Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku DECYZJA NR RGD. 3/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku DECYZJA NR RGD. 3/2013"

Transkrypt

1 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD-61-29/12/MLM Gdańsk, 10 maja 2013 r. DECYZJA NR RGD. 3/2013 Na podstawie art kpa w związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu, przeciwko przedsiębiorcy: KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, umarza się postępowanie w sprawie stosowania przez KREDYT BANK SA: 1) praktyki określonej w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegającej na przekazywaniu konsumentom informacji o całkowitej kwocie kredytu, obliczonej z uwzględnieniem kredytowanych kosztów kredytu, co może wprowadzać konsumentów w błąd, co do: a) wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania poprzez prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty k, o której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715), b) proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206); 2) praktyki określonej w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na pobieraniu, w sytuacji odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy o kredyt konsumencki, odsetek od kwoty kredytowanych kosztów, co jest sprzeczne z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715); 3) praktyki określonej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na wyznaczeniu w formularzach informacyjnych dotyczących kredytu konsumenckiego, jednodniowej daty ważności informacji zawartych w formularzu, co narusza przepis art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zmianami).

2 UZASADNIENIE [1] Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej również Prezesem Urzędu), w dniu 2 lipca 2012 r., wszczął i prowadził pod sygn. akt RGD /12/MLM, postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy działania przedsiębiorców: PKF SKARBIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie (zwany dalej również KREDYT BANK), oferujących konsumentom kredyty i pożyczki, nie naruszają przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [ ] lub innych ustaw chroniących interesy konsumentów, w tym ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715). Postępowanie miało na celu ustalenie, czy warunki umów zawieranych z konsumentami nie zawierają niedozwolonych postanowień umownych oraz innych postanowień naruszających przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715). [2] W trakcie postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w punkcie 1 Prezes Urzędu ustalił, iż niektóre działania przedsiębiorcy KREDYT BANK SA z siedzibą w Warszawie tj. te, które wymieniono w sentencji niniejszej decyzji, mogą pozostawać w sprzeczności z zakazami wynikającymi z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. [3] Mając na uwadze dokonane ustalenia Prezes Urzędu wszczął przeciwko KREDYT BANK, postanowieniem nr 336 z dnia 23 listopada 2012 r., postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Do akt tego postępowania, postanowieniem nr 337, z dnia 23 listopada 2012 r., zostały zaliczone następujące dowody: część dowodów uzyskanych w sprawie oznaczonej sygnaturą akt RGD /12/MLM, tj.: pismo Spółki KREDYT BANK SA, z dnia 24 lipca 2012 r., sygn. SP/382/2012, pismo Spółki KREDYT BANK SA, z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. SP/400/2012, pismo Spółki KREDYT BANK SA, z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. SP/468/2012, oraz pismo Spółki KREDYT BANK SA, z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. SP/287/2012, przekazane w sprawie o sygn. DDK-405-9/12/JOB wraz z następującymi złącznikami: wyciąg z KRS (załącznik nr 1), formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego (7 sztuk), formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego pośrednik kredytowy ŻAGIEL SA w Lublinie (5 sztuk), wzorzec Umowa Kredytu Gotówkowego Nr, stosowany przy umowach zawieranych przez pośrednika ŻAGIEL SA w Lublinie. [4] Ustosunkowując się do postawionych zarzutów KREDYT BANK, pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. przedstawił swoje stanowisko w sprawie i zobowiązał się do tego, iż podejmie działania zmierzające do zaniechania stosowania zarzucanych praktyk. PREZES URZĘDU USTALIŁ STAN FAKTYCZNY, JAK NIŻEJ. 2

3 [5] Spółka KREDYT BANK SA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 czerwca 2001 r. pod numerem Przedmiotem działania Spółki jest m.in. prowadzenie działalności bankowej, w tym udzielanie kredytów konsumenckich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 zm.). W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca oferował konsumentom m.in. kredyty i pożyczki, udzielane zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Spółki ŻAGIEL SA. [6] W dniu 13 lutego 2013 r. Prezes Urzędu otrzymał pismo Banku Zachodniego WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej również BZ WBK). Z treści tego pisma wynika, że w dniu 4 stycznia 2013 r. KREDYT BANK został przejęty przez BZ WBK, który obecnie jest jego następcą prawnym. Dodatkowo, BZ WBK poinformował, iż przedstawił Prezesowi Urzędu propozycję dokonania zmian we wzorcach umownych oraz procesach obowiązujących w Banku [tu; BZ WBK] oraz, że zamierza wdrożyć jednolite rozwiązania w połączonym banku [tu; KREDYT BANK]. [7] Aktualny wyciąg z KRS (stan na dzień r.) potwierdza, że w rubryce 4 rejestru KREDYT BANK zamieszczono wpis, o treści: Wzmianka o podjęciu uchwały o połączeniu: uchwała z dnia 30 lipca 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Bank Spółka Akcyjna (Spółka przejmowana) w sprawie połączenia z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna (Spółka przejmująca) poprzez przeniesienie całości majątku Spółki przejmowanej na rzecz przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej poprzez emisję akcji, które Spółka przejmująca wyda wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przejmowanej. [8] W przekazanym przez BZ WBK odpisie z KRS, z dnia 8 lutego 2013 r. w rubryce 4 (podrubryka 2) KRS BZ WBK widnieje wpis o treści: Uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółek Banku Zachodniego WBK SA i Kredyt Banku SA o połączeniu Spółek zgodnie z art pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Kredyt Banku SA jako Spółki przejmowanej, na rzecz Banku Zachodniego WBK SA jako Spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji połączeniowych, które Bank Zachodni WBK SA wyda dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt banku SA. [9] W dniu 11 kwietnia 2013 r. BZ WBK dostarczył kopię decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 lipca 2012 r., w sprawie zgłoszenia koncentracji związanej z przejęciem kontroli nad KREDYT BANK. [10] Bank Zachodni WBK był stroną innego postępowania, prowadzonego przez Prezesa Urzędu, pod sygn. RPZ-61/29/12/AC/3. Postępowanie to zostało wszczęte, przez Prezesa Urzędu, z dniem 23 listopada 2012 r., i dotyczyło praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, określonych w: I. Art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na stosowaniu postanowienia wzorca umowy, które zostało wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art Kpc, o treści: 3

4 Bank zastrzega sobie prawo zmiany oprocentowania w czasie trwania niniejszej umowy, jeżeli zmiana stopy procentowej spowodowana jest zmianą kosztów pozyskania środków pieniężnych przez Bank w następstwie jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany stóp procentowych NBP, 2) zmiany poziomu cen instrumentów finansowych na krajowym rynku pieniężnym, 3) zmiany poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS ( 3 ust. 1 Umowy o limit kredytowy ); II. Art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na wprowadzeniu konsumentów w błąd co do: a) wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu, poprzez prezentowanie informacji o jej wysokości wyliczonej przy błędnym założeniu, że kredytowane koszty kredytu powinny zostać uwzględnione w kwocie wypłaty k o której mowa w pkt 2 załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim; b) proporcji pomiędzy całkowitym kosztem kredytu a całkowitą kwotą kredytu, poprzez prezentowanie informacji o całkowitej kwocie kredytu obliczonej przy założeniu, że powinna ona uwzględniać kredytowane koszty kredytu, co mogło stanowić nieuczciwą praktyką rynkową, w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; III. Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na stosowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia umowy o limit kredytowy, co mogło być sprzeczne z art. 42 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim; IV. Art. 24 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, poprzez nieinformowanie konsumentów w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu o opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsyłaniu w tym zakresie do Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności, co mogło być sprzeczne z art. 14 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy o kredycie konsumenckim; V. Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na pobieraniu odsetek od kredytowanych kosztów kredytu w przypadku skorzystania przez kredytobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co mogło być sprzeczne z art. 54 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy o kredycie konsumenckim; VI. Art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającej na wyznaczeniu w formularzach informacyjnych dotyczących kredytu konsumenckiego, jednodniowej daty ważności informacji w nim zawartych, co może naruszać art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. [11] Zakres przedmiotowy postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu wobec WZ WBK, był szerszy i obejmował więcej zarzutów, niż postawiono Spółce KREDYT BANK, postanowieniem nr 336 z dnia 23 listopada 2012 r., tym 4

5 niemniej część zarzutów wskazanych w punkcie [10] ustaleń Prezesa Urzędu, tj. określone pkt. II a, b, V i VI, mimo nieznacznych różnic sformułowań ich treści, pokrywają się w całości z przedmiotem postępowania, które kończy niniejsza decyzja. [12] W dniu 12 marca 2013 r. Prezes Urzędu wydał w sprawie RPZ-61/29/12/AC/3 decyzję nr RPZ 2/2013 i przyjął zobowiązanie Banku Zachodniego WBK S.A. do podjęcia działań zmierzających do zaniechania naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez. 1) wprowadzenie do obrotu z konsumentami wzorca umowy o limit kredytowy, w którym postanowienie wskazane w pkt I.1 zostanie zmienione w następujący sposób: 1) Od wykorzystanego limitu kredytowego Bank pobiera odsetki w stosunku rocznym według stawki zmiennej. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie limitu kredytowego wynosi.% w stosunku rocznym. Oprocentowanie limitu kredytowego równe jest stopie referencyjnej NBP powiększonej o punktów procentowych. Zmiana wartości stopy referencyjnej NBP spowoduje zmianę wysokości oprocentowania limitu kredytowego. Bank powiadomi Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania w okresie 21 dni od jej dokonania. 2) W przypadku, gdy oprocentowanie ustalone w sposób określony w ust. 1 przekroczy czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, Bank zastosuje oprocentowanie równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. 3) W przypadku zmiany rodzaju konta, w ramach którego udzielony jest limit, Bank zastosuje oprocentowanie limitu odpowiednie dla nowego rodzaju konta. 4) Zmiana stopy procentowej będzie miała wpływ na wartość ekspozycji kredytowej oraz wysokość rat odsetkowych, przy czym wzrost stopy procentowej zwiększy a spadek, zmniejszy poziom ekspozycji kredytowej. 5) Naliczanie odsetek odbywa się w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/365 (366/365 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie obrachunkowym w stosunku do 365 dni w roku obrachunkowym, oraz zaoferowanie klientom, którzy zawarli z Bankiem umowy przewidujące zasady zmiany oprocentowania kwestionowane przez Prezesa Urzędu, aneksu do umowy i przejście na zasady zmiany oprocentowania opisane powyżej; 2) prezentowanie w formularzu informacyjnym oraz umowie o kredyt gotówkowy w pozycji całkowita kwota kredytu kwoty kredytu z pominięciem części kredytu przeznaczonej na prowizję za udzielenie kredytu oraz na opłatę za ubezpieczenie oraz uwzględnianie kwoty kredytu udzielonej na pokrycie prowizji i opłaty za ubezpieczenie wyłącznie w pozycji całkowity koszt kredytu oraz liczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania od wskazanej powyżej całkowitej kwoty kredytu; 3) wprowadzenie do obrotu z konsumentami wzorca umowy o limit kredytowy, w którym postanowienie wskazane powyżej w pkt I.3 zostanie zmienione w następujący sposób: 5

6 1. Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć niniejszą umowę. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy przez Kredytobiorcę wynosi jeden miesiąc. 2. Bank ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 62- dniowego okresu wypowiedzenia i zażądać spłaty należności, w przypadku: 1) naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności: a) przekroczenia limitu kredytowego, b) niedotrzymania wysokości wpływów na konto osobiste określonych w 5 ust. 1, c) zaleganie z jakimikolwiek zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej umowy, d) naruszenia postanowień umów zabezpieczenia limitu kredytowego, warunków Umowy konta dla ludności, na podstawie której jest prowadzone konto osobiste określone w 1, Regulaminu kont dla ludności lub Regulaminu, 2) ujawnienia, iż złożone bankowi informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 3. Bank może odmówić odnowienia limitu kredytowego, obniżyć kwotę przyznanego limitu w przypadkach określonych w ust W przypadku niedotrzymania wysokości wpływów na konto osobiste określonych w 5 ust. 1, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, Bank może zaproponować zmianę warunków niniejszej umowy w trakcie jej obowiązywania. 4) informowanie o opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu bezpośrednio w formularzach informacyjnych dotyczących kredytu; 5) nie pobieranie odsetek od kredytowanych kosztów kredytu w przypadku skorzystania przez kredytobiorcę z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; 6) wydłużenie czasu obowiązywania formularzy informacyjnych dotyczących kredytu do 3 dni roboczych. [13] Bank został zobowiązany do wykonania zobowiązań wymienionych powyżej w punktach 1) i 3) oraz w punktach 4) i 6) w zakresie umów o limit kredytowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r., natomiast zobowiązań wymienionych w punktach 2) i 5) oraz w punktach 4) i 6) w zakresie umów o kredyt gotówkowy w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. [14] Jednocześnie na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu nałożył na przedsiębiorcę obowiązek przekazania do dnia 31 stycznia 2014 r. informacji o stopniu realizacji zobowiązań nałożonych w punkcie I sentencji decyzji, w tym do przesłania: 1. pięciu umów o limit kredytowy zawartych z konsumentami w okresie od dnia 1 maja 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wraz z formularzami informacyjnymi; 2. pięciu umów o kredyt gotówkowy zawartych z konsumentami po dniu 1 stycznia 2014 r. wraz z formularzami informacyjnymi; 6

