PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91. Szkoła Podstawowa nr 240"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w Zespole Szkół Specjalnych nr 91 Szkoła Podstawowa nr 240 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17), Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych...z późniejszymi zmianami. 3. Statut Szkoły 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania

2 WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Wymagania na poszczególne oceny. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych od 1 do 6. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania informatyki w danej klasie; Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii; Rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji, Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w czasie lekcji Wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace; Wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy i pracowni; Osiągnął sukcesy w konkursach informatycznych organizowanych w szkole, klasie. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania informatyki; Sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości; Swobodnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera programy do wykonywanych zadań; Dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje; Posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych; Samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych; Biegle pracuje w co najmniej dwóch aplikacjach jednocześnie; Osiąga sukcesy w konkursach informatycznych organizowanych w szkole, klasie

3 Cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach; Sumiennie wykonuje powierzone mu zadania; Wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych; Biegle i bezpiecznie obsługuje komputer. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: Wykazuje niewielkie braki w zakresie wiedzy i umiejętności z informatyki określonych programem nauczania w danej klasie; Poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; Zadania problemowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela; Posługuje się terminologią informatyczną; Poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer; Poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym; Umiejętnie korzysta z pomocy wszelkich środków masowego przekazu; Sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym; Czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: Posiada braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki i rokują możliwość ich usunięcia; Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności samodzielnie i przy pomocy nauczyciela oraz wykazuje znaczne braki w korzystaniu z programów użytkowych; Stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczyciela; Zna podstawową terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem; Umie przy niewielkiej pomocy nauczyciela komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego; Umie uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe;

4 Nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela; Poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie; Poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: Posiada dość duże braki w opanowaniu podstawy programowej informatyki, ale braki te nie umożliwiają czynienia postępów w dalszym etapie edukacyjnym Rozumie pytania i polecenia; Częściowo opanował terminologię informatyczną występującą w materiale nauczania, ale nie potrafi jej zastosować; Wie, czym zajmuje się informatyka i jakie programy użytkowe są omawiane; Potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności; Zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach; Popełnia liczne błędy Bezpiecznie obsługuje komputer; Poprawnie uruchamia komputer i zamyka system; Poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje; Rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności samodzielnie i przy pomocy nauczyciela; Pracuje zgodnie z przepisami bhp; Przestrzega regulaminu pracowni. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu; Nie zna pojęć informatycznych występujących w programie nauczania; Nie potrafi zastosować nabytych wiadomości do zadań praktycznych;

5 Nie rozumie pytań i poleceń; Nie wie, czym zajmuje się informatyka; Nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności; Nie potrafi uruchomić omawianego programu użytkowego; Nie potrafi komunikować się z systemem operacyjnym; Nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu; W wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne; Nie zawsze przestrzega regulaminu pracowni i przepisów bhp Lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przede wszystkim przy komputerze, dlatego ćwiczenia, sprawdziany lub testy planowane są głównie jako praktyczne uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania a) Formy ustne: Odpowiedzi indywidualne wymagane są wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. Aktywne uczestnictwo w zajęciach uczeń otrzymuje plusy za częste i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań praktycznych (5 plusów ocena bardzo dobra). b) Formy pisemne: Sprawdziany (2 4 razy w semestrze), przeprowadzone po zakończeniu działu. Nauczyciel określa wcześniej zakres materiału objęty sprawdzianem oraz formę przeprowadzenia sprawdzianu (praktyczny, teoretyczny), a termin sprawdzianu podaje z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany praktycznych umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Osoba nieobecna na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć go, termin sprawdzianu uzgadniany jest z nauczycielem. Bieżące ćwiczenia praktyczne przy komputerze na ostateczną ocenę pracy składa się nie tylko efekt końcowy, który może być wspólny dla dwóch uczniów, ale też ich indywidualny wkład w wykonanie pracy

6 Wszystkie prace wykonywane na lekcjach informatyki w ciągu roku są obowiązkowe. Jeśli uczeń jest nieobecny na lekcji, ma obowiązek je uzupełnić w innym terminie ustalonym z nauczycielem. Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Prace nadobowiązkowe Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. Prace domowe ( mogą być zadawane, ale nie są obowiązkowe), mogą to być: prace utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji długoterminowe stanowiące pracę nad projektem tematycznym inne (samodzielne propozycje uczniów) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach treści Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy: a) samodzielna praca (prace praktyczne wykonywane na kolejnych jednostkach lekcyjnych, sprawdziany, aktywność), b) umiejętność pracy w grupie. SPOSOBY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice uczniów zostają zapoznani z kryteriami wymagań w czasie pierwszego zebrania informacyjnego. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 1. Sprawdziany Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. 2. Bieżące ćwiczenia mogą być poprawianie w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny. 3. W wyniku długiej (50%) nieusprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwiła uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowo

7 rocznej, należy stosować procedury przewidziane w szkole dla egzaminów klasyfikacyjnych. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny opracowane na podstawie podręcznika Informatyka 4 6, E. Kukiełka, B. Łazęcka, Warszawa 2008 Klasa 4 Dział I Praca z komputerem, czyli o czym każdy pamiętać powinien zna zasady zachowania w pracowni rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je; podczas pracy z komputerem zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska omawia przyczyny chorób związanych z obsługą zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska omawia przyczyny chorób związanych z obsługą opisuje zalety i zagrożenia, jakie niesie ze sobą komputeryzacja życia;

8 Dział II ABC komputera wskazuje podstawowe elementy budowy zna i nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) potrafi włączyć komputer i prawidłowo zamknąć system zna i wykorzystuje przycisk Start, ikony Pulpitu, pasek zadań; zapisuje wyniki prac na dysku z pomocą nauczyciela; umie samodzielnie znaleźć i z pomocą nauczyciela korzystać z klawiszy alfanumerycznych, na klawiaturze wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego; potrafi uruchomić wskazany program; potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna zna skutki działania wirusów komputerowych; zna znaczenie niektórych przycisków sterujących: chowania okna na pasek zadań, zmiany rozmiaru i położenia okna, zamykania okna zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów zapisuje wyniki prac na dysku z pomocą nauczyciela; umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych na klawiaturze potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder; projektuje i wykonuje struktury folderów potrzebne do gromadzenia danych; uruchamia wybrany program antywirusowy; wyszczególnia sposoby zabezpieczenia sieci ; wyniki prac na dysku zapisuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela umie przenosić ikony z jednego miejsca na Pulpicie w inne miejsce umie zmieniać wielkość okna dialogowego umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych i klawiszy sterowania ocenia wpływ urządzeń opartych na technice na jakość życia człowieka. potrafi stworzyć skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić; zapisuje samodzielnie wyniki prac na dyskach umie korzystać z menu podręcznego umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze potrafi założyć własny folder w określonym miejscu wie, co to jest system operacyjny; wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją stworzyć; instaluje na swoim komputerze wybrany program antywirusowy. modyfikuje już zapisane dane; zna zasady formatowania; zapisuje samodzielnie wyniki prac w określonym miejscu na dysku umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze, potrafi wskazać klawisze funkcyjne Dział III Piszę dokument tekstowy

9 umie poruszać się po dokumencie za pomocą myszy lub klawiatury; potrafi odwzorować zadany mu dokument; potrafi wydrukować gotowy dokument; wie jak napisać polskie litery i wielkie litery w tekście wykonuje swoją wizytówkę potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele. potrafi napisać proste ogłoszenie i zaproszenie według wzoru; dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu; dba o atrakcyjną formę dokumentu; dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, potrafi napisać pisma użytkowe według wzoru: ogłoszenie potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na podany temat potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny prawidłowo stosuje znaki przestankowe w tekście: kropka, przecinek korzysta z podstawowych narzędzi paska formatowanie Dział IV Malowanie na ekranie program graficzny Paint modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. wie, jak formatować tekst w tabeli: wygląd i kolor czcionki, scalać i dzielić komórki, prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na komputerze, i na nośnikach elektronicznych i korzysta z nich

10 zna podstawowe możliwości programu; dobiera kolor i grubość linii potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych; potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane; wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich; potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu; potrafi zastosować Pole Tekstowe do wstawiania napisów; wykonuje prace według zadanego wzoru; potrafi wydrukować gotowy projekt; potrafi wybrać i zastosować narzędzia do wykonania pracy umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, wykorzystuje narzędzia kształtu); Dział V Komputerowe liczydła kalkulator potrafi dodawać i odejmować przy pomocy kalkulatora z pomocą nauczyciela potrafi dodawać i odejmować przy pomocy kalkulatora samodzielnie zna zasady korzystania z klawisza C, +,, = zna zasady wykorzystania kalkulatora rozróżnia podstawowe klawisze na kalkulatorze zna zasady wykorzystania kalkulatora rozróżnia podstawowe klawisze na kalkulatorze i stosuje je bezbłędnie przy wykonywaniu samodzielnych obliczeń rozwiązuje samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności z wykorzystaniem kalkulatora; Dział VI Korzystanie ze źródeł informacji ciekawe sposoby uczenia się potrafi wskazać przykłady, w których informacje potrafi we właściwy sposób korzystać z programów rozumie i uzasadnia korzyści z wykorzystania wie jakie programy można wykorzystać do wykonania rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania

11 przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji; potrafi otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres według wzoru edukacyjnych; informacji przekazywanych za pomocą multimedialnych źródeł zna wybrane strony internetowe i wie jakie informacje się na nich znajdują konkretnej pracy umie samodzielnie znaleźć informacje na interesujący temat poszczególnych programów wyszukuje informacje w zasobach Internetu); korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów * Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami obejmuje podstawowy zakres wiadomości i umiejętności adekwatnie do możliwości indywidualnych ucznia. Klasa 5 Dział I Praca z komputerem, czyli o czym każdy pamiętać powinien zna zasady zachowania w pracowni rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je; zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem omawia przyczyny chorób związanych z obsługą zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem opisuje zalety i zagrożenia, jakie niesie ze sobą komputeryzacja życia;

12 Dział II ABC komputera wskazuje podstawowe elementy budowy zna i nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośniki, mikrofon) wie, co to jest system operacyjny; potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna; potrafi uruchomić program; zapisuje wyniki prac na dysku z pomocą nauczyciela; zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych na klawiaturze wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego; potrafi uruchomić program; potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna zna skutki działania wirusów komputerowych; zna znaczenie niektórych przycisków sterujących: chowania okna na pasek zadań, zmiany rozmiaru i położenia okna, zamykania okna zna skutki działania wirusów komputerowych; z pomocą lub samodzielnie zapisuje wyniki prac na dysku umie przenosić ikony z jednego miejsca na Pulpicie w inne miejsce umie zmieniać wielkość okna dialogowego umie samodzielnie znaleźć i ocenia wpływ urządzeń opartych na technice na jakość życia człowieka. wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić; uruchamia wybrany program antywirusowy; wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić; określa problemy związane samodzielnie zapisuje wyniki prac na dysku umie korzystać z menu podręcznego umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze potrafi założyć własny folder w określonym miejscu ocenia wpływ urządzeń opartych na technice na jakość życia człowieka. potrafi stworzyć skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie i w menu Start; prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na komputerze, i na nośnikach elektronicznych i korzysta z nich modyfikuje już zapisane dane; zna zasady formatowania; potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder; zapisuje samodzielnie wyniki prac w określonym miejscu na dysku umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy nazywa niektóre urządzenia wewnętrzne komputera (procesor, płyta główna, karta graficzna, karta dźwiękowa) oraz opisuje ich funkcje potrafi dokonać instalacji i dezinstalacji dowolnego programu; zapisuje samodzielnie wyniki prac w określonym miejscu na dysku oraz na innych nośnikach (usb, płyta, dyskietka) umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze, potrafi wskazać klawisze funkcyjne i skorzystać z niektórych z nich zna wybrane skróty klawiszowe: ctrl+c, Ctrl+O, Ctrl+F, Ctrl+P.

