Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 161 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej Działając na podstawie 32 Statutu Politechniki Poznańskiej, Senat zatwierdza Ordynację wyborczą organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej w roku 2012 oraz kalendarz czynności wyborczych, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. Przewodniczący Senatu Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

2 organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej w roku 2012 oraz kalendarz czynności wyborczych uchwalone przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r.

3 3 Postanowienia ogólne 1 1. została przygotowana z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Politechniki Poznańskiej uchwalonego Uchwałą Senatu Akademickiego Nr 154 z dnia 30 listopada 2011 r. 2. obowiązuje w Politechnice Poznańskiej podczas wyborów w roku 2012 oraz podczas wyborów uzupełniających w okresie kadencji określa tryb postępowania podczas wyborów elektorów, organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej. 4. Integralną częścią ordynacji wyborczej jest kalendarz czynności wyborczych. 5. W kalendarzu czynności wyborczych określono terminy przeprowadzenia wyborów elektorów, organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej. 2 Wybory powinny być przeprowadzone w terminach określonych w kalendarzu czynności wyborczych. Zmiany w harmonogramie może dokonać wyłącznie UKW Na nową kadencję wybierani są przedstawiciele do: kolegium elektorów (zgodnie z 12), senatu (zgodnie z 18), rad wydziałów (zgodnie z 23). 2. Wybory osób do pełnienia funkcji kierowniczych na Uczelni dokonywane są w kolejności: rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani Udział w pracach Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowych Komisji Wyborczych nie pozbawia czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem podanym w pkt Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej nie może kandydować na funkcję rektora, a przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na funkcję dziekana. 3. Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry. 4. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, kierownika katedry. 5. Funkcji organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej. 6. Zakazuje się łączenia funkcji członka senatu Uczelni z funkcją organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela uczelni niepublicznej będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej. Wyboru rektora i trzech prorektorów dokonuje kolegium elektorów. 5

4 4 Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje urzędująca rada wydziału. 6 7 Rektor, prorektorzy i dziekani są wybierani spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z tym, że prorektorzy, dziekani i prodziekani muszą być zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 8 Rozdziału liczby elektorów na poszczególne okręgi wyborcze oraz rozdziału miejsc przedstawicielskich w organach kolegialnych dokonano wg stanu zatrudnienia w dniu 1 stycznia 2012 r. tj. po powołaniu Uczelnianej Komisji Wyborczej. Stan zatrudnienia w Politechnice Poznańskiej w dniu 1 stycznia 2012 r. podano w załączniku nr Pracowników będących w dniu 1 stycznia 2012 r. na urlopach bezpłatnych i stażach długoterminowych wliczono do stanu zatrudnienia. 2. Osoby, które po dniu 1 stycznia 2012 r. do dnia wyborów uzyskają zatwierdzenie stopnia naukowego doktora habilitowanego albo wrócą z urlopu lub stażu, uzyskują bierne i czynne prawo wyborcze w odpowiedniej grupie zatrudnienia i zostają wpisani na listy obecności, jednak ich udział w posiedzeniach wyborczych nie wpływa na skład organu kolegialnego lub liczbę przedstawicieli. 3. Na listy obecności nie wpisuje się osób, które w dniu wyborów przebywają na urlopach bezpłatnych lub stażach długoterminowych oraz nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Poznańska jest drugim miejscem pracy Podczas wszystkich zebrań wyborczych obowiązują zasady podane w 32 Statutu. 2. Posiedzenia kolegium elektorów oraz zebrania wyborcze przedstawicieli i elektorów z jednostek nienależących do wydziałów oraz administracji centralnej organizuje UKW. 3. Posiedzenia i zebrania wyborcze na wydziałach organizują Wydziałowe Komisje Wyborcze. 4. Posiedzeniom kolegium elektorów przewodniczy najstarszy wiekiem, obecny na posiedzeniu, wyrażający zgodę członek kolegium elektorów, posiadający tytuł naukowy. 5. Posiedzeniom rad wydziału podczas wyboru dziekana i prodziekanów przewodniczy najstarszy wiekiem, obecny na posiedzeniu, wyrażający zgodę członek rady, posiadający tytuł naukowy. 6. Wszystkie posiedzenia i zebrania wyborcze, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu prowadzą członkowie UKW lub Wydziałowych Komisji Wyborczych. 7. Listy osób uprawnionych do głosowania podczas wyborów elektorów, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz dziekanów i prodziekanów przygotowują odpowiednio dziekanaty, instytuty lub katedry. 8. Listy elektorów wybierających rektora i prorektorów przygotowuje UKW. 11 Ustala się następujący tryb przeprowadzania zebrań wyborczych elektorów i przedstawicieli do organów kolegialnych: 1) Na początku zebrania wyborczego powoływana jest, spośród uprawnionych do głosowania,

5 5 trzyosobowa komisja mandatowa, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania i stwierdzenie ważności zebrania. 2) Po stwierdzeniu ważności zebrania wyborczego odbywa się zgłaszanie kandydatów. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Na żądanie, chociaż jednego uczestnika zebrania, prowadzący zebranie zarządza tajne (na kartkach) zgłaszanie kandydatów. 3) Zgłoszeni kandydaci muszą oświadczyć, że zgadzają się lub nie zgadzają się na kandydowanie. Jeśli zgłaszanie kandydatów było tajne, to również składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie powinno odbywać się tajnie. 4) Na listę wyborczą wpisuje się, w kolejności alfabetycznej, tylko tych spośród zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wszystkim kandydatom umieszczonym na liście wyborczej przypisuje się numer porządkowy. 5) Głos oddany jest na tego spośród kandydatów, którego numer porządkowy na karcie do głosowania został zakreślony okręgiem. Głos jest nieważny, jeśli liczba zakreślonych numerów przekracza liczbę mandatów. 6) Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 7) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród osób uprawnionych do głosowania, a niewpisanych na listę wyborczą. 8) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od liczby mandatów, a pierwsze głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się nie więcej niż dwóch kandydatów na jedno miejsce pozostające do obsadzenia. W przypadku, gdy na jeden mandat dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, głosowanie na tych kandydatów powtarza się. 9) W przypadku, gdy głosowanie tylko na jednego kandydata nie doprowadzi do wyboru, sporządza się nową listę wyborczą. Wybory przedstawicieli do kolegium elektorów 12 Do kolegium elektorów wybierani są przedstawiciele: 1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, albo którzy nabyli uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach i tytule, w liczbie 112 elektorów, 2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 36 elektorów, 3) studentów w liczbie 39 elektorów, 4) doktorantów w liczbie 1 elektora, 5) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 12 elektorów. 13 Dla wyboru elektorów tworzy się okręgi wyborcze Elektorów spośród nauczycieli akademickich wybiera się w 11 okręgach wyborczych wymienionych w pkt Elektorów spośród nauczycieli akademickich wymienionych w 12 pkt 1 i 2 wybiera się w poszczególnych okręgach wyborczych na wspólnym zebraniu wszystkich nauczycieli aka-

6 6 demickich. 3. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: Lp. Nazwa okręgu prof. i dr hab Liczba elektorów inni naucz. ak. 1. Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteka 0 3 R a z e m: Elektorów spośród studentów studiów stacjonarnych wybiera się w 10 okręgach wyborczych, którymi są wydziały. 2. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: Lp. Nazwa wydziału Liczba studentów Liczba elektorów 1. Architektury Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny Fizyki Technicznej Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej R a z e m: W poszczególnych okręgach wyborczych elektorów spośród studentów wybiera wydziałowe zebranie przedstawicieli grup studenckich wszystkich kierunków studiów. Zebranie zwołuje

7 7 przewodniczący wydziałowej rady samorządu studenckiego. 16 Elektorem spośród doktorantów jest przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera się w 7 okręgach wyborczych. 2. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę elektorów: Lp. Nazwa okręgu Liczba pracowników Liczba elektorów Wydział Architektury, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Informatyki Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka Administracja i obsługa Kampus Warta Administracja i obsługa Wilda, Nieszawska i pozostałe obiekty Wybory przedstawicieli do senatu R a z e m: Do senatu wybierani są przedstawiciele: 1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych, nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, albo którzy nabyli uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach i tytule, w liczbie 16, 2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie 11, 3) studentów w liczbie 10, 4) doktorantów w liczbie 1, 5) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie Przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego albo którzy nabyli uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach i tytule, wybiera się w 10 okręgach wyborczych takich, jak podano w pkt 2.

8 8 2. W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę przedstawicieli: Lp. Nazwa okręgu Liczba wybieranych przedstawicieli 1. Wydział Architektury 1 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2 3. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 2 4. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji 1 5. Wydział Elektryczny 2 6. Wydział Fizyki Technicznej 1 7. Wydział Informatyki 2 8. Wydział Inżynierii Zarządzania 1 9. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej 2 R a z e m: Przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich wybiera się w 11 okręgach wyborczych takich, jak podano w pkt W poszczególnych okręgach wyborczych wybiera się następującą liczbę przedstawicieli: Lp. Nazwa okręgu Liczba wybieranych przedstawicieli 1. Wydział Architektury 1 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 1 3. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 1 4. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji 1 5. Wydział Elektryczny 1 6. Wydział Fizyki Technicznej 1 7. Informatyki 1 8. Inżynierii Zarządzania 1 9. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej Jednostki org. nienależące do wydziałów 1 R a z e m: Przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich wymienionych w 18 pkt 1 i 2 wybiera się w okręgach wyborczych na odrębnych zebraniach poszczególnych grup nauczycieli akademickich.

9 9 20 Przedstawicielami studentów do senatu są przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego. 21 Przedstawicielem doktorantów do Senatu jest przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów Trzech przedstawicieli do senatu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierają na wspólnym zebraniu elektorzy wybrani w poszczególnych okręgach wyborczych. 2. Zebranie wyborcze organizuje i prowadzi przedstawiciel UKW. Wybory przedstawicieli do rad wydziałów Do rad wydziałów wybierani są przedstawiciele: 1) nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wydziału, 2) samorządu studenckiego wydziału, 3) samorządu doktorantów wydziału, 4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wydziału. 2. Liczbę wybieranych przedstawicieli ustalono w zależności od składu rady wydziału przy uwzględnieniu, że nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego, albo którzy nabyli uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach i tytule, stanowią 60%, pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 20%, studenci i doktoranci 20% składu rady. 3. Liczba wybieranych przedstawicieli wynikająca ze struktury poszczególnych rad wydziałów na nową kadencję jest następująca: Lp. Nazwa wydziału prof., dr hab.* Liczba członków rady pozost. naucz. akadem. studenci doktoranci prac. niebędący naucz. akad. łącznie 1. Architektury Budownictwa i Inżynierii Środowiska Budowy Maszyn i Zarządzania Elektroniki i Telekomunikacji Elektryczny

10 10 6. Fizyki Technicznej Informatyki Inżynierii Zarządzania Maszyn Roboczych i Transportu Technologii Chemicznej * zgodnie z 19 ust. 1 pkt 3 członkami rady wydziału są osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. 24 Przedstawicieli do rady wydziału nauczycieli akademickich wymienionych w 23 pkt 1 wybierają pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wydziału na zebraniu zorganizowanym i prowadzonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą Przedstawicieli studentów do rady wydziału wybiera się na tych samych zasadach, co podczas wyboru elektorów. 2. Przedstawicieli doktorantów do rady wydziału wybiera spośród siebie Wydziałowy Samorząd Doktorantów. 3. Wydziałowa Komisja Wyborcza może uznać za przedstawicieli do rad wydziału osoby wybrane do kolegium elektorów. Jeśli liczba elektorów z wydziału jest większa od liczby przedstawicieli, to członkami rady wydziału zostają te osoby, które podczas głosowania uzyskały większą liczbę głosów. Jeśli liczba przedstawicieli do rad wydziału jest większa od liczby elektorów, to członkami rady wydziału zostają te osoby, które podczas wyboru elektorów uzyskały kolejno większą liczbę głosów, jednak w każdym przypadku więcej niż połowę. 4. Jeśli WKW uzna, że na wydziale wybiera się odrębnie elektorów i odrębnie przedstawicieli do rady wydziału, to wybory przedstawicieli do rady wydziału WKW może przeprowadzić łącznie z wyborami elektorów. 26 Przedstawicieli do rady wydziału pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierają pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych wydziału na wspólnym zebraniu zorganizowanym i prowadzonym przez Wydziałową Komisję Wyborczą. Wybory rektora i prorektorów Do zgłaszania kandydatów na rektora uprawnieni są wyłącznie elektorzy. 2. Zgłaszanie kandydatów odbywa się tajnie, poprzez włożenie do specjalnie ustawionej urny kartki z nazwiskiem kandydata (kartki z pieczątką Biura Rektora otrzymają elektorzy bezpośrednio po dokonaniu ich wyboru). 3. Kartki z nazwiskami kandydatów na rektora można składać do urny ustawionej w godzinach od w Biurze Rektora (Wilda budynek Rektoratu, pok. nr 208) i w holu budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (ul. Piotrowo 3, parter), w dniu podanym w kalendarzu czynności wyborczych. 4. UKW zwraca się do zgłoszonych osób o złożenie pisemnego oświadczenia stwierdzającego

11 11 zgodę na kandydowanie lub odmawiającego kandydowania. W przypadku wyrażenia zgody kandydat zobowiązany jest, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa... (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), do złożenia oświadczenia lustracyjnego. 5. Oświadczenie musi być złożone do UKW najpóźniej w dniu poprzedzającym ogłoszenie listy kandydatów. Nie złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania na funkcję rektora. 6. W terminie ustalonym w kalendarzu czynności wyborczych, UKW ogłasza nazwiska kandydatów na funkcję rektora Ustala się następujący tryb przeprowadzania głosowania na funkcję rektora: 1) Na listę wyborczą wpisuje się, w kolejności alfabetycznej, nazwiska kandydatów wyłonionych wg zasad podanych w 27. 2) Głosowanie przeprowadza się na kartkach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w pierwszym głosowaniu oraz na kartkach z numerami kandydatów w ewentualnych kolejnych głosowaniach. 3) Głos oddany jest na tego spośród kandydatów, którego numer porządkowy na karcie do głosowania został zakreślony okręgiem. 4) Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród osób uprawnionych do głosowania, a niewpisanych na listę wyborczą. 5) W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa od czterech, a pierwsze głosowanie nie doprowadzi do wyboru rektora, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się tylko czterech kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się, przy czym na liście wyborczej pozostawia się tylko dwóch kandydatów, którzy w drugim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 6) W przypadku, gdy na liście wyborczej znajdują się dwa nazwiska kandydatów, lub nazwisko tylko jednego kandydata, a głosowanie nie doprowadzi do wyboru rektora, sporządza się nową listę wyborczą wg zasad określonych w Na zebranie wyborcze Kolegium Elektorów zaprasza się wszystkich kandydatów na rektora Prezentacja kandydatów na funkcję rektora odbywa się na otwartym zebraniu pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej. 2. Zebranie organizuje i prowadzi UKW. 3. Podczas prezentacji wszyscy kandydaci zajmują miejsca przy stole prezydialnym. 4. Prezentacja kandydatów odbywa się w kolejności ustalonej w losowaniu przeprowadzonym przez UKW z udziałem kandydatów (przed zebraniem) W dniu określonym w kalendarzu czynności wyborczych, UKW ogłasza nazwiska kandydatów na prorektorów zgłoszone przez rektora elekta. 2. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości studentów i doktorantów elektorów. 3. Jeśli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, rektor elekt przedstawia nowych kandydatów lub nowego kandydata na prorektora.

12 12 Wybory dziekana i prodziekanów Zasady wyboru dziekana i prodziekanów są takie same, jak podane w punktach dotyczących wyboru rektora i prorektorów z tym, że funkcje UKW przejmuje WKW, a do zgłaszania kandydatów uprawnieni są członkowie rady wydziału. 2. Kartki z nazwiskami kandydatów na dziekana można składać w dniu podanym w kalendarzu czynności wyborczych w godzinach od w sekretariatach dziekanatów. Postanowienia końcowe 32 wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej.

13 13 KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Z a d a n i a Termin Wykonuje Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej 30 listopada 2011 r. Senat Uchwalenie ordynacji wyborczej i kalendarza czynności wyborczych Powołanie Wydziałowych Komisji Wyborczych Zebranie UKW z przewodniczącymi WKW Wybory elektorów (przedstawicieli do kolegium elektorów) 25 stycznia 2012 r. Senat do 31 stycznia 2012 r. 1 lutego 2012 r. godz do 27 lutego 2012 r. Rady wydziałów UKW UKW oraz WKW Zgłaszanie kandydatów na funkcję rektora 29 lutego 2012 r. UKW Ogłoszenie nazwisk kandydatów na funkcję rektora 5 marca 2012 r. UKW Prezentacja kandydatów na funkcję rektora 14 marca 2012 r. godz , Aula UKW w Centrum K-W Wybór rektora przez kolegium elektorów 21 marca 2012 r. godz , Aula UKW w Centrum K-W Ogłoszenie nazwisk kandydatów na prorektorów 11 kwietnia 2012 r. UKW Wybory prorektorów przez kolegium elektorów 18 kwietnia 2012 r. godz , Aula UKW w Centrum K-W Zgłaszanie kandydatów na dziekanów 24 kwietnia 2012 r. WKW Ogłoszenie nazwisk kandydatów na dziekanów 30 kwietnia 2012 r. WKW Wybory dziekanów do 18 maja 2012 r. WKW Ogłoszenie nazwisk kandydatów na prodziekanów 22 maja 2012 r. WKW Wybory prodziekanów do 30 maja 2012 r. WKW Wybory przedstawicieli do senatu spośród: nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego, albo którzy nabyli uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego pozostałych nauczycieli akademickich studentów i doktorantów pracowników niebędących nauczycielami akad. Wybory przedstawicieli do rad wydziału spośród: pozostałych nauczycieli akademickich studentów i doktorantów pracowników niebędących nauczycielami akad. do 6 czerwca 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. WKW UKW i WKW UKW i WKW WKW UKW i WKW Kalendarz czynności wyborczych

14 14 Załącznik nr 1 Stan zatrudnienia w Politechnice Poznańskiej wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. Lp. Nazwa jednostki Profesorowie i dr hab. Inni nauczyciele akademiccy Pracownicy niebędący naucz. akad. 1. Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział Fizyki Technicznej Wydział Informatyki Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Technologii Chemicznej Jedn. nienależące do wydziałów ogółem, w tym: Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego Biblioteka Administracja i obsługa OGÓŁEM: Stan zatrudnienia

ORDYNACJA WYBORCZA. organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej w roku 2016 oraz kalendarz czynności wyborc zych

ORDYNACJA WYBORCZA. organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej w roku 2016 oraz kalendarz czynności wyborc zych ORDYNACJA WYBORCZA Uchwała Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 184 z dnia 20 stycznia 2016 r. organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Poznańskiej w roku 2016 oraz kalendarz czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015

REGULAMIN WYBORCZY. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony uchwałą Senatu nr 50/2015 Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 roku tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 3/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012-31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji 2016-2020 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału MEiL z dnia 22 lutego r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów oraz ustalenia regulaminu do kolegiów elektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r.

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2018 roku Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory w kadencji do 2020 r. I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR R.0000.16.2016 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2016 31.08.2020

Bardziej szczegółowo

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu.

8 Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu w liczbie określonej w 12 ust. 2 pkt 4 8 statutu. ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE 1 1. Uczelniana komisja

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW REGULAMIN WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA KADENCJĘ 2008 202 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Wybory uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR /12. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR 0000 12/12 U UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji wyborczej do wyboru władz akademickich na kadencję 1.09.2012 31.08.2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r.

do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/12 Komisji Wyborczej Uczelni SGSP z dnia 01.06.2012 r. REGULAMIN WYBORCZY Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Część III. Wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2012 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016)

Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 WKW Regulamin Wyborczy Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu (Wybory 2016) I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Wydziale Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru Rektora i Prorektorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Uchwała nr 253/2008-2012 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie ust. 1 i 31 załącznika 10 Statutu PW, uchwala regulamin

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż.

Przewodniczący Rady Wydziału Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Sekretarz Rady Wydziału. prof. zw. dr hab. inż. Uchwała nr 290/2012-2016 Rady Wydziału Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjęcia regulaminu wyborczego Rada Wydziału, działając na podstawie załącznika nr 10 Statutu PW, uchwala regulamin wyborczy

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 2. Komisje wyborcze... 3 Rozdział 3. Uczelniane Kolegium

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 1) do uczelnianej komisji wyborczej; 2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 7/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 321/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, rozdziału mandatów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, rozdziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1/2017 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory nowego prorektora - 2017 I. Postanowienia ogólne 1. Wyboru prorektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów ( UKE ).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 7/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 6/2012 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 23 marca 2012 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki

REGULAMIN WYBORCZY. POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki Kraków 2008 R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki na kadencję od 1.09.2008 r. do 31.08.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku

KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 29 stycznia 2016 roku KOMUNIKAT NR 1 KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: harmonogramu wyborów organów jednoosobowych i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję Załącznik do Uchwały nr 02/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 27.01.2016 r. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE REGULAMIN przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych w Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 18/2016 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. wprowadzająca zmianę do Regulaminu wyborczego dla wyboru dziekanów, prodziekanów oraz przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu. 1 2 1. Wybory do organów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA

WERSJA AKTUALIZOWANA STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Politechnicznego Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 1 WKW TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Wydziałowej Komisji Wyborczej Wybory 2016 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi 1. Przyjęcie: Regulaminu Wyborczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej

Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej Załącznik nr 3. Zasady i tryb wyborów organów Politechniki Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1. Rektora i nie więcej niż czterech prorektorów wybiera Uczelniane Kolegium Elektorów. 2. Dziekana i nie więcej

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ

Spis treści REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ Załącznik do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2016 2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik do Statutu REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin wyborczy określa tryb przeprowadzania wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 67/III/2009 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu

UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu PROJEKT 22.06.2009 UCHWAŁA NR SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia. r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Uniwersytetowi Warszawskiemu Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej)

ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) ORDYNACJA WYBORCZA (opracowana na podstawie Statutu Politechniki Wrocławskiej) Postanowienia ogólne 1 Ordynacja Wyborcza Politechniki Wrocławskiej (dalej zwanej Uczelnią ) określa zasady i tryb wyborów:

Bardziej szczegółowo

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom,

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, REGULAMIN WYBORCZY OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE NA KADENCJĘ 2016-2020 I. Zasady ogólne 1 Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020 Wybory na kadencję 2016-2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza 23-02-2016 Wybory 2016 na Wydziale Zarządzania oraz na Politechnice Warszawskiej 2016-2020 1. Wybory do Rady Wydziału Zarządzania PW 2. Wybory Dziekana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tekst jednolity z dnia 23 lutego 2012 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję

Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję Regulamin Wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY

Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY Załącznik nr 1 do statutu Uniwersytetu Opolskiego REGULAMIN WYBORCZY 1 Zakres Regulaminu wyborczego Regulamin wyborczy ustala tryb i zasady: powoływania komisji wyborczych, wyboru kolegiów elektorów, wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR 51/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany załącznika nr 1 do Statutu Akademii Morskiej w Gdyni Działając na podstawie art. 56 w zw. z art. 59

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r.

Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji z dnia 23 lutego 2016 r. Załącznik do komunikatu nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016 2020 z dnia 23 lutego 2016 r. Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

roku (środa) godzina Biblioteka Główna

roku (środa) godzina Biblioteka Główna Terminarz czynności wyborczych przeprowadzanych w związku z wyborami organów kolegialnych, organów jednoosobowych i organów wyborczych UPH na kadencję 2016 2020. godzina 8 30 - Biblioteka Główna Wybory

Bardziej szczegółowo

Wybory Elektorów do Kolegium Elektorów UŁ

Wybory Elektorów do Kolegium Elektorów UŁ Kalendarz zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli ciał kolegialnych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i Uniwersytetu Łódzkiego oraz wyborów do władz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego. Politechniki Wrocławskiej Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego UCHWALONA PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ DNIA 7 MAJA 2014 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SENAT UCZELNI DNIA 15 MAJA 2014 Samorząd Studencki Strona 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku

Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 8 lutego 2012 roku Uchwała Nr 12/2012 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016

Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołanej na kadencję 2012-2016 Działając na podstawie 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r.

REGULAMIN WYBORCZY. na kadencję od r. do r. REGULAMIN WYBORCZY władz instytutów, władz katedr niewchodzących w skład instytutów oraz rady bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1.09.2017

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie nowelizacji Statutu UMFC oraz załącznikach nr 4 i 5 do Statutu Na podstawie 37 p. 2 pp 1 oraz 104

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Ordynacja ustala

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję

Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2008 2012 I. Wybory do organów wyborczych władz rektorskich 18 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 lutego 2016 roku Uchwała Nr 12/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących na funkcje rektora i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna

REGULAMIN WYBORCZY. obowiązujący w Akademii Muzycznej. im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi REGULAMIN WYBORCZY obowiązujący w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU. z dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja Wyborcza Uniwersytetu. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU z dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie 91 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ POZNAŃ 2015 I DEFINICJE W treści niniejszego dokumentu stosuje się następujące określenia: 1. Czynne prawo wyborcze prawo do głosowania w

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie Uwagi Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej Zarządzania z dnia 11.04.2012 r. TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH PWSZ w Kaliszu Wybory 2012 Lp. Czynność wyborcza Realizacja Termin Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. Uchwała Nr17-2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Na podstawie ust. 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r.

Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. Uchwała nr 29/2007 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 28 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę Senatu Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie nadania Statutu Akademii Medycznej w Warszawie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała nr 96/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia czynności Uczelnianej Komisji Wyborczej określonych w 54 ust. 6 pkt. 1-3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze

REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze Załącznik nr 5 REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rozdział 1 Zakres stosowania i zasady wyborcze 1 1. Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów: 1) rektora, 2) członków rady

Bardziej szczegółowo

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora

Dział I Wybory rektora i prorektorów. Rozdział 1 Wybory rektora REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH DOTYCZĄCY WYBORU ORGANÓW NA KADENCJĘ 2012-2016 Dział I Wybory rektora i prorektorów Rozdział 1 Wybory rektora 1 Wyboru rektora dokona kolegium elektorów

Bardziej szczegółowo

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

I. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ Częstochowa, 04.04.2012 r. R E G U L A M I N W Y B O R C Z Y na kadencję 01.09.2012 31.08.2016 zatwierdzony przez Senat Akademii im Jana Długosza w dniu 4 kwietnia 2012 r. dotyczy wyborów do organów jednoosobowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo