Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../..."

Transkrypt

1 Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", reprezentowanym przez: Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy... na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr... oraz Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy... na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr... Kontrasygnaty udziela Główny Księgowy Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy a... NIP... REGON... Zwaną/ym dalej w tekście "Wykonawcą". W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający, działając na podstawie art. 17 ust.3a pkt. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz ze zm.) zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub innej placówki wymienionej w art. 2 pkt. 5 wyŝej wymienionej Ustawy na trasie dom szkoła dom, w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2. DowoŜeniem objęte będą dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz skierowanie do nauczania specjalnego, zgodnie z art. 71 b pkt.1 Ustawy spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno wychowawczych funkcjonujących na obszarze m.st. Warszawy. 3. Dowozem do najbliŝszej szkoły ponadgimnazjalnej objęci są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 4. Zapewnia się takŝe dowóz dzieciom i młodzieŝy upośledzonym w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi do ośrodka 1

2 szkolno-wychowawczego, umoŝliwiającego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. tym dzieciom i młodzieŝy realizację 5. Wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowoŝeniem określa Załącznik Nr 1 do Umowy. Przy wykazie uczniów wymieniono nazwę szkoły oraz ulicę, przy której mieści się szkoła lub placówka oświatowa, a takŝe podano dane teleadresowe uczniów objętych dowozem. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania lub adresów szkoły/placówki oświatowej albo zmian osobowych na liście dzieci zamieszczonych w Załączniku nr 1, o czym kaŝdorazowo poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 7. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z rodzicem / opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróŝy i z uwzględnieniem następujących załoŝeń: a) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby moŝliwe było punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, b) na podstawie tygodniowego planu lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów. c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad dziećmi ustalą z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz szkołami, którym dzieciom naleŝy udzielić pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, i udzielą tym dzieciom pomocy. 8. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemoŝności świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przypadki strony rozumieją na przykład awarię techniczną pojazdu. 2 Terminy realizacji Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 3 września 2012 roku do dnia 28 czerwca 2013 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2012/ Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w 1 zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zapewnia najwyŝszy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a takŝe odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy i opiekuna. 3. Wykonawca będzie wykonywał usługę specjalnie oznakowanymi pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposaŝonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. szyny, rampy lub windy, blokady oraz pasy do mocowania wózków itp.). Pojazdy samochodowe, 2

3 które będą uŝyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 4. Wykonawca będzie wykonywał usługę dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, określonymi w ust. 3 w ilości minimum 12 samochodów. Strony dopuszczają moŝliwość zwiększenia liczby samochodów w przypadku znacznego zwiększenia liczby dzieci i nowych tras w stosunku do wykazu zawartego w Załączniku Nr 1 do umowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 1 kierowcę i 1 opiekuna przewoŝonym dzieciom w kaŝdym samochodzie, którzy będą postępować według następujących zasad: a) opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców / opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela; b) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych lub upowaŝnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom nieupowaŝnionym lub pozostawienia dziecka bez opieki; c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu pracownicy zapewniają dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd. 6. Wykonawca oświadcza, Ŝe kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu na trasie dom szkoła dom posiadają przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co najmniej udokumentowany 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 7. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi są wyposaŝeni w identyfikatory pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko kaŝdej z tych osób i nazwę firmy przewozowej oraz słuŝbowy telefon komórkowy. Numer telefonu opiekuna lub kierowcy z danej trasy udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dowoŝonych dzieci. 8. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac posiadają waŝne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoŝ. 9. Wykonawca zapewni na danej trasie przewozu dzieci tych samych kierowców i opiekunów, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach. KaŜda zmiana kierowcy lub opiekuna wymaga powiadomienia Zamawiającego i dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia w zakresie przepisów BHP i ppoŝ oraz zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub potwierdzającego, co najmniej 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 3

4 10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z uwzględnieniem zamieszczonego do umowy Załącznika nr 1 zawierającego wykaz uczniów. Lista dowoŝonych dzieci w okresie objętym zamówieniem moŝe ulegać zmianie w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania lub adresów szkoły/placówki oświatowej albo zmian osobowych. 11. Wykonawca jest zobowiązany kaŝdorazowo poinformować Zamawiającego o czasowej lub stałej rezygnacji ucznia z dowozu. 12. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia na Ŝądanie rodziców / opiekunów prawnych zaświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole w danym miesiącu, podpisane przez Dyrektora szkoły / placówki lub osobę przez niego upowaŝnioną w celu potwierdzenia wykonania usługi przewozowej. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada zamawiającemu kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł. Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŝenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłoŝenia Zamawiającemu kopii polisy. 14. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany jest przedstawić wstępny harmonogram dowozu dzieci, a harmonogram szczegółowy w terminie do 30 września br. Harmonogram będzie sporządzony dla kaŝdego samochodu, kierowcy oraz opiekuna odrębnie i będzie zawierał: a) listę dzieci dowoŝonych danym samochodem b) szczegółowe godziny kursów dla kaŝdego dziecka ustalone z dyrektorem szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi c) imię i nazwisko kierowcy oraz opiekuna skierowanych do obsługi danego samochodu d) numery słuŝbowe telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna przewoŝącego dzieci danym samochodem. 15. Wykonawca będzie wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U Nr 125 poz. 874 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 w okresie obowiązywania umowy, strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w postaci stawki dziennej obliczonej dla 1 (jednego) dowoŝonego ucznia pomnoŝonej przez ilość dni nauki szkolnej w danym roku kalendarzowym i pomnoŝonej przez liczbę wszystkich dowoŝonych dzieci. 2. Strony ustalają wysokość stawki dziennej obliczonej dla 1 (jednego) dowoŝonego 4

5 ucznia w kwocie... zł. Stawka dzienna jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy bez względu na liczbę dowoŝonych dzieci. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie za kaŝdy miesiąc kalendarzowy z uwzględnieniem liczby dni obecności ucznia w szkole/placówce oraz liczby dni nieobecności ucznia w szkole/placówce. 4. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% stawki dziennej za kaŝdy dzień obecności ucznia w szkole i 10% stawki dziennej za kaŝdy dzień nieobecności ucznia w szkole. 5. Strony ustalają maksymalną liczbę dni świadczenia usługi na 190 dni, w tym 79 dni w roku 2012 oraz 111 dni w roku Maksymalna wysokość zobowiązań finansowych Zamawiającego wynikająca z umowy nie moŝe przekroczyć kwoty w wysokości łącznej: Brutto:...(słownie:...), w tym obowiązujący podatek VAT; to jest : za okres od 3 września 2012 r. 24 grudnia 2012 r. Brutto:...(słownie:...), w tym obowiązujący podatek VAT za okres od 2 stycznia 2013 r. 28 czerwca 2013 r. Brutto:...(słownie:...), w tym obowiązujący podatek VAT. 7. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura, składana Zamawiającemu za wykonanie usługi przewozowej realizowanej w kaŝdym miesiącu kalendarzowym. Do faktury Wykonawca kaŝdorazowo dołącza zaświadczenia potwierdzające liczbę dni obecności oraz liczbę dni nieobecności ucznia w szkole, podpisane przez Dyrektora szkoły/placówki lub osobę przez niego upowaŝnioną. Faktury naleŝy wystawiać na : Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, NIP z adnotacją, Ŝe płatnikiem odbiorcą usługi jest Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego NaleŜność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr :... w ciągu 21 dni od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi. 9. Za datę zapłaty strony uznają datę złoŝenia przez Zamawiającego polecenia realizacji przelewu bankowego. 5

6 5 Ochrona danych osobowych 1. Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U r. Nr 101 poz.926 ze zm.). 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami w/w Ustawy. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych. 4. Wykonawca zapewnia, Ŝe przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji usługi w zakresie transportu dzieci, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. 6. Wykonawca na pisemne Ŝądanie Administratora Danych Osobowych, umoŝliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym mowa w ust Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 6 Nadzór 1. Zamawiający upowaŝnia Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga Północ do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy. 2. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający moŝe w szczególności: a) Ŝądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych; b) Ŝądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy; c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 7 Udostępnianie informacji Wykonawca oświadcza, Ŝe znany jest mu fakt, iŝ treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 8 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jest on obowiązany do zapłaty kar umownych: 6

7 a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usługi transportowej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za kaŝdą nieterminowość lub niezgodność wykonania z umową; b) za kaŝdorazowe niewykonanie dowozu w całości lub w części Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 6 000,00 zł brutto. 2. W przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający moŝe odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. W takim przypadku wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości zł brutto. 3. JeŜeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, Zamawiającemu słuŝy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 9 Zmiana umowy 1. Niedopuszczalne jest pod rygorem niewaŝności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, jeśli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmian wskazanych w 1 ust. 6 oraz 3 ust. 4 wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 10 Postanowienia końcowe 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o transporcie drogowym, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m.st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 4. Załączniki stanowiące integralną część umowy: Załącznik Nr 1 Wykaz uczniów objętych dowoŝeniem WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim, objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../...

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. 1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 zawarta w dniu. 2018 r. w Drużbicach pomiędzy: Gminą Drużbice z siedzibą Drużbicach 77, 97-403 Drużbice reprezentowaną przez Wójta Gminy Drużbice Bożenę Zielińską, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą WZÓR UMOWA NR /2014 zawarta w dniu..2014r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i BGK.271.12.2016 Bodzentyn, 05-08-2016r. UMOWA (WZÓR) W dniu..., pomiędzy Gminą Bodzentyn z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3, reprezentowaną przez: mgr inż. Dariusza Skibę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... PROJEKT Zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Północ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy.

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. ROZDZIAŁ IV Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. SR.271.7.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... W dniu...r. w Dębem Wielkim pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie mającą siedzibę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez : Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój a.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu

oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu PROJEKT UMOWY dotyczy zadania pn: dowóz uczniów z terenu Gminy Kwilcz do Zespołu Szkół w Kwilczu oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu W dniu... 2015 r. w Kwilczu została zawarta umowa pomiędzy: Gminą

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10

Miasto Ząbki Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Miasto Ząbki 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 Nr sprawy: ZP/271/21/12 Umowa (wzór) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki z siedzibą w 05 091 Ząbki ul.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcą*, działającym pod firmą

Wykonawcą*, działającym pod firmą UMOWA Nr CRU. /2014 zamówienie publiczne dokonane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na: zawarta Warszawie, w dniu...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OSO.271.II.XII.1.2014 Gródek nad Dunajcem dnia 17 grudnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu na rzecz gminy Gródek nad

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. Barbarę Dąbrowę Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy Grażynę Dylkowską Głównego Księgowego Zespołu a...

WZÓR. UMOWA Nr. Barbarę Dąbrowę Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy Grażynę Dylkowską Głównego Księgowego Zespołu a... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr Zawarta w dniu...w Pilicy pomiędzy Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Pilicy, zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez: Barbarę Dąbrowę

Bardziej szczegółowo

a firmą... zwaną dalej WYKONAWCĄ.

a firmą... zwaną dalej WYKONAWCĄ. Umowa nr... zamówienie publiczne dokonane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: zawarta Warszawie, w dniu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r.

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umoŝliwiających realizację

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy 271.9.2011 PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 zawarta w dniu... w Sułoszowej pomiędzy: Gminą Sułoszowa -Gimnazjum w Sułoszowej/Gmina

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272-. /2014

UMOWA BGR/272-. /2014 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWA BGR/272-. /2014 Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Pawła Smolarek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /10/ Wzór umowy

UMOWA NR PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /10/ Wzór umowy UMOWA NR PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /10/ Wzór umowy zawarta w dniu. 2009 roku w Warszawie pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ w Warszawie, 03-708 ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie:

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: ... 2015 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PRN-WGN/II/4/1/ 2/ /2012

Umowa nr PRN-WGN/II/4/1/ 2/ /2012 Umowa nr PRN-WGN/II/4/1/ 2/ /2012 (wzór umowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ m.st Warszawy ul. ks.i.kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK -

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Umowa zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2c do SIWZ. Umowa nr

Załącznik 2c do SIWZ. Umowa nr Umowa nr Załącznik 2c do SIWZ zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą DzierŜoniów, 58-200 DzierŜoniów, ul. Piastowska 1, NIP 882 10 08 981, reprezentowaną przez: Marka Chmielewskiego wójta gminy DzierŜoniów, przy

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-403

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-403 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 zawarta dnia...2012 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany z/s. 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krystiana Baldego zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu...2015 roku w Choczu pomiędzy Zespołem Szkół w Choczu zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu Szkół w Choczu Panią mgr Alinę

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp.

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp. UMOWA O ŚWIADCZENIE U SŁUG TRANSPORTOWYCH DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY STARE KUROWO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nr. zawarta w dniu 2014 roku w Starym Kurowie pomiędzy: Gminnym Zespołem Oświaty,

Bardziej szczegółowo

Umowa - Projekt. Zał. nr 4

Umowa - Projekt. Zał. nr 4 Umowa - Projekt Zał. nr 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, ul., Opolska 36 A, nr KRS- 0000005166, nr NIP 756-17-47-987, który reprezentuje: 1. Beata Czempiel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 8 do S.I.W.Z. UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2011- WBK - Umowa zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r.

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana

Bardziej szczegółowo

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia... roku

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia... roku Umowa 272...11 zawarta w Murowanej Goślinie, dnia... roku w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa (wzór) zawarta w dniu... 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki z siedzibą w 05 091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP: 125-13-82-295, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr CUW

U M O W A Nr CUW - W Z Ó R - U M O W A Nr CUW...2017 W dniu.. 2017 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271, REGON 531413194, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a.., NIP.. REGON, zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.

UMOWA nr. a.., NIP.. REGON, zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ. UMOWA nr. w sprawie zapewnienia transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówki oświatowej. Umowa została zawarta w dniu sierpnia 2017 roku w Markach pomiędzy: Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF./2015

U M O W A Nr ZEF./2015 - W Z Ó R - U M O W A Nr ZEF./2015 W dniu.. 2015 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271, REGON 531413194, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr UMOWA NR..

Wzór umowy załącznik nr UMOWA NR.. Wzór umowy załącznik nr UMOWA NR.. Zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Pionki - Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Pionkach ul. Zwycięstwa 6a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF./2016

U M O W A Nr ZEF./2016 - W Z Ó R - U M O W A Nr ZEF./2016 W dniu.. 2016 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271, REGON 531413194, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Gimnazjum nr 8 Szkoła Podstawowa nr 23

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach Gimnazjum nr 8 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3 ZSP Nr -341/1/013 U M O W A zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy: Zespołem Szkolno Przedszkolnym Nr w Tychach, Jedności 51, 43-100 Tychy NIP:646651137,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SZE /... / zwanym dalej Wykonawcą posiadający licencję nr.. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

UMOWA NR SZE /... / zwanym dalej Wykonawcą posiadający licencję nr.. na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. UMOWA NR SZE /... / 2012 została zawarta w Miechowie, dnia...pomiędzy : Samorządowym Zespołem Edukacji w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowaną przez: 1. mgr Jerzego Pułkę dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr.. pod nazwą : (nazwa, nr i szczegółowy opis zadania zgodny z ofertą i siwz pkt 3) ...

Zadanie nr.. pod nazwą : (nazwa, nr i szczegółowy opis zadania zgodny z ofertą i siwz pkt 3) ... Załącznik Nr UMOWA NR.. Zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Pionki - Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Pionkach ul. Zwycięstwa 6a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Małgorzatę Warchoł Kierownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ

UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Załącznik nr. 1 do ogłoszenia 2/WPK/2016 UMOWA Nr MOK.WPK/B/IX/1/1/3- /2016/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. W dniu r. w Korfantowie została zawarta umowa pomiędzy:

UMOWA.. W dniu r. w Korfantowie została zawarta umowa pomiędzy: Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018

Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018 Załącznik Nr 7 (projekt) UMOWA nr na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 im. C. K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018 W dniu... roku w Olkuszu pomiędzy: Gminą Olkusz -Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. / roku Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Bielany Pana Pana Wykonawcą Panią/Panem

UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. / roku Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Bielany Pana Pana Wykonawcą Panią/Panem UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. /2016 zamówienie publiczne dokonane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr /2012 Zawarta w dniu..2012 roku w Murowie pomiędzy Gminą Murów z siedzibą 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Puławskiego zwaną

Bardziej szczegółowo

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a

- Projekt - UMOWA Nr. zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a - Projekt - UMOWA Nr Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu r pomiędzy Gminą Ropczyce -.., reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Przewoźnikiem Strony oświadczają,

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Zawarta dnia. 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie upoważnienia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT)

U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT) U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT) zawarta w dniu... 2014 roku w Wołczynie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA NR.../2012

Załącznik nr 5 UMOWA NR.../2012 UMOWA NR.../2012 Załącznik nr 5 Zawarta dnia... 2012r. pomiędzy Gminą Kobylin z siedzibą 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Burmistrza Kobylina - Bernarda Jasińskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1897/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR. W dniu... w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52 (NIP: 612-000-38-08), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Dariusza Jośko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr...

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr... Załącznik nr 8 SIWZ P R O JE K T U M O W Y Umowa nr... Umowa zawarta w dniu roku pomiędzy: Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół, ul. Galicyjska 17, 32 087- Zielonki NIP 944-19-98-788 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...r. w Prażmowie pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1 NIP... Regon..., zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 223,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR.

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SZE /... / 2013

UMOWA NR SZE /... / 2013 UMOWA NR SZE /... / 2013 została zawarta w Miechowie, dnia...pomiędzy : Samorządowym Zespołem Edukacji w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowaną przez: 1. mgr Jerzego Pułkę dyrektora

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA Nr. 1 PRZEDMIOT UMOWY

wzór UMOWA Nr. 1 PRZEDMIOT UMOWY wzór UMOWA Nr. Załącznik nr 3 do SIWZ (WG.I.271.14.2017) Zawarta w dniu. w Gogolinie pomiędzy Gminą Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, reprezentowaną przez.... zwaną dalej Zamawiającym a... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017

Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017 Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w:..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UD-XIII-WOW/B/V/1/29/../LW/2017 o wykonanie usług transportowych

Umowa nr UD-XIII-WOW/B/V/1/29/../LW/2017 o wykonanie usług transportowych Zał. 2a WZÓR Zamienny Umowa nr UD-XIII-WOW/B/V/1/29/../LW/2017 o wykonanie usług transportowych zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wawer, z siedzibą Urzędu w

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 60, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP...

- WZÓR - UMOWA Nr a..., Nr NIP... - WZÓR - Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199195-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S 112-199195

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SZE /... / 2014

UMOWA NR SZE /... / 2014 UMOWA NR SZE /... / 2014 została zawarta w Miechowie, dnia...pomiędzy : Samorządowym Zespołem Edukacji w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Sienkiewicza 25, reprezentowaną przez: 1. mgr Jerzego Pułkę dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy (PU) Umowa Nr

Projekt Umowy (PU) Umowa Nr Projekt Umowy (PU) Umowa Nr zawarta w dniu 2017 roku w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), przy Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON 013269700 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr. z dnia. przez: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia Wzór UMOWA Nr MOK.WID.B/I/2/4/2/ /272-../2016/GZ.. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ

MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ WZÓR MOK/ZKU/C/MOK/VII/P3/5/nr /2014/GZ Zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa -Dzielnicą Mokotów, z siedzibą w Warszawie 02-517, ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt)

dla rozwoju Mazowsza UMOWA NR /10 (projekt) WZP/WIS/D -335-88/10 Załącznik nr 3 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków)

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) Załącznik do Zarządzenia Nr 8/VI/2014 REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) 1 Uprawnione do korzystania z dowozu lub

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus  Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/2010 Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, które na podstawie pełnomocnictwa:..

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - U M O W A NR... - projekt - załącznik nr 5 zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dnia... w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SPWZ/ /2019 na wykonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez zakłady zlokalizowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

UMOWA Nr SPWZ/ /2019 na wykonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez zakłady zlokalizowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego UMOWA Nr SPWZ/ /2019 na wykonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez zakłady zlokalizowane na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Załącznik Nr 3 WZÓR UMOWY pomiędzy: zawarta w dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Janikowie pomiędzy Gminą Janikowo - Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Janikowie mającym siedzibę w Janikowie, przy ul. Przemysłowej 6, NIP: 556-274-02-07,

Bardziej szczegółowo