Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"

Transkrypt

1 Rozdział: Modele demokracji Temat: Demokracja zasady i procedury Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: demokracja, cenzus, cenzus majątkowy, cenzus płci, cenzus wykształcenia, cenzus rasy, cenzus religijny, demokracja bezpośrednia, demokracja pośrednia (przedstawicielska), równość wobec prawa, równość szans, sprawiedliwość formalna, sprawiedliwość materialna (wyrównawcza), sprawiedliwość materialna (rozdzielcza), demokratyzacja, referendum, plebiscyt, inicjatywa ludowa, recall, zasady demokracji, fale demokratyzacji, demokratyczne wybory, indeks demokracji Jak zdefiniować demokrację? Wymieniam z pamięci formy demokracji bezpośredniej Charakteryzuję formy demokracji bezpośredniej i podaję przykłady ich zastosowania w rzeczywistości politycznej, która mnie otacza Wartości będące fundamentem współczesnej demokracji Charakteryzuję wartości będące fundamentem współczesnej demokracji Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Fale demokratyzacji Wyjaśniam, na czym polega zjawisko fal demokratyzacji oraz jakie są jego uwarunkowania i skutki Indeks demokracji Wyjaśniam czym jest indeks demokracji i posługuję się jego wskaźnikami Demokratyczne wybory Wymieniam z pamięci zasady prawa wyborczego (czynne i bierne prawo wyborcze) wynikające z Konstytucji RP i ustaw Formy demokracji bezpośredniej Wymieniam formy demokracji bezpośredniej i Opisuję procedury ich zastosowania na konkretnych przykładach Polskie tradycje demokratyczne Omawiam polskie tradycje demokratyczne Znam daty (dzień, miesiąc, rok) wyborów przeprowadzonych w Polsce od 1989 r. Znam daty (dzień, miesiąc, rok) i temat referendów w Polsce od 1989 r. Potrafię na konkretnym przykładzie obliczyć podział mandatów za pomocą metody d Hondta, metody Sainte-Laguë a, metody Hare-Niemeyera i sformułować wnioski wynikające z obliczeń w odniesieniu do wyniku wyborów w Polsce Omawiam na czym polegają formy demokracji bezpośredniej i podaję ich przykłady Wymieniam i opisuję rodzaje referendów, które odbyły się w Polsce Rozdział: System polityczny RP Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: konstytucja (szczególna treść, forma i moc prawna), funkcje konstytucji (prawna, polityczna, programowa, organizatorska, integracyjna, wychowawcza), preambuła, Zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada sprawiedliwości społecznej, zasada zwierzchnictwa narodu, pośrednia forma sprawowania władzy przez naród, bezpośrednia forma sprawowania władzy przez

2 naród, unitarna forma państwa, zasada podziału władz i równoważenia się władz, zasada pluralizmu politycznego, zasada subsydiarności, zasada dobra wspólnego Władza wykonawcza, władza ustawodawcza, elektora, Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Rada Ministrów, Zgromadzenie Narodowe, inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze, odpowiedzialność polityczna, pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, wotum zaufania, wotum nieufności, Suwerenność, umowa międzynarodowa, ratyfikacja, zasada pierwszeństwa prawa unijnego Większość kwalifikowana, referendum zatwierdzające, Stany nadzwyczajne, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej Konstytucja i jej funkcje Wyjaśniam, czym jest preambuła i podaję jej przykłady Wyjaśniam czym są atrybuty konstytucji jako ustawy zasadniczej Opisuję funkcje konstytucji i podaję przykłady ich zastosowania Zasady systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej Charakteryzuję z pamięci zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej Podaję przykłady zastosowania zasad ustroju RP Polskie konstytucje Wymieniam z pamięci daty i tytuły polskich konstytucji System rządów w Polsce Omawiam funkcjonowanie systemu władzy w Polsce (wymieniam kompetencje instytucji władzy państwowej i relacje między nimi) Suwerenność a prawo międzynarodowe Przedstawiam relacje między prawem krajowym i międzynarodowym, w tym unijnym Potrafię wyjaśnić, w jaki sposób rozwiązywany jest problem kolizji norm prawnych Procedura zmiany Konstytucji Opisuję procedurę zmiany ustawy zasadniczej Omawiam przykłady zmiany Konstytucji RP, które zostały dokonane Stany nadzwyczajne Charakteryzuję rodzaje stanów nadzwyczajnych, sposoby ich wprowadzania i kompetencje organów państwa w tym zakresie Omawiam różnice między stanem wojennym, stanem wyjątkowym, stanem klęski żywiołowej Temat: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: unikameralizm, bikameralizm, dwuizbowość nierównorzędna, sejm, senat, funkcje parlamentu: funkcja ustawodawcza, funkcja ustrojodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna, funkcja europejska, kadencja, przedterminowe wybory parlamentarne, czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, obwody głosowania, powszechność, równość, bezpośredniość, proporcjonalność, tajność, jednomandatowe okręgi wyborcze, mandaty poselskie (senatorskie), mandat wolny, wygaśnięcie mandatu, immunitet parlamentarny, immunitet materialny, immunitet formalny, uchylenie immunitetu, dieta poselska, marszałek sejmu, prezydium sejmu, konwenty seniorów, komisje stałe, komisje nadzwyczajne, droga legislacyjna, inicjatywa ustawodawcza, permanentny tryb pracy, kworum, kluby poselskie, koła poselskie, dyscyplina klubowa, ustawa budżetowa, obowiązkowe skrócenie kadencji sejmu, nieobowiązkowe skrócenie kadencji sejmu, pierwsze czytanie, drugie czytania, trzecie czytanie, absolutorium, interpelacja poselska, zapytanie poselskie, większość zwykła, większość bezwzględna, większość kwalifikowana, tryb ustawodawczy, powoływanie, wybieranie, wyznaczanie, ustanawianie, wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, interpelacja poselska, zapytanie poselskie, pytanie w sprawach bieżących, traktat lizboński, Zgromadzenie Narodowe, kworum

3 Sejm i senat Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: unikameralizm, bikameralizm, dwuizbowość nierównorzędna, sejm, senat, funkcja ustawodawcza, funkcja ustrojodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna, funkcja europejska, kadencja, Charakteryzuję strukturę i funkcje parlamentu polskiego Charakteryzuję skład i zadania parlamentu polskiego, odnosząc je do przykładów z otaczającej mnie rzeczywistości Wybory do sejmu i senatu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, obwody głosowania, powszechność, równość, bezpośredniość, proporcjonalność, tajność, jednomandatowe okręgi wyborcze, Opisuję cechy charakterystyczne wyborów do sejmu i senatu Charakteryzuję uprawnienia parlamentu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej Formułuję kryteria oceny i oceniam rolę i zadania senatu w strukturze parlamentaryzmu polskiego Posłowie i senatorowie Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: mandaty poselskie (senatorskie), mandat wolny, wygaśnięcie mandatu, immunitet parlamentarny, immunitet materialny, immunitet formalny, uchylenie immunitetu, dieta poselska, Omawiam obowiązki, zadania i uprawnienia posłów i senatorów Wyjaśniam zasadę działania immunitetu formalnego i materialnego Organy sejmu i senatu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: marszałek sejmu, prezydium sejmu, konwenty seniorów, komisje stałe, komisje nadzwyczajne, droga legislacyjna Omawiam rolę i zadania senatu w strukturze parlamentaryzmu polskiego Charakteryzuję sposób funkcjonowania sejmu i senatu Przedstawiam z pamięci drogę legislacyjną w Polsce Funkcjonowanie sejmu i senatu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: inicjatywa ustawodawcza, permanentny tryb pracy, kworum, kluby poselskie, koła poselskie, dyscyplina klubowa, ustawa budżetowa Określam uwarunkowania, w jakich może nastąpić skrócenie kadencji parlamentu w Polsce Opisuję proces legislacyjny w parlamencie polskim Przedstawiam tryb uchwalania ustawy budżetowej Wykazuje różnice między trybem uchwalania ustawy budżetowej a zwykłej ustawy Wymieniam uprawnienia parlamentu w zakresie powoływania i odwoływania organów władzy publicznej Opisuję skład, zadania i funkcje organów wewnętrznych sejmu i senatu Skrócenie kadencji parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: obowiązkowe skrócenie kadencji sejmu, nieobowiązkowe skrócenie kadencji sejmu

4 Wymieniam sytuacje, w których dochodzi do skrócenia kadencji sejmu i senatu Charakteryzuję terminy przeprowadzenia wyborów w przypadku skrócenia kadencji parlamentu Funkcja ustawodawcza parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: pierwsze czytanie, drugie czytania, trzecie czytanie, absolutorium, interpelacja poselska, zapytanie poselskie, większość zwykła, większość bezwzględna, większość kwalifikowana, tryb ustawodawczy, kworum Charakteryzuję z pamięci drogę legislacyjną Funkcja kreacyjna parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: powoływanie, wybieranie, wyznaczanie, ustanawianie, Wymieniam z pamięci nazwy instytucji, powoływanych samodzielnie przez sejm i senat i we współpracy z innymi instytucjami (np. Prezydentem RP) Wymieniam z pamięci tryb powoływania powyższych instytucji Funkcja kontrolna parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, interpelacja poselska, zapytanie poselskie, pytanie w sprawach bieżących Omawiam z pamięci tryb głosowania nad wotum zaufania, wotum nieufności, Omawiam z pamięci tryb składania interpelacji i zapytań poselskich Funkcja europejska parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Traktat lizboński Opisuję z pamięci model funkcjonowania Parlamentu Europejskiego Zgromadzenie Narodowe Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Zgromadzenie Narodowe Wymieniam z pamięci sytuacje, w których zbiera się Zgromadzenie Narodowe Omawiam rolę i zadania Zgromadzenia Narodowego Temat: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: głowa państwa, prezydentura arbitrażowa, arbitraż ustrojowy, arbitraż polityczny, prezydent, jako najwyższy przedstawiciel państwa, prezydent gwarantem ciągłości władzy państwowej, zawieszenie prezydenta, opróżnienie urzędu prezydenta, prawo skracania kadencji parlamentu, prawo inicjatywy ustawodawczej, weto ustawodawcze, orędzie desygnowanie, powoływanie, Rada Gabinetowa, prawo łaski, Krajowa Rada Sądownictwa, najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, ratyfikowanie umów międzynarodowych, wypowiadanie umów międzynarodowych, ambasador, listy uwierzytelniające, odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność polityczna, prerogatywy,

5 Model prezydentury w Polsce Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: głowa państwa, prezydentura arbitrażowa, arbitraż ustrojowy, arbitraż polityczny, prezydent, jako najwyższy przedstawiciel państwa, prezydent gwarantem ciągłości władzy państwowej Przedstawiam model prezydentury w Polsce Opisuję pozycję prezydenta w systemie rządów w Polsce Zasady wyboru prezydenta Charakteryzuję zasady wyboru Prezydenta RP Kadencja prezydenta Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: zawieszenie prezydenta, opróżnienie urzędu prezydenta Wyjaśniam, w jakich okolicznościach następuje opróżnienie urzędu Prezydenta RP Omawiam uwarunkowania i skutki zawieszenia lub usunięcia Prezydenta RP z urzędu Uprawnienia wobec parlamentu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: prawo skracania kadencji parlamentu, prawo inicjatywy ustawodawczej, weto ustawodawcze, orędzie Omawiam z pamięci uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu Omawiam uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu, w relacjach z rządem oraz wobec władzy sądowniczej Uprawnienia wobec rządu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: desygnowanie, powoływanie, Rada Gabinetowa, Omawiam z pamięci uprawnienia Prezydenta RP wobec rządu Omawiam z pamięci trzy tryby powoływania Rady Ministrów w Polsce Omawiam uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu, w relacjach z rządem oraz wobec władzy sądowniczej Uprawnienia wobec władzy sądowniczej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: prawo łaski, Krajowa Rada Sądownictwa, Omawiam z pamięci uprawnienia Prezydenta RP wobec władzy sądowniczej Omawiam uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu, w relacjach z rządem oraz wobec władzy sądowniczej Prezydent a bezpieczeństwo państwa Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Wymieniam kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa

6 Uprawnienia w polityce zagranicznej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: ratyfikowanie umów międzynarodowych, wypowiadanie umów międzynarodowych, ambasador, listy uwierzytelniające, Przedstawiam kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa i w polityce zagranicznej Odpowiedzialność prezydenta Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność polityczna, prerogatywy Wymieniam z pamięci prerogatywy Prezydenta RP Omawiam zakres odpowiedzialności Prezydenta RP Formułuję kryteria oceny i oceniam pozycję Prezydenta RP w systemie ustrojowym państwa polskiego Temat: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: premier, ministrowie, ministrowie działowi, ministrowie niedziałowi, wicepremier rząd większościowy, rząd mniejszościowy, pierwsza procedura powoływania rządu, bezwzględna większość głosów, druga procedura powoływania rządu, trzecia procedura powoływania rządu, zwykła większość głosów odpowiedzialność polityczna, wotum nieufności, konstruktywne wotum nieufności, większość ustawowej liczby posłów, rząd mniejszościowy, wojewoda, administracja rządowa, administracja zespolona, administracja niezespolona urząd wojewódzki służba cywilna, szef służby cywilnej, Rada Ministrów i jej skład Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: premier, ministrowie, ministrowie działowi, ministrowie niedziałowi, wicepremier Omawiam z pamięci skład Rady Ministrów Wymieniam z pamięci szczegółowe kompetencje Rady Ministrów Formułuję kryteria oceny i oceniam pozycję premiera w systemie ustrojowym państwa polskiego Procedury powołania rządu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: rząd większościowy, rząd mniejszościowy, pierwsza procedura powoływania rządu, bezwzględna większość głosów, druga procedura powoływania rządu, trzecia procedura powoływania rządu, zwykła większość głosów Opisuję z pamięci procedury powoływania rządu Zmiana rządów i ministrów Przedstawiam z pamięci uwarunkowania, w jakich może nastąpić zmiana rządu i ministrów w trakcie trwania kadencji sejmu Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów

7 Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: odpowiedzialność polityczna, wotum nieufności, konstruktywne wotum nieufności, większość ustawowej liczby posłów, Omawiam sposób pociągania całej Rady Ministrów i poszczególnych ministrów do odpowiedzialności politycznej przed sejmem Rząd mniejszościowy Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: rząd mniejszościowy, Wyjaśniam okoliczności, w jakich powoływany jest rząd mniejszościowy Administracja rządowa Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: wojewoda, administracja rządowa, administracja zespolona, administracja niezespolona Przedstawiam strukturę i zadania administracji rządowej Omawiam z pamięci sposób funkcjonowania rządu mniejszościowego Kompetencje wojewody Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: urząd wojewódzki Charakteryzuję z pamięci kompetencje wojewody Służba cywilna w Polsce Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: służba cywilna, szef służby cywilnej, Omawiam zadania i sposób funkcjonowania służby cywilnej w Polsce Formułuję kryteria oceny i oceniam sposób funkcjonowania służby cywilnej w Polsce Temat: Sądy i trybunały Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: wymiar sprawiedliwości, sądy powszechne: sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy szczególne: sądy administracyjne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, wydziały sądu powszechnego, instancyjność postępowania sądowego, niezależność sądów, jednolitość sądów, niezawisłość sędziów, immunitet sędziowski, nieusuwalność sędziów z urzędu, apolityczność, udział obywateli w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, ławnik, nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego, sądowa kontrola działalności administracji publicznej Sąd Najwyższy, kasacja, uchwała rozstrzygająca zagadnienia prawne, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędziowie Sądu Najwyższego, prezesi Sądu Najwyższego, izby Sądu Najwyższego: cywilna, karna, wojskowa, pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw publicznych. Krajowa Rada Sądownictwa Trybunał Konstytucyjny, spór kompetencyjny pytania prawne, skarga konstytucyjna skarga konstytucyjna, pismo procesowe Trybunał Stanu, odpowiedzialność konstytucyjna

8 Struktura sądownictwa w Polsce Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: wymiar sprawiedliwości, sądy powszechne: sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy szczególne: sądy administracyjne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, wydziały sądu powszechnego, Omawiam z pamięci strukturę sądownictwa w Polsce Omawiam z pamięci kompetencje poszczególnych sądów Konstytucyjne zasady działania sądów Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: instancyjność postępowania sądowego, niezależność sądów, jednolitość sądów, niezawisłość sędziów, immunitet sędziowski, nieusuwalność sędziów z urzędu, apolityczność, udział obywateli w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, ławnik, nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego, sądowa kontrola działalności administracji publicznej Wymieniam z pamięci konstytucyjne zasady działania sądów i wskazuję je w Konstytucji RP Omawiam z pamięci konstytucyjne zasady działania sądów Sąd Najwyższy Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Sąd Najwyższy, kasacja, uchwała rozstrzygająca zagadnienia prawne, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędziowie Sądu Najwyższego, prezesi Sądu Najwyższego, izby Sądu Najwyższego: cywilna, karna, wojskowa, pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw publicznych. Omawiam z pamięci mechanizm pracy Sądu Najwyższego Omawiam z pamięci uprawnienia Sądu Najwyższego Wymieniam z pamięci skład Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Krajowa Rada Sądownictwa Omawiam z pamięci kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa Wymieniam z pamięci skład Krajowej Rada Sądownictwa Wyjaśniam, jaką rolę w państwie pełni Krajowa Rada Sądownictwa Trybunał Konstytucyjny Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Trybunał Konstytucyjny, spór kompetencyjny, Zgromadzenie Ogólne, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Omawiam z pamięci zadania Trybunału Konstytucyjnego i podaję ich przykłady Wymieniam z pamięci skład Trybunału Konstytucyjnego Jak Działa Trybunał Konstytucyjny? Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: pytania prawne, skarga konstytucyjna Omawiam z pamięci tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Skarga konstytucyjna Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: skarga konstytucyjna, pismo procesowe

9 Omawiam z pamięci mechanizm tworzenia (co powinna zawierać) i rozpatrywania skargi konstytucyjnej Tłumaczę, jaką funkcję pełni skarga konstytucyjna Formułuję kryteria oceny i oceniam znaczenie skargi konstytucyjnej dla funkcjonowania państwa Trybunał Stanu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Trybunał Stanu, odpowiedzialność konstytucyjna Omawiam z pamięci zadania Trybunału Stanu i podaję ich przykłady Wymieniam z pamięci skład Trybunału Stanu Temat: Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: NIK, naczelny organ kontroli państwowej, zasada sejmowej podległości Najwyższej Izby Kontroli, zasada kolegialności działania, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, prezes NIK-u, delegatury NIK-u legalność, gospodarność, rzetelność, celowość, kontrola wykonania budżetu państwa Rzecznik Praw Obywatelskich KRRiT, apolityczność prokuratura, prokurator generalny komendant główny policji Instytut Pamięci Narodowej, Prezes IPN, Rada IPN, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne lustracja, procedura lustracyjna, oświadczenie lustracyjne, kasacja UOKiK, ochrona konkurencji, ochrona konsumentów UKE, Dziennik Urzędowy UKE Najwyższa Izba Kontroli Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: NIK, naczelny organ kontroli państwowej, zasada sejmowej podległości Najwyższej Izby Kontroli, zasada kolegialności działania, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, prezes NIK-u, delegatury NIK-u Omawiam z pamięci zadania NIK-u i podaję ich przykłady Wymieniam z pamięci skład NIK-u Przedstawiam strukturę NIK Działalność kontrolna NIK Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: legalność, gospodarność, rzetelność, celowość, kontrola wykonania budżetu państwa Omawiam z pamięci tryby kontroli realizowane przez NIK w odniesieniu do różnych podmiotów Omawiam konsekwencje kontroli NIK-u Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Rzecznik Praw Obywatelskich Omawiam z pamięci tryb powoływania RPO

10 Opisuję z pamięci konstytucyjne kompetencje RPO Omawiam elementy wniosku, jaki można złożyć do RPO Charakteryzuję działania, jakie może podjąć RPO po zapoznaniu się z wnioskiem od obywatela Omawiam konsekwencje działań RPO Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: KRRiT, apolityczność Omawiam z pamięci tryb powoływania KRRiT Opisuję z pamięci konstytucyjne kompetencje KRRiT Charakteryzuję działania, jakie może podjąć KRRiT Omawiam konsekwencje działań KRRiT Omawiam konsekwencje kontroli KRRiT Prokuratura Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: prokuratura, prokurator generalny, Omawiam tryb powoływania prokuratora generalnego Charakteryzuję działania, jakie może podjąć prokuratura Omawiam konsekwencje działań prokuratury Przedstawiam strukturę prokuratury Policja Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: komendant główny policji Charakteryzuję czynności policji Charakteryzuję uprawnienia policji Instytut Pamięci Narodowej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Instytut Pamięci Narodowej, Prezes IPN, Rada IPN, Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne Omawiam z pamięci tryb powoływania Rady IPN Charakteryzuję z pamięci zadania IPN Przedstawiam strukturę IPN Procedura lustracyjna Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: lustracja, procedura lustracyjna, oświadczenie lustracyjne, kasacja Opisuję procedurę lustracji Wymieniam osoby podlegające obowiązkowi lustracji Formułuję kryteria oceny i oceniam zasadność prowadzenia lustracji w Polce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: UOKiK, ochrona konkurencji, ochrona konsumentów Wymieniam zadania UOKiK i podaję ich przykłady

11 Omawiam sposoby ochrony konkurencji Omawiam sposoby ochrony konsumentów Urząd Komunikacji Elektronicznej Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: UKE, Dziennik Urzędowy UKE, Omawiam zadania prezesa UKE Temat: Samorząd terytorialny w Polsce Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: : przynależność przymusowa, decentralizacja, samorząd powszechny, samorząd specjalny, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy gmina, powiat ziemski, miasto na prawach powiatu, powiat, województwo, cechy samorządu terytorialnego zadania własne, zadanie własne gminy, zadanie własne powiatu, zadanie własne województwa, zadania zlecone, zadania powierzone organy stanowiące: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, organy wykonawcze: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu ze starostą na czele, starosta, zarząd województwa z marszałkiem na czele, marszałek, radni, referendum lokalne, frekwencja dochody własne, subwencja ogólna, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, subwencja regionalna, dotacje celowe uchwała budżetowa, zasada równowagi budżetowej, absolutorium, Regionalna Izba Obrachunkowa, wojewoda możliwość rozwiązania organu stanowiącego samorządu terytorialnego, zarząd komisaryczny, zarządzenia zastępcze wojewody, stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu, kompetencje nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej Samorząd Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: przynależność przymusowa, decentralizacja, Wyjaśniam, czym jest samorząd Wyjaśniam, jakie jest moje miejsce w samorządzie lokalnym Formy samorządu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: samorząd powszechny, samorząd specjalny, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy Wyjaśniam różnice między samorządem powszechnym a specjalnym Podaję przykłady samorządów Struktura samorządu terytorialnego Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: gmina, powiat ziemski, miasto na prawach powiatu, powiat, województwo, cechy samorządu terytorialnego Przedstawiam strukturę samorządu terytorialnego w Polsce Omawiam z pamięci cechy samorządu terytorialnego

12 Zadania samorządu terytorialnego Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: zadania własne, zadanie własne gminy, zadanie własne powiatu, zadanie własne województwa, zadania zlecone, zadania powierzone jednostek samorządu terytorialnego Charakteryzuję z pamięci zadania własne gminy, powiatu, województwa, zadania zlecone i zadania powierzone Wymieniam przykłady zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego Organy samorządu terytorialnego Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: organy stanowiące: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa, organy wykonawcze: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu ze starostą na czele, starosta, zarząd województwa z marszałkiem na czele, marszałek, radni, Opisuję zadania własne gminy, powiatu i województwa Przedstawiam skład i zadania organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa Wymieniam z pamięci zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego Wymieniam z pamięci zadania organów stanowiących samorządu terytorialnego Referendum lokalne Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: referendum lokalne, frekwencja Charakteryzuję z pamięci procedurę przeprowadzenia referendum lokalnego i podaję przykłady jej zastosowania Określam warunki, w jakich może się dobyć referendum lokalne Źródła dochodów samorządów Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: dochody własne, subwencja ogólna, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, subwencja regionalna, dotacje celowe Charakteryzuję z pamięci źródła dochodów samorządu terytorialnego Omawiam z pamięci kategorie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego Wyjaśniam różnicę między dochodami własnymi samorządu a pozostałymi kategoriami dochodów Wyjaśniam różnicę między subwencją a dotacją Analizuję strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, do których należę Procedura uchwalania budżetu Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: uchwała budżetowa, zasada równowagi budżetowej, absolutorium, Opisuję z pamięci procedurę prac nad budżetem jednostek samorządu terytorialnego Omawiam proces uchwalenia budżetu w swojej gminie, powiecie, województwie Nadzór nad samorządem terytorialnym Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: Regionalna Izba Obrachunkowa, wojewoda Wyjaśniam, jakie środki nadzoru nad samorządem terytorialnym posiada premier, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe

13 Środki nadzoru nad samorządem Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: możliwość rozwiązania organu stanowiącego samorządu terytorialnego, zarząd komisaryczny, zarządzenia zastępcze wojewody, stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu, kompetencje nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej Wyjaśniam, kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym Charakteryzuję z pamięci środki nadzoru nad samorządem i podaje przykłady ich zastosowania

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego

Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego Poznań, 9 października 2018 r. Zakres materiału na egzamin z prawa konstytucyjnego I. Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego 1. Pojęcia małej konstytucji, minimum konstytucyjnego, ustawy organicznej.

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. W KONSTYTUCJI RP Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. to:

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE Sejm i Senat GŁÓWNE CECHY PARLAMENTU W RP Parlament jest jedynym organem ustawodawczym w Polsce. Parlament (zwłaszcza izba sejmowa) pełni też inne funkcje kontrolną i kreacyjną.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1

Spis treści. Wprowadzenie... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r... 1 Preambuła... 1 Rozdział I. Rzeczpospolita... 8 Art. 1. [Dobro wspólne]... 8 Art. 2. [Zasada

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu

Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu 8. Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej 1. Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu 2. Wybory do Sejmu i Senatu 3. Funkcje wyborów parlamentarnych 4. Warunki skrócenia kadencji Sejmu i Senatu 5. Status

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Ćwiczenia 5 PRAWO KONSTYTUCYJNE Ćwiczenia 5 Prezydent a) Pozycja ustrojowa b) Zasady wyboru c) Funkcje ustrojowe i kompetencje d) Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna WŁADZA WYKONAWCZA Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST. 18.06.2018. ZESTAW 1 1. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa może wystąpić: a.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

13. WŁADZA SĄDOWNICZA

13. WŁADZA SĄDOWNICZA 13. WŁADZA SĄDOWNICZA 14. Władza sądownicza w RP. Organy kontroli i ochrony prawa. 1) wymienia sądy i trybunałyprzedstawia ich kompetencje, 2) charakteryzuje organy kontroli i ochrony prawa, 3) wymienia

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak KONTRASYGNATA współpodpis Prezes Rady Ministrów, który przejmuje przed Sejmem ODPOWIEDZIALNOŚĆ za akt urzędowy Prezydenta (polityczna

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A S U W E R E N N O Ś C I N A R O D U Art. 4 Konstytucji RP 1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy

Bardziej szczegółowo

12. WŁADZA WYKONAWCZA

12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. Władza wykonawcza w RP. 1) przedstawia pozycję ustrojową Prezydenta RP, 2) charakteryzuje kompetencje Prezydenta RP, 3) przedstawia pozycję ustrojową Rady Ministrów, 4) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu KONSTYTUCJA - WYKŁAD SZÓSTY Z DN 25-04-2009 FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu FUNKCJA USTAWODAWCZA SEJMU Inicjatywa ustawodawcza przysługuje;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... imię i nazwisko ucznia czas trwania konkursu: 45 minut maks. liczba punktów: 65... nazwa i adres szkoły OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... Imię i nazwisko ucznia Czas trwania konkursu: 45 minut Maks. liczba punktów: 85... Nazwa i adres szkoły. (WYNIK PKT) OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Prezydent Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Ustrojową pozycję prezydenta określa zasada podziału władzy Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Polski

Ustrój polityczny Polski Ustrój polityczny Polski Konstytucja RP 2 kwietnia 1997 Konstytucja ustawa zasadnicza, podstawowy akt prawny o specjalnej mocy, treści i sposoby zmiany. Referendum bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory do Sejmu i Senatu Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybrany

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak SĄD NAJWYŻSZY art. 183 Konstytucji RP 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 31 Sądy i Trybunały Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Władza

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak art. 110 ust. 1 Konstytucji RP Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. O R G A N Y S E J M U ( O R G A

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym... 1 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego...

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY 4. Rzeczpospolita Polska 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 2. Konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 3. Zasady wyborów organów władzy państwowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT ( SEJM I SENAT).

PARLAMENT ( SEJM I SENAT). WYKŁAD 5 05.04.2009 PARLAMENT ( SEJM I SENAT). Zasada dwuizbowości. Jedną z zasad Konstytucji jest zasada dwuizbowości Parlamentu, która zakłada istnienie dwóch odrębnych izb parlamentarnych( Sejm i Senat).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT:

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT: USTRÓJ POLITYCZNY: Francja jest republiką o systemie semiprezydenckim. Konstytucja przyjęta została w referendum w 1958 roku. Modyfikowana była w latach 1962 oraz 1995. Głową państwa jest prezydent wybierany

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PODSTAWY PRAWA... 1 Część I. Konstytucja RP... 3 Rozdział 1. Pojęcie prawa konstytucyjnego... 3 Rozdział 2. Zasady oraz podstawowe pojęcia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady prawa wyborczego na Prezydenta RP (czteroprzymiotnikowe) Zasada powszechności Zasada równości Zasada bezpośredniości Zasada tajności głosowania

Zasady prawa wyborczego na Prezydenta RP (czteroprzymiotnikowe) Zasada powszechności Zasada równości Zasada bezpośredniości Zasada tajności głosowania Uczestnictwo w wyborach do organów władzy publicznej prawo czy obowiązek? dr Magdalena Arczewska Debata w ramach programu Specjalistycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7 maja 2015r. Społeczeństwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej 1 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

System RP. Mgr Maciej Tauber Centrum Europejskie UW

System RP. Mgr Maciej Tauber Centrum Europejskie UW System RP Mgr Maciej Tauber Centrum Europejskie UW Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Budowa Konstytucji RP: Wstęp preambuła Rozdział I Rzeczpospolita Rozdział II Wolności, prawa i obowiązki człowieka

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

3. Zaznacz odpowiedź fałszywa. Wybory do Sejmu RP sa A. powszechne. B. tajne. C. równe. D. bezpośrednie.

3. Zaznacz odpowiedź fałszywa. Wybory do Sejmu RP sa A. powszechne. B. tajne. C. równe. D. bezpośrednie. ID Testu: 4SG327K Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Zaznacz odpowiedź fałszywa. Wybory do Sejmu RP sa A. powszechne. B. tajne. C. równe. D. bezpośrednie. 2. Prezydent RP nie powołuje A. Członków Rady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XIX Rozdział I. Źródła prawa... 1 1. Źródła prawa zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie źródeł prawa... 1 II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak Z A S A DA P O DZ I A ŁU W Ł A DZ Y ART. 10 KONSTYTUCJI RP WŁADZA USTAWODAWCZA PRAWODAWSTWO WŁADZA WYKONAWCZA WYKONAWSTWO WŁADZA

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOD UCZNIA KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II ETAP REJONOWY 5 grudnia 2017 r. Uczennico/Uczniu: 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 2. Pisz

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 19 poz. 101 USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U Nr 19 poz. 101 USTAWA. z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1989 Nr 19 poz. 101 USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Art. 1. W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP

SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP PARLAMENT - DEFINICJA Organ państwowy który: ma charakter kolegialny, przy czym jest to ciało o znacznej liczebności, nawet kilkusetosobowe, stanowi reprezentacje

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ TEST WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ 1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje a) Sejm b) Prezydent c) Prezes Rady Ministrów 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): a) powołuje

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Źródła prawa ő 1. Źródła prawa - zagadnienia podstawowe I. Pojęcie źródeł prawa II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa III. Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Przedmiot 1 Funkcje parlamentu - ogólnie 2 Funkcja ustawodawcza 3 Funkcja kontrolna 4 Funkcja kreacyjna 2 Funkcje parlamentu - ogólnie Funkcje: Ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały

Władza sądownicza w Polsce. Sądy i trybunały Władza sądownicza w Polsce Sądy i trybunały Charakterystyka władzy sądowniczej Władza sądownicza stanowi jeden z filarów władzy państwowej w ramach podziału władzy, lecz od pozostałych jest niezależna.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE KONSTYTUCJA WYKŁAD Z 22-05-09R SĄDY I TRYBUNAŁY Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: Sąd Najwyższy Sądy Powszechne Sądy Administracyjne Sądy Wojskowe Sądy stanowią zarówno czynnik równowagi pomiędzy władzą

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 15 stycznia 2014 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

Systemy wyborcze państw UE System polityczny demokracji liberalnej na przykładzie funkcjonowania III RP dr Michał Urbańczyk

Systemy wyborcze państw UE System polityczny demokracji liberalnej na przykładzie funkcjonowania III RP dr Michał Urbańczyk 1.2 Wprowadzenie. Systemy wyborcze państw UE 2017-2018 Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od

Bardziej szczegółowo