13 korzystać z klawiszy alfanumerycznych i klawiszy sterowania specjalnych na klawiaturze, potrafi wskazać klawisze funkcyjne zna pojęcie sieci lokalnej, wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów Dział III Piszę dokument tekstowy umie poruszać się po dokumencie za pomocą myszy lub klawiatury; potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny; potrafi odwzorować zadany mu dokument; wie jak napisać polskie litery i wielkie litery w tekście potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele. potrafi napisać proste ogłoszenie i zaproszenie według wzoru; potrafi wydrukować gotowy dokument; modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. dzieli tekst na akapity dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu; prawidłowo stosuje znaki przestankowe w tekście: kropka, przecinek, dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik dba o atrakcyjną formę dokumentu; dba o atrakcyjną formę dokumentu; dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, potrafi napisać pisma użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie i list potrafi samodzielnie napisać krótką notatkę na podany temat potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny wie, jak formatować tekst w tabeli: wygląd i kolor czcionki, scalać i dzielić komórki, prawidłowo korzysta z podstawowych narzędzi paska formatowanie projektuje dokumenty na potrzeby szkoły, na przykład zaproszenia, dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, dokonuje jej rozszerzenia i zwężenia, pogrubienia, pochylenia, podkreślenia) potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny i otoczyć go tekstem; wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu (zmienić obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalać i dzielić komórki, dodawać i usuwać kolumny i wiersze, potrafi wprowadzić i sterować funkcją obramowanie strony;

14 Dział IV Malowanie na ekranie program graficzny Paint zna podstawowe możliwości programu; dobiera kolor i grubość linii potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych; potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane; wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich; potrafi importować i eksportować obrazy; umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu; potrafi zastosować Pole Tekstowe do wstawiania napisów; wykonuje prace według zadanego wzoru; potrafi wybrać i zastosować narzędzia do wykonania pracy umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, wykorzystuje narzędzia kształtu); potrafi wydrukować gotowy projekt; potrafi zapisać obraz z edytora grafiki do pliku Dział V Komputerowe liczydła kalkulator, arkusz kalkulacyjny Kalkulator: umie wykorzystać kalkulator do prostych obliczeń wie gdzie znajduje się program kalkulator Kalkulator: umie wykorzystać kalkulator do wykonania zadań z kilkoma obliczeniami Kalkulator: sprawnie posługuje się programem kalkulator, zna większość klawiszy Kalkulator: umie wykorzystać kalkulator do zadań o zwiększonym stopniu trudności Arkusz kalkulacyjny: zna budowę arkusza, umie wskazać kolumny i wiersze umie odczytać adres, w Arkusz kalkulacyjny: potrafi podać przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego; umie poruszać się po dokumencie przy pomocy Arkusz kalkulacyjny: zna pojęcie adres komórki odczytuje adresy odpowiednich komórek potrafi wskazać wybraną komórkę i zmienić jej kolor Arkusz kalkulacyjny: Potrafi wpisać dane do podanych komórek potrafi na podstawie tabeli wstawić do arkusza wykres. sprawnie posługuje się programem kalkulator, wykorzystuje go do własnych potrzeb Arkusz kalkulacyjny: dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia szerokość kolumn,

15 którym znajduje się podany obiekt zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy; zna pojęcie adresu komórki; myszy lub klawiatury; potrafi zapisać adresy oznaczonych komórek potrafi wskazać komórkę o podanym adresie potrafi wpisywać dane do komórek wie jak zwiększyć szerokość kolumn dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor i krój czcionki, wprowadza pogrubienie, pochylenie, zna przyciski na pasku Formatowanie, które są identyczne jak na tym pasku w edytorze tekstu Word wysokość wiersza, wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia kolorem komórki); potrafi posługiwać się przyciskiem Autosumowanie Dział VI Korzystanie ze źródeł informacji ciekawe sposoby uczenia się potrafi wskazać przykłady, w których informacje przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji; potrafi otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres według wzoru potrafi we właściwy sposób korzystać z programów edukacyjnych; umie na konkretnej stronie internetowej odnaleźć podane działy rozumie i uzasadnia korzyści z wykorzystania informacji przekazywanych za pomocą multimedialnych źródeł umie samodzielnie znaleźć informacje na interesujący temat wie jakie programy można wykorzystać do wykonania konkretnej pracy wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne i zasoby Internetu); korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania poszczególnych programów selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione w Internecie informacje; umie skorzystać z linków na stronach internetowych

16 prawidłowo korzysta z komunikatorów, stosuje się do zasad netetykiety * Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami obejmuje podstawowy zakres wiadomości i umiejętności adekwatnie do możliwości indywidualnych ucznia. Klasa 6 Dział I Praca z komputerem, czyli o czym każdy pamiętać powinien zna zasady zachowania w pracowni rozumie konieczność przerw w pracy i stosuje je; zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem omawia przyczyny chorób związanych z obsługą zna regulamin pracowni opisuje prawidłowo podczas pracy z komputerem opisuje zalety i zagrożenia, jakie niesie ze sobą komputeryzacja życia; Dział II ABC komputera

17 wskazuje podstawowe elementy budowy zna i nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośniki, drukarka, skaner) wie, co to jest system operacyjny; potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna; potrafi uruchomić program; zapisuje wyniki prac na dysku; zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów zapisuje wyniki prac na dysku z pomocą nauczyciela; umie przenosić ikony z jednego miejsca na Pulpicie w inne miejsce umie zmieniać wielkość okna dialogowego umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych na klawiaturze wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów zestawu komputerowego; potrafi uruchomić program; potrafi nazwać i wykorzystać elementy pulpitu i okna zna skutki działania wirusów komputerowych; zna znaczenie niektórych przycisków sterujących: chowania okna na pasek zadań, zmiany rozmiaru i położenia okna, zamykania okna wie, w jakim celu sprawdza się stan dysku i potrafi to zrobić; zna skutki działania wirusów komputerowych; samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zapisuje wyniki prac na dysku umie korzystać z menu podręcznego umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych i klawiszy sterowania potrafi założyć własny folder w określonym miejscu ocenia wpływ urządzeń opartych na technice na jakość życia człowieka. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy na komputerze, i na nośnikach elektronicznych i korzysta z nich modyfikuje już zapisane dane; umie formatować dyski na różne sposoby; zna zasady formatowania; potrafi, wykorzystując właściwe narzędzie, odnaleźć wybrany plik lub folder; uruchamia wybrany program antywirusowy; wie, w jakim celu oczyszcza się dysk i potrafi to zrobić; potrafi dokonać instalacji i dezinstalacji dowolnego programu; samodzielnie zapisuje wyniki prac na dysku i na usb umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze zna pojęcie sieci lokalnej, określa urządzenia wewnętrzne komputera wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów potrafi stworzyć skrót do programu, folderu czy pliku na pulpicie zna pojęcie archiwizacji i potrafi to zrobić; odnajduje w sieci internetowej darmowe programy antywirusowe. samodzielnie zapisuje wyniki prac we wskazanym miejscu na dysku oraz na innych nośnikach: płycie, usb, dyskietce umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze, potrafi wskazać klawisze funkcyjne zna wybrane skróty klawiszowe: ctrl+c, Ctrl+O, Ctrl+F, Ctrl+P. określa urządzenia wewnętrzne komputera oraz opisuje ich funkcje potrafi wymienić jednostki pamięci ; opisuje i wyjaśnia zasady budowy sieci ; rozumie znaczenie kopii zapasowej i potrafi ją stworzyć; potrafi dokonać instalacji i dezinstalacji dowolnego programu; zapisuje samodzielnie wyniki prac w określonym miejscu na dysku oraz na innych nośnikach (usb, płyta, dyskietka) umie samodzielnie znaleźć i korzystać z klawiszy alfanumerycznych, klawiszy sterowania i klawiszy specjalnych na klawiaturze, potrafi wskazać klawisze funkcyjne i skorzystać z niektórych z nich wyszczególnia sposoby zabezpieczenia sieci ;