7 3. dowodów potwierdzających zaproponowanie dotychczasowym klientom zmiany umów o limit kredytowy w zakresie dotyczącym postanowienia zakwestionowanego w pkt I.1 sentencji decyzji. MAJĄC NA UWADZE ZEBRANY MATERIAŁ DOWODOWY, PREZES URZĘDU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE. [15] Art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przez które rozumie się godzące w nie bezprawne działania przedsiębiorcy. Wprawdzie zgodnie z art. 101 ust. 1 tej ustawy stroną postępowania jest każdy, wobec kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów tym niemniej zarzut stosowania tego rodzaju praktyk, uwzględniając treść ww. art. 24 ustawy, może być postawiony wyłącznie przedsiębiorcy. Definicja przedsiębiorcy zawarta jest w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym pod pojęciem tym rozumie się m.in. przedsiębiorcę w znaczeniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zmianami). Artykuł 4 tej ustawy stanowi, iż: 1) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, 2) za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. [16] W postępowaniu, które kończy niniejsza decyzja, zarzuty naruszenia art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zostały postawione Spółce KREDYT BANK SA, która w dacie wszczęcia tego postępowania posiadała przymiot przedsiębiorcy. [17] Z dniem 4 stycznia 2013 r. KREDYT BANK został przejęty przez BZ WBK, który stał się jego następcą prawnym. Jednocześnie z tym dniem KREDYT BANK zaprzestał prowadzenia działalności polegającej m.in. na oferowaniu kredytów konsumenckich, a jego dotychczasowe zobowiązania zostały przejęte przez BZ WBK. Wobec nałożenia na BZ WBK decyzją Prezesa Urzędu nr RPZ 2/2013, obowiązków prowadzących do usunięcia naruszeń zarzucanych także poprzednikowi prawnemu banku, tj. KREDYT BANKOWI w niniejszym postępowaniu, uznać należy, iż dalsze prowadzenie postępowania w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe. [18] Zgodnie z brzmieniem art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach nieuregulowanych, do postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Art k.p.a. stanowi, że jeżeli z jakichkolwiek przyczyn postępowanie stało się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej umarza prowadzone postępowanie. Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której 7

8 mowa w tym artykule, będąca przesłanką jego umorzenia oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego. Ustalenie istnienia tej przesłanki stwarza obowiązek zakończenia postępowania w danej instancji poprzez jego umorzenie, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie co do jej istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym. Bezprzedmiotowość postępowania może wynikać z kilku różnych przyczyn, które mogą mieć zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy charakter. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu 1 przyczyny te mogą powstać na skutek faktów naturalnych lub zdarzeń prawnych, tj. w sytuacjach np. śmierci osoby fizycznej, ustanie bytu prawnego osoby prawnej lub organizacyjnej itp. W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, iż wystąpiła przyczyna niwecząca postępowanie o cesze podmiotowej, jaką jest ustanie bytu rynkowego przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie. Potwierdza to ustalony i przedstawiony stan faktyczny. Konsekwencją wykazania przesłanki o bezprzedmiotowości prowadzonego postępowania antymonopolowego jest wydanie decyzji o jego umorzeniu, które ma charakter obligatoryjny. W związku z tym dalsze prowadzenie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, stosowanych przez KREDYT BANK uznać należy za bezprzedmiotowe, a wszczęte postępowanie należy umorzyć. Zgodnie bowiem z reprezentowanym w doktrynie poglądem ustalenie bezprzedmiotowości postępowania stwarza obowiązek zakończenia postępowania [ ] przez jego umorzenie, ponieważ nie będzie podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości mającej istotny wpływ na wynik sprawy 2. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w orzecznictwie. I tak zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 1998r. (sygn. akt I S.A./Kr/1141/97) w myśl art K.pa., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Użycie przez ustawodawcę słowa wydaje a nie może wydać oznacza, że wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny. Natomiast zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 1995r. (sygn. akt S.A./L.dz. 2424/94), z bezprzedmiotowością postępowania (art Kpa) mamy do czynienia wówczas, gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 1 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, C.H. Beck, W- wa 1996, s. 462 i następne. 2 Tamże, s

9 Rozpatrując sprawę Prezes Urzędu uznał dodatkowo, że brak jest również podstaw do kontynuowania postępowania wobec następcy prawnego KREDYT BANK tj. Banku Zachodniego WBK. BZ WBK był stroną innego postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu, które zostało zakończone w dniu 12 marca 2013 r. Zakres przedmiotowy zarzutów postawionych przedsiębiorcy obejmował również zarzuty dotyczące praktyk KREDYT BANK, z tych też powodów przyjąć należy, że zobowiązanie BZ WBK do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczy także i działań KREDYT BANK, w szczególności, że jak oświadczył BZ WBK zamierza on wdrożyć jednolite rozwiązania w połączonym banku. Stąd orzeczono, jak w sentencji decyzji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art k.p.c., od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Dyrektor Delegatury UOKik w Gdańsku Roman Jarząbek 9

RPZ -61/29/12/AC Poznań, dnia 12 marca 2013 r. DECYZJA nr RPZ 2/2013

RPZ -61/29/12/AC Poznań, dnia 12 marca 2013 r. DECYZJA nr RPZ 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/29/12/AC

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RWR 05/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA RWR 05/2015 UZASADNIENIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-29/12/ZR

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl Łódź, dnia 6 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa.

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. Hrubieszowska 2, Warszawa. FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* (Adres,

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-430-1/13/AH Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA nr DDK 11/2013 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin

(Adres, z którego ma korzystać konsument) Aasa Polska S.A. ul. Wolska 11A/12A, Lublin FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazw a) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-25/11/MLM Gdańsk, dnia 13 grudnia 2011r. DECYZJA NR RGD.27/2011 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 22.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. r. DOLiS/DEC-103/13 dot.dolis-[.] DECYZJA Na podstawie art. 104 1, art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: radres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: Aasa Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/12/MF Warszawa, dn. 31 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK-13/2013 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 24

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

DECYZJA Nr RPZ 4/2016. w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ 61 10/15/IK Poznań,

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY

UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY Treść pisma aktualna na dzień 1.12.2015 Kolejna weryfikacja aktualności 1.02.2016 UPOMINIENIA, MONITY I WEZWANIA DO ZAPŁATY 1. O opłatach za monity i wezwania 2. Podstawy prawne 2. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy:

UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym. zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy: UMOWA KREDYTOWA NR. o kredyt złotowy w rachunku kredytowym zawarta w dniu. r. w miejscowości Biały Dunajec pomiędzy: GMINA BIAŁY DUNAJEC, z siedzibą: 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA OSÓB FIZYCZNYCH - nieprowadzących działalności gospodarczej Tabela obowiązuje od dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU-61-17/2013/MW

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 410-1/04/JO/NS Warszawa, 1.09.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 9/2004 Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Kredytodawca: Credissimo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000677340, NIP: 5252710583,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr zawarta w miejscowości Orły dnia pomiędzy: Gminą Orły, REGON,NIP, zwanym dalej Kredytobiorcą", reprezentowanym przez: D ; - ; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a w działającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji:

Decyzja ma charakter częściowo zobowiązujący i nie nakłada na Bank kar pieniężnych. Poniżej Bank zamieszcza pełną treść sentencji Decyzji: 12/2017 (ESPI) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie opłat za wyciągi Zarząd Banku Pocztowego S.A. ( Bank ) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego DANE IDENTYFIKACYJNE FORMULARZA Numer: - Data: 18.01.2019 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa pożyczkodawcy Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej

Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Krótkoterminowej 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) pożyczkodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa pożyczkodawcy Polska Platforma Finansowa Sp. z o.o. Plac

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -29/2013

DECYZJA NR RBG -29/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 11 październik 2013

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo