2. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r.,poz.1440 ze zm.);

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r.,poz.1440 ze zm.);"

Transkrypt

1 Październik 2015r.

2 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r.,poz.191 ze zm.); 2. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r.,poz.1440 ze zm.); 3. Ustawa z 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( Dz. U z 2012r.,poz.637); 4. Ustawa z 5 marca 2015r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( Dz. U z 2015r.,poz.552); 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983r.w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ( Dz. U. z 1983r. Nr 8,poz.43 ze zm.)

3 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008r.Nr 237,poz.1656); 2. Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U. z 2009r. Nr 97,poz.800 ze zm.); 3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2010r.Nr 257,poz.1726); 4. Ustawa z 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz.U. z 1990 r. Nr 54,poz.310); 5. Ustawa z dnia 23 listopada 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012r.,poz.1544);

4 I. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówkach określonych w art.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949r. mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, po udowodnieniu co najmniej: 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie wymiaru zajęć, lub 25- letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć. Warunki konieczne do otrzymania tej emerytury: Wykonywanie pracy nauczycielskiej przed przejściem na emeryturę Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela

5 II. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą przejść na emeryturę nauczycielską na podstawie art.88 KN, jeśli do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły następujące warunki: Udowodniły wymagane okresy składkowe i nieskładkowe, o których w pkt I, Wykonywały pracę nauczycielską przed przejściem na emeryturę, Rozwiązały stosunku pracy na swój wniosek ( nie musiały tego zrobić do 31 grudnia 2008 r.), Złożyły wniosek o przekazanie środków z OFE ( za pośrednictwem ZUS) do budżetu państwa.

6 III. Warunek ustawowy rozwiązania na wniosek nauczyciela stosunku pracy spełniony jest wówczas gdy mamy do czynienia, z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie KN w związku : z art.23 ust.1 na wniosek nauczyciela; z art.27 ust.1 za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, na podstawie wniosku nauczyciela; z art.24 ust.4 pkt 1)- na mocy porozumienia stron zainicjowanego przez nauczyciela ( należy zaznaczyć w świadectwie pracy) ; IV. Zgodnie z art.88 ust.1a Karta Nauczyciela nauczyciele spełniający pozostałe warunki mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach : art.20 ust.1 pkt całkowita, częściowa likwidacja, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie oddziałów lub zmiany planu nauczania, art.20 ust.5c wygaśnięcie stosunku pracy w związku z upływem stanu nieczynnego art.20 ust.7 wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego

7 V. Nauczyciel wykonujący pracę nauczycielską w kilku szkołach lub placówkach, w celu nabycia prawa do emerytury na podstawie art.88 KN musi rozwiązać stosunek pracy we wszystkich szkołach. VI. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, nabędzie prawo do emerytury, jeśli złoży wniosek o rozwiązanie tej umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta. VII. Nauczyciel, aby otrzymać emeryturę z art.88 KN liczoną według tzw. starych zasad musi wystąpić z wnioskiem przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

8 VIII. Do 20 letniego okresu pracy w szczególnym charakterze nie wlicza się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991r. wynagrodzenie lub świadczenie z powodu choroby lub macierzyństwa, tj. niezdolności do pracy za które zostało nauczycielowi wypłacone wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za które pracownik otrzymał zasiłki: macierzyński, opiekuńczy Niewykonywania pracy,za które wypłacono nauczycielowi wynagrodzenie na podstawie KN za czas usprawiedliwionej nieobecności np. z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego w czasie urlopu macierzyńskiego za okres od dnia 15 listopada 1991r. do dnia 31 lipca 1992r. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, pozostawania przez nauczycieli w stanie nieczynnym,

9 nie wlicza się ponadto okresów urlopu wychowawczego, bezpłatnego lub służby wojskowej. IX. Okres składkowy i nieskładkowy ( wymienione w art.6 i art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).Ustalając staż ZUS stosuje następujące zasady: okresy nieskładkowe uwzględnia w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych ( zliczenia dokonuje się z dokładnością co do jednego dnia), Uwzględnia tzw. okresy uzupełniające, gdy suma udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa niż wymagany staż emerytalny i tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień ( tzw. rolne, wymienione w art.10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS )

10 I. Nauczyciele, którzy wykonywali lub wykonują pracę nauczycielską wymienioną w KN, ale nie spełniają warunków uzyskania emerytury bez względu na wiek, mogą ubiegać się o świadczenia na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( art.32, 46 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ( 15): Nauczyciel urodzony przed 1 stycznia 1949 r.,jeśli spełnił łącznie następujące warunki: a) osiągnął wiek 55 K,60 M b) ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla K,25 lat dla M, w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze ( Wykaz A) stale i w pełnym wymiarze.

11 Nauczyciel lub nauczycielka urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. muszą spełnić dodatkowo jeszcze dwa warunki wynikające z art.46 ustawy o rentach i emeryturach z FUS: a) osiągnięcie wieku i stażu emerytalnego i szczególnego ( jak dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.) przed dniem 31 grudnia 2008r. b) nieprzystąpienie do OFE lub złożenia wniosku o przekazanie środków finansowych do budżetu państwa.

12 Z prawa do emerytury mogą skorzystać po spełnieniu trzeciego warunku - rozwiązania stosunku pracy (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 grudnia 2010r. ( Dz. U. Nr 257, poz.1726) dodał w ustawie o emeryturach i rentach z FUS ) po art.103, art.103a w brzmieniu : Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu

13 II. Świadczenie zostanie udzielone i liczone będzie na starych zasadach jeśli wniosek zostanie złożony przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku złożenia wniosku po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie ustali emerytury z tytułu wykonywania pracy o szczególnym charakterze,a emeryturę powszechną: urodzeni przed 1 stycznia 1949 na starych zasadach urodzeni po 31 grudnia 1948 mieszaną lub na nowych zasadach. III. Nie ma obowiązku wykonywania pracy nauczycielskiej przed przejściem na emeryturę.

14 I. Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. którzy nie mogli skorzystać z emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze ( nie spełniali wymaganych warunków do 31 grudnia 2008 r.) mogą skorzystać z uprawnień wynikających z art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do emerytury mają osoby, które spełnią następujące warunki: ukończą wiek emerytalny 55 dla K, 60 dla M, na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy 20 lat dla K, 25 dla M, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych charakterze, rozwiążą stosunek pracy.w innym przypadku prawo zostanie ustalone, ale zawieszone w związku z art.103 a.

15 Wg. starego sposobu ( art.53 ustawy emerytalnej): 24% kwoty bazowej (ogłoszonej na dany rok w Komunikacie Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, od 1 marca 2015r ,33 zł), 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych. Podstawę wymiaru emerytury ustala się mnożąc indywidualny wskaźnik podstawy wymiaru przez kwotę bazową.

16 Do wyliczenia wskaźnika wysokości podstawy przyjmuje się : 1. Wybranych kolejnych 10 lat kalendarzowych spośród ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek. 2. Dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. 3. Wskaźnik jest stosunkiem dochodu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 4. 5= 3:4

17 Lp. Rok kalenda rzowy Zarobki dochód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Kwota rocznego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za dany rok kalendarzowy ( 3:4) Stosunek podstawy wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia za rok kalendarzowy

18 Wg. nowego sposobu w oparciu o art.25 w związku z art.26 ustawy emerytalnej: Wysokość nowej emerytury jest wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez tzw. średnie dalsze trwanie życia ( ogłaszane corocznie w terminie do 31 marca w Monitorze Polskim w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). E = Podstawa obliczenia = Kwota zgromadzonych na koncie składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji, kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego miesiące średniego dalszego trwania życia

19 Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady naliczania emerytury. Dla osób, które wymagany wiek ukończyły w latach zostanie naliczona emerytura mieszana zgodnie z art.183 ustawy. Art Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2009, wynosi: 1) 80% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 20% emerytury obliczonej na podstawie art Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi: 1) 70% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 30% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.

20 3. Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi: 1) 55% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 45% emerytury obliczonej na podstawie art Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2012, wynosi: 1) 35% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 65% emerytury obliczonej na podstawie art Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej, o której mowa w ust. 1, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013lub 2014 wynosi: 1) 20% emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 2) 80% emerytury obliczonej na podstawie art. 26.

21 I. Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. którzy nie mogli skorzystać z emerytury na podstawie art.88 KN albo ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zatrudnieni w placówkach wymienionych w pkt 21 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 237,poz.1656) mogą skorzystać z emerytury pomostowej: nauczyciele, wychowawców i inni pracowników pedagogicznych zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

22 II. Prawo do uzyskania emerytury pomostowej mają nauczyciele, którzy ( art. 4 ) urodzili się po 31 grudnia 1948 r., mają okres pracy o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat ( przy ustalaniu tego okresu nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego), osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla K, 60 dla M, mają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla K, 25 lat dla M

23 przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywali pracę o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy ( art. 3) nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy. III. Prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3. ( art.17 ust.4 ustawy). IV. Prawo do emerytury ustaje z dniem poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust1ai 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS ( w związku z ustawą z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2012, poz.637). V. Emerytura pomostowa = kwota składek na ubezpieczenie społeczne zwaloryzowanych do końca miesiąca poprzedzającego pobranie emerytury,kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielona przez miesiące średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku 60 lat ustalone w tablicach na dzień zgłoszenia wniosku.

24 I. Zgodnie z definicją zawartą w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U z 2009 r. Nr 97,poz.800), świadczenie mogą uzyskać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych i niepublicznych przedszkolach, placówkach kształcenie ustawicznego, szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania

25 ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. II. Prawo do świadczenia przysługuje nauczycielom, którzy spełnili następujące warunki: osiągnęli wiek wymagany ustawą ( art.4 ust.3) 3. Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył: 1) 55 lat - w latach ; 2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach ;

26 3)55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach ; 4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach ; 5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach ; 6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach )56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach ; 8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach ; 9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach ; 10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach

27 mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w wymienionych wyżej placówkach w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru czasu pracy,osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy. rozwiązali stosunek pracy ( wszystkie stosunki pracy, w których nauczyciel pozostaje, bez względu na ich charakter i wymiar) Nauczycielom spełniającym warunki określone ustawą świadczenie przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

28 III. Świadczenie kompensacyjne może być przyznane tylko takiemu nauczycielowi, który: przed zgłoszeniem wniosku pozostawał w stosunku pracy w wymienionych wyżej placówkach, po rozwiązaniu stosunku pracy do czasu zgłoszenia wniosku nie wykonywał żadnego zatrudnienia lub działalności, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. IV. Nauczycielowi,który po ustaniu stosunku pracy w wymienionych placówkach podjął zatrudnienie lub działalność nie przysługuje świadczenie kompensacyjne. V. Ustalenie 30 letniego okresu składkowego i nieskładkowego jak dla emerytury z art.88 KN, bez uwzględnienia tzw. okresów rolnych

29 VI. Ustalenie 20 letniego stażu pracy pedagogicznej jak dla emerytury z art.88 KN VII. Rozumienie rozwiązania stosunku pracy jak przy emeryturze z art.88 KN. VIII. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ma charakter okresowy - i co do zasady ustaje z dniem poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS(w związku z ustawą z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rantach z FUS DZ.U 2012,poz.637) IX. Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez osobę uprawnioną pracy ( nie tylko w charakterze nauczyciela) w jednostkach wymienionych w art.1 ustawy KN ( art.9 ust.2)

30 X. Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulegnie zawieszeniu w przypadku zatrudnienia w placówkach wymienionych w art.1 ustawy KN na podstawie art.7e ustawy o systemie oświaty ( realizacja zajęć w ramach projektów finansowanych ze środków UE). XI. Prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie nabywa nauczyciel zwolniony ze świadczenia pracy,ani urlopowany do pracy w zakładowej organizacji związkowej. XII. NŚK = kwota składek na ubezpieczenie społeczne zwaloryzowanych do końca miesiąca poprzedzającego pobranie świadczenia,kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, podzielona przez miesiące średniego dalszego trwania życia dla osób w wieku 60 lat ustalone według tablic obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku.

31 XIII. NŚK nie są wypłacane w zbiegu z innymi świadczeniami (np. renta chorobowa).przy innych emeryturach obowiązują zasady zbiegu określone w odrębnych przepisach. XIV. Nie ma możliwości przeliczenia NŚK na podstawie art.108 ustawy emerytalnej w związku z kontynuacją zatrudnienia. XV. Od NŚK potrącane są tylko podatek i składka zdrowotna. XVI. W przypadku przeliczania NŚK na emeryturę z tytułu ukończenia wieku emerytalnego nie będzie odliczania od podstawy emerytury pobranych świadczeń, ale też nie ma ochrony przed wypłatą niższej emerytury niż świadczenia, gdyby taka emerytura wyszła z wyliczenia.( art.25 ust.1b ustawy emerytalnej).

32 art.24 ust.1a i1b wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, z zastrzeżeniem art.46, ( ), 184. art.13 zmienia art.16 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust.1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art.14 zmienia art.8 pkt 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - prawo do świadczenia ustaje z dniem poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust.1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, art.18 pracownicy objęci ochroną wynikająca z art.39 Kp, są objęci tą ochroną do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art.24 ust1a i 1b oraz art.27 ust.2 i 3 ustawy

33 art.25 ust.1b - niekorzystnym rozwiązaniem,obowiązującym od 1 stycznia 2013r., które ustawodawca wprowadził do ustawy o emeryturach i rentach z FUS dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r a przed 1 stycznia 1969r., jest zasada pomniejszania podstawy obliczenia emerytury przysługującej po osiągnięciu wieku, o którym mowa w art.24 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, o kwotę pobranych emerytur z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze ( art.46 i 184) lub kwotę pobranych emerytur na podstawie art.88 ustawy Karta Nauczyciela. Pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury będzie polegało na odjęciu od kwoty podstawy obliczenia emerytury sumy kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tzw. kwocie brutto).

34 Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. w związku z przejściem na emeryturę z tytułu ukończenia wieku i dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 w związku z naliczaniem emerytury po 31 grudnia 2008r. z zastosowaniem art.55 ustawy emerytalnej ( w związku z kontynuowaniem ubezpieczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego). a. art.26 ust. 6 umożliwia zastosowanie korzystniejszej tablicy średniego dalszego trwania życia. Albo tej obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę ( tak było do tej pory), lub tej obowiązującej w dniu ukończenia wieku emerytalnego, jeśli będzie korzystniejsza. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. w związku z ustaleniem kapitału początkowego. a. art.174 ust.2a umożliwia przeliczanie okresów opieki nad dzieckiem ( urlop wychowawczy lub bezpłatny) wskaźnikiem wyższym 1,3% podstawy wymiaru kapitału, a nie 0,7% jak było dotychczas.

35 Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. w związku z przeliczeniem kapitału początkowego z tytułu naliczenia emerytury w związku z ukończeniem wieku emerytalnego lub emerytury z art.184 na okoliczność uwzględnienia okresów studiów wyższych. a. art.185a umożliwia dodanie okresów studiów w wymiarze 1/3 udowodnionych okresów do dnia zgłoszenia wniosku, a nie jak dotychczas, udowodnionych tylko do dnia 1 stycznia 1999r. Dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949r.,którzy spełniają warunki do uzyskania emerytury na podstawie art.27 ustawy emerytalnej ( wiek 60 i 65 lat w tym 20 i 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych). a. art.55a umożliwia obliczenie emerytury na nowych zasadach, o ile są korzystniejsze, również wtedy, gdy przed zgłoszeniem wniosku osoby miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

36 Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U z 1998r. Nr 21,poz.94 z póź. zm ) Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zgodnie z orzecznictwem sądów o ochronie możemy mówić w przypadku pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia : powszechnego wieku emerytalnego ( 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn do 31 grudnia 2012r, od 1 stycznia 2013r. zgodnie z art.24 1a i 1b dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw). W związku z tym do 1 stycznia 2013 r. okres ochronny dla nauczycielki to przedział od 56 do 60 lat, a dla mężczyzny od 61 do 65 lat. Zgodnie z art w. w ustawy pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39kp lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w przepisach art.24 ust.1a i 1b oraz art.27 ust.2 i 3.

37 niższego wieku emerytalnego z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ( 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( Dz. U. z 83, Nr 8 poz.43 z póź. zm.). Okres ochronny przypada więc w przypadku nauczycielek na przedział pomiędzy 51 a 55 lat, a dla nauczycieli pomiędzy lat. Dotyczy to również nauczycielek i nauczycieli uprawnionych do emerytury pomostowej. Wyrok SN z dnia 28 marca 2002r.,I PKN 141/01

38 wcześniejszy wiek emerytalny jest dla takich pracowników normalnym ustawowym wiekiem emerytalnym, to korzystają oni z ochrony przewidzianej w art. 39 k.p. tylko jeden raz i tylko wówczas, gdy dalszy okres zatrudnienia w okresie czterech lat do osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury. Jeśli więc uprawniony pracownik nie skorzystał z wymienionych wyżej uprawnień, nie może powoływać się na nie gdy dojdzie do powszechnego wieku emerytalnego. Wyrok SN z dnia 28 marca 2002r.,I PKN 141/01

39 Ochrona przedemerytalna nie przysługuje natomiast przez okres czterech lat przed nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek z art.88 KN. Warunkiem uzyskania takiego świadczenia jest po pierwsze złożenie przez zainteresowanego wniosku, po drugie brak przesłanki wieku w tej regulacji. Nauczyciel ma bowiem prawo do emerytury wyłącznie po wypracowaniu określonego stażu, bez względu na wiek. Przepisu art. 39 KP nie dałoby się zastosować w tej sytuacji zatem ze względów funkcjonalnych. Wyrok SN z dnia 5 lipca 2011r., I PK 15/11

40 Dziękuję za uwagę Jolanta Gałczyńska Kontakt:

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego nie wiesz o emeryturach. Ekspert: Dariusz Noszczak, wicedyrektor, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Centrala ZUS

Wszystko, czego nie wiesz o emeryturach. Ekspert: Dariusz Noszczak, wicedyrektor, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Centrala ZUS Wszystko, czego nie wiesz o emeryturach Ekspert: Dariusz Noszczak, wicedyrektor, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Centrala ZUS 2 Ustalanie wysokości emerytur ze starego systemu Ustalanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli Świadczenia emerytalne dla nauczycieli Grażyna Mleko Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie Świadczenia emerytalne dla nauczycieli Emerytura bez względu na wiek art.88 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2009 Nr 97 poz. 800 U S T AWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 128. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZUS W. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia przysługujące w związku z opłacaniem składek. Leszno r.

ZUS W. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia przysługujące w związku z opłacaniem składek. Leszno r. Leszno 24.01.2017r. ZUS W Ubezpieczenia społeczne i świadczenia przysługujące w związku z opłacaniem składek. Kamila Kubica Naczelnik SER 1 Ewa Klejewska Naczelnik SER 4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury dla nauczycieli

Jakie emerytury dla nauczycieli Jakie emerytury dla nauczycieli Spis treści Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym... 3 Emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze... 4 Emerytura nauczycielska na podstawie Karty

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz.800), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

Ustawa obniżająca wiek emerytalny

Ustawa obniżająca wiek emerytalny Ustawa obniżająca wiek emerytalny 2 Ustawa obniżająca wiek emerytalny ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli Kraków 2018 Świadczenia emerytalne dla nauczycieli Grażyna Mleko Tę i inne prezentacje - materiały konferencyjne tej Konferencji OSKKO można znaleźć na stronie: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2018/ w

Bardziej szczegółowo

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet.

Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Wcześniejsza emerytura dla 60-letnich mężczyzn i 55- letnich kobiet. Pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze pełnego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę kobieta po osiągnięciu 55

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

Symbole emerytury wcześniejszej

Symbole emerytury wcześniejszej Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) Ustawa z 11.5.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla EMERYTURY POMOSTOWE Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz Ubezpieczenie emerytalne dr Ariel Przybyłowicz Ryzyko emerytalne Ochrona sytuacji ochrony zarobków z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej w związku z biologicznym (naturalnym)

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Spis treści Wysokość emerytury nauczycielskiej według dotychczasowych zasad............................................................

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Dla kogo nowe emerytury

Dla kogo nowe emerytury Dla kogo nowe emerytury Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969

WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 WARUNKI NABYCIA PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA URODZONYCH PO 31 XII 1948 A PRZED 1 I 1969 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 128

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 128 Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WYTYCZNE W SPRAWIE REALIZACJI PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 MARCA 2015 R. O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Do art. 26 ust. 5 i 6 ustawy emerytalnej Do ustawy emerytalnej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926

Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926 Warszawa, dnia 17 maja 2018 r. Poz. 926 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych 1. Na

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury dla nauczycieli

Jakie emerytury dla nauczycieli Jakie emerytury dla nauczycieli Spis treści Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym... 3 Emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze... 4 Emerytura nauczycielska na podstawie Karty

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462)

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462) Druk nr 1793 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI Kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r.

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. EMERYTURY POMOSTOWE EMERYTURY POMOSTOWE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. Ustawa o emeryturach pomostowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2009 r. Druk nr 550 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów

Dla kogo wcześniejsza emerytura. po 2008 roku. e-poradnik. egazety Prawnej. 188 stron komentarzy, porad i przepisów e-poradnik egazety Prawnej Dla kogo wcześniejsza emerytura po 2008 roku 188 stron komentarzy, porad i przepisów Czy wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą może być złożony po 2008 roku Kto może starać

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 228 poz z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 228 poz z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1507 U S T AWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1097, z 2017 r. poz. 38. o emeryturach kapitałowych Rozdział

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze).

Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). Wysokość emerytury w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r. (tzw. emerytura po emeryturze). W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową Centrum Obsługi Emerytur Pomostowych Południe w Sosnowcu

Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową Centrum Obsługi Emerytur Pomostowych Południe w Sosnowcu Sosnowiec, październik 2017r. Postępowanie w sprawach o emeryturę pomostową Centrum Obsługi Emerytur Pomostowych Południe w Sosnowcu AGENDA BlokI ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ Blok

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela po 2007 roku

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela po 2007 roku Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela po 2007 roku I. W sierpniu i wrześniu 2007 r. miała miejsce dwukrotna nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela: ustawą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

KADRY i PŁACE. W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 9. Reforma systemu emerytalnego... 2

KADRY i PŁACE. W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 9. Reforma systemu emerytalnego... 2 20 września 2017 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 9 DODATEK do RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 18 (426) K o n k u r s KSIĘGOWY BUDŻETU 2017 www.rb.infor.pl Reforma systemu emerytalnego... 2 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Spis treści Kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne... 3 Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne. 5 Co musisz zrobić,

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 U S T AWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2017 r. poz. 38, 1452. z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS EMERYTURY Z FUS CO TO JEST EMERYTURA? Art. 67 ust. 1. Konstytucji RP. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela

18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela 18 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela Legenda KN Karta Nauczyciela PW Przepisy wprowadzające na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzającej Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2012.637 z dnia 2012.06.06 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Prezydium KK

Sekretariat Prezydium KK Sekretariat Prezydium KK Od: Jolanta Mordasiewicz [Jolanta.Mordasiewicz@mpips.gov.pl] Wysłano: 14 lutego 2012 15:11 Do: przewodn@solidarnosc.org.pl; guz@opzz.org.pl; Biuro@fzz.org.pl Temat: projekt dot.

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2018r. EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektórych innych ustaw W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

-22- Zabezpieczenie społeczne. Emerytura pomostowa

-22- Zabezpieczenie społeczne. Emerytura pomostowa -22- Zabezpieczenie społeczne Maria Janiszewska-Wyszyńska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Emerytura pomostowa Ustawa o emeryturach pomostowych' dotyczy wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r.

Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Informacja o wysokości emerytur i rent rolniczych przyznawanych od dnia 1 marca 2018 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie kwoty emerytury podstawowej (M.P. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r. Autor: Agnieszka Szewczyk 24.02.2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Spis treści Czym jest okresowa emerytura kapitałowa... 3 Kiedy możesz uzyskać okresową emeryturę kapitałową... 3 Jak ustalamy wysokość

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tego momentu w Polsce funkcjonują równolegle dwa systemy emerytalne: stary system emerytalny dla osób urodzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt II UZP 4/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Protokolant Ewa Wolna w

Bardziej szczegółowo

Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę

Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę Kto może starać się o wcześniejszą emeryturę Komu ZUS przyzna prawo do emerytury pomostowej Część osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która straciła prawo uzyskania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art.

2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5 9, art. 10 ust. 1 oraz art. UWAGA WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO SKŁADA SIĘ W ZUS USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a p r a w n a

I n f o r m a c j a p r a w n a Warszawa, 25.02.2010 r. I n f o r m a c j a p r a w n a Przedmiot informacji: Emerytury pomostowe i rekompensaty na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237 poz.1656),

Bardziej szczegółowo

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił: t 60 lat dla kobiet, t 65 lat dla mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 228 poz z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 228 poz z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1507 U S T AWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 926 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Zasady ustalania i dokumentowania okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Zasady ustalania i dokumentowania okresów pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 1 Prace, które mogą być uznane za wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Bardziej szczegółowo