18 wchodzi do sieci i korzysta z jej zasobów Dział III Piszę dokument tekstowy umie poruszać się po dokumencie za pomocą myszy lub klawiatury; zna sposoby zaznaczania tekstu lub jego fragmentów; potrafi odwzorować zadany mu dokument; wie jak napisać polskie litery i wielkie litery w tekście potrafi dokonać podziału tekstu na kolumny; potrafi za pomocą narzędzi programu wprowadzić do tekstu tabele. prawidłowo stosuje znaki przestankowe w tekście: kropka, przecinek, dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik potrafi napisać proste ogłoszenie, zaproszenie i podanie według wzoru; potrafi wydrukować gotowy dokument; modyfikuje parametry wstawionej do tekstu grafiki. dzieli tekst na akapity dokonuje kopiowania, usuwania i przenoszenia wybranych fragmentów tekstu; prawidłowo korzysta z podstawowych narzędzi paska formatowanie dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor, krój czcionki, dokonuje jej rozszerzenia i zwężenia, pogrubienia, pochylenia, podkreślenia) dba o atrakcyjną formę dokumentu; wie, jak dostosować wygląd list numerowanych punktowanych do potrzeb wynikających z treści dokumentu; potrafi samodzielnie napisać pisma użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie i list potrafi samodzielnie napisać krótkie wypracowanie na podany temat oraz opis potrafi wprowadzić do tekstu obiekt graficzny i otoczyć go tekstem; wie, jak formatować tabelę wprowadzoną do dokumentu (zmienić obramowanie, kolor komórek, wygląd czcionki, scalać i dzielić projektuje dokumenty na potrzeby szkoły, na przykład dyplomy, zaproszenia, potrafi wykorzystać we właściwym momencie narzędzie językowe przenoszenie wyrazów do kolejnego wiersza, sprawdzanie pisowni, wie, jak i kiedy wprowadzić inicjał; potrafi wstawić do dokumentu wykres; potrafi wprowadzić do dokumentu prosty nagłówek i stopkę; umie korzystać z Pomocy

19 komórki, dodawać i usuwać kolumny i wiersze, potrafi wprowadzić i sterować funkcją obramowanie strony; prawidłowo korzysta z większości narzędzi paska formatowanie Dział IV Malowanie na ekranie program graficzny Paint zna podstawowe możliwości programu; potrafi rysować linie proste, krzywe i łamane; dobiera kolor i grubość linii wykorzystuje dostępne narzędzia do rysowania figur płaskich; potrafi wybrać i zastosować odpowiednie narzędzie do wypełnienia kolorem obiektów zamkniętych; potrafi wymazywać i wycinać fragmenty obrazu; potrafi zastosować Pole Tekstowe do wstawiania napisów; wykonuje prace według zadanego wzoru; potrafi wybrać i zastosować narzędzia do wykonania pracy umie wycinać potrzebne fragmenty z obrazu. umie wykorzystać narzędzia programu do osiągnięcia zaplanowanego efektu (zaznacza, przesuwa, wydłuża, spłaszcza, obraca, pochyla obiekt, wykorzystuje narzędzia kształtu); potrafi wydrukować gotowy projekt; potrafi zapisać obraz z edytora grafiki do pliku o wybranym rozszerzeniu. potrafi importować i eksportować obrazy; umie modyfikować i przetwarzać zaimportowane obrazy; projektuje dyplomy na koniec roku potrafi dowieść znaczenia i celowości stosowania programów graficznych. projektuje motywy według własnego pomysłu Dział V Komputerowe liczydła kalkulator i arkusz kalkulacyjny Kalkulator: umie wykorzystać Kalkulator: umie wykorzystać Kalkulator: sprawnie posługuje się Kalkulator: umie wykorzystać Kalkulator: sprawnie posługuje się

20 kalkulator do prostych obliczeń wie gdzie znajduje się program kalkulator Arkusz kalkulacyjny: potrafi podać przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego; zna sposób oznaczenia kolumn i wierszy; zna pojęcie adresu komórki; umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszy lub klawiatury; kalkulator do wykonania zadań z kilkoma obliczeniami Arkusz kalkulacyjny: potrafi podać przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego; umie poruszać się po dokumencie przy pomocy myszy lub klawiatury; potrafi zapisać adresy oznaczonych komórek potrafi wskazać komórkę o podanym adresie potrafi wpisywać dane do komórek programem kalkulator, zna większość klawiszy Arkusz kalkulacyjny: potrafi na podstawie tabeli wstawić do arkusza wykres. dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia rozmiar, kolor i krój czcionki, wprowadza pogrubienie, pochylenie, zna przyciski na pasku Formatowanie, które są identyczne jak na tym pasku w edytorze tekstu Word kalkulator do zadań o zwiększonym stopniu trudności Arkusz kalkulacyjny: dba o estetyczną i atrakcyjną formę dokumentu; potrafi posługiwać się przyciskiem Autosumowanie programem kalkulator, wykorzystuje go do własnych potrzeb Arkusz kalkulacyjny: potrafi wydrukować gotowy arkusz. dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do formatowania (zmienia szerokość kolumn, wysokość wiersza, wstawia dodatkowe kolumny i wiersze, wyrównuje tekst w komórkach, wprowadza obramowanie i wypełnia kolorem komórki); Dział VI Korzystanie ze źródeł informacji ciekawe sposoby uczenia się potrafi wskazać przykłady, w których informacje przekazywane są za pomocą multimedialnych źródeł informacji; potrafi we właściwy sposób korzystać z programów edukacyjnych; umie samodzielnie znaleźć informacje na interesujący temat rozumie i uzasadnia korzyści z wykorzystania informacji przekazywanych za pomocą multimedialnych źródeł wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne i zasoby Internetu); korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów wie jakie programy można wykorzystać do wykonania konkretnej pracy selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione w Internecie informacje; umie skorzystać z linków na stronach internetowych komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety; rozumie i uzasadnia korzyści z zastosowania poszczególnych programów opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej. umie wprowadzić efekty wideo;

21 elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne. prawidłowo korzysta z komunikatorów, stosuje się do zasad netetykiety * Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami obejmuje podstawowy zakres wiadomości i umiejętności adekwatnie do możliwości indywidualnych ucznia.

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o: Podstawę programową przedmiotu zajęcia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6

Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 1. Cele oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: - Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I

Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Dział O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Wymagania programowe z informatyki dla klasy I Lp. 1. 1 Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki / zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki / zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z informatyki / zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu 1. Cele oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie

Zna regulamin. komputera. Zna i respektuje. Opisuje prawidłowo zorganizowane. samodzielnie Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Informatyki Kl.II (oddział gimnazjalny) I. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach I. Zgodnie z postawą programową ocenie będą podlegać następujące obszary aktywności ucznia w toku wszystkich lekcji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Komputer i programy komputerowe. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne:

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. informatyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. informatyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI informatyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV - VI CELE OGÓLNE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOTUNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI / ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach pierwszych gimnazjum Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Semestr I I. O higienie pracy, komputerze,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - informatyka

Przedmiotowy system oceniania - informatyka Informatyka w ćwiczeniach - klasa 2 i 3 Nauczyciel: mgr Agnieszka Kowalska, mgr Maria Romik Przedmiotowy system oceniania - informatyka I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I

Zespół Szkół w Wielowsi. Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania z wymaganiami edukacyjnymi Informatyka Gimnazjum klasa I I. Cele oceniania: 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 43 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA II i III gimnazjalne przy ZSH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA II i III GIMNAZJUM Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo