ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR SP.PM /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły lub ośrodka. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje 1. Ustalić treść Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły i ośrodka w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych W Rudzie Śląskiej. 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw społecznych. 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

2 Załącznik do Zarządzenia Nr SP.PM /10 z dnia 5 lipca 2010r. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI I NIEPEŁNOSPRAWNĄ MŁODZIEś Z BEZPŁATNEGO DOWOśENIA DO NAJBLIśSZEGO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY LUB OŚRODKA Regulamin korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły lub ośrodka, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie art. 14a ust. 4 oraz artykułu 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm) 1 Regulamin określa: 1) uprawnionych do korzystania z bezpłatnego dowoŝenia do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka umoŝliwiającego dzieciom i młodzieŝy realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 2) zasady realizacji obowiązku Miasta Ruda Śląska w zakresie bezpłatnego dowoŝenia dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnej do przedszkoli, szkół i ośrodków i z powrotem do miejsca zamieszkania, 3) termin i miejsce składania wniosków o zapewnienie bezpłatnego dowoŝenia do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i ośrodka umoŝliwiającego dzieciom i młodzieŝy realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz wymogi w zakresie załączanej do wniosku dokumentacji. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie naleŝy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm), 2) przedszkolu naleŝy przez to rozumieć równieŝ oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej,

3 3) szkole naleŝy przez to rozumieć szkołę podstawową, szkołę podstawową, w której utworzono oddział przedszkolny, zespół szkolno-przedszkolny, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, zespół szkolno-przedszkolny i zespół szkół, 4) ośrodku naleŝy przez to rozumieć ośrodek umoŝliwiający dzieciom i młodzieŝy upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a takŝe dzieciom i młodzieŝy z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 5) uczniu naleŝy przez to rozumieć takŝe wychowanków, 6) bezpłatne dowoŝenie naleŝy przez to rozumieć bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, szkoły i ośrodka oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, a takŝe zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły i przedszkola i z powrotem miejsca zamieszkania ucznia Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowoŝenia są: 1) niepełnosprawne dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli w Rudzie Sląskiej oraz dzieci powyŝej sześciu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono obowiązek szkolny, uczęszczające do przedszkoli w Rudzie Śląskiej, 2) niepełnosprawni uczniowie, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy oraz dzieci i młodzieŝ z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów w Rudzie Śląskiej, 3) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do najbliŝszej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłuŝej niŝ do ukończenia 21 roku Ŝycia, 4) dzieci i młodzieŝ z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a takŝe dzieci i młodzieŝ z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi uczęszczający do ośrodków umoŝliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nie dłuŝej niŝ do ukończenia 25 roku Ŝycia. 2. Wymienione w ust. 1 osoby muszą mieć miejsce zamieszkania w Rudzie Ślaskiej Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia składają wniosek o zapewnienie bezpłatnego dowoŝenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, w Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej, zwany dalej wnioskiem. 2. Rodzice lub opiekunowie prawni określają we wniosku wybraną przez siebie formę dowoŝenia do przedszkola, szkoły lub ośrodka, t.j.: 1) bezpłatny transport ucznia i opieka nad nim w czasie przewozu do przedszkola, szkoły i ośrodka oraz z powrotem do miejsca zamieszkania organizowane przez Miasto Ruda Śląska środkami transportu przedsiębiorcy wyłonionego na zasadzie udzielenia zamówienia publicznego,

4 lub 2) dowóz ucznia do przedszkola, szkoły i ośrodka oraz z powrotem do miejsca zamieszkania prywatnymi środkami komunikacji lub środkami transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za zwrotem kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna. 3. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia powinni złoŝyć wniosek w terminie do 15 czerwca kaŝdego roku. 4. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 1 2 Regulaminu, do wniosku, dołączają: 1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, 2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 5. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, do wniosku, dołączają: 1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, 2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 3) aktualne zaświadczenie wydane przez szkołę o spełnianiu obowiązku nauki w tej szkole, w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły mającej siedzibę poza Rudą Śląską. 6. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu, do wniosku, dołączają: 1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, 2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 3) aktualne zaświadczenie wydane przez ośrodek o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w tym ośrodku W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni ucznia sami organizują dowóz, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt 2, otrzymują zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z jednym rodzicem lub opiekunem: 1) z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka, oraz 2) z przedszkola, szkoły lub ośrodka do miejsca zamieszkania. 2. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, prywatnymi środkami komunikacji organizowany przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia stanowi stawka za kilometr przebiegu określona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania zwrotu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 3. W roku szkolnym 2010/2011 stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosi:

5 1) dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 0,40 zł, b) o pojemności skokowej silnika powyŝej 900 cm 3 0,66 zł, 2) dla motocykla 0,18 zł, 4. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 2, obliczana jest jako podwojony iloczyn odległości od miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka, stawki za 1 kilometr, o której mowa w ust. 3 oraz liczby dni obecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku w miesiącu rozliczeniowym. 5. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, środkami transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego jest cena biletu jednorazowego. 6. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 5, obliczana jest jako podwojony iloczyn ceny biletu jednorazowego ucznia i jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka oraz liczby dni obecności ucznia w przedszkolu, szkole lub ośrodku w miesiącu rozliczeniowym. 7. Do wyliczenia ilości kilometrów przebytych od miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka i z powrotem przyjmuje się najkrótszą z moŝliwych tras przejazdu Prezydent Miasta Ruda Śląska zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia umowę w sprawie zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w 4 ust. 2. Wzory umów określają załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu. 2. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, będzie rachunek składany w Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej do 5. dnia kaŝdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano przejazdy. 3. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, będzie następować w terminie 14 dni od dnia złoŝenia prawidłowo sporządzonego rachunku. PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

6 ... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły lub ośrodka... (adres wnioskodawcy, numer telefonu) Wniosek I. Występuję z wnioskiem o*: 1) organizację bezpłatnego dowoŝenia niepełnosprawnego ucznia do przedszkola/szkoły/ ośrodka*, 2) zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna do przedszkola/ szkoły/ośrodka*. II. Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 1) Imię i nazwisko ucznia... 2) Data urodzenia ucznia... 3) Adres zamieszkania ) Przedszkole/szkoła/ośrodek*, do którego/ej uczęszcza uczeń ) Okres dowoŝenia ucznia ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka*... 6) Odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka*... III. Uzasadnienie zgłoszenia wniosku:

7 IV. Oświadczenie wnioskodawcy: Oświadczam, Ŝe 1) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 2) wyraŝam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). V. Dokumenty dołączone do wniosku*: 1. orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych, 3. zaświadczenie wydane przez szkołę o spełnianiu obowiązku nauki w tej szkole, w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły mającej siedzibę poza Rudą Śląską. 4. zaświadczenie wydane przez ośrodek o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w tym ośrodku.... (data)... (podpis wnioskodawcy) PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania * niepotrzebne skreślić

8 Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły lub ośrodka przewóz niepełnosprawnego ucznia prywatnym środkiem transportu rodzica/opiekuna prawnego Umowa nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna do... zawarta w dniu... w Rudzie Śląskiej pomiędzy: Prezydentem Miasta Ruda Śląska Andrzejem Stanią a Panią/Panem... zamieszkałym..., zwaną/zwanym dalej Uprawnioną/nym Pani/Pan... oświadcza, Ŝe: (imię i nazwisko) 1 1) jest...niepełnosprawnego ucznia... (matką/ojcem/opiekunem prawnym) (imię i nazwisko) urodzonego..., uczęszczającego do... (data) (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka)..., zwanego/zwanej dalej.... (przedszkolem/szkołą/ośrodkiem) 2) sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w pkt Pani/Pan zobowiązuje się zapewnić uczniowi, o którym mowa w pkt 1, dowóz na obowiązkowe zajęcia... (edukacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze) z ul.... nr... w Rudzie Śląskiej do... (nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki) oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, pojazdem marki... o numerze rejestracyjnym..., pojemności skokowej silnika... cm 3 i numerze dowodu rejestracyjnego....

9 2. Strony przyjmują, Ŝe odległość z miejsca zamieszkania do... wynosi (przedszkola/szkoły/ośrodka)... km. 3. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynosi... zł Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem obliczana jest jako podwojony iloczyn odległości z miejsca zamieszkania ucznia do..., stawki za 1 kilometr oraz liczby dni obecności ucznia w... (przedszkola/szkoły/ ośrodka) (przedszkolu/szkole/ośrodku) w miesiącu rozliczeniowym. 2. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem jest rachunek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Uprawniona/ny składa rachunek w sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej nie później niŝ do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowoŝenie ucznia. 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje w terminie 14 dni od dnia złoŝenia prawidłowo sporządzonego rachunku, o którym mowa w pkt (w kasie Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Ślaskiej/na rachunek bankowy Uprawnionej/go nr...) 5. Za dni nieobecności ucznia w... zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego (przedszkolu/szkole/ośrodku) ucznia wraz z opiekunem nie przysługuje. 4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron umowy. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.... (podpis Prezydenta Miasta Ruda Śląska)... (podpis Uprawnionej/go) PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

10 Załącznik do umowy nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna - przewóz niepełnosprawnego ucznia prywatnym środkiem transportu rodzica/opiekuna prawnego Ruda Śląska, (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)... (adres) Rachunek Przedkładam rachunek za dowóz ucznia do... (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka) w okresie od... do... na trasie:... (miejsce zamieszania) (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) (miejsce zamieszania)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zaświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły/placówki Liczba dni obecności ucznia w... w wyŝej wymienionym okresie wynosi... dni.... (podpis i pieczątka dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka)

11 Rozliczenie 2 x odległość z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka... km x stawka... zł/km x liczba dni dowozu... =... zł.... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zatwierdza do wypłaty kwotę... zł. (słownie......). Ruda Śląska, (podpis i pieczątka działającej w imieniu Prezydenta) PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

12 Załącznik Nr 3 do Regulaminu korzystania przez niepełnosprawne dzieci i niepełnosprawną młodzieŝ z bezpłatnego dowoŝenia do najbliŝszego przedszkola, szkoły lub ośrodka przewóz niepełnosprawnego ucznia środkami transportu zbiorowego Umowa nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna do... zawarta w dniu... w Rudzie Śląskiej pomiędzy: Prezydentem Miasta Ruda Śląska Andrzejem Stanią a Panią/Panem... zamieszkałym..., zwaną/zwanym dalej Uprawnioną/nym Pani/Pan... oświadcza, Ŝe: (imię i nazwisko) 1 1) jest...niepełnosprawnego ucznia... (matką/ojcem/opiekunem prawnym) (imię i nazwisko) urodzonego..., uczęszczającego do... (data) (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka)..., zwanego/zwanej dalej.... (przedszkolem/szkołą/ośrodkiem) 2) sprawuje nieograniczoną władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w pkt 1. 2 Pani/Pan... zobowiązuje się dowozić ucznia, o którym mowa w pkt 1, dowóz na obowiązkowe zajęcia... (edukacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze) z ul.... nr... w Rudzie Śląskiej do... (nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki) i z powrotem środkami transportu zbiorowego.... (kolej/autobus...)

13 3. 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem obliczana jest jako podwojony iloczyn sumy ceny biletów jednorazowych ucznia i jego opiekuna z miejsca zamieszkania ucznia do oraz liczby dni obecności ucznia (przedszkola/szkoły/ ośrodka) w... w miesiącu rozliczeniowym. (przedszkolu/szkole/ośrodku) 2. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia wraz z opiekunem jest rachunek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 3. Uprawniona/ny składa rachunek w sekretariacie Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej nie później niŝ do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowoŝenie ucznia. 4. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje w terminie 14 dni od dnia złoŝenia prawidłowo sporządzonego rachunku, o którym mowa w pkt (w kasie Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Ślaskiej/na rachunek bankowy Uprawnionej/go nr...) 5. Za dni nieobecności ucznia w... zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego (przedszkolu/szkole/ośrodku) ucznia wraz z opiekunem nie przysługuje. 4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia... do dnia Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron umowy. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.... (podpis Prezydenta Miasta Ruda Śląska)... (podpis Uprawnionej/go) PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

14 Załącznik do umowy nr... w sprawie zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia oraz jego opiekuna - przewóz niepełnosprawnego ucznia środkami transportu zbiorowego Ruda Śląska, (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)... (adres) Rachunek Przedkładam rachunek za dowóz ucznia do... (nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka) w okresie od... do... na trasie:... (nazwa stacji/przystanku w miejscu zamieszkania) (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) (nazwa stacji/przystanku w miejscu zamieszkania)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zaświadczenie dyrektora przedszkola/szkoły/placówki Liczba dni obecności ucznia w... w wyŝej wymienionym okresie wynosi... dni.... (podpis i pieczątka dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka)

15 Rozliczenie 2 x (suma ceny biletu jednorazowego ucznia i jego opiekuna... zł +... zł) x liczba dni obecności ucznia w dni =... zł. (przedszkolu/szkole/ośrodku)... (podpis rodzica/opiekuna prawnego) Zatwierdza do wypłaty kwotę... zł. (słownie......). Ruda Śląska, (podpis i pieczątka działającej w imieniu Prezydenta) PREZYDENT MIASTA Andrzej Stania

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.277.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 lutego 2011 r.

z dnia 25 lutego 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA PIENIĘśNA z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku ZARZĄDZENIE NR 380/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 25 lutego 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r.

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza 0zimka z dnia 16 października 2008r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku ZEAS.020-46/14 Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku W sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON-0151/2930/09/MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA BIAŁEJ Z DNIA 9 LIPCA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r.

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umoŝliwiających realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek). Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr Vl/304/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Malechowo z dnia 01.09.2016 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo Na podstawie art. 14a ust. 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Parchowo do szkoły lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE nr 85/2013 i Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 72/17 z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2016 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej.

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej. Załącznik do zarządzenia nr 26/2018 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 czerwca 2018 r Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków)

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) Załącznik do Zarządzenia Nr 8/VI/2014 REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) 1 Uprawnione do korzystania z dowozu lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci (uczniów) niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2015 BURMISTRZA SULĘCINA w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom szkoła dom.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Sochaczew z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację

Bardziej szczegółowo

37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW

37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW Zarządzenie Nr 37/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 8 marca 2016 roku. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 427/2079/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 427/2079/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 427/2079/13 w sprawie sposobu dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Koszalina do szkół i placówek oświatowych. Na podstawie 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r.

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:..

Burmistrz Radłowa. 1. Imię i nazwisko dziecka: 2. Data urodzenia:.. 3. Adres zamieszkania:.. Załącznik nr 1 Imię i nazwisko wnioskodawcy.. miejscowość, data Adres zamieszkania Tel. Burmistrz Radłowa Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola/ ośrodka własnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA w sprawie zasad zapewnienia dowozu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d roku

Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d roku Zarządzenie Nr~~/2012 Burmistrza Sokółki z dnia 11 ~.,.d7.... 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczmow niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 1 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 1 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2008 z dnia 2 października 2008 r. Muszyna,...... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu) Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2011. Wójta Gminy Krasne. z dnia 21 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 43/2011. Wójta Gminy Krasne. z dnia 21 października 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 43/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 82.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek umożliwiających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ZARZĄDZENIE Nr 69/14 ul. Mickiewicza 2 a Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 roku. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr OR Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr OR.0050.50.2016 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r.

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r.

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27.07.2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 173/2009 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół

ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół ZARZĄDZENIE NR 207/2013/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli.

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52.2015 Wójta Gminy Poraj z dnia 11.08.2015 Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. 1 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, ośrodka lub przedszkola w roku szkolnym..

W N I O S E K w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, ośrodka lub przedszkola w roku szkolnym.. ... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania)...... (nr telefonu) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2016 Wójt Gminy Łubnice z dnia 3 października 2016 r.... (miejscowość, data) W N I O S E K w sprawie

Bardziej szczegółowo

10. 13. 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Tomaszowi Tyszka - dyrektorowi Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. 15.

10. 13. 14. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Tomaszowi Tyszka - dyrektorowi Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża. 15. 5. 10. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu,w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodom osobowym składa odpowiedni rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku .-, Wójt Gminy Lipnik woj. świętckrzvskie ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 WÓJTA GMINY LIP NIK z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU* UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU* UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2014 Wójta Gminy Limanowa z dnia 7 sierpnia 2014 r...., dnia... (miejscowość)... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZWROT

Bardziej szczegółowo

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski. ORiN/MW/MW

Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Dębski. ORiN/MW/MW Zarządzenie nr 171/2008 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 16 września 2008r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 25 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół, przedszkoli lub ośrodków umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka organizowanego przez Gminę Suwałki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/81/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie nr 0050/81/2018 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku Zarządzenie nr 0050/81/2018 w sprawie ustalenia organizacji i zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz/lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 9 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY STARA BIAŁA. z dnia 9 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 68.2019 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/107/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 0050/107/2015 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 22 grudnia 2015 roku Zarządzenie nr 0050/107/2015 w sprawie ustalenia organizacji i zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr OR Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku Zarządzenie Nr OR. 102. 2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych Wnioskodawca/adresat procedury: Rodzice/prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 1 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/724/09 RADY MIASTA GDYNI z 27 maja 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXII/724/09 RADY MIASTA GDYNI z 27 maja 2009 roku UCHWAŁA NR XXXII/724/09 RADY MIASTA GDYNI z 27 maja 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku. i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów.

Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku. i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów. Zarządzenie nr 682/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /20. Zawarta w Krasiczynie dnia.. pomiędzy Gminą Krasiczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy

UMOWA Nr.. /20. Zawarta w Krasiczynie dnia.. pomiędzy Gminą Krasiczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2014 UMOWA Nr.. /20 określająca zasady zwrotu kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego jego rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka samochodem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów do szkół na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dojazdu dzieci bądź uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Suwałki i

Bardziej szczegółowo

Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO

Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO Wggw zarządzen E NR 1/2018 WOJTA GMINY GŁOWNO z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 224/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom z miejsca zamieszkania do najbliższej

Bardziej szczegółowo

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska

w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.366.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29.07.2016 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY GNIEZNO w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno do szkół i oddziałów przedszkolnych. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 22 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO. z dnia 22 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2019 WÓJTA GMINY GNIEZNO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24717/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-do-szkolprzez-rodzicow-opiekunow-prawnych Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr XXIX/400/2008 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Gniezno, dnia (imię i nazwisko wnioskodawcy) (miejsce zamieszkania) (telefon do kontaktu z wnioskodawcą) (PESEL) Dyrektor Nr (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 13 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz ich rodziców,

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia r. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Szczecin imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko

zawarta dnia r. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Szczecin imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko UMOWA nr zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych* prywatnym samochodem osobowym pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych miesięcznego limitu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. "3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

USTAWA. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2016.35 z dnia 2016.01.08 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 8 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Portal Image not Mieszkańca found or type unknown PORTAL MIESZKAŃCA POMOC DLA DZIECI 2019-01-21 13:38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r.

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. Or. 0050.17.2013 Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko

zawarta dnia r. Prezydentem Miasta Szczecin, imię i nazwisko Panem/Panią*, imię i nazwisko UMOWA nr zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców/opiekunów prawnych* prywatnym samochodem osobowym pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 4245/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/312/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/312/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004 r. Uchwała Nr XXVII/312/2004 W sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Nowego Sącza przez

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Koła. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Burmistrza Miasta Koła. z dnia 27 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.104.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych pojazdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku UCHWAŁA NR XXII/539/08 RADY MIASTA GDYNI z 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie organizacji bezpłatnego transportu dzieci bądź uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej organizowanego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna. w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Gniezna. w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna na podstawie projektu z dnia 28 maja 2014 r. rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo