P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Egz. nr.. P R O J E K T Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego do umowy nr... z dnia r. w sprawie wykonania zadania 35188: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla budowy budynku koszarowo-sztabowego z izbą zatrzymań i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynków 110 i 128 dla potrzeb Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku. W/w umowa realizowana będzie przez:... z siedzibą......, zwaną dalej Wykonawcą, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie:......reprezentowaną przez:... Instrukcja określa zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz ) szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związanych z wykonywaniem umowy, skutki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz wymagań określonych w niniejszej Instrukcji, która stanowi integralną część umowy. 1. PRZEDMIOT OCHRONY: a) przedmiotem ochrony są wszystkie materiały niejawne wytworzone przez Wykonawcę, otrzymane od Zamawiającego (RZI Olsztyn) oraz Użytkownika (25.WOG Białystok) związane z wykonaniem powyższej umowy. W ramach wykonywanej umowy będą udostępnione i przekazane Wykonawcy informacje do klauzuli nie wyższej niż POUFNE; b) przedmiotem ochrony objęte są również wszelkie inne informacje, materiały i dokumenty niejawne udostępnione przez Zamawiającego i Użytkownika w ramach realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności dane dotyczące: - miejsca i zakresu wykonywanych prac, systemu ochrony technicznej obiektu, prowadzonych rozmów między stronami; - przeznaczenia budynków i urządzeń w obiektach Użytkownika jak i Zamawiającego, - informacji dotyczących użytkownika obiektu; - innych informacji związanych z bezpieczeństwem obiektu uzyskanych w związku z realizacją umowy; c) w celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.(dz. U. nr 182, poz. 1228) oraz treści niniejszej instrukcji. 2. WYMAGANIA OGÓLNE: a) instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego dotyczy opracowania dokumentacji branży teletechnicznej oraz korzystania z innej dokumentacji niejawnej niezbędnej do wykonania umowy na rzecz Zamawiającego; b) Wykonawca w trakcie realizacji umowy wykona osobiście dla Zamawiającego w swoich systemach teleinformatycznych dokumentację branży teletechnicznej-łączność niejawna zgodnie ze specyfikacją ujętą w umowie. Str. 1/5

2 c) warunkiem dopuszczenia do wykonywania zakresu prac w ramach w/w umowy, jest posiadanie przez cały czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli nie niższej niż POUFNE a osoby opracowujące dokumentację teletechniczną poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej POUFNE; d) wejście (wyjście), wjazd (wyjazd) oraz przebywanie pracowników Wykonawcy na terenie obiektu odbywać się będzie na podstawie przepustek wydanych przez 25.WOG zgodnie z obowiązującym systemem przepustkowym; e) korespondencja będzie odbywała się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za pośrednictwem kancelarii tajnej na zasadach określonych w Rozporządzeniu PRM z dnia r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. Nr 271, poz.1603); f) Wykonawca wykona część umowy dotyczącej systemów teletechnicznych osobiście bez udziału podwykonawcy; g) w przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej POUFNE nie obejmującej systemów teletechnicznych Wykonawca opracuje dla Podwykonawcy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego z uzgodnieniem Zamawiającego. Podwykonawca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych. 3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM UMOWY. a) materiały niejawne przekazane Wykonawcy należy udostępnić i przechowywać w chronionych pomieszczeniach, które spełniają wymagania: - zarządzenia nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnienie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych; - zarządzeniu nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. Urz. MON 2017, poz. 226); - zarządzeniu nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON 2017, poz. 227); lub - rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r.; b) w trakcie realizacji umowy otrzymane i pozyskane informacje niejawne przez Wykonawcę są ograniczone do klauzuli POUFNE i przechowywane na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu nr 57, 58, 59/MON Ministra Obrony Narodowej lub Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. nr 276, poz.1631) Str. 2/5

3 c) udostępnienie otrzymanych i wytworzonych materiałów niejawnych osobom realizującym umowę może odbywać się w siedzibie Wykonawcy w pomieszczeniach przystosowanych do pracy na dokumentach niejawnych zorganizowanych w strefie ochronnej i posiadających stosowne do klauzuli zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne (adres siedziby jak w Świadectwie bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli nr.. wydane dn...); d) projekt budowlano-wykonawczy branży teletechnicznej łączność niejawna musi posiadać klauzulę POUFNE ; e) wykonawca w czasie realizacji umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych oraz zmianach osób wykonujących umowę; 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO WIADOMOŚCI I MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM UMOWY a) dostęp do wiadomości i materiałów niejawnych podlegających ochronie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy mogą mieć osoby ze składu zespołu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapobieżenia ujawnienia ich osobom trzecim; b) do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, z którymi Wykonawca zostanie zapoznany w związku z wykonywaniem umowy, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE" oraz spełniające zapisy art. 21 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy i wchodzące w skład zespołu Wykonawcy. Powinny posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu Lp. Imię i nazwisko pracownika Poświadczenie bezpieczeństwa / Zaświadczenie odbycia szkolenia Nr i data wydania Klauzula Organ wydający c) w przypadku konieczności wprowadzenia nowych osób do powyższego składu, Wykonawca zgłosi propozycję na piśmie Zamawiającemu, załączając niezbędne aktualne dokumenty zezwalające na dostęp do informacji o klauzuli POUFNE na podstawie, których Zamawiający po rozpatrzeniu propozycji wyda w przypadku ich poprawności zezwolenie na pracę dla zgłoszonej osoby, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany warunków umowy; Str. 3/5

4 d) materiały podlegające ochronie nie mogą być wykorzystywane dla celów innych niż wynikających z realizacji umowy a w szczególności jako materiały propagandowe, prezentowane w środkach masowego przekazu lub Internecie oraz w formie innej publikacji narażającej interes Zamawiającego lub Użytkownika obiektu; e) zabrania się Wykonawcy sporządzania kopii udostępnionych dokumentów i materiałów; f) wizyty delegacji krajowych i zagranicznych w pomieszczeniach Wykonawcy gdzie prowadzone są prace związane z realizacją umowy lub przechowywane informacje niejawne, nie mogą się odbywać bez zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o planowanej wizycie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA WIADOMOŚCI I MATERIAŁÓW PODCZAS REALIZACJI UMOWY a) dostęp do informacji niejawnych realizowany w siedzibie Wykonawcy będzie prowadzony w pomieszczeniach znajdujących się w strefie ochronnej, posiadających odpowiednie zabezpieczenia do klauzuli POUFNE; b) niszczenie przez Wykonawcę materiałów niejawnych przekazanych przez Zamawiającego jest zabronione; c) materiały z informacjami niejawnymi należy zwrócić Zamawiającemu lub Użytkownikowi po zakończeniu umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego; d) po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia informacje zawarte w systemach teleinformatycznych Wykonawcy dotyczące Zamawiającego, Użytkownika oraz wytworzonej dokumentacji muszą być usunięte przy wykorzystaniu narzędzi systemu operacyjnego zgodnie z procedurami zawartymi w dokumentacji bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej Wykonawcy ; e) w przypadku konieczności posiadania niezbędnych dla Wykonawcy dokumentów niejawnych dotyczących przedmiotu zamówienia, występuje on z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o przesłanie dokumentu potrzebnego do wykorzystania przy wykonywaniu zlecenia; f) w przypadku konieczności wykonania kopii lub odpisu jakichkolwiek informacji niejawnych związanych z przedmiotem umowy zgodę na jej wykonanie wydaje Zamawiający określając sposób jej wykonania. g) Wykonawca nie może dokonywać zmian lub znoszenia klauzuli tajności dokumentów otrzymanych od Zamawiającego; h) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa materiału niejawnego, Pełnomocnik Ochrony Wykonawcy niezwłocznie powiadamia pisemnie (faksem nr ) o tym fakcie Zamawiającego oraz podejmuje działania zabezpieczające materiały, informacje, i inne ślady związane z tym incydentem oraz uniemożliwia dalsze niekorzystne działanie; i) Wykonawca umowy jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem wewnętrznym obowiązującym na terenie Użytkownika i Zamawiającego oraz ściśle go przestrzegać; j) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać art. 70 ust. 2 ustawy; k) Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy wyznacza pana.. do nadzorowania, kontroli i doradztwa w zakresie ochrony wytworzonych i przekazanych Wykonawcy informacji niejawnych związanych z realizacją umowy. Str. 4/5

5 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORAZ NIEPRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych: - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692); - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przestrzegania informacji niejawnych (Dz. U. nr 276, poz. 1631); - zarządzeniu nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. Urz. MON 2017, poz. 226); - zarządzeniu nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON 2017, poz. 227); b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 266 do 276 Kodeksu Karnego, dyscyplinarną oraz służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych; c) w przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego wymagań oraz nie przestrzega wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, a powstałe z tego faktu skutki finansowe i prawne obciążą Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zwraca niezwłocznie Zamawiającemu wszystkie materiały zawierające informacje niejawne związane z realizacją umowy; d) Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej instrukcji potwierdza jej ustalenia do ścisłej realizacji. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Str. 5/5

Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2019/01582/rb

Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2019/01582/rb Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2019/01582/rb Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych w zakresie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01582 Przebudowa budynku koszarowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy dotyczącej sprzątania pomieszczeń i powierzchni zewnętrznych w kompleksach administrowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 4198 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy nr.../003/2019/01712/dt

Załącznik nr 2 do umowy nr.../003/2019/01712/dt Załącznik nr 2 do umowy nr.../003/2019/01712/dt Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2018/01570

Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2018/01570 Załącznik nr 8 do umowy nr.../004/2018/01570 Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych w zakresie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01570 Przebudowa budynku nr 24 dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 9 do SIWZ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy dotyczącej Modernizacji oraz serwisowania systemu zasilania awaryjnego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP w budynku nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy (zadanie Nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ZAŁĄCZNIK nr INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO STANOWIĄCYCH INFORMACJĘ NIEJAWNĄ O KLAUZULI POUFNE DLA ZADANIA: Wykonanie mapy zasadniczej dla kompleksu wojskowego w Krapkowicach. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 1 do umowy.../01631/01632/na INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Do umowy nr... dotyczącej wykonania zadania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 9 do projektu Umowy WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik Nr do umowy nr z dn...2016 r. PROJEKT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy Nr... z dnia...2017 r. Niniejsza instrukcja określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, z którymi przedsiębiorca:,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 9a INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy dotyczącej wykonania usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ZATWIERDZAM DOWÓDCA ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO ppłk Mariusz BERNASIŃSKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 14 do SIWZ ZATWIERDZAM DOWÓDCA ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POŁĄCZONYCH ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 7 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy / INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do umowy nr /FIN/2016 z dn...2016 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy nr /FIN/2015 z dnia..2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJEKT Załącznik Nr.. do umowy nr /FIN/2015 z dnia..2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r.

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r. Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn...2018 r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr do umowy nr /FIN/2014 z dn...2014 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr do umowy nr. z dnia..2015 r. 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964, SEKCJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964, SEKCJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr 2 do umowy nr /FIN/2017 z dnia.0.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ZAŁĄCZNIK nr INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO STANOWIĄCYCH INFORMACJĘ NIEJAWNĄ O KLAUZULI POUFNE DLA ZADANIA: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej budowy magazynu obwałowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dla Wykonawców na wykonanie projektu całości dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone lub tylko części dotyczącej systemów zabezpieczeń

INSTRUKCJA. dla Wykonawców na wykonanie projektu całości dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone lub tylko części dotyczącej systemów zabezpieczeń Z A T W I E R D Z A M SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY we Wrocławiu płk Robert WÓJCIK INSTRUKCJA dla Wykonawców na wykonanie projektu całości dokumentacji o klauzuli Zastrzeżone lub tylko części

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr 2 do umowy nr /FIN/2017 z dnia.0.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn...2018 r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ BIURO OCHRONY INFORMACJI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Stanowiąca załącznik nr 5 do ogłoszenia na realizację projektu pn.: Rozbudowa i utrzymanie systemu KORUND Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dla Wykonawców dotycząca wymogów ochrony informacji niejawnych w zadaniach na wykonawstwo robót o klauzuli Zastrzeżone

INSTRUKCJA. dla Wykonawców dotycząca wymogów ochrony informacji niejawnych w zadaniach na wykonawstwo robót o klauzuli Zastrzeżone Z A T W I E R D Z A M SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY we Wrocławiu płk Robert WÓJCIK INSTRUKCJA dla Wykonawców dotycząca wymogów ochrony informacji niejawnych w zadaniach na wykonawstwo robót o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy nr /FIN/2017 z dn...2017 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zwana dalej,,instrukcją stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 18.01.2017 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy nr /.../2018 z dn...2018 r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.936.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06 września 2012 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do umowy nr /.../2019 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Załącznik Nr do umowy nr /.../2019 z dn r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik Nr do umowy nr /.../2019 z dn...2019 r. PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/ZO/STUN/ ZAMAWIAJĄCY: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/ZO/STUN/ ZAMAWIAJĄCY: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 04.07.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/ZO/STUN/2019 1. ZAMAWIAJĄCY: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Konserwacja i naprawa (serwisowa)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 192/11

ZARZĄDZENIE Nr 192/11 ZARZĄDZENIE Nr 192/11 z dnia 20 lipca 2011 roku Nowa Ruda w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego al. Niepodległości Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro Dyrektora Generalnego al. Niepodległości Warszawa nazwa Wykonawcy:... adres Wykonawcy:...... telefon:... faks:... Numer wniosku: -------------------- nadaje Zamawiający e-mail: adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej: Ministerstwo Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro Sprawa 30/2019 Wykonanie robót budowlano montażowych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku koszarowego nr 27 na biurowo-sztabowy w kompleksie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.6.2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 15 stycznia 2013r. ZATWIERDZAM Wójt Gminy Klucze Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Strona 1 z 5 LexPolonica nr 3071385. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro Sprawa 55/2019 - ROBOTY BUDOWLANE-Wykonanie robót budowlano montażowych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku koszarowego nr 27 na biurowo-sztabowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? dr Agata Lasota - Jądrzak ekspert ds. bezpieczeństwa informacji ZPP Wielkopolska Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? Planowanie ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: r.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: r. Sprawa 7/2019 - ROBOTY BUDOWLANE - wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania "Budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail:

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail: Sprawa 38/2019 - USŁUGI - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego dla zadania: Przebudowa piwnic budynku nr 58 na potrzeby PPW w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E przetarg ograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro Sprawa 80/2018 - USŁUGI - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej w Mińsku Mazowieckim.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej w Mińsku Mazowieckim. Sprawa 51/2019 - ROBOTY BUDOWLANE - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o Ochronie Informacji Niejawnych. Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ochrony informacji niejawnych

Warsztaty ochrony informacji niejawnych Warsztaty ochrony informacji niejawnych Opis Przygotowanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej według ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy według rozdzielnika Nr wych. 7291

Wykonawcy według rozdzielnika Nr wych. 7291 Poznań, dn.19.10.2018 r. Wykonawcy według rozdzielnika Nr wych. 7291 14WOG-SZP.2712.31.2018 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona fizyczna, monitoring kompleksów wojskowych

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: r.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Maksymalny termin zakończenia robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: r. Sprawa 82/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania "Budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail:

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail: Sprawa 50/2019 - USŁUGI - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego dla zadania: Rozbudowa systemów: alarmowego, kontroli dostępu, nadzoru telewizyjnego oraz depozytorów kluczy w celu podniesienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA. Zawarta w dniu r.w Nowej Dębie pomiędzy:

Projekt umowy UMOWA. Zawarta w dniu r.w Nowej Dębie pomiędzy: UMOWA Nr Projekt umowy Zawarta w dniu...08.2016r.w Nowej Dębie pomiędzy: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie ul. A Krzywoń NIP 867-222-76-07 REGON 180692828 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych BGBl. III - Ausgegeben am 18. November 2014 - Nr. 218 1 von 8 Umowa między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Federalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ 1. Informacja niejawna międzynarodowa 2. System ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w RP 3. Klauzule

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Oddział Ochrony Informacji Niejawnych OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH TEMAT 1: Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 marca 2008 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 577 61 DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pełnomocników

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ Inwestor: Jednostka Wojskowa 4352 ul.nowowiejska 20 11-500 Giżycko WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Wykonanie przeglądu rocznego, konserwacja oraz odchwaszczanie wojskowej

Bardziej szczegółowo

Sprawa 79/ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu

Sprawa 79/ ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu Sprawa 79/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Budowa biura przepustek wraz z przebudową bramy wjazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Radomiu Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa tel. 261 840 328 fax. 261 846

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Olsztyn: Usługi konserwacji i usuwania awarii elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz systemów sygnalizacji pożaru w m. Lipowiec, Olsztyn, Omulew, Ostróda, Lidzbark Warmiński w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail:

STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie Warszawa tel fax mail: Sprawa 33 - USŁUGI - Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego dla zadania: Budowa strzelnicy krytej wraz z zakupem trenażera Śnieżnik 2 w Warszawie. STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.33.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydania przez upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

WYJASNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Egz. pojed. Koszalin, dn. 08.11.2017 r. DO WYKONWCÓW: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia świadczone przez Specjalistyczną Uzbrojoną

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 33 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, ul. Anieli Krzywoń 1, Nowa Dęba. reprezentowanym przez Komendanta:.

UMOWA Nr. 33 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, ul. Anieli Krzywoń 1, Nowa Dęba. reprezentowanym przez Komendanta:. Załącznik nr 2 Egz. nr.. UMOWA Nr. Zawarta w dniu... r. w Nowej Dębie pomiędzy: 33 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba NIP 867-222-76-07, REGON 180692828 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro

O G Ł O S Z E N I E: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej euro Sprawa 62/2018 - ROBOTY BUDOWLANE - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa stanowiska postojowego dla Polowej Kancelarii Kryptograficznej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Zasady ochrony informacji niejawnych w Polsce określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych, która weszła w życie 2 stycznia 2011r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319891-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 177-319891 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr r Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych Zamawiającym Wykonawcą . 1 Postanowienia ogólne przedmiot umowy.

UMOWA nr r Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych Zamawiającym Wykonawcą  . 1 Postanowienia ogólne przedmiot umowy. UMOWA nr.. W dniu. 2017 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, NIP 896-10-00-117, REGON 930388062,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 545473-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej bezpiecznego użytkowania budynków magazynowych w składzie

Bardziej szczegółowo