Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej"

Transkrypt

1 PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2010, 41, Nr 3, str ANDRZEJ HELLMANN Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej Current standards of management of chronic myeloid leukemia Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Hellmann STRESZCZENIE W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujące zalecenia dotyczące wymogów diagnostycznych, zasad leczenia i monitorowania efektów terapii w poszczególnych fazach przewlekłej białaczki szpikowej SŁOWA KLUCZOWE: Przewlekła białaczka szpikowa Faza przewlekła Faza akceleracji Faza kryzy blastycznej Imatynib Dazatynib Nilotynib SUMMARY The review concerns current standards of diagnosis, treatment and treatment monitoring In three phases of chronic myeloid leukemia. KEY WORDS: Chronic myeloid leukemia Chronic phase Accelerated phase Blastic crisis Imatinib, Dasatinib Nilotinib WPROWADZENIE W grudniu 2009 roku opublikowano uaktualnione zalecenia dotyczące diagnostyki, leczenia i zasad jego monitorowania w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) [1]. Autorem tych rekomendacji jest panel 20 ekspertów powołanych przez European Leukemia Net (ELN). Wspomniane rekomendacje są uaktualnioną wersją zaleceń ELN opublikowanych w Blood w roku 2006 [2]. Porównując rekomendacje z roku 2006 i 2009 mamy wrażenie, że nie zmieniły się one w sposób znaczący. Zmiany te dotyczą przede wszystkim możliwości terapii i wynikają przede wszystkim z faktu rejestracji dwóch nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych, w tym BCR/ABL tj. dazatynibu (Sprycel, Bristol-Myers Squibb) w roku 2006 oraz nilotynibu (Tasigna. Novartis) w roku Fakt ten świadczy o tym, że zalecenia oparte na doświadczeniu i intuicji klinicznej panelu ekspertów sprawdziły się i zaczynają znajdować potwierdzenie w wynikach badań klinicznych, jak również w obserwacjach codziennej praktyki hematologicznej. Z punktu widzenia stanu hematologii polskiej należy podkreślić, że aktualnie istniejąca baza laboratoryjna w zakresie badań molekularnych oraz istniejący Program Terapeutyczny PBSz Narodowego Funduszu Zdrowia pozwala na postępowanie w pełni zgodne z aktualnie obowiązującymi zaleceniami ELN. WYMOGI DIAGNOSTYCZNE Wymogi diagnostyczne nie uległy większej zmianie. Obowiązuje morfologia krwi (CBC Complete Blood Count), badanie aspiracyjne szpiku w celu oceny cytologicznej i cytogenetycznej oraz badanie

2 404 A. HELLMANN jakościowe RT PCR krwi obwodowej w celu wykrycia obecności genu fuzyjnego BCR-ABL. Badanie ilościowe Q-PCR nie jest rekomendowane w postępowaniu diagnostycznym, ponieważ zakłada się, że laboratoria mają opracowany standard 100% transkryptu na podstawie próbek krwi pobranych w momencie rozpoznania p.b.sz. [3]. Obecne rekomendacje nie zalecają badania szpiku metodą fluoroscencyjnej hybrydyzacji In situ (FISH), które miało służyć przede wszystkim wykrywaniu delecji chromosomu 9. Powodem tej zmiany jest wynik analizy klinicznej, która dowiodła, że delecja 9 nie jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym P.B.Sz [4]. W postępowaniu diagnostycznym musimy pamiętać o starannym badaniu przedmiotowym, w tym o dokładnym pomiarze wielkości śledziony, co jest niezbędne w ustalaniu czynników ryzyka progresji choroby, jak i monitorowaniu efektów terapii. Należy pamiętać, że warunkiem uznania całkowitej odpowiedzi hematologicznej (CHR Complete Hematologic Response) jest między innymi stwierdzenie braku powiększenia śledziony w badaniu przedmiotowym. Podsumowując należy podkreślić, że celem postępowania diagnostycznego jest wykrycie chromosomu Ph lub transkryptu BCR-ABL oraz określenie fazy choroby. Dane te pozwalają również na określenie ryzyka progresji choroby wg wskaźnika Sokala lub Hasforda.U chorych młodych, zwłaszcza z wysokim ryzykiem progresji warto na tym etapie wykonać badania HLA chorego i jego rodzeństwa celem znalezienia potencjalnego rodzinnego dawcy przeszczepu. Leczenie I liniowe p.b.sz. (faza przewlekła) Chociaż zalecenia ELN nie przewidują leczenia cytoredukcyjnego za pomocą hydroksycarbamidu, to jednak z danych rejestru EUTOS wynika, że w naszym Kraju średnia wartość leukocytozy w momencie rozpoznania wynosi ponad 130G/l i jest około dwukrotnie wyższa niż w krajach zachodniej Europy. Z tego względu, po zabezpieczeniu badań diagnostycznych nadal widzimy sens takiego postępowania. Po uzyskaniu potwierdzenia cytogenetycznego lub molekularnego rozpoznania p.b.sz. w I linii leczenia zdecydowana większość chorych powinna rozpocząć terapię celowaną, czyli imatynib w dawce 400 mg dziennie. U chorych powyżej 75 r.ż. można rozważać mniejszą dawkę, ale skuteczne minimum to 300 mg na dobę. Tylko u kobiet w ciąży i w okresie laktacji leczeniem I linii będzie interferon α. U osób z poważnymi schorzeniami współistniejącymi, głównie chorobami nowotworowymi, u których przewidywany czas przeżycia nie przekracza 3 lat, można rozważać leczenie paliatywne hydroksykarbamidem. Allogeniczne przeszczepienie komórek hematopoetycznych (allo-hsct) jako terapia I liniowa jest stosowana rzadko. Takie postępowanie może dotyczyć chorych młodych i obciążonych wysokim ryzykiem progresji choroby. MONITOROWANIE EFEKTÓW LECZENIA Stosując leczenie przy pomocy inhibitora kinazy tyrozynowej BCR-ABL oczekujemy odpowiedzi hematologicznej, cytogenetycznej i molekularnej. Do czasu uzyskania całkowitej odpowiedzi hematologicznej (CHR) morfologię krwi wykonujemy co 2 tygodnie, a po jej uzyskaniu raz na miesiąc lub raz na dwa bądź trzy miesiące. Pierwsze badanie cytogenetyczne sprawdzające wykonujemy już po 3 miesiącach leczenia. Jest to zmiana wynikająca z nowo opublikowanych zaleceń ELN, gdyż obecnie warunkiem uznania odpowiedzi za optymalną jest nie tylko fakt uzyskania CHR, lecz również mniejszej odpowiedzi cytogenetycznej (mcyr) tj. nie więcej niż 65% komórek Ph+ w szpiku. Następne badanie cytogenetyczne powinno być wykonane po 6 miesiącach i po 12 miesiącach leczenia. Jeżeli w tym punkcie czasowym pacjent osiągnie całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR) tj. brak metafaz Ph+, to następne badania zalecane są co 12 miesięcy. Jeżeli u chorego jest osiągnięta i utrzymuje się większa odpowiedź molekularna (MMolR) tj. ilość transkryptu BCR-ABL wynosi 0,1% lub mniej, to dalsze badania cytogenetyczne nie są niezbędne. Badania molekularne Q-PCR zalecane są co 3 miesiące od chwili wdrożenia terapii. Obecnie istniejąca w kraju baza laboratoryjna pozwala na ścisłe przestrzega-

3 Obecne standardy postępowania w PBSz 405 nie zaleceń w zakresie monitorowania molekularnego. Po osiągnięciu MMolR mamy prawo badania te wykonywać co 6 miesięcy. Ze względu na szansę uzyskania całkowitej odpowiedzi molekularnej (CMolR) aktualnie definiowanej jako ilość transkryptu BCR-ABL równej lub niższej 0,01%, wydaje się, ze dalsze monitorowanie molekularne co 3 miesiące jest w pełni zasadne. W zależności od uzyskiwanych wyników w określonych punktach czasowych tj. po 3, 6, 12 i 18 miesiącach terapii możemy mówić o odpowiedzi optymalnej, suboptymalnej bądź o niepowodzeniu leczenia. I tak po 3 miesiącach leczenia warunkiem odpowiedzi optymalnej jest CHR + mcyr, po 6 miesiącach co najmniej częściowej odpowiedzi cytogenetycznej (PCyR) tj. ilość metafaz Ph+ nie może przekraczać 35%, po 12 miesiącach CCyR i po 18 miesiącach MMolR. Aby uznać oporność na leczenie I linii należy wykazać brak CHR po 3 miesiącach, brak jakiejkolwiek odpowiedzi cytogenetycznej po 6, brak PCyR po 12 miesiącach oraz brak CCyR po 18 miesiącach leczenia. Za odpowiedź suboptymalną uznajemy sytuację pośrednią między odpowiedzią optymalną a brakiem odpowiedzi. Bliżej precyzując taką sytuacje mamy, gdy po 3 miesiącach brak jest jakiejkolwiek odpowiedzi cytogenetycznej nawet przy spełnieniu kryteriów CHR, po 6 miesiącach brak PCyR, po 12 brak CyR a po 18 miesiącach brak MMolR. Oznaką oporności (oporności wtórnej) będzie utrata uprzednio osiągniętych celów terapii. Śledząc wyniki badań molekularnych należy pamiętać, że wzrost transkryptu BCR-ABL powyżej 1% jest zwykle równoznaczny z utratą CCyR. Leczenie II liniowe Powodem zmiany leczenia I linii jest zawsze oporność pierwotna lub oporność wtórna na imatynib. W ubiegłych latach strategia zmian polegała na zwiększeniu dawki imatynibu do 600 lub 800 mg na dobę. Obecnie polega ona na włączeniu inhibitorów kinaz II generacji tj. dazatynibu w dawce 100 mg na dobę, bądź nilotynibu w dawce 800 mg na dobę. Skuteczność obydwu leków jest podobna. Odsetek CCyR osiąganych u chorych po niepowodzeniu leczenia I linii wynosi odpowiednio 44% i 42% [5, 6]. Podstawą podjęcia decyzji o wyborze jednego z dwóch leków jest przede wszystkim profil ich toksyczności, a także choroby współistniejące oraz ewentualne interakcje z innymi przyjmowanymi lekami. Pomocne może być badanie mutacji genu BCR-ABL. Chociaż obecnie kwestionuje się wartość określanych In vitro wrażliwości zmutowanych klonów na poszczególne leki, to jednak należy pamiętać, ze w przypadku mutacji Y253H, E255W i F359C należy wybrać dazatynib a w przypadku mutacji V299L, Q252H i F317L lekiem z wyboru będzie nilotynib. Należy pamiętać również, że w przypadku mutacji T315I najlepszym rozwiązaniem będzie allo HSCT. Ocena efektów leczenia II linii powinna być możliwie szybka [7]. Ilość transkryptu BCR-ABL powyżej 1% po 6 miesiącach leczenia stwarza małe szanse uzyskania odpowiedzi optymalnej [8] i upoważnia do ewentualnej zmiany leku (dazatynib na nilotynib lub odwrotnie) pozostając nadal leczeniem II linii. W przypadku odpowiedzi suboptymalnej w I linii leczenia pozostaje nam kontynuacja dotychczasowej terapii lub zwiększenie dawki imatynibu do 600 mg i 800 mg. Inną przewidzianą opcją wg nowych zaleceń ELN jest również zmiana leczenia z wykorzystaniem inhibitorów II generacji. Uzasadnieniem takiego postępowania jest fakt, że im większy jest poziom oporności, tym gorsza jest odpowiedź na leki II generacji, a ponadto czas od wystąpienia oporności do włączenia leków II generacji jest niezależnym czynnikiem prognostycznych dla uzyskania CCyR lub MMol. Warto przypomnieć, że proponowane zmiany leczenia są zgodne z Programem Terapeutycznym P.B.Sz. NFZ. Innymi przyczynami zmiany leczenia na leczenie II rzutowe jest również toksyczność hematologiczna i pozahematologiczna przy zachowaniu dotychczas obowiązujących zasad. W przypadku braku odpowiedzi optymalnej na leczenie II rzutowe należy w większości przypadków zadowolić się odpowiedzią suboptymalną. W przypadku braku tej ostatniej, a więc w niepowodzeniu należy rozważyć ponownie allo HSCT, leczenie eksperymentalne z wykorzystaniem prowadzonych badan klinicznych bądź też powrócić do leczenia cytoredukcyjnego z wykorzystaniem hydroksykarba-

4 406 A. HELLMANN midu. W chwili obecnej nie dysponujemy zarejestrowanymi lekami, które mogłyby stanowić inną opcję dla leczenia III rzutu p.b.sz. Leczenie fazy akceleracji i kryzy blastycznej p.b.sz. Do 10% świeżo rozpoznanych przypadków p.b.sz. rozpoznajemy w fazie akceleracji bądź kryzy blastycznej. W tych przypadkach leczenie I linii, jeżeli wykluczymy mutacje genu BCR-ABL T315I, stanowić będzie również imatynib, ale w dawce mg. Celem takiego leczenia będzie przede wszystkim osiągnięcie odpowiedzi hematologicznej i przywrócenie fazy przewlekłej choroby. Możliwości osiągnięcia remisji cytogenetycznej są niewielkie (<20%), a nawet jeżeli się ją osiągnie jest ona zwykle przejściowa. Dlatego w każdym przypadku należy dążyć do allo HSCT z wykorzystaniem dawców rodzinnych lub niespokrewnionych. W przypadku kryzy blastycznej opornej na imatynib należy stosować leczenie polichemioterapią przewidzianą dla ostrych białaczek mielo lub limfo blastycznych. Różnicowanie kryzy limfo i mieloblastycznej należy prowadzić w oparciu o metody immunologiczne (immunofenotypizacja), gdyż metody cytochemiczne bądź cytoenzymatyczne często nie pozwalają na właściwe różnicowanie. W przypadku akceleracji możemy w II-giej linii próbować dazatynib w dawce 140 mg na dobę lub nilotynib w dawce 1200 mg na dobę. W sytuacji kryzy blastycznej zaś dazatynib 140 mg, gdyż nilotynib w tym wskazaniu nie ma właściwej rejestracji Faza akceleracji bądź kryzy blastycznej może wystąpić również u chorych, którzy w momencie rozpoznania prezentowali fazę przewlekłą i którzy początkowo wykazywali optymalną odpowiedź na leczenie I liniowe. Ocenia się, że opisana progresja występuje u około 8% chorych w ciągu pierwszych 5 lat stosowania imatynibu W tej sytuacji, po wykluczeniu mutacji T315I stosujemy w akceleracji nilotynib w dawce 1200 mg, bądź dazatynib w dawce 140 mg. W fazie kryzy blastycznej tylko ten drugi lek. W przypadku mutacji T315I bądź oporności stosujemy polichemioterapię wg zasad przedstawionych uprzednio. Tak jak wcześniej wspomniano, celem tej terapii jest przede wszystkim odpowiedź hematologiczna i przywrócenie fazy przewlekłej choroby. Nawet w przypadku osiągnięcia remisji cytogenetycznej w każdym przypadku, gdy jest to możliwe należy dążyć do allo HSCT, która jako jedyna forma leczenia stwarza jakąkolwiek szansę na trwałe wyleczenie. PODSUMOWANIE Przedstawiając aktualne standardy postępowania w p.b.sz. należy zdawać sobie sprawę, że stały postęp wiedzy oraz zdobywane doświadczenie kliniczne powoduje, że będą one miały charakter ewolucyjny. Coraz większą wagę winniśmy przywiązywać do monitorowania odpowiedzi molekularnej uwzględniając szybkość jej uzyskiwania oraz jej głębokość. Należy oczekiwać, że niedługo oczekiwanym celem terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej będzie CMolR. Niedawno opublikowane wyniki badan klinicznych z zastosowaniem nilotynibu i dazatynibu w I linii terapii p.b.sz. mogą stanowić istotną przesłankę do dalszych zmian w najbliższych latach [9, 10]. PIŚMIENNICTWO 1. Baccarani M, Cortes J, Pane F. i wsp. Chronic myeloid leukemia: An update of concepts and management recommendations of European Leukemia Net. J. Clin. Oncol, 2009; 27: Baccarani M, Saglio G, Goldman J. i wsp. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of European Leukemia Net. Blood, 2006; 108: Hughes T, Deininger M, Hochhaus A. i wsp. Montoring CML patients responding to treatment with tyrosine kinase inhibitors: review and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts and kinase domain mutations and for expressing results. Blood 2006; 108:

5 Obecne standardy postępowania w PBSz Kim DHD, Popradi G, Sriharsha L. i wsp. No significance of derivative chromosome 9 deletion on the clearance kinetics of BCR-ABL fusion trancripts, cytogenetic or molecular response, loss of response, or treatment failure to imatinib mesylate therapy for chronic myeloid leukemia. Cancer 2008; 113: Hochhaus A, Kantarjian HM, Baccarani M. i wsp. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic phase chronic myeloid leukemia after failure of imatinib therapy. Blood 2007; 109: Kantarjian HM, Giles F, Gattermann N. i wsp. Nilotinib (AMN 107), a highly selective BCR-ABL: tyrosine kinase inhibitor, is effective in patients with Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukemia in chronic phase following imatinib resistance or intolerance. Blood, 2008; 110: Tam CS, Kantarjian HM, Garcia-Manero G. i wsp. Failure to achieve a major cytogenetic response by 12 months defines inadequate response in patients receiving nilotinib or dasatinib as a second line therapy for chronic myeloid leukemia. Blood 2008; 112: Jones D, Kamel-Reid S, Bahler D. i wsp. Laboratory practice guidelines for detecting and reporting BCR-ABL drug resistance in chronic myelogenous leukemia and acute lymphoblastic leukemia. J. Mol. Diagn. 2009; 11: Saglio G, Kim DW, Issargrisil S. i wsp. Nilotinib versus imatinib for newly diagnosed chronic myeloid leukemia. N.Engl. J. Med., 2010; 362: Kantarjian HM, Shah N.R. Hochhaus A. i wsp. Dasatinib versus imartinib in newly diagnosed phase chronic myeloid leukemia. N. Engl. J. Med. 2010; 362: Praca wpłynęła do Redakcji r. i została zakwalifikowana do druku r. Adres Autora: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Ul. Dębinki Gdańsk klhem@gumed.edu.pl

LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria kwalifikacji 1) przewlekła białaczka

Bardziej szczegółowo

Aktualności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w 2010 roku

Aktualności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w 2010 roku PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 244 248 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Aktualności w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w 2010 roku Updated concepts in the treatment of chronic

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria kwalifikacji 1) przewlekła białaczka szpikowa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych

Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych Early molecular response as a criterion of optimal response

Bardziej szczegółowo

Skuteczne leczenie nilotynibem chorej na przewlekłą białaczkę szpikową z wtórną opornością na imatynib

Skuteczne leczenie nilotynibem chorej na przewlekłą białaczkę szpikową z wtórną opornością na imatynib OPIS PRZYPADKU Hematologia 2013, tom 4, supl. B, 7 11 Copyright 2013 Via Medica ISSN 2081 0768 Skuteczne leczenie nilotynibem chorej na przewlekłą białaczkę szpikową z wtórną opornością na imatynib Successful

Bardziej szczegółowo

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowej PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 2, str. 225 232 ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Current approach to the

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0)

LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0) Załącznik B.65. LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji do leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu

Bardziej szczegółowo

Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis

Superior efficacy of nilotinib vs imatinib in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase. ENESTnd and ENESTcmr current results analysis Większa skuteczność nilotynibu niż imatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej. Analiza aktualnych wyników badania ENESTnd i ENESTcmr Superior efficacy of nilotinib vs imatinib

Bardziej szczegółowo

Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji; droga do wyleczenia?

Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji; droga do wyleczenia? PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2011, tom 2, nr 3, 215 219 Copyright 2011 Via Medica ISSN 2081 0768 Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji; droga

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące stosowania analizy mutacji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Rekomendacje dotyczące stosowania analizy mutacji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową STANDARDY Standards Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 3, str. 361 374 ANDRZEJ HELLMANN 1, MAREK SIEMIĄTKOWSKI 2, JERZY HOŁOWIECKI 3, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK 4, TADEUSZ ROBAK 5, ALEKSANDER SKOTNICKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ I OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ

PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ I OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ www.oncoindex.org SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU: Białaczka szpikowa OBEJMUJE PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ I OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ Dasatinib Dasatinib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z:

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych Early molecular response as a criterion of optimal

Bardziej szczegółowo

Czy możliwa jest dalsza poprawa wyników leczenia pierwszego wyboru przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej?

Czy możliwa jest dalsza poprawa wyników leczenia pierwszego wyboru przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej? PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2013, tom 4, nr 1, 1 6 Copyright 2013 Via Medica ISSN 2081 0768 Czy możliwa jest dalsza poprawa wyników leczenia pierwszego wyboru przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej?

Bardziej szczegółowo

wolna od leczenia? (TFR ang. Treatment Free Remission)

wolna od leczenia? (TFR ang. Treatment Free Remission) Czy można bezpiecznie przerwać leczenie przewlekłej białaczki szpikowej Czym jest remisja wolna od leczenia (TFR ang. Treatment Free Remission) KILKA INFORMACJI NA POCZąTEK... Remisja wolna od leczenia

Bardziej szczegółowo

Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 1, str

Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 1, str STANDARDY Standards Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 1, str. 123 138 ANDRZEJ HELLMANN 1, JERZY HOŁOWIECKI 2, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK 3, TADEUSZ ROBAK 4, ALEKSANDER SKOTNICKI 5, JOANNA GÓRA-TYBOR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU. Krzysztof Lewandowski, Anna Wache

OPIS PRZYPADKU. Krzysztof Lewandowski, Anna Wache OPIS PRZYPADKU Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 261 266 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Zjawisko presji selekcyjnej przy stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej BCR-ABL1 u chorych na przewlekłą

Bardziej szczegółowo

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

PRACA POGLĄDOWA. Krzysztof Lewandowski. Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny, Poznań

PRACA POGLĄDOWA. Krzysztof Lewandowski. Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Uniwersytet Medyczny, Poznań PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2011, tom 2, nr 2, 99 104 Copyright 2011 Via Medica ISSN 2081 0768 Zależność między wynikami terapii a przyjętymi kryteriami oceny czasu przeżycia wolnego od progresji choroby

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej

Zasady postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Zasady postępowania w przewlekłej białaczce szpikowej Praktyka Hematologiczna 2014 Warszawa 11-12 kwiecień

Bardziej szczegółowo

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu drugiej linii u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu drugiej linii u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 229 238 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu drugiej linii u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Bardziej szczegółowo

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa Krzysztof Lewandowski Definicja Przewlekła białaczka szpikowa (CML, chronic myelogenous leukemia) jest klonalną chorobą krwiotwórczej komórki macierzystej szpiku, należącą według aktualnej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze doniesienia dotyczące przewlekłej białaczki szpikowej z konferencji ASCO i EHA z 2011 roku

Najważniejsze doniesienia dotyczące przewlekłej białaczki szpikowej z konferencji ASCO i EHA z 2011 roku SPRAWOZDANIE Hematologia 2011, tom 2, nr 3, 276 283 Copyright 2011 Via Medica ISSN 2081 0768 Najważniejsze doniesienia dotyczące przewlekłej białaczki szpikowej z konferencji ASCO i EHA z 2011 roku The

Bardziej szczegółowo

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca

ICD-10 C 92.1 przewlekła białaczka szpikowa Dziedzina medycyny: hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca Nazwa programu: Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ ICD-10 C 92.1 przewlekła

Bardziej szczegółowo

Marek Kriegler 1, Anna Jaśkowiec 2, Olga Haus 2, 3, Sebastian Grosicki 4

Marek Kriegler 1, Anna Jaśkowiec 2, Olga Haus 2, 3, Sebastian Grosicki 4 PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2014, tom 5, nr 4, 340 348 Copyright 2014 Via Medica ISSN 2081 0768 Problem nieskuteczności postępowania terapeutycznego opartego na inhibitorach kinazy tyrozynowej oraz interferonie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90)

LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) Załącznik B.13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO) (ICD-10 C 90) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem 1.1 Leczenie bortezomibem nowo zdiagnozowanych

Bardziej szczegółowo

Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 1, str. 119 123

Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 1, str. 119 123 STANDARDY Standards Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 1, str. 119 123 TOMASZ SACHA 1, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 2, KAJETANA FORY- CIARZ 1, MICHAŁ GNIOT 2, DAMIAN SZATKOWSKI 3, IZABELA FLO- REK 1, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Postępy w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2015, tom 6, nr 1, 63 69 DOI: 10.5603/Hem.2015.0016 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2081 0768 Postępy w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Advances in therapy

Bardziej szczegółowo

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i ocena skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

Diagnostyka i ocena skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 219 228 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Diagnostyka i ocena skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Diagnosis and monitoring of chronic

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Załącznik nr 2 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Świadczenia środki bieżące ) Badania diagnostyczne wykonywane przy rozpoznaniu, wykraczające poza minimalny panel, który może być pokryty ze środków

Bardziej szczegółowo

Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 2, str ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 2, str ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 2, str.141 152 ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu

Bardziej szczegółowo

Białaczka limfatyczna

Białaczka limfatyczna www.oncoindex.org SUBSTANCJE CZYNNE W LECZENIU: Białaczka limfatyczna OBEJMUJE PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ (PBL) I OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ALL) Clofarabine Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej

Bardziej szczegółowo

Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski. ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii

Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski. ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii Opracowa³ Rafa³ Piotr Janiszewski ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii Warszawa 2010 1 ABC rozliczeñ z p³atnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych

Bardziej szczegółowo

Kajetana Foryciarz, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Kajetana Foryciarz, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Streszczenie wykładu Co nowego w leczeniu i ocenie efektów leczenia PBSz wygłoszonego w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia Pacjentów Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Kielcach, w dniu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia terapeutyczne dla chorych z Przewlekłą Białaczką Szpikową (PBSz)

Zalecenia terapeutyczne dla chorych z Przewlekłą Białaczką Szpikową (PBSz) Zalecenia terapeutyczne dla chorych z Przewlekłą Białaczką Szpikową (PBSz) Przedmowa Grupy Roboczej zajmującej się PBSz Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) jest chorobą krwi i szpiku kostnego pojawiającą

Bardziej szczegółowo

Zalecenia terapeutyczne dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Zalecenia terapeutyczne dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Zalecenia terapeutyczne dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Przyjazne dla pacjenta streszczenie zaleceń (2013) Europejskiej Sieci Białaczkowej dotyczących postępowania w przewlekłej białaczce

Bardziej szczegółowo

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją choroby

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją choroby PRACA ORYGINALNA Original Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 3, str. 645 658 MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MICHAŁ GNIOT, MARIA LEWANDOWSKA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI Mutacje onkogenu

Bardziej szczegółowo

Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem opis przypadku

Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem opis przypadku Wysięk opłucnowy u pacjentki z przewlekłą białaczką szpikową leczonej dazatynibem opis przypadku Pleural effusion in patient with chronic myeloid leukemia treated with dasatinib a case report dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Nilotynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z hepatotoksycznością po imatynibie

Nilotynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z hepatotoksycznością po imatynibie OPIS PRZYPADKU Hematologia 2013, tom 4, supl. B, 12 16 Copyright 2013 Via Medica ISSN 2081 0768 Nilotynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową z hepatotoksycznością po imatynibie Nilotinib

Bardziej szczegółowo

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2011, 42, Nr 2, str. 109 115 MARIA CIOCH Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia Tyrosine

Bardziej szczegółowo

Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białczką szpikową w Polsce w roku 2007

Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białczką szpikową w Polsce w roku 2007 STANDARDY Standards Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 1, str. 107 122 WITOLD PREJZNER 1, TOMASZ SACHA 2, ZORIANA SALAMANCZUK 2, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA 3, OLGA HAUS 4, ANDRZEJ HELL- MANN 1 Standard

Bardziej szczegółowo

Imatinib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Imatinib in the Treatment of Chronic Myeloid Leukemia

Imatinib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Imatinib in the Treatment of Chronic Myeloid Leukemia PRACE ORYGINALNE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 6, 909 913 ISSN 1230 025X TOMASZ WRÓBEL 1, GRZEGORZ MAZUR 1, EWA MĘDRAŚ 1, KATARZYNA KAZANOWSKA 2, JUSTYNA NOSOL 1, DARIUSZ WOŁOWIEC 1, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa Kajetana Foryciarz, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie e-mail: kajetana@foryciarz.com Przewlekła białaczka szpikowa PODSUMOWANIE Przewlekła białaczka szpikowa jest chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Przewlekła białaczka limfocytowa

Przewlekła białaczka limfocytowa Przewlekła białaczka limfocytowa Ewa Lech-Marańda Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Klinika Hematologii i Transfuzjologii CMKP Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) Początek

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 91/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych u starszych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych u starszych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2014, tom 5, nr 4, 296 304 Copyright 2014 Via Medica ISSN 2081 0768 Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych u starszych chorych na przewlekłą

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU. Secondary acute myeloid leukemia with monosomy 7 in Ph-negative cells in a patient with chronic myeloid leukemia in chronic phase

OPIS PRZYPADKU. Secondary acute myeloid leukemia with monosomy 7 in Ph-negative cells in a patient with chronic myeloid leukemia in chronic phase OPIS PRZYPADKU Hematologia 2011, tom 2, nr 3, 294 301 Copyright 2011 Via Medica ISSN 2081 0768 Rozwój wtórnej ostrej białaczki szpikowej w populacji komórek Ph z monosomią chromosomu 7 u chorego z przewlekłą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Wstêp Badania naukowe nad przewlek³¹ bia-

PRACE ORYGINALNE. Wstêp Badania naukowe nad przewlek³¹ bia- PRACE ORYGINALNE Tomasz SACHA Kajetana FORYCIARZ Izabela FLOREK agdalena ZAWADA Sylwia CZEKALSKA Dorota CWYNAR El bieta PÊCEK Aleksander B. SKOTNICKI Katedra i Klinika Hematologii Collegium edicum UJ w

Bardziej szczegółowo

Skuteczne leczenie ratunkowe inhibitorami kinaz tyrozynowych chorego na B-komórkową ostrą białaczkę limfoblastyczną Filadelfia-dodatnią

Skuteczne leczenie ratunkowe inhibitorami kinaz tyrozynowych chorego na B-komórkową ostrą białaczkę limfoblastyczną Filadelfia-dodatnią OPIS PRZYPADKU Hematologia 2018, tom 9, nr 1, 73 78 DOI: 10.5603/Hem.2018.0005 Copyright 2018 Via Medica ISSN 2081 0768 Skuteczne leczenie ratunkowe inhibitorami kinaz tyrozynowych chorego na B-komórkową

Bardziej szczegółowo

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych praktyczne aspekty postępowania

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych praktyczne aspekty postępowania PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2009, 40, Nr 1, str. 5 23 KAJETANA FORYCIARZ, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. (PBSz) jest klonaln¹ chorob¹ wywo³an¹ powstaniem chimerowego genu BCR/ABL i bia³ka bcr/abl obdarzonego

PRACE ORYGINALNE. (PBSz) jest klonaln¹ chorob¹ wywo³an¹ powstaniem chimerowego genu BCR/ABL i bia³ka bcr/abl obdarzonego PRACE ORYGINALNE Tomasz SACHA 1 Sylwia CZEKALSKA 1 Kajetana FORYCIARZ 1 Magdalena ZAWADA 1 Izabela FLOREK 1 Dorota CWYNAR 1 Gracjan W TOR 2 Walentyna BALWIERZ 2 Aleksander B. SKOTNICKI 1 Ekspresja genu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania generyków imatynibu a zalecenia leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Praktyka Hematologiczna 2015

Podsumowanie wdrażania generyków imatynibu a zalecenia leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Praktyka Hematologiczna 2015 Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Podsumowanie wdrażania generyków imatynibu a zalecenia leczenia przewlekłej białaczki szpikowej Praktyka Hematologiczna

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PACJENTA HEMATOONKOLOGICZNEGO. Przewlekła Białaczka Szpikowa

BIBLIOTEKA PACJENTA HEMATOONKOLOGICZNEGO. Przewlekła Białaczka Szpikowa BIBLIOTEKA PACJENTA HEMATOONKOLOGICZNEGO Przewlekła Białaczka Szpikowa Słowo wstępne Spis treści Drodzy Państwo, Oddajemy do Państwa dyspozycji broszurę edukacyjną o leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej,

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Obserwowane są samoistne regresje zmian przerzutowych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Zespoły mieloproliferacyjne. Agnieszka Szeremet

Zespoły mieloproliferacyjne. Agnieszka Szeremet Zespoły mieloproliferacyjne Agnieszka Szeremet Zespoły mieloproliferacyjne- definicja Zespoły mieloproliferacyjne (Mieloproliferative neoplasms, MPN) to grupa chorób nowotoworych, związnana z klonalnym

Bardziej szczegółowo

Ocena przeżycia wolnego od nawrotu molekularnego (RFS; Relapse-free Remission) po odstawieniu IMA.

Ocena przeżycia wolnego od nawrotu molekularnego (RFS; Relapse-free Remission) po odstawieniu IMA. Rejestr odstawienia Imatynibu Kryteria kwalifikacyjne: 1. Chorzy w fazie przewlekłej (nigdy nie było rozpoznania fazy akceleracji ani kryzy blastycznej) 2. Otrzymujący Imatinib (jako pierwszy rzut IKT)

Bardziej szczegółowo

Przewlekła białaczka szpikowa to już nie wyrok można zdążyć z pomocą

Przewlekła białaczka szpikowa to już nie wyrok można zdążyć z pomocą Warszawa, 15 marca 2007 Komunikat prasowy Przewlekła białaczka szpikowa to już nie wyrok można zdążyć z pomocą Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową i inne organizacje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2005 PREZESA FUNDUSZU LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM Opis programu Leczenie celowane Jest to nowy sposób leczenia nowotworów polegający na zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2005 PREZESA FUNDUSZU LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ IMATINIBEM Opis programu Leczenie celowane Jest to nowy sposób leczenia nowotworów polegający na zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 239 243 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej Compliance during therapy of

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU. Krzysztof Lewandowski, Agata Lehman-Kopydłowska, Michał Gniot, Anna Czyż, Błażej Ratajczak, Mieczysław Komarnicki

OPIS PRZYPADKU. Krzysztof Lewandowski, Agata Lehman-Kopydłowska, Michał Gniot, Anna Czyż, Błażej Ratajczak, Mieczysław Komarnicki OPIS PRZYPADKU Hematologia 2015, tom 6, nr 3, 301 307 DOI: 10.5603/Hem.2015.0041 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2081 0768 Limfocytoza CD4+CD8+ oraz wysięki osierdziowy i opłucnowy u chorego na przewlekłą

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015. Recenzja. rozprawy doktorskiej Lekarza Pawła Jarosza

Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015. Recenzja. rozprawy doktorskiej Lekarza Pawła Jarosza Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś Katowice, 29.09.2015 Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 25 40-032 Katowice Recenzja

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Sekwencyjność występowania zaburzeń molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca

Bardziej szczegółowo

Mielosupresja w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej

Mielosupresja w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej OPIS PRZYPADKU Hematologia 2010, tom 1, nr 3, 249 253 Copyright 2010 Via Medica ISSN 2081 0768 Mielosupresja w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej Tyrosine kinase inhibitors-induced myelosuppression

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

Co to jest przewlekła białaczka szpikowa (CML)?

Co to jest przewlekła białaczka szpikowa (CML)? Przewlekła białaczka szpikowa (CML) Co to jest przewlekła białaczka szpikowa (CML)? Chcielibyśmy to wyjaśnić. www.anticancerfund.org www.esmo.org Seria poradników dla pacjentów ESMO/ACF opartych na wytycznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Piotr Potemski. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi Piotr Potemski Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, Warszawa, 10-12.08.2016 1 Lepiej skazać stu niewinnych ludzi, niż jednego

Bardziej szczegółowo

Przewlekła białaczka szpikowa a specyfika leczenia osób starszych 27 października 2011 r.

Przewlekła białaczka szpikowa a specyfika leczenia osób starszych 27 października 2011 r. Przewlekła białaczka szpikowa a specyfika leczenia osób starszych 27 października 11 r. dr n. med. Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii Prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków Chorzy powyżej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 153/2013 z dnia 28 października 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 10/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: inhibitory kinazy tyrozynowej, działania niepożądane, przewlekła białaczka szpikowa

Słowa kluczowe: inhibitory kinazy tyrozynowej, działania niepożądane, przewlekła białaczka szpikowa 3 FARMACJA WSPÓŁCZESNA 2012; 5: 3-8 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REWIEV PAPER Otrzymano/Submitted: 02.03.2012 Zaakceptowano/Accepted: 22.03.2012 Działania niepożądane inhibitorów kinaz tyrozynowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA

ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA IMATYNIB (MEAXIN ) W LECZENIU OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM PHILADELPHIA 2 3 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI 3 INDEKS SKRÓTÓW 4 1. WPROWADZENIE DO ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej teraźniejszość i wyzwania na przyszłość

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej teraźniejszość i wyzwania na przyszłość 249 Terapia przewlekłej białaczki szpikowej teraźniejszość i wyzwania na przyszłość Treatment of chronic myelogenous leukemia current status and future prospects Eliza Głodkowska-Mrówka, Tomasz Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) ang. acute lymphoblastic leukemia Dr n. med. Monika Biernat Definicja Nowotworowy rozrost prekursorowych komórek limfoidalnych (limfoblastów) wywodzących się z linii

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej Dr hab. med. Grzegorz W. Basak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa, 17.12.15

Bardziej szczegółowo

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinib

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinib PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2008, 39, Nr 4, str. 743 754 JOANNA GÓRA-TYBOR Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinib Pharmacotherapy of patients

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia

VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU 14.00 15.00 Lunch 15.00 17.00 I Polska Szkoła nowotworów mieloproliferacyjnych Ph( ) pod Patronatem Novartis Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Magdalena Zawada

Dr n. med. Magdalena Zawada Dr n. med. Magdalena Zawada Szpital Uniwersytecki w Krakowie Zakład Diagnostyki Hematologicznej 04.09.2017 Nowotwory układu krwiotwórczego według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1. Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 189/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2009 Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Załącznik nr 9 Załącznik nr 9 Nazwa programu: do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) ICD 10 grupa rozpoznań obejmująca nowotwory

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo