ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 1. Określa się sposób klasyfikowania, wytwarzania, modyfikowania, kopiowania, gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub udostępniania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1) Dyrektorze wydziału należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w 8 Statutu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; 2) informacjach niejawnych należy przez to rozumieć informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne ; 3) Kancelarii Urzędu należy przez to rozumieć Oddział Biura Organizacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o nazwie: Kancelaria Urzędu ; 4) materiale należy przez to rozumieć dokument lub przedmiot albo dowolną ich część, chronioną jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia; 5) Pełnomocniku należy przez to rozumieć Pełnomocnika Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; 6) przetwarzaniu informacji niejawnych należy przez to rozumieć wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie; 7) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul (Dz. U. Nr 288, poz. 1692); 8) systemie teleinformatycznym należy przez to rozumieć system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), za pomocą którego w Urzędzie będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli poufne ; 9) Urzędzie należy przez to rozumieć Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie; 10) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

2 1 ROZDZIAŁ II DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH Dyrektor wydziału może dopuścić do pracy na stanowisku, na którym wymagany jest dostęp do informacji niejawnych, osobę, która posiada: 1) odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności poświadczenie bezpieczeństwa; 2) zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 2. Informacje niejawne mogą być udostępnione osobie tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych. 3. W celu dopuszczenia osoby do dostępu do informacji niejawnych, dyrektor wydziału kieruje stosowny wniosek do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Pełnomocnika. 4. W przypadku zmiany zakresu czynności osoby, bądź zmiany osoby na stanowisku, na którym wymagany jest dostęp do informacji niejawnych, dyrektor wydziału powiadamia o tym fakcie Pełnomocnika. ROZDZIAŁ III KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę poufne, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; 4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; 5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organu wymiaru sprawiedliwości; 6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 2. Informacje niejawne przekazane przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa na podstawie umów międzynarodowych oznacza się polskim odpowiednikiem posiadanej klauzuli tajności. 3. Wszelkie materiały zawierające informacje niejawne, w tym w szczególności dokumenty, winny być oznaczone zgodnie rozporządzeniem Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału. 2. Uprawnienie do przyznawania i znoszenia klauzuli poufne przysługuje wyłącznie w zakresie posiadanego prawa dostępu do informacji niejawnych. 3. Poszczególne części materiału mogą być oznaczone różnymi klauzulami tajności. 4. Zbiorom dokumentów lub materiałów złożonych z części, rozdziałów lub załączników posiadających klauzulę poufne, zastrzeżone oraz jawnych, przyznaje się klauzulę poufne.

3 2 5. Osoba, o której mowa w ust. 1, może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności. 6. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, o której mowa w ust. 1, albo jej przełożonego w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony. 7. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności podejmuje się czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materiału i poinformowaniu o nich odbiorców Czynności techniczne związane ze zmianą lub zniesieniem klauzuli poufne na dokumentach winny być dokonane przez osoby, o których mowa w 9 ust. 1 przy udziale osób prowadzących teczki aktowe. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w następujących przypadkach: 1) na dokumentach zawierających informacje niejawne, wobec których zniesiono lub zmieniono przyznaną klauzulę tajności; 2) na dokumentach zawierających informacje niejawne, na których zamieszczono dyspozycję dotyczącą określenia daty lub wydarzenia, po którym nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności całości lub części dokumentu. 7. Dokumenty, które w aktach prawnych określone zostały, jako stanowiące tajemnicę prawnie chronioną i podlegające ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli poufne : 1) nie podlegają rejestracji w dzienniku ewidencyjnym; 2) nie podlegają wymogowi naniesienia na nie klauzuli tajności; 3) przechowuje się w sposób określony w 11 ust. 5; 4) udostępnia się osobom spełniającym wymogi określone w 3 ust. 1 i 2, 5) wysyła się za pośrednictwem osób, o których mowa w 9 ust Dyrektor wydziału w przypadku stwierdzenia zawyżenia lub zaniżenia klauzuli tajności otrzymanego dokumentu, zwraca się do osoby, która nadała tę klauzulę z wnioskiem o dokonanie stosownej zmiany. W przypadku, gdy wytwórca dokumentu (lub jego przełożony) zdecyduje pisemnie o zmianie klauzuli tajności, osoba o której mowa w 9 ust 1, według właściwości określonej w 9 ust 2-3, dokonuje stosownych zmian na dokumencie. 2. W przypadku odmowy dokonania zmiany lub nieudzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor wydziału może zwrócić się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o rozstrzygnięcie sporu w sprawie nadania klauzuli. W przypadku wpływu wniosku, w którym stwierdzono zawyżanie lub zaniżanie klauzuli tajności w Urzędzie, nadawcy należy udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia pisma. ROZDZIAŁ IV OBIEG DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE I PROWADZENIE DZIENNIKÓW EWIDENCJI Kierownik Kancelarii Tajnej, pracownik pełniący funkcję Zastępcy Kierownika Kancelarii Tajnej kierujący Oddziałem Kancelarii Tajnej, przyjmują, rejestrują, przekazują i wysyłają oraz przechowują dokumenty zawierające informacje niejawne o klauzuli poufne oraz prowadzą: 1) rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek;

4 3 2) dziennik ewidencyjny; 3) książkę doręczeń przesyłek miejscowych; 4) wykaz przesyłek nadanych; 5) rejestr wydanych przedmiotów; 6) kartę zapoznania z dokumentem; 7) zeszyt potwierdzeń wysłania przesyłek zawierających informacje niejawne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631). 2. Kierownik Kancelarii Tajnej prowadzi dzienniki ewidencji, o których mowa w ust. 1 dla dokumentów wytworzonych, bądź wpływających do: 1) Wojewody; 2) Wicewojewody; 3) Dyrektora Generalnego Urzędu; 4) Biura Wojewody; 5) Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli; 6) Biura Organizacji; 7) Wydziału Finansów i Budżetu; 8) Wydziału Certyfikacji i Administracji; 9) Wydziału Infrastruktury; 10) Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości; 11) Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej; 12) Wydziału Polityki Społecznej; 13) Wydziału Rolnictwa; 14) Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego; 15) Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi; 16) Biura Informatyki; 17) Biura Logistyki; 18) Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 19) Zespołu Audytu Wewnętrznego; 20) Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 3. Pracownik pełniący funkcję Zastępcy Kierownika Kancelarii Tajnej kierujący Oddziałem Kancelarii Tajnej, prowadzi dzienniki ewidencji, o których mowa w ust. 1 dla dokumentów wytworzonych bądź wpływających do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 4. Rejestr, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzony przez osobę, o której mowa w ust. 3 powinien być w każdym roku kalendarzowym zarejestrowany w rejestrze dzienników, książek ewidencyjnych i teczek prowadzonym przez Kierownika Kancelarii Tajnej. 5. Kierownik Kancelarii Tajnej wydaje rejestr, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osobie kierującej Oddziałem Kancelarii Tajnej za pokwitowaniem i ma prawo kontroli tego dokumentu w każdym czasie. 6. Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie nieprzerwanej obsługi dzienników ewidencji, o których mowa w 9 ust Osoby, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek niezwłocznego zarejestrowania dokumentu przychodzącego (wpływającego do Urzędu) w dzienniku ewidencyjnym. 8. Osoby, o których mowa w ust. 1 oznaczają pisma przychodzące do Urzędu pieczątką wpływu zawierającą w treści następujące informacje: nazwa urzędu, nazwa wydziału bądź komórki równorzędnej, data wpływu, numer, pod którym zarejestrowano pismo w dzienniku ewidencyjnym, ilość załączników do pisma i ilość stron załączników, a

5 4 załączniki do pism pieczątką zawierającą w treści następujące informacje: numer załącznika, numer i datę pisma przychodzącego, do którego załącznik został dołączony. 9. Wzory pieczątek, o których mowa w ust. 8 stanowią załącznik nr 1 do instrukcji. 10. Osoby, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za bieżące sprawdzanie prawidłowości oznaczania dokumentów wychodzących z Urzędu zgodnie z rozporządzeniem, a w szczególności za oznaczanie załączników do pism w sposób określony w załączniku nr 1 ust. 2 do instrukcji. 11. W celu nadawania w Kancelarii Urzędu przesyłek niejawnych osoby wymienione w ust. 1 prowadzą zeszyt potwierdzeń; wzór zeszytu potwierdzeń stanowi załącznik nr 2 do instrukcji. 12. W przypadku wysyłki dokumentu, osoby o których mowa w ust. 1, wypełniają pozycje 1, 2, 3 i 4 w zeszycie potwierdzeń, a pracownik Kancelarii Urzędu w rubryce nr 4 nakleja pocztowy kod kreskowy przesyłki, a następnie w rubryce nr 5 potwierdza odbiór przesyłki. 13. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek dostarczyć przesyłki przeznaczone do wysyłki do Kancelarii Urzędu do godziny W przypadku wysyłania dokumentu za pośrednictwem Poczty Specjalnej, osoby o których mowa w ust. 1, wykonują czynności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603). 15. Dokumenty zawierające informacje niejawne przekazuje się za pokwitowaniem. 16. Informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności. 17. Osoba otrzymująca dokument kwituje jego pobranie poprzez złożenie podpisu w rubryce 14 dziennika ewidencyjnego. 18. Do rubryki 14 dziennika ewidencyjnego, wpisuje się, jako osobę otrzymującą dokument, nazwisko i imię pracownika wyznaczonego do merytorycznego załatwienia sprawy, posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności. W przypadku konieczności zapoznania się z dokumentem przez kolejną osobę, bądź kolejny raz, stosuje się kartę zapoznania się z dokumentem. Wzór karty zapoznania się z dokumentem stanowi załącznik nr 3 do instrukcji. 19. Dyrektor wydziału lub kierownik oddziału zamiast kwitowania w dzienniku ewidencyjnym może potwierdzać zapoznanie się z pismem, czyniąc adnotacje z podaniem daty, imienia, nazwiska oraz podpisu na pierwszej stronie pisma przychodzącego. 20. Zapisy zawarte w ust. 17, 18 i 19 nie dotyczą osób, które w oparciu o właściwe przepisy, przeprowadzają kontrolę w zakresie ochrony informacji niejawnych. 21. Przekazywanie dokumentów pomiędzy Kierownikiem Kancelarii Tajnej, a pracownikiem pełniącym funkcję Zastępcy Kierownika Kancelarii Tajnej, odbywa się za pokwitowaniem w książce doręczeń przesyłek miejscowych. 22. Przesyłania dokumentu do innej jednostki (instytucji) dokonuje się za pismem korespondencyjnym (przewodnim). 23. Osoby, o których mowa w ust. 1, po zarejestrowaniu pisma przychodzącego do Urzędu, przekazują dokument osobiście adresatowi lub upoważnionej osobie. 24. Zapoznawanie się z dokumentami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli poufne odbywa się wyłącznie w strefach ochronnych (pok. 252 i pok. 471 Urzędu) Każdy, kto wytworzył dokument zawierający informacje niejawne, winien bezzwłocznie przedłożyć go osobie, o której mowa w 9 ust. 1, wg właściwości określonej w

6 5 9 ust. 2-3, która dokonuje rejestracji w dzienniku ewidencyjnym. 2. Przedkładanie do podpisu dokumentów zawierających informacje niejawne przez osobę sporządzającą dokument odbywa się bez pośrednictwa osób trzecich, w strefach ochronnych. 3. Wszelkie materiały, w tym w szczególności kalki, zbędne wydruki lub elektroniczne nośniki danych wykorzystywane do wytwarzania dokumentów zawierających informacje, powinny być zarejestrowane w dzienniku ewidencyjnym, chyba, że natychmiast po wykorzystaniu zostały zniszczone w niszczarce, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści dokumentu. 4. Czynności, o których mowa w pkt. 3 podlegają rejestracji w Rejestrze zniszczonych dokumentów wydrukowanych w systemie informatycznym, z uwzględnieniem dokumentów wykonanych na maszynie do pisania, w którym to przypadku należy w rubryce liczba zniszczonych stron dodać adnotację o treści wykonano na maszynie. 5. W przypadku wysyłki pisma, wykonawca ma obowiązek przygotowania dla osoby prowadzącej dzienniki ewidencji dwóch nieprzeźroczystych kopert zawierających stosowne opisy (na kopercie wewnętrznej imienne określenie adresata oraz klauzulę, na zewnętrznej nazwę jednostki organizacyjnej adresata, adres jego siedziby oraz kod kreskowy systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami) Osoba, która otrzymała lub sporządziła dokument zawierający informacje niejawne odpowiada za ochronę tego dokumentu przed ujawnieniem osobie nieuprawnionej. 2. Osoba, która otrzyma lub wytworzy dokument zawierający informacje niejawne ma obowiązek niezwłocznego założenia teczki, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji. 3. Teczka, o której mowa w ust. 3 winna zawierać spis spraw zgodny z załącznikiem nr 5 do Instrukcji, prowadzony na bieżąco przez osobę wymienioną w ust Czynność, o której mowa w ust. 2 wymaga niezwłocznego zgłoszenia osobie, o której mowa w 9 ust. 1, wg właściwości określonej w 9 ust. 2-3, w celu zarejestrowania teczki w rejestrze dzienników, książek ewidencyjnych i teczek. 5. Dokumenty zawierające informacje niejawne o klauzuli poufne przechowywane są w Kancelarii Tajnej bądź w Oddziale Kancelarii Tajnej wg właściwości określonej w 9 ust. 2-3, w szafach posiadających odpowiednie certyfikaty Pracownicy Kancelarii Urzędu zobowiązani są do przekazania (bezpośrednio, bez otwierania i niezwłocznie, tj. w dniu ich wpływu do Urzędu) przesyłek oznaczonych klauzulą poufne osobom, o których mowa w 9 ust. 1, wg właściwości określonej w 9 ust W przypadku otrzymania przesyłki zawierającej pismo niejawne: 1) niespełniającej wymogów, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603), pracownicy Kancelarii Urzędu, bez zapoznawania się z treścią dokumentów, zobowiązani są do jednoczesnego: a) zabezpieczenia przesyłki poprzez zapakowanie jej do nowej koperty i zaklejenie, b) bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu osobom, o których mowa w 9 ust. 1, wg właściwości określonej w 9 ust. 2-3, celem przekazania przesyłki; 2) w przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej, pracownik Kancelarii Urzędu sporządza na tę okoliczność protokół, który przekazuje do Kancelarii Tajnej.

7 6 3. Przekazanie dokumentu przez pracownika Kancelarii Urzędu, osobie, o której mowa w 9 ust. 1, następuje po upewnieniu się, że osoba jest upoważniona do odbioru dokumentów zawierających informacje niejawne. W celu zapewnienia pracownikom Kancelarii Urzędu wykazu osób upoważnionych do odbioru dokumentów zawierających informacje niejawne Pełnomocnik przedkłada Dyrektorowi Biura Organizacji dokument zawierający takie dane Kancelaria Tajna oraz Oddział Kancelarii Tajnej, przyjmują przesyłki od godz do godz od wtorku do piątku, a w poniedziałki od godz do Osoby wykonujące i przekazujące dokumenty zawierające informacje niejawne zobowiązane są do dostarczania przesyłek w terminach, o których mowa w ust. 1 bez pośrednictwa osób trzecich. ROZDZIAŁ V PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE Przetwarzanie dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli poufne, w szczególności wytwarzanie, winno odbywać się w strefach ochronnych, w systemie teleinformatycznym posiadającym dokumentację bezpieczeństwa, bądź na zwykłej maszynie do pisania. 2. System teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji niejawnych powinien znajdować się w strefie ochronnej, a sposób jego funkcjonowania uregulowany jest odrębnymi przepisami. 3. Do pracy w systemie teleinformatycznym, służącym do przetwarzania informacji niejawnych, uprawnione są osoby, które: 1) posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne, bądź wyższej; 2) zostały przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych i otrzymały stosowne zaświadczenie; 3) zostały przeszkolone w zakresie zasad i procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych; 4) posiadają konto użytkownika w systemie teleinformatycznym, służącym do przetwarzania informacji niejawnych. 4. Wejście osób do strefy ochronnej, wyjście ze strefy ochronnej i pobyt w strefach ochronnych, o których mowa w ust. 2, podlega rejestracji i jest uregulowany odrębnymi przepisami. 5. Osoba, o której mowa w ust. 3, w czasie pracy w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych, jest zobowiązana do przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji dotyczących tego systemu. 6. Przetwarzanie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych z wykorzystaniem elektronicznych nośników danych, uregulowane jest odrębnymi przepisami. 7. Kopiowanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz wymienionych w 7, odbywać się może w porozumieniu z pracownikami pionu ochrony, przy użyciu wyznaczonych przez Pełnomocnika do tego celu kserokopiarek znajdujących się w strefach ochronnych.

8 7 ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA NARAD I SZKOLEŃ, NA KTÓRYCH PRZETWARZA SIĘ INFORMACJE NIEJAWNE Szkolenia i narady, na których przetwarza się informacje niejawne, powinny odbywać się w miejscu objętym strefą ochronną. 2. Organizator narad, szkoleń lub innego rodzaju spotkań, na których przetwarzane będą informacje niejawne, musi spełnić następujące warunki: 1) poinformować o naradzie Pełnomocnika; 2) poinformować uczestników szkolenia o tym, iż warunkiem uczestnictwa w szkoleniu lub naradzie jest okazanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa; 3) poinformować uczestników o zakazie wnoszenia na salę aktywnych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz; 4) zapewnić kontrolę przestrzegania wymogów, o których mowa w pkt. 2 i Organizator narad, szkoleń lub innego rodzaju spotkań, przekazuje Pełnomocnikowi, na 7 dni przed planowanym terminem narady, informacje o zamiarze jej zorganizowania, a 7 dni po terminie narady, pisemną informację o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. ROZDZIAŁ VII KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Pełnomocnik, bądź wyznaczony przez niego pracownik pionu ochrony, prowadzi okresowe kontrole ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, co najmniej raz na trzy lata, w szczególności kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, dokumentując ustalenia kontroli w formie protokołu. 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą przeprowadzić doraźne kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. ROZDZIAŁ VIII AKTUALIZACJA INFORMACJI O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH DO DOSTĘPU INFORMACJI NIEJAWNYCH 17. Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Administracji przekazuje Pełnomocnikowi niezwłocznie po zwolnieniu osoby z pracy w Urzędzie lub przeniesienia osoby do innego wydziału informację na ten temat, celem zapewnienia aktualności Wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

9 8 Załącznik nr 1 do Instrukcji będącej załącznikiem do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia r. WZORY PIECZĄTEK SŁUŻĄCYCH DO OZNACZANIA PISM I ZAŁĄCZNIKÓW DO PISM 1. Wzór pieczątki służącej do oznaczania pism przychodzących do Urzędu. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział.. Wpłynęło dnia:... Nr.... Zał....na...str. 2. Wzór pieczątki służącej do oznaczania załączników do pism przychodzących do Urzędu i wychodzących z Urzędu. Zał. do pisma wych.*/przych.* Nr... Nr... z dnia... * niepotrzebne skreślić

10 9 Załącznik nr 2 do Instrukcji będącej załącznikiem do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia r. WZÓR ZESZYTU POTWIERDZEŃ WYSŁANIA PRZESYŁEK ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE O KLAUZULI POUFNE ZESZYT POTWIERDZEŃ WYSŁANIA PRZESYŁEK ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE O KLAUZULI POUFNE ROK 2012 LP. DATA ZNAK PISMA (rodzaj przesyłki) ODBIORCA I JEGO ADRES POTWIERDZENIE ODBIORU (data, pieczątka, podpis)

11 10 Załącznik nr 3 do Instrukcji będącej załącznikiem do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia r. WZÓR KARTY ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTEM nr... Lp. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Imię i Nazwisko osoby, Data której dokument udostępniono Podpis Uwagi strona.../...

12 11 Załącznik nr 4 do Instrukcji będącej załącznikiem do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia r. WZÓR OPISU TECZKI ZAWIERAJĄCEJ INFORMACJE NIEJAWNE POUFNE Nr wg Rej. Pf-.../2012 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH ZI.I.6511 Kat. A PLANOWANIE OBRONNE Rozpoczęto dnia... Zakończono dnia... Teczka zawiera...ark. 2012

13 12 Załącznik nr 5 do Instrukcji będącej załącznikiem do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia r. WZÓR SPISU SPRAW Spis spraw znajdujących się w teczce Nr ZI.I.6511 tom... Lp. Nr pisma przychodzącego wychodzącego Nazwa instytucji, do której dokument (pismo) wysłano, lub od której dokument (pismo) otrzymano Nr arkuszy w aktach Uwagi

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Data Podpis

Imię i nazwisko Data Podpis Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Obieg dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą tajne, poufne, zastrzeżone wpływających do Urzędu Miasta Szczecin w postaci przesyłek listowych PN-EN ISO 9001:2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.121.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 340/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 17 maja 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 85/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 276 poz. 1631 Z ostatnią zmianą z dnia 22.01.2013r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.6.2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 15 stycznia 2013r. ZATWIERDZAM Wójt Gminy Klucze Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE w podległych komórkach organizacyjnych W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE w podległych komórkach organizacyjnych W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 108 Rektora UŚ z dnia 19 października 2016 r. REKTOR prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Dnia 19 października 2016 r. SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.936.2012.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 06 września 2012 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 181/09. Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 9 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. B U R M l s T R Drawska Pomorskiego ul.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 '8-500 Drawsko pomorswe Pomorskie ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie.

ZATWIERDZAM PROCEDURY. dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. ZATWIERDZAM.. PROCEDURY dotyczące sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Koninie. Wstęp 1 Niniejsza instrukcja określa zasady i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Zasady ochrony informacji niejawnych w Polsce określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych, która weszła w życie 2 stycznia 2011r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 32/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone " w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 20 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r.

Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. Pismo okólne Nr 31/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.122.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŝone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 16 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE

INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 /2013 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 2 grudnia 2013r. INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE 1. Z dniem wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE I. EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Burmistrz Mieroszowa z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony informacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE I. EWIDENCJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego

P R O J E K T. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego Załącznik nr 7 Egz. nr.. P R O J E K T Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego do umowy nr... z dnia......2018 r. w sprawie wykonania zadania 35188: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Plik do pobrania : PZU wkładka NNW

Plik do pobrania : PZU wkładka NNW Plik do pobrania : PZU wkładka NNW (ZASADY FUNKCJONOWANIA / Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE I OBSŁUGA INTERESANTÓW 1 / 7 Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W E W NĘTRZNY B I U R A O C H R O N Y

R E G U L A M I N W E W NĘTRZNY B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W NĘTRZNY B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Grzegorz Mroczek dyrektor generalny Warszawa, 23 czerwca 2016 r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r.

ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. ZATWIERDZAM Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 24/2008 Rektor Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 05 czerwca 2008 r. prof. dr hab. Halina Piekarek Jankowska SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 17 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2009 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń. Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt. 5 ustawy o ochronie informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone

do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone Załącznik nr 4 do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Ochrona informacji niejawnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ochrona informacji niejawnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. I. Informacje ogólne W rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1167.) tajemnicą

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014 Dyrektora Instytutu Fizyk Jądrowej PAN z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZATWIERDZAM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014 Dyrektora Instytutu Fizyk Jądrowej PAN z dnia 19 grudnia 2014 r. ZATWIERDZAM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2014 Dyrektora Instytutu Fizyk Jądrowej PAN z dnia 19 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ENERGII Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 12 ZARZĄDZENIE Elektronicznie podpisany przez Robert Ireneusz Lewandowski Data: 2018.06.29 11:12:02 +02'00' MINISTRA ENERGII 1)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Założenia ogólne

ROZDZIAŁ I Założenia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014r. Instrukcja sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone" oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów oświadczeń, zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 1 I. ZASADY PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE OZNACZONE KLAUZULĄ ZASTRZEŻONE 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę ZASTRZEŻONE jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Zarządzenie Nr 51/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art.14 ust. 1 i art.43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 26 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 26 listopada 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 15/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo

ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo ZARZĄDZENIE NR 97.2013 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Śniadowo Na podstawie art. 15 ust.1 pkt. 5, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "POUFNE" w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 3674/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM:.. Podpis Prezydenta Miasta Radomia Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia nr PZ/ 6 /2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O. O. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. ZARZĄDZENIE Nr 270 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania petycji w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie organizacji do zadań związanych z udostępnianiem i ochroną informacji

Dostosowywanie organizacji do zadań związanych z udostępnianiem i ochroną informacji Dostosowywanie organizacji do zadań związanych z udostępnianiem i ochroną informacji Katarzyna Kuczyńska-Budka zastępca dyrektora Biura Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach W Śląskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 708/2016. Burmistrza Nysy. z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie

Zarządzenie nr 708/2016. Burmistrza Nysy. z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Zarządzenie nr 708/2016 Burmistrza Nysy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Nysie Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 7 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY Informacji niejawnych

PLAN OCHRONY Informacji niejawnych PLAN OCHRONY Informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie postanowień art.18 ust.4 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz.1631 z późn. zm.) i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy (zadanie Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE Nr 271 WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, interwencji poselskich i senatorskich oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Spis

Bardziej szczegółowo

WZÓR DZIENNIK EWIDENCYJNY. strona lewa. Numer i data dokumentu otrzymanego. Nazwa dokumentu lub czego dotyczy. strona /...

WZÓR DZIENNIK EWIDENCYJNY. strona lewa. Numer i data dokumentu otrzymanego. Nazwa dokumentu lub czego dotyczy. strona /... Załącznik nr 1 WZÓR Symbol oznaczenia klauzuli tajności Numer kolejny zapisu Adnotacje dot. obowiązywania klauzuli tajności lub jej zniesienia albo zmiany Data rejestracji dokumentu Nazwa nadawcy/adresata

Bardziej szczegółowo