1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r."

Transkrypt

1 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Działalność rolniczą prowadziło 80,5%, tj. 168,6 tys. gospodarstw. Pozostałe 40,8 tys. gospodarstw nie prowadziło działalności rolniczej, tzn. odłogowało całą posiadaną powierzchnię użytków rolnych i w momencie spisu nie posiadało zwierząt. Użytkownicy gospodarstw rolnych udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące źródła dochodów gospodarstwa domowego określili w jakiej części ich dochody pochodzą: - z działalności rolniczej, - z działalności pozarolniczej, - z pracy najemnej, - z emerytury lub renty. Wykres 1. Struktura gospodarstw indywidualnych według głównego źródła dochodu w 2002 r. Analiza zebranych danych pozwala stwierdzić, że działalność rolnicza stanowiła główne źródło dochodów tylko w niespełna 1 / 3 gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Niewiele mniej gospodarstw rolnych utrzymywało się głównie z rent i emerytur lub z pracy najemnej. Dochody z działalności pozarolniczej były dominującymi tylko w znikomej części gospodarstw rolnych.

2 2 Wykres 2. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach ogółem gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego Mniej niż 2 / 5 gospodarstw rolnych indywidualnych uzyskało dochody z działalności rolniczej przekraczające 50% ich dochodów ogółem, w blisko połowie gospodarstw dochody te stanowiły mniej niż 30% ogólnych dochodów gospodarstwa domowego. Udział dochodów z działalności rolniczej był silnie powiązany z obszarem gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw uzyskujących z działalności rolniczej tylko do 30% dochodów ogółem wyraźnie zmniejszała się w miarę przechodzenia do większych gospodarstw. W gospodarstwach uzyskujących ponad 90% dochodów z działalności rolniczej udział gospodarstw dużych, o powierzchni powyżej 20 ha, wyniósł 61,7%. Gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego to w większości gospodarstwa składające się z 4-5 osób (39,5%) oraz gospodarstwa 2-3 osobowe (34,9%). Gospodarstwa najmniejsze, 1 osobowe, stanowiły 9,8% ogółu, a najliczniejsze, 6 i więcej osobowe, 15,8% ogólnej liczby gospodarstw. Analizując liczebność gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w połączeniu z udziałem dochodów z działalności rolniczej w dochodach ogółem wyraźnie widać, że im mniejsza liczba osób w gospodarstwie, tym większy odsetek takich

3 3 gospodarstw w grupie tych, w których dochody z działalności rolniczej nie przekraczają 30% ogólnej kwoty dochodów. W miarę wzrostu liczby osób w gospodarstwie domowym zwiększał się udział takich gospodarstw wśród tych, gdzie dochody z działalności rolniczej wynosiły ponad 50% dochodów ogółem. Wykres 3. Struktura gospodarstw indywidualnych według celu produkcji rolniczej w 2002 r. Wśród gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego wyróżniono gospodarstwa prowadzące produkcję rolniczą głównie na rynek (tj. realizujące sprzedaż produktów rolnych powyżej 3 tys. zł rocznie) oraz głównie na własne potrzeby (sprzedaż roczna poniżej 3 tys.) i wyłącznie na własne potrzeby. Wykres 4. Struktura gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą i produkujących głównie na rynek według wartości sprzedaży w 2002 r.

4 4 Wśród gospodarstw rolnych produkujących głównie na rynek tylko co dziesiąte uzyskało sprzedaż powyżej 50 tys. zł rocznie, pozostałe dokonały sprzedaży na niewielką skalę nie zapewniającą realizacji inwestycji i możliwości rozwoju gospodarstwa. 2. Produkcja towarowa Według danych Powszechnego Spisu Rolnego rolnicza produkcja towarowa w roku gospodarczym 2001/2002 w województwie łódzkim wyniosła 2642,8 mln zł, w tym w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR ,4 mln zł. Wyniki spisu pozwoliły określić powiązanie produkcji towarowej z jakością użytków rolnych oraz takimi cechami gospodarstwa jak: obszar, cel i kierunek produkcji, wielkość stada zwierząt, wiek i płeć użytkownika gospodarstwa oraz jego wykształcenie. Charakteryzując produkcję towarową w korelacji z powierzchnią gospodarstwa dostrzec można, że przeciętnie gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha miały niższą produkcję towarową od średniej przypadającej na 1 gospodarstwo wynoszącej 18,4 tys. zł. W gospodarstwach o powierzchni ha produkcja towarowa była 2,7 razy wyższa od średniej, w gospodarstwach ha wskaźnik ten wzrósł do 8,4, a w gospodarstwach powyżej 50 ha osiągnął 100-krotną wartość średniej. Produkcja towarowa przypadająca na 1 ha użytków rolnych była w poszczególnych grupach obszarowych stosunkowo mało zróżnicowana. Wyższy od przeciętnego (2,4 tys. zł/1 ha UR) poziom produkcji towarowej osiągnęły gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. Produkcja towarowa przypadająca na 1 pełnozatrudnionego (patrz uwagi metodyczne) była mocno powiązana z wielkością gospodarstwa. Przy średniej wartości produkcji towarowej wynoszącej 13,6 tys. zł na 1 pełnozatrudnionego, w gospodarstwach do 10 ha była niższa od tej średniej, natomiast w gospodarstwach większych wzrastała sukcesywnie i w grupach powyżej 200 ha osiągnęła wielkość 10-krotnie wyższą od średniej. Gospodarstwa rolne produkujące głównie na własne potrzeby sprzedawały produkty rolne średnio za kwotę 1056 zł, zaś gospodarstwa produkujące głównie na rynek za kwotę 25,2 tys. zł. Wartość produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w pierwszej grupie wyniosła 317 zł/1ha, a w grupie drugiej 2722 zł/ha. Wielkość produkcji towarowej była również silnie skorelowana z wielkością stada zwierząt w gospodarstwie. Wyższe od przeciętnych wskaźniki produkcji towarowej w przeliczeniu na 1 ha UR i 1 pełnozatrudnionego osiągnęły te gospodarstwa, które posiadały

5 5 stada powyżej 10 sztuk dużych. Przy stadach powyżej 100 szt dużych produkcja na 1 ha była wyższa 10-krotnie, a produkcja na 1 pełnozatrudnionego 300 razy wyższa od średniej. Spis wykazał, że gospodarstwa rolne prowadzone przez mężczyzn charakteryzowały się zdecydowanie wyższą produkcją towarową, czego wyrazem są wskaźniki zawarte w poniższym zestawieniu. PŁEĆ UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA na 1 pełnozatrudnionego Produkcja towarowa w złotych na 1 ha użytków rolnych na 1 gospodarstwo Mężczyźni Kobiety Przeciętnie produkcja towarowa na 1 gospodarstwo prowadzone przez kobietę była ponad dwukrotnie niższa od wytworzonej w gospodarstwie, którego użytkownikiem był mężczyzna. Najwyższe wskaźniki produkcji towarowej osiągały gospodarstwa indywidualne, w których użytkownicy byli w wieku lata, a najsłabsze w tych, w których byli oni w wieku 65 i więcej lat. Wskaźniki produkcji towarowej w korelacji z poziomem wykształcenia użytkownika gospodarstwa rolnego ilustruje poniższe zestawienie. POZIOM WYKSZTAŁCENIA na 1 pełnozatrudnionego Produkcja towarowa w złotych na 1 ha użytków rolnych na 1 gospodarstwo Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe i bez wykształcenia

6 6 Gospodarstwa, których użytkownicy mają wykształcenie wyższe, osiągnęły zdecydowanie większą od średniej produkcję towarową: - na 1 pełnozatrudnionego - 2,6 raza, - na 1 ha użytkowników rolnych - 1,5 raza, - na 1 gospodarstwo - 1,8 raza. 3. Ważniejsze wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i produkcyjne w okresie 20 V 2001 r V 2002 r. Wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i na bieżącą produkcję rolną wyniosły łącznie 1780,8 mln zł, w tym w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha 1718,8 mln zł. Średnio na 1 gospodarstwo rolne wydatki te wyniosły 13,0 tys. zł, natomiast w przeliczeniu na 1 ha UR 1,7 tys. zł. Poziom wydatków na 1 ha UR był wyraźnie wyższy w gospodarstwach małych (1-2 ha 3,3 tys. zł i 2-3 ha 2,2 tys. zł) oraz w gospodarstwach dużych ( ha 2,9 tys. zł i ha 3,4 tys. zł). Wykres 5. Ważniejsze wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne w 2002 r.

7 7 W okresie 12 miesięcy poprzedzających spis w gospodarstwach rolnych 60,4% wydatków kierowano na bieżącą produkcję rolniczą natomiast 39,6% na inwestycje. Na 1 ha UR wydatki inwestycyjne wynosiły średnio 1,3 tys. zł, natomiast wydatki produkcyjne osiągnęły poziom 1,0 tys. zł. Wykres 6. Struktura wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gospodarstwa rolne na zakup środków trwałych w 2002 r. Najwyższe wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 ha UR były w gospodarstwach małych 1-2 ha i wynosiły ponad 5 tys. zł. Natomiast poziom wydatków na bieżącą produkcję rolniczą w przeliczeniu na 1 ha UR wykazywał mniejsze zróżnicowanie, za wyjątkiem gospodarstw powyżej 1000 ha, gdzie wydatki były najniższe i wyniosły niecałe 0,5 tys. zł. Najwyższym poziomem wydatków (inwestycyjnych i produkcyjnych) na 1 ha UR (około 4,3 tys. zł) charakteryzowały się gospodarstwa rolne realizujące w skali roku sprzedaż produktów rolnych powyżej 100 tys. zł. Spis wykazał, że 18,9 tys. gospodarstw rolnych poniosło wydatki na środki trwałe w łącznej wysokości 276,5 mln zł. Ziemię zakupiło 3,6 tys. gospodarstw, ciągniki i inne środki transportowe oraz maszyny i urządzenia 15,3 tys. gospodarstw, a inne wydatki na zakup środków trwałych miały miejsce w 1,4 tys. gospodarstw. Wydatki na zakup środków transportowych, maszyn i urządzeń stanowiły 51,3% wydatków na środki trwałe a łącznie z ciągnikami udział ten wzrósł do 69,2%. Na zakup ziemi gospodarstwa rolne przeznaczyły 20,2% tych wydatków (około 55,9 mln zł). Najwyższy udział wydatków na zakup ziemi (35,7%) miały gospodarstwa w grupie obszarowej ha UR, a na zakup ciągników i innych środków transportowych (88,8%) gospodarstwa z grupy 500 do 1000 ha UR.

8 8 Wykres 7. Struktura wydatków inwestycyjnych (pozostałych a/ ) poniesionych przez gospodarstwa rolne w 2002 r. a/ Poza wydatkami na zakup środków trwałych. Wydatki inwestycyjne, których strukturę obrazuje wykres 7 zostały poniesione w 50,7 tys. gospodarstw rolnych na łączną sumę 428,0 mln zł, przy czym wydatki na budowę, remont i modernizację budynków mieszkalnych stanowiły blisko połowę, a budynków gospodarczych prawie 1 / 3 tej kwoty. Największe wydatki na zwiększenie stada podstawowego oraz nowe nasadzenia i zmianę kierunku produkcji poniesiono w gospodarstwach obszarowo dużych (powyżej 100 ha). Wśród gospodarstw rolnych, które ponosiły wydatki inwestycyjne i jednocześnie wykazały wartość sprzedanych produktów w 43,3% gospodarstw wydatki te stanowiły poniżej 30% ich produkcji towarowej, w 33,8% gospodarstw osiągały od % produkcji towarowej a w pozostałych 22,9% gospodarstw były wyższe od wartości sprzedaży. Analizując wysokość ponoszonych wydatków inwestycyjnych na 1 ha UR w korelacji z poziomem wykształcenia użytkownika gospodarstwa, widać wyraźnie wyższą skłonność do ponoszenia takich wydatków wśród użytkowników z wyższym i średnim wykształceniem. Przeciętnie w gospodarstwach z użytkownikiem posiadającym wyższe wykształcenie ponoszono wydatki w wysokości 2,2 tys. zł na 1 ha UR, natomiast w gospodarstwach kierowanych przez osoby z wykształceniem podstawowym i bez wykształcenia 0,9 tys. zł.

9 9 Tylko 2,2% gospodarstw indywidualnych (powyżej 1 ha UR) w okresie 12 miesiący poprzedzających spis dokonało zakupu ziemi. Zakupów dokonywały głównie gospodarstwa większe o powierzchni ha UR. Wydatki na zakup materiałów i usług na bieżącą produkcję poniesione zostały przez 82,2% gospodarstw. Z ogólnej liczby 79,4% poniosło wydatki na zakup nawozów i środki ochrony roślin, 58,5% na paliwo, 46,5% na pasze oraz 62,4% na usługi. Z dzierżawy ziemi korzystało tylko 5,6% ogólnej liczby gospodarstw. Wykres 8. Struktura wydatków poniesionych przez gospodarstwa rolne na bieżącą produkcję rolniczą w 2002 r. Wydatki poniesione na zakup materiałów i usług oraz dzierżawę ziemi stanowiły średnio 41,5% wartości towarowej produkcji rolniczej, w tym 42,5% w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR. Wydatki na paliwo to 9,9% produkcji towarowej, wydatki na nawozy i środki ochrony roślin 14,4%, wydatki na pasze 16,8% i wydatki na usługi rolnicze 8,5% wartości produkcji. Na dzierżawę ziemi gospodarstwa rolne przeznaczyły 2,2% produkcji towarowej. Wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na bieżącą produkcję rolniczą wyniosły średnio na 1 gospodarstwo 7,9 tys. zł. W przeliczeniu na 1 ha UR wyniosły średnio: na paliwo 266 zł, na nawozy i środki ochrony roślin 353 zł oraz na pasze 462 zł.

10 10 4. Spłaty kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia gospodarstw rolnych Według danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. w województwie łódzkim było 38,5 tys. gospodarstw rolnych spłacających kredyty i pożyczki (w tym 38,4 tys. gospodarstw indywidualnych), co stanowiło 23,3% ogólnej ich liczby. Odsetek gospodarstw indywidualnych spłacających kredyty i pożyczki wzrastał wraz ze wzrostem powierzchni posiadanych użytków rolnych. Wykres 9. Gospodarstwa indywidualne spłacające kredyty i pożyczki według grup obszarowych w 2002 r. Korzystanie z kredytu było silnie powiązane z uzyskaną rolniczą produkcją towarową, jako że blisko 92% gospodarstw produkujących głównie na rynek spłacało kredyty i pożyczki. Średnia wielkość rocznych spłat wynosiła 16,6% towarowej produkcji rolniczej. Obciążenie kredytami produkcji towarowej było większe w mniejszych gospodarstwach niż w gospodarstwach dużych i tak w przedziale 1-5 ha UR spłaty stanowiły blisko 1 / 3 produkcji towarowej podczas gdy w gospodarstwach o powierzchni UR ha już tylko 14%. Wydatki poniesione na spłaty kredytów i pożyczek przez gospodarstwa sprzedające produkty rolne wyniosły przeciętnie na jedno gospodarstwo 5,7 tys. zł, a w przeliczeniu na 1 ha UR 0,5 tys. zł. Wydatki te w przeliczeniu na 1 gospodarstwo zwiększały się wraz ze wzrostem powierzchni UR. Tendencja ta nie była zachowana w gospodarstwach najmniejszych (1-3 ha). W grupie tej znajdują się gospodarstwa zajmujące się rolniczymi

11 11 działami specjalnymi (m. in. ogrodnictwo, drobiarstwo) i ich wydatki były wyższe od przeciętnych. Wykres 10. Wydatki poniesione w gospodarstwach indywidualnych na spłaty kredytów i pożyczek w przeliczeniu na 1 gospodarstwo oraz na 1 ha UR według grup obszarowych UR w 2002 r. W gospodarstwach indywidualnych częściej z kredytów korzystały gospodarstwa prowadzone przez mężczyzn niż przez kobiety. Gospodarstw prowadzonych przez mężczyzn i spłacających kredyty było 31,1 tys. (25,9% ogólnej ich liczby), a przez kobiety 7,5 tys. (16,4%). Liczba gospodarstw indywidualnych zadłużonych na dzień 20 V 2002 r. wynosiła 40,7 tys., co stanowiło 24,7% ogółu gospodarstw indywidualnych. Spośród gospodarstw zadłużonych najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa, których zobowiązania mieściły się w przedziale 4-15 tys. zł (34,7%).

12 12 Wykres 11. Struktura gospodarstw indywidualnych według wysokości zadłużenia w 2002 r. Wykres 12. Struktura gospodarstw indywidualnych według wysokości zadłużenia i rodzaju kredytu w 2002 r.

13 13 Gospodarstw obciążonych kredytem bieżącym było 29,2 tys. (17,7% ogółu), a kredytem inwestycyjnym 13,5 tys. (8,2%). Wśród gospodarstw zadłużonych z tytułu kredytów bieżących najliczniejszą grupę stanowiły te gospodarstwa, których zadłużenie wyniosło od 2 do 4 tys. zł, natomiast z tytułu kredytów inwestycyjnych od 4 do 15 tys. zł. Według danych PSR 2002 przeciętne zadłużenie gospodarstwa wyniosło 11,5 tys. zł, w tym z tytułu kredytu inwestycyjnego znacznie więcej, bo 20,9 tys. zł, natomiast z kredytu bieżącego tylko 5,2 tys. zł. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zadłużenie wyniosło 1,1 tys. zł, w tym z tytułu kredytu inwestycyjnego i bieżącego odpowiednio 1,6 oraz 0,5 tys. zł.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Klasy wielkości ekonomicznej

Klasy wielkości ekonomicznej Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN wg klas wielkości ekonomicznej w woj. dolnośląskim w latach 2015 i 2016 Poniżej analiza gospodarstw przeprowadzona wg klas

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. Wojciech Ziętara, Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. Wojciech Ziętara, Wojciech Józwiak, Zofia Mirkowska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Rola dużych gospodarstw rolnych we wzroście produktywności pracy rolnictwa polskiego na tle sytuacji w innych w wybranych

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Wyniki dotyczące badanego okresu potwierdziły

Wyniki dotyczące badanego okresu potwierdziły gospodarstw rolnych według PL FADN Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową towarowych gospodarstw rolnych. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN.

Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Analiza dochodów rodzin rolniczych na podstawie danych Polski FADN. Sytuacja ekonomiczna rodzin rolniczych oraz podejmowane przez rolnika produkcyjne i inwestycyjne decyzje kształtowane są przez poziom

Bardziej szczegółowo

Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN wg typów rolniczych w woj. dolnośląskim w latach 2015 i 2016

Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN wg typów rolniczych w woj. dolnośląskim w latach 2015 i 2016 Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN wg typów rolniczych w woj. dolnośląskim w latach i Typ rolniczy gospodarstwa rolnego jest określany na podstawie udziału poszczególnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Łukasz KRZYŚKO, Kazimierz SŁAWIŃSKI ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyposażeniem gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Wyniki ekonomiczne działalności gospodarstwa rolnego, zgodnie z metodyką obowiązującą w Polskim FADN, ustalane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE

GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE GOSPODARSTWA ROLNE OSÓB PRAWNYCH (GOP) W PROCESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH I INTEGRACJI Z UE Plan prezentacji 1. Problemy systematyki gospodarstw rolnych 2. Uwarunkowania zmian w sektorze GOP 3. Zmiany w wielkości

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY. W. Józwiak, Jachranka

NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY. W. Józwiak, Jachranka NIEWIELKIE GOSPODARSTWA ROLNE: PROBLEM SPOŁECZNY CZY GOSPODARCZY W. Józwiak, Jachranka 22.06.2016 Spis treści: - Wstęp - Gospodarstwa rolne o wielkości do 4 SO na tle tych o wielkości 25-50 SO - Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ZMIANY W STANIE PARKU CIĄGNIKOWEGO

ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ZMIANY W STANIE PARKU CIĄGNIKOWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wstęp ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ZMIANY W STANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MODERNIZOWANYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH

DOCHODY MODERNIZOWANYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr /2009 Zdzisław Wójcicki Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie DOCHODY MODERNIZOWANYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH Streszczenie Testując nowe

Bardziej szczegółowo

2.2 Gospodarka mieszkaniowa Struktura wykształcenia... 19

2.2 Gospodarka mieszkaniowa Struktura wykształcenia... 19 Spis treści Spis tabel... 5 Spis rysunków... 7 1.Wstęp... 10 2. Struktura społeczna ekonomiczna w Polsce... 11 2.1 Liczebność i udziały grup społeczno ekonomicznych... 11 2.2 Gospodarka mieszkaniowa...

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Warunki życia mieszkańców Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Oddział Statystyki, Analiz i Sprawzodawczości

Bardziej szczegółowo

Dochodowość gospodarstw rolnych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach

Dochodowość gospodarstw rolnych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach Dochodowość gospodarstw rolnych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach 2010-2015 Obserwacja liczebności gospodarstw w poszczególnych grupach wskazuje na

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Dochodowość gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach Daniel Roszak PODR w Lubaniu

Dochodowość gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach Daniel Roszak PODR w Lubaniu Dochodowość gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w ramach PL FADN w woj. pomorskim w latach 2004-2018 Daniel Roszak PODR w Lubaniu Grupowanie badanych gospodarstw wg. grup obszarowych Dokonano analizy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych ekonomicznie gospodarstw rolnych (wybrane zagadnienia)

Uwarunkowania rozwoju małych ekonomicznie gospodarstw rolnych (wybrane zagadnienia) Uwarunkowania rozwoju małych ekonomicznie gospodarstw rolnych (wybrane zagadnienia) Warszawa, 30 września 2011 r. mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek Irena.Augustynska@ierigz.waw.pl 1 Plan prezentacji 1.

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013 Renata Płonka Gdańsk, 14.09.2015 r. Cele analizy Plan wystąpienia Założenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN.

Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Poziom kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN. Niniejszy artykuł oparty jest na danych prezentowanych w opracowaniu Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY WYBRANE ELEMENTY SYTUACJI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH 2002 Warszawa, grudzień 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku

Pomorskie gospodarstwa rolne w latach na podstawie badań PL FADN. Daniel Roszak PODR w Gdańsku Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak PODR w Gdańsku Prezentacja oparta jest na analizie wyników produkcyjno-finansowych 267 gospodarstw prowadzących

Bardziej szczegółowo

Kategorie produkcji. Produkcja globalna (Pgl)to suma produktów uzyskiwanych w określonych działalnościach. Istnieją 2 sposoby jej obliczenia :

Kategorie produkcji. Produkcja globalna (Pgl)to suma produktów uzyskiwanych w określonych działalnościach. Istnieją 2 sposoby jej obliczenia : Kategorie produkcji Produkcja globalna (Pgl)to suma produktów uzyskiwanych w określonych działalnościach. Istnieją 2 sposoby jej obliczenia : od produkcji tzn. w oparciu o ewidencję podstawową : powierzchnia

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Wiejskie kobiety czy kobiety mieszkające na wsi?

Wiejskie kobiety czy kobiety mieszkające na wsi? .pl https://www..pl Wiejskie kobiety czy kobiety mieszkające na wsi? Autor: Ewa Ploplis Data: 8 marca 2017 Kobiety prowadzą ok. 30% gospodarstw rolnych w Polsce, jednak są to gospodarstwa mniejsze od tych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 ROKU RAPORT BADAWCZY Z BADAŃ E-AGRIBUS PRZEPROWADZONYCH PRZEZ MARTIN & JACOB NA ZLECENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS

WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 ROKU RAPORT BADAWCZY Z BADAŃ E-AGRIBUS PRZEPROWADZONYCH PRZEZ MARTIN & JACOB NA ZLECENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS WARUNKI PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 ROKU RAPORT BADAWCZY Z BADAŃ E-AGRIBUS PRZEPROWADZONYCH PRZEZ MARTIN & JACOB NA ZLECENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS 1 2 W ocenie 47% rolników rok 2018 był gorszy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych

Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych Ubezpieczenia rolne a zrównoważenie ekonomiczne i finansowe gospodarstw rolnych Joanna Pawłowska-Tyszko Michał Soliwoda Jelenia Góra, 24-26.04.2017 r. Cel pracy Próba identyfikacji oddziaływania ubezpieczeo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych i 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 Sporządzono według danych na dzień 31 grudnia 2011 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - styczeń 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak SYSTEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Ocena funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji CO 2 w glebie na tle gospodarstw pozostałych (na przykładzie

Bardziej szczegółowo

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH 14. OCENA STANU ORGANZACJ SYTUACJ PRODUKCYJNO- EKONOMCZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH Celem przedstawionej analizy jest prezentacja opinii rolników oraz instruktorów Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy zarabiali i wydawali pieniądze ze swoich budżetów domowych w 2018 r.? [RAPORT]

Jak Polacy zarabiali i wydawali pieniądze ze swoich budżetów domowych w 2018 r.? [RAPORT] Jak Polacy zarabiali i wydawali pieniądze ze swoich budżetów domowych w 2018 r.? [RAPORT] data aktualizacji: 2019.06.03 Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 nastąpiła poprawa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza publikacja jest trzecią z zaplanowanych na 2003 r. publikacji prezentujących wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r.

Niniejsza publikacja jest trzecią z zaplanowanych na 2003 r. publikacji prezentujących wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. PRZEDMOWA Publikacja zawiera wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Prezentuje dane dotyczące dochodów gospodarstw, towarowej produkcji rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Ewa Karczewicz Naczelnik Wydziału Badań

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU Załącznik nr I.2B do Instrukcji kredytowania działalnosci rolniczej WZÓR ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W. I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Ewidencja przychodów kategorie produkcji Dla poprawnego prowadzenia ewidencji w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich badania ankietowe IERiGŻ-PIB dr hab. Agnieszka Wrzochalska prof. IERiGŻ-PIB

Bardziej szczegółowo

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH

CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW EUROPEJSKICH W LATACH FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomica 256 (48), 117 122 Bogusław GOŁĘBIOWSKI, Agata WÓJCIK CENY ZAKUPU I DZIERŻAWY KWOTY MLECZNEJ W GOSPODARSTWACH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Rolnictwo na terenie województwa zachodniopomorskiego Marek Kalkowski 21.2.213 VI Polsko Niemiecki Dzień Rolnika Konferencja: Wymiana doświadczeń na temat zintegrowanej uprawy roślin Pasewalk, 21 luty

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku. Andrzej Kowalski

Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku. Andrzej Kowalski Czy małe może być efektywne i dochodowe, a duże piękne i przyjazne środowisku Andrzej Kowalski Wszelkie oceny sprawności wytwórczości rolniczej, oparte zarówno na analizach teoretycznych czy modelowych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w Polsce w latach

Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w Polsce w latach Opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w Polsce w latach 2013-2017 22.06.2018 r., Warszawa Irena Augustyńska Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej p-issn 0044-1600 e-issn 2392-3458 www.zer.waw.pl 2(347) 2016, 73-95 WOJCIECH ZIĘTARA DOI: 10.5604/00441600.1203343 MAREK ZIELIŃSKI Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r.

Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich grudnia 2012r. Wnioski płynące z wyników badania Polska wieś i rolnictwo 2012 dla nowego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich 10 11 grudnia 2012r. Informacje ogólne 42% 1 3 tak kieruję gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Wrzesień 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Jakie będą ceny środków produkcji dla rolnictwa?

Jakie będą ceny środków produkcji dla rolnictwa? https://www. Jakie będą ceny środków produkcji dla rolnictwa? Autor: Ewa Ploplis Data: 5 czerwca 2017 Podwyższone ceny środków produkcji dla rolnictwa są wynikiem obserwowanego sezonowego wzrostu popytu

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi. Marlena Piekut

Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi. Marlena Piekut Różnice w wydatkach na zagospodarowywanie czasu wolnego między młodymi i starszymi Marlena Piekut Cel Przedstawienie oraz ocena różnic w wydatkach na rekreację i kulturę oraz gastronomię i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA KONSUMENCKA NA POZIOMIE LOKALNYM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM I PODKARPACKIM

KONIUNKTURA KONSUMENCKA NA POZIOMIE LOKALNYM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM I PODKARPACKIM 25 KONIUNKTURA KONSUMENCKA NA POZIOMIE LOKALNYM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM I PODKARPACKIM Piotr Klimczak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie W celu oceny kondycji gospodarstw domowych w województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować z głową?

Jak inwestować z głową? .pl https://www..pl Jak inwestować z głową? Autor: Elżbieta Sulima Data: 16 czerwca 2016 Kierunek i cel działań proinwestycyjnych wyznaczają możliwości pozyskania środków na rozwój. Teraz inwestycje w

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA MASZYN NABYTYCH Z DOTACJĄ

OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA MASZYN NABYTYCH Z DOTACJĄ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 Aleksander Muzalewski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA MASZYN NABYTYCH Z OTACJĄ Streszczenie Opracowano

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę Temat: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych położonych w gminach należących do Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego Streszczenie Celem pracy

Bardziej szczegółowo