Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. 1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub innej placówki oświatowej wymienionej w art.2 pkt. 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) na trasie domszkoła-dom w roku szkolnym 2014/ Dowożeniem objęte będą dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności oraz skierowanie do nauczania specjalnego, zgodnie z art. 71 b pkt.1 Ustawy. 4. Dowożenie odbywa się do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi i szkoły specjalnej, funkcjonujących na obszarze m.st. Warszawy. 5. Dowozem objęci są także uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej. 6. Zapewnia się także dowóz dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim oraz z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka szkolno-wychowawczego, umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 7. W załączeniu Zamawiający przekazuje wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowożeniem, co stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. Przy wykazie uczniów wymieniono ulicę, przy której mieści się szkoła lub placówka oświatowa oraz podano dane adresowe uczniów objętych dowozem. Liczba dzieci wg stanu na dzień 20 maja 2014 r. wynosi Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z uwzględnieniem załączonego do umowy wykazu uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania oraz adresów szkoły/placówki oświatowej albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę. 9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 września 2014 roku do dnia 26 czerwca 2015 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/

2 10. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym oraz w porozumieniu z rodzicem / opiekunem dziecka optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń: a) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania; b) na podstawie tygodniowego planu lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów; c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad dziećmi ustalą z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz szkołami którym dzieciom należy udzielić pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, i udzielą tym dzieciom pomocy. 11. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców i opiekunów. 12. Wykonawca wykonuje usługę specjalnie oznakowanymi pojazdami samochodowymi przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. pasy do mocowania wózków i siedzeń, szyny, windy lub podnośniki do załadunku wózka inwalidzkiego, lub rampy, podjazdy, najazdy itp.). 13. Wykonawca wykonuje usługę samochodami wyprodukowanymi po 1 stycznia 2004 roku, które muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu wymagane odrębnymi przepisami. 14. Wykonawca wykonuje usługę dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w ilości minimum 12 samochodów. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia liczby samochodów w przypadku znacznego zwiększenia liczby dzieci 15. Wykonawca w trakcie trwania umowy może zmienić samochód na inny pod warunkiem, że samochód ten będzie spełniał wymagania opisane w ust. 11, 12, W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez uzasadnione przypadki strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 17. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 1 kierowcę i minimum 1 opiekuna w każdym samochodzie. 18. Opiekunów przewożonych dzieci zobowiązuje się do postępowania według następujących zasad: 2

3 a) opiekun odbiera dzieci od rodziców / opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał dzieci pod opiekę nauczyciela; b) po zakończeniu zajęć opiekun odbiera dzieci od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do domu osobom małoletnim, nieupoważnionym lub pozostawienia dziecka bez opieki; c) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu pracownicy zapewniają dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd. 19. Każdy kierowca i opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie ich przewozu na trasie dom szkoła dom muszą posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co najmniej udokumentowany 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 20. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi muszą posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu na ubraniu, pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko każdej z tych osób oraz nazwę firmy przewozowej. 21. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi muszą być wyposażeni w telefon komórkowy. Numer telefonu opiekuna lub kierowcy z danej trasy udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych dzieci. 22. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac muszą posiadać ważne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 23. Wykonawca zapewnieni na danej trasie przewozu dzieci tych samych kierowców i opiekunów, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach. Każda zmiana kierowcy lub opiekuna wymaga powiadomienia na piśmie i dołączenia zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia w zakresie przepisów BHP i ppoż oraz zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub potwierdzającego co najmniej 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 24. Wykonawca ma obowiązek zebrania ze szkół, do których dowożone są dzieci, zaświadczeń potwierdzających liczbę dni obecności/nieobecności dziecka w szkole w danym miesiącu, podpisane przez Dyrektora szkoły / placówki lub osobę przez niego upoważnioną. Upoważnienia, o których mowa powinny być dostarczone do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wraz z pierwszą fakturą wystawioną za miesiąc wrzesień 2014 r. 25. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia na żądanie rodzica / opiekuna prawnego zaświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole w danym miesiącu celem wyrażenia opinii na temat wykonanej usługi przewozowej. 3

4 26. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o czasowej lub stałej rezygnacji ucznia z dowozu. 27. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy. 28. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić harmonogram dowozu dzieci w terminie do 30 września br. Harmonogram powinien być sporządzony dla każdego samochodu, kierowcy oraz opiekuna odrębnie i powinien zawierać: a) listę dzieci dowożonych samochodem b) szczegółowe godziny kursów dla każdego dziecka ustalone z dyrektorem szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi c) imię i nazwisko kierowcy i opiekuna skierowanych do obsługi danego samochodu d) numery służbowe telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna przewożącego dzieci danym samochodem. 29. Wykonawca będzie wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U poz ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U r. poz ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U poz ze zm). 30. Zamawiający w postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych. 31. Ustala się maksymalną liczbę dni świadczenia usługi, zgodną z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 na 190 dni, w tym 80 dni w roku 2014 oraz 110 dni w roku Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się: a) do stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz procedur określonych przez administratora danych osobowych; b) do uzyskania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydanego przez administratora danych osobowych lub osobę upoważnioną przez niego; c) do złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia przy podpisywaniu umowy. 33. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia określonych odrębnymi przepisami warunków technicznych i organizacyjnych, którym odpowiadać powinny urządzenia i systemy informatyczne stosowane przez niego do przetwarzania danych osobowych. 4

5 34. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, otrzymanych od Zamawiającego celem wykonywania w/w usług w zakresie transportu dzieci, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru nad wykonywaniem zawartej umowy Zamawiający może w szczególności: a) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych; b) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy; c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 5

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim, objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../...

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../10/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../13/.../... Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018

Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 Zał. Nr 2 UMOWA NR..2018 zawarta w dniu. 2018 r. w Drużbicach pomiędzy: Gminą Drużbice z siedzibą Drużbicach 77, 97-403 Drużbice reprezentowaną przez Wójta Gminy Drużbice Bożenę Zielińską, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09

PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../.../.../09 Wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../...

Wzór PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../... Wzór UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../12/.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15, zwanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na

Bardziej szczegółowo

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../...

PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/.../16/.../... PROJEKT Zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Północ z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 NIP 525-22-48-481,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków)

REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) Załącznik do Zarządzenia Nr 8/VI/2014 REGULAMIN dowozu i dofinansowania dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do szkół (przedszkoli, ośrodków) 1 Uprawnione do korzystania z dowozu lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą

UMOWA NR /2014. z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:. reprezentowanym przez.:.. zwanym dalej,,wykonawcą WZÓR UMOWA NR /2014 zawarta w dniu..2014r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w: wpisanym do :.. NIP: REGON:.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z Gminy Kwilcz do Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu w roku szkolnym 2015/2016 i w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK -

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2016- WBK - Załącznik nr 2 do S.I.W.Z. Umowa zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i

UMOWA (WZÓR) mgr inż. Dariusza Skibę Przedmiot umowy Wykaz uczniów i BGK.271.12.2016 Bodzentyn, 05-08-2016r. UMOWA (WZÓR) W dniu..., pomiędzy Gminą Bodzentyn z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3, reprezentowaną przez: mgr inż. Dariusza Skibę Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Jerzmanowice, 3 lipca 2014r. Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 32-048 Jerzmanowice Jerzmanowice 372B tel. + 123895247 fax + 123895521 WWW.jerzmanowice-przeginia.pl Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcą*, działającym pod firmą

Wykonawcą*, działającym pod firmą UMOWA Nr CRU. /2014 zamówienie publiczne dokonane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na: zawarta Warszawie, w dniu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 30 sierpnia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 40/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 8 do S.I.W.Z. UMOWA Nr UD/XI/WOW/ /2011- WBK - Umowa zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I)

Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I) Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis zakresu zamówienia (część I) 1. Dowóz 12 uczniów na trasie z miejsca zamieszkania uczniów (Osiedle Załęże) do Gimnazjum Nr 10 przy ulicy Partyzantów 10a w Rzeszowie i z

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012

U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 U M O W A Nr /B/GZEAS/2012 zawarta dnia...2012 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany z/s. 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Krystiana Baldego zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy.

ROZDZIAŁ IV. Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. ROZDZIAŁ IV Istotne dla stron postanowienia umowy projekt umowy. SR.271.7.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... W dniu...r. w Dębem Wielkim pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie mającą siedzibę w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-403

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-403 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-403 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 6 /2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE nr 85/2013. Wójta Gminy Orły. z dnia 30 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE nr 85/2013 i Wójta Gminy Orły z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą

UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/ r. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus  Bogdan Olesiński` Zleceniodawca ,,Zleceniobiorcą UMOWA Nr.../WZP/ /WOW/2010 Istotne postanowienia umowy Umowa zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, które na podstawie pełnomocnictwa:..

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa (wzór) z siedzibą... wpisanym do... posiadającą/cym NIP:..., zwanej/ym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa (wzór) zawarta w dniu... 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki z siedzibą w 05 091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP: 125-13-82-295, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-17/2009 Jaktorów, 2009-12-09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-17/2009. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Parchowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z terenu Gminy Parchowo do szkoły lub ośrodka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. / roku Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Bielany Pana Pana Wykonawcą Panią/Panem

UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. / roku Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Bielany Pana Pana Wykonawcą Panią/Panem UMOWA Nr UD-III-WOW/B/V/1/29/./WZP-.- /CRU. /2016 zamówienie publiczne dokonane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.) zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY OSO.271.II.XII.1.2014 Gródek nad Dunajcem dnia 17 grudnia 2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu na rzecz gminy Gródek nad

Bardziej szczegółowo

oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu

oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu PROJEKT UMOWY dotyczy zadania pn: dowóz uczniów z terenu Gminy Kwilcz do Zespołu Szkół w Kwilczu oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu W dniu... 2015 r. w Kwilczu została zawarta umowa pomiędzy: Gminą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.64.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony nr 1/2014 na Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , faks (061) Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2014r. Numer ogłoszenia: 263491-2013; data zamieszczenia: 05.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r.

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia r. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27.07.2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie, tel. 046 8564026, 8564069, faks (046) 855 21 88. Jaktorów: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów z domu do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem do domu, we wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski

Wójt Gminy Malechowo /-/ Radosław Nowakowski Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Malechowo z dnia 01.09.2016 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo Na podstawie art. 14a ust. 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie:

WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: ... 2015 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr... / 2015 o zamówienie publiczne na zadanie: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza teren Gminy Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2015/2016 zawarta

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Rawicz w roku szkolnym

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Rawicz w roku szkolnym Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 137869-2012 z dnia 2012-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rawicz 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2016. z dnia 4 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2016 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OA BURMISTRZA SULĘCINA. z dnia 24 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2015 BURMISTRZA SULĘCINA w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom szkoła dom.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy

UMOWA NR... ... Przedmiot umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu...r. w Prażmowie pomiędzy: Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1 NIP... Regon..., zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli.

Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52.2015 Wójta Gminy Poraj z dnia 11.08.2015 Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Poraj do szkół i przedszkoli. 1 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S Sprostowanie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199195-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2016/S 112-199195

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku ZEAS.020-46/14 Zarządzenie Nr 170/14 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 października 2014 roku W sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ZARZĄDZENIE Nr 69/14 ul. Mickiewicza 2 a Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 sierpnia 2014 roku. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 21 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku Zarządzenie nr 46 /2013 Wójta Gminy Wodzierady z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3805/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8

Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy. Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 Umowa nr zawarta w dniu.. w Pokoju pomiędzy Gminą Pokój z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 zwaną w dalszej części Zamawiającym, reprezentowaną przez : Barbarę Zając - Wójta Gminy Pokój a.. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 165717-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu...2015 roku w Choczu pomiędzy Zespołem Szkół w Choczu zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu Szkół w Choczu Panią mgr Alinę

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON-0151/2930/09/MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA BIAŁEJ Z DNIA 9 LIPCA 2009 ROKU w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: TAKTORÓW lagrów ul Warszawska 33 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. powiat grodziski', woj. mazowieckie tel 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21 -88 NIP 838-14-26-443

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. Barbarę Dąbrowę Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy Grażynę Dylkowską Głównego Księgowego Zespołu a...

WZÓR. UMOWA Nr. Barbarę Dąbrowę Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy Grażynę Dylkowską Głównego Księgowego Zespołu a... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr Zawarta w dniu...w Pilicy pomiędzy Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Pilicy, zwanym w dalszej części Zamawiającym reprezentowanym przez: Barbarę Dąbrowę

Bardziej szczegółowo

Realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A M Y

Realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A M Y Dębica, dnia 01.12.2014 r. Realizując zamówienie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A M Y do złożenia oferty cenowej na zadanie: USŁUGA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr...

Załącznik nr 8 SIWZ. Umowa nr... Załącznik nr 8 SIWZ P R O JE K T U M O W Y Umowa nr... Umowa zawarta w dniu roku pomiędzy: Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół, ul. Galicyjska 17, 32 087- Zielonki NIP 944-19-98-788 REGON

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r.

Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. Zarządzenie Nr 213 /14 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 21.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umoŝliwiających realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.277.2016 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad dowozu oraz zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

&9Pe^ ItPćftryffrtternetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: GMINA JAKTORÓW http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja. 96-313 jaktorów, ul. Warszawska 33 powiat grodziski, woj. mazowieckie tel. 46 856-40-26, 46 856-40-69 tel./fax 46 855-21-88

Bardziej szczegółowo

potrzeb -ubieranie się, inne. Większość dzieci wykazuje zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia w zachowaniu się, w tym dwoje dzieci źle funkcjonuje w

potrzeb -ubieranie się, inne. Większość dzieci wykazuje zaburzenia emocjonalne lub zaburzenia w zachowaniu się, w tym dwoje dzieci źle funkcjonuje w Warszawa: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. NIP.. reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.. NIP.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 do Zapytania UMOWA Nr.. Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Jordanów, z siedzibą 34-240 Jordanów, Rynek 2, NIP 5521586100, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Jordanów - mgr inż. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 72/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 03 października 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 72/17 z dnia 03 października 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAGÓRÓW

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAGÓRÓW Załącznik do zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31.10.2016r. REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAGÓRÓW Na podstawie art. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl Swarzędz: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2015r. Numer ogłoszenia: 405486-2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły transportem zorganizowanym UMOWA NR.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły transportem zorganizowanym UMOWA NR. UMOWA NR. Zawarta w dniu 2018 roku w Milanówku pomiędzy: Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, Regon 013269150, NIP 529-179-92-45, reprezentowaną przez: Wiesławę Kwiatkowską -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r.

Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC DLA DZIECI PORTAL MIESZKAŃCA :38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Portal Image not Mieszkańca found or type unknown PORTAL MIESZKAŃCA POMOC DLA DZIECI 2019-01-21 13:38 Edukacja POMOC DLA DZIECI PORADNIA PSCYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z Gminy Kwilcz do Zespołu Szkół w Kwilczu oraz Przedszkola Pod Topolą w Kwilczu w roku szkolnym 2015/2016 i w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. Przedmiot zamówienia: 1) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ nr sprawy 271.9.2011 PROJEKT UMOWY na dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2011/2012 zawarta w dniu... w Sułoszowej pomiędzy: Gminą Sułoszowa -Gimnazjum w Sułoszowej/Gmina

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017

Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017 Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. w Murowie pomiędzy Gminą Murów reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w:..

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ):

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, POLEGAJĄCYCH NA DOWOZACH (PRZYWÓZ I ODWÓZ): UMOWA wzór w dniu.. 2017 r. w Opalenicy pomiędzy Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica zwanym w dalszym tekście Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Pierzyńską

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r.

Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE. z dnia 30 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 163/15 WÓJTA GMINY POZEZDRZE w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-07-29 07:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24717/dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-do-szkolprzez-rodzicow-opiekunow-prawnych Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

REGULAMIN. dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek). Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do szkół (placówek).

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej.

Rozdział 2 Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej lub komunikacji publicznej. Załącznik do zarządzenia nr 26/2018 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 12 czerwca 2018 r Regulamin dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska objętych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA RZECZ DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO: SZKOŁY/PLACÓWKI... (CPV ) zawarta w dniu...r.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA RZECZ DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO: SZKOŁY/PLACÓWKI... (CPV ) zawarta w dniu...r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH NA RZECZ DZIECI I UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO: SZKOŁY/PLACÓWKI... (CPV 60130000-8) pomiędzy: zawarta w dniu...r. GMINĄ WROCŁAW z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Nowy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 17 września 2015 r.

BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 17 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mieroszów Na podstawie art. 14 a ust.3 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.139.2016 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU ZARZĄDZENIE NR 125/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI Z DNIA 13 sierpnia 2012 ROKU w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 18 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 18 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu dowożenia uczniów szkól z terenu Gminy Sitno oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID. 3410-18/2009 Jaktorów, 2009-12-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID 3410-18/2009. Nazwa zadania: Dowożenie dzieci do szkół na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 20 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 279/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp.

Gminny Zespół Oświaty w Starym Kurowie 66-540 Stare Kurowo, ul. Tadeusza Kościuszki 77/4, Tel; 0957819585, fax; 095 7819586 e-mail; gzo77@wp. UMOWA O ŚWIADCZENIE U SŁUG TRANSPORTOWYCH DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY STARE KUROWO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Nr. zawarta w dniu 2014 roku w Starym Kurowie pomiędzy: Gminnym Zespołem Oświaty,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grebow.un.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grebow.un.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grebow.un.pl/bip Grębów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grębów do szkół i ośrodków

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku

ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku ZARZADZENIE Nr 153/2009 Burmistrza Czchowa z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZP/8/U/BS-RS/14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1/6. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

ZP/8/U/BS-RS/14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1/6. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Załącznik nr 4 ZP/8/U/BS-RS/14 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZP/8/U/BS-RS/14 Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

l. Nazwa zamówienia. dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu miasta Łańcuta do Zespołu

l. Nazwa zamówienia. dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu miasta Łańcuta do Zespołu BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT EKZ.4464.16.2015 Łańcut, dnia 25 listopada 2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18 te!. 17 225 22

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO KUJAWSKO - POMORSKIEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TORUNIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO KUJAWSKO - POMORSKIEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TORUNIU. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 02/2019/2020 z dnia 28 sierpnia 2019r REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO KUJAWSKO - POMORSKIEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TORUNIU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo