ZNACZENIE KOMUNIKACJI RYNKOWEJ W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNACZENIE KOMUNIKACJI RYNKOWEJ W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZESZYTY NAUKOWE nr 136, rok 2010 Arkadiusz Borowiec Politechnika Poznańska ZNACZENIE KOMUNIKACJI RYNKOWEJ W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE Wprowadzenie Rynek zamówień publicznych jest jednym z najszybciej i najlepiej rozwijających się rynków w Polsce. Na podstawie danych z rocznych sprawozdań Urzędu Zamówień Publicznych można oszacować, że jego wartość w roku 2008 wyniosła około 109,5 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 6% w porównaniu z rokiem Oszacowana wartość tego rynku stanowiła około 8,6% PKB z roku Należy jednak podkreślić, że jego prawidłowe funkcjonowanie w dużej mierze zależy od sprawności przepływu informacji pomiędzy zamawiającym i oferentami. W systemie zamówień publicznych mamy do czynienia ze specyficznym rodzajem komunikacji rynkowej. Z jednej bowiem strony chodzi o efektywny przekaz informacji pozwalającej na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego, z drugiej zaś o odpowiednio skuteczne dotarcie do zainteresowanych poprzez dobór odpowiedniej formy tej informacji. Skuteczność informacji jest jedynym gwarantem uzyskania odpowiednio wysokiej konkurencyjności postępowania prowadzonego przez dysponenta środków publicznych. Leży to w interesie samego zamawiającego, jak również ma ogromne znaczenie społeczne, gdyż kontrakty publiczne finansowane są z pieniędzy podatników. Obecny system zamówień publicznych nie stwarza jednak najlepszych warunków do komunikacji rynkowej między podmiotami, które na nim działają. W literaturze przedmiotu brakuje również informacji na temat skutecznych narzędzi pozwalających na przepływ informacji rynkowej pomiędzy zamawiającym a oferentami w postępowaniach przetargowych. Brakuje również dogłębnej analizy 1 Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009, s. 20. pilarczyk ZN 136.indb :02:46

2 430 Arkadiusz Borowiec już istniejących systemów komunikacji rynkowej pozwalającej na usprawnienie obowiązujących procedur. W związku z tym w artykule, opierając się na wynikach badań własnych, wskazano stan i metody komunikacji rynkowej obecnie stosowane na rynku zamówień publicznych oraz zaproponowano możliwości jej usprawnienia na podstawie funkcjonujących rozwiązań w innych krajach. Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a oferentem w systemie zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych Badania nad stanem komunikacji rynkowej pomiędzy zamawiającym a oferentem w systemie zamówień publicznych w Polsce przeprowadzono na 159 przedsiębiorstwach (zarówno po stronie zamawiających, jak i oferentów). Ostateczny, kwotowy dobór próby został dokonany ze względu na region i wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Metoda kwotowa (celowa) zapewnia wystarczająco duży udział poszczególnych wybranych typów badanych obiektów w próbie, aby późniejsze analizy porównawcze, wnioski i obliczenia były istotne statystycznie. Badane przedsiębiorstwa zostały tak dobrane, aby zapewnić udział w próbie firm o różnej wielkości zatrudnienia. W celu weryfikacji wyników badań i określenia wybranych zależności zastosowano test niezależności χ 2. Według regulacji ustawowych obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych, niezbędnych informacji dotyczących przetargów powinno przedsiębiorstwo poszukać w Internecie 2. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę firm korzystających ze stron internetowych Urzędu Zamówień Publicznych. Jak wskazują wyniki badań własnych, zdecydowana większość właścicieli zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw albo nie korzysta w ogóle z Internetu, albo nie ma świadomości, że można w nim znaleźć potrzebne informacje. Z tego punktu widzenia konieczność publikacji przez zamawiającego ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej należy uznać za istotną, niemniej przepis ten nie pozwala w równej mierze dotrzeć do niego właścicielom małych i dużych przedsiębiorstw. W dużych firmach zdecydowanie częściej są specjalistyczne komórki do spraw zamówień publicznych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych wskazują, że zaledwie 26% przedsiębiorców z małych i średnich firm, odwiedzających witryny internetowe urzędów miast i gmin, szuka na nich informacji gospodarczych, między innymi o przetargach. Najczęściej poszukują tam danych na temat przetargów, informacji o ogólnym profilu gospodar- 2 A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 75. pilarczyk ZN 136.indb :02:46

3 Znaczenie komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce Rys. 1. Korzystanie przez przedsiębiorców ze stron internetowych UZP lub innych informatorów (w %) czym miasta, konkretnych firm oraz innych szczegółowych kwestii o charakterze gospodarczym, często dotyczących branży przedsiębiorcy. Badanie wykazało, że ponad połowa (53%) właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw odwiedza strony swoich urzędów miast od czasu do czasu albo tylko raz. Niepełna informacja na temat przetargów ogłaszanych przez zamawiających była jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przez oferentów w procedurze zamówieniowej. Okazuje się również, że ogłoszenie o przetargu wywieszone w siedzibie zamawiającego nie trafia do zdecydowanej większości przedsiębiorców. Dzieje się to jak wskazują wyniki badań własnych głównie na skutek braku czasu i możliwości sprawdzenia, czy takie ogłoszenie zostało opublikowane przez zamawiającego. W ten sposób informacja na temat przetargu trafia do niespełna 4% oferentów, co należy uznać za wynik wysoce niezadowalający. Zestawiając przedstawiony wynik z analogicznym dotyczącym publikacji ogłoszeń w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych można stwierdzić, że komunikacja rynkowa pomiędzy zamawiającym a oferentem nie przebiega w prawidłowy i sprawny sposób. Czy można jednak system ten poprawić? W przypadku zamówień publicznych wybór kanału komunikacji jest ściśle zdeterminowany wymaganiami ustawowymi. Jak wiadomo, znacznie skuteczniejszym narzędziem od nieosobowej promocji są nieanonimowe osobiste kontakty z zainteresowanymi 3. W ten sposób unika się trafiania w próżnię, czyli docierania z komunikatem do osób niezainteresowanych ofertą i marnotrawienia środków 4. Niemniej jednak obowiązujący system zamówień publicznych nie stwarza 3 Marketing, red. K. Przybyłowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 1999, s pilarczyk ZN 136.indb :02:46

4 432 Arkadiusz Borowiec najmniejszych możliwości dotyczących porozumiewania się oferenta z zamawiającym drogą bezpośredniego kontaktu w sytuacji wszczynania postępowania przetargowego. Wynika to z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi zasadę równości i uczciwej konkurencji. Zamawiający informując wybrane grono oferentów o planowanym zamówieniu publicznym, naraziłby się pozostałym wykonawcom na zarzut nieuczciwego ich potraktowania. Jak wynika jednak z przeprowadzonych badań własnych, duża część zamawiających korzysta z osobowych kanałów komunikacji, chcąc w ten sposób zapewnić odpowiednią konkurencyjność postępowań przez siebie prowadzonych. Odsetek takich podmiotów stanowi aż 65% i wydaje się wynikiem zaniżonym, gdyż jak wspomniano takie działanie nie jest dozwolone prawem. U jego podstaw leży analiza statystyk prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych, według których w 2008 roku przeciętnie w jednym postępowaniu wpływało do zamawiającego statystycznie tylko 2,41 oferty (dla porównania w roku ,40). Bardzo często zamawiający nie ma więc wyboru i kierując się interesem publicznym i koniecznością wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej łamie świadomie prawo. Należy jednak podkreślić, że ustawa Prawo zamówień publicznych, daje przywilej zamawiającemu bezpośredniego kontaktu w oferentem w sytuacji, gdy trybem udzielenia zamówienia jest tzw. zamówienie z wolnej ręki. Wyniki badań własnych wskazują, że prawie co czwarty zamawiający (22,2%) korzystał w 2008 roku z tego trybu. Wynik ten potwierdza rolę, jaką kontakt bezpośredni może spełniać w systemie zamówień publicznych. Jest on jednak zaskakujący, gdyż tryb zamówienia z wolnej ręki jest najmniej konkurencyjnym i przejrzystym trybem w całym systemie i nie powinien być często stosowany. Poza przedstawionymi kanałami komunikacji dotyczącymi ogłaszania i wszczynania postępowania przetargowego zamawiający z oferentem komunikują się również w innych okolicznościach. Okolicznościami takimi mogą być przypadki zapytań ze strony oferentów dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy też samego postępowania, przesyłania wniosków czy też zawiadomień przez oba rodzaje podmiotów. W tym wypadku najważniejszą zasadą wynikającą z systemu zamówień publicznych jest zasada pisemności postępowania. Wynika ona z art. 27 ust. 1 ustawy 5 i mówi, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wybór sposobu komunikacji leży więc tylko i wyłącznie w gestii zamawiającego. Zgodnie z badaniami własnymi zapis ten również jest rozumiany dość elastycznie przez zamawiających. Okazuje się, że to co bywa ułatwieniem na etapie wymiany korespondencji między stronami, może stać się znacz- 5 Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058, nr 220, poz i nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 65, poz. 545 i nr 91, poz pilarczyk ZN 136.indb :02:47

5 Znaczenie komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce 433 nym utrudnieniem w przypadku składania protestów lub odwołań przez oferentów. Jeśli bowiem zamawiający ustanowił możliwość porozumiewania się za pomocą faksu czy też poczty elektronicznej, stworzył tym samym oferentom możliwości wnoszenia protestów również tą drogą. A to skutkuje tym, że protest może wpłynąć do niego nawet po zakończeniu urzędowania w normalnych godzinach pracy. W badaniach własnych praktycznie wszyscy oferenci (87%) stwierdzili, że najwygodniejszą dla nich formą komunikowania się z zamawiającym jest forma faksu lub poczty elektronicznej. Wskazywali przy tym przede wszystkim na szybkość takiej formy porozumiewania się oraz redukcję kosztów. Nieco mniejszy był natomiast odsetek zamawiających preferujących tę formę, bo tylko 45% uznało ją za dominującą i najlepszą. Z punktu widzenia sprawnej komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych warto przyjrzeć się wykorzystaniu w nim narzędzi elektronicznych 6. Do najważniejszych w tym zakresie należą aukcja i licytacja elektroniczna. Aukcja elektroniczna jest rodzajem dogrywki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwej do zastosowania w trybach przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Może być ona zastosowana, jeżeli była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz zostały złożone przynajmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Przebiega ona na platformie elektronicznej, a wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, mogą składać postąpienia korzystniejsze dla zamawiającego od przewidzianych w złożonej wcześniej ofercie. Wyniki badań własnych wykazują, że jest to jednak rzadko wykorzystywany instrument w komunikacji między zamawiającym a oferentami. Tylko 2% zamawiających wykorzystywało aukcję elektroniczną w swoich postępowaniach, a żaden z oferentów nie brał nigdy w niej udziału. Podobnie wygląda sytuacja z licytacją elektroniczną. Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Ofertę składa się więc w postaci elektronicznej. Zgodnie z wynikami badań własnych ani jeden z zamawiających i tylko dwóch oferentów korzystało w swojej działalności z takiego rozwiązania. Potwierdzają to statystyki Urzędu Zamówień Publicznych prezentowane na rysunku 2, zgodnie z którymi licytacja elektroniczna była przedostatnim co do popularności wśród zamawiających trybem udzielania zamówień publicznych w roku W przypadku licytacji elektronicznej na uwagę zasługuje również przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym 7. Związane jest to z co najmniej dwiema kwe- 6 Szerzej na temat wpływu Internetu na przyszłość handlu: B. Pilarczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa P. Wiśniewski, Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 4. pilarczyk ZN 136.indb :02:47

6 434 Arkadiusz Borowiec ,39 0,97 0,11 0,53 0,03 22,19 5,73 0,05 przetarg nieograniczony przetarg ograniczony negocjacje negocjacje bez dialog konkurencyjny zapytanie licytacja elektroniczna Rys. 2. Popularność trybów udzielania zamówień publicznych w Polsce w 2008 roku (w %) Źródło: opracowano na podstawie informacji o polskim rynku zamówień publicznych w 2008 roku, [dostęp ] stiami, po pierwsze dzięki narzędziom elektronicznym poziom uznaniowego podejmowania decyzji przez zamawiającego jest zminimalizowany, po drugie narzędzia elektroniczne sprzyjają realizacji zasady jawności, a ta sama w sobie jest znaczącą przeszkodą dla rozprzestrzeniania się korupcji. Tak nikły odsetek posługiwania się narzędziami elektronicznymi jest spowodowany słabo rozwiniętą infrastrukturą informatyczną, jak również bardzo drogim jak na warunki Unii Europejskiej dostępem do szerokopasmowego Internetu. Towarzyszy temu słaba reklama stosowania narzędzi elektronicznych jako szybkiego i ekonomicznego, a co ważne przeciwdziałającemu korupcji narzędzia codziennej pracy 8. Doświadczenia krajów europejskich we wprowadzaniu elektronicznych narzędzi komunikacji rynkowej między zamawiającym i oferentem w postępowaniach przetargowych Zamówienia publiczne wraz z procedurami elektronicznymi są w Polsce już niemal całkowicie zgodne z ustawodawstwem europejskim. Warto więc na tle 8 N. Lyer, M. Samociuk, Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa pilarczyk ZN 136.indb :02:47

7 Znaczenie komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce 435 wybranych krajów przyjrzeć się skutkom wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie komunikacji rynkowej. W Wielkiej Brytanii Rządowe Biuro ds. Handlu Office of Government Commerce jako jedno z pierwszych w Europie zaproponowało i wdrożyło system pozwalający na udzielenie zamówienia publicznego przez aukcje elektroniczną. Oszczędności sięgają nawet 20-25%. Średnia wartość oszczędności to około 500 mln funtów rocznie. IDeA:marketplace to z kolei portal zakupowy Marketplace Agencji Doskonalenia i Rozwoju. Za pomocą tej platformy lokalne samorządy dokonują codziennych zakupów. System wykorzystuje katalogi elektroniczne, w których znajdują sie produkty o określonym standardzie i cenie. Oszczędności uzyskiwane przy zakupach towarów i usług wynoszą średnio 8%, a obniżka kosztów obsługi zakupów 70%. IDeA:marketplace obsługuje około 25% wszystkich zakupów władz lokalnych. Duński Portal Zamówień Publicznych (DO-IP) jako pierwszy w Europie osiągnął pełną funkcjonalność na początku 2002 roku. Powstał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (rząd stworzył podstawy prawne działania serwisu, ale go nie finansował, dlatego korzysta zeń na zasadach komercyjnych). Portal jest otwarty także dla dostawców z innych państw. System realizuje zamówienia na podstawie przetargu albo podpisywanych wcześniej umów ramowych. Obniżka kosztów zarówno zamawiających, jak i dostawców jest możliwa dzięki całkowitej lub częściowej automatyzacji przepływu informacji pomiędzy systemem e-zamówień, systemem realizacji zamówień u dostawcy oraz systemem płatności. Elektroniczne zamówienia publiczne w Niemczech są realizowane przez portale administracji rządowej, aukcje elektroniczne i elektroniczne rynki. Przejście na elektroniczny system zamówień publicznych daje oszczędności rzędu średnio 10%. Ciekawym projektem regionalnym jest Digital Ruhr (Niemcy, Północna Westfalia). Obejmuje lokalny system zamówień publicznych (PeP) i biuro meldunkowe (ema). W projekcie uczestniczy jedenaście miast Zagłębia Ruhry, firmy IT, banki, firmy ubezpieczeniowe i instytuty badawcze. Wartość zamówień publicznych w Finlandii wynosi około 19 mld euro, co stanowi 15% PKB. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych wydaje przedsiębiorstwo państwowe Edita w biuletynie zamówień publicznych Julkiset Hankinnat. Przedsiębiorstwo to udziela także porad prawnych zamawiającym i oferentom, organizuje spotkania dla obu stron procesu przetargowego. Darmowe usługi w dziedzinie prawa zamówień publicznych (w tym doświadczenia) świadczy także Jednostka Doradcza ds. Zamówień Publicznych. System elektronicznych zamówień publicznych Sentteri jest zorganizowany przez państwową finlandzką izbę handlową. Sentteri odpowiada za cały proces e-zamówień publicznych, poczynając od ogłoszenia przetargu, poprzez zabranie ofert, ich ocenę, złożenie zamówienia, optymalizacje dostaw oraz dokonywanie elektronicznych płatności. pilarczyk ZN 136.indb :02:47

8 436 Arkadiusz Borowiec Według szacunków izby, używanie systemu Sentteri może dać oszczędności rzędu 1,5 mld euro rocznie (około 8% wartości zamówień). Podsumowanie i wnioski Przyglądając się rozwiązaniom przyjętym w wielu krajach europejskich, a także funkcjonującym w Polsce, nietrudno oprzeć się refleksji, że sprawna komunikacja rynkowa ma ogromne znaczenie dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Jej usprawnianie może się przyczynić do wielu korzyści natury ekonomicznej i społecznej. Wśród najważniejszych z nich są: oszczędności cenowe wynikające z agregacji popytu, odciążenie budżetów jednostek zamawiających, lepsza kontrola zakupów i wynikające z tego oszczędności związane z eliminowaniem marnotrawstwa, całkowita transparentność przeprowadzanych przetargów, eliminowanie korupcjogennych praktyk omijania ustawy, lepszy wizerunek administracji jako gospodarza pieniędzy publicznych. Polskie opóźnienie w wykorzystaniu nowych technologii teleinformatycznych przy obsłudze przetargów i zakupów w sektorze publicznym nie jest wcale duże. Większość rozwiniętych krajów znajduje się na początku drogi. Wszędzie cel jest taki sam: przeniesienie tych procesów na elektroniczną platformę zakupów. Naturalnym środowiskiem jest powszechnie dostępny Internet. Istotne różnice w podejściu poszczególnych krajów wysoko rozwiniętych wynikają przede wszystkim z odmiennego sposobu dokonywania zakupów na rzecz sektora publicznego. Praktycznie wszystkie kraje dysponują stosowną legislacją, regulującą kwestie dotyczącą wyboru dostawcy (zasadniczo poprzez wprowadzenie mechanizmu przetargów). Różnice dotyczą natomiast schematu, według którego są one realizowane. Na jednym biegunie znajduje się model zakupów scentralizowanych, gdzie wyspecjalizowana agencja dokonuje wyboru kontrahentów i realizuje zakupy na potrzeby administracji (model niemiecki). Na przeciwnym zaś decentralizacja poszczególne jednostki mają dużą autonomię, poruszając się w obszarze wyznaczonych reguł (model polski). Wprowadzenie giełd elektronicznych może w pewnym sensie połączyć te dwa światy, co ułatwiłoby wprowadzanie jednolitych standardów, a zarazem dałoby narzędzia do działania rozproszonego. Kierunek zmian wskazuje Unia Europejska. Jej dyrektywa, dotycząca rozwoju handlu elektronicznego z 8 czerwca 2000 roku, nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek elektronicznego publikowania wszystkich informacji na temat przetargów ogłaszanych na rzecz jednostek sektora publicznego. Taki przepis znalazł się już w polskiej ustawie o dostępie do informacji publicznych. pilarczyk ZN 136.indb :02:47

9 Znaczenie komunikacji rynkowej w systemie zamówień publicznych w Polsce 437 W kontekście wyników badań empirycznych warto też się pokusić o skuteczne zmiany w zakresie świadomości urzędników państwowych. Służyć temu powinny szkolenia zawodowe oraz inne formy edukacji kształtujące system wiedzy w zakresie komunikacji rynkowej w zamówieniach publicznych. Jak wykazują badania często niewiedza pracowników administracji przyczynia się do zaburzeń w przepływie informacji rynkowej między nimi a przedsiębiorcami biorącymi udział w postępowaniach przetargowych. Jak wspomniano na początku, wartość rynku zamówień publicznych to około 8,6% polskiego PKB. Jest to niewiele w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, gdzie średnia jest prawie dwukrotnie wyższa. W sytuacji opóźnień infrastrukturalnych oraz napływu środków z funduszy europejskich warto więc zadbać o to, aby w systemie zamówień publicznych funkcjonował sprawny i skuteczny system komunikacji rynkowej, który w dłuższej perspektywie zapewni większy udział sektora przedsiębiorców w procedurach zamówieniowych oraz pozwoli na zwiększenie ilości i jakości zawieranych kontraktów publicznych. Zamówienia publiczne są bardzo specyficznym miejscem przepływu informacji rynkowej. Komunikacja rynkowa może się odbywać ze względu na ograniczenia natury prawnej tylko i wyłącznie przez nieosobowe kanały komunikacji. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań zarówno po stronie legislacyjnej, jak i wykonawczej, aby przepływ informacji był jak najbardziej skuteczny i efektywny 9. Zapewnić to może tylko naśladownictwo w zakresie najlepszych rozwiązań stosowanych w Europie i na świecie. Bibliografia Borowiec A., Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg, Warszawa Lyer N., Samociuk M., Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Pilarczyk B., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing, red. K. Przybyłowski, Dom Wydawniczy ABC,Warszawa Szerzej na ten temat: Kompendium wiedzy o marketingu, red. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa pilarczyk ZN 136.indb :02:47

10 438 Arkadiusz Borowiec Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2008 roku, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058, nr 220, poz i nr 227, poz oraz z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 65, poz. 545 i nr 91, poz. 742). Wiśniewski P., Korupcja w obszarze zamówień publicznych w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATION IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN POLAND Summary This article presents the importance of marketing communication in the public procurement system in Poland. Public procurement is one of the fastest and best growing markets in Poland. Its right functioning depends largely on the efficiency of information between the contracting authority and bidders. The current public procurement system, however, does not create the best conditions for communication between market entities that act on it. Article based on the results of its own research indicated the state of the market and methods of communication currently used in public procurement markets, and proposed the possibility of its improvement based on the operating practices in other countries. pilarczyk ZN 136.indb :02:47

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 2 Ukraińskie prawo zamówień publicznych przewiduje kilka rodzajów procedur zamówień publicznych. Podstawowym rodzajem procedury zamówienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 57 T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 57 T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Nr 57 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych jako sposób

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku

biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk

Bardziej szczegółowo

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Seria: Wszczęcie postępowania Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Autor: Agata

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach:

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele przeprowadzono analizę unijnego systemu zamówień publicznych w następujących kategoriach: Komisja Europejska w opublikowanym dnia 24 czerwca bieżącego roku raporcie ewaluacyjnym,,evaluation Report Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation" dokonała analizy zakresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 z 6 SPIS TREŚCI:. 2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 2. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ.. 3 3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 20 000 ZŁ..4 4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 000 ZŁ... 4

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE

HISTORIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE HISTORIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE Historia polskiego systemu zamówień publicznych sięga okresu przedwojennego, kiedy to po raz pierwszy dostrzeżono potrzebę uregulowania procedury zawierania publicznych

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH I KLASYCZNYCH W SPÓŁCE WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. W KIELCACH KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY OKRESLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PZP. Październik 2016 2

Bardziej szczegółowo

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych 1. Czym są zamówienia 2. Kto je stosuje? 3. Co daje podmiotom ekonomii społecznej realizowanie zamówień publicznych?

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiana ustawy Pzp Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony: Dostawa aparatu do znieczuleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejski Szpital Zespolony: Dostawa aparatu do znieczuleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 553203-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa aparatu do znieczuleń OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi badań społecznych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156547-2017:text:pl:html -Warszawa: Usługi badań społecznych 2017/S 081-156547 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 512378-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą automatycznych czytników OB. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 11 17.01.2019, 12:43 Ogłoszenie nr 503587-N-2019 z dnia 2019-01-17 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na potrzeby realizacji projektów pn.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU Dotyczący projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków. Rybnik, styczeń 2009 r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zamówienia Publiczne w 2016 roku aktualny stan prawny oraz planowane zmiany praktyczne warsztaty 7-8 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 509010-N-2019 z dnia 2019-02-06 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Marketing międzynarodowy E. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. Katedra Marketingu. dr inż.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Marketing międzynarodowy E. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. Katedra Marketingu. dr inż. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Marketing międzynarodowy E Logistyka stacjonarne II stopnia Rok 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości litrów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości litrów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 553050-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. SGGW Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 200 000 litrów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 579674-N-2017 z dnia 2017-08-31 r. Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie: Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-11-22, 12:17 Ogłoszenie nr 618998-N-2017 z dnia 2017-11-22 r. Miasto Nowy Sącz: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego

Bardziej szczegółowo

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 11 07.12.2018, 14:55 Ogłoszenie nr 658383-N-2018 z dnia 2018-12-07 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz dostawa papieru na potrzeby realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 506086-N-2018 z dnia 2018-01-16 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa osprzętu do zabiegów urologicznych oraz narzędzi chirurgicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157751-2015:text:pl:html Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 632100-N-2018 z dnia 2018-10-04 r. Województwo Śląskie: Dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 529415-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa srodków czystości w okresie 12 miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Przepisy zamówień publicznych w okresie przejściowym. Wpisany przez MM Sob, 23 kwi 2016

Przepisy zamówień publicznych w okresie przejściowym. Wpisany przez MM Sob, 23 kwi 2016 Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2019-01-18, 12:40 Ogłoszenie nr 505144-N-2019 z dnia 2019-01-18 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii: Dostawa wielokanałowego potencjostatu galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2018-08-16, 15:08 Ogłoszenie nr 605283-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii: Dostawa wyposażenia laboratorium biochemii i biologii molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 643351-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Gmina Czernice Borowe: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 13 22.06.2018, 16:51 Ogłoszenie nr 576550-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

IZ1_PH15 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IZ1_PH15 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 IZ1_PH15 Przedmioty humanistyczne

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem Stan prawny na 20 luty 2017 r. Autorzy komentarzy: Andrzela Gawrońska-Baran Agata

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. 1 z 13 16.04.2019, 10:21 Ogłoszenie nr 536625-N-2019 z dnia 2019-04-16 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZENIE I SIWZ

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZENIE I SIWZ B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agata Hryc-Ląd DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZENIE I SIWZ Seria: Wszczęcie postępowania Agata Hryc-Ląd DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA przetargowego OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna HARMONOGRAM Godziny zajęć 115.30 wyjazd z Łodzi Liczba godzin zajęć Temat zajęć 18.00 - Kolacja 9.00 10.30 Zajęcia 2 Zasady udzielania zamówień publicznych (jawność,

Bardziej szczegółowo

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=ff4a4ff6-b4ef-403c-aed9-0bf

https://bzp.uzp.gov.pl/zp400podgladopublikowanego.aspx?id=ff4a4ff6-b4ef-403c-aed9-0bf Ogłoszenie nr 582622-N-2017 z dnia 2017-09-04 r. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. 1 z 14 20.12.2018, 09:28 Ogłoszenie nr 662313-N-2018 z dnia 2018-12-20 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 01.07.2019, 10:06 Ogłoszenie nr 567248-N-2019 z dnia 2019-07-01 r. Urząd Gminy w Cielądzu:,,Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53826-2013:text:pl:html PL-Lublin: Meble biurowe 2013/S 034-053826 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

E-ID2S-18-s2. Podstawy marketingu. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-ID2S-18-s2. Podstawy marketingu. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu E-ID2S-18-s2 Nazwa modułu Podstawy marketingu Nazwa modułu w języku angielskim Basics of marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 (aktualizacja 2017/2018)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 656731-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Dostawa samochodu typu BUS dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 591937-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Politechnika Częstochowska: Sukcesywna dostawa filtrów membranowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od

Bardziej szczegółowo

Wojciech Buksa Podatek od transakcji finansowych - jego potencjalne implikacje dla rynków finansowych

Wojciech Buksa Podatek od transakcji finansowych - jego potencjalne implikacje dla rynków finansowych Wojciech Buksa wojciech.buksa@outlook.com Podatek od transakcji finansowych - jego potencjalne implikacje dla rynków finansowych!1 Wstęp. Pod koniec 2011 roku komisja europejska przedstawiła pomysł wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy marketingu. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod E-3IZ1-01-s5 Przedmiot humanistyczny 1 Nazwa Podstawy marketingu Humanistic course 1 Nazwa w języku angielskim Bases of marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 651696-N-2018 z dnia 2018-11-22 r. Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o. o.: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Ogłoszenie nr 507311-N-2018 z dnia 2018-01-18 r. Miejski Szpital Zespolony: Dostawa produktów farmaceutycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Sukcesywne dostawy artykułów medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Sukcesywne dostawy artykułów medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 595358-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. Sukcesywne dostawy artykułów medycznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZP Olsztyn, r. Ogłoszenie BZP nr N-2017 z dnia r.

ZP Olsztyn, r. Ogłoszenie BZP nr N-2017 z dnia r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.1.61.2017 Olsztyn, 29.09.2017 r. Ogłoszenie BZP nr 595139-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52106-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2017/S 029-052106

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 506573-N-2019 z dnia 2019-01-23 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: Dostawa produktów leczniczych - uzupełnienie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Marketing globalny E. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. Katedra Marketingu. dr inż. Anna Niedzielska.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Marketing globalny E. Logistyka. stacjonarne. II stopnia. Katedra Marketingu. dr inż. Anna Niedzielska. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Marketing globalny E Logistyka stacjonarne II stopnia Rok 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 588797-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku: Dostawa narzędzi do endoskopowej chirurgii zatok metodą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 518284-N-2019 z dnia 2019-02-25 r. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa materiałów oraz znieczuleń stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 13 13.05.2019, 11:54 Ogłoszenie nr 545971-N-2019 z dnia 2019-05-13 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników Ogłoszenie nr 636134-N-2017 z dnia 2017-12-27 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 18 2017-11-28 13:21 Ogłoszenie nr 621976-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 1

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 1 Wykonawcy mogą już składać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia... 2 Bezpośrednia skuteczność dyrektyw... 2 Wskazówki UZP... 3 Kto składa JEDZ... 3 Wersja pisemna... 3 Jednolity Europejski Dokument

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1 z 13 2017-10-12 09:02 Ogłoszenie nr 600111-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. Miasto Nowy Sącz: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Adaptacja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Polski dla Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. R E G U L A M I N przetargów na dostawę towarów i wykonywanie usług oraz odbiorów wykonanych robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec" w Kraśniku. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad przetargów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-05-12 21:14 Ogłoszenie nr 507704-N-2017 z dnia 2017-05-12 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu: Dostawa instrumentu muzycznego wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 664116-N-2018 z dnia r. Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług administracyjno biurowych wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie realizacji programów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 1 z 15 19.03.2019, 12:17 Ogłoszenie nr 524754-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Miasto Nowy Sącz: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.10.2018 C(2018) 6560 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 11.10.2018 r. ustanawiająca metodykę monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 588704-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. Dom Pomocy Społecznej w Tursku: Dostawa mięsa, tłuszczy zwierzęcych, wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Tursku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Page 1 of 14 Ogłoszenie nr 540190-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie: Zakup i dostarczenie 3 sztuk fabrycznie nowych łodzi ewakuacyjnych (ratowniczych) z otwieranym dziobem,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 1 z 13 2019-03-11, 11:46 Ogłoszenie nr 523638-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 511403-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka: Najem ciągnika rolniczego o mocy 350 KM do Zakładu Doświadczalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2019 z dnia r. Ogłoszenie nr 527314-N-2019 z dnia 2019-03-19 r. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Wykonywanie przeglądów okresowych, testów specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1 z :25

1 z :25 1 z 8 2018-01-29 15:25 Ogłoszenie nr 511322-N-2018 z dnia 2018-01-29 r. Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania: dostawa czterech telefonów komórkowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 584055-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.: świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka

Bardziej szczegółowo

Zmiany Pzp na czas kryzysu

Zmiany Pzp na czas kryzysu Projektowane zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają m.in. zwiększenie konkurencji w ubieganiu się o zamówienia publiczne, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a więc firm

Bardziej szczegółowo