ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY "BRZEŹNY" mgr inż. Paweł Brzeźny Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY "BRZEŹNY" mgr inż. Paweł Brzeźny Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWO PROJEKTOWY "BRZEŹNY" mgr inż. Paweł Brzeźny Nowy Targ ul. Norwida 1. Tel/Fax OBIEKT: ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Jabłonka ul. Podhalańska 3 INWESTOR: Temat: FAZA: BRANŻA: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Al. Tysiąclecia Nowy Targ REMONT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JABŁONCE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE PROJEKTOWAŁ : SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Brzeźny mgr inż. Maksym Gryglak NOWY TARG, wrzesień 2012

2 SPIS TREŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2.1 Obliczenia hydrauliczne instalacji 2.2 Rurociągi i armatura 2.3 Grzejniki 2.4 Odpowietrzenie instalacji 2.5 Pompa obiegowa 2.6 Próba ciśnieniowa i uruchomienie instalacji c.o. 2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna rurociągów 3. UWAGI KOŃCOWE 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1 Wyniki obliczeń instalacji c.o. 4.2 Uprawnienia budowlane projektanta 4.3 Zaświadczenie o wpisie projektanta do MOIIB 4.4 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 4.5 Zaświadczenie o wpisie sprawdzającego do MOIIB 4.6 Oświadczenie 4.7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys.1 Rzut piwnic Instalacji C.O. skala 1:100 Rys.2 Rzut parteru Instalacji C.O. skala 1:100 Rys.3 Rzut piętra Instalacji C.O. skala 1:100 Rys.4 Rozwinięcie instalacji C.O. Obieg I Rys.5 Rozwinięcie instalacji C.O. Obieg II

3 1 OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 1.1 Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora Projekt architektoniczny Projekt zagospodarowania terenu Inwentaryzacja własna do celów projektu Obowiązujące przepisy i wytyczne uzgodnienia międzybranżowe 1.2 Przedmiot opracowania Tematem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy remontu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Zespołu Szkół nr 1 w Jabłonce. Projekt ten będzie obejmował zdemontowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i na jej miejsce wykonanie nowej instalacji dostosowanej do potrzeb cieplnych budynku. Ponadto projekt będzie uwzględniał zastosowanie przy grzejnikowych zaworów termostatycznych, zaworów powrotnych oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych ustawionych na zaworach. Instalacja będzie zasilana z kotłowni zasilanej paliwem stałym. Projekt kotłowni jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Remontowana instalacja centralnego ogrzewania składa się z dwóch istniejących obiegów grzewczych. Dodatkowo będą jeszcze trzy obiegi grzewcze dla nowo budowanej sali gimnastycznej. Instalacja C.O. dla sali gimnastycznej ujęta jest w odrębnym opracowaniu. Dla istniejącego budynku projektuje się instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym zabezpieczoną przeponowym naczyniem wzbiorczym z grzejnikami bocznie zasilanymi wyposażonymi w zasilające zawory termostatyczne, oraz zawory powrotne. Instalacja będzie pracować na parametrach czynnika grzewczego 80/60 C. Przewody instalacji C.O. projektuje się z rur stalowych. Przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem w kierunku pomieszczenia kotłowni. 2.1 Obliczenia hydrauliczne instalacji Obliczenia hydrauliczne (dobór nastaw wstępnych zaworów termostatycznych oraz średnic przewodów) dla remontowanej instalacji c.o. wykonano za pomocą programu komputerowego firmy InstalSoft REHAU. Wyniki obliczeń zamieszczono w załącznikach. Wymagane nastawy wstępne zaworów termostatycznych podano w części rysunkowej oraz zestawieniach obliczeń niniejszego projektu.

4 2.2 Rurociągi i armatura. Nowa instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem łączonych przez spawanie zgodnie z częścią graficzną projektu. Jako zawory odcinające zastosowano zawory kulowe gwintowane. Grzejnikowe zawory termostatyczne, zawory powrotne jak i zawory podpionowe dobrane zostały w projekcie z firmy Herz. Do spuszczania wody zastosowano zawory kulowe gwintowane dn 15 mm z końcówką do węża. Powyższa armatura powinna być wykonana na ciśnienie 3 bar i temperaturę 100 C. 2.3 Grzejniki Dla remontu instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy Retting PURMO Compact z zasilaniem bocznym. Grzejniki należy montować do ścian za pomocą wieszaków, które należy zamawiać z grzejnikami. Wielkość grzejników i ich moce dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w części rysunkowej oraz w zestawieniach. 2.4 Odpowietrzenie instalacji Do odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzające zamontowanych na pionach oraz przy grzejnikach. 2.5 Pompy obiegowe Pompy obiegowe dobrane w projekcie kotłowni. 2.6 Próba ciśnieniowa i uruchomienie instalacji c.o. Po wykonaniu instalacji c.o. należy przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji woda o ciśnieniu 6 atm, a następnie przeprowadzić próbę instalacji wodą gorącą oraz dokonać regulacji instalacji poprzez ustawienie nastaw wstępnych dla zaworów termostatycznych. Jakość wody uzupełniania instalacji c.o. powinna być zgodna z PN-93/C UWAGA: montaż, próby i rozruch instalacji powinny być przeprowadzone zgodnie z wymogami Warunków Technicznych i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Ponadto powinny być przestrzegane następujące dodatkowe zasady: W czasie wykonywania próby szczelności w stanie zimnym, połączonej z płukaniem wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe termostatyczne muszą być całkowicie otwarte, w miejsce głowic termostatycznych należy założyć kołpaki ochronne

5 Ze względów na znaczną wrażliwość termostatycznych zaworów grzejnikowych na mechaniczne zanieczyszczani wody grzejnej instalacja wewnętrzna powinna być szczególnie starannie wypłukana Przed rozpoczęciem rozruchu i próby eksploatacji instalacji w stanie gorącym, należy dokonać regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w części rysunkowej projektu. Korekty nastaw nie wymagają spuszczania wody Instalację należy odpowietrzyć przed i po rozruchu na gorąco przy wyłączonych pompach obiegowych 2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna rurociągów Po wykonaniu próby szczelności instalacji c.o. wszystkie przewody należy oczyścić z rdzy i pomalować farba antykorozyjna oraz powierzchniową. Na tak przygotowywane przewody należy zamontować izolację termiczną zgodnie z poniższą tabelą 1.

6 3. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie zaznaczone otwory w przegrodach budowlano-konstrukcyjnych należy wykonać w trakcie prac budowlanych. Zmiany rozwiązań, które mogą być wprowadzone w czasie wykonawstwa należy uprzednio uzgadniać z projektantem i inwestorem. Wszelkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu o kontakcie z wodą do picia. Roboty montażowe instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych", tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać odbioru końcowego w obecności generalnego wykonawcy, Inwestora i użytkownika. Całość robót związanych z instalacją gazową należy wykonać zgodnie z: Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano Montażowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

7 ZAŁĄCZNIKI

8 Wyniki obliczeń instalacji C.O. Liczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 209 Łączna liczba działek 956 Łączna liczba rozdzielaczy 1 Łączna liczba pomp 0 Łączna dekl. strata pom. Φ Łączna dekl. moc innych elementów 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN Źródło: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda Rzędna źródła [m] -2,3 Temperatura zasilania i powrotu 80 53,4 Moc całkowita Łączna wydajność grzejników konwekcyjnych Φgrz Łączna wydajność grzejników płaszczyznowych Φop Łączna wydajność pozostałych odbiorników Zyski ciepła z działek uwzględnione w bilansie Niewykorzystane straty ciepła działek Straty ogrzewań płaszczyznowych (na zewnątrz budynku) Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) Ciśnienie dyspozycyjne [kpa] 77,9 Spadek ciśnienia na trasie 78,5 krytycznej [kpa] Opór własny odbiornika 0,1 krytycznego [kpa] Opór własny źrodła [kpa] 0 Przepływ w źródle [kg/h] 9121,3 Odbiornik krytyczny G 79 Długość trasy odb. krytycznego [m] 267,2 Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm³] 2278,5

9 Pomieszczenia θi Liczba grzejników Φ Φwym Φop Φgrz Wynik. Φop Wynik. Φgrz Wynik. Φdz Pokrycie strat [%] Kondygnacja 0, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku 01 0/ k /02 20 BRAK / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k /15 20 BRAK / k / k / k /19 20 BRAK Kondygnacja 1, Rzędna 2,8m, Jednostka budynku 02 1/ k / k / k / k / k / k / k /08 20 BRAK / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k

10 Pomieszczenia θi Liczba grzejników Φ Φwym Φop Φgrz Wynik. Φop Wynik. Φgrz Wynik. Φdz Pokrycie strat [%] 1/ k / k / k /22 20 BRAK / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k /34 20 BRAK /35 20 BRAK / k Kondygnacja 2, Rzędna 5,6m, Jednostka budynku 03 2/ k / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k / k /14 20 BRAK / k / k / k / k / k / k / k / k

11 Pomieszczenia θi Liczba grzejników Φ Φwym Φop Φgrz Wynik. Φop Wynik. Φgrz Wynik. Φdz Pokrycie strat [%] 2/ k / k

12 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] Kondygnacja: 0 Piwnica Jednostka budynku: 01 G: 78 0/ ,5 78,2 60,4 C G: 7 0/ ,9 51,2 C G: 8 0/ ,5 74,9 59,5 C G: 2 0/ ,4 75,3 38,9 C G: 3 0/ , ,8 C G: 1 0/ ,3 74,6 33,5 C G: 66 0/ ,3 78,4 53,1 C21s G: 67 0/ ,2 78,3 53,1 C21s G: 72 0/ ,1 78,2 53 C21s G: 73 0/ ,1 52,9 C21s G: 136 0/ ,8 77,7 52,5 C21s G: 139 0/ ,7 77,6 52,5 C21s G: 60 0/ ,5 78,6 53,9 C21s G: 61 0/ ,5 78,5 53,8 C21s G: 128 0/ ,8 78,7 58,7 C G: 55 0/ ,4 78,5 53,8 C21s G: 54 0/ ,2 78,4 45,2 C21s G: 50 0/ ,8 78,5 47,4 C G: 42 0/ ,8 78,3 48,9 C G: 44 0/ ,8 78,4 49 C G: 45 0/ ,8 78,2 48,9 C G: 49 0/ ,8 78,4 49 C G: 128 0/ ,5 45,4 C21s G: 12 0/ ,1 78,9 47,9 C21s G: 13 0/ , C21s G: 14 0/ ,1 78,9 47,9 C21s G: 18 0/ ,1 78,9 48 C21s G: 19 0/ ,1 78,8 47,9 C21s G: 23 0/ ,6 47,7 C21s G: 29 0/ ,1 78,9 47,9 C21s G: 82 0/ ,7 47,8 C21s G: 92 0/ , C21s G: 93 0/ ,1 78,9 47,9 C21s G: 98 0/ ,1 78,9 48 C21s G: 99 0/ ,1 78,8 47,9 C21s G: 104 0/ ,1 78,9 47,9 C21s G: 105 0/ ,7 47,8 C21s

13 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] G: 110 0/ ,1 78,9 48 C21s G: 111 0/ ,9 78,5 47,7 C21s G: 116 0/ ,7 47,8 C21s G: 117 0/ ,5 47,7 C21s G: 122 0/ ,5 47,7 C21s G: 123 0/ ,9 78,4 47,6 C21s G: 34 0/ , ,1 C G: 38 0/ , ,1 C G: 30 0/ ,6 78,9 53,6 C21s Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 353_a 0/01 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,17 1,00 obr. 353_a 0/01 Zawór RA-N prosty 15 5,76 1,6 0, _a 0/03 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr. 225_a 0/03 Zawór RA-N prosty 15 16,04 0,6 0,21 2,5 226_b 0/04 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,05 0,25 obr. 226_b 0/04 Zawór RA-N prosty 15 15,29 0,6 0,2 2,5 216_a 0/05 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,3 0,25 obr. 216_a 0/05 Zawór RA-N prosty 15 19,62 0,5 0, _a 0/05 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,3 0,25 obr. 218_a 0/05 Zawór RA-N prosty 15 19,47 0,5 0, _a 0/06 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,16 0,25 obr. 214_a 0/06 Zawór RA-N prosty 15 19,91 0,5 0, _a 0/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,21 0,25 obr. 206_a 0/07 Zawór RA-N prosty 15 19,24 0,5 0, _a 0/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,2 0,25 obr. 211_a 0/07 Zawór RA-N prosty 15 18,84 0,5 0, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,28 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 7,54 0,6 0,1 2, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,27 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 7,55 0,6 0,1 2, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,26 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 6,25 0,6 0,08 2, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,25 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 6,25 0,6 0,08 2, /08 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,47 0,25 obr /08 Zawór RA-N prosty 15 10,23 0,6 0,13 2, /08 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,46 0,25 obr /08 Zawór RA-N prosty 15 10,24 0,6 0,13 2,5 197_a 0/09 Zawór odcinający RLV prosty 15 7,31 0,25 obr.

14 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 197_a 0/09 Zawór RA-N prosty 15 16,03 0,7 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,44 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 11,55 0,6 0,15 2, /11 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,94 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 13,06 0,5 0,17 1, /12 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,93 0,25 obr /12 Zawór RA-N prosty 15 13,92 0,5 0, /13 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,82 0,25 obr /13 Zawór RA-N prosty 15 20,95 0,5 0,27 1, /13 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,82 0,25 obr /13 Zawór RA-N prosty 15 17,8 0,5 0,23 1, /13 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,82 0,25 obr /13 Zawór RA-N prosty 15 17,81 0,5 0,23 1, /13 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,82 0,25 obr /13 Zawór RA-N prosty 15 15,03 0,5 0,19 1,5 192_a 0/14 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,82 0,25 obr. 192_a 0/14 Zawór RA-N prosty 15 23,26 0,5 0,3 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 39,03 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 39,04 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 38,04 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 38,04 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 34,61 0,5 0,44 1,5 154_a 0/16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,23 0,25 obr. 154_a 0/16 Zawór RA-N prosty 15 34,54 0,5 0,44 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 32,03 0,5 0,41 1,5 164_a 0/16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,22 0,25 obr. 164_a 0/16 Zawór RA-N prosty 15 31,96 0,5 0,41 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,23 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 30,04 0,5 0,39 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,22 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 30,04 0,5 0,39 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,22 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 28,71 0,5 0,37 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,22 0,25 obr.

15 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 184 0/16 Zawór RA-N prosty 15 28,72 0,5 0,37 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 36,99 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 33,87 0,5 0,43 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 33,87 0,5 0,43 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 31,05 0,5 0,4 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 31,05 0,5 0,4 1,5 255_a 0/16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,23 0,25 obr. 255_a 0/16 Zawór RA-N prosty 15 28,72 0,5 0,37 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,23 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 25,92 0,5 0,33 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,24 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 24,31 0,5 0,31 1,5 279_a 0/17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,94 0,25 obr. 279_a 0/17 Zawór RA-N prosty 15 20,17 0,6 0,26 2,5 285_a 0/17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,93 0,25 obr. 285_a 0/17 Zawór RA-N prosty 15 19,04 0,6 0,24 2, /18 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,33 0,25 obr /18 Zawór RA-N prosty 15 23,21 0,5 0,3 1,5 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] Kondygnacja: 1 Parter Jednostka budynku: 02 G: 4 1/ ,5 76,6 44,8 C21s G: 5 1/ ,5 76,6 44,8 C21s G: 6 1/ ,1 76,1 44,4 C21s G: 131 1/ ,5 78,1 47,2 C G: 133 1/ ,4 77,9 47,1 C G: 137 1/ ,3 77,5 46,8 C G: 140 1/ ,8 76,9 46,4 C21s G: 79 1/ ,3 76,5 32,5 C21s G: 80 1/ ,7 77,8 45,1 C G: 68 1/ ,7 78,4 49,6 C21s G: 69 1/ ,8 78,5 49,6 C21s G: 74 1/ ,6 78,2 49,4 C21s

16 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] G: 75 1/ ,6 78,3 49,5 C21s G: 56 1/ ,6 78,6 48,9 C21s G: 57 1/ ,7 78,7 49 C21s G: 62 1/ ,5 78,5 48,8 C21s G: 63 1/ ,6 78,6 48,9 C21s G: 43 1/ ,1 78,8 45,2 C G: 46 1/ ,4 45 C G: 47 1/ ,1 78,6 45,1 C G: 51 1/ ,3 44,9 C G: 52 1/ ,5 45 C G: 47 1/ ,4 79,1 54 C G: 5 1/ ,8 79,1 46,6 C21s G: 7 1/ ,1 78,7 46,2 C G: 94 1/ ,2 78,9 46,3 C G: 95 1/ , ,4 C G: 100 1/ ,1 78,8 46,3 C G: 101 1/ , ,4 C G: 106 1/ ,1 78,7 46,2 C G: 107 1/ ,2 78,9 46,3 C G: 112 1/ ,1 78,6 46,2 C G: 113 1/ ,1 78,8 46,3 C G: 118 1/ ,1 78,5 46,1 C G: 119 1/ ,1 78,7 46,2 C G: 124 1/ ,4 46 C G: 125 1/ ,1 78,6 46,1 C G: 129 1/ ,9 78,2 45,9 C G: 35 1/ ,2 79,1 51,9 C21s G: 36 1/ ,2 79,1 52 C21s G: 39 1/ ,2 79,1 51,9 C21s G: 31 1/ ,1 51,8 C21s G: 32 1/ ,1 79,2 51,9 C21s G: 83 1/ ,2 79,4 52 C21s G: 28 1/ ,4 78,6 39,5 C21s G: 20 1/ ,7 79,2 52,3 C21s G: 21 1/ ,8 79,3 52,3 C21s G: 24 1/ ,7 79,3 52,3 C21s G: 9 1/ ,8 79,5 52,4 C21s G: 15 1/ ,6 79,3 52,2 C21s G: 16 1/ ,7 79,4 52,3 C21s G: 86 1/ ,7 78,7 50,3 C21s

17 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] G: 87 1/ ,7 78,4 42,7 C G: 88 1/ ,3 77,2 36,9 C G: 89 1/ ,2 77,9 46,8 C G: 90 1/ ,2 77,6 36,8 C G: 1 1/ ,4 78,4 51,2 C21s G: 2 1/ ,5 78,5 51,2 C21s G: 8 1/ ,6 51,1 C G: 10 1/ ,9 79,6 51,1 C G: 12 1/ ,9 79,6 51,1 C G: 13 1/ ,8 78,7 50,4 C G: 14 1/ ,8 78,7 50,4 C G: 61 1/ ,5 79,2 50,8 C G: 64 1/ ,1 78,9 50,6 C G: 67 1/ ,3 78,3 50,1 C G: 15 1/ ,8 78,9 59,5 C G: 16 1/ ,3 79,1 59,7 C G: 17 1/ ,1 79,2 59,9 C G: 18 1/ ,9 79,2 59,8 C G: 19 1/ ,3 79,5 60,2 C G: 20 1/ ,3 79,6 60,2 C G: 25 1/ ,7 78,5 33,8 C G: 23 1/ ,3 77,9 44,1 C21s G: 24 1/ ,3 77,9 44,1 C21s G: 27 1/ ,8 77,5 38,9 C21s G: 30 1/ ,9 79,2 63,7 C G: 33 1/ ,3 79,3 63,8 C G: 34 1/ ,4 79,3 63,8 C G: 37 1/ ,2 79,3 63,8 C G: 38 1/ ,3 79,3 63,8 C G: 41 1/ ,2 79,1 63,6 C G: 44 1/ ,6 79,3 63,9 C G: 45 1/ ,7 79,4 63,9 C G: 51 1/ ,7 78,3 54,2 C21s G: 48 1/ ,6 46,1 C G: 49 1/ ,8 46,2 C G: 50 1/ ,6 78,5 51 C21s G: 54 1/ ,7 78,5 53,7 C G: 55 1/ ,7 78,5 53,7 C G: 56 1/ ,6 78,8 53,9 C G: 57 1/ ,3 78,6 54,2 C21s

18 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 220 1/01 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,15 0,25 obr /01 Zawór RA-N prosty 15 17,9 0,5 0, /01 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,15 0,25 obr /01 Zawór RA-N prosty 15 17,9 0,5 0, _a 1/01 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,1 0,25 obr. 223_a 1/01 Zawór RA-N prosty 15 17,73 0,5 0, /02 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,07 0,25 obr /02 Zawór RA-N prosty 15 4,79 0,6 0,06 2, /02 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,06 0,25 obr /02 Zawór RA-N prosty 15 3,92 0,6 0,05 2, /02 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,05 0,25 obr /02 Zawór RA-N prosty 15 2,44 0,7 0, /02 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,48 0,25 obr /02 Zawór RA-N prosty 15 2,95 1,1 0, /03 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,69 0,25 obr /03 Zawór RA-N prosty 15 3,49 0,6 0,04 2, /04 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,52 0,25 obr /04 Zawór RA-N prosty 15 2,61 0,8 0,03 3, /05 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,92 0,25 obr /05 Zawór RA-N prosty 15 2,22 0,8 0,03 3, /05 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,92 0,25 obr /05 Zawór RA-N prosty 15 2,23 0,8 0,03 3, /05 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,9 0,25 obr /05 Zawór RA-N prosty 15 2,21 0,8 0,03 3, /05 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,91 0,25 obr /05 Zawór RA-N prosty 15 2,21 0,8 0,03 3, /06 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,77 0,25 obr /06 Zawór RA-N prosty 15 2,4 0,8 0,03 3, /06 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,78 0,25 obr /06 Zawór RA-N prosty 15 2,4 0,8 0,03 3, /06 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,76 0,25 obr /06 Zawór RA-N prosty 15 2,36 0,8 0,03 3, /06 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,77 0,25 obr /06 Zawór RA-N prosty 15 2,36 0,8 0,03 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,68 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 11,51 0,5 0,15 1, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 5,05 0,5 0, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 5,06 0,5 0,06 2

19 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 309 1/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 4,52 0,5 0, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 4,53 0,5 0, /09 Zawór odcinający RLV prosty 15 7,42 0,25 obr /09 Zawór RA-N prosty 15 4,66 1,2 0,06 4,5 3_a 1/10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr. 3_a 1/10 Zawór RA-N prosty 15 34,53 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,66 0,25 obr. 12 1/10 Zawór RA-N prosty 15 3,9 0,7 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 4,63 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,77 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 4,64 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 7,59 0,5 0,1 1, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,77 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 7,6 0,5 0,1 1, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty ,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty ,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 4,48 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 4,48 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 5,47 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 5,47 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,75 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 5,71 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,76 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 5,71 0,5 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,75 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 7,23 0,5 0,09 1, /11 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,41 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 5,93 0,7 0, /11 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,42 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 5,94 0,7 0,08 3

20 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 287 1/11 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,41 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 5,97 0,7 0, /12 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,41 0,25 obr /12 Zawór RA-N prosty 15 6,97 0,6 0,09 2, /12 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,39 0,25 obr /12 Zawór RA-N prosty 15 5,88 0,7 0, /12 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,4 0,25 obr /12 Zawór RA-N prosty 15 5,88 0,7 0, _a 1/13 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,78 0,25 obr. 262_a 1/13 Zawór RA-N prosty 15 28,19 0,5 0, /14 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,49 0,25 obr /14 Zawór RA-N prosty 15 7,38 0,6 0,09 2, /14 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,5 0,25 obr /14 Zawór RA-N prosty 15 7,38 0,6 0,09 2, /14 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,5 0,25 obr /14 Zawór RA-N prosty 15 7,21 0,6 0,09 2, /15 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,5 0,25 obr /15 Zawór RA-N prosty 15 7,27 0,6 0,09 2, /15 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,48 0,25 obr /15 Zawór RA-N prosty 15 6,84 0,6 0,09 2, /15 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,49 0,25 obr /15 Zawór RA-N prosty 15 6,85 0,6 0,09 2, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,05 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 38,2 0,5 0,49 1, /17 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,65 0,25 obr /17 Zawór RA-N prosty 15 39,64 0,5 0, _a 1/18 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,61 0,25 obr. 365_a 1/18 Zawór RA-N prosty 15 39,29 0,5 0, /19 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,84 0,25 obr /19 Zawór RA-N prosty 15 3,2 0,8 0,04 3, /20 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,6 0,25 obr /20 Zawór RA-N prosty 15 4,51 0,5 0, /21 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,3 0,25 obr. 6 1/21 Zawór RA-N prosty 15 31,74 0,5 0,41 1,5 7 1/21 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,3 0,25 obr. 7 1/21 Zawór RA-N prosty 15 31,74 0,5 0,41 1,5 18_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,2 0,50 obr. 18_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 28,86 0,6 0,37 2,5 22_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,19 0,50 obr. 22_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 27,89 0,6 0,36 2,5

21 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 26_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,19 0,50 obr. 26_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 27,03 0,6 0,35 2,5 29 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,11 0,50 obr. 29 1/23 Zawór RA-N prosty 15 25,85 0,6 0,33 2,5 30 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,11 0,50 obr. 30 1/23 Zawór RA-N prosty 15 25,85 0,6 0,33 2,5 113_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,16 0,50 obr. 113_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 27,91 0,6 0,36 2,5 119_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,13 0,50 obr. 119_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 27,21 0,6 0,35 2,5 125_a 1/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,07 0,50 obr. 125_a 1/23 Zawór RA-N prosty 15 26,95 0,6 0,35 2,5 33_a 1/24 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,27 0,50 obr. 33_a 1/24 Zawór RA-N prosty 15 21,15 0,8 0,27 3,5 34_a 1/24 Zawór odcinający RLV prosty 15 8,48 0,50 obr. 34_a 1/24 Zawór RA-N prosty 15 15,57 1,2 0,2 4,5 38_a 1/24 Zawór odcinający RLV prosty 15 5,14 1,00 obr. 38_a 1/24 Zawór RA-N prosty 15 13,96 1,6 0, _a 1/24 Zawór odcinający RLV prosty 15 5,13 1,00 obr. 39_a 1/24 Zawór RA-N prosty 15 13,89 1,6 0, /24 Zawór odcinający RLV prosty 15 5,23 1,00 obr. 41 1/24 Zawór RA-N prosty 15 14,34 1,6 0, /24 Zawór odcinający RLV prosty 15 5,23 1,00 obr. 42 1/24 Zawór RA-N prosty 15 14,25 1,6 0, /25 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,79 0,25 obr. 51 1/25 Zawór RA-N prosty 15 15,96 0,6 0,2 2,5 48_a 1/26 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,48 0,25 obr. 48_a 1/26 Zawór RA-N prosty 15 20,74 0,5 0, /26 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,48 0,25 obr. 50 1/26 Zawór RA-N prosty 15 20,31 0,5 0, _a 1/27 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,27 0,25 obr. 55_a 1/27 Zawór RA-N prosty 15 17,96 0,5 0, /28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,09 1,50 obr. 61 1/28 Zawór RA-N prosty 15 13,91 1,9 0, /28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,11 1,50 obr. 68 1/28 Zawór RA-N prosty 15 11,83 2 0,15 N 69 1/28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,11 1,50 obr. 69 1/28 Zawór RA-N prosty 15 11,89 2 0,15 N 71 1/28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,11 1,50 obr. 71 1/28 Zawór RA-N prosty 15 11,8 2 0,15 N

22 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 72 1/28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,11 1,50 obr. 72 1/28 Zawór RA-N prosty 15 11,85 2 0,15 N 75 1/28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,07 1,50 obr. 75 1/28 Zawór RA-N prosty 15 12,07 1,9 0, /28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,12 1,50 obr. 81 1/28 Zawór RA-N prosty 15 9,39 2 0,12 N 82 1/28 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,12 1,50 obr. 82 1/28 Zawór RA-N prosty 15 9,51 2 0,12 N 94 1/29 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,05 0,25 obr. 94 1/29 Zawór RA-N prosty 15 7,69 0,7 0, /31 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr. 89 1/31 Zawór RA-N prosty 15 11,24 0,5 0,14 1,5 90 1/31 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,67 0,25 obr. 90 1/31 Zawór RA-N prosty 15 11,24 0,5 0,14 1,5 92 1/32 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,78 0,25 obr. 92 1/32 Zawór RA-N prosty 15 8,9 0,6 0,11 2, /33 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,15 0,50 obr /33 Zawór RA-N prosty 15 7,94 1,2 0,1 4, /33 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,15 0,50 obr /33 Zawór RA-N prosty 15 7,95 1,2 0,1 4, /33 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,2 0,25 obr /33 Zawór RA-N prosty 15 5,61 1,1 0, /36 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,99 0,25 obr /36 Zawór RA-N prosty 15 7,8 0,7 0,1 3 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] Kondygnacja: 2 Piętro Jednostka budynku: 03 G: 79 2/ ,5 77,6 57,5 C G: 81 2/ ,3 77,4 45,9 C21s G: 70 2/ ,5 77,9 51 C21s G: 71 2/ , ,1 C21s G: 76 2/ ,4 77,7 50,8 C21s G: 77 2/ ,4 77,8 50,9 C21s G: 58 2/ ,2 78,1 50,4 C21s G: 59 2/ ,3 78,2 50,4 C21s G: 64 2/ , ,3 C21s G: 65 2/ ,2 78,1 50,4 C21s G: 138 2/ ,4 75,1 48 C

23 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] G: 141 2/ ,1 74,2 47,3 C G: 53 2/ ,4 78,5 53,2 C21s G: 6 2/ ,7 78,5 52,3 C G: 7 2/ ,1 77,9 51,7 C G: 9 2/ ,1 77,9 51,7 C G: 10 2/ ,7 79,3 52,9 C21s G: 11 2/ ,1 77,9 51,7 C G: 26 2/ ,9 77,6 51,4 C21s G: 40 2/ , ,7 C21s G: 58 2/ ,5 50,6 C G: 96 2/ ,9 52,6 C G: 97 2/ , ,6 C G: 102 2/ ,9 78,9 52,5 C G: 103 2/ ,9 52,6 C G: 108 2/ ,9 78,8 52,5 C G: 109 2/ ,9 78,9 52,5 C G: 114 2/ ,8 78,7 52,4 C G: 115 2/ ,9 78,8 52,5 C G: 120 2/ ,7 78,6 52,3 C G: 121 2/ ,8 78,7 52,4 C G: 126 2/ ,6 78,5 52,2 C G: 127 2/ ,7 78,6 52,3 C G: 130 2/ ,1 77,8 51,6 C G: 132 2/ ,9 77,6 51,5 C G: 134 2/ ,8 77,5 51,4 C G: 48 2/ ,9 78,7 61,6 C21s G: 37 2/ ,7 78,7 54 C G: 41 2/ ,8 78,8 54 C G: 33 2/ ,1 78,7 54,1 C G: 85 2/ ,7 79,2 54,5 C G: 25 2/ ,4 79,1 54,7 C G: 84 2/ ,4 79,2 54,7 C G: 22 2/ ,6 78,9 54 C G: 26 2/ ,9 79,2 54,2 C G: 11 2/ ,7 79,1 54,2 C G: 17 2/ ,4 78,9 53,9 C G: 91 2/ ,2 77,7 53,6 C21s G: 3 2/ ,4 78,1 54 C21s G: 4 2/ ,4 78,1 54,1 C21s G: 69 2/ ,7 54,6 C21s

24 odb. θi Φdane Φdobr Φzysk G [kg/h] θz θp grzejnika L H D A'/A [%] G: 70 2/ ,9 78,7 54,6 C21s G: 62 2/ ,4 78,2 53,3 C G: 63 2/ ,3 78,2 53,3 C G: 65 2/ ,9 77,7 52,8 C G: 66 2/ ,8 77,7 52,8 C G: 68 2/ ,8 75,9 51,2 C21s G: 21 2/ ,9 79,2 59,2 C G: 22 2/ ,8 79,2 59,2 C G: 31 2/ ,9 78,7 54,7 C G: 32 2/ ,8 78,7 54,7 C G: 42 2/ ,3 78,4 47,9 C G: 43 2/ ,2 78,4 47,9 C G: 59 2/ , ,6 C21s G: 60 2/ ,4 77,9 53,5 C21s G: 52 2/ ,4 77,6 56,3 C21s G: 53 2/ ,6 77,5 56,1 C21s G: 46 2/ ,2 78,7 48,9 C G: 47 2/ ,1 78,6 48,9 C G: 28 2/ ,5 78,5 56 C G: 29 2/ ,4 78,5 56 C Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 358 2/01 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,06 0,75 obr /01 Zawór RA-N prosty ,03 N 359 2/02 Zawór odcinający RLV prosty 15 1,05 0,25 obr /02 Zawór RA-N prosty 15 3,32 0,6 0,04 2, /03 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,31 0,25 obr /03 Zawór RA-N prosty 15 2,11 1,1 0, /03 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,32 0,25 obr /03 Zawór RA-N prosty 15 2,1 1,1 0, /03 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,29 0,25 obr /03 Zawór RA-N prosty 15 2,1 1,1 0, /03 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,3 0,25 obr /03 Zawór RA-N prosty 15 2,09 1,1 0, /04 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,13 0,25 obr /04 Zawór RA-N prosty 15 2,33 0,8 0,03 3, /04 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,13 0,25 obr /04 Zawór RA-N prosty 15 2,33 0,8 0,03 3, /04 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,12 0,25 obr /04 Zawór RA-N prosty 15 2,3 0,8 0,03 3,5

25 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 331 2/04 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,12 0,25 obr /04 Zawór RA-N prosty 15 2,29 0,8 0,03 3,5 209_a 2/05 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,48 0,25 obr. 209_a 2/05 Zawór RA-N prosty 15 3,34 0,5 0, _a 2/05 Zawór odcinający RLV prosty 15 0,46 0,25 obr. 229_a 2/05 Zawór RA-N prosty 15 6,32 0,5 0,08 1,5 311_a 2/06 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,38 0,50 obr. 311_a 2/06 Zawór RA-N prosty ,4 0,04 5,5 13_a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,31 0,25 obr. 13_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 2,52 1,1 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,21 0,25 obr. 16_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 29,05 0,5 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,21 0,25 obr. 20_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 28,1 0,5 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,21 0,25 obr. 24_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 27,12 0,5 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,58 0,50 obr. 52_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 18,68 0,7 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,02 0,25 obr. 108_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 8,98 0,6 0,12 2, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 2,25 1,2 0,03 4, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,38 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 2,24 1,2 0,03 4, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 5,21 0,8 0,07 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,37 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 5,2 0,8 0,07 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,34 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 4,63 0,8 0,06 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 4,62 0,8 0,06 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,33 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 2,12 1,2 0,03 4, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,34 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 2,11 1,2 0,03 4, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,32 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 3,12 1,1 0, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,33 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 3,11 1,1 0,04 4

26 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 189 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,3 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 3,38 1,1 0, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,31 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 3,37 1,1 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,2 0,25 obr. 195_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 5,06 0,8 0,06 3,5 200_a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,17 0,25 obr. 200_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 2,98 1,1 0, _a 2/07 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,15 0,25 obr. 204_a 2/07 Zawór RA-N prosty 15 2,13 1,2 0,03 4, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,06 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 5,81 0,8 0,07 3, /07 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,01 0,25 obr /07 Zawór RA-N prosty 15 4,48 0,8 0,06 3,5 303_a 2/08 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,77 0,50 obr. 303_a 2/08 Zawór RA-N prosty 15 3,04 1,4 0,04 5,5 283_a 2/09 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,24 0,25 obr. 283_a 2/09 Zawór RA-N prosty 15 2,38 1,3 0, _a 2/09 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,27 0,25 obr. 290_a 2/09 Zawór RA-N prosty 15 2,35 1,3 0, /10 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,48 0,25 obr /10 Zawór RA-N prosty 15 3,02 1,3 0, _a 2/10 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,34 0,25 obr. 277_a 2/10 Zawór RA-N prosty 15 2,2 1,4 0,03 5, /11 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,65 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 3,18 1,2 0,04 4, /11 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,67 0,25 obr /11 Zawór RA-N prosty 15 2,82 1,3 0, _a 2/12 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,23 0,25 obr. 253_a 2/12 Zawór RA-N prosty 15 3,93 1,2 0,05 4, /12 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,3 0,25 obr /12 Zawór RA-N prosty 15 3,53 1,2 0,05 4,5 237_a 2/13 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,25 0,25 obr. 237_a 2/13 Zawór RA-N prosty 15 3,77 1,2 0,05 4,5 245_a 2/13 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,17 0,25 obr. 245_a 2/13 Zawór RA-N prosty 15 3,44 1,2 0,04 4,5 369_a 2/15 Zawór odcinający RLV prosty ,50 obr. 369_a 2/15 Zawór RA-N prosty 15 3,26 1,3 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,26 0,25 obr. 9 2/16 Zawór RA-N prosty ,5 0,4 1,5

27 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 10 2/16 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,27 0,25 obr. 10 2/16 Zawór RA-N prosty 15 30,98 0,5 0,4 1, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 27,98 0,5 0, /16 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,36 0,25 obr /16 Zawór RA-N prosty 15 27,98 0,5 0, /17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,8 0,25 obr /17 Zawór RA-N prosty 15 26,09 0,5 0, /17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,79 0,25 obr /17 Zawór RA-N prosty 15 26,1 0,5 0, /17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,71 0,25 obr /17 Zawór RA-N prosty 15 25,86 0,5 0, /17 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,7 0,25 obr /17 Zawór RA-N prosty 15 25,87 0,5 0, _a 2/17 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,68 0,25 obr. 126_a 2/17 Zawór RA-N prosty 15 24,87 0,6 0,32 2,5 44 2/18 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,88 0,75 obr. 44 2/18 Zawór RA-N prosty 15 13,91 1,3 0, /18 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,87 0,75 obr. 45 2/18 Zawór RA-N prosty 15 13,91 1,3 0, /19 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,53 0,50 obr. 63 2/19 Zawór RA-N prosty 15 13,8 1,1 0, /19 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,52 0,50 obr. 64 2/19 Zawór RA-N prosty 15 13,8 1,1 0, /20 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,14 0,50 obr. 77 2/20 Zawór RA-N prosty 15 13,73 0,8 0,18 3,5 78 2/20 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,14 0,50 obr. 78 2/20 Zawór RA-N prosty 15 13,73 0,8 0,18 3, /21 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,83 0,25 obr /21 Zawór RA-N prosty 15 8,19 0,7 0, /21 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,8 0,25 obr /21 Zawór RA-N prosty 15 8,24 0,7 0, /22 Zawór odcinający RLV prosty 15 6,67 0,25 obr. 96 2/22 Zawór RA-N prosty 15 5,44 1,1 0, /22 Zawór odcinający RLV prosty 15 3,49 0,25 obr. 97 2/22 Zawór RA-N prosty 15 8,64 0,7 0, /23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,36 0,50 obr. 84 2/23 Zawór RA-N prosty 15 10,97 0,8 0,14 3,5 85 2/23 Zawór odcinający RLV prosty 15 2,35 0,50 obr. 85 2/23 Zawór RA-N prosty 15 10,97 0,8 0,14 3,5

28 Śred. Opór [kpa] Xp Az Nastawa 57 2/24 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,17 0,50 obr. 57 2/24 Zawór RA-N prosty 15 13,21 1,1 0, /24 Zawór odcinający RLV prosty 15 4,17 0,50 obr. 58 2/24 Zawór RA-N prosty 15 13,22 1,1 0,17 4

29 Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka Zestawienie rur, kształtek i złączek REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa) Kształtki - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa) Kątowy garnitur przył.do grzej.250mm szt. Łuk prowadzący 90, ogrzewanie szt. Tuleja zaciskowa RAUTITAN PX szt. Zestaw śrubunków przyłączeniowych 3/4"w szt. Złączka przejś. z gw. wewn. 16-1/2"w szt. Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rura stal. k= 0.15 DN 15 Rura stalowa DN m Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalowa DN m Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa DN m Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN m Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 49 m Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 84 m Rura stal. k= 0.15 DN Rura stalowa DN65 6 m Kształtki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H Kolano Kolano DN szt. Kolano Kolano DN20 28 szt. Kolano Kolano DN25 2 szt. Kolano Kolano DN32 22 szt. Kolano Kolano DN40 10 szt. Kolano Kolano DN50 10 szt. Kolano Kolano DN65 4 szt. Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe Kolano w/z równoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z 4 szt. Mufa calowa redukcyjna 2_1/2"w - 2"w 2 szt. Mufa calowa równoprzelotowa 1/2"w - 1/2"w 4 szt. Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z 4 szt. Złączka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1"w 2 szt.

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE - INSTALACJA C.O. Ulica: SZPITALNA 7 Kod i miasto: 64-000 KOŚCIAN Inwestor Nazwa: SAMODZIELNY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17 lokal U2 P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Szkoła Podstawowa w Kupiskach Nowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0

Wyniki ogólne. Temperatura zasilania i powrotu [ C] 75 56,9. Moc całkowita [W] Łączna wydajność pozostałych odbiorników [W] 0 Wyniki ogólne Łączna dekl. strata pom. Φ 160172 Łączna dekl. moc innych elementów 0 Łączna dekl. moc odb. Φwym 160172 Normy obliczeń: Norma doboru grzejników EN 442-2 Źródło: "Węzeł", Zastosowanie: Ogrzewnictwo,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Remont budynku kuchni Ulica: Łagiewniki, dz. nr ew. 312/1 Kod i miasto: 26-020 Chmielnik Kraj: P Inwestor Nazwa:

Bardziej szczegółowo

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022)

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska Warszawa tel. (022) , fax (022) NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel. (022) 50 54 654, fax (022) 825 86 70 www.nape.pl nape@nape.pl PROJEKT BUDOWLANY Temat: Inwestor : Obiekt: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEO ORZEWANIA Projekt Wersja projektu: 1 Opis: Termomodernizacja BUYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w Zdzieszowicach Zdzieszowice k.m.2, dz. 500/5, 500/13 obręb Zdzieszowice

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Opis: LOKAL BIUROWY W BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWYM Ulica: Wojska Polskiego 23, dz. nr 1/3, obr 474 Kod i miasto: 85-825 Bydgoszcz Inwestor Nazwa: SKARB

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Instal-therm CR 4.12.R12-8.0 InstalSoft 1996-2013 - 1 - Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 163 Łączna liczba działek 663 Łączna liczba rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Liczba źródeł 3 Łączna liczba odbiorników 1 Łączna liczba działek 95 Łączna liczba rozdzielaczy Łączna liczba pomp 5 Łączna dekl. strata pom. Q [W] 23644

Bardziej szczegółowo

Z2-zestawienia instalacji co2.xls

Z2-zestawienia instalacji co2.xls Pomieszczenia θi [ C] Liczba grzejników Φ Φwym Φop Φgrz Wynik. Φop Wynik. Φgrz Wynik. Φdz Pokrycie strat [%] Kondygnacja 0, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku par 0_hall 20 1 k 600 600 0 600 0 600 0 100 0_klat

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne [W] Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] 0

Wyniki ogólne [W] Straty ogrzewań płaszczyznowych (wewnątrz budynku) [W] 0 Wyniki ogólne iczba źródeł 1 Łączna liczba odbiorników 103 Łączna liczba działek 446 Łączna liczba rozdzielaczy 2 Łączna liczba pomp 3 Łączna dekl. strata pom. Φ [W] 114027 Łączna dekl. moc innych elementów

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Proj ekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: AUA Akademii w Częstochowie Ulica: Armu Kraj owej 13/13 Kod i miasto: Częstochowa Telefon: Kraj: Polska Fax:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: BUYNEK PRZESZKOA Ulica: Kod i miasto: ORUCÓW Telefon: Kraj: Fax: WWW: E-mail: Instal-therm CR 4.8.7-19.0 InstalSoft

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI C.O. OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

tel./fax (56) tel Wymiana instalacji c.o. budynku C

tel./fax (56) tel Wymiana instalacji c.o. budynku C Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Temat: Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: om pogrzebowy Ulica: Zamkowa, dz. nr 149/1, 150/2 ark. 3 obr. Rakoniewice Wieś Kod i miasto: 62-067 Rakoniewice

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JBR Progres Jolanta Rabsztyn Tel. 792-648-755 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat opracowania: Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Czechowicach

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYNIKI OGÓLNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Liczba źródeł 2 Łączna liczba odbiorników 52 Łączna liczba działek 137 Łączna liczba rozdzielaczy 10 Łączna liczba pomp 0 Łączna dekl. strata pom. Q [W]

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Projekt budowlany świetlicy wiejskiej - instalacje C.O Ulica: Łaziska, dz. nr ewid. 61 Kod i miasto: gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Dane ogólne budynku... 2 3.1 Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania... 2 3.2 Armatura... 3 4. Uwagi realizacyjne...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU SZPITALNEGO. K R A K Ó W INWESTOR : 0 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO REHABILITACYJNY SPZOZ W KRYNICY ZDROJU ul. Świdzińskiego 4 Krynica Zdrój TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA. EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Stadium: Temat: Obiekt: Adres: SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE CZĘŚĆ SPORTOWO-SOCJALNA.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz...

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz... Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz.... I. OPIS TECHNICZNY...2 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2.ZAKRES OPRACOWANIA...2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 4.OPIS STANU PROJEKTOWEGO...3 4.1. INSTALACJA C.O.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Przebudowa budynku Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach Ulica: ul. Piastów 20 Kod i miasto: 47-330 Z d z i

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 4 WYMIANA INSTALACJI C.O. OBIEKT: 44-09 INWESTOR: Miasto Gliwice 44-00 Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie instalacji c.o. zawiera: I. Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania 4. Uwagi końcowe 5. Oświadczenie projektanta II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu

CZĘŚĆ OPISOWA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu CZĘŚĆ OPISOWA: I. Dane ogólne 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Lokalizacja i opis ogólny obiektu II. instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi 3. Grzejniki 4. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Ulica: WIERZBIĘCICE 110, DZ. NR 198 Kod i miasto: Telefon: Kraj:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

5. INSTALACJE GRZEWCZE

5. INSTALACJE GRZEWCZE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (PB-W) PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ŁODZI PRZY UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ. NR EW. 208 OBRĘB S-1 INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY Kraków Opracowanie Nr KP/1002/08-PB KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: J- Instalacje grzewcze Zespół autorski : Projektant: mgr inŝ. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBICZENIA INSTAACJI CENTRANEGO OGRZEWANIA Projekt Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1 Opis: Przebudowa i Rozbudowa Budynku Biurowo-Socjalnego Ulica: c dz. nr 1/6 k.m.16 obręb Krapkowice Kod i miasto:

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR. 1 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA : 1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU TERMO-DANFOSS 2,1 4. CZEŚĆ GRAFICZNA 1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Radzymin

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Radzymin TWÓR s.c. ul. Morgowa 1 lok.b4 www.twor.com.pl NIP: 113 28 58 111 tel. 602 337 702 04-224 Warszawa biuro@twor.com.pl REGON: 146270150 tel. 500 188 642 tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYMIANY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor:

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rura stal. k= 0.15 DN m. Rura stal. k= 0.

Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H Rura stal. k= 0.15 DN m. Rura stal. k= 0. Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie rur i kształtek Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 Rura stal. k= 0.15 DN 20 49 m Rura stal. k= 0.15 DN 25 41 m Rura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Obowiązujące normy i przepisy, Uzgodnienia, Wizja lokalna. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie wbudowania instalacji

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 1 Obiekt: BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JBR Progres Jolanta Rabsztyn Tel. 792-648-755 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat opracowania: Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu Branża:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA II. RYSUNKI. - Rzut pomieszczenia 01 skala 1:50 - Rozwiniecie instalacji c. o skala 1:50 - Rzut pomieszczenia W2 skala 1:50

TECZKA ZAWIERA II. RYSUNKI. - Rzut pomieszczenia 01 skala 1:50 - Rozwiniecie instalacji c. o skala 1:50 - Rzut pomieszczenia W2 skala 1:50 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI - Rzut pomieszczenia 01 skala 1:50 - Rozwiniecie instalacji c. o skala 1:50 - Rzut pomieszczenia W5 skala 1:50 - Rzut pomieszczenia W2 skala 1:50 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT TECHNOLOGII REMONTU I MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585 B/7, Pracownia projektowa: 83-010 Straszyn ul. Objazdowa 10, tel. 691-00-60 E-mail : janab@poczta.onet.pl Tel.kom.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne. Źródło: bez nazwy Rzędna źródła: -2,51 m Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Wyniki ogólne. Źródło: bez nazwy Rzędna źródła: -2,51 m Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny Wyniki ogólne Ilość źródeł 1 Ilość podgrzewaczy 1 Ilość odbiorników ZW i CW 110 Ilość działek ZW i CW 274 w tym Ilość działek wody zimnej 163 Ilość działek wody ciepłej 111 Ilość obiegów cyrkulacyjnych

Bardziej szczegółowo