STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach"

Transkrypt

1 STATUT Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach Stan prawny na dzień. 1

2 SPIS TREŚCI str. 2-3 Rozdział I Postanowienia ogólne ( 1., 2., 3., 4.) str. 4-5 Rozdział II Przedszkole Samorządowe w Mazurach ( 5.) str Organizacja pracy przedszkola str Organy przedszkola str Pomoc psychologiczno-pedagogiczna str Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi str Zadania związane z bezpieczeństwem str Zadania i obowiązki nauczyciela str Oc26-27hrona dzieci i rodziny str Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu str Współpraca z rodzicami str Rozdział III Podstawowe informacje o Szkole ( 15.) str Cele i zadania szkoły str Sposoby wykonywania zadań str Organizacja religii i etyki str Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia str Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów str Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów str Formy opieki i pomocy uczniom str Pomoc psychologiczna i pedagogiczna str Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną str Innowacje i eksperymenty str Szkolny wolontariat str Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego str Organy Szkoły str Dyrektor str Rada Pedagogiczna str Samorząd Uczniowski str Rada Rodziców str Zasady współpracowania organów Szkoły w rozwiązywaniu konfliktów str Organizacja szkoły str Pracownicy szkoły str Stołówka str Biblioteka str Organizacja biblioteki str Zadania nauczyciela bibliotekarza str Współpraca bibliotekarza z uczniami, nauczycielami, rodzicami str Współpraca z innymi bibliotekami str Świetlica szkolna str Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły str Zadania wychowawcy str Zadania zespołów nauczycielskich str Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów str Prawa ucznia str Obowiązki ucznia str Nagrody i kary str Zasady i formy współpracy z rodzicami str Warunki i sposób oceniania ( 52., 53., 54.) str

3 55. Ocenianie zachowania str Śródroczne i roczne ocenianie zachowania uczniów klas I-III str Ocenianie zachowania uczniów klas IV-VIII str Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-III str Formy oceniania bieżącego oraz klasyfikowania śródrocznego i rocznego w klasach I-III str Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII str Ogólne wymagania na oceny bieżące i klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII str Zasady oceniania bieżącego str Sposób uzasadniania oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców str Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce str Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania str Tryb informowania rodziców o ocenach str Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych str Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania str Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego str Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego str Warunki i sposób ponownego ustalenia ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania w przypadku pierwotnego ustalenia tych ocen niezgodnie z procedurami str Zasady promocji uczniów str Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi str Ocenianie, klasyfikowanie śródroczne i roczne, promowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych str Egzamin ósmoklasistów str Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki str Rozdział IV Postanowienia końcowe ( 77.) str. 83 3

4 Rozdział I Podstawowe informacje o Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach, zwany dalej Zespołem jest gminną jednostką organizacyjną powołaną w celach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 4. Organem prowadzącym jest Gmina Raniżów 5. W skład Zespołu wchodzą: 1) Przedszkole Samorządowe w Mazurach 2) Szkoła Podstawowa im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach Siedzibą Zespołu jest budynek położony w miejscowości Mazury, numer Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący, który obejmuje miejscowość Mazury Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w brzmieniu: Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach, stosuje się skrót: ZPO w Mazurach. 2. Zespół używa pieczęci: 1) podłużnej z napisem Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach niżów tel Szkoła Podstawowa im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego używa pieczęci: 1) podłużnej z napisem: Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach Szkoła Podstawowa im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach Raniżów, tel NIP , REGON ) okrągłej, małej i dużej z napisem Szkoła Podstawowa im. Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach. 3) Szkoła Podstawowa im gen. Bronisława Kwiatkowskiego jest szkołą ośmioklasową na podstawie uchwały Rady Gminy Raniżów nr XXXI/180/17 z dnia 23 listopada 2017 r. 4. Szkoła używa ww. pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał. 4

5 4. 1. Zespół jest placówką koedukacyjną. 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi: 1) w przedszkolu od 3 roku życia do 6, 2) w szkole podstawowej 8 lat, 3. Zespół jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu Gminy Raniżów, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego. Rozdział II Przedszkole Samorządowe w Mazurach 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe i o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie. 2. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez: 1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, 2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, 3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci, 4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń. 4. Do zadań przedszkola należy: 1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju, 2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 5. 5

6 4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 16) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego kaszubskiego, 17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 6

7 5. Przedszkole prowadzi pracę pedagogiczną według podstawy programowej określonej przez MEN oraz opracowanych na jej podstawie programach wychowania przedszkolnego uwzględniających: 1) odmienną aktywność poznawczą dziecka, 2) twórczą aktywność dziecka integrującą różne obszary edukacyjne, 3) stopniowe nabywanie umiejętności czytania, pisania oraz matematycznego myślenia, 4) podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczyciela, 5) otwartość programową i organizacyjną. 6. Nauczyciel może opracować program własny uwzględniający zasady pedagogiczne, który będzie programem wspomagającym w realizacji podstawy programowej. 7. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola. 8. Przedszkole może prowadzić własną działalność innowacyjną i eksperymentalną 1) innowacje pedagogiczne obejmują nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola. 2) eksperymenty pedagogiczne to działania służące podnoszeniu skuteczności edukacji w przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. 3) innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 4) uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna. 5) uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 6) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. 7) uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. 8) prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 8. W przedszkolu na wniosek rodziców i za dodatkową opłatą mogą być organizowane badania specjalistyczne. 9. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem: 7

8 1) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć. 2) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć. 3) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. 4) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 5) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 6) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 7) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura. 8) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 9) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. 10) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego. 11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. 12. Sale Przedszkola, przyległy teren do budynku i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniom przeciwpożarowym. 6 Organizacja pracy przedszkola 1. W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział, w którym ilość dzieci nie przekracza 25 osób 1) do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 roku życia, 2. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola określa dyrektor Zespołu w drodze rozporządzenia. 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący, trwa 7 godzin. 1) przedszkole czynne jest od godz. 7:30, 2) od godz.8:00 do 13:00 przedszkole zapewnia bezpłatnej nauczanie, wychowanie i opiekę każda następna godzina płatna 1 zł. 8

9 3) opłatę stała uiszczają rodzice, którzy podpisali deklarację dłuższego pobytu dziecka w przedszkolu. 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. 5. W oddziale prowadzi się dodatkowe zajęcia z religii i języka angielskiego. 6. Przedszkole prowadzi zajęć rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. 7. Przedszkolaki korzystają z toalet usytuowanych na parterze budynku. 8. Przedszkolaki mają możliwość spożycia śniadania oraz ciepłego posiłku w stołówce szkolnej na ogólnie obowiązujących zasadach. 9. Nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami Rady Pedagogicznej działającej w szkole. 10. Wychowawca grupy 0 jest członkiem zespołu wychowawców działającego w Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach. 7 Organy przedszkola 1. Organami przedszkola są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Rodziców współpracująca z Radą Rodziców szkoły podstawowej. 2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je jednoosobowo na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi. 3.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym. 4.Dyrektor kieruje całokształtem pracy przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych 8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1. Przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku w przedszkolu 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 9

10 i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. 4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności: 1) z niepełnosprawności, 2) z niedostosowania społecznego, 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 4) z zaburzeń zachowania i emocji, 5) ze szczególnych uzdolnień, 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 8) z choroby przewlekłej, 9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 10) z niepowodzeń edukacyjnych, 11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 13) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 14) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 15) dziecka, 16) rodziców dziecka, 17) dyrektora Zespołu, 18) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi, 19) poradni, 20) pomocy nauczyciela, 21) asystenta rodziny, 22) kuratora sądowego 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 3) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,(poza terenem przedszkola np. w specjalistycznej poradni) 4) porad i konsultacji. 10

11 10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele. 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 12. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, dyrektor Zespołu, za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 13. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 14. Nauczyciele, prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci. 15. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 16. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, nauczyciel, informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem jeżeli stwierdzi taką potrzebę ( okres jej udzielenia, ilość godzin, podczas których poszczególne formy będą realizowane) 17. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 18. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor Zespołu niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka. 19. Do zadań nauczycieli, oraz specjalistów z poradni w przedszkolu należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, 2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się, 3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 11

12 20. Nauczyciele, oraz specjaliści w poradni prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 21. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora Zespołu. 9 Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci. 2. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem. 10 Zadania związane z bezpieczeństwem 2. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem. 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola. 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych i płatnych takich jak rytmika i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się 12

13 nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez: 1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, 2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka, 3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań. 9. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola. 10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 11. Zadania i obowiązki nauczyciela 1. Bezpośrednim przełożonym nauczyciela przedszkola jest dyrektor Zespołu. 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 3. Nauczyciel przedszkola ściśle współpracuje z nauczycielem pracującym w tym samym oddziale, w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi. 4. Nauczyciel przedszkola obowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola. 5. Nauczyciel przedszkola współpracuje z pracownikiem obsługi w zakresie dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci. 6. Nauczyciela przedszkola cechuje: troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, taktowne i życzliwe zachowanie wobec dzieci, współpracowników, rodziców i interesantów, właściwa kultura życia codziennego oraz sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków. 7. Nauczyciel przedszkola dba o zgodną współpracę z pracownikami przedszkola i zachowanie właściwej atmosfery w pracy. 8. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w sposób systematyczny i planowy, zapewniając wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości psychofizycznych. 9. Jako członek Rady Pedagogicznej nauczyciel przedszkola działa w zakresie przewidzianym Statutem Przedszkola oraz Regulaminem Rady Pedagogicznej. 10. Nauczyciel przedszkola dochowuje tajemnicy służbowej jest to informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi, której 13

14 nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę dobro dziecka oraz interes jednostki organizacyjnej Ochrona dzieci i rodziny 1. Prawa i obowiązki dzieci 1) Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka - kierują się dobrem dziecka. 2) Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy. 3) Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy pracy były dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej. 4) Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli oraz swobody wyznania. 5) Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej oraz ochronę przed przemocą: a) w przypadku podejrzenia lub zauważenia śladów przemocy stosowana jest procedura Niebieskiej Karty, b) w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia odpowiednie instytucje. 2. Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci. 3. W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko i naruszających poczucie godności. 4. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki oraz jasno określa reguły ich postępowania w przedszkolu. Przedszkolak ma prawo do: a) bezpiecznego pobytu w przedszkolu, b) intymności, c) zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań d) indywidualności e) zabawy f) dbania o higienę osobistą g) spokoju i wypoczynku h) nietykalności osobistej i) akceptacji i szacunku j) wyrażania własnych myśli, pragnień i wypowiedzi k) popełniania błędów l) zmienności nastrojów ł) korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali przedszkolnej m) korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia n) wyrażania swoich inwencji twórczych o) bezkonfliktowego rozwiązywania problemów p) opieki i pomocy ze strony dorosłych r) pozytywnego wzmacniania przez dorosłych. 5. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega

15 tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków. 1) Przedszkolak ma obowiązek: a) przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych b) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela c) szanować mienie d) zachowywać porządek i czystość e) współdziałać w zespole f) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie g) szanować prawa innych h) szanować wytwory pracy innych i) stosować formy grzecznościowe j) liczyć się ze zdaniem innych k) przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych l) polubownie rozwiązywać konflikty ł) uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, m) niezależności osobistej n) dbać o swój wygląd o) informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach. 13. Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka czy z rodziny zastępczej, dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę czy prawnego opiekuna. 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i zaprowadzić do właściwej sali przypisanej dziecku 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka. 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę. Koszty przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu będą egzekwowane od rodziców lub prawnych opiekunów 7. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami. 15

16 8. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 9. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 10. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz do godz lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. 14. Współpraca z rodzicami 1. Nauczyciel i rodzice oddziału przedszkolnego zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 2. Rodzice mają prawo do: 1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego, 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 3. Obowiązki rodziców: 1) rodzice dziecka obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 4. Częstotliwość spotkań ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego w zależności od potrzeb. 5. Formy współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych: 1) zebrania grupowe, 2) rozmowy indywidualne, 3) zajęcia otwarte, 4) uroczystości z udziałem rodziców, 5) wspólne świętowanie. ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 16

17 3. Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 6) szatni. 16. Cele i zadania Szkoły 1. Nauczyciele Szkoły dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 2. Edukacja w Szkole, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim: 1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego; 4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze; 5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów; 6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych; 7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych; 11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 17

18 12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans; 13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych; 15) stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. 3. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw, szczególnie w kształceniu zintegrowanym. 4. Edukację uczniów prowadzi się na bazie programów nauczania i podręczników: 1) nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 2) nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania; 3) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 4) dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania; Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego; 5) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 6) Dyrektor Szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; 7) nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów. 5. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności: 1) znajdywali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; 3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie; 4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych; 5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie; 18

19 7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 17. Sposoby wykonywania zadań 1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 1) integrację wiedzy nauczanej poprzez: a) kształcenie zintegrowane w klasach I III, b) zajęcia edukacyjne w klasach IV VIII z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej, regionalnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej. 2) wprowadzanie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 3) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: a) poznawanie historii kraju i regionu na lekcjach języka polskiego, historii, przyrody i godzinach z wychowawcą oraz włączanie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do realizowanych przez nich programów ścieżek edukacyjnych, b) włączenie w ceremoniał i kalendarz imprez szkolnych uroczystości związanych z obchodami świąt i rocznic historycznych, c) organizowanie wycieczek dydaktycznych, d) naukę religii zgodnie z wolą rodziców; 4) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na: a) organizowaniu zajęć dydaktyczno wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska rodzinnego, b) szkolnego i rówieśniczego ucznia przez wychowawców, pedagoga szkolnego i higienistkę szkolną, c) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, d) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, e) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami, f) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, g) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, h) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, i) dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 19

20 sprostanie tym wymaganiom, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, j) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, k) wspieraniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, l) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 5) upowszechnianie zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez: a) uwzględnianie w realizowanych programach nauczania i wychowania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, b) organizowanie zajęć o tematyce związanej z ochroną zdrowia, 6) otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły, poprzez: a) współpracę z lekarzem i higienistką szkolną, b) organizację nauczania dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) kierowanie uczniów z wadami postawy na zajęcia gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej, 7) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie nauki w skróconym czasie poprzez: a) organizowanie kół zainteresowań, b) organizowanie konsultacji według tematyki zaproponowanej przez uczniów, c) kształcenie umiejętności pracy z dokumentami i literaturą popularnonaukową, d) kształcenie sprawności językowej narracje reporterskie, recenzje, e) konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zawody. 8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 9) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów, 10) przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji, 11) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów, 12) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 13) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, 14) prowadzenie lekcji religii/etyki, 15) współpracę z rodzicami, 16) pracę pedagoga, szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni, współpracą z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami

21 Organizacja nauki religii i etyki 1. W Szkole obowiązują następujące zasady organizacji nauki religii i etyki: 1) Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów; 2) rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole, 3) deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona, 4) w przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice robią to w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora Szkoły, 5) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie; 6) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo; 7) wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych; 8) tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor; 9) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu do wiadomości; 10) te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii; 11) Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły wydanego przez: a) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego, b) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych; 12) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek; 13) opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci i inni pracownicy pedagogiczni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły, 14) ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły, 15) ocena z religii/etyki jest wystawiana według oddzielnych przepisów. 19. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez: 1) prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki, 2) krzewienie trzeźwości i abstynencji, udzielanie pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej, 3) zapewnienie posiłków w szkole dla uczniów przy udziale samorządu lokalnego i rodziców, 21

22 4) kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie z konfliktami i stresem, 5) stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie Szkoły. 2. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączani są higienistka szkolna oraz pracownicy ośrodka zdrowia. 3. W Szkole jest realizowany Program wychowawczo-profilaktyczny. 4. Szczegółowe zasady tworzenia i uchwalania Programu wychowawczo-profilaktycznego regulują odrębne przepisy. 5. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły konstruowane są plany działań wychowawczych w poszczególnych klasach. 6. Każdego roku w Szkole opracowuje się roczny Plan pracy szkoły zawierający: 1) wybrane zagadnienia związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów, 2) planowane konkursy, turnieje, apele, uroczystości i imprezy środowiskowe, 3) wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki, 4) organizację roku szkolnego, 5) wybrane działania administracyjno - gospodarcze na dany rok szkolny. 20. Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów 1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez: 1) czynne uczestnictwo w organizowanych przez Szkołę zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz z jej możliwościami fizycznymi różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, 2) swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczyciela - bibliotekarza szkolnego, 3) udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę i pozaszkolnych, 4) czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno -krajoznawczych organizowanych przez Szkołę, 5) korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego, 6) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach indywidualnych, 7) stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu i toku nauki. 21. Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności poprzez: 22

23 1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, rekolekcji, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym: a) przydzielenie 1 opiekuna (osobę dorosłą) na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wychodzi poza teren i nie korzysta z pojazdów, b) przydzielenie 1 opiekuna na 15 uczniów w czasie wycieczki poza miejscowość, c) przydzielenie 1 opiekuna na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej, 3) zapewnienie przez nauczycieli opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przerw międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie), 4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i apelach, 5) przeznaczenie do nauki oddzielnych sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III, 6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, 9) utrzymywanie kuchni,stołówki i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności w stałej czystości, 10) uwzględnienie (w miarę możliwości) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 11) różnorodność zajęć w każdym dniu, 12) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne tych samych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych zajęć, których realizacja programu tego wymaga, 13) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez dyżury nauczycieli w budynku. 3. Dyżur wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 4. Plan dyżurów układa i wprowadza ewentualne poprawki, w danym roku szkolnym, zespół nauczycieli powołany każdorazowo przez Dyrektora Szkoły. 5. Dyżur obowiązuje pracowników pedagogicznych szkoły. 6. Zwolnieni z dyżurów są: Dyrektor, nauczyciel biblioteki oraz kobiety w ciąży. 7. W uzasadnionych przypadkach inne osoby mogą być zwolnione z całości lub części dyżuru. 8. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa. 9. Miejscem dyżuru nauczyciela są: korytarze, schody, sanitariaty, podwórko. 10. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. 11. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciele zaczynają o godz. 7.30, a kończą po zakończeniu nauki i opuszczeniu szkoły przez uczniów wg corocznie ustalanego harmonogramu. 12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. 23

STATUT. [tekst ujednolicony, stan na 1 grudnia 2017 r.] ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. [tekst ujednolicony, stan na 1 grudnia 2017 r.] ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KRAKOWIE [tekst ujednolicony, stan na 1 grudnia 2017 r.] ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa placówki: Zespół Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola 4. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 W ŚWIERKLANACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w naszym przedszkolu pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest na podstawie nowego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura udzielania psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz.425 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) Procedury organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Gliwicach (Technikum nr 1 i XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe), zwanego dalej szkołą Opracowano

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona 1/ Stron 8 I. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE.

PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. PROCEDURY ORGANIZACJI ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO. Spotkanie z Rodzicami 17 września 2018 r.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO. Spotkanie z Rodzicami 17 września 2018 r. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Spotkanie z Rodzicami 17 września 2018 r. PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie 1 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI

PROCEDURA ORGANIZACJI Załącznik nr 14 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Podstawa prawna: Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 WESOŁY SMYK W CHODZIEŻY DLA DZIECI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Stan prawny: październik 2017r.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole. Stan prawny: październik 2017r. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole Stan prawny: październik 2017r. Przepisy prawa określające zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole (kluczowe) Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku -

Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku - Załącznik do uchwały nr 37/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z dnia 28.05.2019 r. Aneks nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 imienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

z dnia 9 sierpnia 2017 r. Stan prawny na dzień 1 września 2019 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W EJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy. psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka. w Warszawie

Regulamin. organizacji pomocy. psychologiczno-pedagogicznej. w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka. w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Przedszkoh nr 2 w Jelczu-Lasko w i c a c h Jelcz-Laskowice, ul. Liliowa 3 NIP , REGON

Przedszkoh nr 2 w Jelczu-Lasko w i c a c h Jelcz-Laskowice, ul. Liliowa 3 NIP , REGON Przedszkoh nr 2 w Jelczu-Lasko w i c a c h 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Liliowa 3 NIP 9121926483, REGON 380473273 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UDZIELANA DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI PODCZAS PRACY W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu Rok szkolny 2017/ 2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie Regulamin udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. z dnia... 2012 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 9 czerwca 2017 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 ) z dnia.. 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy WARUNKI UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Uwzględnienie Diagnozy funkcjonalnej

Uwagi. Uwzględnienie Diagnozy funkcjonalnej (Dz.U. 2013 poz. 532) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. W Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie można tworzyć oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do protokołu nr III/2017/2018

Załącznik nr 4 do protokołu nr III/2017/2018 Załącznik nr 4 do protokołu nr III/2017/2018 UCHWAŁA NR 03/2017/2018 RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W ŻORACH z dnia z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Procedura pomocy psychologiczno pedagogicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/10/11. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu z 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Uchwała nr 11/10/11. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu z 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Uchwała nr 11/10/11 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu z 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły podstawa prawna: Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3001 UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 2 w Kurowicach

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach

Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach Procedura organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. (Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 POMOC PSYCHOLOGICZNO

ZEBRANIE DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 POMOC PSYCHOLOGICZNO ZEBRANIE DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA RYBNIK DN. 4.09.2018 ŹRÓDŁO: PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANO NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Procedura w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku Białystok, 2017

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Regulamin Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu Regulamin Oddziału Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. Z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Załącznik nr 13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1 Organizacja 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym Miejsce realizacji szkolenia: Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno Program

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSCHOLOGICNZO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNCYH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE Podstawa prawna DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, Krosno Odrzańskie tel. (68)

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, Krosno Odrzańskie tel. (68) Podstawa prawna: ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. (68) 383 51 78 PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo