Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Stan funduszu na początek roku Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Akcje i udziały w spółkach 4 3. Zwiększenia funduszu Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie Otrzymane nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy Przychody finansowe Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek i kredytów 7 4. Wykorzystanie funduszu Działalność dotacyjna Koszty działalności operacyjnej Koszty finansowe 9 5. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Stan środków dyspozycyjnych na koniec roku 1 6. Informacje dodatkowe Wypłaty pożyczek i kredytów Zwroty rat pożyczek Wynik finansowy Zawarte umowy Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin Podsumowanie: Załączniki 15 2

3 1. Wstęp Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje w niniejszej informacji zbiorcze wyniki działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 27 r. Fundusze wojewódzkie stanowią, wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminnymi i powiatowymi funduszami, istotną część systemu finansowego wspierania realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w oparciu o pozabudżetowe środki publiczne. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 21r. nr 62 z późniejszymi zmianami), podstawowym źródłem przychodów funduszy są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony. Poniższa informacja przedstawia wielkości środków jakimi fundusze dysponowały na początku roku, osiągnięte przychody, kierunki rozchodów a także stan środków na koniec roku w poszczególnych funduszach. 2. Stan funduszu na początek roku Łączny stan funduszu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na początku 27 r. wynosił 4.541,8 mln zł. Średni stan funduszu wynosił 283,8 mln zł z tym, że występowały znaczące rozpiętości pomiędzy poszczególnymi województwami. Najwyższy stan funduszu występował w województwie śląskim 98,7 mln zł, a najniższy w podlaskim 57,7 mln zł. Najistotniejsze aktywa na początek roku 27 wynosiły: - należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.231,7 mln zł - środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1.186,8 mln zł - akcje i udziały w spółkach 24,9 mln zł Tabela 1 Struktura stanu funduszu na początek roku 25, 26 i 27 (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. Stan funduszu, z tego: 3.968, , ,8 - rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 58, 59,5 62,4 - udziały i akcje 12,1 123,1 24,9 - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 3.73,7 3.9, ,7 - papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 243,2 343,8 367,7 - środki pieniężne 535,8 823,6 819,1 - pozostałe aktywa 31,5 2,8 3, - zobowiązania -94, -199,3-174, W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółową strukturę stanów funduszy w poszczególnych województwach Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ogółem wyniosły 3.231,7 mln zł i 3

4 stanowiły 71,2% stanu funduszu. W roku 26 i 25 stanowiły odpowiednio 72% i 77,5%. Średnio na każdy fundusz przypadało 22 mln zł należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Najwyższy stan należności w roku ubiegłym odnotowano w województwie śląskim (652,7 mln zł), a najniższy posiadały fundusze: podlaski (39,6 mln zł) i lubuski (41,4 mln zł) Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu na początku roku wynosiły 1.186,8 mln zł i stanowiły 26,1% stanu funduszy. W roku 26 27,9%, a w roku 25 stanowiły 19,6% stanu funduszy. Średnia na fundusz wynosiła 74,2 mln zł, z tym, że zauważono znaczne rozpiętości pomiędzy poszczególnymi funduszami. Najwyższymi środkami dysponowały fundusze: małopolski (19,4 mln zł), śląski (159,2 mln zł) i łódzki (139,6 mln zł). Najmniejszymi środkami dysponowały fundusze: warmińsko-mazurski (5,2 mln zł) i lubelski (11,6 mln zł). Rys.1 Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski 2.3. Akcje i udziały w spółkach Akcje i udziały w spółkach wyniosły na początek roku 367,7 mln zł i stanowiły 8,1% stanu funduszy. W latach ubiegłych (26 i 25 w roku) stanowiły 3,%. Należy zwrócić uwagę na znaczne zaangażowanie kapitałowe funduszy: małopolskiego (186,7 mln zł) i łódzkiego (124,5 mln zł), gdzie średnia dla pozostałych funduszy wynosi 23 mln zł. Najmniej akcji i udziałów posiadały fundusze z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego zł. 4

5 3. Zwiększenia funduszu W 27 roku zwiększenia ogółem funduszy wyniosły łącznie we wszystkich województwach 98,3 mln zł. Najistotniejsze pozycje stanowiły przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (685,2 mln zł) oraz przychody finansowe (185, mln zł). Stanowiły one 88,8% środków, które zwiększyły stan funduszy. Rys.2 Przychody ogółem (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Tabela 2 Zwiększenia funduszu (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian 523,4 66,9 685,2 Kary za naruszenie wymagań w zakresie ochrony środowiska 4,5 1,8 1,2 Przekazane nadwyżki gminnych i powiatowych funduszy 95,1 73,4 11,1 Przychody finansowe 185,9 161,4 185, Pozostałe zwiększenia 12,3 13,1 7,8 Razem 821,2 91,6 98,3 W załączniku 3 przedstawiono szczegółowe zastawienie zwiększeń funduszy w poszczególnych województwach. 5

6 3.1. Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie Przychody z tytułu opłat i kar przekazane przez urzędy marszałkowskie w 27 roku wyniosły 686,4 mln zł i stanowiły 7% ogółu wpływów. W roku 26 stanowiły 72,8%, a w 25-63,7%. Średnia na fundusz wynosiła 42,9 mln zł, co z kolei stanowi ponad 3,6% wzrost w stosunku do roku 26. Najwyższe wpływy z tego tytułu osiągnęły fundusze śląski 133, mln zł i mazowiecki 84,1 mln zł, a najniższe w funduszu podlaskim 9,3 mln zł, lubuskim 11,4 mln zł i warmińsko-mazurskim 11,8 mln zł. Rys.3 Wpływy z tytułu opłat i kar (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowy podział przychodów z opłat w poszczególnych województwach Otrzymane nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy W 27r. nadwyżki z gminnych i powiatowych funduszy wynosiły 11,1mln zł i stanowiły 1,3% wszystkich wpływów (w roku 26 wynosiły 8,1 %, a w 25 stanowiły 18,2%), z czego: - nadwyżki przekazane przez gminne fundusze wynosiły 89,3 mln. Nadwyżkę uzyskało i odprowadziło 1 funduszy, z czego najwyższe woj. dolnośląskie 29,4 mln zł i łódzkie 23,5 mln. 6

7 - siedem z powiatowych funduszy uzyskały wyższy przychód na jednego mieszkańca powiatu niż ogłoszony przez Ministra Finansów i odprowadziły z tego tytułu nadwyżkę do wojewódzkich funduszy w łącznej kwocie 11,8 mln zł. Najwyższe środki odprowadziły fundusze: łódzki 4,2 mln zł, mazowiecki 2,9 mln zł i wielkopolski 2,7 mln zł Przychody finansowe Przychody finansowe stanowią po przychodach z opłat i kar drugą istotną pozycję zwiększającą stan funduszu i wyniosły 185, mln zł co stanowiło 18,9% wpływów funduszy. W roku 26 stanowiły 17,7%, a w 25 stanowiły one 35,5% wpływów funduszy. Średnio na każdy wojewódzki fundusz przypadało 11,6 mln zł wpływów z działalności finansowej. Najwyższe przychody z tego tytułu odnotowały fundusze: śląski 37,9 mln zł, łódzki 26,2 mln zł i małopolski 19,9 mln zł natomiast najniższe odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim 2, mln zł, podlaskim 2,8 mln zł oraz lubuskim 3,3 mln zł. Tabela 3 Przychody finansowe wojewódzkich funduszy (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Oprocentowanie udzielonych pożyczek i kredytów 14,6 93,2 98,3 Oprocentowanie wolnych środków 58,6 55,3 57,8 Dywidendy,5,3,4 Sprzedaż udziałów i akcji 16,7 2,5 14,4 Pozostałe przychody finansowe 5,5 1,1 14,1 Razem 185,9 161,4 185, 3.4 Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek i kredytów Łączne wpływy z oprocentowania pożyczek i kredytów w 27 roku we wszystkich wojewódzkich funduszach wyniosły 98,4 mln zł. Rozpiętość wpływów pomiędzy poszczególnymi funduszami sięga 16 mln zł. Najwyższe wpływy z tego tytułu zanotowały fundusze: śląski (17,2 mln zł), mazowiecki (11,7 mln zł) i małopolski (1, mln zł), natomiast najniższe: lubuski (1,2 mln zł), podlaski (1,5 mln zł) i warmińsko-mazurski (1,8 mln zł). Przychody z oprocentowania pożyczek i kredytów stanowiły 1% przychodów ogółem. W roku 26 stanowiły 17,7%, a w 25 stanowiły 2%. Średnio na każdy fundusz przypadło 6,2 mln zł przychodów z oprocentowania pożyczek i kredytów. Wyraźny spadek przychodów z tego tytułu w 26 roku spowodowany jest zwiększaniem się udziału finansowania dotacyjnego, co w konsekwencji rzutuje na wielkość uzyskiwanych odsetek od udzielonych kredytów. 4. Wykorzystanie funduszu Wydatki funduszy wyniosły 581,9 mln zł i obejmowały przede wszystkim dotacje, umorzenia pożyczek i kredytów, które wyniosły 465,9 mln zł, co z kolei stanowiło 8,1% ogółu wydatków. W roku 26 i 25 wydatki w formie dotacji i umorzeń stanowiły 82,4% środków zmniejszających stan funduszu. 7

8 Rys.4 Wydatki ogółem (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Tabela 4 Wykorzystanie funduszu (mln zł) Tytuł 25 r. 26 r. 27 r. Dotacje do realizacji zadań bieżących 98,9 89,8 94,5 Dotacje inwestycyjne 216,3 192,5 188,6 Dopłaty do oprocentowania kredytów 3,1 3,4 5,5 Umorzenia pożyczek i kredytów 185,6 171,5 182,8 Koszty działalności operacyjnej 78,8 78, 84,8 Koszty finansowe 22,3 12,8 19, Pozostałe zmniejszenia funduszu 3,1 2,2 6,7 Razem 68,1 55,2 581,9 W załączniku 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie wykorzystania funduszy w poszczególnych województwach Działalność dotacyjna W 27 roku na działalność dotacyjną wydatkowano 473,4 mln zł, co stanowiło 81,4% wydatków ogółem. W roku 26 wydatki dotacji stanowiły 83,3% i w roku 25 również 83,3% ogółu wydatków. Na działalność dotacyjną składają się: - dotacje na realizacje zadań bieżących, - dotacje inwestycyjne, - dopłaty do oprocentowania kredytów, - umorzenia pożyczek i kredytów, - inne wykorzystanie o charakterze bezzwrotnym (jak np. nagrody w konkursach ekologicznych). 8

9 Rys.5 Działalność dotacyjna funduszy (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Najwyższe nakłady na bezzwrotne finansowanie zadań ekologicznych w 27 r. poniosły następujące fundusze: śląski 86,5 mln zł, mazowiecki 67,6 mln mln zł i dolnośląski 61, 2 zł, natomiast najmniejsze wydatki odnotowano w funuszu: podlaskim 4,3 mln zł, lubuskim 7, mln zł i świętokrzyskim 9,2 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 29,6 mln zł Koszty działalności operacyjnej Koszty działalności operacyjnej ponoszone na utrzymanie Rad Nadzorczych, Zarządów i biur funduszy wyniosły 84,8 mln zł, co stanowiło 14,6% wydatków ogółem. W roku 26 stanowiły 14,2%, a w 25 13% ogółu wydatków. W roku sprawozdawczym koszty te w przeliczeniu na jeden fundusz wyniosły 5,3 mln zł. Najwyższe wydatki na ten cel poniosły fundusze: śląski 1,3 mln zł oraz mazowiecki i dolnośląski po 9,9 mln zł. Najniższe koszty działalności odnotowano w funduszu: lubuskim 2,6 mln zł, oraz podlaskim i świętokrzyskim po 3, mln zł Koszty finansowe Koszty finansowe wojewódzkich funduszy wyniosły w roku sprawozdawczym 19, mln zł. Najwyższe odnotowano w funduszu: łódzkim 6,1 mln zł, śląskim 3,4 mln zł i małopolskim 3, mln zł, natomiast najniższe w kujawsko-pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim, gdzie koszty finansowe nie występowały. 9

10 5. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Łączny stan funduszy na koniec 27 r. wyniósł 4.94,2 mln zł, a średni stan funduszu wynosił 38,8 mln zł. Najwyższe stany funduszu odnotowały fundusze: śląski 978,3 mln zł, mazowiecki 538, mln zł i małopolski 483,4 mln zł, a najniższy stan odnotowano w funduszu podlaskim 62,4 mln zł i warmińsko-mazurskim 75,6 mln zł. Najistotniejsze aktywa na koniec roku 27 wynosiły: - należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.633,2 mln zł - środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1.157,6 mln zł - akcje i udziały w spółkach 28, mln zł Tabela 5 Struktura stanu funduszu na koniec roku (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r Stan funduszu, z tego: 4.181, ,8 4.94,2 - rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 59,5 62,4 61,7 - udziały i akcje 123,1 24,9 28, - należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów 3.9, , ,2 - papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 343,8 367,7 238,9 - środki pieniężne 823,6 819,1 918,7 - pozostałe aktywa 2,8 3, 29,2 - zobowiązania -199,3-174,1-149,6 W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółową strukturę stanów funduszy w poszczególnych województwach Stan środków dyspozycyjnych na koniec roku Na koniec 27 roku wojewódzkie fundusze dysponowały środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi Skarbu Państwa w kwocie 1.157,6 mln zł. Ich przyrost w porównaniu do stanu na początek roku wyniósł - 2,5%, co oznacza spadek. W roku 26 przyrost środków dyspozycyjnych wyniósł 1,7%, w roku 25 wyniósł 49,9%. Tak duży wzrost środków pieniężnych na koniec 25 roku był spowodowany: zaciągniętymi pożyczkami w Narodowym Funduszu przez fundusz dolnośląski i fundusz mazowiecki na współfinansowanie zadań dofinansowanyh środkami z Unii Europejskiej, niewykorzystanymi rezerwami na pożyczki przeznaczone na współfinansowanie projektów z dotacjami z Funduszu Spójności i przesunięciami wypłat przez beneficjentów w roku 25 na rok 26. 1

11 Rys.6 Środki dyspozycyjne na koniec 27 r. (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski 6. Informacje dodatkowe W rozdziale tym dokonano porównań na podstawie informacji dodatkowych zawartych w sprawozdaniu Oś-4w/n z lat Wypłaty pożyczek i kredytów W roku 27 ogólna kwota wypłat pożyczek i kredytów na rzecz podmiotów realizujących zadania związane z ochroną środowiska wyniosła 1.443,3 mln zł, stanowi to nominalny wzrost w stosunku do roku 26 o 16,2%. Najwyższe wypłaty zanotowano w funduszu śląskim 32, mln, mazowieckim 149,1 mln zł zł i łódzkim 13, mln zł. Najmniejsze wypłaty pożyczek wystąpiły w funduszach: podlaskim - 12,7 mln zł, lubuskim 27,7 mln zł i warmińsko-mazurski 29,6 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 9,2 mln zł Spłaty rat pożyczek i kredytów Wielkość wpływów z tytułu zwrotu rat pożyczek wzrastała z każdym rokiem, co było efektem rozszerzania działalności pożyczkowej. Jednak w 26 roku wojewódzkie fundusze odnotowały spadek wpływów z tego tytułu. Przyczyną tego spadku jest udzielenie mniejszej ilości pożyczek i kredytów ze środków wojewódzkich funduszy w roku 25, co z kolei zaowocowało mniejszą ilością zwrotów rat pożyczek kredytów w roku 26. Wpływy z tego tytułu w 27 r. wyniosły 857,3 mln zł i były o 1,5% wyższe niż w roku 26 oraz o ponad 7% niższe niż w roku 25. Najwyższe wpływy z tego tytułu zanotowały fundusze: śląski 151,4 mln zł i mazowiecki 113,7 mln zł, natomiast najniższe: lubuski 13,9 mln zł, podlaski 14,6 mln zł i świętokrzyski 19,5 mln zł. Średnia dla wszystkich wojewódzkich funduszy wyniosła 53,6 mln zł. 11

12 6.3. Wynik finansowy Wszystkie wojewódzkie fundusze wykazały w 27 r. dodatni wynik finansowy. Łącznie wyniósł on 42, mln zł i był wyższy o 11,7%, niż w roku 26 oraz o 74,8% wyższy niż w roku 25. Najwyższy zysk osiągnęło w województwie śląskim 72,2 mln zł i łódzkim 58,5 mln zł, a najniższy: warmińsko-mazurskim 2,7 mln zł, podlaskim 4,7 mln zł i lubuskim 5,3 mln zł. Rys.7 Wynik finansowy (mln zł) Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodnio-Pomorski Dodatni wynik finansowy w 27 r. wynosił średnio 25,1 mln zł na każdy fundusz, w roku 26 wyniósł średnio 22,5 mln zł, natomiast w roku 25 jego poziom wynosił 12,9 mln zł Zawarte umowy Zaangażowanie się funduszy wojewódzkich w finansowanie ochrony środowiska w latach r. wyraża się tak w kwotach zawartych umów, jak i w wypłatach pożyczek, kredytów, dotacji, dopłat do kredytów bankowych i umorzeń. Ogólna wartość zawartych umów została przestawiona w tabeli 6: Tabela 6 Umowy zawarte wartość umów (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. Pożyczki i kredyty za środków. funduszy 1.184,1 1.37, ,8 Kredyty ze środków banków z dopłatami 36,8 89,3 198,8 funduszu Dotacje 318,6 27,6 266, Dopłaty do kredytów ze środków banków 11, 7,1 16, Umorzenia 154,3 166,5 182,8 Razem 1.74,8 1.93, ,4 12

13 Rys.8 Struktura umów zawartych w 27r. Dopłaty do kredytów 1% Dotacje inwestycyjne 8% Dotacje na realizację zadań bieżących 4% Umorzenia 8% Kredyty dopłatowe 9% Pożyczki i kredyty 7% Struktura zawartych umów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się w pozycji działalności dopłat do kredytów, umorzeniowej oraz dotacyjnej na niekorzyść działalności pożyczkowej Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin Finansowanie ochrony środowiska w formie pożyczek i dotacji wg dziedzin w latach od 25 do 27 przedstawia się następująco: Tabela 7 Finansowanie ochrony środowiska w podziale na dziedziny (mln zł) Wyszczególnienie 25 r. 26 r. 27 r. 1. Gospodarka wód i ochrona wód 99,1 98,9 1.76,1 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 382,1 398,8 49,9 3. Gospodarka odpadami 125,1 122,4 121, 4. Pozostałe dziedziny 238,7 283,4 239,6 Razem 1.655, , ,6 13

14 Rys.9 Finansowanie ochrony środowiska wg dziedzin (mln zł) r 26r 27r Gospod. wód i ochrona wód Ochrona pow. atmosf. i klimatu Gospodarka odpadami Pozostałe Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w roku 27 w porównaniu do roku 26 łączne wydatki na finansowanie ochrony środowiska zwiększyły się o 8,%. Z kolei w roku 26 łączne wydatki na finansowanie ochrony środowiska wzrosły o 7,9% w stosunku do roku Podsumowanie: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 25 r wynikające ze zmiany Ustawy - Prawo ochrony środowiska zmniejszyły się o 26,3% i stanowiło bardzo poważne zmniejszenie się wpływów funduszy ochrony środowiska. W 26 roku wpływy z tego tytułu zaczęły rosnąć, aby w 27 r. osiągnąć wysokość porównywalną z 24 rokiem. W 27 roku we wszystkich formach finansowania, poza dotacjami inwestycyjnymi zwiększeniu uległy kwoty wydatków na finansowanie ochrony środowiska. Aktualny na koniec roku stan środków i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wynosi 1.157,6 mln zł. Stan ten związany jest z: zarezerwowaniem kwot na dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności w formie wkładu krajowego, przesunięciami wypłat pożyczek z końca roku 27 na

15 8. Załączniki 1. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 - Dział I zawierający: stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego; zwiększenia funduszu w okresie sprawozdawczym; wykorzystanie funduszu w okresie sprawozdawczym; stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego; - część B - dane uzupełniające. 2. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 - Dział II zawierający: - finansowanie ochrony środowiska wg województw w podziale na formy finansowania, dziedziny i rodzaje beneficjentów. 3. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 Dział I wg województw. 4. Roczne sprawozdanie z gospodarowania Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 27 Dział II wg województw: Opracował: Bartłomiej Jeryszew, specjalista w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości NFOŚiGW Warszawa, maj 28 r. 15

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 24 Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne

Przewidywane wykonanie planu % z tego: Rzeczowy majątek trwały oraz 1. wartości niematerialne i prawne Lp. Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2018 rok Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie planu 2017 Plan 2018 1 2 3 4 5 w tys. zł % [4/3] I. Stan

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje: A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.1. WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje: 1) wykonanie dochodów budżetowych: - według działów,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2010 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr 35/9 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 września 21 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 21 ROK Tabela

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2016 rok Wrocław, listopad 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/14 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 2/14 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 2/14 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata

Podsumowanie 1% podatku na rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata Anna ElŜbieta Strzała Podsumowanie rzecz organizacji poŝytku publicznego za lata 2003-2007 1 Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć naleŝny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2013 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2013 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2013 rok Wrocław, listopad 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Uchwała Nr 2/15 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/731/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010r.

Uchwała Nr XLIX/731/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010r. Uchwała Nr XLIX/731/10 zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/819/2006 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r.

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 486 UCHWAŁA Nr 2/16 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XVII/338/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z UCHWAŁA NR XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu województwa w 2015 roku Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 listopada 205 r. Poz. 453 UCHWAŁA NR XVI/6/205 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 205 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 392 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR 610/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 1999 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/237/09 RADY GMINY NAREWKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXIX/237/09 RADY GMINY NAREWKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010. UCHWAŁA NR XXIX/237/09 RADY GMINY NAREWKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2017 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku określa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1 Analiza dotacji z budżetu państwa dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie Streszczenie: Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Rzeszów, Październik 2013 I. DOCHODY 1 A: Podsektor centralny 1) obecnie województwo przekazuje dochód do sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz. 2270 UCHWAŁA NR XXXIV.376.2017 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/15 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.594, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/59/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 lutego 2019 r. Uchwała Nr V/59/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 240/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 240/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 240/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 2024 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej

SPR. NR 100. Prezydent Miasta Bielska-Białej SPR. NR 100 Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/349/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lutego 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Nr X/18/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie : zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/17 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

UCHWAŁA NR 2/17 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH UCHWAŁA NR 2/17 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/788/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XLIV/788/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XLIV/788/16 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/549/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo