ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce" Na podstawie art. 14, ust. 1 oraz art. 43, ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228), zarządzam, co następuje: 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych zatwierdza się "Instrukcję sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce", stanowiącą załącznik do zarządzenia. 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 3. Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce". Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2013 r. 4. Burmistrz Artur Kozioł Strona 1 z 12

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 maja 2013 r. Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce Rozdział 1. Założenia ogólne Na podstawie art. 43, ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz ) ustala się instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. 2. Instrukcja stanowi wewnętrzne uregulowanie w odniesieniu do całokształtu zagadnień związanych z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą "zastrzeżone", zwanej dalej informacjami zastrzeżonymi, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, zwanego dalej Urzędem, określające: 1) tryb i zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje zastrzeżone od momentu ich wytworzenia lub otrzymania do czasu archiwizacji lub zniszczenia, 2) zakres i warunki środków bezpieczeństwa fizycznego, 3) odpowiedzialność za informacje zastrzeżone, 4) nadzór w zakresie ochrony informacji zastrzeżonych, 5) opis i tryb przetwarzania informacji zastrzeżone. 3. Instrukcja ma na celu zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, w tym sposobu wytwarzania, ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji zastrzeżonych oraz ochronę przed ich ujawnieniem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 2. Warunki uznania informacji za zastrzeżone określa art. 5, ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tj. "informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "zastrzeżone", jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej". Rozdział 2. Udostępnianie, zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów niejawnych 3. Dopuszczenie do pracy albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji zastrzeżonych, może nastąpić po: 1) przedstawieniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", "tajne", "poufne" oraz "zastrzeżone", Strona 2 z 12

3 2) lub pisemnym upoważnieniu osoby przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, jeżeli nie posiada on poświadczenia bezpieczeństwa, załącznik nr 1 do instrukcji "wzór pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"", 3) po odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, załącznik nr 2 do instrukcji "zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych" Informacje zastrzeżone mogą być udostępniane pracownikom dającym rękojmie zachowania tajemnicy, uprawnionym tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do załatwienia konkretnej sprawy i wynikającym z zakresu czynności. 2. Informacje zastrzeżone mogą być udostępniane tylko osobom uprawnionym do dostępu do informacji określonych tą klauzulą, jak w 3 i z uwzględnieniem ograniczenia określonego w 4, ust Przekazywanie, udostępnianie dokumentu o klauzuli "zastrzeżone" odbiorca kwituje lub potwierdza na odpowiednim dokumencie Dokumenty o klauzuli "zastrzeżone" mogą wykonywać (przetwarzać) osoby, które uprawnione są do dostępu do informacji niejawnych określonych tą klauzulą, jak w Dokumenty o klauzuli "zastrzeżone" wytwarza się w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego posiadającego akredytację z zachowaniem zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w pomieszczeniu służbowym Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 3. Przetwarzanie informacji zastrzeżonych może odbywać się wyłącznie w warunkach zapewniających ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych przy zastosowaniu środków ochrony fizycznej. 4. Informacje zastrzeżone są przechowywane w szafie metalowej lub w zamykanych na zamek meblach biurowych u wykonawców dokumentów. 5. W innych pomieszczeniach, jeżeli będą umieszczane w meblach biurowych zamykanych na klucz, u osób których dostęp do informacji niejawnych jest potrzebny w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy i posiadających upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych opisanych w 3 niniejszej instrukcji. 6. Wykonawca dokumentów o klauzuli "zastrzeżone" odpowiada za właściwe zabezpieczenie posiadanych dokumentów. 7. Zabezpieczenie przechowywania dokumentów, materiałów w pomieszczeniu, polega na przestrzeganiu zasady, że przed każdorazowym opuszczenie, stanowiska pracy, na którym przetwarzane są informacje zastrzeżone pracownik ma obowiązek zabezpieczenia posiadanych dokumentów zgodnie z pkt Zabrania się pozostawiania dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" na biurkach, w niezamkniętych pomieszczeniach, po godzinach pracy lub w przypadku czasowego opuszczenia. 9. Zabrania się wynoszenia dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" poza Urząd bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i ich należytego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. 10. Podczas przenoszenia lub przewożenia materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie doprowadzić do kradzieży materiału. Rozdział 3. Klasyfikowanie, nadawanie i oznaczanie informacji niejawnych 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule "zastrzeżone", zgodnie z Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisywania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. Strona 3 z 12

4 3. Informacje zastrzeżone, podlegają ochronie w sposób określony w ustawie do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności. Osoba uprawniona do nadania klauzuli tajności, może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności. 4. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną do podpisania dokumentu w przypadku ustania lub zmian ustawowych przesłanek ochrony wymienionych w ust Po zniesieniu klauzuli "zastrzeżone" podejmuje się czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materiału i poinformowaniu o nich odbiorców. 7. Dokumenty niejawne o klauzuli "zastrzeżone" podlegają opracowaniu według zasad określonych w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (tj. Dz. U. Nr 288 poz z późn.zm. ). Rozdział 4. Obieg dokumentów Osobą upoważnioną do przyjmowania korespondencji niejawnej o klauzuli "zastrzeżone" jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub pracownik, wyznaczony do prowadzenia obsługi kancelarii dokumentów informacji niejawnych. 2. Pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do prowadzenia spraw związanych z rejestracją dokumentów niejawnych w Urzędzie przyjmują, rejestrują, przekazują i wysyłają dokumenty o klauzuli "zastrzeżone" oraz prowadzą: 1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, 2) dziennik ewidencyjny, 3) książkę doręczeń przesyłek miejscowych, 4) wykaz przesyłek nadanych, 5) rejestr wydanych przedmiotów, 6) zeszyt potwierdzeń wysłania przesyłek zawierających informacje niejawne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 7 grudnia 2011 r., w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 276 poz. 1631) 3. Korespondencja niejawna może wpływać z zewnątrz do Urzędu poprzez dziennik podawczy urzędu lub przez sekretariat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 4. Pracownik dziennika podawczego lub pracownik sekretariatu, po stwierdzeniu, że wewnątrz znajduje się druga koperta oznaczona klauzulą "zastrzeżone", nie otwiera jej i nie rejestruje w elektronicznej ewidencji obiegu dokumentów urzędu, informując niezwłocznie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych o jej nadejściu. 5. Rejestracja pism wchodzących o klauzuli "zastrzeżone" odbywa się poprzez odbiór takiej korespondencji z dziennika podawczego lub w sekretariacie Burmistrza za potwierdzeniem odbioru lub od kuriera, przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub pracownika obsługującego kancelarię dokumentów informacji niejawnych. 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwarcia osoba kwitująca odbiór przesyłki sporządza wraz z doręczeniem protokół uszkodzenia. Egzemplarze protokołu przekazuje się nadawcy, kurierowi oraz Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 7. Po otwarciu przesyłki Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych sprawdza, czy zawartość przesyłki odpowiada wyszczególnionym na niej numerom ewidencyjnym oraz ilością załączników, odciska pieczęć wpływu, na której kolejno są informacje: "data wpływu korespondencji niejawnej, podpis pełnomocnika". Strona 4 z 12

5 8. Przekazywanie dokumentów pomiędzy Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych a pracownikami wyznaczonymi przez Burmistrza do obsługi Kancelarii informacji niejawnych i osobą sprawującą obsługę sekretarsko-biurową w Urzędzie, odbywa się na podstawie książki doręczeń miejscowych. 9. Dokumenty zastrzeżone, wpływające do Urzędu przed zarejestrowaniem wymagają decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w formie pisemnej dekretacji dokonanej w sposób trwały na dokumencie, kierując ten dokument do konkretnego pracownika do załatwienia. 10. Pismo wchodzące po zarejestrowaniu w dzienniku ewidencyjnym zostaje przekazane do wskazanego na dekretacji uprawnionego pracownika, który kwituje odbiór dokumentu poprzez złożenie podpisu w rubryce 14 dziennika ewidencji. 11. Zapisów w dzienniku ewidencyjnym dokonuje się kolorem czarnym lub niebieskim, a zmiany tych zapisów kolorem czerwonym, z datą, powodem dokonania zmiany i czytelnym podpisem dokonującego zmiany. 12. Obsługa kancelarii dokumentów informacji niejawnych polega na przyjmowaniu, rejestrowaniu, przechowywaniu i wysyłaniu dokumentów o klauzuli zastrzeżone oraz prowadzeniu rejestrów tych dokumentów za pomocą: Rejestru Dzienników, Ewidencji Teczek, Dzienników Ewidencyjnych, Książek doręczeń przesyłek, wykaz przesyłek nadanych, Karty zapoznania się z dokumentami. 13. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych przekazuje dokument zastrzeżony pracownikowi, który prowadzi sprawy w zakresie obsługi kancelarii dokumentów informacji niejawnych, który niezwłocznie rejestruje pismo w dzienniku ewidencyjnym. 14. Osoby, o których mowa w ust. 1 oznaczają pisma przychodzące do Urzędu pieczątką wpływu zawierającą w treści następujące informacje: nazwa urzędu, data wpływu, numer pod którym zarejestrowano pismo w dzienniku ewidencyjnym, ilość załączników do pisma i ilość stron załączników, a załączniki do pism pieczątką zawierającą w treści następujące informacje numer załącznika, numer i datę pisma przychodzącego, do którego załącznik został dołączony. 15. Wzory pieczątek, o których mowa w ust. 14 stanowią załącznik nr 3 do instrukcji. 16. W celu nadania w sekretariacie Urzędu przesyłki osoby o których mowa w ust. 1 prowadzą zeszyt potwierdzeń, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. 17. W przypadku wysyłki dokumentu niejawnego: 1) osoby o których mowa w ust. 1 wypełniają pozycje 1,2,3,4 w zeszycie potwierdzeń, a pracownik sekretariatu Urzędu potwierdza w rubryce 5 odbiór przesyłki, 2) pracownik sekretariatu wypełnia odpowiednie rubryki w książce pocztowej w celu dokonania w niej stosownych potwierdzeń odbioru przez Pocztę Polską. Rozdział 5. Przechowywanie dokumentów niejawnych Dokumenty zawierające informacje o klauzuli "zastrzeżone" mogą być przechowywane w miejscu przechowywania dokumentów o klauzuli wyższej lub na stanowiskach pracy w zamkniętych meblach biurowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. 2. Dokumenty o klauzuli "zastrzeżone" są przechowywane w meblach biurowych zamykanych na klucz u osób, których dostęp do informacji niejawnych jest potrzebny w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy i posiadających upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych opisanych w 4 niniejszej instrukcji. 3. Zabezpieczenie przechowywania materiałów i dokumentów niejawnych polega na przestrzeganiu zasad, że po każdorazowym opuszczeniu stanowiska pracy, gdzie są przetwarzane informacje niejawne, drzwi muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający wejście osób postronnych lub ewentualną kradzież. 4. Zabrania się: pozostawić materiał bez nadzoru, przekazywać materiał osobom postronnym, wynosić materiał do miejsca zamieszkania. Strona 5 z 12

6 Rozdział 6. Przekazywanie informacji niejawnych Wykonawca dokumentu niejawnego o klauzuli "zastrzeżone", przekazując materiały innej osobie może żądać pokwitowania przyjęcia dokumentu na innym egzemplarzu dokumentu. 2. Po pobraniu dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" od Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub innej osoby (wytwórcy materiału) lub uprawnionego pracownika, odbiorca (wykonawca) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dokumentów i informacji niejawnych w nim zawartych Osobą upoważnioną do wysyłania na zewnątrz Urzędu korespondencji niejawnej jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub pracownik obsługujący kancelarię dokumentów informacji niejawnych posiadający odpowiedni zapis w zakresie obowiązków. 2. Korespondencja niejawna o klauzuli zastrzeżone jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w podwójnej kopercie, z których wewnętrzna zawierająca właściwy dokument opatrzona jest pieczęcią nagłówkową i ma wpisany nr pozycji dziennika ewidencji (taki sam jak na dokumencie), klauzulą tajności, a poniżej imieniem i nazwiskiem kopertującego oraz datą i podpisem. W środkowej części koperty umieszcza się pełną nazwę adresata i ewentualnie napis do rąk własnych. W miejscach sklejenia odciśnięta jest pieczęć Do pakietów i zaklejone są one przeźroczystą taśmą samoprzylepną. Koperta zewnętrzna jest zwyczajnie adresowana bez pieczęci do pakietów i oklejania taśmą. 3. Przesyłkę należy wpisać do "pocztowej książki nadawczej" a następnie dostarczyć do sekretariatu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Odbiór przesyłki kwituje w "książce doręczeń przesyłek miejscowych" pracownik sekretariatu. Rozdział 7. Kopiowanie informacji niejawnych Kopie, odpisy, wyciągi, wypisy i tłumaczenia z dokumentu niejawnego oznaczonego klauzulą "zastrzeżone" wykonuje się o ile nie naniesiono zastrzeżeń na dokumencie o wykonywaniu kopii, wypisu, odpisu itp. 2. Kopie, odpisy, tłumaczenia, wypisy z dokumentu wykonuje się za pisemną zgodą wykonawcy naniesioną na ostatniej stronie oryginału dokumentu. 3. Wykonanie kopii, odpisu, wypisu, tłumaczenia, wyciągu z dokumentu ewidencjonuje się w Dzienniku Ewidencyjnym i oznacza zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli. 4. Dokumenty oznaczone klauzulą "zastrzeżone" kopiuje się i skanuje w urządzeniach posiadających akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. 5. Zabrania się wykonywania kopii dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" na urządzeniach włączonych do jawnej sieci teleinformatycznej. Rozdział 8. Nadzór i odpowiedzialność Nadzór nad obiegiem i ewidencją materiałów niejawnych w Urzędzie sprawuje Pełnomocnik ds. ochrony Informacji Niejawnych. 2. Pracownik obsługujący kancelarię dokumentów informacji niejawnych odpowiada za obieg, przechowywanie i ewidencję dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". 3. Kierownicy Wydziałów, Zespołów, samodzielne stanowiska zapewniają i nadzorują stosowanie ustaleń zawartych w instrukcji w zakresie ochrony informacji niejawnych. Strona 6 z 12

7 Odpowiedzialność za informacje zastrzeżone ponoszą pracownicy, którzy: 1) są dopuszczeni do dostępu do informacji niejawnych zgodnie z 3, 2) mają dostęp do tych informacji w związku z załatwianiem spraw będących w zakresie działania tych pracowników, zapoznali się z treścią informacji zastrzeżonych, gdy wymagało tego załatwienie spraw. 2. Naruszenie zasad niniejszej "Instrukcji" polega na zaniechaniu właściwego działania lub działaniu niezgodnym z jej przepisami oraz zarządzeniami wydanymi w celu ochrony informacji niejawnych, powodującym lub mogącym spowodować jej ujawnienie osobie nieuprawnionej. 3. W stosunku do pracowników, którzy nie będą przestrzegać ustalonych wymagań i dopuszczą się uchybień w zakresie ochrony i zabezpieczenie informacji niejawnych, zastosowane mogą być przewidziane prawem sankcje karne, dyscyplinarne i służbowe. 4. Nie przestrzeganie lub niewłaściwe realizowanie wymagań określonych w Instrukcji powodować może zastosowanie sankcji dyscyplinarnych i służbowych, przewidzianych w regulaminie pracy Urzędu. 5. Osoba, która stwierdziła naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych, lub jej przełożony, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który wszczyna postępowanie wyjaśniające. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją, a związanych z ochroną informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" zastosowanie mają: 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 276 poz. 1631), 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271 poz. 1603), 4. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288 poz. 1692). Burmistrz Artur Kozioł Strona 7 z 12

8 Załącznik nr 1 do Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. Nazwa jednostki organizacyjnej upoważniającej osobę do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone... Miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI ZASTRZEŻONE Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) upoważniam do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności zastrzeżone następującą osobę: 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko (w tym przybrane) 3. Nr PESEL 4. Imię ojca 5. Stanowisko Niniejsze upoważnienie wydane jest w celu... lub na okres *:... - od dnia.... do dnia... - od dnia do odwołania - zatrudnienia * niepotrzebne skreślić... Pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Strona 8 z 12

9 Burmistrz Artur Kozioł Strona 9 z 12

10 Załącznik nr 2 do Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. ZAŚWIADCZENIE NR... /... stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Stwierdza się, że Pan/i : Imię i nazwisko:... Nr PESEL:... Odbył/a szkolenie w zakresie ochrony: - informacji niejawnych*, - informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego*, - Informacji niejawnych Unii Europejskiej*, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228), zorganizowane przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w: Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce ul. Powstania Warszawskiego Wieliczka Wieliczka,... r.... podpis i imienna pieczątka pełnomocnika ochrony * niepotrzebne skreślić Burmistrz Artur Kozioł Strona 10 z 12

11 Załącznik nr 3 do Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. Wzory pieczątek służących do oznaczania pism i załączników do pism 1. Wzór pieczątki służącej do oznaczania pism wchodzących do Urzędu. URZĄD MIASTA I GMINY w Wielicze Data wpływu:... Nr rej Zał.... na... str. 2. Wzór oznaczania załączników do pism przychodzących do Urzędu i wychodzących z Urzędu. Zał. Nr wychodz. Nr wchodz. z dnia Burmistrz Artur Kozioł Strona 11 z 12

12 Załącznik nr 4 do Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. Wzór zeszytu potwierdzeń wysłania przesyłek zawierających informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" ZESZYT POTWIERDZEŃ WYSŁANIA PRZESYŁEK ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE O KLAUZULI "ZASTRZEŻONE" ROK 2013 Lp. Data Znak pisma (rodzaj przesyłki) Odbiorca i jego adres Potwierdzenie odbioru (data, pieczątka, podpis) Burmistrz Artur Kozioł Strona 12 z 12

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.936.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06 września 2012 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. B U R M l s T R Drawska Pomorskiego ul.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 '8-500 Drawsko pomorswe Pomorskie ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.6.2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 15 stycznia 2013r. ZATWIERDZAM Wójt Gminy Klucze Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Założenia ogólne

ROZDZIAŁ I Założenia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014r. Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone" oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 r z dnia 17 lipca 2017 r. Sporządził: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr Grzegorz Narolski

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 r z dnia 17 lipca 2017 r. Sporządził: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr Grzegorz Narolski Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2017 r z dnia 17 lipca 2017 r. INSTRUKCJA w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone " w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.122.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 276 poz. 1631 Z ostatnią zmianą z dnia 22.01.2013r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 192/11

ZARZĄDZENIE Nr 192/11 ZARZĄDZENIE Nr 192/11 z dnia 20 lipca 2011 roku Nowa Ruda w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.121.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Data Podpis

Imię i nazwisko Data Podpis Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Obieg dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą tajne, poufne, zastrzeżone wpływających do Urzędu Miasta Szczecin w postaci przesyłek listowych PN-EN ISO 9001:2009

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z... 2012 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 1.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.33.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydania przez upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR DZIENNIK EWIDENCYJNY. strona lewa. Numer i data dokumentu otrzymanego. Nazwa dokumentu lub czego dotyczy. strona /...

WZÓR DZIENNIK EWIDENCYJNY. strona lewa. Numer i data dokumentu otrzymanego. Nazwa dokumentu lub czego dotyczy. strona /... Załącznik nr 1 WZÓR Symbol oznaczenia klauzuli tajności Numer kolejny zapisu Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany Data rejestracji dokumentu Nazwa nadawcy/adresata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń. Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt. 5 ustawy o ochronie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art.14 ust. 1 i art.43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 708/2016. Burmistrza Nysy. z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie

Zarządzenie nr 708/2016. Burmistrza Nysy. z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Zarządzenie nr 708/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów oświadczeń, zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie.

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. ZATWIERDZAM.. PROCEDURY dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wstęp 1 Niniejsza instrukcja określa zasady i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Plik do pobrania : PZU wkładka NNW

Plik do pobrania : PZU wkładka NNW Plik do pobrania : PZU wkładka NNW (ZASADY FUNKCJONOWANIA / Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE I OBSŁUGA INTERESANTÓW 1 / 7 Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE I. EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r. Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 86/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie określenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

opracowano dla ochronainformacji.com.pl

opracowano dla ochronainformacji.com.pl Dz.U.2011.271.1603 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE I. EWIDENCJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 1 I. ZASADY PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE OZNACZONE KLAUZULĄ ZASTRZEŻONE 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę ZASTRZEŻONE jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 01 kwietnia 2015 r. wydawania przez Burmistrza Mieroszowa upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia Załącznik nr 4 do Umowy POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH UMOWY nr.z dnia. zawarta pomiędzy Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o., 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10, zwanym w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego Załącznik nr 7 Egz. nr.. P R O J E K T Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego do umowy nr... z dnia......2018 r. w sprawie wykonania zadania 35188: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r.

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. prof. dr hab. Halina Piekarek Jankowska SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 5/2015

PISMO OKÓLNE Nr 5/2015 PISMO OKÓLNE Nr 5/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Politechnice Koszalińskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 12 ZARZĄDZENIE Elektronicznie podpisany przez Robert Ireneusz Lewandowski Data: 2018.06.29 11:12:02 +02'00' MINISTRA ENERGII 1)

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE w podległych komórkach organizacyjnych W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE w podległych komórkach organizacyjnych W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 108 Rektora UŚ z dnia 19 października 2016 r. REKTOR prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Dnia 19 października 2016 r. SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 5 lutego 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 5 lutego 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Starosty Gołdapskiego z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 271 15753 Poz. 1603 1603 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 5 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce

Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brojce numer 35/2014 z dnia 24.06.2014 r. Instrukcja postępowania przy doręczania korespondencji Urzędu Gminy w Brojcach na obszarze Gminy Brojce - Brojce 2014 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Strona 1 z 5 LexPolonica nr 3071385. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo Na podstawie art. 15 ust.1 pkt. 5, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 /2013 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 2 grudnia 2013r. INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE 1. Z dniem wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Wolanowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Zasady ochrony informacji niejawnych w Polsce określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych, która weszła w życie 2 stycznia 2011r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo