Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)"

Transkrypt

1 Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1

2 Zgodnie z art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota najniższej emerytury od 1 marca 18 r. wynosi 1 9,8 zł. Emerytura podwyższona do tej wysokości przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat dla mężczyzn i lat dla kobiet. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których emerytury są przyznawane i wypłacane w wysokości niższej niż najniższa. Dzieje się tak w przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu wtedy jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej. Poniższe opracowanie dotyczy właśnie takich emerytur nowosystemowych 1. Analizuje ich portfel pod względem cech demograficznych, ekonomicznych, jak też, w miarę możliwości, odpowiada na pytanie o przyczyny tego zjawiska. A. Emerytury nowosystemowe wypłacane w grudniu 18 r. W grudniu 18 r. wypłacono 18,8 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury tj. ponad % więcej niż w grudniu 17 r. Były to emerytury przyznane osobom o niepełnym stażu, których to emerytur, zgodnie z art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury. W ciągu analizowanych 8 lat liczba emerytur nowosystemowych wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura wzrosła ponad dziewięciokrotnie, a ich udział w liczbie wypłacanych emerytur nowosystemowych wzrósł z,% w XII 11 r. do 8,5% w XII 18 r. 1 Analiza dotyczy emerytur nowosystemowych wypłaconych w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa emerytura (tj. 9,8 zł), z pominięciem emerytur z urzędu wypłacanych w wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz emerytur częściowych. Analiza nie obejmuje emerytur realizowanych na mocy umów międzynarodowych oraz emerytur zbiegających się ze świadczeniami rolniczymi.

3 Liczbę osób pobierających emerytury nowosystemowe w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury w grudniu lat zawiera tabela 1a. Tab. 1a. Liczba osób pobierających emeryturę*) nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa w tys. w % wypłacanych emerytur nowosystemowych grudzień 11 r. 3,9,% grudzień 1 r. 35,9,% grudzień 13 r. 8, 5,1% grudzień 1 r.,8 5,5% grudzień 15 r. 7,3 5,5% grudzień 1 r. 95, 5,8% grudzień 17 r. 1, 7,7% grudzień 18 r. 18,8 8,5% *) bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych Wśród osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa zdecydowanie przeważały kobiety (stanowiły 85,8% ogółu). Od kilku lat zaobserwować można rosnący odsetek mężczyzn pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa w XII 1 r. stanowili oni 1,%, w XII 15 r. 5,%, zaś w grudniu 18 r. 1,%. Średni wiek osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa wynosił, roku (w przypadku kobiet było to 3,7 roku, w przypadku mężczyzn,8 roku). Dominującym wiekiem tej grupy emerytów w przypadku kobiet był wiek 1 lat, zaś w przypadku mężczyzn lat. Średni wiek osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa był nieznacznie wyższy od średniego wieku osób pobierających tę emeryturę w grudniu 17 r. ogółem o,3 roku. Zmienił się natomiast, w stosunku do grudnia 17 r., udział mężczyzn oraz struktura wg wieku osób pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa. W grudniu 17 r. udział kobiet w wieku lat i udział mężczyzn w wieku 5 3

4 lat pobierających tę emeryturę wynosił 9,9% i 18,7%, natomiast w grudniu 18 r. jest to odpowiednio1,1% oraz,%. Strukturę wg wieku i płci osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa przedstawia tabela a. Tab. a. Struktura wg wieku i płci osób pobierających emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa XII 18: Wiek w XII 18 r. Ogółem w odsetkach Ogółem,% 1,% 85,8%,%,%,%,%,% 1,1% 1 11,7%,% 13,%,5%,% 1,% 3,8%,% 1,5%,3%,% 1,% 5 11,9%,%,3% 11,3% 3,9% 9,3% 7 9,1% 19,% 7,% 8 7,9% 19,%,% 9,% 1,%,% Średni wiek,,8 3,7 Spośród osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość,,9% pobierało ją w wysokości zł i mniej (w przypadku mężczyzn było to 3,%, w przypadku kobiet,%), 35,% - w wysokości pomiędzy a 8 zł (7,% mężczyzn, 37,% kobiet), zaś 1,5% w wysokości powyżej 8 zł (3,% mężczyzn,,% kobiet). Najwyższy odsetek kobiet pobierał tę emeryturę w wysokości z przedziału 7,1 zł do 8, zł, natomiast najwyższy odsetek mężczyzn z przedziału 9,1 zł do 1, zł. Jak widać z poniższej tabeli i wykresu, w niższych przedziałach wysokości (do zł) dominują mężczyźni, zaś powyżej zł przeważający jest udział kobiet. Oznacza to, że średnia wysokość emerytury niższej niż najniższa jest wyższa w przypadku kobiet. Średnia

5 wysokość emerytury pobieranej w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wynosiła 731,9 zł (w przypadku mężczyzn było to 73,3 zł, w przypadku kobiet 7, zł). W porównaniu z grudniem 17 r. średnia wysokość emerytury wypłacanej w wysokości niższej niż najniższa nieznacznie wzrosła o 3,31 zł (w przypadku mężczyzn o,9 zł, w przypadku kobiet o 5,7 zł). Najniższa wysokość emerytury odnotowana w grudniu 18 r. wynosiła, zł. Pobierała ją osoba, która nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przed r., a po tym okresie udowodniła jeden dzień ubezpieczenia. Strukturę wg wysokości emerytur wypłacanych w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa przedstawia tabela 3a oraz wykres 1a. Wykres 1a. Struktura według wysokości emerytur wyliczanych według nowych zasad i wypłacanych w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa 5,%,% 15,%,% 5,%,%, zł,1 -,1 -,1 -,1-5,1 -,1-7,1-8,1-9,1 -,1 i mniej,,, 5,, 7, 8, 9,, - 9,79 zł 5

6 Tab. 3a. Struktura według wysokości i płci osób pobierających emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa - XII 18 Wysokość w zł Ogółem Ogółem w odsetkach Ogółem ,%,%,%, zł i mniej ,%,%,%,1 -, ,%,3%,1%,1 -, 81 17,1%,%,1%,1 -, 87 3,1%,%,1%,1-5, ,1%,%,1% 5,1 -, ,1%,1%,1%,1-7, ,1%,%,1% 7,1-8, ,1%,1%,1% 8,1-9, ,1%,1%,1% 9,1 -, ,1%,1%,1%,1 -, ,9% 1,7%,8%,1 -, ,5% 3,8% 1,%,1 -, ,8% 7,1%,%,1-5, ,9%,% 5,% 5,1 -, ,% 11,8%,%,1-7, ,9% 13,3% 15,% 7,1-8, ,7% 1,1% 1,8% 8,1-9, ,7% 15,%,5% 9,1-1, ,7% 15,8% 1,9% 1,1-1 9, ,% 5,% 5,% Średnia wysokość w zł 731,9 73,3 7, Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. Wysokość emerytur ustalanych wg nowych zasad zależy od kwoty będącej podstawą obliczenia świadczenia, czyli od zwaloryzowanej kwoty zgromadzonych składek i kapitału początkowego. Średnia podstawa wyliczenia dla emerytur wypłacanych w XII w wysokości niższej niż najniższa wynosiła 159, tys. zł i w przypadku kobiet była wyższa o prawie % niż w przypadku mężczyzn (odpowiednio 13,3 tys. zł i 13, tys. zł). Pomimo, że kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej i mają ją wyliczoną z zastosowaniem wyższego dalszego trwania życia, w przypadku emerytur niższych niż najniższa, ich świadczenia są średnio wyższe niż emerytury mężczyzn. Jak widać z poniższego wykresu, w niższych przedziałach (do tys. zł) kapitału będącego podstawą obliczenia emerytury przeważają mężczyźni, w

7 przedziałach od tys. zł do tys. zł udział mężczyzn i kobiet jest porównywalny, zaś w przedziałach powyżej tys. zł przeważający jest udział kobiet. Co ciekawe, wśród osób pobierających w XII 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa, aż 51,% (5,5% mężczyzn i 51,% kobiet) miało emeryturę wyliczoną jedynie z kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego (nie miało odnotowanych składek). Oznacza to, że osoby te nie odprowadziły ani jednej składki na ubezpieczenie emerytalne po 1998 r. Natomiast brak kapitału początkowego obserwujemy u,7% (3,7% mężczyzn i,5% kobiet) emerytów pobierających w XII 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa. Wykres a. Struktura według płci i podstawy obliczenia emerytury osób pobierających emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa - XII 18 8,% 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% zł Wśród mężczyzn pobierających w grudniu 18 r. emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa największy odsetek stanowiły osoby, którym świadczenie wypłaca oddział ZUS w Płocku (,%), najmniejszy zaś osoby, którym świadczenie wypłaca oddział ZUS w Chorzowie,%. W przypadku kobiet były to odpowiednio oddziały ZUS w Gdańsku (5,3%) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (,9%). Analizując rozkład terytorialny osób pobierających w XII emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa stwierdzić należy, że w przypadku kobiet największy odsetek emerytek zamieszkuje województwo śląskie (15,7%) i mazowieckie (11,8%), w 7

8 przypadku mężczyzn jest to województwo mazowieckie (18,%). Natomiast najmniejszy odsetek emerytów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet zamieszkuje województwo lubuskie (odpowiednio 1,8%,,%). Zróżnicowanie pod względem terytorialnym obserwujemy również analizując średnie wysokości emerytur wypłacanych w poszczególnych województwach. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, średnio najwyższe emerytury wypłacane są w województwie lubuskim (odpowiednio 717,55 zł i 771,3 zł). Natomiast średnio najniższe emerytury wypłacane są mężczyznom zamieszkałym w województwie wielkopolskim (, zł) i kobietom zamieszkałym w województwie lubelskim (7, zł). Warto zauważyć, że w każdym województwie średnia emerytura kobiet jest wyższa od średniej emerytury mężczyzn. Strukturę emerytur nowosystemowych wypłaconych w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wg województw przedstawiają tabele a i 5a oraz wykres 3a. Tab. a. Struktura wg województw i płci osób pobierających emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa - XII 18 Województwo Ogółem w odsetkach Ogółem,%,%,% Dolnośląskie 7,% 7,% 7,7% Kujawsko-Pomorskie 5,7% 5,5% 5,7% Lubelskie 5,8% 9,5% 5,% Lubuskie,% 1,8%,% Łódzkie,% 9,% 5,7% Małopolskie,9%,% 7,% Mazowieckie 1,8% 18,% 11,8% Opolskie,%,%,% Podkarpackie,8%,%,8% Podlaskie 3,1% 5,1%,7% Pomorskie,%,%,7% Śląskie 1,% 5,1% 15,7% Świętokrzyskie 3,%,9% 3,% Warmińsko-Mazurskie 3,8% 3,% 3,9% Wielkopolskie 8,7% 7,% 8,9% Zachodniopomorskie 5,1% 3,9% 5,3% Reszta *),9%,7%,9% *) brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach 8

9 5,8,, 1, 13,1 9, 1,,, 9, 1,5,3, 1, 3, 9,8,9,7,,,3 5,8 1,7, 1,7,7 1, 5, 1, 9,9 1, 7, 1, 1,7 Mapa 1. Rozkład terytorialny emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa Liczba emerytur niższych niż najniższa: tys. i mniej tys tys. 15 tys. - tys. tys. i więcej Tab. 5a. Średnia wysokość emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 w wysokości niższej niż najniższa wg województw i płci Województwo Ogółem przeciętna wysokość w zł Ogółem 731,9 73,3 7, Dolnośląskie 78, 9, 75,8 Kujawsko-Pomorskie 7,85 37,99 7,1 Lubelskie 75,58 57,35 7, Lubuskie 7,7 715,71 771,3 Łódzkie 75,1 5, 71,39 Małopolskie 73,5 85,5 75,83 Mazowieckie 715,8,55 78,99 Opolskie 735,95 73, 7,3 Podkarpackie 75,71 7,3 75,8 Podlaskie 7,5 7,5 735,8 Pomorskie 77, 95,98 753, Śląskie 78,9 717,55 753, Świętokrzyskie 719,57 75,8 7,3 Warmińsko-Mazurskie 73,5 77,5 7, Wielkopolskie 7,7, 737,18 Zachodniopomorskie 78,5 71,37 75,39 9

10 37,99, 57,35 5,,55 9, 85,5 73, 7,5 75,8 77,5 7,3 95,98 71,37 7,1 7, 715,71 717,55 71,39 78,99 75,8 75,83 7,3 735,8 7,3 75,8 753, 753, 7, 737,18 75,39 771,3 Wykres 3a. Średnia wysokość emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 w wysokości niższej niż najniższa wg województw i płci 8, 75, 7, 5,, B. Emerytury nowosystemowe przyznane po raz pierwszy w 18 r. wypłacane w grudniu 18 r. W grudniu 18 r. wypłacono 58, tys. emerytur nowosystemowych przyznanych w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury, tj. prawie % więcej niż w XII 17 r. W ciągu ostatnich lat liczba emerytur nowosystemowych przyznawanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura wzrosła ponad pięciokrotnie. W 18 r. ich udział w liczbie nowoprzyznanych emerytur nowosystemowych stanowił 1,9% (w 13 r. było to 1,%, w 17 r. 1,9%). Tab. 1b. Liczba osób pobierających w XII emeryturę*) nowosystemową przyznaną w danym roku w wysokości niższej niż najniższa w tys. w % nowoprzyznanych emerytur nowosystemowych 13 11,7 1,% 1 1,,7% 15,5 9,8% 1,,5% 17 9,7 1,9% 18 58, 1,9% *) bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych Dotyczy osób, którym przyznano emeryturę po raz pierwszy i które podjęły jej wypłatę w stałym miesięcznym terminie płatności.

11 Wśród osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa przeważały kobiety (stanowiły 7,% ogółu). Przed 1 r. emerytury nowosystemowe w wysokości niższej niż najniższa przyznawane były tylko kobietom, w 1 r. odsetek mężczyzn, którym przyznano takie emerytury wynosił,8%, w 15 r. 15,%, zaś w 17 r. 18,8%. Średni wiek osób pobierających w XII 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wynosił,3 roku (w przypadku kobiet było to 1, roku, w przypadku mężczyzn 5,8 roku). Dominującym wiekiem tej grupy emerytów w przypadku kobiet był wiek i 1 lat (w tym wieku było 7,9% kobiet), zaś w przypadku mężczyzn 5 i lat (w tym wieku było 77,5% mężczyzn). Średni wiek osób, którym przyznano w 18 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa był nieznacznie wyższy od średniego wieku osób, którym przyznano takie emerytury w 17 r. o,3 roku. W 17 r. wiek ten wynosił, roku (w przypadku kobiet było to 1,1 roku, w przypadku mężczyzn 5,9 roku). Tab. b. Liczba osób pobierających w XII 18 r. emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa 5, 9,3 5,9 5,9 8 7,,5 7,,7,8 5 1, 1,3 3, 5,8 1, 1,7 -,,,,, tys. Spośród osób pobierających w grudniu 18 r. emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość, 3,% pobierało ją w wysokości zł i mniej (w przypadku mężczyzn było to 1,%, w przypadku kobiet 3,%), 11

12 3,1% w wysokości pomiędzy a 8 zł (,3% mężczyzn, 33,9% kobiet), zaś 33,5% w wysokości powyżej 8 zł (3,% mężczyzn, 33,9% kobiet). Podobnie, jak w przypadku emerytur wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa emerytura, najwyższy odsetek kobiet pobierał tę emeryturę w wysokości z przedziału 7,1 zł do 8, zł, natomiast najwyższy odsetek mężczyzn z przedziału powyżej 9 zł. Jak widać z poniższej tabeli i wykresu, w niższych przedziałach wysokości (do 5 zł) oraz w przedziale powyżej 9 zł dominują mężczyźni, zaś w przedziałach od 5 zł do 9 zł przeważający jest udział kobiet. Podobnie, jak w przypadku emerytur wypłacanych w XII 18 r. średnia wysokość emerytury niższej niż najniższa jest wyższa w przypadku kobiet. Średnia wysokość emerytury przyznanej w 18 r. i pobieranej w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wynosiła 73,5 zł (w przypadku mężczyzn było to,1 zł, w przypadku kobiet 8,75 zł). Emerytury przyznane w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa są średnio o prawie 9% niższe od emerytur wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa (w przypadku mężczyzn o,5%, w przypadku kobiet o 8,7%). Strukturę wg wysokości emerytur wypłacanych w grudniu 18 r. i przyznanych w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa przedstawia tabela 3b oraz wykres 1b. Tab. 3b. Struktura według wysokości i płci osób pobierających emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. i wypłacaną w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa Wysokość w zł Ogółem Ogółem w odsetkach Ogółem ,%,%,%, zł i mniej 7,5%,5%,5%,1 -, ,3%,5%,3%,1 -, ,3%,3%,3%,1 -, 13 39,%,3%,%,1-5, ,%,3%,% 5,1 -, 99 75,%,%,%,1-7, 9 3,%,%,1% 7,1-8, 87 1,%,%,1% 8,1-9, 88 8,%,1%,% 9,1 -, ,1%,1%,1%,1 -, ,7%,% 1,5%,1 -, ,9%,8%,3% 1

13 ,1 -, ,8% 8,% 3,8%,1-5, ,% 11,% 8,5% 5,1 -, ,% 1,3% 13,8%,1-7, ,% 13,% 1,% 7,1-8, ,5% 13,% 17,5% 8,1-9, ,% 1,% 1,9% 9,1-1, ,% 1,% 13,5% 1,1-1 9, ,7%,3% 3,5% Średnia wysokość w zł 73,5,1 8,75 Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem. Wykres 1b. Struktura według wysokości emerytur nowosystemowych przyznanych w 18 r. i wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa,% 18,% 1,% 1,% 1,%,% 8,%,%,%,%,%, zł,1 -,1 -,1 -,1-5,1 -,1-7,1-8,1-9,1 -,1 i mniej,,, 5,, 7, 8, 9,, - 9,79 zł Średnia podstawa wyliczenia dla emerytur wypłacanych w XII 18 r. i przyznanych w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wynosiła 11,3 tys. zł i w przypadku kobiet była wyższa ponad 5% niż w przypadku mężczyzn (odpowiednio 19,7 tys. zł i 13,8 tys. zł). Podobnie, jak w przypadku emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa, tak i w przypadku emerytur przyznanych w 18 r. w takiej wysokości, w niższych przedziałach (do tys. zł) kapitału będącego podstawą obliczenia emerytury przeważają mężczyźni, zaś w przedziałach powyżej tys. zł przeważający jest udział kobiet. Wśród osób pobierających w XII 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa, 9,1% (51,8% mężczyzn i 8,3% kobiet) miało emeryturę wyliczoną jedynie z 13

14 kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego (nie miało składek). Oznacza to, że osoby te nie odprowadziły ani jednej składki na ubezpieczenie emerytalne po 1998 r. Brak kapitału początkowego obserwujemy u,% (,7% mężczyzn i,% kobiet) emerytów pobierających w XII 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa. Wykres b. Struktura według płci i podstawy obliczenia emerytury osób pobierających w XII 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa 7,%,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% zł Wśród mężczyzn pobierających w grudniu 18 r. emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa największy odsetek stanowiły osoby, którym świadczenie wypłaca oddział ZUS w Lublinie (5,5%), najmniejszy zaś osoby, którym świadczenie wypłaca oddział ZUS w Chorzowie,%. W przypadku kobiet były to odpowiednio oddziały ZUS w Gdańsku (,%) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (,9%). Analizując rozkład terytorialny osób pobierających w XII emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa stwierdzić należy, że w przypadku kobiet największy odsetek emerytek zamieszkuje województwo śląskie (15,1%) i mazowieckie (1,%), w przypadku mężczyzn jest to województwo mazowieckie (19,8%) i łódzkie (,%). Natomiast najmniejszy odsetek emerytów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet zamieszkuje województwo lubuskie (odpowiednio 1,% i,%). 1

15 , 5,7 1,, 3,1,1,7,3 1,1 5,9, 1, 1, 3,3 1,3,7 1,,7,3 1, 1,,, 5,7,7,7 1,5,5,5,1,5 1,8,,7 Zróżnicowanie pod względem terytorialnym obserwujemy również analizując średnie wysokości emerytur wypłacanych w poszczególnych województwach. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn średnio najwyższe emerytury wypłacane są w województwie lubuskim odpowiednio 717,8 zł i 9,8 zł. Natomiast średnio najniższe emerytury wypłacane są mężczyznom zamieszkałym w województwie wielkopolskim (,71 zł) i kobietom zamieszkałym w województwie mazowieckim (59,77 zł). Podobnie jak w przypadku emerytur wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa, tak i w przypadku emerytur przyznanych w 18 r. w takiej wysokości, w każdym województwie średnia emerytura kobiet jest wyższa od średniej emerytury mężczyzn. Mapa. Rozkład terytorialny emerytur nowosystemowych przyznanych w 18 r. i wypłacanych w XII 18 r. w wysokości niższej niż najniższa Liczba emerytur niższych niż najniższa: tys. i mniej tys. - 3 tys. 3 tys. - 5 tys. 5 tys. i więcej 15

16 Tab. b. Struktura wg województw i płci osób pobierających w XII 18 r. emeryturę nowosystemową przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa Województwo Ogółem w odsetkach Ogółem,%,%,% Dolnośląskie 7,% 7,% 7,5% Kujawsko-pomorskie 5,5% 5,3% 5,5% Lubelskie 7,% 9,8%,1% Lubuskie,%,%,3% Łódzkie,7% 8,7%,1% Małopolskie 7,% 7,% 7,% Mazowieckie 1,% 18,9% 13,% Opolskie,%,%,% Podkarpackie,7%,5%,8% Podlaskie 3,8% 5,1% 3,% Pomorskie 5,%,3%,% Śląskie 11,3%,8% 13,3% Świętokrzyskie 3,9%,7% 3,7% Warmińsko-mazurskie,% 3,7%,1% Wielkopolskie 8,% 7,% 8,9% Zachodniopomorskie,5% 3,7%,8% Reszta *),8%,%,9% *) brak informacji lub niepoprawna identyfikacja w przyjętych słownikach Tab. 5b. Średnia wysokość emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 a przyznanych w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wg województw i płci Województwo Ogółem przeciętna wysokość w zł Ogółem 73,5,1 8,75 Dolnośląskie 89,, 97,79 Kujawsko-pomorskie 5,3,81 3,3 Lubelskie 53,81, 5,7 Lubuskie 71,1 9,8 717,8 Łódzkie 71,73 35,3 87,58 Małopolskie 99,3 3,8 7, Mazowieckie 5,13 3,3 59,77 Opolskie 91,1 5,1 71,1 Podkarpackie 93,5 8,1 7,73 Podlaskie,99 37,1 77,9 Pomorskie 9,3 8,77 91,7 Śląskie 71,73 8,3 75,3 Świętokrzyskie, 37,18 9,5 Warmińsko-mazurskie 71,3 5,5 77, Wielkopolskie 5,,71 5, Zachodniopomorskie 89,5 7, 9,5 1

17 ,81,,71 35,3 3,3 37,1 37,18 5,1 5,5, 3,3 5,7 3,8 59,77 8,1 77,9 9,5 5, 7, 9,8 87,58 8,77 91,7 77, 8,3 97,79 71,1 7,73 9,5 717,8 7, 75,3 Wykres 3b. Średnia wysokość emerytur nowosystemowych wypłacanych w XII 18 a przyznanych w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa wg województw i płci 75, 7, 5,, PODSUMOWANIE Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnącą liczbę emerytur nowosystemowych wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura. Rośnie także udział takich emerytur w portfelu wypłacanych emerytur nowosystemowych. Zwraca uwagę przeważający udział kobiet. Wynika to m.in. z faktu, że do 1 r. emerytury nowosystemowe w powszechnym wieku emerytalnym przyznawane były tylko kobietom. Od momentu, gdy emerytury nowosystemowe w powszechnym wieku emerytalnym przyznawane są również mężczyznom, udział kobiet w populacji emerytów pobierających świadczenie w wysokości niższej niż najniższa maleje. Podkreślenia wymaga fakt, że ponad połowa spośród emerytów, którym w XII 18 r. wypłacano emeryturę w wysokości niższej niż najniższa miało tę emeryturę obliczoną jedynie ze zwaloryzowanego kapitału początkowego osoby te nie odprowadzały składek na ubezpieczenia społeczne po 1998 r. Wśród osób pobierających w XII 18 r. emeryturę przyznaną w 18 r. w wysokości niższej niż najniższa odsetek ten był nieco niższy 9,1% (51,8% mężczyzn i 8,3% kobiet). Wysokość emerytur ustalanych wg nowych zasad zależy od kwoty będącej podstawą obliczenia świadczenia, czyli od zwaloryzowanej kwoty zgromadzonych składek i kapitału 17

18 początkowego. Średnia podstawa wyliczenia dla emerytur wypłacanych w XII w wysokości niższej niż najniższa była w przypadku kobiet wyższa o prawie % niż w przypadku mężczyzn. Dlatego też, pomimo, że kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej i mają ją wyliczoną z zastosowaniem wyższego dalszego trwania życia, w przypadku emerytur niższych niż najniższa, ich świadczenia są średnio wyższe niż emerytury mężczyzn. Dla celów niniejszej analizy dokonano charakterystyki populacji emerytów pobierających emerytury w wysokości niższej niż najniższa (pod względem wysokości świadczenia oraz podstawy jego obliczenia) także za pomocą miar pozycyjnych. Miary pozycyjne są to rzeczywiste wartości cechy występujące w uporządkowanym szeregu statystycznym, wybrane ze względu na zajmowaną pozycję w tym szeregu. Do miar pozycyjnych zaliczamy dominantę oraz ogólnie mówiąc kwantyle, w szczególności medianę. Dominanta (D) jest to wartość cechy, która najczęściej (najliczniej) występuje w badanej zbiorowości. Można więc powiedzieć, że jest to wartość typowa dla tej zbiorowości. Druga średnia pozycyjna to mediana (Me), zwana także wartością środkową. Medianę definiuje się jako wartość środkową dzielącą zbiorowość na dwie równe części. W jednej z tych części znajdują się jednostki o wartościach wyższych od mediany, w drugiej zaś o wartościach niższych. Mediana jest więc wartością tego wyrazu w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej którego znajduje się jednakowa liczba jednostek. Kolejne miary pozycyjne to np. kwartyle, które dzielą zbiorowość na czwarte części. Kwartyl pierwszy (Q 1/ ) jest to wartość tego wyrazu w szeregu, poniżej którego znajduje się ¼, a powyżej ¾ wszystkich wyrazów. Kwartyl trzeci (Q 3/ ) jest to natomiast wartość tego wyrazu w szeregu, poniżej którego znajduje się ¾, a powyżej ¼ wszystkich wyrazów. Mediana jest więc zarazem drugim kwartylem. Analizując, czy wysokości analizowanych emerytur są rozłożone równomiernie w stosunku do średniej arytmetycznej, czy też mają tendencję do skupiania się przy dolnej bądź górnej granicy przedziału zmienności cechy, stwierdzamy następującą zależność pomiędzy średnią arytmetyczną, medianą i dominantą: X < Me < D. Na podstawie powyższej relacji można określić kierunek asymetrii analizowanego rozkładu wysokości emerytur. W tym przypadku jest to asymetria lewostronna, co oznacza, że największa liczba z analizowanej grupy świadczeniobiorców pobierających emerytury skupia się powyżej wartości średniej arytmetycznej wysokości emerytury. Zarówno dla populacji mężczyzn, jak i kobiet została 18

19 zachowana taka sama zależność pomiędzy średnią arytmetyczną, medianą i dominantą, co oznacza asymetrię lewostronną. Analogiczną relację obserwujemy w przypadku podstawy obliczenia emerytury. Wartości miar pozycyjnych wysokości emerytury oraz podstawy jej obliczenia dla emerytur niższych niż najniższa wypłacanych w XII 18 r. oraz przyznanych w 18 r. przedstawia poniższa tabela. Wypłacane XII 18 Przyznane w 18 O M K O M K Wysokość w zł Średnia X 731,9 73,3 7, 73,5,1 8,75 Q ¼ 15,89 53, 31,97 53,7,53 55, Q / = Me 73, 7,31 79,1 7,1 3,85 78,7 Q ¾ 881,3 873,5 88,1 851,38 85,81 851, D 78,7 1,15 78,75 7, 8,3 7,58 Podstawa obliczenia emerytury w tys. zł Średnia X 159, 13, 13,3 11,3 13,8 19,7 Q 1/ 17,,7 131, 1, 9, 133, Q / = Me 13,9 11,8 17,3 15, 138, 173, Q 3/ 198,9 177,9,9,7 178,3 13,3 D 17, 18, 17, 18, 18, 18, Poniższe wykresy obrazują natomiast rozkład i wzajemne zależności miar pozycyjnych wysokości emerytur niższych niż najniższa wypłacanych w XII 18 r. i przyznanych w 18 r. w podziale na płeć emerytów. 19

20 -,1-,1-5,1-7 8,1-9,1-1,1-1,1-15, ,1-19,1-,1-8,1-,1-,1-38,1-,1-8,1-5 5,1-5 5,1-58,1-,1-8,1-7 7,1-7 7,1-78 8,1-8 8,1-8 88,1-9 9,1-9 9,1-98,1- -,1-,1-5,1-7 8,1-9,1-1,1-1,1-15, ,1-19,1-,1-8,1-,1-,1-38,1-,1-8,1-5 5,1-5 5,1-58,1-,1-8,1-7 7,1-7 7,1-78 8,1-8 8,1-8 88,1-9 9,1-9 9,1-98,1- -,1-,1-5,1-7 8,1-9,1-1,1-1,1-15, ,1-19,1-,1-8,1-,1-,1-38,1-,1-8,1-5 5,1-5 5,1-58,1-,1-8,1-7 7,1-7 7,1-78 8,1-8 8,1-8 88,1-9 9,1-9 9,1-98,1- -,1-,1-5,1-7 8,1-9,1-1,1-1,1-15, ,1-19,1-,1-8,1-,1-,1-38,1-,1-8,1-5 5,1-5 5,1-58,1-,1-8,1-7 7,1-7 7,1-78 8,1-8 8,1-8 88,1-9 9,1-9 9,1-98,1- Wypłacane w XII 18 r.,% 3,5% 3,% X = 73,3 zł D =,15 zł Q 3/ = 873,5 zł,% 5,% D = 78,75zł Me = 79,1 zł X = 7, zł,5%,% Q 1/ = 513, zł Me = 7,31 zł,% 3,% Q 1/ = 31,97 zł Q 3/ = 88,1 zł 1,5%,% 1,%,5% 1,%,%,% Przyznane w 18 r. 3,5% 3,%,5% Q 1/ =,53 zł X =,1 zł Q 3/ = 85,81 zł D = 8,3 zł,% 3,5% 3,% Me = 78,7 zł Q 3/ = 851, zł X = 8,75 zł D = 7,58 zł Q 1/ = 55, zł,% Me = 3,85 zł,5% 1,5%,% 1,5% 1,% 1,%,5%,5%,%,% Opracowanie: Hanna Zalewska Izabela Tomczyk

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Ewa Karczewicz Naczelnik Wydziału Badań

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku

Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Ewa Karczewicz Naczelnik Wydziału Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2013 roku. Warszawa 2013 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur

Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Warszawa 2019 Opracował: Andrzej Kania Wydział Badań Statystycznych Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa 2016 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010 roku. Warszawa 2010 I. Badana populacja. W marcu 2010 r. emerytury

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 260,5 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 7 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 322,7 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2015 r.

Emerytury i renty przyznane w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2015 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,0 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2012 roku. Warszawa 2012 I. Badana populacja

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2007 r.

Emerytury i renty górnicze w 2007 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2007 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 319,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,7 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2008 r.

Emerytury i renty górnicze w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 322,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 61,0 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 498,9 tys. osób Średni wiek emerytów: 62,3 lat Średni wiek rencistów z tytułu niezdolności do pracy: 52,7 lat Średni staż rencistów z tytułu niezdolności do

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wydanie 2 DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa, maj 2019 Opracowanie: Renata Adamowicz Paweł Nasiński Akceptowała: Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2019 Opracowała: Renata Adamowicz Akceptowała: Hanna Zalewska Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ, KTÓREJ ZOSTALI PODDANI W 2003 ROKU W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS Warszawa

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

w % przeciętnego wynagrodzenia WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH w % przeciętnego wynagrodzenia 60 58 56 54 52 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WARSZAWA, maj 2018 r. DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Spis treści Uwagi wstępne...............................

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2004 ROKU Warszawa 2006 Opracowała Akceptowała Małgorzata Łabęcka Hanna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2009 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 WARSZAWA, maj 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13 lipca 2018 r. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13 lipca 2018 r. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13 lipca 2018 r. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Szacunkowe skutki finansowe podwyższenia do wysokości emerytury najniższej emerytur z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2017 roku D DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 2018 Opracowała: Agnieszka Sikora Wydział Badań Statystycznych Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2008 r. 0 2 500 5 000 7 500 WARSZAWA, maj 2009 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o sytuacji finansowej FUS w 2018 r.

Informacja. o sytuacji finansowej FUS w 2018 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w 2018 r. Rok 2018 był pod wieloma względami rekordowy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozytywne zjawiska w gospodarce oraz działania ZUS ące na celu uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH. WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAśNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2012 r. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy)

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa. NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa NARKOMANIA W POLSCE W 2010 R. DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO (Tabele i wykresy) Tabela 1. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w latach 1990-1996

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (2018/19)

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (2018/19) XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Statystyki dotyczące zawodów drugiego stopnia (/) ( stycznia r.) Gimnazja oraz oddziały gimnazjalne Tabela. Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zawodach oraz zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Statystyki Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2004 roku z powodu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz chorób

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2003 ROKU Warszawa 2005 Spis treści 1. Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

, , ZRÓŻNICOWANIE OCEN WARUNKÓW ŻYCIA I SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

, , ZRÓŻNICOWANIE OCEN WARUNKÓW ŻYCIA I SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach

Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich województwach 18.03.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Płacowa Polska B? Wynagrodzenia we wschodnich

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo