Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1.1. warsztatów umiejętności psychospołecznych - część I przedmiotu zamówienia; 1.2. szkoleń (poradnictwa) indywidualnych i grupowych z zakresu rynku pracy - część II przedmiotu zamówienia 2. Szkolenia organizowane są dla uczestników projektu systemowego "Aktywnie do rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Celem szkoleń jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności o charakterze zawodowym i społecznym przyczyniające się do powrotu na rynek pracy. Opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia (zakres ) części I (pierwszej) składa się z dwóch zadań: 4. Zadanie nr 1 obejmuje: 4.1. Przeprowadzenie dwóch dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla 8 uczestników projektu (zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników do 14 osób) Każdy dwudniowy warsztat obejmuje 16 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) Wykonawca zapewnia trenera prowadzącego warsztaty. Trener musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu warsztatów, odpowiadających zakresowi merytorycznemu szkolenia oraz z uwagi na specyfikę odbiorcy wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego Wykonawca przygotowuje, materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny obejmować stron formatu A4. (druk materiałów oraz ich oprawę zapewnia zamawiający). Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z warsztatów. Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia materiałów dydaktycznych informacją o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej wraz z podpisem: Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi oznaczenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji przygotowany szczegółowy program szkolenia nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z warsztatów Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dla każdego uczestnika i przeprowadzenia pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do zaproponowanego programu szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich w ciągu 7 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę Program szkolenia, materiały dydaktyczne oraz pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich, po uwzględnieniu uwag zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przesłania przez zamawiającego Trener musi uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych przez cały okres ich trwania, tj. od wyjazdu grupy na warsztat do jej powrotu Wykonawca zapewnia komputer oraz rzutnik multimedialny Wszystkie warsztaty powinny być realizowane przez jednego, tego samego trenera.

2 4.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r Po podpisaniu umowy zamawiający przedstawi wykonawcy terminy przeprowadzenia warsztatów na 30 dni przed planowanym terminem każdego z warsztatów. Zamawiający wstępnie planuje realizacje warsztatów w terminach: w roku 2013 we wrześniu w roku 2014 w czerwcu Warsztaty mogą się odbywać we wszystkie dni tygodnia Organizacja warsztatów Zamawiający zapewnia: transport trenera i uczestników warsztatów na miejsce warsztatów oraz ich powrót; zakwaterowanie trenera i uczestników warsztatów; wyżywienie dla uczestników warsztatów i trenera; salę szkoleniową wyposażoną w ekran i flipchart; 4.4. Zawartość merytoryczna szkolenia (zagadnienia do omówienia w ramach szkolenia): Podejmowanie decyzji i skuteczne osiąganie celów Cel: wzrost motywacji oraz nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania i realizacji celów Zakres: motywacja jako podstawa do stawiania i osiągania celów, analiza własnych zasobów i potencjału, trudności w realizacji celów i sposoby ich przezwyciężania, planowanie realizacji celu Oczekiwane rezultaty: wzrost motywacji uczestników, znajomość mocnych stron, wyznaczenie celu i przygotowanie planu jego realizacji Poprawa wizerunku i motywacji Cel: zwiększenie samooceny i motywacji do aktywności społecznej uczestników Zakres: czynniki motywujące i demotywujące, wizerunek i jego znaczenie dobór odzieży do sytuacji, samoocena a autoprezentacja,, Oczekiwane rezultaty: poprawa samooceny, znajomość mocnych stron, 4.5. Metody szkolenia Zajęcia muszą opierać się na aktywnych formach uczenia Sprawozdawczość Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania zamawiającemu raportu z każdego przeprowadzonego warsztatu, zawierającego informację na temat ilości uczestników, form pracy, aktywności grupy, wszelkich innych istotnych informacji, a do raportu Wykonawca dołączy 4 zdjęcia, wykonane podczas szkolenia, dokumentujące jego przebieg Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w terminie do 3 dni liczonym od dnia zakończenia szkolenia Zamawiający zaakceptuje złożony raport w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania Raport, uwzględniający uwagi zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przekazania przez zamawiającego Zaakceptowany raport ze szkolenia jest podstawą do sporządzenia przez zamawiającego protokołu odbioru zadania od wykonawcy Rekrutacja uczestników Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników warsztatów Ramowy harmonogram warsztatów I dzień :15 Dojazd i zakwaterowanie 9:15 10:45 I część szkolenia (2h) 10:45 11:00 I przerwa kawowa (15 min) 11:00 12:30 II część szkolenia (2h) :00 Obiad (30 min) 13:00 14:30 III część szkolenia (2h)

3 14:30 14:45 II przerwa kawowa 14:45 16:30 IV część szkolenia (2h) Przerwa kawowa V część szkolenia (2h) II dzień 8: śniadanie 8:30 10:00 I część szkolenia (2h) 10:00 10:15 I przerwa kawowa (15 min) 10:15 11:45 II część szkolenia (2h) :00 Przerwa kawowa (15 min) 12:00 13:30 III część szkolenia (2h) 13:30 14:00 obiad powrót Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego harmonogramu szkolenia (w tym przesunięcia godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, a także zmiany rozkładu przerw) i przekazania tych informacji Wykonawcy do 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 1h (dydaktyczna) = 45 min. 5. Zadanie nr 2 obejmuje: 5.1. Przeprowadzenie czterech warsztatów stacjonarnych dla 5 uczestników projektu (zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników do 10 osób) Każdy warsztat obejmuje 16 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) Wykonawca zapewnia trenera prowadzącego warsztaty. Trener musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu warsztatów, odpowiadających zakresowi merytorycznemu szkolenia oraz wiedze i umiejętności z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego Wykonawca przygotowuje, materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny obejmować stron formatu A4. (druk materiałów oraz ich oprawę zapewnia zamawiający). Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z warsztatów. Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia materiałów dydaktycznych informacją o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej wraz z podpisem: Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi oznaczenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji przygotowany szczegółowy program szkolenia nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z warsztatów Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dla każdego uczestnika przeprowadzenia pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do zaproponowanego programu szkolenia, materiałów dydaktycznych oraz pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich w ciągu 7 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę Program szkolenia, materiały dydaktyczne oraz pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich, po uwzględnieniu uwag zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przesłania przez zamawiającego Wykonawca zapewnia komputer oraz rzutnik multimedialny Wszystkie warsztaty powinny być realizowane przez jednego, tego samego trenera.

4 5.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r Po podpisaniu umowy zamawiający przedstawi wykonawcy terminy przeprowadzenia warsztatów na 30 dni przed planowanym terminem warsztatów. Zamawiający wstępnie planuje realizacje warsztatów w terminach: w roku 2013 w maju i październiku w roku 2014 w marcu i maju Warsztaty mogą się odbywać we wszystkie dni tygodnia 5.3. Organizacja warsztatów Zamawiający zapewnia: sale szkoleniową w budynku znajdującym się przy ul. Ryżowej 90 w miejscowości Opacz Kolonia; flipchart i materiały warsztatowe ( blok do flipchartu, mazaki, papier ); serwis kawowy albo serwis kawowy i wyżywienie dla uczestników warsztatów i trenera w zależności do formuły szkolenia; 5.4. Zawartość merytoryczna szkolenia (zagadnienia do omówienia w ramach szkolenia): Gospodarowanie budżetem domowym Cel: kształtowanie umiejętności racjonalnego zarządzania własnymi finansami oraz zwiększenie umiejętności planowania wydatków Zakres: m.in. przybliżenie pojęcia budżetu domowego, zestawienie dochodów i wydatków, planowanie budżetu, wskazówki dotyczące zarządzania budżetem, poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów, pułapki kredytowe Oczekiwane rezultaty: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i gospodarowania budżetem domowym Wypełnianie ról społecznych Cel: wzrost świadomości na temat pełnionych ról oraz wzrost umiejętności prawidłowego pełnienia ról Zakres: różnorodność ról, obowiązki, oczekiwania i przywilejów z nimi związanych (obywatel, pracownik, rodzic, kobieta mężczyzna), konflikty wynikające z różnych ról, elementy wzmacniające prawidłowe i świadome pełnienie ról, wpisywanie w role, Efekty: uświadomienie sobie różnorodności pełnionych ról Rozwiązywanie konfliktów Cel: nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów Zakres: definicja konfliktu, przyczyny konfliktów, emocje w konflikcie, sposoby rozwiązywania konfliktów Oczekiwane rezultaty: konstruktywne podejście do konfliktu, poznanie metod rozwiązywania konfliktów, poznanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów Umiejętności pracy w grupie i zespole Cel: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy w grupie Zakres: definicja grup, role grupowe, komunikacja w grupie, zasady pracy w grupie, praca w grupie Oczekiwane rezultaty: nabycie umiejętności z zakresu pracy w grupie, podniesieni umiejętności komunikacyjnych, doświadczenie korzyści pracy w grupie 5.5. Metody szkolenia Zajęcia muszą opierać się na aktywnych formach uczenia Sprawozdawczość Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania zamawiającemu raportu z każdego przeprowadzonego warsztatu, zawierającego informację na temat ilości uczestników, form pracy, aktywności grupy, wszelkich innych istotnych informacji, a do raportu Wykonawca dołączy 4 zdjęcia, wykonane podczas szkolenia, dokumentujące jego przebieg Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w terminie do 3 dni liczonym od dnia zakończenia szkolenia.

5 Zamawiający zaakceptuje złożony raport w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania Raport, uwzględniający uwagi zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przekazania przez zamawiającego Zaakceptowany raport ze szkolenia jest podstawą do sporządzenia przez zamawiającego protokołu odbioru zadania od wykonawcy Rekrutacja uczestników Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników warsztatów Harmonogram warsztatów Zamawiający dopuszcza dwie formuły czasowe przeprowadzenia każdego z warsztatów: formuła: 4 dni warsztatowych po 4 godz. dydaktyczne (zamawiający zapewnia serwis kawowy) I część spotkania (2h) :45 Przerwa kawowa 10: II część spotkania (2h) lub formuła: 2 dni warsztatowe po 8 godz. dydaktycznych (zamawiający zapewnia serwis kawowy i wyżywienie dla uczestników warsztatów i trenera) I część spotkania (2h) :45 Przerwa kawowa 10: II część spotkania (2h) obiad III część spotkania (2h) Przerwa kawowa IV część spotkania (2h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego harmonogramu szkolenia (w tym przesunięcia godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, a także zmiany rozkładu przerw) i przekazania tych informacji Wykonawcy do 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający poinformuje wykonawcę o przyjętej formule (wraz z ramowym harmonogramem) przeprowadzenia warsztatów nie później niż 20 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z warsztatów. 1h (dydaktyczna) = 45 min. Przedmiot zamówienia (zakres ) części II (drugiej) składa się z dwóch zadań: 6 Zadanie nr 1 obejmuje: 6.1. Poprowadzenie szkoleń grupowych z zakresu rynku pracy Łącznie 192 godziny dydaktyczne w latach Zamawiający przewiduje utworzenie 6 grup 4 osobowych. Zamawiający zakłada realizację szkoleń w wymiarze 32 godziny na grupę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczne zrealizowane godziny dydaktyczne. Z tytułu niepełnego wykorzystania, przewidywanej przez Zamawiającego liczby godzin dydaktycznych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe Wszystkie szkolenia powinny być realizowane przez jednego, tego samego trenera Wykonawca zapewnia trenera prowadzącego szkolenia. Trener musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności szkoleń/poradnictwa z zakresu zawodowego i prawa pracy Wykonawca przygotowuje, materiały dydaktyczne dla uczestników spotkań. Materiały szkoleniowe powinny obejmować stron formatu A4. (druk materiałów oraz ich oprawę zapewnia zamawiający). Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego z cyklu spotkań. Wykonawca zobowiązany będzie do opatrzenia materiałów dydaktycznych informacją o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej wraz

6 z podpisem: Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi oznaczenia projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji przygotowany szczegółowy program szkoleń grupowych nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem każdego szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dla każdego uczestnika przeprowadzenia pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną zamawiającemu do akceptacji pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich nie później niż 7dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego szkolenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do zaproponowanego programu spotkań, materiałów dydaktycznych oraz pre- i posttestów wiedzy i umiejętności miękkich w ciągu 2 dni od przedstawienia ich przez Wykonawcę Program szkolenia, materiały dydaktyczne oraz pre- i posttesty wiedzy i umiejętności miękkich, po uwzględnieniu uwag zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w ciągu 1 dni liczonych od dnia ich przesłania przez zamawiającego Wykonawca zapewnia komputer, rzutnik multimedialny oraz kamerę Termin realizacji przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014r Po zawarciu umowy zamawiający przedstawi wykonawcy terminy szkoleń i godziny na co najmniej 10 dni przed terminem każdego szkolenia Szkolenia mogą się odbywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku Organizacja szkoleń grupowych: Zamawiający zapewnia: - salę szkoleniową w budynku znajdującym się przy ul. Ryżowej 90 w miejscowości Opacz Kolonia oraz salę komputerową w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Kraszewskiego 3 w miejscowości Komorów - flipchart i materiały warsztatowe ( blok do flipchartu, mazaki, papier ) - w sali szkoleniowej w miejscowości Opacz Kolonia oraz sprzęt komputerowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie; -serwis kawowy dla uczestników warsztatów i trenera; 6.4. Zawartość merytoryczna szkolenia (zagadnienia do omówienia w ramach szkolenia): Cel: przygotowanie uczestników do powrotu na rynek pracy, pomoc w lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu i zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia. Zakres: rynek pracy, prawo pracy, autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja swoich mocnych stron, pierwsze wrażenie, budowanie wizerunku, zarządzanie czasem, równość szans na rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych, przygotowanie i wspieranie w kontaktach z pracodawcami, ekonomia społeczna, wykorzystanie Internetu jako narzędzia do poszukiwania pracy Oczekiwane rezultaty: ustalenie kroków w kierunku rozwiązania problemu zawodowego i możliwości ich realizacji, wzmocnienie w uczestnikach świadomości ich atrakcyjności na rynku pracy oraz wsparcie ich w wysiłkach skierowanych na zdobycie i otrzymanie odpowiedniego zatrudnienia 6.5. Metody szkoleń spotkania muszą się opierać na aktywnych formach uczenia się Sprawozdawczość Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania zamawiającemu raportu ze z każdego cyklu szkoleń, zawierającego informację na temat ilości uczestników, form pracy, aktywności uczestników, wszelkich innych istotnych informacji a do raportu wykonawca dołączy 4 zdjęcia wykonane podczas szkolenia, dokumentującego jego przebieg Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w terminie do 3 dni liczonym od dnia zakończenia danego cyklu szkoleń Zamawiający zaakceptuje złożony raport w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania.

7 Raport, uwzględniający uwagi zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przekazania przez zamawiającego Zaakceptowany raport ze szkolenia jest podstawą do sporządzenia przez zamawiającego protokołu odbioru zadania od wykonawcy Wynagrodzenie będzie płatne tylko za zrealizowane godziny dydaktyczne Ramowy harmonogram spotkań: Zamawiający dopuszcza dwie formuły czasowe przeprowadzenia szkoleń: formuła: po 4 godz. dydaktyczne (zamawiający zapewnia serwis kawowy), I część spotkania (2h) :45 Przerwa kawowa 10: II część spotkania (2h) lub formuła: po 8 godz. Dydaktycznych (zamawiający zapewnia serwis kawowy i wyżywienie dla uczestników warsztatów i trenera) I część spotkania (2h) :45 Przerwa kawowa 10: II część spotkania (2h) obiad III część spotkania (2h) Przerwa kawowa IV część spotkania (2h) Zamawiający poinformuje wykonawcę w przyjętej formule (wraz z ramowym harmonogramem) przeprowadzenia warsztatów nie później niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkań 1h (dydaktyczna) = 45 min Rekrutacja uczestników Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników szkoleń. 7. Zadanie nr 2 obejmuje: 7.1. Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych z zakresu rynku pracy Planowany wymiar godzinowy to 190 godziny w latach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin. Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczne zrealizowane godziny dydaktyczne. Z tytułu niepełnego wykorzystania, przewidywanej przez Zamawiającego liczby godzin dydaktycznych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe Szkolenia będą odbywały się minimum raz w tygodniu po max 4 godziny (liczba godzin może ulec zmianie wz. z zastrzeżeniem powyżej) w Opaczy Kolonii ul. Ryżowa Wszystkie szkolenia powinny być realizowane przez jednego, tego samego trenera Trener musi posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu poradnictwa zawodowego i prawa pracy Spotkania z zakresu poradnictwa indywidualnego mogą się odbywać w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Godziny spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy Termin realizacji przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r Organizacja szkoleń: Zamawiający zapewnia pomieszczenie w budynku znajdującym się przy ul. Ryżowej 90 w miejscowości Opacz z dostępem do komputera drukarki i internetu Zawartość merytoryczna szkoleń indywidualnych: Cel: wsparcie i rozwój indywidualnych umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania zatrudnienia Zakres: identyfikacja indywidualnych predyspozycji i ograniczeń, poradnictwo z zakresu prawa pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy,

8 diagnoza predyspozycji zawodowych, przygotowanie planu działań, określenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie i wspieranie w kontaktach z pracodawcami Oczekiwane rezultaty: podniesienie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, podniesienie pewności siebie w kontaktach z pracodawcami, nabycie wiedzy i umiejętności i doświadczenia w kontaktach z pracodawcami Sprawozdawczość Wykonawca jest zobowiązany dokumentować własną pracę poprzez listy obecności, miesięczne karty pracy oraz dokumentację ze spotkań indywidualnych prowadzonych odrębnie dla każdego uczestnika Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przekazania zamawiającemu raportu ze szkoleń indywidualnych dla każdego uczestnika, zawierającego szczegółową informację na temat liczby osób i godzin konsultacji, form pracy, postępów w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wszelkich innych istotnych informacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport w terminie do 7 dni liczonym od dnia zakończenia pracy z danym uczestnikiem Zamawiający zaakceptuje złożony raport w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag do raportu w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania Raport, uwzględniający uwagi zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie przesłać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni liczonych od dnia ich przekazania przez zamawiającego Wynagrodzenie będzie płatne tylko za zrealizowane godziny Rekrutacja uczestników Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników spotkań.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Ostróda, dnia 21.02.2013 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzona w dniu 21.02.2013 r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: MCPS.PSP/433-1-2/2019 Załącznik nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Cel przedmiotu zamówienia: Celem przedmiotu zamówienia jest pogłębianie wiedzy kadr instytucji pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia

II. Tryb udzielenia zamówienia ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE Z DNIA 06.11.2018R. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywność drogą do sukcesu projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dąbrówka, dn. 17.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego konsultacji indywidualnych, warsztatów aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 - Harmonogram szkoleń i warsztatów oraz lista wymagań stawianych wykonawcom. Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola 38 osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR. UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy

Załącznik nr 4. Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR. UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa: zwanym

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, 03 czerwca 2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, 03 czerwca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Organizacja sześciu 2-dniowych

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ W DĘBICY 39-200 Dębica ul. Św. Jadwigi 1 NIP 872-20-15-819 Data wystawienia: 30.01.2013r. Dotyczy: Zapytanie ofertowe Na podstawie Wytycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/164/061/U/19 Załącznik nr 2 do ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu sesji Development Center, szkoleń menadżerskich oraz sesji coachingu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Laboratorium Edukacji Przyszłości - Etap I/2019

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni. Opis przedmiotu zamówienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl Reguły: Przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych, poradnictwa indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax. Węgliniec, dnia 31 sierpień 2011 r. MGOPS/21/2011/POKL Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.dz... Bytów, dn. 18.03.2013 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Rynek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1

Szkolenie motywacyjne-bądź aktywny na rynku pracy. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Liczba uczestników: 20 osób bezrobotnych (dwie grupy po 10 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 25 r. ż. z ustalonym III profilem pomocy, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ 1 Oddziaływanie psychoterapeutyczne na rzecz kobiet. doznających przemocy

Opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ 1 Oddziaływanie psychoterapeutyczne na rzecz kobiet. doznających przemocy Zał. nr 1 do SIWZ CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ostróda, dnia 7.11.2012 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Oznaczenie sprawy: FZ.252.2.7.2012 I. Zamawiający Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli z metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych, w tym nauczania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe) kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

Zapytanie ofertowe. kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe) kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego) Nadarzyn, dnia 26 lutego 2014 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu Rozwój szansa aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO - PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA STACJONARNEGO DLA WOLONTARIUSZY WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi POPPPiDM.221A-47/14 Polkowice: Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia nauczycieli i dyrektorów (szkolenia, warsztaty, wykłady, seminaria) w ramach Sieci Współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut.

Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Absolwent najlepsza inwestycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Absolwent najlepsza inwestycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strzelce Opolskie, dn. 12.01.2018r. ROZEZNANIE RYNKU na realizację wsparcia: Identyfikacji potrzeb i opracowania Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego - usługi poradnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

W ramach procedury rozeznania rynku

W ramach procedury rozeznania rynku przez w Tczewie W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia poradnictwa i wsparcia grupowego na rzecz uczestników/czek projektu pn. Akademia Aktywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr.

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr. Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 9 grudnia 2013 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 9 grudnia 2013 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Stres pod kontrolą.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w Rybniku w 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Moduł III ZAŁĄCZNIK nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Moduł III Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu Razem w przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warsztaty rozwoju osobistego Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.word.czest.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.word.czest. Page 1 of 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.word.czest.pl/ Częstochowa: Przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia i zakres usługi: Usługa przygotowania i przeprowadzenia Obozów Innowacji w ramach Projektu pn. SPINqbator ZDolnego Śląska współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11133-2013r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Asystent rodziny Część 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Mediacje rodzinne Numer ogłoszenia: 46801-2013;

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lub. 4.04.2011r. CAZ-554-2-1/WG/11

Tomaszów Lub. 4.04.2011r. CAZ-554-2-1/WG/11 CAZ-554-2-1/WG/11 Tomaszów Lub. 4.04.2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim ma zamiar udzielić zlecenia dotyczącego przeprowadzenia: 1. aktywizujących warsztatów szkoleniowo - doradczych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z KURSEM ECDL BASE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACOWNICY 30+.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie o wszczęciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 2 Fax 89 646 22 01 NIP:741-14-80-413

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-26/2013 DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ Przedmiot zamówienia jest: Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 11 marca 2014 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu Razem w przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 1 października 2014 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 1 października 2014 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Komunikacja w zespole

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy Michałowice WZÓR - UMOWA Nr Załącznik Nr 2a do SIWZ dot. części I przedmiotu zamówienia Znak sprawy GOPS.SAIK.231.51.2013 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w projekcie Kadry dla Gospodarki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Cel postępowania: Celem niniejszego postępowania jest wybór trenerów, którzy poprowadzą spotkanie w ramach sieci współpracy trenerów współpracujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOPS/ZP/252-4/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest: usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia Komunikacja i skuteczne motywowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 1 dniowego stacjonarnego szkolenia zamkniętego z zakresu standardów i zasad etycznych przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla maksymalnie 8 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE OFERTOWE 1) Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny.

Opis przedmiotu zamówienia. Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych i doradczych w projekcie pn. Iławski model wsparcia rodziny. 2. Uwagi ogólne: a)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPS.0920.1.2.2014.BS Wołczyn, dnia 20.01.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia w projekcie Beton wiąże nasze kompetencje ich rozwój naszą strategią na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r.

Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. Wrocław, dn. 22 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Numer kzk.d.zo.05.06.2012 (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZADANIE 1 Trening Interpersonalny dla 24 osób. Wymagane zagadnienia w programie treningu: 1. Trening Interpersonalny Rozwijający umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych

Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych Warszawa, 19.01.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 8/2014 z dnia 19.01.2015 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na realizację usług edukacyjnych Prowadzenie warsztatów i konsultacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Czas na zmiany Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: MCPS.ES/AS/351-1/2019 Załącznik nr 1 do IWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 (jednego) jednodniowego szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych. Nowe wzory

Bardziej szczegółowo

Informacja w zasięgu ręki

Informacja w zasięgu ręki Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02. Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe

Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN. Zapytanie ofertowe Katowice, dnia 19.10.2011 r. Nasz znak: SCAL-PAL.81937/56/11/MN Zapytanie ofertowe Dotyczy: realizacji treningu umiejętności społecznych dla młodzieży - uczestników Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów

Znak sprawy: ZS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZS.201.16.2018 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1. Usługa szkoleniowa 1 - Kurs: Automatyka budynkowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z KURSEM ECDL PROFILE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywnośd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywnośd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługę przygotowania testów oraz przygotowania i przeprowadzenia szkoleń wg poniższego opisu. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez:

UMOWA NR / z siedzibą w, ul, NIP, REGON reprezentowanym/ą przez: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR /2014 W dniu... w Stalowej Woli pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, NIP 865 20 63 924, REGON 005660296, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 17.11.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.14.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo