimatyzacji sal operacyjnych i pomieszczeñ o wysokich wymaganiach czystoœci.

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu CSD- NS Cechy Produktu Nowy design Płyta czołowa okrągła, kwadratowa Nieruchome profilowane łopatki Montowany pod i w stropie podwieszonym Lakierowany standardowo RAL9010 Pięć wielkości Zastosowanie Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

Podstawa dachowa PDBI

Podstawa dachowa PDBI 143 W E N T Y C J E sp. z o.o. Podstawa dachowa PDBI 22 42 Podstawy dachowe PDBI (typu BI) mo na stosowaæ razem z wywietrzakami, wentylatorami, czerpniami, lub wyrzutniami, w uk³adach bezkana³owych. Mo

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

NASTAWNE NAWIEWNIKI WIROWE

NASTAWNE NAWIEWNIKI WIROWE KD- A x A 9 A x A d CD Nastawne nawiewniki wirowe KD- Zastosowanie: Nastawne nawiewniki wirowe KD- stosowane sä do nadmuchu lub wyciägu du`ych ilo{ci powietrza. Przeznaczone sä dla du`ych pomieszczeü (hale

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Wymiary. Model

Opis Produktu. Wymiary. Model Cechy Produktu - Nawiew czterostronny - Wydajność powietrza od 150 do 1200 m 3 /h - Temperatura pracy od tp ± 12K - Wysokość montaŝu od 2,6 do 4,0 m - Montowany w stropie podwieszanym lub do przewodu kanału

Bardziej szczegółowo

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 10, Rawa Mazowiecka, Polska tel./fax: +48 (46) ,

LOXIMIDE Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 10, Rawa Mazowiecka, Polska tel./fax: +48 (46) , 1 tel./fax: +48 (46) 814 23 73, office@loximide.com.pl, www.loximide.com.pl 1 Opis Produktu Nawiewniki wirowe dalekiego zasięgu AX6 stosowane są w pomieszczeniach użyteczności publicznej typu aule, kina,

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik perforowany kwadratowy PAKA, PBKA, PCKA, PDKA, PEKA

Nawiewnik perforowany kwadratowy PAKA, PBKA, PCKA, PDKA, PEKA Nawiewnik perforowany kwadratowy PAKA, PBKA, PCKA, PDKA, PEKA Nawiewniki sufitowe z panelami perforowanymi serii PAKA, PBKA, PCKA, PDKA, PEKA mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyza

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model [mm] KV-40 KV-50 KV-80 KV-150 KV-200 KV-230

Opis. Wymiary. Model [mm] KV-40 KV-50 KV-80 KV-150 KV-200 KV-230 Opis Dysza nawiewna serii KV jest nawiewnikiem ściennym. Przeznaczona jest do pomieszczeń o dużej kubaturze typu hale sportowe, widowiskowe, handlowe. Ze względu na niski poziom emisji hałasu, chętnie

Bardziej szczegółowo

Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE

Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE 2 Regulowany nawiewnik wirowy SDZA Regulowany sufitowy nawiewnik dalekiego zasięgu SDZA jest przeznaczony do zastosowań w budynkach komercyjnych i przemysłowych

Bardziej szczegółowo

dn Wielkość dn

dn Wielkość dn Nawiewnik wirowo-promieniowy Nawiewniki mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, szpitale, restauracje, sale konferencyjne itp. Stosowane są także w przemyśle i

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewnik pod ogowy Ogólnie Nawiewnik pod ogowy BZD jest nawiewnikiem montowany w pod odze, przeznaczony do pracy z ma ró nic temperatur pomi dzy powietrzem nawiewanym i w

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe JSL

Nawiewniki szczelinowe JSL Nawiewniki szczelinowe JSL Nawiewnik szczelinowy JSL KRÓTKI OPIS Nawiewnik szczelinowy JSL przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza.

Bardziej szczegółowo

2.2. Nawiewniki Nawiewnik szczelinowy sufitowy NSS

2.2. Nawiewniki Nawiewnik szczelinowy sufitowy NSS 2.2. Nawiewniki 2.2.12. Nawiewnik szczelinowy sufitowy NSS Zastosowanie: nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Odpowiedni do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza. Montaż: w skrzynkach rozprężnych

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI OKRÄG\E NAWIEWNIKI OKRÄG\E OD-1, OD-2 OD-1

NAWIEWNIKI OKRÄG\E NAWIEWNIKI OKRÄG\E OD-1, OD-2 OD-1 OD-, OD- OD- 9 φ D- φ D φ A Fe RAL 900 CD Nieruchome obrëcze nawiewne Widoczne mocowanie centralne przy pomocy {ruby lub na obwodzie trzema {rubami Uszczelnienie na obwodzie Elementy regulacyjne J, L,

Bardziej szczegółowo

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 4. str. 5 str. 6 str. 7 str. 8. Redukcje. Trójniki. str. 11. Odsadzki. str. 13. Przepustnice. str. 15 str. 15 str.

Wstêp. str. 2. Przewody. str. 4. str. 5 str. 6 str. 7 str. 8. Redukcje. Trójniki. str. 11. Odsadzki. str. 13. Przepustnice. str. 15 str. 15 str. Spis treœci Wstêp str. 2 Klapa zwrotna OKZI Klapy zwrotne str. 1 Przewód prosty izolowany OPPIS Przewody str. 4 uki segmentowe uk izolowany 90 - OLSI-90 uk izolowany 45 OLSI-45 uk izolowany 30 OLSI-30

Bardziej szczegółowo

KDZ. kratka dalekiego zasięgu KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

KDZ. kratka dalekiego zasięgu KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA wykonana z blachy stalowej wysoka jakość wykonania wysoka odporność na obciążenia statyczne malowane standardowo na kolor RAL9010 na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy przestawny PDZA

Nawiewnik wirowy przestawny PDZA Nawiewnik wirowy przestawny PDZA Nawiewnik wirowy PDZA zapewnia skuteczną wentylację pomieszczeń o dużej kubaturze takich jak: hale produkcyjne, supermarkety, magazyny itp. Dzięki funkcji zmiany charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki Cennik urządzeń wentylacyjnych Anemostaty i kratki A-TEC Systemy Instalacyjne Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 31 tel. (058) 309 10 97, tel./fax (058) 322 10 97 e-mail: a-tec@a-tec.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik/wywiewnik perforowany NWE-1

Nawiewnik/wywiewnik perforowany NWE-1 Opis i zastosowanie: Nawiewniki sufitowe przeznaczone są do wentylacji grawitacyjnej, nisko- i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Do montażu na kanałach wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model. KQ2 300x300. KQ2 625x625. KQ2 600x600, 625x625. Model. PB 600x600 PB 625x625

Opis. Wymiary. Model. KQ2 300x300. KQ2 625x625. KQ2 600x600, 625x625. Model. PB 600x600 PB 625x625 Opis Nawiewniki wirowe serii Q2 stosowane są głównie w pomieszczeniach komfortu typu: hotele, kina, biura, szpitale, sale konferencyjne itp. Mogą być stosowane także w pomieszczeniach obiektów przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI WIROWE NAWIEWNIKI WIROWE OD-9

NAWIEWNIKI WIROWE NAWIEWNIKI WIROWE OD-9 OD-9 St RAL 90 Nawiewnik wirowy OD-9 Okräg a lub kwadratowa maska (p yta czo owa) Rozmieszczenie opatek po okrëgu lub w kwadracie \opatki kierujäce wykonane z tworzywa sztucznego Mo`liwo{~ regulacji w

Bardziej szczegółowo

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka TM Nawiewniki szczelinowe SWAN to nawiewnik szczelinowy przeznaczony do montażu w suficie lub ścianie. Nawiewnik może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza, które może być nawiewane z temperaturą

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewniki mają zastosowanie w układach klimatyzacyjnych, w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, szpitale, restauracje, sale konferencyjne oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są dobre

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Ilość dysz 200x100. Model x x150. LxH

Opis. Wymiary. Ilość dysz 200x100. Model x x150. LxH Opis Dysza nawiewna serii KOO jest nawiewnikiem przeznaczonym do zastosowań, w których wymagany jest zwiększony zasięg strumienia nawiewanego powietrza. Stosowana jest głównie w pomieszczeniach o dużej

Bardziej szczegółowo

NSAL(N) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE ALUMINIOWE

NSAL(N) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE ALUMINIOWE NSAL(N) NAWIEWNIKI SZCZELINOWE ALUMINIOWE Przeznaczenie: Stosowane w instalacjach o stałym i zmiennym przepływie powietrza. Wysoki stopień indukcji powietrza sprawia, że nawiewniki NSAL(N) mogą pracować

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymiary. Model. KQ3 600x600 36

Opis. Wymiary. Model. KQ3 600x600 36 MD Opis Nawiewniki wirowe serii KQ3 stosowane są w pomieszczeniach komfortu typu: biura, hotele, kina, restauracje, sklepy. Mogą być stosowane także w pomieszczeniach obiektów przemysłowych. Nawiewniki

Bardziej szczegółowo